Advertentie

BP-ramp: Ongeluk, incompetentie, of bewuste genocide?


Het onderstaande artikel is van de hand van onderzoeksjournaliste Désirée Röver. Het analyseert haarfijn de ontwikkelingen achter de grootste oliecatastrofe, die van de BP-olieramp in de Golf van Mexico. De ramp kost nu al het leven aan een ongelooflijk aantal dieren, van pelikanen tot potvissen. De vraag is tot wanneer de mens uit de klauwen kan blijven van dit olierampmonster..

Maar is de ramp wel wat hij is..? Een sinister verhaal lijkt zich namelijk te ontrollen. Voor die mensen die 1 + 1 optellen. Dan blijkt de olieramp duidelijk méér te zijn, dan die zo op het eerste oog lijkt.. Het woord is aan Désirée. Evenals veel dank voor haar inspanningen!

X

* * * * * * *

X

DOSSIER: DE BP ramp in de Golf van Mexico

Ongeluk, incompetentie, of bewuste genocide?

door Désirée L. Röver © 2010

X

Het 560 miljoen dollar kostende verplaatsbare boorplatform ‘Deepwater Horizon’ werd in september 2001 gepositioneerd in de Golf van Mexico. Met de daarop aanwezige speerpunttechnologie boort men diep in de aarde onuitputtelijke oliereservoirs aan. In februari 2010 begon met met boringen op de BP Macondo exploratie boorplaats ‘Mississippi Canyon block 252’, 41 mijl ten zuiden van Venice, Louisiana.

 

Natuurlijke gassen, omhoog schietend door een pijp van onder de zeebodem in de rig, deden dit platform op 20 april 2010 exploderen… Elf werkers vonden de dood aan het begin van de grootste olieramp ooit. Na 36 uur te hebben gebrand, kapseisde het platform en stortte het in zee.

Op 24 april ontdekte men dat de 5000 voet (1,5 km) lange pijpleiding tussen het platform en de zeebodem op twee plaatsen was verbogen. De blowout preventer is bestand tegen een oliedruk van 15,000 psi (100,000 kPa). De druk ter plaatse blijkt achteraf 40.000 psi.  Pogingen om de boorput te dichten, mislukten.

Een ongekende hoeveelheid ruwe olie, geschat op zo’n miljoen vaten per dag, spuit nu uit verschillende lekken dagelijks de Golf van Mexico in. De locatie van het ongeluk is omgeven door dichtbevolkte gebieden. De met de olie vrijkomende giftige gassen die over het land uitwaaieren, brengen zo’n 80 miljoen mensen in levensgevaar. Wat zijn wereldwijd de lange termijn consequenties van dit alles?

‘Peak Oil’ en de Golf van Mexico

Wat is de reden dat BP en vele andere maatschappijen in de Golf van Mexico zijn gaan boren op een zo extreme diepte: tot ver in de basaltlaag van de oppermantel van de aarde?

In zijn artikel ‘Rusland bewijst het bedrog van Peak Oil’ (HIER origineel) meldt Joe Vialls in 2004 hoe de Russen in 1970 begonnen de Kola SG-3 oliebron te exploreren. Op een recorddiepte van 40.230 voet (ca. 12 km!) vonden zij in de oppermantel van de aarde een vrijwel onuitputtelijk oliereservoir.
Het was op slag duidelijk: de olievoorraad is niet eindig. En — veel belangrijker nog — niet alle olie heeft een fossiele oorsprong (de Amerikaanse ‘peak oil’-mythe). Die in de Golf is abiotisch van aard. Dat wil zeggen, olie komt voort uit doorgaande natuurlijke chemische processen, diep in het hart van de aarde.

Sinds hun ontdekking boorden de Russen niet alleen succesvol 310 nieuwe extreem diepe (land)oliebronnen aan op eigen bodem, maar — tot grote razernij van de Amerikanen — verspreidden zij hun techniek ook naar andere landen: China, Korea, Vietnam (het White Tiger Project) en India.

Bijna 4000 boorplatforms zijn op dit moment actief in de Golf van Mexico

De Indiase ultradiepe oliebron Bodra #3 werd verschillende malen overduidelijk door de Amerikanen gesaboteerd. Wanneer dat niet was gebeurd en de boring niet was gestaakt, dan had de wereld een totale ommekeer beleefd in het referentiekader van energiereserves en -gebruik.

Met de Deepwater Horizon probeert BP in de Golf van Mexico simpelweg de ultra-diepe landboringen van de Russen te overbluffen. BP blijkt bepaald niet de enige kaper op de kust: de kaart van het noordelijk deel van de Golf van Mexico toont maar liefst zo’ 4.000 actieve off-shore olie en gas platforms. HIER

Niet de meest diepe boring, wel de meest hoogmoedige..
Er gaan steeds meer stemmen op die uit allerlei opduikende anomalieën afleiden dat het incident met de Deepwater Horizon geen ongeluk is, maar een zorgvuldig voorbereide volgende stap om — in het script van de Hegeliaanse dialectiek van ‘probleem-reactie-oplossing’ — de wereld op de knieën te dwingen tot het aanvaarden van de natte droom van de ‘macht achter de macht’: de werelddictatuur van de Nieuwe Wereld Orde.

Boringen in de onderzeese asphaltvulkaan..

Onder de schijn van blunderen en incompetentie weet BP exact waar en waarom men daar boorde: in de flank van een onderzeese asfaltvulkaan, een fenomeen dat pas werd ontdekt in 2003 — en dat alweer een realiteit is die haaks staat op ‘Peak Oil’!

Een asfaltvulkaan wordt namelijk gevormd wanneer natuurlijke olie vanuit de aardkern naar de oppervlakte sijpelt. Daarom zijn er niet alleen zoveel teerballen gevonden op de getroffen stranden, maar kon er ook een filmpje worden gemaakt van een bubbelende branding: resultaat van de levensgevaarlijke gassen en chemische stoffen die nu ongehinderd, samen met de teer en olie, vanuit die verre diepten vrijkomen.

Lindsey Williams, jarenlang als geestelijke betrokken bij de Alaska pijplijn, meldt hoe bij een boring in Prudhoe Bay, Alaska, maar liefst zeven meer dan manshoge 747-vliegtuig-motoren de (altijd) met de olie mee komende natuurlijke gassen terugbrachten in de bodem.

In een radiouitzending met Jeff Rense citeert Lindsey Williams een zeer hooggeplaatste olieboring expert. Die meldt dat zich net naast, of rondom de boorput granietrots bevindt, met daarboven zand. Dat zand kan worden gecauteriseerd, de granietrots niet. De druk bij de bronkop lag tussen de 20.000 en 70.000 psi (pounds per square inch), een exact getal ontbrak. Na de ramp is de druk vastgesteld op 40.000 psi. Dat is ver boven wat welke hedendaagse wetenschappelijke methode of welk instrument dan ook kan verwerken…

De Deepwater Horizon explodeerde op het moment dat men net door de granietlaag had heen geboord, en het is deze overdruk die iedere veiligheidsklep en ook het platform deed exploderen. In feite probeerde BP met de Deepwater Horizon in de diepte van de oceaan de Russische landmethode te imiteren.

Het dichten van de gaten is vrijwel onmogelijk, omdat de granietlaag al scheuren vertoont. Het cauteriseren van de zandlaag met een nucleaire ontploffing heeft als risico dat de granietlaag daaronder openbreekt. De ellende is dan helemaal niet meer te overzien: de olie blijft dan naar schatting zo’n dertig jaar doorstromen…  (zie HIER op deze link)

Williams’ elite olie-expert bevestigt ook de EPA-getallen van de gifgassen die nu in de Golf van Mexico vrijkomen.

Rense: “Het is nu overduidelijk voor iedereen die objectief en eerlijk de situatie analyseert, dat tientallen miljoenen mensen door de Amerikaanse overheid opzettelijk worden blootgesteld aan het inademen van potentieel dodelijke lucht. Niemand mag de luchtkwaliteit bepalen… Dit is de facto een in gang gezette massamoord.”

De hoeveelheden giftige gassen die daar nu rondzweven — van de luchtkwaliteit worden nergens de officiële analyses gepubliceerd — overschrijden op obscene wijze de ‘ppb’ aantallen (delen per miljard) van de EPA-veiligheidsnormen:

stof veiligheidsnorm

(parts per billion)

Golf v. Mexico

(parts per billion)

waterstofsulfide 2-5 ppb 1200 ppb
benzeen 0-4 ppb 3000 ppb
methyleenchloride 61 ppb 3000-3400 ppb

Bron: HIER

Benzeen is kankerverwekkend.

Waterstofsulfide (H₂S) stinkt in het begin naar rotte eieren, maar ruikt daarna wat zoeter, tot zelfs aangenaam. De stof is echter tientallen malen giftiger dan cyanide/blauwzuur..! H₂S is een chemisch verstikkingsmiddel, lijkend op koolmonoxide en cyanidegassen. H₂S belemmert de cellulaire ademhaling en de opname van zuurstof, resulterend in biochemische verstikking.

Symptomen van blootstelling aan waterstofsulfide zijn onder meer:

LAAG 0 – 10 ppm irritatie van ogen, neus en keel
MIDDEL 10 – 50 ppm hoofdpijn,duizeligheid

misselijkheid en braken

hoesten en ademhalingsmoeilijkheden

HOOG 50 – 200 ppm ernstige luchtwegirritaties

oogirritatie / acute conjunctivitis

shock

convulsies

coma

dood

Met andere woorden, het gebied rond de Deepwater Horizon, waar tientallen miljoenen mensen wonen en werken, wordt met medeweten en zelfs met assistentie van de Amerikaanse overheid een steeds verder uitdijende Auschwitz gaskamer… In Florida is in de ziekenhuizen nu al geen bed meer te krijgen, verhuisbedrijven zijn volgeboekt. Wie niet kan vertrekken, gaat op relatief korte termijn een zekere dood tegemoet.

$5.000 in contanten moet de gedupeerde bewoners en ondernemers in de Golf verleiden tot het ondertekenen van een 15-pagina contract waarmee probeert BP alle schade hoopt af te kopen. Zien we hier een variant op de situatie onder de arme negerbevolking van New Orleans na de orkaan Katrina?

Wie wonen er in het gebied rond de Golf van Mexico? Vooral steuntrekkers (Welfare) en bejaarden die gebruik maken van het ziekenfonds (Social Security). Kortom: groepen die een belasting vormen voor de Amerikaanse staatskas. Is hier inderdaad sprake van gerichte genocide, zoals ook Jefff Rense concludeert?

Was Katrina een vingeroefening?

Alle hulp afgeslagen
Het heeft er alle schijn van dat het Deepwater Horizon ongeluk opzettelijk is. Want, uitgaande van veiligheid en bescherming van mens en milieu, gedragen zowel BP, als de Amerikaanse federale overheid — ofwel Obama — zich op z’n zachtst gezegd uiterst merkwaardig. Wil men de schade zo groot mogelijk maken?

Wijst BP daarom categorisch alle hulp af die vanuit de hele wereld toestroomde om de gevaren voor mens en natuur door de ontstane oliefontein op de bodem van de oceaan zo snel mogelijk te beperken?

Onder die hulpaanbiedingen was niet alleen de expertise van het Nederlandse bedrijf Smit Tak, maar bevonden zich ook 908 potentiële oplossingen van InnoCentive, een online crowdsourcing site met leden van wie 61% één of meer hoge academische titels voert. (HIER)

In een artikel op Rense.com meldt J.Speer-Williams dat BP zelfs heeft geweigerd om de eigen olietankers in te zetten om het meeste van de olie spill op te zuigen, zoals ook is gedaan na een oliespuiter in de Arabische Golf in januari 1991. Die methode verzamelde maar liefst 85% van de weggestroomde olie. Die kon toen zelfs worden verwerkt en verkocht.

Ramp moedwillig vergroot?
De maatregelen in de Golf van Mexico van Obama zijn onbegrijpelijk… behalve in het kader van verdere stappen naar ‘Cap and Trade’, en een doelbewust aansturen op een burgeropstand, die het uitroepen van krijgswet en een algehele dictatuur ‘rechtvaardigt’.

Toen direct na de ramp door 13 olieproducerende landen en de VN hulp werd aangeboden met schepen en materieel in staat om honderdduizenden vaten olie per dag mee op te ruimen, sloeg Obama dat aanbod af. Hij baseerde zich daarbij op de Jones Act, een vakbond-achtige wet die verbiedt dat buitenlandse schepen en bemanningen werkzaam zijn in Amerikaanse wateren.

Uhhh, hoe zit dat dan met de bemanningen van de olieplatforms in de Golf?

Het dierenleven heeft ernstig te lijden; hier een dode, met olie besmeurde potvis.

WDSU meldt op 22 juni dat het opwerpen van zanddammen door het leger op het strand van Louisiana moest worden stopgezet, omdat de federale overheid nu wil dat deze versperring wordt neergelegd op twee mijl afstand van de kustlijn. Dat betekent minstens 7 tot 10 dagen tijdverlies.

Brieven en telefoontjes van de lokale bestuurders naar de federale autoriteiten en naar het Witte Huis blijven consequent onbeantwoord. Bron: HIER

In een AP-bericht meldt de Coast Guard dat er 107 aanbiedingen zijn geweest van 44 landen, variërend van technische adviezen, tot boten die het wateroppervlak kunnen schoonvegen of barrières kunnen uitleggen. Veel van deze aanbiedingen zijn weken oud, de meeste worden nog beoordeeld, aldus een lijst op het departement van de staat.

Eén daarvan is een aanbod van de Nederlandse overheid van vier schepen die de zee kunnen schoonvegen en gezamenlijk per dag meer dan 6 miljoen gallons oliewater processen. Het kostte de Amerikaanse overheid 7 weken om dit Nederlandse aanbod aan te nemen. (Klik HIER voor het artikel)

Meer dan 20.000 vrijwilligers hebben zich aangemeld om op de stranden van Florida, Alabama en Mississippi de olie en teer op te ruimen, maar minder dan één op de zes is opgeroepen voor de voor sommige van de taken vereiste training. Vele vissers die met hun schepen zouden kunnen worden ingezet bij het uitleggen van olieversperringen, zitten duimendraaiend aan de wal.

De San Francisco Examiner noemt op 2 juli het opruimen van de olie ‘pathetisch’. Olie spoelt niet-aflatend aan op het strand, af en toe verschijnt er een vrachtauto met een ploeg schoonmakers die in andere staten zijnß ingehuurd. Met schuivers en scheppen doen zij de olie in plastic zakken die naderhand wel, of niet worden opgehaald. De ploeg wacht vervolgens onder een tent tot de volgende opdracht. Hier en daar komen sheriffs langs om onder hen arrestaties te verrichten vanwege nog uitstaande vergrijpen. (HIER het originele artikel)

President Obama in het zwaar getroffen gebied rondom de Mexicaanse Golf; de mouwen opgestroopt….!

Soms lijkt de officiële tegenwerking een regelrechte klucht. Op 18 juni legde de Kustwacht, midden in hun opruimwerkzaamheden, een tiental boten stil… om te controleren of ze het juiste aantal zwemvesten en brandblussers aan boord hadden! Als veiligheid werkelijk de aanleiding hiertoe was, had men die natuurlijk ook gewoon kunnen uitdelen, in plaats van van alweer een oponthoud te creëren.

Alles dat moet worden gedaan om de olie te weerhouden de stranden te bereiken, moet eerst worden goedgekeurd door de bureaucratie van de EPA (Environmental Protection Agency), de OSHA (Occupational Safety and Health Administration), het legerkorps van de genie, de kustwacht en een serie lagere goden.

Het allergrootste schandaal betreft wel het tegenhouden van de olie voordat deze de kust bereikt. Een paar weken geleden, in de top van het toeristenseizoen, besloot de kustwacht dat het beter was om de olie te laten aanspoelen, en pas daarna op te ruimen.
Het gebrek aan vaartuigen die de oppervlakte kunnen schoonvegen wordt elke dag nijpender. Er zijn in de hele wereld geen versperringen genoeg te vinden om de aanstormende olie tegen te houden.

Om bij een volgende ramp adequater te kunnen reageren, heeft een presidentieel panel de opdracht om in de komende 6 maanden het advies in te winnen van experts op het gebied van regelgevende, technische, juridische, wetenschappelijke, en risicomanagement onderwerpen. Op 12 en 13 juli worden de mensen aan de Golfkust gehoord… voor wat dat waard is. (HIER originele bericht)

Geen pottenkijkers
Opvallend is ook hoe zowel de federale overheid, als BP iedereen zorgvuldig op afstand houdt. Een CNN-video bericht begin juli dat er zelfs een nieuwe regel is ingesteld: journalisten en fotografen moeten op een afstand van 65 voet (20 meter) blijven van alles dat met de ramp te maken heeft. De kustwacht mikte eerst op 300 voet (100m). Daarmee is het niet alleen onmogelijk om foto- of video-opnamen te maken van verwoeste natuur, met olie bedekte stranden, dieren en vogels, maar ook van de opruimacties en de daarbij betrokken manschappen, schepen en materieel. Overtreding levert en boete op van $40.000, en gevangenisstraf. (HIER het bericht)

Maar het zijn niet alleen de nieuwsmedia die worden weggehouden, ook milieubescherming organisaties, bewoners, vissers en zelfs hulpverleners worden geweerd. Dit is het gevolg van de les die de autoriteiten hebben getrokken uit de ramp met de Exxon Valdez op 24 maart 1989: te veel mensen zagen toen met eigen ogen en/of via gedetailleerde foto- en video-opnamen de ware desastreuze effecten van de olievervuiling op flora, fauna en ecologie. En dat is precies wat de overheid en de corporaties nu willen vermijden. Want, hoe dan ook, het boren moet doorgaan…

Spotprent over Sarah Palin van Alaska: ‘Drill baby, drill’..

Journalist James Fox meldt dat BP speciale foto-ops organiseert. Nieuw gestort zand op vervuilde stranden moet de beperktheid van de schade verbeelden, en speciale opruimploegen moeten de bezoekers — milieuorganisaties, politici, etc. — overtuigen van BP’s goede bedoelingen. Zodra die zijn vertrokken, worden de werkers weer weggestuurd. (Episode 81.1, HIER)

Begin april 2010 zei Sarah Palin — gewezen gouverneur van Alaska, en ex-voorzitter van de Alaska Oil and Gas Conservation   Commission — dat er geen nieuwe technieken en geen nieuwe studies nodig zijn om naar olie te boren in de Golf van Mexico. Ze riep uit: “Let’s drill, baby, drill. Not stall, baby, stall!” (Laten we boren, niet treuzelen).  (Zie HIER)

 

Verregaande gebreken in veiligheidsbewaking
BP’s 52-pagina’s tellende exploratieplan uit 2009 voor de huidige Deepwater Horizon boring, gedeponeerd bij de federale Minerals Management Service (MMS), beweert herhaaldelijk dat ‘het onwaarschijnlijk is dat met de voorgestelde activiteiten, op of onder het zeeoppervlak, een ongeluk met een olie spill plaatsvindt’.

Nu blijkt echter dat de Deepwater Horizon geen beveiligende akoestische klep had. En volgens vijf verschillende bronnen ontbrak bovendien een ‘deep hole escape valve’. Waarom? Simpelweg een kwestie van geld: zodra deze laatstgenoemde veiligheidsklep, 2000 voet onder de zeebodem, in werking treedt, moet de boring worden gestaakt, en moet het hele boorproces elders opnieuw worden begonnen.

BP kreeg toestemming om te boren tot 18.000 voet onder de zeebodem; deze diepte staat dan ook steeds braaf vermeld op alle afbeeldingen..
BP kreeg een “categorical exclusion” van de National Environmental Policy Act: BP hoefde voor de Deepwater Horizon geen gedetailleerde milieuanalyse aan te leveren.

Natuurlijk is het Department of the Interior verantwoordelijk voor het afgeven van deze ontheffing. In ongefundeerde lichtzinnigheid achtte BP een spill ‘onwaarschijnlijk’, en àls die zou voorkomen, zou die niet groter zijn dan 4.600 vaten (ca. 7 miljoen liter), en niet significant zijn… (Zie HIER voor de bron)

De Washington Post meldt dat de Amerikaanse overheid aan BP enkele vrijstellingen verleende voor de Deepwater Horizon, op basis van schattingen door BP van een ‘slechtste uitkomst scenario’ dat aanzienlijk rooskleuriger was dan de huidige ramp.
BP-official Richard Morrison verzette zich in een brief van 14 september 2009 tegen de plicht tot extra voorzorgsmaatregelen, met het argument dat “de huidige veiligheid- en milieustatistieken van de industrie laten zien dat de vrijwillige programma’s heel succesvol zijn geweest, en dat ook zullen blijven.”

Let wel: De Amerikaanse overheid wist dat de blowout preventer van de ‘Deepwater Horizon’ gebreken vertoonde.

De blowout preventer van de Deepwater Horizon, een instrument, doorslaggevend in de beveiliging van een aangeboorde oliebron, werd gebouwd op een druk te weerstaan vanuit de oliebron van 15.000 psi (pounds per square inch). De druk van de diepe onderwater oliereservoirs in de Golf van Mexico wordt geschat op tussen 15.000 en 30.000 psi… Op een bepaald moment zijn er schattingen dat de druk aan de bron rond de 70,000 psi ligt, en met de huidige technologie niet kan worden gestopt. Duidelijk is in elk geval dat de BOP van de Deepwater Horizon niet tegen zijn taak is opgewassen.

En let wel: De Amerikaanse overheid wist dat de blowout preventer van de Deepwater Horizon gebreken vertoont.

Een Transocean document uit 2001 stelt 260 ontwerpfouten vast die aanleiding zouden moeten zijn voor verwijdering van de blowout preventer. Een MMS-studie uit 2004 concludeerde dat standaard blowout preventers niet in staat zijn veel van de pijpen op een diepwater oliebron door te snijden. In 2009 schreef BP-ingenieur Mark Hafle in een intern rapport dat in een worst-case scenario, de druk door de Deepwater Horizon-leidingen heen zou kunnen breken. (Zie HIER)

Ondanks al deze waarschuwingen gebruikte BP de blowout preventer van Cameron International, een bijzonder slechte BOP. Een hoorzitting in de Senaat ontdekte dat de rig een dode batterij had in het blowout preventer controlepaneel. Daarnaast bleek dat een doorslaggevend onderdeel een waardeloze testversie was: een snij-instrument, niet krachtig genoeg om 10% van de boorpijpen door te snijden. (Zie HIER)

De Huffington Post beschrijft hoe olie rig werker Mike Mason heeft gezien dat er tenminste 100 keer de hand werd gelicht met tests met de blowout preventer. Vaak waren werkers erbij als onderaannemers de tests simuleerden. “Soms verschoven ze hun vinger op de chart, zodat er maar 30 seconden lang werd gemeten, in plaats van vijf minuten.”

Een samenvatting van NOLA van de officiële bevindingen van 6 dagen hoorzittingen in de Senaat: (HIER origineel)

 • In maart 2010 hdeden zich problemen voor met de well casing en de blowout preventer. (HIER originele artikel in de NY-Times)
 • Voordat de rig’s werkers een laatste cementplug bovenop de bron voorbereidden, zodat zij de exploratiebron konden verlaten en het oogsten van de rijkdom overlaten aan een ander team, moest een aantal tests plaatsvinden. BP besloot om er daarvan enkele over te slaan. In tenminste in één geval moest een Transocean medewerker erop aandringen om een druktest uit te voeren, door te zeggen dat hij zonder de test niet zou verdergaan.
 • MMS-documenten laten zien dat het werk 6 weken achter lag op schema, een kostenpost voor BP van minstens $20 miljoen, uitgaande van Transocean’s leaseprijs van $ 533.000 per dag.
 • In de uren voor de explosie waren er tal van aanwijzingen dat er iets niet goed ging. Vijftig minuten voordat de oliebron explodeerde, hadden stroomindicators aangegeven dat er meer vloeistof uit de bron kwam dan er werd ingepompt.
 • Toen voor een ‘sheen test’, 41 minuten voor de explosie, de pomp was stilgelegd, bleef de bron stromen terwijl dat niet had moeten gebeuren; ook bleef de druk oplopen.
 • 18 Minuten voor het fatale moment werd waargenomen dat de druk abnormaal was, de modder terugkwam, en de pomp stilviel. Personeel heeft geprobeerd mechanische ingrepen in gang te zetten, maar kort daarna namen de uitstroom en de druk dramatisch toe en even later explodeerde de boel.
 • Na ‘onacceptabel resultaten’ in een negatieve druktest in de boorpijp, testten de werkers een ‘kill line’. Toen die was geopend, kwam daar een hoeveelheid vloeistof uit. De lijn werd afgesloten en de druk begon op te lopen tot 1400 psi. De kill lijn werd geopend en tot 0 psi teruggebracht, terwijl de druk op de boorpijp 1400 psi bleef. Op dit moment werd volgens de Senaatscommissie een fundamentele fout gemaakt, omdat deze gebeurtenissen signaal waren van ‘een zeer grote afwijking”.
 • Het is overduidelijk dat BP geen ordentelijk reddingsplan had. Het duurde 40 uur om de bemanning aan wal te brengen. Werkers als Stephen Davis gaven afschuwelijke getuigenissen, en hebben Transocean inmiddels aangeklaagd. Het platformpersoneel kwam wel binnen een kwartier in de reddingboten van de rig terecht, maar het duurde 36 tot 40 uur voordat ze werden opgepikt door een van de vele schepen die al die tijd in de buurt waren. Davis vermoedt dat ze moedwillig werden uitgeput, zodat ze verklaringen zouden ondertekenen waarin ze zouden ontkennen gewond of beschadigd te zijn. ‘Deepwater’ zou wel eens de grootste letselschade zaak ooit kunnen zijn. (Zie artikel HIER)
 • BP maakte geen plannen voor een olie spill groter dan 20.000 vaten… De werkelijkheid laat zien dat BP’s veiligheidsmaatregelen absoluut zinloos waren.
 • BP huurde het top olieservicebedrijf Schlumberger in om de sterkte van de cementvoeringen van de Deepwater Horizon oliebron te testen. De werkers werden elf uur voor de explosie weggestuurd, zonder dat de enige test was uitgevoerd die werkelijk de feitelijke sterkte van de oliebron afdichting kan bepalen. Een team en materieel voor een akoestische test stond van 18 tot 20 april standby, maar BP vroeg hen nooit om in actie te komen. De eigenaar van het platform, Transocean, geeft Halliburton, die de falende cementafsluitingen aanbracht, de schuld van de explosie.   (Zie HIER)
 • De Halliburton vertegenwoordiger Tim Probert gaf tijdens de verschillende commissie-vergaderingen in het Congres aan dat de tests om de cementwerkzaamheden van zijn bedrijf te toetsen, nooit waren uitgevoerd, en evenmin een derde test waarom BP had gevraagd, de zogeheten ‘cement bond log’. Dat is de enige test die de feitelijke effectiviteit kan bepalen van de verbinding tussen de cementbladen, de formatie en de omhulling zelf.

Direct na de explosie drukten verschillende medewerkers tevergeefs op de noodknop die de afsluiting van de olieleiding, de ‘blind shear ram’, moest activeren. Het was de eerste in een lange reeks van dramatische missers in de pogingen om de ramp en de gevolgen daarvan te beperken. Missers… of kwade opzet?

Geklungel, gebroddel en mislukkingen – de tijdslijn

20 april Alle bemanningsleden getuigen: geruime tijd voor de explosie viel alle elektriciteit           en verlichting uit.

20 april Explosie op de Deepwater Horizon. De blind shear ram weigert dienst.

22 april Het brandende platform kapseist en zinkt. De 5.000 voet lange leiding is even boven de zeebodem op twee plaatsen geknakt.

24 april Op ongeveer een mijl onder de zeespiegel ontdekken robots twee leidinglekken.

25 april De snelste manier om deze lekken te verhinderen olie te verliezen, is om de blowout preventer te activeren, een klep die de oliebron moet afsluiten. Herhaalde pogingen daartoe mislukken.

 

30 april Een flexibele leiding wordt neergelaten om van onder af een oplosmiddel te sproeien in de uit het lek ontsnappende olie. Deze giftige chemische     substantie (Corexit), die normaal op de oppervlakte wordt gebruikt, moet de olie in partikels verdelen voordat deze de zeespiegel bereikt (figuur 1).

2/16 mei Er worden twee boringen begonnen ter ontlasting van de beschadigde leiding. Deze moeten, even boven het oliereservoir, onder de oceaanbodem op een diepte van 18.000 voet bijeenkomen in de oorspronkelijke boorleiding (figuur 2).

Wanneer één van de twee nieuwe leidingen de oorspronkelijke leiding ontmoet, dan moeten zware modder, gevolgd door cement, de olie verhinderen te lekken.

7 mei BP construeert een vier verdiepingen hoge koepel, bedoeld om het grootste lek te bedwingen. Wanneer de koepel wordt neergelaten, ontdekt men dat de opening aan de bovenkant verstopt raakt met ijsdeeltjes van gas en water, waardoor hij kan gaan drijven. De koepel wordt tot nader order in de buurt van het lek op de zeebodem geparkeerd.

 

16 mei Er wordt een mijl lange slang neergelaten in de gebroken opgaande pijpleiding om olie te leiden naar een schip 5.000 voet boven de oliebron.

19 mei De EPA gelast BP om ipv Corexit een minder giftig dispersiemiddel te gebruiken.

26 mei BP probeert twee tactieken om de oliespuiter te stoppen, top kill en junk shot, experimentele oplossing nooit op 5.000 voet diepte getest… Bij ‘top kill’ wordt zware boorvloeistof naar de oliebron gepompt, tot het gewicht daarvan dat van de spuitkracht van de olie overtreft. In ‘junk shot’ injecteert men objecten als golfballen die de blowout preventer — een aantal kleppen bovenop de oliebron — moeten verstoppen. De oliedruk is daarvoor echter veel te hoog.

31 mei Na het falen van de top kill operatie zaagt men de kapotte leiding van de blowout preventer. Een 21-inch pijp wordt neergelaten en verbonden met de koepel die nog op de zeebodem staat geparkeerd. Deze wordt daarna over het uiteinde van de afgezaagde leiding op de blowout preventer heen geplaatst.

4 juni Hoewel via deze nieuwe constructie enige olie naar een schip stroomt, blijft er olie lekken van onder de rand en door de open afsluiters bovenop de koepel. Methanol wordt onder de koepel gepompt om vorming van ijshydraten te voorkomen die de leiding naar boven kunnen blokkeren.

16 juni Met het materieel dat was bedoeld voor het inspuiten van zware modder tijdens de mislukte ‘top kill’ procedure, verzamelt nu een nieuw systeem olie en gas direct van de blowout preventer. Dit wordt naar de oppervlakte gebracht op de Q4000, waar het wordt verbrand; de Q4000 heeft geen opslagmogelijkheden. Een instructief filmpje van hoe afsluiting wel goed kan gaan zie je HIER op een YouTube.
Bron HIER

De spelers

Volgens advocatenkantoor The Young Firm zijn bij het olieplatform ‘Deepwater Horizon’ behalve BP de volgende spelers betrokken:

 1. Transocean Ltd. – eigenaar en primaire operator van het olieplatform;
 2. BP Plc. – project operator met een 65% belang in de boorput;
 3. Anadarko Petroleum Corporation – 25% non-operating belang in de boorput;
 4. Cameron International Corporation – leverancier van de blowout preventer die de boorput niet afdichtte op het moment van de ramp;
 5. Halliburton Company – Verlener van een aantal diensten aan de boorput, waaronder het cement om de boorputwand te stabiliseren. HIER
 • Halliburton is de in 1919 opgericht toeleverancier van producten en diensten aan de energie-industrie; het bedrijf is inmiddels ook actief in de bouw en in militaire ondersteunende diensten. Halliburton’s ex-directeur Dick Cheney is de man die ons tijdens de Bush-regering 911 gaf, en onder wiens leiding allerhande anti-terroristen wetten tot stand kwamen, alsmede het Department of Homeland Security, het federaal excuus om iedere burger ter wereld te bespieden.
 • Transocean Ltd. is ontstaan uit onder meer het in 1926 gestichte Danciger & Oil Refining Company in Louisiana, en de in 1947 opgerichte Souteastern Drilling Company (Sedco) in Texas. Het bedrijf is gespecialiseerd in gas- en olieboringen in diepe wateren.
 • Anadarko Petroleum Corporation (sinds 1957) is historisch een subsidiair van de Panhandle Eastern Corporation (1928-1993) en is ‘s werelds grootste onafhankelijke olie- en gasexploitatie productiemaatschappij.
 • Cameron International Corporation begon in 1833 als de Charles and Elias Cooper metaalgieterij. In 1869 produceert het bedrijf de Corliss stoommachine. In 1900 begeeft het bedrijf zich op het terrein van de productie van interne combustie machines met natuurlijk gas en verschuiven de activiteiten steeds meer richting machines en onderdelen voor de olie-industrie.

De ramp, de raadsels en de rariteiten..
Net als bij 911, is er bij de ramp in de Golf van Mexico sprake van een reeks zeer merkwaardige ‘toevalligheden’:

 • In de maand voor de explosie verkoopt BP-CEO Tony Hayward zijn bedrijfsaandelen. Kort daarna betaalt hij zijn landgoed in het Britse Kent af.
 • Enkele weken voor de ramp dumpt Goldman Sachs 44% van haar BP-aandelen, (4.680.822 stuks) en verdient daarmee 266 miljoen dollar.
 • Op 12 april 2010 koopt Halliburton de firma Boots & Coots: ‘s werelds grootste opruimer van olievervuiling, een bedrijf dat zich voorts bezighoudt met branden en explosies in gasbronnen en olie spill preventie. Zie HIER
 • Enkele uren voor de Deepwater-explosie voerde het Bureau of Land Management een verrassingsinspectie uit. Een team van vier man wapperde met identificatie en kreeg moeiteloos toegang tot het gehele platform. Dit op zichzelf al uiterst verwonderlijk bezoek roept achteraf vele vragen op. Immers, vele andere olie platforms vlogen in de fik, brandden wekenlang, en bleven overeind…
 • Obama stuurde samen met de DHS (Department of Homeland Security) 30 SWAT-teams naar de Golf om alle olieplatforms te controleren op naleving van de veiligheidsregels.
 • BP huurt het ‘veiligheidsbedrijf’ Wackenhut, ook bekend als G4S, in om journalisten op afstand te houden en/of te arresteren wanneer zij proberen te spreken met opruimploegen of andere medewerkers. Wackenhut is een gewapende arm van de Bilderbergers.

Kort na de BP-ramp kondigt het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken een moratorium af op nieuwe vergunningen voor boorprojecten in diepe wateren, en stopzetting van 33 exploratieboringen.

Op 23 juni verklaart Martin Feldman, rechter van US District Orleans, dit moratorium op nieuwe boringen nietig, omdat “de overheid simpelweg aanneemt dat, omdat één platform explodeert, de andere ook een dreigend gevaar vormen.” Feldman, die in 1983 werd aangesteld door Ronald Reagan, heeft aanzienlijke belangen in de olie- en gasindustrie, hij bezit onder meer zo’n 15.000 dollar aan Transocean-aandelen. Het Witte Huis belooft onmiddelijk om tegen deze beslissing in hoger beroep te gaan.

In juni 2010 wordt BP-directeur Tony Hayward, die een puinhoop maakte van de opruimingsacties in de Golf van Mexico, vervangen door Bob Dudley. Deze neemt van Hayward ook de leiding over van de nieuwe Gulf Coast Restoration Organisation.

Maar er spelen meer vreemde zaken rondom de Deepwater Horizon:

 • Van medewerkers van Halliburton wordt gezegd dat zij de oliebron niet correct hebben afgedicht (‘cementing’).
 • De federale Minerals Management Service (MMS) verzuimde vanaf januari 2005 om aan boord van de Deepwater Horizon minstens 16 van de verplichte maandelijkse inspecties uit te voeren. Vanaf september 2001 bleef gemiddeld 25% van het aantal inspecties achterwege.
 • Een Associated Press onderzoek laat zien dat het platform mocht opereren zonder veiligheidsdocumentatie voor precies die rampscenario’s die nu hebben plaatsgevonden. De MMS reguleert de olie-industrie, maar ontvangt daarvan ook miljarden in royalties…
 • Op 16 juli 2002 werd het platform stilgelegd vanwege het niet uitvoeren van verplichte druktests op delen van de ‘blowout preventer’ — het apparaat dat wordt verondersteld het spuiten van olie te voorkomen wanneer de booroperaties misgaan.
 • Op 19 september 2002 waren er opnieuw problemen of onregelmatigheden geconstateerd tijdens het testen van het blowout preventer systeem; in het boorrapport wordt echter geen melding gemaakt van herstelacties van deze problemen.
 • Transocean CEO Steven Newman zegt begin mei 2010 tijdens zijn getuigenis in de Senaat dat de blowout preventer in 2005 was aangepast. (Zie HIER)

Nog meer gif, nog meer verspreiding
Een week na de ramp zette BP Corexit 9500 and Corexit® EC9527A in. Het bedrijf heeft daarvan miljoenen gallons besteld. Deze dispersiemiddelen, die BP nota bene zelf heeft mogen kiezen, zijn nooit getest, zeker niet voor het diepe onderwater gebruik dat nu plaatsvindt via een slang, neergelaten naast de lekkende olieleiding. Deze slang spuit van onderaf Corexit de ontsnappende oliestroom in.

Op 30 mei meldt CNN dat BP Corexit gebruikt om de ware omvang van de ramp te verbloemen. (Zie HIER)

Vliegtuigen sprayen het uiterst giftige ‘Corexit’ over olievlekken.

Het is Evergreen Air die de sproeiactiviteiten uitvoert op het aardoppervlak. Het bedrijf is gelieerd aan de CIA, en wordt ook in verband gebracht met het ombouwen van vliegtuigen voor het verspreiden van giftige chemtrails. Evergreen is bovendien betrokken bij weermanipulatie, zo meldt de bedrijfswebsite.

Corexit is een surfactant, een op petroleum gebaseerde chemische stof, ook wel gedeodoriseerde kerosine genoemd. Door dit middel wordt de olievervuiling ‘opgelost’ doordat het de oliemassa in kleine partikels verdeelt; deze druppels zinken naar een lagere diepte. (waar ze onzichtbaar zijn voor lucht- en satellietfoto’s. Mother Jones meldt dat de producent van Corexit erkent dat er nooit toxiciteitstudies met het product zijn uitgevoerd..) HIER

Toxicoloog William Sawyer gaat uitgebreid in op de risico’s die Corexit inhoudt voor mens en dier. “Verspreiden is iets heel anders dan opruimen”, benadrukt hij.  (Zie HIER)

Corexit
Corexit werd ontwikkeld door Exxon, en wordt nu geproduceerd door Nalco Holding Company in Naperville, Illinois. Volgens een Nalco-filmpje worden de olie gemakkelijker verwerkt door micro-organismen als oliebolletjes, die deze, inclusief de Corexit, in natuurlijke afvalproducten omzetten die gewoonlijk in aquatische milieus worden aangetroffen.

Volgens Nalco kan dit reinigingsproces sneller plaatsvinden wanneer de olie door Corexit in kleine druppels is verdeeld. Het bezwaar van milieuorganisaties is echter dat de olie hierdoor langer in het water blijft, waardoor ecosystemen beschadigd kunnen raken. (Zie HIER)

In feite zorgt Corexit dus voor een verspreiding van de olievervuiling, zoals ook is gebleken bij de ramp met de Exxon Valdez in 1989. Bij die ramp, veroorzaakt door een dronken kapitein, zijn overigens nog meer negatieve aantekeningen te plaatsen. Ondanks dat de hulpverleners toen waren voorzien van beschermende kleding, gasmaskers en handschoenen, zijn de meesten van hen nu dood. Geen van hen allen is ouder geworden dan 51 jaar…! (Zie HIER)

Wat de gevolgen zijn voor de mensen die nu voor $18 per uur de teerballen oppakten en sleepbarrières uitlegden, laat zich raden. Want net zoals de hulpverleners bij de Bijlmerramp en 911, dragen deze olie opruimploegen geen enkele bescherming…

Een woordvoerder in het Nalco-filmpje noemt het een keuze: Corexit te gebruiken en de olie in druppeldeeltjes onzichtbaar verspreiden in grotere delen van de oceaan, of dikke blubbers olie te vinden op stranden, zeevogels en zeedieren die om te kunnen ademhalen naar de oppervlakte komen.

Ook al is er boven de Golf van Mexico inmiddels een vliegverbod afgekondigd, het werkelijke verspreidingsgebied van de vervuiling is vele malen groter dan zichtbaar zou zijn op lucht- en satellietfoto’s, simpelweg omdat door Corexit een groot deel van de oliepartikels ver onder de oppervlakte blijft.

Corexit is een van de meest giftige dispersieproducten ooit ontwikkeld, en is om die reden in Groot-Brittannië sinds een tiental jaren verboden. Olie is giftig bij 11 ppm (delen per miljoen), Corexit 9500 is dat al bij 2,61 ppm, viermaal zo gevaarlijk dus! Daar komt bij,  hoe warmer (zoals in de Golf) het water is, des te giftiger Corexit wordt.
Opvallend is dat veel van de Corexit informatie inmiddels door Google onbereikbaar is gemaakt. Het blad The Times heeft zelfs in een eerder gepubliceerd artikel achteraf een deel verwijderd.

De componenten van COREXIT 9500 en 9527

CAS Registry Number Chemical Name
57-55-6 1,2-Propanediol
111-76-2 Ethanol, 2-butoxy-*
577-11-7 Butanedioic acid, 2-sulfo-, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester, sodium salt (1:1)
1338-43-8 Sorbitan, mono-(9Z)-9-octadecenoate
9005-65-6 Sorbitan, mono-(9Z)-9-octadecenoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.
9005-70-3 Sorbitan, tri-(9Z)-9-octadecenoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs
29911-28-2 2-Propanol, 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)-
64742-47-8 Distillates (petroleum), hydrotreated light
*Note: Ethanol, 2-butoxy- maakt geen deel uit van f COREXIT 9500.  HIER

Op 19 mei geeft de EPA (Environmental Protection Agency) BP 24 uur de tijd om een alternatief product voor Corexit te kiezen uit een lijst van EPA-goedgekeurde middelen.  (Zie HIER)

Op 22 mei publiceert de EPA BP’s negatieve antwoord. (Zie deze pdf)

Vervanging met een ander middel zal echter nooit gebeuren, want BP co-produceert Corexit met Nalco. (HIER)  Per 10 juni heeft BP al 3.800.000 liter Corexit de oceaan in gespoten.
Rond het neurotoxische Corexit spelen nog meer ernstige problemen.

 • Ondanks de tabel van de EPA (zie hierboven) weet niemand vanwege de geheime fabrieksformule welke hoeveelheden gifstoffen de Corexit-producten werkelijk bevatten. De op de oppervlakte [van de olie] actieve agentia en het oplosmiddel zijn ‘vertrouwelijke informatie’. (Zie HIER)
  Veiligheidsgegevens voor Corexit laten zien dat hoge doses van het product kunnen zorgen voor braken, hoofdpijn en (alwéér!) vruchtbaarheidsproblemen. De milieugroep Protect the Ocean zegt dat Corexit viermaal giftiger is dan olie. (Zie HIER)
 • Corexit is gebruikt tijdens de Exxon Valdez olieramp en wordt geassocieerd met ziekte en dood onder de hulpverleners. Corexit veroorzaakte toen ademhalingsproblemen, hoofdpijn en braken, verstoorde het zenuwstelsel, en gaf aandoeningen aan lever, nieren en bloed.
 • Corexit wordt nu (14 juni) ‘s nachts gesproeid, vlakbij en zelfs in bewoonde gebieden, het gif landt letterlijk in de achtertuin van bewoners. (Zie HIER) Episode 81.1, James Fox, 13 juni 2010
 • Verder heeft BP het particuliere beveiligingsbedrijf Wackenhut ingehuurd( ook bekend als G4S Secure Solutions USA) om te zorgen dat niemand dichtbij de vervuilde gebieden komt. Een absoluut niet-costitutionele maatregel.  Zie HIER.
 • Voormalig State Trooper Greg Evenson meldt: “Alsof het nog niet genoeg is dat BP deze ramp heeft gecreëerd, door hun gesproei met dat walgelijke Corexit zijn nu een tweede en eenderde problemen gerezen: aanslagen op de infrastructuur en op voedingsgewassen.”

Een lid van Project Gulf Impact.com (HIER)  laat zien dat er op een strand sprake is van twee soorten zand: het oorspronkelijke, en zand dat van elders is gehaald om de olielaag te bedekken. (HIER)

Corexit en Rothschild
IntelHub heeft een interessant verband gevonden tussen Corexit en Lord Jacob de Rothschild. Niks samenzweringstheorie: Corexit wordt geproduceerd door Nalco Holding Company, ooit deel van Exxon Mobil Corporation, tegenwoordig eigendom van de Blackstone Group. Lord Jacob de Rothschild is daar lid van de Internationale Raad van Advies.

Daarnaast is hij voorzitter van Yad Hanaiv, de familiestichting die de gebouwen voor de Israëlische Knesset en het Oppergerechtshof doneerde. Blackstone’s CEO Stephen Schwartzmann is lid van Skull & Bones (1969), de beruchte satanische old boys club van Yale. Gezien het verlangen van deze macht-achter-de-macht-lieden naar een Nieuwe Wereld Orde past dit in het beeld dat de huidige olieramp geen toeval is..

Alternatieven voor Corexit
Er zijn wel degelijk allerlei chemische en niet-chemisch alternatieven voor het levensgevaarlijke Corexit.

 • Dispersit is een wateroplosbaar chemisch product, dat sinds april 1999 in de US is goedgekeurd. Het is aanzienlijk minder giftig dan Corexit.
 • Oil Spunge, van Phase III, Inc., is een ‘best performing’ absorbeermiddel door de US Army Corp of Engineers. Oil Sponge is een 100% organisch pakket van microben en nutriënten, dat olie waterkoolstoffen kan transformeren tot een veilig bijproduct van kooldioxide en water.
 • Na het Exxon Valdez incident in maart 1989 ontwikkelde Mycelx van Georgia een soort papieren handdoek die vijftig maal zijn eigen gewicht aan olie kan absorberen. Dit product is in gebruik van het Midden Oosten tot aan Europa en Canada, maar mocht zich niet verheugen in de belangstelling van Oblabla, noch in die van degenen die zijn belast met het opruimen van de olievervuiling die zij zelf hebben veroorzaakt…
 • Aerohaz is een product vervaardigd door Sustainable Technologies, Inc. Het kapselt milieuverontreinigingen in, en maakt dat ruwe olie en andere olieachtige substanties gemakkelijk te pakken te krijgen zijn.
 • Hooi en haar kunnen olie en water scheiden; dit proces laat grote teerbollen achter waarin paddestoelen kunnen worden gekweekt. Terwijl deze groeien, verwerken ze de olie en laten ze niet-giftige organische stoffen achter. Deze kunnen vervolgens worden gecomposteerd tot aarde, geschikt voor het kweken van gezonde groenten. Lisa Gautier, president van Matter of Fact (website voor kapsalons) verzamelde 200.000 kilo haar, stopte dat in nylon panties om als versperring te worden gebruikt bij de Golfstranden.

De Evergreen Supertanker 747 die geregeld wordt ingezet voor het blussen van branden, maakte op 19 mei enkele proefvluchten op de luchthaven van het Texas State Technical College-Waco om te zien of dit megatoestel kan helpen bij het sproeien van dispersiemiddelen. Met een snelheid van 600 mijl per uur kan de Evergreen 747 een baan sproeien van 60 meter breed en 480 kilometer lang.

Wetenschappelijk bermtoerisme

Interessant is ook dat er verschillende research instituten staan te trappelen om met BP-financiering onderzoek te doen. In onsmakelijke haast proberen CDC (Centers for Disease Control) en NIH (National Institutes of Health) een graantje mee te pikken in het in kaart brengen van de gezondheidsgevolgen van de olieramp, de Corexit en de gifwolken, en wil het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) graag weten wat de effecten van de olie spill zijn op de gezondheid van specifiek de menselijke opruimploegen… (Zie PDF HIER)

BP heeft een budget van minstens 500 miljoen dollar gereserveerd voor een 10 jaar lopend onderzoeksprogramma dat de vragen moet beantwoorden die in de week van 10 mei 2010 werden geformuleerd tijdens discussies in Washington tussen de Amerikaanse overheid en academische wetenschappers:

 • Waarheen zijn onder invloed van de oceaanstroming de olie, de oliepartikels en het dispersieproduct naartoe gegaan?
 • Hoe gedragen de olie, de oliepartikels en het dispersieproduct zich op de zeebodem, in de waterkolom, aan de oppervlakte, en op de kust?
 • Wat zijn de effecten van de olie, de oliepartikels en het dispersieproduct op de flora en fauna van de zeebodem, de waterkolom, de oppervlakte, en de kust?
 • Wat is het effect van het dispersiemiddel op de olie? Helpt ,of hindert dit de biologische afbraak?
 • Hoe werken de olie, de oliepartikels, het dispersiemiddel en tropische stormen op elkaar in, en hoe beïnvloedt deze interactie de zeebodem, de waterkolom, de zeespiegel, en de kust?
 • Wat kan worden gedaan om de technologie te verbeteren van:

–   detectie van olie, oliepartikels en dispersiemiddel op de zeebodem, in de waterkolom, op de zeespiegel?

–   herstel van het effect van per ongeluk in de oceaan terechtgekomen olie?

De vervuiling

Deze mainstream interactieve kaart van 4 juli toont alleen details van de olie aan de oppervlakte. Op 8 juli lijkt de vervuiling te zijn afgenomen. Wat zich door de Corexit sproeiingen onder de zeespiegel afspeelt, blijft onduidelijk. (HIER)

De situatie van de olievlek op 4 Juli jl.

x

En de situatie van 8 Juli jl.
En de situatie van 8 Juli jl.x

Onderstaande afbeelding van 9 mei laat duidelijk zien dat er op meer plaatsen olie naar boven komt. Het vermoeden is dat er veel meer lekken zijn dan alleen die van de kapotte leiding van de Deepwater Horizon, en dat er scheuren zijn ontstaan in het basalt diep in de aarde. De boorput te dichten met een nucleaire explosie is complete waanzin. De Russen konden dat doen op het land; op 5000 voet onder zee zijn de gevolgen daarvan rampzalig.
NASA satellietopname van 9 mei 2010

Op 6 juli zijn de schattingen van de hoeveelheid olie die in de Golf terechtgekomen is, als volgt:

 • Department of Energy:                  1.470.000 gallons per dag
 • BP (slechtste scenario):                2.520.000 gallons per dag
 • Experts (slechtste scenario):     4.200.000 gallons per dag

(1 gallon = 3,785 liter en 1 oil barrel (vat olie) = 42 gallons = 158,987 liter)

Op 14 juni wordt in Florida massale vissterfte gemeld, naast olieachtige substanties in de regen. Hetzelfde bericht meldt militaire aanwezigheid en plannen door het leger voor evacuatie van de vergiftigde Golfgebieden.  Komt er een herhaling van de ‘hulp’ bij Katrina? Formaldehyde doordrenkte FEMA-caravans? (HIER bericht)

Een huiveringwekkend gezicht, symboliek voor de hele situatie..?

Per 23 juni verwijderen werkers met shovels olieplassen die het strand van Florida oranje kleuren. Teerballen zijn gemeld tot voorbij Panama City. Olie is aangespoeld op de stranden van Alabama en bedekt Louisiana’s moeraslanden. In Noord-Carolina regende het olie. In een restaurant in Florida zijn de eerste met olie besmette oesters gesignaleerd.

Weinig bewustzijn.
Niet alleen is deze BP-boring zo diep dat er radioactiviteit en allerlei giftige gassen vrijkomen, er zijn meer scenario’s die zorgen baren. De bodem van de Golf van Mexico is als een gatenkaas: er zijn meer dan 27.000 exploratieboorgaten die zijn verlaten, daarnaast zijn er 4.000 boringen die nu actief zijn.

Wordt hier een luguber spelletje gespeeld?

De bodem lekt olie over een afstand van 40 mijl, los van wat de massa die nu aan olie en gas vrijkomt door de Deep Horizon. Wanneer de gasbel, die zich nu als een ballon onder de oceaanbodem aan het vormen is, ook nog plotseling barst, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Er is sprake van een 30 meter hoge golf die op de kust zal slaan.

En van de lieden die zonder enige gewetenswroeging op een zeer risicovolle plaats zijn gaan boren en vervolgens opzettelijk een explosie hebben veroorzaakt, kunnen we ook verwachten dat zij met HAARP — het antennepark in Alaska — de ionosfeer boven de Golf van Mexico verwarmen.

Wanneer daardoor de lucht boven de Golf van Mexico stijgt, terwijl door de aantrekkingskracht van de maan en de zon (eclips) de zeebodem omhoog wordt getrokken, dan zou het abrupt stopzetten van HAARP ertoe kunnen leiden dat de lucht als een baksteen op de Golf valt, en samen met de rondzwervende giftige gassen een bomexplosie veroorzaakt die z’n weerga niet kent…

Tientallen miljoenen mensen rond de Golf van Mexico lopen gevaar. Velen van hen hebben nu al last van de gifwolken. Verder in het binnenland, in Huntsville, Alabama (tegen de grens met Tenessee!), vertonen planten gele plekken. Zij zijn als de kanaries in de kolenmijn, voorbode van een dood en verderf die de Amerikaanse overheid niet tegenhoudt, noch enige waarschuwingsmelding over doet aan de burgers.

Tot slot
Dit artikel zal nooit een einde kennen… Het drama dat vanaf 20 april 2010 in de Golf van Mexico in gang is gezet, is ongekend.

Ten eerste in de omvang van de milieuschade, maar ook in de gevolgen voor de bevolking. Hotels staan leeg, boten worden niet verhuurd, restaurants hebben geen gasten, vissers varen niet uit en vangen niets. Het hele gebied is letterlijk dood. Wie niet snel kan wegtrekken, wordt binnenkort ziek door alle gifstoffen, of wordt met militaire macht gedwongen uit het gebied weggehaald.Vanwege de media black-out denkt een groot deel van Amerika en van de wereld dat het allemaal wel meevalt.

Gedwongen evacuatie van het gebied ligt in het verschiet. Maar wat gaat dat opleveren? Ongeveer 300.000 mensen die na Katrina naar FEMA-kampen werden gedirigeerd, zijn sindsdien spoorloos verdwenen. De aarde is stervende. Obama en BP helpen een forse hand mee.

God helpe ons…
Roestkleurige olie vult de Golf van Mexico

BIJLAGE

Deepwater Horizon
The DEEPWATER HORIZON is a Reading & Bates Falcon RBS8D design semi-submersible drilling unit capable of operating in harsh environments and water depths up to 8,000 ft (upgradeable to 10,000 ft) using 18¾in 15,000 psi BOP and 21in OD marine riser.
Rig Type 5th Generation Deepwater
Design Reading & Bates Falcon RBS-8D
Builder Hyundai Heavy Industries Shipyard, Ulsan, South Korea
Year Built 2001
Classification ABS
Flag Marshall Islands
Accommodation 130 berths
Helideck Rated for S61-N helicopter
Moonpool 21 ft x 93 ft
Station Keeping Dynamically Positioned
Max Drill Depth 30,000 ft / 9,144 m
Max Water Depth 8,000 ft / 2,438 m
Operating Conditions Significant Wave: 29 ft;@ 10.1 sec; Wind: 60 knots; Current: 3.5 knots
Storm Conditions Significant Wave: 41 ft @ 15 sec; Wind: 103 knots; Current: 3.5 knots

280 gedachten over “BP-ramp: Ongeluk, incompetentie, of bewuste genocide?

  1. Vorig jaar in de zomer vakantie van 2009 heb ik dit verontrustende maar doorwrochte artikel van Jim Beame al gelezen.

   Moet je nagaan dat ik al een jaar lang deze kennis moet rond zeulen en er nauwelijks de ruimte is om het met iemand te delen in mijn directe omgeving. Dat zijn mensen die nog braaf naar de stembus gaan om weeeeeeer op jeeeepeeee te stemmen.

   Dat zijn mensen die het Oranje voetbal nog steeds als een internationale halszaak zien.

   Dat zijn mensen die nog denken dat de banken geld maken en uitlenen.

   Dat zijn mensen die nog denken dat Nederland een democratische republiek is met een symbolische onafhankelijke Koningin aan het hoofd.

   Dat zijn mensen die denken dat SS-Hell groene duurzame transparante energie levert.

   Dat zijn mensen die nog denken dat Obama positieve Change gaat brengen.

   Dat zijn mensen die nog braaf een griepprik gaan halen en zelfs pas geborenen hiervoor naar de dokter brengen.

   Dat zijn mensen die nog denken dat natuurgebieden er in Nederland zijn voor de natuur.

   Dat zijn mensen die nog denken dat de EUSSR wurgcontract regels voor de boeren er zijn voor de natuur.

   Dat zijn mensen die die nog denken dat ons supermarkt voedsel goed en goedkoop kan zijn.

   Dat zijn mensen die nog denken dat Amerika geen derde wereld land aan het worden is.

   Dat zijn mensen die nog denken dat de BP olie ramp een ongelukje is.

   Dat zijn mensen die nog denken dat internet 2.0 een technologische stap voorruit zal worden.

   Dat zijn mensen die denken dat de voormalige Sovjet Unie een ver van m’n bed show is.

   Dat zijn mensen die denken dat 800 Fema concentratie kampen in Amerika er zijn om mensen op te vangen bij ernstige calamiteiten.

   Dat zijn mensen die nog geloven dat alle aardbevingen en orkanen en overstromingen natuurlijk zijn.

   Dat zijn mensen die denken dat gemtreels tramrails zijn waarover je een geintje kan maken en de weerman verklaart heilig op de publieke zender dat het hoge cirrus bewolking is die ons landje vanaf de Noordzee komt binnendrijven.

   Dat zijn mensen die denken dat graancirkels gemaakt worden door mensen met plankjes onder hun voeten.

   Dat zijn mensen die denken dat vrije energie van Tesla een middeleeuws sprookje is.

   Dat zijn mensen die nog denken dat de BIS in Bazel een onafhankelijke democratisch gekozen centrale bank is voor de gehele wereld.

   Dat zijn mensen die nog denken dat de aarde de enige aardkloot is in het gehele universum met (menselijk) leven.

   Dat zijn mensen die nog in de evolutie theorie van Darwin geloven.

   Dat zijn mensen die nog denken dat dieren geen gevoel en geen intelligentie kunnen hebben.

   Dat zijn mensen die nog denken dat Monsanto een wetenschappelijk genetisch bedrijf is die het het beste voor heeft met de wereld bevolking.

   Dat zijn mensen die denken dat presidenten democratisch gekozen worden.

   Dat zijn mensen die denken dat belasting betalen rechtvaardig is.

   Dat zijn mensen die denken dat hun belasting geld gebruikt wordt voor infrastructuur.

   Snap je nou dat ik af en toe gillend uit mijn dak ga en ‘rare’ dingen MOET zeggen…. ‘Ik ben niet gek, ik ben een 911 vliegtuig’ … Ga asjeblieft niet meer stemmen zeg ik dan, dan staan ze je aan te kijken of je van de planeet Noeroeboeroe komt…

   Soms komt er dan een verbale oprisping opkoken uit m’n oververhitte strottenhoofd en dan zeggen ze ga een pilletje halen bij de dokter, dat is goed tegen de zenuwen…

   U2 – Running to stand still
   http://www.youtube.com/watch?v=kioyUGaABjA

   Ik heb net nog even een stukje van een U2 live versie gekeken maar griebus wat is die Bono toch een over het paard getilde (h)oer vervelende saaie middelmatige slaafse kwast geworden, live kan ik het niet meer aanzien, alsof ie jezus himself is, het schijnt ook dat ie actief in de ‘hogere kringen’ aan het jetsetten is. Alles waar ie vroeger voor dacht te moeten staan is al lang verdampt met het boven zijn hoofd uit gestegen ‘succes’.

   Net als die koninklijke doodskop huftertjes van de rollende stenen; het schijnt dat ze het nogal goed doen bij de dood en verderf elite, ik vond en vind hun muziek wel interessant maar als je goed kijkt in die zwarte ogen van ze dan zie je dat ze de boel continu beduvelen en er nog trots op zijn ook. Wie had dat kunnen bedenken dat ik nog eens bedenkingen zou krijgen bij de Rolling Stones ‘cultuur’; want dat was het toch helemaal? dat was toch wat het moderne westen de moeite waard maakte!? In het volgende clipje zie je duidelijk wie hun gabbers zijn, de hells angels, het lijkt toeval maar dat is het niet, dat is geen gratis spontaan pro deo hulp bewaking.

   Hoor je gouwe ouwe Mick zeggen van ‘goh er gebeurt altijd wat raars als we dit nummer doen’. Nu denk ik ja oen, jij weet donders goed dat dit geen toeval, hell brakes loose als je er om vraagt, zo simpel is het…. En denk maar niet dat het toeval is dat deze gasten tot op nu de hand boven het hoofd is gehouden door de platen industrie.

   Michael Jackson kreeg door hoe er misbruik gemaakt werd van zijn artistieke kwaliteiten. Soms heeft hij daar in een paar beknopte woorden publiekelijk iets over gezegd, dat heeft hij met de dood moeten bekopen… ; weet je nog dat nummer ‘All I want to say is that THEY don’t Care about You’ , dat was niet de bedoeling…

   Rolling Stones – Sympathy for The Devil ( Live 1969 Altamont )
   http://www.youtube.com/watch?v=Dt0ipUCfdlU

  2. @Hyper. Vind je dit nou allemaal normaal,wat je hier zegt?? Het is echt niet te geloven,dat dit wordt geplaatsd.Je bent niet normaal!
   Kees

  3. @ Henk Als je er zo’n moeite mee hebt, wat doen je dan nog hier vraag ik me af !?
   Of heb je maar 1 site tot beschikking ?!

 1. OLS – Cancer Alley – Future Foretold In The Gulf – 2010

  http://www.youtube.com/watch?v=A7TQFQfXc50

  ====================================

  You Are Not Authorized to See These Pictures of the Oil Spill, Citizen … Do Not Look!

  http://www.washingtonsblog.com/2010/07/you-are-not-authorized-to-see-these.html
  mirror:
  http://beforeitsnews.com/story/99/292/You_Are_Not_Authorized_to_See_These_Pictures_of_the_Oil_Spill,_Citizen_…_Do_Not_Look.html

  (excuses als dit n dubbel post is op 1 van de vele oil-spill topics)

 2. Ik kan wel janken…..bah wat moeten we hier aan doen…en idd als je al zoiets voorzichtig naar buiten probeert te brengen bij het ” klootjesvolk” , (sorry weet even geen andere benaming en ik bedoel t echt niet verkeerd )… dan vragen ze zich idd af of ik niet een kalmeringstabletje of een psych nodig heb want zoiets zouden regeringen toch noooooooooooit doen!!!!
  Nee joh, ze zorgen toch voor ons??? t was gewoon een ongelukje…
  Ga nu wel even focussen op de mooie dingen van t leven want ik wordt er echt heel verdrietig van….

 3. Als jullie een facebook account hebben zouden jullie eens een kijkje moeten nemen op de pagina: http://www.facebook.com/BoycottBP

  Er is een hele “movement” van mensen die zich onttrekken aan de MSM en elkaar aan het informeren zijn over alle ins en outs. Je merkt dat er af en toe een Troll van BP op wordt losgelaten maar de mensen zijn zo determined dat dat nauwelijks wat uithaald. Er zijn nu bijna 1 miljoen mensen wereldwijd die zich hebben aangemeld en het aantal stijgt met de dag. Speel dit door en zorg dat ze nog meer steun krijgen!

  1. Heb me net ook aangemeld bij de grootste movement, al dik over de 800.000!

 4. Ik vind de toon van het artikel hysterisch.

  “Opvallend is dat veel van de Corexit informatie inmiddels door Google onbereikbaar is gemaakt. ”

  Dat lijkt me 100% flauwekul. Google zit niet in ‘het complot’. Die search-engine draait gewoon dag en nacht zijn rondje web en als er wat verdwijnt, dat heeft de betreffende website de informatie verwijderd. Probeer het eens in de cache van Google.

  Het probleem met dit soort artikelen is dat ineens alles met elkaar te maken heeft en er dus een mega-complot gaande is terwijl dat helemaal nergens uit blijkt. Dat BP, GS en co. een complot hebben opgetuigd, lijkt me aannemelijk zelfs logisch vanuit hun perspectief, maar het idee dat vervolgens alles en iedereen bewust samenwerkt aan genocide is wat mij betreft infantiele flauwekul. De optelsom van een hoop ‘normale’ fraude en ‘normale’ incompetentie en bureaucratie rondom een bewuste cover-up van BP en co. klinkt al veel aannemelijker.

  En dat maakt het alleen nog maar ernstiger omdat een complot te ontmaskeren en ontmantelen is, maar systeemwijde fraude en incompetentie niet.

  1. Zeg Patman, hoe match je de verwoestende omvang van deze ramp met het beleid om zo’n volledig mogelijke persstilte rondom de ramp te creëeren…?? Het is toch je reinste misdaad, als je gaat proberen dit verhaal stil te houden..??

   Natuurlijk is dat iets anders dan wat jij bedoelt, maar het gaat me om het principe van openbaarheid van een catastrofe van werkelijk ongekende omvang. Er is gewoon iets anders aan de hand. Heb jij eigenlijk wel een beeld van de omvang? Kijk gewoon eens naar deze ziekmakende beelden. http://www.informationclearinghouse.info/article25926.htm
   Gewoon een ramp met de omvang van een Nagasaki-bom!! Met grote kans op een volledige ontsporing, nog grotere verwoesting. En maar stil zijn.. Valt niet te rijmen voor mij..!

  2. Het is namelijk al veel eerder gebeurd exact op dezelfde lokatie waardoor er eigenlijk niet meer geboord mocht worden.

   3 juni 1979 – Na een blowout op het Mexicaanse olieplatform Ixtoc I lekt 440 000 tot 1 400 000 ton ruwe olie in de Golf van Campeche, het grootste olielek uit de geschiedenis. Het duurt negen maanden om het lek te dichten; een groot deel van de olie komt terecht op de kust van Texas.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Ixtoc_I

  3. Zeg Patman, hoe match je de verwoestende omvang van deze ramp met het beleid om zo’n volledig mogelijke persstilte rondom de ramp te creëeren…?? Het is toch je reinste misdaad, als je gaat proberen dit verhaal stil te houden..??

   Laten we even praktisch zijn/worden i.p.v. werkelijk óveral wat achter te zoeken. Bij een ramp van deze omvang moeten er m.i. wel maatregelen genomen worden/beperkingen opgelegd, want verslaggevers van over de hele wereld willen niets liever dan ter zee, ter land en in de lucht overal met hun neus bovenop staan en dat willen ramptoeristen óók.

   Naast het feit dat dit soort verkeer logistiek niet te regelen valt/dag in-dag uit levensgevaarlijke situaties zou opleveren,blijft er -letterlijk en figuurlijk- geen ruimte over voor o.a. de opruimwerkzaamheden.

   Ik hoop van harte dat de zwaardere kap die gisteravond geplaatst is wèl een oplossing gaat bieden:

   http://www.nu.nl/buitenland/2291362/nieuwe-kap-olielek-bp-geplaatst.html

   Oliemaatschappij BP heeft maandagavond een nieuwe kap over het olielek in de Golf van Mexico gezet. Met behulp van een onderwaterrobot is de 100 ton zware kap geplaatst, zo blijkt uit videobeelden.

   Met de vorige kap kon BP via een pijp naar een schip ongeveer 15.000 vaten olie per dag opvangen.

   Via de nieuwe kap moet uiteindelijk alle olie uit het lek kunnen worden opgevangen. BP gaat……….

  4. Natuurlijk kan je alles voor jezelf relativeren zodat het niet meer zo eng lijkt.De geschiedenis leert echter dat dingen die de MSM naar buiten brengt niet zijn wat ze lijken te zijn. En als je vertrouwen hebt in Obama, BP, halliburton en vele andere giganten en overtuigd bent dat zij het beste met de medemens en natuur voor hebben. En dat wat is gebeurd gewoon een samenloop van omstandigheden is uit oogpunt van geldgewin en of andere belangen. En dat het gewoon commercieel toeval is dat vele giganten onderling gelinkt zijn ( zoals bv ook de farmaceutische en voedingsindustrie ). tja…………slaap je wel makkelijker.
   Misschien toch nog even http://www.wanttoknow.nl/overige/over-de-neutraliteit-van-het-nieuws/ lezen??

  5. O ja, Patman, waarheid is soms vreemder dan fictie…

   Een passage in mijn artikel hoe de Illuminati rechterhand zich gedraagt:

   Weinig bewustzijn
   Naast de massale censuur door overheid en oliecorporaties, is er de stilte in de media.
   Reuters meldt op 9 juni dat BP bij Google en andere zoekmachines de zoekterm ‘Oil spill’ heeft gekocht, om ervoor te zorgen dat de BP site bovenaan staat. Ook investeerde BP na de ramp $50 miljoen voor het opkrikken van het bedrijfsimago. http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFLDE6581GP20100609 Afleidingen zoals de voetbalhype zorgen ervoor dat de meeste mensen zich niet bewust zijn van de ware omvang en implicaties van deze olieramp. Deze heeft echter niet alleen, nu en ook straks, in en rond de Golf van Mexico enorme gevolgen op ecologisch en economisch gebied. Dominosteen effecten daarvan kunnen ook de geografie van de aarde voorgoed ingrijpend veranderen. Ook in Nederland.

  6. mw Rover. de hele wereld praat over de ramp ! de hele wereld laat beelden van ramp zien , de aandelen bp zijn gigantisch gekelderd. ehhh hoe zo censuur ? mare volgens mij heb jij het niet helemaal op een rijtje, geef je ook nu de joden weer de schuld ? zeg het maar mw Rover

  7. @gait Ik had zo gedacht dat met de beschuldigingen aan het adres van guido over het plegen van censuur ,je censuur met je ogen dicht zou herkennen Maar het is weer eens een gevalletje van selektieve waarneming van jouw kant lijkt het. De beelden die jij “over de hele wereld “ziet zijn allemaal van bp journalisten in het gebied zijn wettelijk zeer beperkt in hun verslaggeving en mogelijkheden tot observaties. Dat is dus openheid in jou idee? mmmmm vreemde ideeen dan. ik noem dat zeker censuur. Als jij dat anders ziet snap ik dus helemaal niets meer van jouw aantijgingen richting de webmaster hierzo. Maar ik geef je daarom graag de gelegenheid om eens een antwoord te geven op de volgende vraag (zonder dat dat antwoord gecensureerd zal worden door mij ) Waarom is het verwijderen van onaangepast gedrag en krenkende opmerkingen wel censuur en de houding van bp en de amerikaanse overheid in het geval van de olie ramp in de golf niet. liefdevolle groet marcel

  8. @gait En wist jij van tevoren dat deze ramp zich zou gaan voltrekken?
   ikke niet maar er werden opeens wel grote hoeveelheden aandelen verkocht voor dat de ramp zich afspeelde. Toeval ?
   Er is een wet aangenomen die steld dat je niet te dicht in de buurt van de ramp mag kijken (nouja het mag wel als je bereid ben $ 40000 te betalen en een eventuele gevangenis straf uit te zitten.) Das vast geen censuur das vast orde handhaving.(in jouw ogen dan)

   overigens wacht ik nog op een antwoord van je . liefdevolle groet marcel

  1. Mijn reactie op Trouw (nog niet geplaatst): http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article3126449.ece?comments#comments

   10 miljard dollar is veel geld, maar de ramp is veel groter.

   Mensen sterven daar momenteel. Ik vraag me af gezien de berichten die nu bovenwater komen of we niet meer kunnen doen. Als we de feiten kennen. Trouw, duik er eens in, het is er op of er onder momenteel. Begin eens hier bijvoorbeeld met een check op waarheid: 30 punten die er op wijzen dat e.e.a. gepland was volgens Leonard Horowitz:

   http://clareswinney.wordpress.com/2010/07/08/war-on-the-world-rothschild-leagues-30-facts-evidencing-gulf-oil-disaster-was-planned‏/

  2. Dank je, Joris, voor deze link naar Leonard Horowitz.
   Ik ben blij dat ik voor mijn tweede artikel over de Golframp het merendeel van zijn 30 punten zelfook al had gevonden.
   Horowitz zal, net als ik, vele parallellen zien met de vaccin-arena.
   De Rothschild-Rockefeller wereldverraders van de Liefde en het Leven zijn uiterst beperkt in hun strategieën. Wie wakker is, ziet dat ze altijd dezelfde scenario’s afdraaien.
   Het zijn Ashmodevo’s: genieën op alle terreinen, behalve in de kunst van het helen.
   Lees Silent Weapns for a Quiet War, http://www.argusoog.org/2010/03/silent-weapons-for-a-quiet-war/
   Dat is een helder recept.
   Als je nog puf hebt, lees dan ook The Protocols of the Learned Elders of Sion.
   Deze Khazaren cabal al sinds Babylon bezig.
   Het zijn rotzakken, maar geduld hebben ze wel…
   Maar wij zijn met meer, daarom is het zaak dat iedereen wakker wordt, en met z’n hakken in het zand gaat.
   Immers: met onwillige honden is het slecht hazen vangen!

  3. Als je nog puf hebt, lees dan ook The Protocols of the Learned Elders of Sion.

   Wel triest dat al die complottheorieen zovaak anti-semitische trekjes hebben.

  4. Jack Bernstein, (assassinated by MOSSAD);

   Quote:

   >> ” If a Gentile exposes Zionism, they are called “anti-semitic” which is nothing more than a smokescreen to hide the Zionists actions. But, if a Jew is the person doing the exposing, they resort to other tactics. First, they ignore the charges, hoping the information will not be given widespread distribution. If the information starts reaching too many people, they ridicule the information and the persons giving the information. If that doesn’t work, their next step is character assassination. If the author or speaker hasn’t been involved in sufficient scandal they are adept at fabricating scandal against the person or persons. If none of these are effective, they are known to resort to physical attacks. But, NEVER do they try to prove the information wrong. ” <<

  5. Als je nog puf hebt, lees dan ook The Protocols of the Learned Elders of Sion.

   Zegt genoeg over Desiree, lijkt me.

  6. @ henk je zou ook kunnen stellen wat frappant dat ze volgens jou anti semitische trekjes hebben .En als het er zo veel theorien zijn die dat hebben zou er dan niet een kern van waarheid in kunnen zitten. Het is namelijk wel erg makkelijk om het af te doen als anti semitisch en dus niet waar. Overigens is anti semitisch ( in de zin dat jij het gebruikt niet tegen een bevolkingsgroep maar tegen een ideologie ,en wat is daar op tegen?

  7. Als Desiree een beetje een onderzoekende geest had dan had ze al lang uitgevonden dat The Protocols of the Learned Elders of Sion een vervalsing was. Ik vind het best dom om daar mee te komen.

  8. @brt dan heb je je oordeel snel klaar lijkt mij zo

   Wat denk jij dan over The Protocols?

  9. @brt ik weet niet of ze fake zijn of echt wel zie ik overeenkomsten met de wereld zoals die zich hierin openbaard. Dat kan zijn omdat degene die ze heeft opgesteld een goede indruk van de werkelijkheid had of het kan zijn dat het gewoon de werkelijkheid is . Nogmaals ik weet dat niet . mijn opmerking behelste meer het feit dat je een persoon op een “geloofspunt “gelijk denk te kunnen doorgronden ,ik vind dat nogal kort door de bocht.

  10. Nogmaals ik weet dat niet . mijn opmerking behelste meer het feit dat je een persoon op een “geloofspunt “gelijk denk te kunnen doorgronden ,ik vind dat nogal kort door de bocht.

   Ik ben nog niet eens over Desiree als persoon begonnen. Ik zei dat ik het dom vind om met de Protocols te komen. Zeker als je zegt (iets als) onderzoeksjournalist te zijn.

  11. @brtBrt 15:16 16 juli 2010:
   Als je nog puf hebt, lees dan ook The Protocols of the Learned Elders of Sion. Zegt genoeg over Desiree, lijkt me.
   Brt 18:00 16 juli 2010:
   Als Desiree een beetje een onderzoekende geest had dan had ze al lang uitgevonden dat The Protocols of the Learned Elders of Sion een vervalsing was. Best dom om daar mee te komen.

   Dat vind je niet over de persoon gaan ? Wonderlijk.

  12. @Marcel,

   http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/english/35.html (wat achtergrondinfo over de protocols of elders)
   Het boek is onzin, het is gekopieerd uit de 19e eeuw en oorspronkelijk gericht tegen Napoleon III, een halve eeuw later werden de joden de nieuwe boeman in een aangepaste versie.

   Ik snap dat jij (en veel anderen hier) graag lezen dat er een complot is van invloedrijke mensen die je toekomst willen dicteren en dat je daarom wel openstaat voor dat soort dingen. Tot op zekere hoogte heb ik daar geen problemen mee maar het wordt een beetje eng als je dingen gaat geloven die na WW1 in Duitsland een groot aandeel hebben gehad in WW2 en de jodenvervolging.

   Uit ‘Mein Kampf’ :
   “.. To what extent the whole existence of this people is based on a continuous lie is shown incomparably by the Protocols of the Wise Men of Zion, so infinitely hated by the Jews. (…) the important thing is that with positively terrifying certainty they reveal the nature and activity of the Jewish people and expose their inner contexts as well as their ultimate final aims”

   Desiree is misschien geen neo-nazi (misschien ook wel), maar ze wil wel graag dat we nazi-propaganda lezen.
   Ik kan je ook links naar neo-nazi sites geven waar ze soms erg blij zijn met desiree.

   Waar trek je de grens Marcel ? Vanaf welk punt is het niet meer spiritueel maar haatzaaierij ?
   Als iemand Hitler ‘channeled’ en die vertelt over maya kalenders en dat bepaalde bevolkingsgroepen moeten worden uitgeroeid om 2012 te voorkomen, sta je daar dan ook nog open voor ? Ik denk (hoop) van niet.

  13. @henk ach henk ik trek mijn eigen plan en ben voor vergeving en liefde . Wel grappig dat je gelijk het nazisme er bijhaald weet je wel wie dat heeft gefinancieerd? Verder lees ik soms dingen waar ik dan verder geen oordeel over heb en het slechts als een mening aanneem. Soms als een zichtspunt om zaken eens van een andere kant te bekijken . Dat werkt vaak heel verhelderend, daarvoor hoef je er geen oordeel aan te hangen toch ?

   Wat mij wel bevreemd is dat er wetgeving bestaat die de slachtofferrol van het joodse volk onbespreekbaar ( niet discutabel) maakt. En een ieder dat normaal schijnt te vinden, terwijl als dat door de turkse overheid voor de armeniers wordt bepleit de wereld op zijn kop staat.

   Vervolgens proef ik een beetje verwarring bij je wat betreft het joodse volk de joodse staat en het bestuur van deze staat . In mijn ogen zijn dat 3 heel verschillende entiteiten . Derhalve wordt er (volgens mij ) door desiree geen discreminatie begaan.

   Liefdevolle groet paul ehh marcel haha

  14. @henk Vergeet ik nog te zeggen dat ik niet gauw grenzen trek,en dat sommige dingen die jij hier verkondigd misschien wel door bepaalde groepen geweldig gevonden worden . Dat geeft nog niet mij het recht jouw dan als aanhanger van die ideologie van die groepen te betitelen of wel?
   tenzij je je daar openlijk aan conformeerd natuurlijk dan is dat anders .

  15. valt het tacteam brt &henk nu al stil? dat verbaast mij, hoewel…..?

  16. wederom wordt ik getracteerd op een oorverdovende stilte ,jammer het had zo’n verbreding van zichtspunten kunnen zijn.

  17. Laat ik het zo zeggen, mensen die al moeite hebben om te beschrijven hoe je een koffie zakje prepareert om goede koffie te kunnen brouwen beweren dat de zionistische protocollen verzonnen zijn om het toenmalige analfabetische van gogghiaanse aardappel eters publiek duidelijk te maken hoe gewiekst Napoleon de derde wel niet was.

   Dan zeg ik ga die dingen eerst maar eens lezen en probeer je voor te stellen met welk een onvoorstelbaar raffinement ze moeten zijn opgesteld, wat voor een intelligentie is hier toe in staat? En wat is er inmiddels allemaal al wel niet van uitgekomen!?

  18. Dat vind je niet over de persoon gaan ? Wonderlijk.

   Ik vind het dom van haar. En ik vind het oppervlakkig om te zeggen dat iedereen maar ‘gewoon een mening’ heeft. Waarom zou je dan nog op mij reageren? Is dat dan niet ook maar ‘gewoon een mening’?

  19. @brt ik reageer op jou omdat je in mijn ogen je mening erg povertjes onderbouwd zo je dat al doet . En daarbij andere mensen neersabeld op een aandachtspunt.

   Ik denk dat je daar mensen mee te kort doet en dat kan toch niet je bedoeling zijn ?

  20. @brt even op jouw nivo. Brt 2:54 16 juli 2010: @Marcel Ik denk niet dat ik daar iemand te kort mee doe.

   Zegt genoeg over brt lijkt mij zo.

  21. @brt ik heb slechts een zelfde attitude als jou ten toom gespreid, als je daar niet tegen kan , denk dan eens na over het volgende. “Wat ge niet wilt dat u geschied doet dat ook een ander niet.”

  22. Een andere kijk, en m.i. de juiste, op Désirée Röver:

   http://citizensinactionbelgium.wordpress.com/2010/02/15/niet-antisemitisch-belfort-group-omhelst-theorieen-van-nazi-oma-desiree-rover/

   Niet antisemitisch? Belfort-group omhelst theorieën van nazi-oma Desirée Röver

   quote:

   Hij citeert ook een Röver die stelt dat de agenda van de machtselite door drie zaken bepaald wordt: het creëren van steriliteit, mindcontrol en genocide. Een kleine greep uit de (jawel: antisemitische) waanzin van Röver:

   “De vaccins zijn weapons off mass destruction, gemaakt om de wereldbevolking terug te brengen tot 500 miljoen mensen! Het is een complot, waar de Rockefellers en de Rothschilds achter zitten. De Rockefellers hebben begin vorige eeuw universiteiten in de hele wereld omgekocht, in Nederland die van Utrecht en Leiden, om hun geneesmiddelenindustrie leidend te maken. De overblijvers gaan dan in ondergrondse steden wonen, die nu op grote schaal gebouwd worden. Het is net als met chemtrails: ze worden tegen u gebruikt.”

   Nederlander Jan Broekhof, lid van Skepsis, schrok zich rot toen hij incognito een lezing van Röver bijwoonde, tijdens een bijeenkomst van de Verontruste Moeders van Anneke Bleeker (bron):

   “Dit zou eigenlijk verboden moeten worden. Röver legt allemaal verbanden op basis van oud medisch onderzoek, dat altijd negatief is. Er is veel meer materiaal dan zij laat zien. Bovendien is het gevaarlijk dat mensen hun mening op de tirade van zo’n doemdenker gaan baseren. Eigenlijk zou er iemand in de zaal moeten zitten die de zaken in perspectief kan zetten. Maar dat zal moeilijk worden, want mevrouw Röver is net zo ad rem als Jomanda. “Ik roep iedereen op om zelf op zoek te gaan naar informatie, zelf te lezen wat er op internet te vinden is. Dan krijg je ware kennis”, zegt Désirée Röver. Juist daarin ligt het gevaar van dit soort groeperingen besloten, vindt wiskundige Jan Willem Nienhuys van de Vereniging tegen Kwakzalverij. “Niet dat het slecht is om zelf dingen uit te zoeken, maar ook ik kan als niet-medicus moeilijk beoordelen wat de waarde van een wetenschappelijke publicatie is.”

   Röver breit van alles aan elkaar vast: chemtrails, een monument in Georgia waar de geheime plannen van de Nieuwe Wereld Orde zouden staan ingebeiteld, de Protocollen van de Wijzen van Zion (de beruchtste literaire vervalsing ooit, en bovendien een factor in de Holocaust), enzovoort (bron). De meer tastbare kwakzalverij waar Röver zich mee bezig houdt bestaat uit ayurveda, orthomoleculaire-, functionele-, en cellulaire geneeskunde, bio-informatie therapie, kwantum biofeedback, biofotonentherapie, en verschillende energetische helingmethoden.

  23. @ BRT, Henk en vooral Wilmamazone

   Wat zijn jullie toch een aardig groepje Anti Apartheids Protocol Coalitie, door mensen op een ruwe manier aan te vallen met slecht opgebouwde kritiek, jullie zijn gelouterd aan de vreugde van het verkeren in een Codependentie achtige staat van aanwezigheid hier.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Codependency

   In iedergeval hebben jullie nog een hoop te leren over je zelf betreft de mede mens, ik zou mezelf doodschamen als men de werkelijke percepptie niet begrijpt van deze essentie. SHAME ON YOU !

  24. Nog eentje op de valreep voor vertrek voor laffe Wilma en anderen NWO enthousiasten, dan ga ik echt rijden naar zon, zee, strand en zon zo lang het nog kan. De Golf van Mexico is inmiddels geheel geruïneerd en de smurrie en levensgevaarlijke CorEXIT kan ook zo deze kant op komen.

   tiktak permalink zegt, Quote:
   >>

   Ik zie trouwens geen probleem er in als je een instelling verdenkt. U moet blijkbaar nog veel leren, want anti-semitisme is een term die ons is opgedrongen adhv de overwinnaars vd oorlog in 45. Dmv propaganda probeert men de perceptie van de bevolking zo te maken dat men niet focust op de Zionisten (bankiers, Rothschilds, pharma, chemie) maar wel op het Joodse volk zelf. Dat uiteraard het slachtoffer was van de hele miserie.

   Hitler is door de Rothschilds grootgebracht, gesponsord (hoe denk je dat hij aan olie geraakte? of grondstoffen). Dus begrijpelijk toen deze bankiers Hitler als schietschijf begonnen te gebruiken (zo doen ze het telkens opnieuw, leid vijand op, laat hem groeien, geef hem middelen, beloof hem groot deel vd koek, versla hem, zie ook Sadam en andere dictators die eerst CIA getrained zijn)

   Kijk even de film Zeitgeist, daar licht men een tipje vd sluier. Doe dan zelf uw onderzoek.
   Ook België is gesticht dmv een overeenkomst met Nathan de Rothschild en Leopold I om ‘vrede’ te hebben in Europa, zodat ze hun bankiersplannen konden uitvoeren.
   (zie artikel de Knack: http://knack.rnews.be/cmp/11/1416/43191/Tussen-bank-en-troon-article.html

   Zo ook u en uw valse beschuldigingen. Ik denk dat iedereen daar vrij in is om een mening over te hebben. Waar zit je toch steeds over te lullen?
   Jij moet wel ECHT gefrustreerd zijn 😀 ” <<

   http://citizensinactionbelgium.wordpress.com/2010/02/15/niet-antisemitisch-belfort-group-omhelst-theorieen-van-nazi-oma-desiree-rover/

  25. Nog steeds actueel volgens mij: http://rechtbankverslaggever.wordpress.com/2009/08/08/de-ellende-met-internet/

   Ook de dorpsgek heeft internet
   Ik heb naast mijn fascinatie voor het recht nog een afwijking. Ik mag graag schrijven over de in mijn ogen gevaarlijke kanten van het internet. Al eerder schreef ik over de verantwoordelijkheid van publiceren. Wie iets op het internet zet, publiceert iets en zou dus eigenlijk ook goed na moeten denken over de boodschap en de vorm. Helaas heerst er op het internet vaak een soort anarchistische wetteloosheid.
   Elke dorpsgek kan ongehinderd zijn eigen verhalen kwijt. Niet gehinderd door geweten of fatsoen. Soms is dat vermakelijk, soms irritant en heel soms levensgevaarlijk. quote:

   Volgens Coutinho kan misinformatie leiden tot gevaarlijke toestanden:
   Ruim 25 jaar geleden was er een wetenschapper die stelde dat aids niet werd veroorzaakt door hiv. Gevolg daarvan was dat ook de preventie niet serieus werd genomen. Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika werd zijn boodschap door de leiders van dat land misbruikt. Kijk, op zo’n moment wordt het allemaal dus levensgevaarlijk.” Volgens Roel Coutinho is Désirée Röver geen “gek die maar wat roept”. Dit zijn mensen met een missie, meent de professor. “Het is als een geloof, ze weten gewoon dat ze gelijk hebben… Discussiëren is, en nu spreek ik uit ervaring, zinloos. Als je waterdicht aantoont dat de Mexicaanse griep vanuit het dierenrijk tot ons is gekomen, verzinnen ze gewoon een nieuw ‘argument’. Rationeel en wetenschappelijk zijn ze niet te overtuigen, de vooringenomenheid is grenzeloos. Als mevrouw Röver een arts was, zou je haar op misleiding kunnen aanpakken. Maar zij is helemaal niets. Helaas…”

  26. ik citeer Wilma; `Elke dorpsgek kan ongehinderd zijn eigen verhalen kwijt. Niet gehinderd door geweten of fatsoen.`
   Dan rijst de grote vraag; Wie is de dorpsgek? Ziet het dorp de gek als dorpsgek,of is het hele dorp gek en de gek niet zo gek!

  27. @wilmamazone begrijp ik hier uit dat jij voor censuur bent en daar samen met coutinho een lans voor wilt breken ? Wederom ook weer een sterk staaltje de pot verwijt de ketel. Het rivm en roel weten het allemaal precies en de rest doet er dus goed aan hen te geloven .
   Is dat niet precies wat ze verwijten aan de andere partij? Al die” indianen verhalen en broodjes aap” op het internet zijn natuurlijk nogal storend en trekken gelovige weg van het rivm .Dat moet maar eens afgelopen zijn dus laten we censuur instellen zodat alleen nog onze kant belicht wordt.Is dat de stelling die je verdedigd ?
   Als ik jou was zou ik gelijk bij het rivm solliciteren je past zo in het kliekje. Oogkleppen worden gratis bij eventuele andere werkkleding door je baas verstrekt, leve het rivm (de hoeder van de waarheid )

   Vervelend he vrijheid van menings uiting laten we het maar gauw schrappen uit de nederlandse grondwet.

  28. @wilmamazone begrijp ik hier uit dat jij voor censuur bent…

   @Marcel w: Ik ben absoluut geen voorstander van censuur, maar vind dat mensen hun verantwoordelijkheden moeten kennen en nemen voor alles wat ze publiceren middels artikelen en/of reacties.
   Het is niet aan mij om te beoordelen of degenen die deze verantwoordelijkheid niet nemen al of niet toerekeningsvatbaar zijn; daar hebben we b.v. het PieterBaanCentrum voor.

   Vervelend he vrijheid van menings uiting laten we het maar gauw schrappen uit de nederlandse grondwet.

   Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat iedereen maar mag zeggen wat hem/haar voor de mond komt; ook dan mogen mensen aangesproken worden op hun verantwoordelijksgevoel. Smaad en laster zijn o.a. wèl strafbaar.

  29. @wilmamazone Toch heb je het in jouw posting niet over scheldkannonades of on gefundeerde aantijgingen aan het adres van een persoon ,maar behandel je een mening en verwacht je dat bij een afwijkende mening ,mensen hun “verantwoordelijkheid” nemen . Ik kan dat niet anders lezen als dat je vind dat die mening niet geventileerd mag worden terwijl een mening gegeven door een overheidsinstantie klakkeloos zonder het nemen van de” verantwoording” gegeven mag worden.

   Dat die zelfde overheidsinstantie tegen wetgeving in geheimhouding betracht is wel verantwoordelijk? Ook het afdoen van andere meningen of inzichten als broodje aap en indianenverhalen ,is in jouw opinie schijnbaar “verantwoordelijkheid “nemen .

   Even een feit de adjuvants thiomersal is een in nederland verboden biocide. Het rivm steld dat thiomersal een stof is en dus mag zijn toegevoegd aan een vaccin.

   Dit verhoud zich ongeveer tot het volgende voorbeeld .
   Ik heb 3 kilo dynamiet in huis en als de politie dat in beslag wil nemen vanwege dat ik een explosief in huis heb, stel ik dat deze springstof gewoon een stof is en derhalve in mijn huis aanwezig mag zijn.

   Kortom het schermen met “verantwoordelijkheid nemen vind ik een beetje een drogredenatie . En een opzetje tot sencuur.

  30. @wilmamazone overigens was de topic de olie ramp in de golf. Over censuur gesproken er is door de us overheid een wet aangenomen die stelt dat als je te dichtbij komt van de olievervuiling je kunt worden veroordeeld tot een boete van $40000 en/of gevangenisstraf. hoe verhoud dat zich met “verantwoordelijkheid” nemen? Dat noem ik gewoon wettelijk bekrachtigde censuur.

  31. @ Marcelw

   Wilmamazone zit al onder de oliepek, alleen de veren nog die haar verlichter moeten maken om tot inzichten te komen hoe smaad en laster onstaat vanuit haar eigen perspectief em de ongrondelijke ervaring van uit haar eigen beperkte wereldje van Codependentie.

   Pas al ze dat begijpt zal ze toch uit een andere vorm moeten gaan beweegredenen om te snappen als je tegen iets bent het ook op een andere manier kan ontlasten dan iemand te verwensen naar andere dimensies.

  32. Recht is een ’relationeel’ begrip. Het is maar zelden zo dat aan de zijde van de drager van dat recht de bevoegdheid ligt en aan de zijde van alle anderen louter de verplichting. Voor nagenoeg alle rechten geldt dat zij alleen kunnen worden uitgeoefend voor zover zij verenigbaar zijn met de rechten en vrijheden van anderen.

   Het willens en wetens verspreiden van leugens, van smaad/laster en het aanzetten tot haat vallen zeker niet onder de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting.

   Sommigen stellen tegenwoordig dat de vrijheid van meningsuiting onbegrensd is/zou moeten zijn, maar het moedwillig in discrediet brengen van een persoon en/of bepaalde bevolkingsgroepen mag m.i. misbruik van dit recht blijven om de goede naam of de rechten van anderen te beschermen.

   Zonder deugdelijke onderbouwing zijn vanallerhande aantijgingen op z’n minst roddel en achterklap; een vorm van milieuvervuiling waar onze wereld niet beter van wordt imo.

  33. @ Wilmamazone

   Hoe jij het went of keert aan je betreffende uitspraken hier zit je met 1 groot probleem, je hebt er al naar gehandeld dat er een tijdje geleden aangifte over gedaan is en ook je werk op andere wblogs, de aantuigingen die je doet en maakt tegen over bepaalde mensen zijn niet bepaald mis, het is moreel gezien ongeacht deze mensen gewoon zijn wie ze zijn en niet mogen beoordeeld worden als je voor eigen rechtertje gaat spelen.

   Op de uitspraken die je gedaan hebt en ook andere wblogs liggen voor de hand dat er aangiftes zijn uitgegeven, je wordt gevolgd in je werk en doen en laten, men staat al reeds op scherp en alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden.

   Het moet eens afgelopen zijn met jullie praktijken van wangedrag op internet.

   Vrijheid is blijheid en we zitten niet te wachten hierop mensen waar we geen ruk mee kunnen al geef je tegengas aan bepaalde feiten dan had je het moreel gezien ander stappen moeten ondernemen.

   We hebben niks hier aan mensen met borderline aanvallen en het dood gewensen van levende wezens, typerende uitspraakjes en vooral Codependentie gedrag.

   Als ik jou was zou ik me koest gaan houden, want anders heb je straks de poppen aan het dansen.

  34. @ wilmamazone Nou vooruit nog een keertje dan,misschioen dat je het gewoon even niet in de gaten had.

   Het willens en wetens verspreiden van leugens, van smaad/laster en het aanzetten tot haat vallen zeker niet onder de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting.

   Leugen: thiomersal is een toegestane stof om de houdbaarheid van vaccins te verlengen.
   Leugen: kwik is een lichaams eigen stof.

   Smaad en laster : alle niet welgevallige verhalen op het internet zijn “broodje aap of indianen verhalen”‘
   Mevrouw rover is helemaal niets.

   En zo kan ik nog wel even een opsomming van gedragingen en uitingen van de hand van het RiVM geven die perfect passen inde door jou gegeven stelling hierboven. Vreemd dus dat je daar niet tegen ageerd en tegen tegengeluiden wel.

   lijkt me op zijn minst meten met 2 maten.

   over het feit dat het RIVM reclamebureaus inzet om kinderen over de streep te trekken zich te laten vaccineren heb ik het dan nog maar even niet. Ook het verhandelen en in bezit hebben ,het naar Nederland halen van een verboden biocide zal ik verder niet behandelen.
   De enorme overschotten aan vaccins die nergens meer aan verkocht kunnen worden. Het weigeren inzage te geven in de samenstelling en de prijsafspraken met de industrie, die vallen onder de wet openbaarheid van bestuur,zal ik ook maar even op een zijspoor zetten.het inzetten van medewerkers van het ministerie om te reageren en te sturen in blogs en fora.

   kortom de overheid mag liegen en bedriegen en verdacht maken en tegen de wet in dingen verzwijgen ,en wij mogen daar niets tegen in brengen? En dat is verantwoordelijk gedrag dat wij eigenlijk ook zo zouden moeten hanteren? Beetje vreemde idee m.i.. Maar goed de tegengeluiden zijn over het algemeen goed onderbouwd en voorzien van bewijsvoering en roepen alleen op tot openheid en transparantie. Misschien dat daar dan de schoen wringt? dat die attitude volgens jou niet “je verantwoordelijkheid nemen “is. Ik sta werkelijk nergens meer van te kijken . Ik zou zo zeggen probeer je zelf eens wat duidelijker (aan de hand van voorbeelden misschien) te uiten over jouw standpunt in deze.

   liefdevolle groet marcel

  35. We hebben niks hier aan mensen met borderline aanvallen (…) en vooral Codependentie gedrag.

   Wie bedoel je daarmee ?
   😉

  36. @Henk

   Het zou kunnen dat Paul op zijn tenen getrapt is vanwege dit artikel:

   http://citizensinactionbelgium.wordpress.com/2010/07/15/belfort-fans-verbolgen-over-knack-artikel-heksenjacht-op-ap-geopend/

   ##Verbolgen Belforter Paul Engels roept z’n doemdenkende vrienden dan ook op om jacht te maken op de auteur van deze blog, en daarbij schuwt ook Paul het minder subtiele taalgebruik niet:

   Tijd om het ip-adres van die idioot te achterhalen en een klacht wegens smaadt [sic] en laster in te dienen zou ik zeggen…

   Niet dat we onze vrienden hun spannende onderzoek willen ontzeggen, maar ons mysterieuze IP-adres is ook gewoon op aanvraag te verkrijgen via ons handige contactformulier. Opvallend trouwens dat onze revolutionaire medeburgers plots de beste vrienden van Het Apparaat zijn wanneer ze zich bedreigd of tekortgedaan voelen in het vrije uiten van hun mening waarheid (lees: geen zinnige argumenten in te brengen hebben tegen de analyse van een kritische geest).##

   Ook hier bij WTK schuwt Paul m.i. het ‘minder subtiele taalgebruik’ niet vanwege dat grote gebrek aan zinnige argumenten. Veel geschreeuw en weinig wol.

  37. @yhomas Een beetje off topic wel en weinig eigen proza veel copyeren .Bovendien is het te warm om te vissen dan willen ze niet bijten.

  38. @Marcel w

   Désirée Röver en haar gedachtengoed over bewuste genocide komen ter sprake, dus hoezo off-topic? Mw. Röver mag graag werkelijk overal genocide achter zoeken en wereldkundig maken. Kritiek hierover schiet bij Paul erg gemakkelijk in het verkeerde keelgat en komt hij met het ene Ad Hominem na het andere.

   DOSSIER: DE BP ramp in de Golf van Mexico
   Ongeluk, incompetentie, of bewuste genocide?

   door Désirée L. Röver © 2010

   http://citizensinactionbelgium.wordpress.com/2010/07/15/belfort-fans-verbolgen-over-knack-artikel-heksenjacht-op-ap-geopend/

   ##De Waarheid volgens Paul Engels

   Verder is het artikel van Paul uiteraard exemplarisch voor het heldere inzicht van de gemiddelde complotfanaat. Het is duidelijk dat papegaai Paul het provocatieve Case Orange rapport van de Belfort-group niet onderworpen heeft aan een kritisch onderzoek, en even duidelijk is het dat hij de artikels op deze blog niet (goed) heeft gelezen:

   Op het blog dat vermeld wordt in dat stukje worden ook de ‘Hoogstetijd’, Desiree Rover, vaccinatieschade-website belgie, Argusoog, Godelieve Vaesen en wellicht nog anderen die opkomen voor de Waarheid uitgemaakt voor ‘racisten, terrroristen’ en nog meer van dat soort Onzin!

   Helaas, nergens op deze blog worden de hierboven vermeldde partijen zonder meer “uitgemaakt voor racisten”. Het was een anonieme reageerder op de Knack website die schreef dat hij Peter Vereecke “erg racistisch vond” — en die vreemde uitspraak is dan ook volledig voor rekening van die anonieme reageerder.

   Wij van onze kant hebben nooit gesteld dat Vereecke een racist is, neen: wij hebben gezegd dat Vereecke als oprichter en leider van de Belfort-group verantwoordelijk is voor het binnensluizen en georganiseerd verspreiden van extremistische waanbeelden en gevaarlijke medische desinformatie in onze samenleving (archief). We hebben ook gezegd en duidelijk aangetoond dat het discours van de Belfort-group opvallende gelijkenissen vertoont met het discours dat door ultranationalisten en neo-nazis wereldwijd gevoerd wordt (zie ook hieronder). En dat een obsessie met dergelijk gedachtengoed kan leiden tot terroristische daden is geen fantasie maar realiteit.

   Geen sprookjes: discriminatie, homohaat en negationisme

   De overige vermeldingen van discriminatie, joden- en homohaat op het actief van enkele Belforters berusten uitsluitend op externe en controleerbare bronnen. Enkele voorbeelden: Rudy Van Damme schreef in naam van de Belfort-group dat homoseksualiteit gepromoot wordt door de media in het kader van een “eugenetische agenda” van de denkbeeldige Illuminati, dat kan je nagaan. Citizens in Action Godelieve Vaesen en Eric Cornand zijn VB-ers, en wij zijn alvast niet vergeten dat het Vlaams Belang een extreem-rechtse, reactionaire, xenofobe en racistische partij is. En dat Désirée gekkie Röver tot in Israël bekend staat om haar waanzinnige jodenfabeltjes hebben we niet uit onze duim gezogen. Op het neonazistische Stormfront forum is men trouwens dol op Röver:##

  39. Paul zegt:

   Als ik jou was zou ik me koest gaan houden, want anders heb je straks de poppen aan het dansen.

   Oh wat spannend zeg dat ik straks de poppen aan ’t dansen heb; ik kan er bijna niet op wachten. 😆

  40. @ paul Fonduen eh? Was dat niet iets met kokende olie? Evengoed welkom! Wat houd je tegen Paul? Je hebt volgens eigen zeggen info genoeg. Toch? Je moet niet bluffen en dreigen. Of je moet het waarmaken. En van je hela hola, komt er nog iets van? Pek en veren Paul. Pek en veren…

  41. Een te moeilijk woord voor je heh Crypto!? Codependentie… Het past zo goed bij je, wil je niet weten.
   Van mij mag je alles op tafel gooien, alleen al je geschreeuw hier doet me niets, NIKS!, doet geen pijn, het verstoord mijn natuur niet, het waardeert wel mijn imago een stuk mee omhoog.
   B.V.D. namens de stichting R.N.F. je bent genomineerd voor een gouden speldje.

  42. Het spijt mij Paul dat ik niet op je nieuw verworven woordje kan ingaan. Ik heb nog steeds moeite het te integreren in jouw verhaal. Het slaat m.i. namelijk tot nu toe nergens op. Verder doe je wederom een beetje stoer. Zonder pijn vaart niemand wel. Kom op Paul. Zo is het vleesch nog visch. Draaikont.

  43. Zie hoe hoog geschoold je wel niet bent, je valt zooooo door de mand, de meesten lezers genieten zo van je, het wordt je immers veels te warm onder je voetjes als een vulkaan.

   Geeft niet, geef mijn ‘kunnen’ niet prijs, hoe je er ook om smeekt en wat je ook allemaal intypt, je krijgt niks kado, wel dat je nu ruimschoots voor schut staat. En daar laten we het bij, voorlopig!

  44. Wishfull thinking Paul. Jammer voor je. Laat het er bij en denk er eens over na. Doen wij je intussen even opereren aan de ‘onderbuik’. Doen we natuurlijk ‘verzekerd’. Ik heb begin september nog een plaatsje over voor je. Cursusje nadenken over onderzoek. Is dat iets voor jou of één van je militante vrienden?

  45. @crypto Je peil daald en het heeft allemaal weinig tot helemaal niks meer met de topic te maken .Je begint te schelden en ongecontroleerd uit te halen. Dat zegt m.i. genoeg kinderen die hun zin niet krijgen doen namelijk precies hetzelfde.

   Ondertussen lekt er nog steeds olie in de golf en bedreigd daar alle leven. Dat je dat niks schijnt te kunnen schelen spreekt ook al boekdelen ,ach je kon er niets over “vinden of geloven”dat was ook zo het was niet jouw leest.Wacht maar tot je tot aan je knietjes in de drab staat als je op vakantie bent aan zee. Ook dat lekkerbekkie of die haring kan je dan wel op je buik schrijven,om nog maar te zwijgen van de zuurstof die het leven in de oceanen produceerd.
   Jij kan er misschien niets over denken en een instelling hanteren van een ver van mijn bed show maar eraan ontkomen kan je uiteindelijk niet .En daarom lijkt het mij toch wat belangrijker dan je geleuter hier op het forum en op je blogje. Inhoud daar gaat het om niet de verheerlijking van jou ego.

  46. @Marcel,

   Je ergert je wel aan het peil van Crypto en niet aan dat van Paul ? Vreemd.

  47. @ henk Ik vind paul; een stuk beleefder dan cryptodingus. Dat jij dat onderscheid schijnbaar niet weet te maken zegt mij weer genoeg. Maar even goede vrienden hoor,als jij het kinderlijke geneuzel van crypto waardevolle reacties vind ook goed. Ik vind het absolute kul net als zijn blogje.
   Bovendien als je al moet gaan schelden om een statement te maken, ben je in mijn ogen ver gezonken.

  48. Typisch. Mensen die commentaar hebben op mijn ‘blogje’. Ik zie ze nooit in de commentaren daar. Alleen hier. Lekker makkelijk. Te makkelijk. Dit heeft natuurlijk niets te maken met argumenten. Dat is zoals aangetoond not done. Laf. Ik kan er geen ander woord voor bedenken.

  49. Hier op de site maken mensen uit wat ze een groot of klein ‘iets’ vinden; kennelijk heb jij dus een ‘blogje’..
   Ben er één keer geweest, maar werd er meteen weggebonjourd, want heel leep.. ‘ik maakte reclame voor WantToKnow.nl’..
   Tja. Het is idd een ‘blogje’.. Sorry.. ‘Wetenschappelijk blogje’..

  50. @Marcel,
   Bovendien als je al moet gaan schelden om een statement te maken, ben je in mijn ogen ver gezonken
   Ik vind het schelden ook nogal zinloos, maar de verkapte dreigementen van Paul zijn (imo) nog triester dan alleen maar schelden.
   Misschien heb je meer begrip voor Paul omdat je z’n achtergrond wat beter kent ?

  51. @ Henk Zit je weer te roddelen over me waar ik niet bij ben? Zie steeds dat je me naam overal gebruikt, waar ik zelf niet bij ben.
   Misschien moet ik daar maar eens geld voor gaan vragen, dan was ik nu rijker daar aan geweest dan het verdienen aan gespreks onderwerpen hier waarvan ik beschuldigd wordt.
   Tja keurig en correct schrijven is niet aan iedereen uitbesteed!, heb je toch wel een speciale opleiding voor nodig. En anders een over heerlijk stukje censuur doet het genoegen tegen over belasting op voeren.
   ACT III CHAPTER 5 !

  52. @ Guido:

   Misschien is het wel leuk voor de mensen hier om even aan te geven waar en waarom jij ’teleurgesteld’ raakte m.b.t. mijn blogje.

   Doe maar even namen en rugnummers (links en text). Geen insinuaties. Daar heeft namelijk niemand wat aan. Behalve degene die zijn zogenaamde ‘naam’ moet hooghouden.

   Laat me raden…. Het waren bedreigingen als “ik weet je te vinden”, “Ik sta bij je op de stoep” en “ik ken je IP dus ik weet waar je huis woont”. Dat soort suggesties laat je namelijk op je eigen blogje staan.

   Ik pas daarvoor. Jij schijnt je er geen enkele bedenking over te maken. Kortom, kom maar op met die links waarin je van mijn stukkies geen spaan heel laat.

   Doe je niet want kan je niet.

 5. JUL 13, 2010
  It has begun. Can you feel it?

  Remember we are here at this time because we are the ones who volunteered and were chosen. So many asked and yet WE are the ONES who were chosen.Best then we do not take any one given moment for granted. Best then we call upon our inner strength for we Know great changes are to take place upon our planet and it is for us NOW to become those warriors that we are. Time to display our colours and act in the manner that we know is our Truth. And … within that TRUTH their can be no room for doubt, no space for fears. We know within the Highest level of ourselves that fear and frustration, despair and uncertainty are merely deterrents from the very tasks we came here to perform. We have waited for so very long, we have cried tears of impatience. We have buried are heads in the sands of time and allowed those with their own interests of control and power to beat us with their darkness until we could not find the Light at the end of the tunnel. And indeed at times has it not felt that the Light had gone out?

  IT IS NOW CHANGING. WE ARE CHANGING. WE ARE TRANSFORMING OURSELVES IN ORDER TO BRING THROUGH THESE CHANGES TO OUR PLANET. THE PLAN IS WORKING. IT IS HAPPENING NOW. THE TIME IS NOW.

  So release those patterns that have chained and bound you. Set free your souls and KNOW that the LIGHT THAT YOU ARE is preparing itself to shine. This Light of yours, this LIGHT that IS each and every one of us is empowering itself in readiness for that which lies ahead.

  This feeling within your hearts. This response to your Higher calling is telling you that it has begun. There is no turning back.The road shall present itself as treacherous along the journey and yet you each have the tools to overcome the rocky terrain. You were trained as warriors and NOW you are moving into action to walk yourselves and many other’s into the NEW WORLD.

  Those who are of great strength shall carry the weak when the rivers become turbulent. Those who are of MIGHT shall assist all the little ones who do not understand and lead them onwards.

  We have talked of change . We have asked of your TRUST in our words and you have listened with your hearts and now shall we … together … walk hand in hand across The Bridge.

  You call out to us as your hearts weep … we answer you and we feel your sorrow, yet we cannot allow you to drown in your own tears. For this reason we heed your callings. We,that are your family join you now in blessed union and say to you that procedures are in place , although unseen, and in that moment of glory when we reveal our TRUTH for all to see , then each shall KNOW. Each shall remember why they are here and what they came to do . All questions shall be answered and there shall be a determination and a recognition that far surpasses anything that has presented itself thus far.

  Some of you have dreams of this moment. Some of you allow your hearts to show you images of what is to come. There can be no denying in your hearts the LIGHT that is to fill your Beings. For this Love filled Light shall melt your FEELINGS into a blissful state instantly.

  This day shall come. You KNOW OF this. It shall make its mark and it shall change your world as you know of it today.

  So, let go of your fears about all that is taking place around you. Know that the DIVINE spark that is within each one of you cannot and shall not go out. We are here to assist you. We are here to help lead you through. You SHALL KNOW US as you dream of knowing us. For your dreams are your future reality.

  We embrace you … Our family in Light.

  9.30pm. Tues 13th July . 2010.
  Golden Rays
  Bloss xxx

  POSTED BY BLOSSOM GOODCHILD AT 8:50 PM 0 COMMENTS

  1. Poessie Bloessie Miauw Goed Braaf Kindje schijnt de perverse codenaam te zijn van een instrumenteel narcose kapje verbonden met lachgas flessen voor niet erg kritische goedgelovigen.

   Inademen en uitademen, slaap kindje slaap daar buiten loopt een schaap….

   Je wordt geflest waar je bij staat totdat je helemaal op apegapen ligt, dat is afdalen naar machteloosheid en niet willen weten, dat is inertie, passiviteit en goedgelovigheid, dat is new age V.N. jeepee balkenbrei van de bovenste plank, altijd weer hetzelfde zeverige zaag maar door en schiet mij maar lek verhaaltje steeds verpakt in een net iets ander zoet roze cellofaan papiertje.

   Een suikerspin verhaaltje om alle onnozele kleutertjes weer blij te maken met een paar glimmende geestelijk beperkte plastic kraaltjes. Een uitstekend middel om gedwee te blijven afwachten op al het moois dat nog gaat komen.

   Was die Poessie Bloessie ook niet dat vrouwtje dat zowat moest onderduiken toen bleek dat het voorspelde squadron UFO’s van de Anti Christ niet kwam opdagen op de daartoe vooraf vastgeprikte dag des Heren meer dan een jaar geleden?!

  2. @ Fia, Alle blikken zijn weer gericht op 14 Oktober 2010, zou het weer gebeuren dat 2 jaar geleden geldende illusie van code naam Albhama weer een landing veroorzaken in ons geloof met de komst van een vorm aan de hemel!?
   Misschien dat onze Echte Berensiroop een fraaie projectie kan verzorgen aan Blossoms aan de hemel met een soort halografische project waarop we massaal kunnen lezen; “That was all Folks, Game over!”.

   Ben het eerwaarde gevoel van Copy & Paste verhaal immers kwijt geraakt, hoe meer dit wordt getoetst des te meer mensen dit feestje overnemen als serieus bestempeld, maar hoe meer we wegzinken in de vernieuwde formule van een nieuwe paradigma; “Ze komen! niet van boven maar vandaag eens van onderen!”, ’the lowunaki’s’.

  3. Als ik mij niet vergis was bin Laden ooit ook opgeleid door de Amerikanen.

   enne….. het lijkt er tegenwoordig op dat alles wat onder Amerikaanse invloed/in handen van komt naar de knoppen gaat. Abn amro als ik mij niet vergis, Organon Oss en Nuon. Wat hebben wij nog in eigen handen in dit land? Wie is de baas aan het worden of is al in dit land? Wie wil de touwtjes in handen hebben in de wereld? NWO? Is dat al niet al lang aan de gang?

 6. Het pers bureau Reuters berichtte op 22juni 2010 het volgende;’ Dat sommige wetenschappers en anderen overwegen om een kernbom te gebruiken om het lek te dichten, dit wordt gezien als allerlaatste optie’.

  mijn adem stokt , en vraag me af of de petitie enigzins zin heeft, het lijkt mij dat er een plan ‘ruecksichtsloos’ wordt uitgevoerd.

  1. wat moet dat moet !!
   gooi de bom er maar op als het werkt !! mooie oplossing toch !!

 7. @wilmamazone Zo zie je maar weer de pot verwijt de ketel.

  “Dit zou eigenlijk verboden moeten worden. Röver legt allemaal verbanden op basis van oud medisch onderzoek, dat altijd negatief is. Er is veel meer materiaal dan zij laat zien. Bovendien is het gevaarlijk dat mensen hun mening op de tirade van zo’n doemdenker gaan baseren. Eigenlijk zou er iemand in de zaal moeten zitten die de zaken in perspectief kan zetten. Maar dat zal moeilijk worden, want mevrouw Röver is net zo ad rem als Jomanda. “Ik roep iedereen op om zelf op zoek te gaan naar informatie, zelf te lezen wat er op internet te vinden is. Dan krijg je ware kennis”, zegt Désirée Röver. Juist daarin ligt het gevaar van dit soort groeperingen besloten, vindt wiskundige Jan Willem Nienhuys van de Vereniging tegen Kwakzalverij. “Niet dat het slecht is om zelf dingen uit te zoeken, maar ook ik kan als niet-medicus moeilijk beoordelen wat de waarde van een wetenschappelijke publicatie is.”

  Een wiskundige die de waarde van medisch wetenschappelijk onderzoek moeilijk kan bepalen ,maar daar wel constant een nogal duidelijk omschreven mening over ventileerd. Ook Nienhuys laat maar een klein gedeelte van de beschikbare informatie ten grondslag liggen aan zijn door kokervisie beperkte mening .Verder stelt hij met grote regelmaat dat “alternatieve geneeskundige”charlatans en kwakzalvers zijn,dan mevrouw rover die zegt geloof mij niet maar ga zelf op onderzoek uit. Die laatste opstelling geeft toch blijk van een heel wat respecvollere omgang met mensen dan de heer Nienhuys laat zien.

  Ook wil ik nog even stellen dat als je een mening verkondigd en bepaalde groeperingen voelen zich daar toe aangetrokken (om wat voor reden ook ) dat dus niet automatisch inhoud dat degene die die mening huldigd ook sympathiek tegen over die groep staat .En al helemaal niet dat je het gedachtengoed van die groep ook omhelst.

 8. Aaron Tripel is heel even terug van weggeweest en voelde zich zo vrij onderstaande tekst te plaatsen die zojuist ook op Argusoog geplaatst is, aangezien ik het hier o ok op zijn plaats vind. Voel je vrij om hieronder Argusoog door WTK te vervangen.

  Allen,

  Onderstaande is een reactie op jullie verwikkelingen met citizensinaction Belgie, dit artikel over de oil spill en argusoog in het algemeen. De manier waarop Argusoog, en vele andere alternatieve (nederlandse) nieuwsmedia menen te moeten communiceren werkt mijns inziens contraproductief.

  Al helemaal wanneer er een meningsverschil ontstaat met de Main Stream Media of critici van die algemene media. Voor mijn ogen ontrolt zich een strijd van beschuldigingen, moddergooien en “ad hominem”, oftewel het op de man spelen. En het is Argusoog die keer op keer op zijn achterste poten staat als het instituut en/ of haar leden op de tenen wordt getrapt.
  De aard van de problematiek is dat Argusoog en haar collega’s ogenschijnlijk meningen over feiten communiceert en niet de feiten zelf. Aangezien Argusoog en collega’s consensus over deze meningen heeft, kan dit als “waarheid” gecommuniceerd worden in alle artikelen.

  Dit resulteert in een situatie waarbij er vele verschillende waarheden worden verkondigd, soms onderbouwd, en soms klakkeloos kopieerwerk van andere sites.
  Een mooi voorbeeld vind ik de laatste artikelen over de Mexican Gulf Oil Spill, die ook op Wanttoknow staat, geschreven door Desiree Röver. Eerst medisch journalist, nu onderzoeksjournalist. Zelfverklaard lijkt mij, ik heb niet kunnen verifieren of zij een studie in de medische wetenschappen of journalistiek heeft gedaan. Feit is dat haar onderzoek zich beperkt tot bronnen op het internet en al deze bronnen in één artikel tot een verhaal maakt met daarin elementen die elkaar lijken uit te sluiten. Ik heb mijn best gedaan, maar van enig authentiek écht onderzoek, buiten het wereld wijde web om, lijkt hier geen sprake van.

  En het wordt al helemaal een warboel als men de artikelen rond 2012 gaat bekijken. Een en al speculatie en tegenstrijdigheden.
  Argusoog en collega’s zouden er eens verstandig aan doen enkele tactieken van die o zo gehate mainstream media over te nemen: Het instellen van media adviseurs en spin doctors. Zoals jullie menen om te moeten gaan met kritiek van citizensinactionbeldium komt op mij over als onvolwassen, ondoordacht, onprofessioneel en nodigt op geen enkele wijze uit op een constructieve dialoog. Laat staan dat Argusoog zich neerzet als een instituut voor alternatieve nieuwsgaring.

  Ik heb sinds de opkomst van argusoog dankbaar gebruik gemaakt van alle artikelen. Argusoog heeft mede bijgedragen aan het ontwikkelen van mijn eigen blik op deze wereld.
  Helaas heb ik door de aard en stijl van argusoog nog nooit van mijn leven artikelen doorgestuurd naar mensen binnen mijn sociale kring. Voor zover zij al openstaan voor bepaalde materie, zal de verpakking hen weerhouden verder op onderzoek te gaan.

  Dat jullie zelden meer dan 1000 lezers per artikel trekken verbaast mij dan ook niets. Gaan jullie op deze voet verder dan zullen jullie altijd een margeblogje blijven, eenzaam roepend in de woestijn.

  1. Weet je ik ben ook zo iemand die met heel andere dingen bezig is dan mijn opleidingen en al die fraaie diploma’s aan de muur wapperen in het stof.

   Ik leer meer van allerlei zaken dan ik dat op school deed of in opleidingsverband, het leren doen we eerder samen met mensen die werkelijk iets van sperspectief aan het geheel kunnen toevoegen.

   Het onderwerp maakt niet uit inprincipe als de spreekbeurt voor de klas maar een 10 scoort en je hebt er ook nog lol in of je nou een fantast bent of een proclaimer van het eerste uur dat het idd zo allemaal is, weet je ieder zijn kleurtje.

   Jou verhaal mag er ook wezen, bedankt in iedergeval.

  2. Een mooi voorbeeld vind ik de laatste artikelen over de Mexican Gulf Oil Spill, die ook op Wanttoknow staat, geschreven door Desiree Röver. Eerst medisch journalist, nu onderzoeksjournalist. Zelfverklaard lijkt mij, ik heb niet kunnen verifieren of zij een studie in de medische wetenschappen of journalistiek heeft gedaan. Feit is dat haar onderzoek zich beperkt tot bronnen op het internet en al deze bronnen in één artikel tot een verhaal maakt met daarin elementen die elkaar lijken uit te sluiten. Ik heb mijn best gedaan, maar van enig authentiek écht onderzoek, buiten het wereld wijde web om, lijkt hier geen sprake van.

   De hoogst afgeronde opleiding blijkt het Gymnasium te zijn:

   http://www.vrouwenindemedia.nl/profiel.php?pid=549

   Hier een artikel waarin men ook niet zo te spreken is over de deskundigheid en het gedachtengoed van Mw. Röver:

   http://www.hpdetijd.nl/2010-07-17/anti-prik-orakel-blijkt-tevens-oliedeskundige

   Anti-prik-orakel blijkt tevens oliedeskundige

   Desirée Röver, een van de luidruchtigste tegenstanders van vaccineren, blijkt nu ook verstand te hebben van olierampen. Volgens de zelfbenoemde ‘medisch research journaliste’ is het inmiddels gedichte lek in de Golf van Mexico één groot complot.

   Even in herinnering roepen:…………

   quote:

   Röver publiceerde een lang epistel – gezien de krakkemikkige stijl overduidelijk een overschrijfsel van buitenlandse teksten – dat te onsamenhangend is om in één alinea samen te vatten. Maar enkele citaten maken duidelijk waar de nieuwbakken milieudeskundige heen wil.

   “Er gaan steeds meer stemmen op die uit allerlei opduikende anomalieën afleiden dat het incident met de Deepwater Horizon geen ongeluk is, maar een zorgvuldig voorbereide volgende stap om – in het script van de Hegeliaanse dialectiek van ‘probleem-reactie-oplossing’ – de wereld op de knieën te dwingen tot het aanvaarden van de natte droom van de ‘macht achter de macht’: de werelddictatuur van de Nieuwe Wereld Orde.”

   “Met andere woorden, het gebied rond de Deepwater Horizon, waar tientallen miljoenen mensen wonen en werken, wordt met medeweten en zelfs met assistentie van de Amerikaanse overheid een steeds verder uitdijende Auschwitz gaskamer…”

   “De maatregelen in de Golf van Mexico van Obama zijn onbegrijpelijk… behalve in het kader van verdere stappen naar ‘Cap and Trade’, en een doelbewust aansturen op een burgeropstand, die het uitroepen van krijgswet en een algehele dictatuur ‘rechtvaardigt’.”

  3. Je kunt het niet laten hè, Cryptocheilius? Mensen incompetent verklaren, doordat hun ‘hoogste schoolopleiding gymnasium’ is..? (Tussen de regels je eigen opleiding stipulerend..)
   Niet inhoudelijk reageren, maar op de man, in dit geval vrouw spelen.

   Mensen mislukt verklaren, door hun integriteit in twijfel te trekken.. Wat een in-en-in zielig en triest verhaal van je.
   Niet met feiten komen, waarom mw. Röver, met haar opleidinkje, er helemaal naast zit, maar op de ’troon’ gaan zitten en mensen voor minkukels uitmaken..
   Heb je dit zo op de universiteit geleerd? Mensen allereerst ondermijnen, door hun geestelijke en (zonodig) fysieke competentie in twijfel te trekken, op een uiterst geraffineerde manier? Of leerde je daar ‘feitelijk en inhoudelijk’ te communiceren. Is dat het wellicht? Dat je niet anders hebt leren communiceren en daardoor je boosheid moet richten op andermans integriteit?

   Ik hoef weinig moeite te doen met mijn HBO-opleiding om te zien dat jij geestelijk redelijk murw geworden bent van je wetenschappelijke-doctoraal-opleiding. Dát vind ik best zielig voor je.. Als je dat je indirecte vraag was?

  4. Guido, je reageert alleen op de reacte van WilmaZone…en gaat verder inhoudelijk niet in op de feedback van Aron. Weg is ie weer…wat had hij dan verder moeten melden, aangezien er nog niet op zijn post gereageerd is?

  5. Asylum: Het gaat er mij om dat Aaron vertelt dattie veel heeft gehad aan Argusoog én tegelijk laat doorklinken dattie hier maar ‘even’ was.. Er klinkt méér verwijt dan een soort dankbaarheid voor het openen-van-de-ogen uit. Dát vind ik vreemd en vertaal ik in ‘weg is ie weer’..
   Is het vreemd, om te zien hoe hij aan de ene kant een streel-langs-de-wang geeft, terwijl diezelfde hand zich balt en een beuk toedient!

  6. Ik zit je nogal ‘hoog’, Guido. Achgossie. Mijn autoriteit heb ik hier nog nooit ontleend aan een titel.
   Dat het inhoudelijk bedroevend is lijkt mij duidelijk. Dat een aantal mensen hier jou hierop wijst is een kwestie van actie/reactie. Toch? Ik wens je veel reageerders toe. Peace….
   [Crypto via proxy]

  7. Grappig.. heb jij autoriteit dan..? hahahha.. Je moest jezelf eens horen..! 😉
   Inhoudelijk ga je weer niet in op wat ik zeg, het is praten over buitenkanten, zoals titels.
   Het gaat mij om de volledig infantiele manier waarop je je vermeende ‘autoriteit’ wenst te manifesteren. Tussen de regels aangevend, hoe goed JIJ wel niet bent.. Door ‘anderen’ van ‘gebrek-aan’ te beschuldigen.
   Peace within you..
   (By the way: fijn dat ‘Crypto via proxy’ nu eens achter wéér een nickname uitkomt. Wilmazone. Hoe diep moet je zinken om jezelf achter 4 nicknamen te gaan verbergen, vraag ik me af. Wát heb je te verbergen? Je identiteit? Je ‘autoriteit’..?

  8. @ wilmamazone /cryptocheilus Wie ogen heeft kan daarmee zien wie oren heeft kan daar mee luisteren, wie hersens heeft kan daar mee nadenken. Daar hoef je helemaal niets voor gestudeerd te hebben . Als je alle punten op een rijtje zet is het makkelijk om te zien wat er werkelijk speeld . Als je echter zoals jij niet wenst te zien en te horen , en alleen dat wilt zien en horen wat er door overheidsinstanties wordt vrijgegeven Tja dan ben je in mijn ogen een soort struisvogel met zijn kop in het zand.

   Mag je wezen hoor als dat je keuze is zal ik dat respecteren ,maar het getuigd m.i. van een slaafse afhankelijke geest . Zeker niet van een onderzoekende en vrije geest. Maar kan jij werkelijk met droge ogen zeggen dat je goed op de hoogte gehouden wordt door de nederlandse media aangaande de olieramp in de golf? Ik niet ik hoor maar heel weinig en alleen dat wat B.P loslaat van onafhankelijke verslaggeving is absoluut geen sprake . Dan is het ook niet gek als mensen zelf gaan bedenken of uitzoeken wat daar aan de hand is ,en ik denk dat mevr.rover daar een aardig eind in de goede richting komt.

   liefdevolle groet marcel

  9. Beste Guido, lees je eens in over proxyservers. (Tip 1: Paul heeft er de ballen verstand van.)
   De rest van je commentaar vat ik op als een zwakke en te simpele ad hominem. Behalve deze maak ik daar geen woorden aan vuil.

   @marcel w.: Het gaat mij niet om die oliecrisis of BP. Whatever.
   Wat in de commentaren naar voren komt is dat Röver een charlatan is. Ze heeft klaarblijkelijk net zoveel verstand van vaccinaties als van ‘reptilians’ alsmede van een olieramp. Nader bekeken resorteert Röver slechts in een opsomming van ‘feiten’ op zorgvuldig voor het doel uitgezochte sites en andere welgevallige bronnen [sic]. As ususal.

  10. @cryptozone/wilmamacheilus Je verwijt guido op de man te spelen (middels de hype term ad hominem die ik overigens opeens onder verschillende nicks gepost zie worden).Echter door te stellen dat het je niet om de topic gaat hier< maar om mevr rover maak je je zelf daar dus minstens net zo schuldig aan .Typisch gevalletje van de pot verwijt de ketel dus. Maar daar waren we bij jou al een beetje aan gewend.

   liefdevolle groet marcel

  11. Ja, Marcel. Je raakt hier een gevoelig punt. Hulde.

   Veel reageerders denken (of ‘vinden’ volgens Guido) dat ‘weten’ een kwestie is van ‘innerlijk’ onderzoek. Niets is minder waar. Aan artikelen als die van Röver kan je dat al zien. ‘Wetenschappelijke feiten’ worden aangehaald. Selectief.
   Dat is hinken op twéé benen. Haal niets aan, zeg ‘het is mijn mening’, of je haal ‘alles’ aan. Beperkt je niet tot het aanhalen van ‘feiten’ die je vooringenomen standpunt onderpinnen. Laat niet gewoon driekwart weg. Er is materiaal genoeg.
   Je hoeft dat overigens niet allemaal zelf te ‘verzinnen’. Echter een copypaste van de bijbehorende éénogen volstaat niet.
   Röver schiet tekort. Bewust. As usual.

  12. @crypmazocheizone Welk punt is gevoelig? Het gevalletje de pot verwijt de ketel ,of de stellingen van mevr Rover. Je lijkt er een persoonlijke kruistocht van te maken .Veelal een teken dat het leidend voorwerp van zo’n kruistocht op een goed spoor zit.

   We kunnen je in ieder geval niet betichten van een wel onderbouwde stellingname. En wat de selectieve aanhalingen betreft, ook daar doe jij vrolijk aan mee. Het wordt wel een beetje saai zo, misschien eerst even denken en dan een posting schrijven?

   Het feit dat je consequent mensen beticht van een attitude die jezelf hanteerd ,getuigd m.i. niet van intelligentie. Het lijkt meer projektie gedrag te zijn ,en je overschreeuwd jezelf ermee.

  13. Je kunt het niet laten hè, Cryptocheilius? Mensen incompetent verklaren, doordat hun ‘hoogste schoolopleiding gymnasium’ is..? (Tussen de regels je eigen opleiding stipulerend..)
   Niet inhoudelijk reageren, maar op de man, in dit geval vrouw spelen………..

   @Guido J

   Nogmaals: ik ben o.a. Cryptocheilus niet en ben wat titel betreft nooit verder gekomen dan Mevrouw. Wat jij tussen de regels door allemaal wenst te lezen, mag derhalve geheel op jouw eigen conto geschreven worden.

   Ga ik gewoon ff verder met het vermeende inhoudelijke van Mw. Röver die hier o.a. dit zegt:
   http://www.wanttoknow.nl/overige/bp-ramp-ongeluk-incompetentie-of-bewuste-genocide/comment-page-1/?replytocom=41362#comment-41241

   Als je nog puf hebt, lees dan ook The Protocols of the Learned Elders of Sion.
   Deze Khazaren cabal al sinds Babylon bezig.
   Het zijn rotzakken, maar geduld hebben ze wel…

   http://www.kwakzalverij.nl/1174/Encyclopedie_Protocollen_van_de_Wijzen_van_Zion

   Encyclopedie: Protocollen van de Wijzen van Zion
   Uit: Tussen Waarheid en Waanzin: een encyclopedie der pseudo-wetenschappen

   De Protocollen van de Wijzen van Zion zijn de beruchtste vervalsing aller tijden. Ze worden onder meer aangehaald door de lobby tegen de vaccinatie en andere samenzweringsfantasten, en passen dan ook perfect in de antivaccinatie-strategie van alsmaar dezelfde leugens herhalen.

   Sergei Nilus, ca. 1900 Hoewel de Protocollen zowel kort na hun productie door de tsaar werden afgewezen als vervalsing, en kort nadat ze in het westen bekend raakten (ca. 1920) ook ontmaskerd werden, worden ze telkens maar opnieuw geciteerd en herdrukt. Hieronder volgt een citaat uit Tussen Waarheid en Waanzin: een encyclopedie der pseudo-wetenschappen, door Marcel Hulspas en Jan Willem Nienhuys (vierde herziene druk, De Geus, 2002).

   De Protocollen zijn een zogenaamd verslag van een vergadering van de Internationale Joodse Samenzwering. Samenzweringstheorieën en antisemitisme waren er al vele eeuwen voor de Protocollen, maar van samenzweringen horen we na de middeleeuwen niet zoveel meer. Tussen Waarheid en Waanzin vervolgt:……………

   eindquote:
   De getuigen zijn niet zo betrouwbaar. Maar dat de Protocollen een pak leugens zijn, en wat hun rol in de nazi-propaganda is geweest, is wél duidelijk. Wie deze Protocollen citeert alsof ze ook maar enigszins op feiten berusten, kan niet meer serieus genomen worden. Voorbeelden van zulke personen zijn David Icke en Désirée Röver.

   Het is dus steeds Röver die zichzelf voortdurend diskwalificeert/vakkundig de poten onder haar eigen stoel uitzaagt.

  14. @ marcel. Chill gast. Léés!

   Stellingen? Stellingname? @marcel, de aannames en stellingen van Röver zijn over het algemaan geen aannemelijke inzichten. Hoewel ik (zoals eerder aangegeven) geen affiniteit heb met het hele BP-probleem kan men hier een patroon herkennen. Welk gedeelte hiervan is voor jou niet duidelijk?

   Ik kan (en wil) over dat hele BP-probleem geen stelling innemen. Dat is ‘out of my order. Schoenmaker blijf bij je leest. De ‘leest’ is bij Röver duidelijk, zoals zoveel ‘leesten’ hier duidelijk zijn. Röver kent geen ho (waarom eigenlijk niet?)… Guido profiteert… Clicks=money…. Sensatie=aandacht…

   ‘Verdiende’ aandacht? Nee. Copypaste is het ‘beste’ waartoe men in staat is. Dat is bedroevend. Zeker voor een gymnasiast als Jonkers. Vertalen is luiheid. Stukken plaatsen van een ander (via een ander) en hier geen ballotage op toepassen getuigt van zwakheid. Een zwakheid die Jonkers hier maar al te vaak etaleert. Een zwakheid die ogenschijnlijk met ad hominems schijnt te moeten worden gecompenseerd indien men hem van repliek dient. Inhoudelijk is volgens Jonkers alleen de inhoudelijkheid die hij ‘doorkrijgt’.

   Dit heeft niets, maar dan ook helemaal niets, met de werkelijkheid te maken. Daarvoor zou Guido zich eens moeten onthouden van de commentaren waarin hij iemand aanmatigt ‘ik vind’ of ‘ik geloof’ te gebruiken. De ‘vinder’ en de ‘gelovige’ zijn misschien de volkshelden. Voor nu. Men onderschat ‘het volk’, ‘de ingeslapenen’, het ‘wordt wakker’ gepeupel. Uit arrogantie en superieurgevoel. Deze zitten helemaal niet op Jonkers en co. te wachten. Geen succes gegarandeerd. Al is de leugen…… En snel is men. Met alle gevolgen van dien, aangehaald in de vaak gecensureerde commentaren, die men dan niet onder ogen wenst te zien.
   Pathetisch.

   [Alles naar mijn mening (zo goed Guido?), -cryptoviaproxy-]

  15. @crypdinges Ik zou zeggen volg je eigen raad op Chil gast en lees
   Want daar vallen nog wel een paar verbeterpuntjes te vinden .

  16. @crypdinges Ik zou zeggen volg je eigen raad op Chil gast en lees. Want daar vallen nog wel een paar verbeterpuntjes te vinden .

   Nee. Je meent het!! Verbeterpuntjes… ik ben er dol op. Enig idee?

  17. @ Crypto

   Mijn hoogst genoten opleiding ooit was Parachute springen met vrije val, weet niet of jij daarmee in de buurt komt, want ik was daar wel mee in de wolken van.
   Maar inderdaad jij zit ook gevangen in je Codependentie problemen, net als iedereen die daar last van heeft zijn je beweeg redenen goed te overzien, pas wel op dat ik niet zomaar uit de lucht kom vallen als een pakketje pek met veren.
   Ga zo door met je zijn, geweldig! hoe meer je op tafel legt hoe meer feiten we kunnen verzamelen tegen je dat je echt iemand naar het leven staat.
   In ieder geval we kunnen een boek over je schrijven, laten we hopen dat het geen bestseller gaat worden in jou maar in Desiree haar voordeel.

  18. Waar jij van in de wolken raakt Paul intereseert mij echt he-le-maal niet. De parachute-scam… Je bent zóóó verheven, is het niet? We trekken de valscherm-metafoor maar eens door.

   @ Paul trekt regelmatig een parachute uit en denkt dat het hem veilig naar de grond zal brengen. Paul heeft echter niet door dat het hele vliegtuig niet van de grond komt of ook maar van de grond is geweest. Hij springt uit een vliegtuig dat al die tijd op de grond is blijven staan.
   Kabouter Plof. En maar trekken aan het touwtje…

  19. @ crypto, Last van het ‘laagvliegen’ syndroom? Weet je verkeers technisch, maar ook gezien het wetsboek strafrecht, geeft men daar een hoge, jawel hoge bekeuring voor. Een goed gewaarschuwd persoon telt immers voor 2!

  20. @wilmamazone Je bent er niet gerust op dat een “gewone mevr> zonder titel zaken over b.v. vaccinaties zou kunnen doorgronden . Echter stel je zelf vast dat jij nog nooit verder bent gekomen dan de titel mevrouw. Dan vind ik het op zijn minst raar dat jij op cryptos blogje een stuk schrijft over hiv en aids. Als “gewone mevrouw”weet jij daar dan toch ook helemaal niks van af? Of toch en zoja waarom zou mevr.Rover datzelfde truukje dan niet ook kunnen. Maar dat zal je wel weer heel anders vinden ,das dan wel weer met 2 maten meten .Verder vraag ik me af wat jullie hier doen als de site zo tegen staat, ga dan lekker negatief doen op cryptos blogje.

  21. @ paul Even voor de goede orde. Waar waarschuw jij mij eigenlijk voor?

   Een goed gewaarschuwd persoon telt immers voor 2!

   Misschien kan je me nog even laten lachen m.b.t. verhalen over IP-adressen en ‘op de stoep staan’. Kostelijk. Bis….

  22. Ip’s hahaha jeetje dacht dat je kennis had van vonkendozen, net als jij kan je die hier niet zien wel elders.

   Wat dacht je van je eigen Wblog?, je laat immers brede karresporen na voor ICT/IT Kabouters en andere vrolijke noten.

   Je weet wie het laatste lacht lacht het best en wie een kuil voor een nader graaft valt er vanzelf in.

   Tis van welke kant je het bekijken wilt.

  23. @ SanktPauli. Doe nou es even uit de school klappen gozer. Je was toch ‘de man’? Je waarschuwt iedereen hier die het niet met je kabouter PloF-ideën eens is.Iedereen is vedacht. Wat ga je doen met mijn IP Paultje? Zeg dan!…. Je hebt er bij andere mensen zulke grote plannen mee… Lutsertje…

  24. Volgens mij produceer je nu zeven dikke kabouter plopperde plop plopkleuren geluidjes, je mag van Ip veranderen hoor, we hebben de rest al te pakken, nu nog iets leuks voor je verzinnen waar je heel erg blij mee gaat worden.

   Intresse ook in blinddates ?! pek met veren valt zo snel op, wil je niet weten.

  25. Dat is mooi paul. Als je de ‘rest’ maar ’te pakken’ hebt. Dusss… Grote jongen… Nu even luisteren naar ‘Daddy’… Doe normaal…geen ongemotiveerde pretenties….dreigementen zijn voor eigen rekening…. aftroeven doe je op ar-gu-men-ten. Capice? Paul?

  26. Voor je weet Crypto, heb je weer hier censuur te pakken, tenminste als je weer beledigend overkomt, je niveau zakt steeds meer en meer.

   – Censuur is de juiste kuur –

   Erh homeopatisch gezien hoor…

  27. Joh, Paul. Ken jij die spelers die op het voetbalveld om een gele kaart voor een ander gaan lopen zeuren bij de scheids? Dat gebaartje met het handje?

   Boehoe. Loser.

   Over niveau gesproken…

 9. Namaste beste kijkbuiskinderen, hebben ze er eindelijk een kurk in gestopt………komt er weer gas uit. Mensen kunnen ook niets he? Helemaal niets! Alleen maar kapot maken met mooie technologie. Welke rasmongool heeft die pijpleiding of put dan ook onder water aangelegd? Hebben we niet genoeg in de wereld om kapot te maken?

  Snetverderrie, potverdriedubbeltjes, duizend bommen en granaten, bij Toutatus dat de hemel op ons mag vallen. Hier moeten dan ook wel de illuminatie achter zitten. Het moet wel, het moet wel. Toch? Of niet? Waarom stoppen ze die oliebron niet gewoon dicht? Met een kurk? Kijk naar al die lieve maar dode dieren door al die smurrie die wij nodig hebben om rijker mee te worden.
  Als we minder aan ons zelf denken kunnen we uit volle borst in volle glorie over de hele wereld tegelijkertijd met meneer de Uil mee zingen: “Want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensenwensen. En dezelfde mensenstreken. Dat staat allemaal in de krant. Van fabeltjesland, van faaaaaaabeltjesland!”

  Wat zou het mooi zijn als dit over de hele wereld net als in het einde van The Return Of the Jedi gezongen zou kunnen worden.
  Oke, ik hou op. Jullie zullen wel denken welke paddestoelen ik nou weer in het grote bos van Fabeltjesland opgesabbeld heb. En wat voor Heal The World fantasieen ik heb over gehouden aan de wijlen Michael Jackson. Maar in ieder geval tot de volgende keer maar weer lieve kijkbuiskinderen.

  Ohm shante.

  1. Tja misschien een idee om een leeftijdsgrens in te stellen? De echt hele kleine kinderen een beetje weren? Nee toch maar niet ze hebben ook recht op hun geintje.

 10. O ja before I go……

  Want ik reageer verder niet op commentaren op mijn berichten. Want dat eindigt toch in een oneindig gekibbel en gekwek waaruit maar een piepklein beetje van te leren valt……..Ik heb die weg al lang geleden op het interntet belopen…….

  Maar dat hebben jullie lieve kijkbuiskinderen die vaste gast zijn op deze website al wel ondervonden. I’ll bet dat ik vast wel commentaar heb gekregen op voorgaande berichten.
  Just don’t bother to comment on me lieve kijkbuiskinderen. Ik reageer niet terug. I just hope dat er wat uit valt te leren. And do your thing in peace.

  Euuuh, wat ik zeggen wou is……..May the Force be with you.

 11. @ allen: U bent gewaarschuwd. Ik probeer alinea’s en onderbrekingen aan te brengen in mijn verhaal c.q. comment.
  Deze worden door webredacteur ingekort en achter elkaar gezet. Happens all the time. Figures….

  -beledigende restant reactie verwijderd-

  1. Er wordt zeker NIETS ingekort, dit is een gemeende valse beschuldiging. Jammer!
   Om reacties leesbaar/overzichtelijk te houden, worden ruimtes weggehaald tussen zinnen en alinea’s. In jouw geval Crypto-via-proxy is dat vooral veel lucht. En in dit geval jouw beledigingen, dingen die je VINDT maar kennelijk niet anders kunt uiten.

  2. Dat is nou goed Werk Guido, tis te warm voor cryptische puzzeltjes op dit moment.
   Het levert het hem helemaal niks op hoe hoog geschoold ook, je moet de drempel ook laag hier houden voor minder geschoolden die ook graag hier aanwezig willen zijn.

  3. @ Guido Ik VIND je gewoon een flapdrol. Niets breng je in. Ad hominems zoals de vorige en zoals gewoonlijk. Geen antwoorden, geen censuur op bedreigende reageerders. Stalin! Partijdige censor! Open mind? Lamenielachuh! Alles wat in je straatje past. Bedreigingen incluis. Moderator van niks!

   -ernstige beledigingen verwijderd-

  4. @egocheilus Nou nou chil gast relax ,ga nou niet gelijk huilen als je je gelijk niet kunt halen. Voor een accademicus toch een beetje kinderachtig off topic geneuzel hoor wat je hier allemaal brengt, maar we houden wel van je hoor je bent genomineerd voor een groepsknuffel. Zo kusje derop over liefdevolle groet marcel

  5. @ GuidO Schrijf zelf ook even je reacties zonder alinea’s. Gewoon achter elkaar, zoals je ook van mij ‘verwacht’ en corrigeert.. Held… Blijf van m’n reacties af!

  6. Gooi het er maar lekker uit hoor Crypto. Wat een frustraties man. Beetje feodale trekjes meen ik te bespeuren. Klopt wel toch? Beetje dominante vader ws. Ja ik roep maar wat, net als jij, ff kijken hoe dat voelt..
   🙄 Bedreigingen..? hahaha.. Paul nodigt je uit voor een fondue man. Doe normaal. Of ben je een vrouw? Nou ben ik toch weer in de verkeerde war. Zie je overigens dat ik ook gewoon alles aan elkaar schrijf als het moet zonder hoofdletters of punten die ook wel interpuncties worden genoemd fijn dat die er zijn trouwens net als cryptocheiliussen die lelijke kevers met scarabee hoogmoedswaanzinaanvallen punt
   watistrouwensjouhoogsteopleidingvergelekenmetdievandésiréeröver?

  7. Joh… Guido. Ik maak van m’n hart geen moordkuil hier. Geen frustratie. Teleurstelling. Waar @ paul mij (en anderen) voor uitnodigd is natuurlijk voor zijn rekening. Heb je niets mee te maken. Toch?
   Je interpunctie is minstens net zo slecht als de mijne. Wat is je punt?
   Hoogmoedswaanzin eh? Doe maar even in eigen boezem tasten. Balk en splinter weetjewel? Je hoeft mij niet te verbeteren. De intentie alleen al ……..
   Mijn opleiding is van nul en generlei waarde. Net als de opleiding van Röver jou of Consemulder. Snappie?
   Nee. Dat snappie niet. Alles om de ad hominem te vervolgen en maar niet in te hoeven gaan op de werkelijke vragen die niet in je gekopiëerde stukjes staan.
   -beledigende rest reactie verwijderd-

  8. @crypto jammer dat je in je onderzoeksstage op de ncmls dan weer niet op een normale manier met mensen om hebt leren gaan

  9. @ crypto

   Fonduen kan je op meerdere manieren hoor, merk al dat je niet zo vaak buiten de deur durft te komen, in iedergeval wij dopen lekker en als we iets verliezen dan krijg je geheid bij de eerste keer een paar stokslagen, dan een berg zweepslagen en als laatste overboord op zee met blokje beton…

   Dopen kan je ook in de kerk doen mits je een witte bord draagt, dat gaat er nog vredenliever aan toe.

  10. @Paul, Lekker in m’n (Annu)nakie gezwommen hier, mooi weer. Ook snel internet geregeld, dus ik spreek je nog… Geen olie gezien, ga wel smeren met olijfolie, goed voor de verbrande huid, haha!

  11. Aan de heerlijke O’lijf olie Martijn!??

   Nu hopen dat je ze nogal bruin bakt, veel plezier op lokatie en mocht je iemand zien die aan de fondue is, dan kan het wel eens Crypto zijn die zijn stukjes brood aan het opvissen is.

   Groetjes daar aan iedereen! & Hug + Kus.

  12. @Paul, Ik zal het in de gaten houden m.b.t. Crypto. Lekker weertje hier alleen wat verbrand, lekker smeren straks.
   Groeten, hug en kus terug, ook daar.

  13. Moet toegeven Crypto dat je meer achter je PCtje vertoeft dan dat je serieus mensen helpt die ziek zijn, of behandel je iedereen ook zo op je afdeling ?!

   Dan zal het zo leeg zijn dat er geen hond meer komt en directie maar afvragen hoe kan dat nou ?!

  14. Fonduen kan je op meerdere manieren hoor, merk al dat je niet zo vaak buiten de deur durft te komen, in iedergeval wij dopen lekker en als we iets verliezen dan krijg je geheid bij de eerste keer een paar stokslagen, dan een berg zweepslagen en als laatste overboord op zee met blokje beton…

   Jo Paul. Gooi er maar weer een bedreiging tegen aan. Is er nu niemand in je nabije omgeving die zegt: “Paul, doe nu eens een beetje rustig aan, dit is niet normaal”?
   Van Guido hoef je het niet te hebben. Deze moddereter vindt alles goed. Zolang het maar in z’n straatje past. Andere reacties worden door Jonkers ingekort of anderszins onleesbaar gemaakt. Hulde Guido. Leve de mening van vrijheidsuiting. Voor onze militante leden that is. Verder is het natuurlijk een paar duizend liter azijn dat men hier ter berde brengt. Rare, ontevreden mensen met weinig realiteitszin.

  15. @Crypto

   Ga eerst eens je eigen naam of desnoods een simpele naam gebruiken.

   Is toch niet serieus te nemen, Cryptogeilus?

  16. @martijn he vakantievierder snap het dan crypto is zo’n figuur in witte jas hij geeft zich in ieder geval uit voor doc. Dan zie je natuurlijk de bui al hangen zeker als er mensen de authoriteit van artsen in twijfel gaan trekken . daar had ie niet voor gestudeerd aan de umc.

  17. Crypto kent geen Asterix & Obelix en is daar ook niet mee opgevoed blijkbaar, dat spreekt alweer stripboekdelen, een normaal persoon kan hier hartelijk overlachen.

   Tis de erotiek die je vast kleeft aan een groepje van woordjes, maar een arts als een Cryptogram die steeds zich opwindt over bepaalde karaktertrekjes, verzuurd vanzelf.

   Tssss blijkt straks stof tot vegen daar te plekken zijn met bezem en al, schoonmaker in spe’.

  18. Het stof, Paul, gaat altijd vóór de bezem. Geneog gezegd over jou. Je bent niet in staat tot een inhoudelijke reactie, laat staan een zinnige.
   @ marcel Je begint me meer en meer tegen te vallen marcel. Je ‘witte jas’-verhaal is uit je duimpje gezogen. Slechte ervaringen? Authoriteit in twijfel trekken mag. Moet zelfs. Je bakt er echter niets van. Behalve de ‘vermelding’. Had nu maar een vak geleerd.
   Dat geldt voor een ieder die denkt mee te kunnen praten over de meest ingewikkelde onderwerpen zonder hier kaas van gegeten te hebben. Daar helpt echt geen ‘ik vind’, ‘naar mijn overtuiging’ enz. aan.
   Weten is geen vies woord hoor. Wel jammer dat men hier denkt wijzer te zijn dan mensen die hiervoor ‘geleerd’ hebben. Typisch. Kwestie van autoriteitsproblemen. Op kleuterschoolniveau.

  19. @ Crypto Over zwak van je eigen zinnen gesproken, je typfouten komen naar boven borrellen, je bloed kookt al bijna en je lichaamstemparatuur stijgt ten top, misschien is een lekker ijsje nemen wel een goede afkoeling voor je. Van veel typen krijg je nu eenmaal last van de stofwisseling, krijg trek in een fonduetje, zullen we dan maar ?!

  20. Sure Paul. Kom maar langs. Je weet toch van allemans ‘stoepje’? Kom maar eens op de mijne staan. Don’t worry. Ik ga je herkennen aan je grote m**l. Tot dan!

  21. @ crypto val ik je tegen ? Gossie das dan jammer voor je ,maar niet getreurd er komen nog vele reakties van mij naar jou. Wie weet dat ik je nog ga meevallen. Overigens ben ik de tijd dat ik graag door een ieder leuk of interressant gevonden wilde worden al lang ontgroeid.

 12. Het is waar bp is grotendeels eigendom van illuminatie !!
  Het doel is het zoveel mogelijk decimeren van de wereld bevolking en de aarde met een paar graden op te warmen, Vandaar dat er nog steeds van fossiele brandstoffen gebruik worden gemaakt, terwijl er alternatieven zat zijn. als de wereld bevolking tot 500.000 personen is terug gebracht (alleen geselecteerde groepen) kunnen we ons ware gezicht laten zien.

  1. Vergeet de versmeringen niet in Kuweit en door Shell in Nigeria, want we vergeten immers ook de grootste energie rampen op te sommen die dagelijk enorm veel mensen uitroeien, niet alleen smerige olie praktijken maar ook het afval waar wij verwijderings bijdragen over betalen worden massaal gedumpt in arme wereld landen, om selectief alles uit elkaar te strippen.

   Er is al veel meer gaande dan de meeste van ons vermoeden, wat allang in het nieuws besproken is en waar je allang ook niet meer overhoord of het er al weer veilig is.

 13. @ Cryptocheilus
  Hebben ze ook een cursus eigen mening vormen daar op die school van je? Je geeft zelf al aan dat je op dit artikel niks kan opmerken omdat je er geen verstand van hebt, hoe kan je het dan verwerpen?!?!

  Het enigste wat ik je zie doen is mensen afvallen. Ik vind ook niet alles overtuigend op deze website maar er komen zeker interessante punten voorbij die ik kan gebruiken mijn eigen beeld te verbreden. Ik ben meer iemand die kijkt naar mogelijkheden dan naar wat wel of niet kan. Zoals je zelf ook aangeeft kan je hier niks op zeggen. Dat is ook het hele punt van internet en zelf onderzoeken, je kan je niet specialiseren op al die onderwerpen, het is het geheel van alles wat je leest, of het nou wel of niet klopt. De waarheid bestaat niet want dat is altijd een interpretatie, maar de visies van een heleboel mensen op een onderwerp verbreden je inzicht, dus geen een buitengesloten geeft in mijn ogen een veel beter beeld. Tuurlijk zijn er wel degelijk feiten waar je niet om heen kan, dat is juist het voorbeeld van wat mensen wel en niet willen zien. Neem 911 (ja weer 911, of nee nog steeds), als je gelooft in het officiele verhaal heb je gewoon nooit verder gekeken. Hier zijn gewoon feiten die het officiele verhaal tot een grap maken, de langste brand van de geschiedenis…. Dat is het moeilijke met al dat soort onderwerpen, mensen kunnen voor zichzelf alles wat krom is recht lullen, doen ze dat bewust nee tuurlijk niet, onbewust. Verlamd zijn van angst en toch eerlijk blijven tegenover jezelf, het is niet fijn om uit die veilige wereld te stappen maar wel een stuk echter. En eindelijk zul je snappen waarom je al die tijd zoekende was. Ik ben me echt wel bewust dat ik nooit de waarheid zal vinden of deze wereld zal begrijpen maar dat weerhoud mij er niet van mijn steentje bij te dragen aan het collectief. Het draait immers niet om jezelf.

  Onderzoeken betekend ook dat je serieus gaat luisteren/kijken naar mensen waar je een afkeer van hebt (welke vaak ongegrond blijkt). Ik heb dat zelf gedaan over de holocaust toen die paus het ontkende, ik heb toen ook op white power forums enzo gelezen en gek genoeg interesante informatie opgedaan. Dat is volgens mij echt neutraal onderzoek, niet wat jij doet. Ik heb ook niet echt een hoge pet op van Desiree rovers, maar wat zij zegt over de vaccins is echt geen gelul. Ga t zelf is uitzoeken. Denk is na man, kijk is om je heen, er kloppen dingen niet…. Kwik heeft je lichaam nog nooit nodig gehad, en ik heb zelf mensen gesproken die uit ervaring spreken (zelf of kinderen). En nee ik draag geen geiten wollen sokken en geloof niet alles wat me verteld word. Ik neem mensen serieus en je voelt het wanneer mensen merken dat je ze serieus neemt en open zullen zijn in hun ervaringen. De meeste mensen luisteren niet eens, die zijn in hun hoofd al aan het antwoorden terwijl degene waarmee ze praten (want meer is t niet) nog niet klaar is.

  Ik ga je niet zweverig gedag zeggen ofzo want daar heb ik een hekel aan maar ik zou graag een reactie van je krijgen.

  1. @Wout,
   quote Ik heb dat zelf gedaan over de holocaust toen die paus het ontkende, ik heb toen ook op white power forums enzo gelezen en gek genoeg interesante informatie opgedaan. Dat is volgens mij echt neutraal onderzoek..

   Het was dan wel gericht aan cryptocheilus, maar wat je hier schrijft is erg verontrustend.
   Welke paus van na 1945 heeft de holocaust ontkend ?
   Wat voor ‘interssante informatie’ heb je opgedaan op white power forums over de holocaust ?

  2. @ Wout. Vooruit dan Omdat je het zo lief vraagt. Je zegt:

   je kan je niet specialiseren op al die onderwerpen, het is het geheel van alles wat je leest, of het nou wel of niet klopt.

   Wat een onzin. Je mening baseren op een stuk waarvan je weet dat het ‘niet’ kan kloppen of in ieder geval de pretentie niet heeft ‘kloppend’ te zijn is zonde van je tijd. Dan maakt het niet uit welke ‘invalshoek’ men neemt. Dat noem ik propaganda. Het is echt geen manier om ‘uit die veilige wereld te stappen ‘. Niets is zo onecht als dat.
   Wat betreft je holocaustontkenningen ga ik je laten. Maak ik geen woorden aan vuil. Je doet maar. Argumenten als:

   Ga t zelf is uitzoeken. Denk is na man, kijk is om je heen

   , ….wordt wakker, neem iedereen serieus…zijn niet aan mij besteed.
   Ik zoek zelf dingen uit, kopiëer niet gedachtenloos van anderen en selecteer geen informatie die alleen in mijn straatje past. Ik modereer op mijn blog geen tegengestelde meningen en wis bedreigingen direct. Het enigste wat ik je zie doen is mensen afvallen.

   Nee. Ik val hun meningen af. Punt. Meningen die men niet kan onderbouwen, meningen die geen doel hebben anders dan het beschadigen op zich. Laffe meningen.

  3. –je kan je niet specialiseren op al die onderwerpen, het is het geheel van alles wat je leest, of het nou wel of niet klopt.

   Wat een onzin. Je mening baseren op een stuk waarvan je weet dat het ‘niet’ kan kloppen of in ieder geval de pretentie niet heeft ‘kloppend’ te zijn is zonde van je tijd. Dan maakt het niet uit welke ‘invalshoek’ men neemt. Dat noem ik propaganda. Het is echt geen manier om ‘uit die veilige wereld te stappen ‘. Niets is zo onecht als dat.–

   Nee tuurlijk neem ik niet alles klakkeloos aan maar erkennen dat je geen specialist bent kan je een stuk verder brengen. Dat iets totaal klopt is gewoon onmogelijk is wat ik probeer te zeggen, maar je mag idd op jezelf vertrouwen wanneer je je verdiept in een onderwerp/gebeurtenis, echter is dat niet met een paar maandjes leren te doen. Bij propaganda heb ik meer het beeld van het bewust manipuleren van mensen doormiddel van de kennis die zij tot zich nemen. Op internet ben jij het die kiest te lezen/onderzoeken. Dat is wat tv doet al lijkt het heel breed en kritisch door de vele zenders.

   –Wat betreft je holocaustontkenningen ga ik je laten. Maak ik geen woorden aan vuil. Je doet maar.–

   Ik ontken niet de holocaust als een verschrikkelijke gebeurtenis maar wel wat er feitelijk is gebeurd. Ik bracht het mischien verkeerd ik bedoelde het anders. Waarom is het uberhaupt verboden dit te zeggen?!?! En kun jij mij uitleggen wat die israeliers nu aan het doen zijn??

   –Ga t zelf is uitzoeken. Denk is na man, kijk is om je heen

   , ….wordt wakker, neem iedereen serieus…zijn niet aan mij besteed.

   Ik zoek zelf dingen uit, kopiëer niet gedachtenloos van anderen en selecteer geen informatie die alleen in mijn straatje past. Ik modereer op mijn blog geen tegengestelde meningen en wis bedreigingen direct.–

   Dan doen wij hetzelfde, natuurlijk pak je wel informatie die in jou straatje past waarom zou je er anders naar zoeken?

   –Het enigste wat ik je zie doen is mensen afvallen.

   Nee. Ik val hun meningen af. Punt. Meningen die men niet kan onderbouwen, meningen die geen doel hebben anders dan het beschadigen op zich. Laffe meningen.–

   Laffe meningen?? Vind het niet niks hoor wat hier voor artikel word geplaatst. Ik vind het niet bepaald laf als je durft te erkennen dat er zulke dingen gebeuren. Ik vind het niet laf als je onderzoekt wat er in een vaccin zit omdat jou kind er eentje moet krijgen van de overheid. En nee ik heb een interessant leven en normale vrienden. Geen alumiminumnumnum hoedjes, gewone werkende mensen die in vrijwel 90% niet meegaan in mijn opvattingen, wat hun goed recht is.

   Ik zou echt graag het bewijs vinden dat leuke dingen zoals vaccins, 911, chemtrails, fluoride, aspartaam en chemicalien in vrijwel al je eten gewoon bullshit schijnt te zijn. Op school deed ik nooit niks totdat ik achter dit soort dingen kwam, nee ik ben niet dom me iq is iets van 125 ofzo als je dat belangrijk vind (of dat wat wil zeggen). Ik heb juist dit soort dingen proberen te ontkrachten maar als ik eerlijk naar de feiten keek kon ik niet anders dan erkennen dat er een boel niet klopt.

   En wat je zegt over mensen serieus nemen, welles gelezen wat een iq test eigenlijk in houd? Wat intelligentie precies is kan niemand nog uitleggen zover ik weet.

  4. @ Henk over de holocaust wil ik hier niet over verder gaan dat ligt te gevoelig, kijk gewoon rond op internet, op youtube staat ook het een en ander. Nog ff voor de duidelijkheid ik ontken de holocaust niet maar twijfel zeer sterk aan het officiele verhaal. Wist je dat schindlers list gebasseerd is op fictie.
   http://www.stormfront.org/forum/t528678/

   Blijkbaar in 1982 een prijs gewonnen
   http://en.wikipedia.org/wiki/Schindler's_Ark

   Dit is de film die ik op school voorgeschoteld kreeg als waarheid. En zo zijn er nog meer dingen zoals een zwembad in auschwitz en het aanpassen van gegevens (aantallen slachtoffers). Er is zelfs onderzoek gedaan door joden zelf maar goed. Laat het ff duidelijk zijn dat ik totaal niet goed praat wat hier is gebeurt, ik ben geen nazi of haatdragend persoon tegen wie dan ook (ik ga geen racist zeggen want er is maar 1 ras en dat is de mens). Maar ik probeer de wereld te zien zoals ie is, zover dat dus mogelijk is.

  5. @ Wout Ga nog even door. Moet Jonkers je censureren. Net als Zeevat/argusoog die voor soortgelijke beweringen door het MDI is aangeschreven. Of Zaplog for that matter (Waarom maakt wijsneus en censurist Guido dáár nu geen artikeltje over?) Ach ja. Wie zwijgt…. Verder heb je natuurlijk niets te melden. Foute artikelen zijn foute artikelen. Cum Grano Salis. Zoals alles hier.

  6. Avé Crypto; Quidquid latine dictum sit, altum viditur..! Avé! Vivat, crescat, floreat!!

  7. Leuk Guido. Latijn. (Toch een beetje pochen met je gym?) Doe ik mee. Penis erectus non compos mentis.
   Een stijve lul heeft geen geweten. Zoek rustig verder op de quote-sites… Ik schud ze uit de mouw.

  8. @Paul Engels
   Je bent een engerd.Ik dacht tot een dag geleden,dat je een beetje niveau had,maar nee hoor.Heb net je stukje gelezen op argus.Het is schelden en dreigen,wat de klok slaat.
   En dan hier,op wtk ,gaat het gewoon door.Dreigen naar mensen,die toevallig een goed onderbouwd weerwoord hebben,het openlijk steunen van jonkers’s censuur maatregelen .Bovendien:
   niet eens tegengas geven,als de Holocaust op zekere hoogte wordt ontkend.
   Deze site zakt naar een werkelijk LAAG niveau!
   Kees

  9. Cryptocheilus

   –@ Wout Ga nog even door. Moet Jonkers je censureren. Net als Zeevat/argusoog die voor soortgelijke beweringen door het MDI is aangeschreven. Of Zaplog for that matter (Waarom maakt wijsneus en censurist Guido dáár nu geen artikeltje over?) Ach ja. Wie zwijgt…. Verder heb je natuurlijk niets te melden. Foute artikelen zijn foute artikelen. Cum Grano Salis. Zoals alles hier.–

   Ja en nu duidelijk wat je bedoelt, los je het altijd zo op beetje vaag gaan lullen zodat je de ander in de war helpt. Zeg nou concreet wat je bedoelt. Wat doe jij hier eigenlijk, durf je in het dagelijks leven geen confrontatie aan te gaan dat je het hier doet? Je praat tegen mij ik weet niet wat je nou wil zeggen, je loopt gewoon wat te roepen, het interesseert me geen fuk wat die anderen ervan denken maar jij blijkbaar wel. Ik hoef geen gelijk maar wil argumenten. Van wat ik hier lees ben je gewoon een bangerik, kom dan, je loopt me gewoon uit te dagen ben niet dom. Ik weet wel hoe mensen op de universiteit en het HBO met elkaar communiceren. Dat is het mooie van minder opgeleide arbeiders (mensen die echt werken in plaats van mooi praten) die zeggen je waar het op staat. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat jullie allemaal bij elkaar gaan wonen om elkaar dan de illusie te geven sociaal en kundig te zijn. Eet je ook je friet met een vork?

  10. @ Smeerkees Jammer, maar d’r zijn meer honden die Fikkie heten, zit niet zo in de Engelse drop en in wiens zijn oog?
   Op zulke sites kom ik niet hoor, ver boven mijn stand, daar zitten meestal figuren zoals jij vermoed ik, maar maakt niet uit, ik ben netjes opgevoed en blijf correct en beleefd in tekst en beeldspraak.
   Doe kalm aan en forceer niks !

  11. @Wout het feit,dat jij twijfeld aan het officiele Holocaust verhaal,zegt genoeg over jouw intelligentie. 0,0

  12. Paul, excuus, je reactie is tussen wal en schip terecht gekomen. Maar ik wilde je beantwoorden: volgens mij is dit USA-Kees.. Isn’t it..?

  13. Geeft niet Guido, beter te laat dan never nooit!

   Zoals het klokje thuis tikt op wtk tikt het nergens anders.

  14. Het verhaal van Oskar Schindler is uit de duim gezogen omdat de neo-nazi’s van Stormfront daar hun zegje over gedaan hebben?!:

   http://www.nrc.nl/buitenland/article2205460.ece

   Schindler’s List duikt op in Australië
   Schindler’s List is opgedoken in een bibliotheek in de Australische stad Sydney. Dankzij deze lijst, die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd opgesteld in opdracht van de zakenman Oskar Schindler, werden meer dan duizend Joden gered van de gaskamers.
   Het dertien pagina’s tellende, vergeelde document is een doordruk van het origineel op carbonpapier. Het werd aangetroffen in een doos met knipsels uit Duitse kranten. Het verhaal over de lijst van Schindler werd wereldberoemd, doordat……..
   eindquote:

   Schindler stierf in 1974 in Duitsland. In de Israëlische stad Tel Aviv wordt hij nog altijd geëerd met een standbeeld, met daarop een tekst die meldt dat hij 1200 joden heeft gered van de dood.

   Verder heb ik -samen met enkele anderen- meerdere gesprekken gevoerd met een Joodse man die Bergen-Belsen en Auschwitz overleefde. Hij bevestigde o.a. het bestaan en gebruik van gaskamers en crematoria. Maar het was vooral zijn wijze kijk op het hele gebeuren die een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten.

  15. @wilmamazone ach gewone mevrouw weet je daar nu ook al van alles vanaf, het moet niet gekker worden hoor. Hoe lang zijn jij en megalomaan al vriendjes. Das zeker het hele dispuut henk ilvy bram crypto wilma jennyjo en de rest .Je zou kunnen voorstellen om een groepssessie bij dr.Lutser af te spreken .

   Goed even serieues waarom ligt de nadruk altijd bij de vermoorde koden , en niet bij de zigeuners homos geestelijk gehandicapte verzetsstrijders, en al die andere burger slachtoffers .Daar waren de joodse slachtoffers maar een gedeelte van hoor
   Erg genoeg natuurlijk maar om daar wetgeving voor te maken die het in twijfel trekken van de officiele aantallen strafbaar maakt gaat wel wat ver toch ? Overigens geld dat alleen voor de aantallen joden en niet voor de rest.Leg mij dat maar eens uit.

  16. Nee @ wout. Ik ‘lul’ niet vaag. Jij lult vaag. Vooral als je het hebt over de holocaust. Ik ben niet bang alhoewel ik je wél uitdaag. Met woorden. Dat geef ik toe. Kom nu eens met iets substantiëels.

   Friet met een vork? Soep met een mes? Waar heb je het over gozer?

  17. Dat je met je hete aardappel in je keel, tegelijkertijd met je neus omhoog lult, eh loopt..! Gozer!

  18. http://www.auschwitz.nl/holocaust/na-1945/holocaustontkenning

   De geschiedenis van de Holocaust is goed gedocumenteerd. Talloze documenten, getuigenverklaringen, archieven, herinneringen van overlevenden, boeken, foto’s, films en gebouwen laten zien welke verschrikkingen er hebben plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toch zijn er nog altijd mensen die het bestaan van de Holocaust ontkennen of bagatelliseren. Er bestaat zelfs een heel netwerk van holocaustontkenners die onder de zelfgekozen naam ‘revisionisten’ met boeken, tijdschriften en de laatste jaren vooral via internet proberen om twijfel te zaaien aan het feit dat de Holocaust ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Zij betogen dat er geen (of veel minder dan) zes miljoen Joden zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog en dat de nationaalsocialisten geen gaskamers hebben gebouwd om mensen te vermoorden, maar voor andere doeleinden (bijvoorbeeld het bakken van brood). Holocaustontkenners hebben een politiek doel. Door de ‘mythe’ van de Holocaust onderuit te halen, proberen zij te bewijzen of aannemelijk te maken dat het nationaalsocialisme een veel minder verderfelijk systeem was dan iedereen denkt. Zij proberen nieuwe aanhangers te winnen voor de nazi-ideologie. In een aantal Europese landen is het ontkennen, bagatelliseren of goedpraten van de Holocaust strafbaar. In Nederland bijvoorbeeld valt holocaustontkenning onder het discriminatieverbod en in Duitsland is er zelfs een aparte wet die het verspreiden van de Auschwitz-lüge verbiedt

  19. @crypto Ik weet dat het laat is maar ik heb nog een vraagje. Nou eigenlijk wel meer dan een .
   Vraag 1 waarom zit er een would be dokter op want to know?
   vraag 2 Waarom heeft ie geen humor?
   vraag 3 heeft hij nachtdienst?
   vraag 4 heeft het volledig dispuut hem alleen gelaten om aan de drank te gaan ?
   vraag 5 op hoeveel sites is deze witjas met gevolg al gebanned?

   bij het goed hebben van alle vragen krijgt u inzicht in het leven van een cryptocheilus
   Ook valt een nominatie voor een rode neus u ten deel.

  20. Nou lol je kan weeeeeeer niet tegen je verlies, hahahaha, maar ondertussen zit je hier al vanaf van middag reply’s uit te broeden die niet eens gegrond zijn.

   Maar in iedergeval heb je een nieuwe nominatie in de wacht gesleept want je hebt nog nooit eerder zolang op wtk rond gehangen als nu en dat is wel al een hele vooruitgang niet waar ?!

   Je gaat met bokkesprongen vooruit!

  21. @wilma das geen antwoord op mijn vragen wel goed lezen mevrouw wilma.

  22. Guido verwijderd liever reacties dan ze te beantwoorden. En Guido? Ben je trots op je censuur? Drie woorden: Een brevet van onvermogen.

  23. @crypto had je dat gekregen een brevet van onvermogen i.p.v. een bul ja dan kan ik me voorstellen dat je een beetje p….. off klinkt

  24. Dankje Crypto, een beetje vreemde manier van complimentjes maken heb je hoor.. Zure man! Vrouw?

  25. Weet je krijg ineens trek in Zuurkool met Zure Zult, schuif eens op Crypto (Dick), je neemt zo plaats in beslag, dat wil je niet weten…

   Je hebt al te veel aan kaas gehad.

  26. @crypto jawel maar dat neem ik met een korrel zout oftewel cum grano salis ik bedoel maar vertalen kunnen we allemaal

  27. * cum laude, betekent “met eer” (koom lau-dey)
   * magna cum laude, betekent “met grote eer”
   * summa cum laude, betekent “met de hoogste honor”

   nou nou wat is daar bijzonders aan ?
   te goed opgelet op school ?!

  28. crypto geeft niks hoor je ken meer latijn dan ik
   maar ken je dit ook dokter ? enoema elisch la naboe sjamamoe sjaplitoe ammatoem sjoema la zakrat.

  29. Gaaaaaap.

   Bij de weg. Wat een irritante censor is die Guido. Ik zeg: Drie woorden… ik schrijf:

   Brevet van onvermogen.

   De censor maakt hiervan.

   Een brevet van onvermogen. Vier woorden.

   Need I say more? Over dat ‘vermogen’?

  30. Weet je je hebt gelijk!

   Soms lacht het leven je nog wel toe!

   Hoe oud ben je Crypto als ik vragen mag ?!

  31. Ik ben zo’n 409 jaar oud Paul. Ik kijk niet op een dag of twee.

   Wat moet je nu. Als je een afspraakje wilt maken kan dat gewoon via mijn geemeel. Gewoon te vinden op mijn site.

   Je bedoelingen zullen t.a.v. een afspraak meegewogen worden. I shit you not Paul. Dat ziet er op het eerste gezicht niet best uit.

  32. 409 jaar maar?, dat noemen ze een jong zieltje!

   Maar wat wil je gaan doen als ik langs kom bij je ?!

  33. @crypto 409 neuh das een jeansnummer net als 502 daar kom je niet mee weg makker zelfs niet met je cum laude

  34. Tja Paul. Nu even puur hypothetisch. Ik zou je observeren. Hoe je bij mij ‘op de stoep staat’.

   Criteria:

   1)Gaat er iets van die gozer uit?

   2) Met wie lult ie en hoe dom?….

   3) Heeft ie een brandbommetje (oid) bij zich?

   4) Mist ie z’n moeder?

   Snappezvous? Zoiets.

  35. @crypto gingen we nog rekenen ? of hou je het voor gezien vandaag. Best jammer ik kreeg er helemaal zin in
   chaostheorie is misschien een erinig achterhaald maar de wiskunde is te gek

  36. @crypto ….. toe nou crypto ik mis mijn moeder en ik heb geen brandbommetjes bij me ik wil alleen met je rekenen kom op man. Gaan we lekker rekenen chaos theorie te gekke wiskunde enigzins achterhaald maar dat zijn jouw stellingen ook so what?
   kom op

  37. @ marcel:

   Ik zag je Mandelbrot aanhalen…Fractals. Doen we die?

   Heeft hier eigenlijk niets mee te maken. Voordat we écht los gaan is het m.i. verstandig om even op Guido te wachten.

   We moeten hem natuurlijk wél een beetje tijd geven om op de vragen te antwoorden.

   Ik ben waarschijnlijk net zo ongeduldig als jij.

  38. @crypio ik denk het maar kan haast niet wachten

   2
   x 2 +3
   —————
   6I +gI 2
   4 = 6I
   ————-
   4*12I=gI2
   =4+12I-9
   = -5+12I

   voor starters dan is nog niet echt een manselbrod maar leuk opzetje toch

  39. @crypto blijft lastig om dat op de pc te doen ,ik doe deze dingen liever op papier met een potlood . Wellicht wat ouderwets maar vaak veel duidelijker

  40. Observeren? is dat niet een beetje subjectief?!

   Je wordt al gevouyeerd laten we maar zeggen, gisteren je vuilnisbak nog doorgespit, allemaal lege omhulsels van kaasfondue verpakkingen, vandaag gaan we je schaduwen.

   Dus goed opletten, serieus, ik kan nu overal dus zijn als ik nu weet wie jij echt bent, ik zelf draag een rooie neus.

   Met de hulp van PR de Vries, die verlegen zit op een nieuwe J. van wal in de Sloot verhaal.

  41. @ wilmazone en de rest

   schindlers list is wel degelijk fictie of je het nu shockerend vind of niet, ik zal tboek zelf is gaan aanschaffen om te kunnen zien, ik zou t mis kunnen hebben, de film is gemaakt door steven spielberg, mister illuminati symbolisme?!?! Nee ik probeer niet het naziregime te verdedigen waarom zou ik. Welles van Albert Pike gehoord? Het gaat veel verder allemaal, dacht je nou echt dat Adolf Hitler dit allemaal in elkaar gedraaid had?? Dat hij als enigste inzag wat de invloed van propaganda was, hoe belangrijk symbolisme was. Welles gehoord van Moslims die vochten aan de kant van de nazis, en negers in nazi uniformen?? De mensen die al die hokjes kunnen doorbreken van negers, christenen, joden, aziaten etc….. die zitten aan het stuur. Ik verdedig helemaal niks maar dat zijn voor mij interessante feiten.

  42. @Wout,

   Wat heb je nu precies geleerd van stormfront en/of andere ‘white power’ bronnen over de holocaust ? In hoeverre wijkt dat af van het officiele verhaal ?
   Je hoeft je overigens geen zorgen te maken dat iedereen je meteen voor nazi uitmaakt, Desiree Rovers wordt door een hoop mensen hier (niet door mij maar dat terzijde) ook nog serieus genomen terwijl ze beweerde dat de varkensgriep een joods complot was.

   Het leuke van wanttoknow is dat iedere alternatieve versie van de werkelijkheid met open armen wordt ontvangen, of het nu gaat over kanker, graancirkels, maya’s of nazi-duitsland.

  43. @henk Ja mooi he kan je helemaal je eigen mening vormen das wel even anders dan je gewend was ,of niet dan. Je krijgt info uit de meest uiteenlopende hoeken en zelf mag je daar uit pakken wat je wilt . De ultieme vrijheid van informatie vergaren en meningen uiten. O stom van me jij was een van dat greopje dat pleitte voor censuur . Stond jij ook niet achter de stelling dat het schandalig was dat elke idioot een pc ter beschikking had en maar alle iseen op het net kon publiceren? Dat is natuurlijk alleen toegestaan als het klopt met jouw (door oogkleppen) beperkte inzichten. Nou ik zou zo zeggen als deze werkwijze je zo stoort waarom ben je hier dan nog?

   liefdevolle groet marcel

  44. @Marcel,

   Je bent in de war met iemand anders.
   En als je, zoals jij, alleen maar bezig bent met mensen aan te vallen en te beschuldigen dat ze iemand anders of ‘lid van een groep’ zijn, wat doe je hier dan nog ?
   Wout heeft een mening waar ik nieuwsgierig over ben, is daar iets mis mee ?

  45. @ henk Ik val niet alleen maar mensen aan. Ik reageer op meningen net als jij maar als ik jouw antwoord zo hoor zat ik er toch niet zo heel ver naast.

  1. Nee kees, ik ben een heel andere Paul!

   Ik snap je volkomen, vergeef het je want iedereen kan wel eens een foutje maken.

   Niet getreurd, volgende keer beter. 🙂

  2. Ben je gék. Deze Paul is een héél andere Paul. In niets te vergelijken met Paul. Want Paul is niet Paul. Het is Paul.

   Snappie?

  3. Die cryptocheillus!

   HAHAHAHA

   Wat een heerlijk pracht figuur ben je toch in alle toon aarden, je blijft door peren om te overtuigen van je gelijk.

   Weet je, van jou kan ik straks weer lekker slapen, je bent tenminste en dokter bij uitstek, volgende keer iets minder lachgas aub, anders kunnen we ook nooit serieus meer worden hahahahaha.

  4. @cryptocheilus Nee ik snap je niet jij je zelf nog wel? Het word ook al een beetje later en ja zelfs dokters worden moe . Tegen wie had je het nou in het bruinepaard your doc cryptocheilus….. Moet je mee oppassen hoor in amsterdam die jaz jangens zijn niet voor de poes,ik ken ze uit eigen ercaring (ben er zelf ook een ) weet je nu dan wie je voor je hebt?

  5. @crypto je zou toch raar staan te kijken als ik vertel hoeveel je moest betalen aan het einde van de rit haha

  6. @crypto Overigens zijn je commentaren over ska ook bekent hier hoor . Wist je dat het neofascistisch volkje daar dol op is ,jij ook toch? maakt dat je een van hen? (voor mij niet hoor) maar er zijn mensen die dat dan wel gaan vermoeden

  7. Ska is Jamaicaanse blues. Dat ging er niet in bij meneer. Verders een prima gozer hoor. Beetje een stijfkop voor wat dit betreft.

   Ik doe geen muziek plempen hier (je hebt de commentaren gevonden toch?). Dat leidt alleen maar af.

  8. @crypto gek he je moet ook geen onzin verkopen of om met je eigen woorden te spreken schoenmakertje blijf bij je leest

  9. Sorry mate. Geen extra info. Ik ben oud genoeg. Komt er nu nog iets van iemand over dat transitiedeeltjesverhaal? Over de frequentie als constante/variabele? In de zin van materie t.o.v. ‘energie’? Een verhaal over perceptie? Guido?

  1. @crypto nee / nou dan ga ik slapen tot later man ik verheug me op de wiskunde die we morgen mogen delen .Onee dat is vandaag al haha

 14. Heel mooi stuk, echter mis wat andere feiten.

  Goldman Sachs verkocht 31 maart 44% van zijn aandelen BP, oftewel 4,680,822 aandelen, dit was een paar weken vòòr de grote olieramp. Geen enkel andere partij heeft zoveel aandelen van BP verkocht. Waarschijnlijk waren ze al op de hoogte van de problemen in het boorgebied. Op deze manier konden ze nog wat geld redden.

  zie verder:

  http://www.stomverbaasd.com/deepwater-horizon-olieramp-die-moest-gebeuren-bp-is-het-offer/

 15. Namaste lieve kijkbuiskinderen.
  Ik ben er weer. Even snel om te zeggen dat het gas geen lek is. Volgens de experts hoort het er gewoon bij. Dus ik neem mijn woorden terug. Gelukkig. Hoop ik. Maar ik blijf bij mijn standpunt. Dat van die kurk.
  W……wwww……wwwww..whuhahahahahah!
  Take care of yourself. And eachother. And may the force be with you. Tot de volgende keer in de fabeltjeskrant maar weer.
  Ohm shante.

 16. tja ik heb getwijfeld of ik het moet zeggen maar toch doe ik het, het hele verhaal is mijns inziens de fantasie van een mevrouw die naar de tragische dood van haar zoon het allemaal niet meer kan bevatten. en dus de meest bijzondere verhalen verteld.
  ze zal er vast voor de volle honderd procent in geloven , maar volgens mij is het volslagen onzin.

  Groet Gait

  1. Tja Gait, dat kan natuurlijk. Maar ze baseert zich toch op achtergrondinformatie. Doet niet anders dan dit combineren. Jammer dat je haar dit zó persoonlijk ‘aanwrijft’.. Dat vind ik écht.

   Heb je dit verhaal gezien hier op WantToKnow. Bevestigd fundamenteel haar verhaal. Of niet? Ik vind het overigens uiterst opmerkelijk dat geen van de reguliere ‘anti-complot’ bezoekers van WantToKnow, hier geen enkele reactie op geven, noch zich laten uitnodigen. Waarom is dat eigenlijk…? KIJK DÄÄR SNAP IK DAN WEER NIKS VAN..??! Dit verhaal is toch (ook) zeer duidelijk..!!?
   http://www.wanttoknow.nl/overige/media/bp-bilderberg-goldman-sachs-rockefeller/

  2. jammer maar helaas guido het is meer iets van wij van wc eend adviseren wc eend het is meer suggestie dan feit

  3. Sorry, tikte net de referentie van het artikel erbij, bij mijn 1e reactie op de jouwe. Wat vind je ervan? Ook een ‘WC-eend’-gevalletje? Kan toch niet!!

  4. he guidje dat is een andere reactie dan waar ik op reageerde, waarom doe je dat ? waarom pas je je reacties aan ?

  5. @ gait Tja dat mag je natuurlijk vinden ,maar jij denk dus dat het allemaal gewoon een ongelukje was? Zelfs als er erg veel aandelen 4 weken voor de ramp aan verkocht worden? Dat is toch op zijn minst vreemd vind ik. maar goed .
   Vind trouwens wel dat je heel genuanceerd je mening geeft ,bedankt man

   groet marcel

  6. ik denk inderdaad dat het een tragisch ongeluk is niks meer niks minder , aandelen worden altijd verhandeld ook in grote hoeveel heden.

  7. Aanpassen van mijn reacties: Niet zo achterdochtig Gait. Waar staat dat ik mijn reacties niet aan mág vullen. Er gebeurt toch verder niets vreemd oid..? (Vermeld het overigens netjes, in dezelfde minuut als jij reageert..!)

   Ga je nog in op het andere BP-verhaal..? Ook een tragisch ongeluk..?

  8. tja guido
   aanvullen opvullen afvullen invullen je zegt het maar , maar het maakt je zo ongeloofwaardig , en dat is mijn mening natuurlijk.

  9. Je mag ook gewoon ‘NEE’ zeggen hoor.. “Ik heb me niet verdiept in het gemeldde artikel; het past niet in mijn straatje”.. of: “Het lijkt té veel op het verhaal van Désirée”. Verzin een list Tom Poes! En spreek je uit. Niet alleen over haar verloren zoon, maar nu ook eens inhoudelijk..! Jammer Gait.

  10. Guido
   “Wanneer daardoor de lucht boven de Golf van Mexico stijgt, terwijl door de aantrekkingskracht van de maan en de zon (eclips) de zeebodem omhoog wordt getrokken, dan zou het abrupt stopzetten van HAARP ertoe kunnen leiden dat de lucht als een baksteen op de Golf valt, en samen met de rondzwervende giftige gassen een bomexplosie veroorzaakt die z’n weerga niet kent…”

   het bovenstaande stuk zou zo uit een strip van asterisk en obelisk kunnen komen ! help de hemel valt op ons hoofd ! snel een mare takje zoeken voor meer toverdrank !!

   rare jongens die anticomplotters

 17. Enkel het goede nieuws is na drie maanden over de olieramp aan bod gekomen via ‘reguliere’ media. Zoals ‘Het lek is voorlopig gedicht’ of ‘De olie is niet schadelijk voor mens en milieu’ ed. dat zegt de ‘onafhankelijke’ berichtgeving. Deze ramp had dag na dag onze berichtgeving moeten beheersen, maar liever houdt men zich bezig met onze oranje mannen en daaraan gekoppelde massahysterie. Wie zei ook alweer geef het volk brood en spelen?

  Ondestaande geeft nog weer meer reden om verder na te denken…

  http://www.youtube.com/watch?v=lO2GL5v3bEY&feature=player_embedded

  Dus: wees kritisch.

  Er wordt zoveel mogelijk een goed-nieuws-show opgevoerd door de media, terwijl de werkelijkheid genegeerd wordt. Geen wonder dat mensen zelf op zoek gaan naar wat er aan de hand is. Zo ook Desiree. Het is een poging van haar en zet je aan het denken meer is het niet. De puzzel oplossen dat is waar het omgaat. Je bent ZELF de onvermijdelijke puzzelaar. Het is verrekte lastig te kijken waar de puzzelstukjes neergelegd moeten worden in deze.

  De boodschapper of vorm waarin feiten worden gebracht is niet belangrijk, ondanks dat sommigen dat een strijd waardig vinden, de inhoud daar ligt de waarheid. Focus on content, laat je niet misleiden door de vorm.

  Zo groeit ook het aantal daklozen in Amerika zeer snel, ook zo’n fijn onderbelicht onderwerp (wel off topic, maar toch…)

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20124

  De goed nieuws-ballon zal snel worden doorgeprikt, onvermijdelijk mijns inzien. Maar de vraag is zoals altijd: hoelang kun je een ballon opblazen voordat deze knapt….Ben je op de knal voorbereid?

  Wie meer info wil vinden kan dit ook en zet die luie hersenen van je even op hold en schakel door naar je intuitie, daar tref je meer waarheid aan dan waar ook.

  1. Mijn intuïtie geeft mij door dat je maar wat blaat Obama zelf heet het voorval aangeduid als een van de grootste rampen ooit ! lijkt me niet echt een understatement.
   jou verhaal zou ik op de zelfde manier classificeren als het mijns inziens bla verhaal van mw rover. die overigens geen journalist is ze heeft amper een opleiding afgemaakt.

  2. Ik dacht even een nieuwe Gait te zien, maar nee.. Helaas! Schelden, de integriteit van mensen in twijfel trekken. Wanneer ga je eens zien, dat je daar alléén jezelf mee hebt Gait. Ik vind het in en in triest wat je doet; het is zó goedkoop. Mensen onderuit halen, (op het verlies van hun kind nota bene..!), twijfelen aan hun gezonde verstand. Oordeel hier, oordeel daar en daartussen in slaapt Gait. Welterusten ouwe brombeer.

  3. Guido
   ik vind het jammer dat je zo reageert , de zaken die ik heb genoemd noem ik niet om iemand te kwetsen , ik hang er geen waarde oordeel aan het zijn feiten.
   ik vind het diep triest dat mw rover haar zoon is verloren.
   ik hoop dat het mij nooit overkomt.
   ik kan me voorstellen dat je geestelijke toestand er door veranderd.
   verder geef ik aan dat mw rover amper een opleiding heeft afgemaakt, mw rover heeft dat zelf gezegd !! mw Rover wilde zich niet laten beïnvloeden.

  4. @burke Gelukkig iemand die even pas op de plaats maakt de strijd terzijde schuift en een ieder weer op de rails probeert te zetten . Je hebt gelijk man de vorm is niet belangrijk de inhoud daarentegen zo veel te meer. groet marcel

  5. Mw. Röver is een zoon verloren EN DAARDOOR is ze verward.. Gait, ben je psychiater ofzo..? Heb je haar weleens persoonlijk ontmoet? Wat zijn jouw kwalificaties om haar zo neer te zetten. Natuurlijk is dat WEL EEN WAARDE-OORDEEL, vreemde man..!!
   (of: ‘How to disqualify yourself form being sane.. for Dummies’)

  6. @Gait,
   Tja Bush vond het instorten van de twin towers ook één van de grootste rampen ooit. En nu, wie zorgt er nu voor de al die zieke brandweermannen, de echte helden van die dag?
   NIEMAND.
   Wie zorgt er straks voor al die mensen die de olie hebben opgeruimd en toch ziek worden terwijl dat niet kan?
   NIEMAND.
   Kijk dat is kritisch, dat zijn feiten die ik wil weten! Aan et gegeven dat Obama het erg vind, wat zegt dat dan? ja zo lust ik er ook nog wel één.
   Als jou gevraagd wordt de olie op te ruimen wil je toch ook weten welke gevaren er bij komen kijken? Lijkt mij? Dat hadden de opruimers van de exxon valdez ook graag willen weten was het niet?
   Of ben jij zo’n nobel figuur die vooraan staat op het strand met een schep in de hand om de olie op te ruimen zonder bewschermingsmiddelen als het je gevraagd wordt of nog erger zijn kinderen laat zwemmen in een zee vol gif omdat BP aangeeft dat er geen gevaar is?
   Zeg jij het maar wat de voorkeur heeft, een kritische houding of slaafs volgen van wat ‘het ‘hogere’ of ‘zij die claimen het te weten’ ons aanreiken.
   Ik heb mijn keus al lang geleden gemaakt. Wat kies jij?

  7. Guido je verdraait mijn woorden (feit) ik zei (het hele verhaal is mijns inziens de fantasie van een mevrouw die naar de tragische dood van haar zoon het allemaal niet meer kan bevatten. en dus de meest bijzondere verhalen verteld.
   ze zal er vast voor de volle honderd procent in geloven , maar volgens mij is het volslagen onzin.)

  8. ik kies voor de kritische houding , heb je mijn reacties niet gelezen ?

  9. @ Gait

   Lever al je gouden speldjes maar weer in bij deze, zo verdienstelijk ben je blijkbaar ook weer niet, Tros-Radar zoekt je voor een koude douche!

  10. Gait, ik neem nooit steekpeningen aan, heb aan de houten knopen op mij jas al genoeg aan onderscheideingen.

   Genieten doen we op een andere manier Gerrit erh Gait, misschien op een WTK feestje ergens dit jaar nog.

  11. @allen zo he ben ik net even aan het chillen hier gaan jullie ruzien zonder mij . Niet netjes en Gait sorry voor mijn eerste compliment ik wist niet dat het je gelijk deed vervallen in oude glorie. Je had me echt even te pakken man ik dacht even …….. nouja burke je hebt gelijk wie gaan we geloven de mannen met de mooie gestreken pakken of de mensen die met de drab nog aan de handen rochelend in een van de hospitalen van bp hun heil moeten zoeken?
   Waae ging het ook alweer over lieve vrienden Burke probeerde even de aandacht weer op de mensen te zetten .
   Laten we eens uitgaan van wat ons bind . Die olie troep ongeluk expres ding what ever vinden we allemaal niet oke toch?
   De mensen die het opruimen vanuit een idealisme verdienen onze liefde en steun, right?
   We rouwen toch allen om de onschuld die we verloren hebben ? ik wel.

   Mijn dochter vroeg mij papa wat kunnen wij doen voor de vissen de vogels voor gaya? En we hebben water naar de zee gedragen. Lach maar we hebben het water bekrachtigd met al onze liefde en helende energie …. en we hebben het in de zee gegooid . Niet zo maar mmaar met de intentie dat het zou helpen de schade te helen te beperken . Lach maar gait , wat is het anders dan een gebed om hulp aan de god waarin je geloofd?(we hebben ook een onze vader gebeden over het water) Mijn dochter had het idee dat wat zij had kunnen doen dat ze dat gedaan had en ik ook. Zullen we weer eens met zijn allen samenkomen op deze aardkloot we kunnen er niet zomaar vanaf. We zullen het samen moeten rooien vrienden! En dan helpt er maar een ding liefde. Dan komen het respect vertrouwen en de verandering vanzelf. liefdevolle groet marcelw

  12. Ik bedoel vergis ik me als ik zeg dat we ons schijnen te verliezen in het hoe en waarom. En zouden we niet moeten beginnen met willen we dit ? Ik durf te wedden dat gait geen olieramp wil en paul en burke ….guido zat er ook niet op te wachten.
   Daar gaat het over willen we ons eigen leven bepalen of laten we “rampen “gebeuren?
   On afhankelijk van wat een mens geloofd of denkt te weten of over anderen vind , wil elke mens het beste voor zichzelf en zijn naasten . Als we nou eindelijk eens beseffen dat je naasten alle mensen zijn ……….
   Daar kan geen ufolanding tegenop als we dat allemaal zouden beseffen. Ja vrienden mijn strijd is over . Ik ga voor vergeving en liefde en harmonie.

  13. ach marcel
   ook jij hebt kunnen lezen dat ik mij alleen zaken afvraag , ik heb ze gesteld als mijn mening , ik denk, ik vind. je hebt ook kunnen zien dat guido mijn woorden verdraait , ik vind het jammer dat je zo reageert.
   ik vind het verschrikkelijk wat daar gebeurt, het zal jaren duren voordat de schade enig sinds kan herstellen, nog afgezien van het leed van de familie van de slachtoffers.

   maar het geeft geen pas of er een fantasie verhaal op los te laten, dagelijks is er nieuws over de ramp dagelijks , en dat het niet elke dag op de voorpagina staat is logisch er gebeurt meer in de wereld.

   er komt binnen kort ook een documentaire van Discovery over de ramp , ik ben benieuwd jij ook ?

  14. @gait Nee gait ik ga die docu niet zien waarom? Wat zal ik daar van leren ? Strijdbare gait, tegen wie zal jij ageren als er niemand meer is die in je strijd wil meegaan? En dat is het punt iedereen ie tegen je en je vind het geweldig of niet, maar het zorgt er wel voor dat je je strijd kan hebben . Die verdwijnt als je je af gaat vragen waar zijn we het over eens? Jij maakt van de zelfde boterhammen dezelfde poep als ik . Of je nu jp balkende heet of gerrit de putje schepper. Dat maakt helemaal nix uit,en is ook van ondergeschikt belang. Ieder mens wil vrede en gezondheid en genoeg te eten. Ieder mens wil gelukkig zijn . Laten we ons dan daar op richten en niet op de verschillen die zijn er en die zullen gerust nog even blijven. Of we daar nou aandacht aan geven of niet. Maar die zijn verder even niet interressant meer. Als de laatste vis is gevangen en de laaste tarwekorrel is gegeten .Het laatste drinkbare water is gedronken dan pas beseffen we dat geld en macht en verschillen in het niet vallen . Ik pleit ervoor dat we daar een beetje eerder achterkomen .

  15. Bovendien gait laten we nu eens de alternatieve kant proberen om de problemen van deze tijd eens aan te pakken. God weet dat de wetenschappelijke manier niet helemaal heeft gebracht wat we er van verwachte? Misschien lag dat meer aan “the funding”dan aan de integriteit van de wetenschappers. maar toch echt geholpen heeft het allemaal geenszins. Dus doen we even de softe methode, liefde ( niet verwarren met geitenwollen sokken)(hoewel die ook liefde hoog in het vaandel hadden, zij het soms van een meer fysieke aard)

   kortom De mensheid heeft op een punt in zijn bestaan ,wetenschappers uitgestuurd om de vragen des levens te beantwoorden. Daar hebben ze jaren en jaaaaaaren de tijd voor gehad , en nu komen ze terug met als antwoord ” we weten de oplossingen niet, we hebben wel veel geleerd”. Ik pleit ervoor om de opdracht aan een nieuwe doelgroep uit te besteden. En daar komen de alternativo’s om de hoek kijken de sjamanen de gebedsgenezers , de kruidenvrouwtjes, de channelaars, wiggelroedelopers. De mensen die grenzelose kennis vergaren, en doorgeven. En natuurlijk de eigen intuitie. De wetenschap vervult een rol naast al deze zaken niet erboven. Niet langer geld de reden” als we het niet wegen kunnen of meten of betasten bestaat het niet”” Neen , het kleine stukje “realiteit”dat wij kunnen waarnemen( zelfs al zetten we onze beste wetenschappers en apparaten erop)noopt tot bescheidenheid. Dan pas kan je van een afstandje kijken naar alle beschikbare informatie. En pas dan krijg jij een beeld dat van alle beschikbare kanten is belicht. Dan valle ook de tegen stellingen op hun plaats ,als de plooien van een gewaad der liefde. (dat laatste vond ik gewoon ff lekker klinken )maar begrijp je waar ik heen wil? liefdevolle groet marcel

  16. zeg ik zit toch niet in mijn eentje te l*llen?

   ach al mijn kommer en leed te spijt , is mijn oratorisch talent nog ongeschonden!!

   bron: de generaal.

  17. @Marcel,

   Je zei:

   Als het laatste drinkbare water is gedronken dan pas beseffen we dat geld en macht en verschillen in het niet vallen. Ik pleit ervoor dat we daar een beetje eerder achterkomen.

   Gelijk heb je met die opmerking.

   En daar eerder achter komen kan alleen maar door andere paden te bewandelen, en samen op te trekken op vreemde paden is leuker dan in je eentje continu op de hoede te moeten zijn en denken dat je de enige bent die zich afvraagd waarom dat pad toch zo grillig is.

  18. @ Burke Op mijn pad zit je al en ja dat loopt nog lekker door ook, the same met Marcelw die hobbelt lekker mee, idem voor Gait die nog wel een het pad verlaat en terug komt met iets bijzonders, wat we niet kunnen plaatsen.
   Op elke kruising, 3-4-5 sprong staat er een guido-wtk-bord klaar die ons de weg wijst verder het diep beboste woud in.

   Op naar het land van Far Far Far Far Far Away (sprookjes aangelegenheid waarvan we als kind allemaal al opverzot waren), komen we langs oliebronnen en andere natuurrampen, chemtrails tot onze doelen, het van bedrog en zwendel.
   Maakt niet uit zolang we ons maar kunnen verheugen op een eind zoals gewoonlijk, ze leefden nog lang en gelukkig!!!

   @ gerrit Laten we eens ergens een biertje gaan drinken!
   @ Marcelw Ja voelde je je weer even in de steek gelaten dat je er weer niet op tijd bij was, zal eerst aan je msn beltrekken voortaan als ik wat post, of niet soms .

 18. @ Dutchie En anderen hier die denken dat ‘Paul’ Paul Engels is… Niet dus..

  Ik reageer zelden op fora’s en alleen onder mijn eigen artikelen als ‘Paul’ (op argusoog.org bijv). Maar zal voortaan altijd maar m’n achternaam vermelden. Er zijn immers vele Paul’s.
  Vriendelijke Groet,
  Paul Engels

 19. Ik zie dat alle Anti-Truthers als Gait, Cryptocheilius, de Anti-Belforters, Anti-Desiree Rover’s, Anti-Argusogers en Anti-Wanttoknowers zich hier hebben verenigd om zich druk te maken om een paul die niet Paul Engels is op een fora dat niet bezocht wordt door de genen die ze willen bereiken.
  Ik moet toch wel erg om jullie lachen… jullie bereiken er helemaal niets mee!
  Bijna niemand gaat dit hele forum lezen… en jullie zijn bijna de enige reageerders. En dat heeft niets met de kwaliteit van Guido’s artikelen te maken. Slimme mensen hebben gewoon wel wat beters te doen dan de hele dag kinderachtig ruzie te lopen maken op fora’s.
  Guido ‘moet’ hier wel en oogje in het zeil houden… het is zijn website.
  Vriendelijke Groet,
  Paul Engels (De Echte)

  1. Jaaaaaaaaah heb je helemaal gelijk mee.

   Alleen iemand moet wel ergens zijn excuses gaan maken, want jou werk Paul Engels veroorzaakt aardig wat tumult op Argusoog maar ook hier op WTK en elders, Guido heeft een dagtaak aan het verwijderen van comments en agentje te zijn om alles in goede banen te begeleiden, dan de werkelijke perceptie wat hier doen wil.

   Je vergeet misschien dat er andere mensen wie de klos zijn onder je strijdvaardige optiek, mijn naam en werk is al aardig verpulvert onder je manier van ten toon spreiden.

   Paul (de ware wtk’er)

 20. Gedicht van W.C. Jolles,

  Louter glijdt het stijgend zonlicht
  over ’t strand,
  donkerblauw dringt op de branding,
  wit gerand.

  Wolkloos heft zich de hemel,
  glans bezaaid,
  dan door wind beneveld, die ook
  om mij waait.

  Werkzaam wonder: het getijde,
  steeds nabij,
  hoor ik zee mysterie zingen,
  ook voor mij.

  1. @janee
   mooi hoor ,maar kon het toch niet laten even een bewerking te maken. Actualiseren zo je wilt.(met een knipoog)

   Traag schuift de olie
   over het strand
   Oranje dringt op de branding
   zwart omrand

   Mistig heft de hemel
   met chemtrails bezaaid
   dan door oliestank beneveld
   waardoor mijn maag zich omdraait

   Onwerkbaar wonder der getijden
   gelijk een tsunamie nabij
   hoor ik geen zeemysterie meer zingen
   helaas dat is voorbij

   Vond eigenlijk het origineel mooier maar hetzelfde geld voor de zee. Die had ook geen olie laagje nodig,onzinnege versiering.

  2. @ Marcel w,
   Hoi Marcel met dit gedicht wil ik een zuivere intentie van liefde voor de zee uitstralen.
   Ze heeft dat heel hard nodig dat de mens liefdevolle gedachtes uitstraalt naar het zeewater.
   Dit heeft een zuiverende werking op de vervuiling ook al ben ik mij zeer bewust van de ramp die daar plaats vind.
   Ken je het werk van Dr Emoto, in de link zie je prachtige foto’s wat menselijke intentie doet met water.

   http://www.google.nl/images?client=safari&rls=en&q=dr+emoto&oe=UTF-8&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=WERHTLmNHsuVsQa-5oGWBg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CEAQsAQwAw

  3. @janee ik begreep je intentie maar al te goed en wilde hem niet verstoren.Het werk van emoto ken ik ook zie mijn posting hieronder.Ik ben het helemaal eens met jou dat de zee nu alle positieve en helende gedachten en daden kan gebruiken van alle mensen. En net als jij doe ik mijn deel in de hoop en het vertrouwen dat alle kleine beetjes tellen/helpen.Nogmaals ik wilde niets aan je intentie ontkrachten .

   Marcel w
   00:37 21 juli 2010

   @allen zo he ben ik net even aan het chillen hier gaan jullie ruzien zonder mij . Niet netjes en Gait sorry voor mijn eerste compliment ik wist niet dat het je gelijk deed vervallen in oude glorie. Je had me echt even te pakken man ik dacht even …….. nouja burke je hebt gelijk wie gaan we geloven de mannen met de mooie gestreken pakken of de mensen die met de drab nog aan de handen rochelend in een van de hospitalen van bp hun heil moeten zoeken?
   Waae ging het ook alweer over lieve vrienden Burke probeerde even de aandacht weer op de mensen te zetten .
   Laten we eens uitgaan van wat ons bind . Die olie troep ongeluk expres ding what ever vinden we allemaal niet oke toch?
   De mensen die het opruimen vanuit een idealisme verdienen onze liefde en steun, right?
   We rouwen toch allen om de onschuld die we verloren hebben ? ik wel.

   Mijn dochter vroeg mij papa wat kunnen wij doen voor de vissen de vogels voor gaya? En we hebben water naar de zee gedragen. Lach maar we hebben het water bekrachtigd met al onze liefde en helende energie …. en we hebben het in de zee gegooid . Niet zo maar mmaar met de intentie dat het zou helpen de schade te helen te beperken . Lach maar gait , wat is het anders dan een gebed om hulp aan de god waarin je geloofd?(we hebben ook een onze vader gebeden over het water) Mijn dochter had het idee dat wat zij had kunnen doen dat ze dat gedaan had en ik ook. Zullen we weer eens met zijn allen samenkomen op deze aardkloot we kunnen er niet zomaar vanaf. We zullen het samen moeten rooien vrienden! En dan helpt er maar een ding liefde. Dan komen het respect vertrouwen en de verandering vanzelf. liefdevolle groet marcelw

  1. kortzichtige reactie dirk niets zeggende face book pagina , een vorm van massa hysterie.

  2. @Dirk,

   Prima! Blijf doorgaan mensen wijzen op dit soort iniatieven! Als er ergens massahysterie gerechtvaardigdd is , is het wel als je bestaan (als je woont in omgeving ramp) op de tocht komt te staan en je van alle kanten onthouden wordt van eerlijke informatie.

  3. Dank Dirk, indrukwekkend verhaal aldaar. (En bij mij werkt de link wel hoor Kritisch)

  4. en je van alle kanten onthouden wordt van eerlijke informatie.

   Is dat daadwerkelijk zo of is deze -blijkbaar al vaststaande- conclusie het resultaat van op z’n minst een hoop roddel en achterklap?
   De precieze oorzaken van het ongeluk zijn nl nog niet duidelijk en dat is nog in onderzoek. Wie er ook de schuld heeft, iedereen wil nu weten of de boorput eindelijk echt dicht is, want alles hangt af van de vraag of de boorput voorgoed dichtblijft. De weersomstandigheden zijn ook alwéér zorgelijk:

   http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1402672.ece

   Werk oliebron stilgelegd wegens dreigend noodweer

   De werkzaamheden aan de vervangende boorput in de Golf van Mexico zijn stilgelegd wegens mogelijk noodweer. Het personeel van oliemaatschappij BP moet erop voorbereid zijn de locatie snel te kunnen verlaten als slecht weer in het Caraïbisch gebied omslaat in een orkaan en richting de Golf gaat.
   Werkers haastten zich woensdag……….

  5. Inderdaad “massa hysterie” met bijna 1 miljoen volgelingen die elkaar met feitelijke informatie op de hoogte houden. Verslagen van experts, dokters die ook bij Exxon Valdez hebben geholpen worden er getoond.. Al die mensen zijn gek en jij hebt wel de wijsheid “Geit”.. over kortzichtigheid gesproken. Zonde van mijn tijd eigenlijk om op jouw geneuzel te reageren.

  6. Soms vraag ik me af waarom de beheerders je er niet afhalen Gait… Misschien zijn het gewoon erg aardige gasten die hoor en wederhoor hoog in het vaandel hebben staan. Probeer eens daarvan te leren… Je claimt altijd wetenschap hoog te hebben zitten maar daar is wederhoor redelijk standaard hoor… Dus met andere woorden mensen afschieten met je kortzichtige ego-mening is niet echt wetenschappelijk te noemen.

  7. @ wilmamazone Het is op zijn zachts gezegd zorgelijk te noemen dat BP voor de kust van libie gaat boren op een diepte van 1700 meter das dieper dan in de golf. Het is daarom zorgelijk omdat het onderzoek naar de oorzaak nog niet is afgerond .Als je dus niet weet waarom het op 1500 meter fout gaat kan je gewoon op 1700 meter nog eens proberen ,is dat logica of verantwoord ondernemen ???
   Ik houd het voorlopig op georganiseerde stompzinnigheid. En de “roddel en achterklap” hoef je daarbij niet eens te noemen, om te zien dat geldelijk gewin hier boven al het andere gaat.

  8. @Marcel w Ik noem het gewoon compleet van de pot gerukt! Er mag voorlopig een grote stok voor gestoken worden wat mij betreft. http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1403367.ece
   BP gaat bij Libië boren ondanks ramp en rel
   Olieconcern BP gaat binnen enkele weken voor de kust van Libië boren naar olie en gas, ondanks de reputatie van het bedrijf over milieu- en veiligheidseisen en een rel over de lobby van BP om de Libische Lockerbiedader Abdel Basset al-Megrahi vrij te laten. Dat berichtte de Britse krant Financial Times zaterdag. De bron ligt op 1700 meter diepte in de Golf van Sidra. Dit is 200 meter dieper dan de bron in………

  9. @ wilmamazone Is het in dat opzicht ook niet een beetje vreemd wat daar dus staat te gebeuren? Bp kondigte enkele dagen geleden met veel poeha aan dat het enkele bedrijfsonderdelen en olievelden verkocht had om geld vrij te maken voor de betaling van de schade. Nu gaan ze dus de relatief veilige verkochte olievelden vervangen door (in mijn ogen ) een levensgevaarlijke aan te boren .Terwijl ze tot nu toe hebben bewezen daar niet capabel voor te zijn .dat maakt “de roddel en achterklap”volgens mij duidelijker dan ooit .Wat weten wij van een onafhankelijke bron over de toedracht en de gevolgen van het” ongeluk “in de golf. Alles wat wij horen via de reguliere kanalen komt van BP. Dan kan je in mijn ogen geen goed inzicht hebben in het gebeuren . Als BP het niet wil laten weten horen wij het niet.

 21. Wat een gelul over die blowout preventer daar klopt dus even geen bal van er is stroom nodig om hem open te houden dus een lege accu had eerder veroorzaakt dat er geen druppel olie uit kwam…
  ik weet niet meer wat ik moet geloven van deze Amerikaanse gaskamer…. waren Amerikanen ook niet die smerige lui die fluoride in het leiding water gooide om mensen DOM te maken en ze neurologish kapot te maken word GODVERDOMME eens wakker!!!! de rest van de 95% blijft gewoon door slapen… en kunnen we amerika dan niet beter Genocide hulp geven??

  1. De Genocide op Amerika is juist de Geheime Agenda.
   Gaat prima met Fluoride in het drinkwater en nog veel meer chemische stoffen waar je bijna nooit over hoor maar die wel in hun drinkwater blijken te zitten.
   De Genocide op Amerika is al bijna rond dusz daar hoeven we niet nog meer werk van te maken.
   De vraag is welke werelddelen ook op de dodenlijst staan.
   Zou Nederland gespaard worden omdat het Bilderberg hoofdkantoor in Leiden staat?

Laat een antwoord achter aan Aaron Tripel Reactie annuleren

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.