Advertentie

Vaccinatie en zelfbeschikkingsrecht..!


 

In 2008 werd de ‘Stichting Privacy First’ opgericht met het statutaire doel:

‘Het behouden en bevorderen van het recht op privacy, alsmede de persoonlijke vrijheid van leefomgeving, op welke wijze dan ook, onder meer door het in rechte optreden voor alle burgers in Nederland ter bescherming van dit algemene belang; en het verrichten van al hetgeen met voornoemd doel in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’

Aanleiding voor de oprichting en bestaansreden van Privacy First was en is het feit dat het recht op privacy in Nederland in toenemende mate onder druk staat. Ter bescherming en versterking van ieders recht op privacy treedt deze stichting ‘Privacy First’ daarom actief op in de vorm van politieke lobby, juridische acties en rechtszaken (HIER), informatieverstrekking en campagnes (HIER) voor het grote publiek. Deze stichting deelt haar visie:

x
‘Privacy vormt de basis van onze democratische rechtsstaat. Privacy is een universeel mensenrecht en fundamentele vrijheid en omvat naast de persoonlijke levenssfeer en ontwikkeling ook de bescherming van persoonsgegevens, vertrouwelijke communicatie en integriteit van persoon en lichaam. Het recht op privacy is een vereiste voor het kunnen uitoefenen van diverse andere vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting en vrije pers. Het recht op privacy staat de laatste jaren echter onder grote druk.

Privacy First vindt dat dit recht verdedigd moet worden door het te versterken en ziet privacy als een kans. Een kans voor Nederland om internationaal een privacy gidsland te worden. Om van Nederland een gidsland te maken, zien we een aantal vergezichten en concrete handvatten. (Lees meer over de visie van Privacy First in dit pdfvisiedocument)

Met onze visie willen we een klimaat van voortdurend onderzoek en reflectie op privacyvraagstukken stimuleren. We willen onze visie dynamisch maken door mensen met goede ideeën de kans te bieden om bij te dragen aan een continue discussie over privacy in de Nederlandse samenleving. Heeft u een goed idee? Of heeft uw organisatie ervaring op dit gebied die u graag wilt delen? Privacy First zoekt voortdurend mensen en organisaties die met ons willen meedenken over een toekomstig privacyvriendelijk Nederland.’

Bas Filippini is oprichter en voorzitter van het bestuur van Stichting Privacy First en schreef over de beweging die op dit moment bestaat in de maatschappij om MENSEN VERPLICHT TE LATEN VACCINEREN het hier onderstaande artikel over de zelfbeschikking van ieder mens. Zijn commentaar op de ‘verplichte vaccinatie-stroming’:

“De discussie rondom vaccineren laait regelmatig opnieuw op. Afgelopen tijd is door de daling in vaccinatiegraad weer gediscussieerd over het verplicht vaccineren (al dan niet beperkt tot kinderdagverblijven). Het medisch beroepsgeheim, de medische privacy, de integriteit van en het zelfbeschikkingsrecht over het menselijk lichaam komen daardoor steeds meer onder druk te staan.

De burger vertrouwt momenteel de overheid niet meer en stelt zich kritischer op. En dat is niet zo gek als je de discussies over onder andere de Donorwet, de ‘Sleepwet’ en de afschaffing van het referendum volgt. De burger wordt niet meer serieus genomen als volwassen gesprekspartner. Als noodgreep wordt er vervolgens door de overheid dwang gebruikt om diezelfde burger in het gareel te houden.

De rechten op lichamelijke integriteit en onaantastbaarheid van het lichaam zijn onder meer verankerd in onze Grondwet en in Europese verdragen. In de discussie omtrent het vaccineren zou het dus moeten gaan over deze principiële benadering van de inbreuk op de integriteit van het lichaam van de individuele burger. Een (structurele) verplichting tot vaccinatie zal door Privacy First altijd aangevochten worden.”

 

* * *

Of de dokter wel preciés weet wat ie gaat doen? Dat zal toch wél?
x
x

Vaccinatie en zelfbeschikkingsrecht

2019 © Privacy First / Bas Filippini 
deze versie © 2019 WantToKnow.nl/be

x

Momenteel speelt wereldwijd een media-campagne inzake vaccineren, ingezet in mei 2017. Zoals vaker op het gebied van privacy viert hierin de incidentgedreven (politieke) waan van de dag hoogtij. Het incident wordt telkens uitvergroot en aangevuld met doemscenario’s en onjuiste interpretaties van cijfers, nu weer leidend tot een oproep voor verplichte vaccinaties.

Ik heb hier al eerder een genuanceerd stuk over geschreven (HIER). Zelf ben ik weliswaar voorstander van vaccineren en sta ik achter het principe van vaccinaties, maar, waar ik in deze discussie echter zeer veel moeite mee heb is de wijze waarop het debat (niet) gevoerd wordt. Feit is immers dat er binnen de bevolking zorgen en vragen bestaan inzake het Rijksvaccinatieprogramma, de verstrengeling met de vaccinatie-industrie en mogelijk negatieve gevolgen op korte en langere termijn.

Hoe simpel is de angst van jonge ouders beter in beeld te brengen..?

Onder het recht op privacy valt ook het recht op lichamelijke integriteit en fysieke zelfbeschikking. Vanuit Privacy First staan wij daarbij voor eigen keuzes in een vrije omgeving. Ik zie beide principes in de vaccinatie-discussie onder vuur liggen. Laten we in de eerste plaats nu eens een open en kritische discussie voeren over de zorgen en vragen van kritische of bezorgde burgers. Het is immers altijd goed als oud beleid ter discussie wordt gesteld en mogelijk wordt bijgesteld. De ‘waarom-vraag moet altijd gesteld kunnen worden, ook door een minderheid die er anders over denkt.

De overheid zal in dit geval met argumenten en onafhankelijk bewijs en cijfers moeten komen. Niet met dwang en nieuwe wetgeving. Het is dus interessant om te weten wat de zogenaamde ‘anti-vaxxers’ aan vragen en zorgen hebben. Wat daarbij opvalt is dat een groot deel achter het principe van vaccineren staat maar zijn/haar vraagtekens heeft bij een aantal zaken, welke niet veel anders zijn dan bij andere onderwerpen in het medisch-ethische werkveld. Het gaat om de volgende vragen:

Inhoud van vaccins en combinaties van vaccins:

 1. Wat is precies de inhoud van een specifiek vaccin of inenting?
 2. Welke stoffen en conserveringsmiddelen worden toegevoegd?
 3. Wat is de exacte lijst met ingrediënten alsmede de productiedetails?

Veiligheid & bijwerkingen:

 1. Hoe veilig zijn vaccins en combinaties van vaccins?
 2. Wat zijn de risico’s op het immuunsysteem en ziektes nu en op latere leeftijd?
 3. Waarom is er geen openheid over risico’s en bijwerkingen van vaccins en wordt hier zo krampachtig over gedaan door overheid en industrie?
 4. Ouders zien hun kinderen reageren op een vaccinatie en voelen zich niet erkend en serieus genomen. Hoe wordt het totaal aantal reacties en bijwerkingen gemeten en gepubliceerd?
 5. Waarom vindt de discussie inzake vaccineren zo verschillend plaats ten opzichte van ander medicijngebruik, mogelijke bijwerkingen en onderlinge wisselwerking?
 6. Vaccinaties nogmaals in dit kader in één plaatje: ‘Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!‘ Het antwoord is: ‘Nou NEE, eigenlijk niet’...!

  Waarom is er geen afstemming op de persoon (in overleg met de huisarts of consultatiebureau-arts) in plaats van one size fits all?

Het Rijksvaccinatieprogramma:

 1. De leeftijdsgrenzen zijn verlaagd, de frequentie verhoogd, combinaties van vaccins uitgebreid en tevens worden er ineens vaccinaties toegevoegd welke niets met kinderen te maken hebben en in de calculaties meegenomen. Hoe komt dit beleid tot stand en wat is de invloed van een miljarden-industrie hierin?
 2. Wat zijn de gevolgen van de vaccinatie-cocktail op het immuunsysteem van kinderen?
 3. Is de huidige startleeftijd en opvolgende frequentie goed onderzocht en wat zou de meest optimale vorm zijn gezien ook de verschillen in de startleeftijd en frequentie in verschillende landen?
 4. Waarom kunnen burgers niet kiezen voor specifieke vaccins, bijvoorbeeld polio en een eventueel gedifferentieerde vaccinatie frequentie per specifiek vaccin?
 5. Waarom is er geen keuzevrijheid in het type toediening: intraveneus of oraal per specifiek vaccin?

Onafhankelijk beleid van de overheid:

 1. Het is inmiddels duidelijk dat er een belangenverstrengeling mogelijk is en aangetoond in het verleden, waarbij de farmaceutische industrie en haar lobbyisten in veel gevallen het commerciële belang boven dat van het individu stellen. Wat is precies de rol van de farmaceutische industrie inzake lobby, deelname aan overheidswerkgroepen en het Rijksvaccinatieprogramma en de onafhankelijkheid van de overheid en vertegenwoordigers van de overheid hierin?
 2. In hoeverre kunnen onafhankelijke onderzoeken worden opgestart naar het mogelijk voorkomen van ziektes bij kinderen en volwassenen in de gevaccineerde groep ten opzichte van niet-gevaccineerde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld de “Bible belt” of andere groepen over de laatste 80 jaar sinds de introductie van vaccins?
 3. Hoe kan de overheid een echt onafhankelijk beleid voeren, gebaseerd op open en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek waarbij criteria worden opgesteld welke ook weer ter discussie kunnen staan bij nieuwe data en feiten?
 4. Hoe kan de farmaceutische industrie waarborgen dat er geen fouten worden gemaakt bij de productie van virussen en vaccins en voorkomen dat deze in de samenleving terechtkomen? Is hier een onafhankelijke controle op door overheden?
 5. Hoe kan de lobby en de monopolistische macht en kennis van de farmaceutische industrie, buiten het zicht van de burger, beteugeld worden?
Mazelen zijn niet verdwenen door vaccins… Laat je niets wijsmaken.. Deze ziekte was al op de terugweg, toen vaccins werden ingevoerd..!

Informatievoorziening:

 • Loopt de vaccinatiegraad werkelijk terug en op welke cijfers is dat gebaseerd? Wordt de HPV Meidenprik ineens in de tellingen meegenomen, de ACWY voor meningokokken en het feit dat mogelijk veel vluchtelingen en immigranten niet zijn ingeënt?
 • Is er momenteel wel een probleem anders dan in de afgelopen 50 jaar waar eens in de zoveel tijd een epidemie uitgebroken is met een vele malen lager aantal slachtoffers dan verkeersdoden, drugs- en alcoholdoden?
 • Hoe kan het dat niet-gevaccineerden een risico zijn voor gevaccineerden, even los van de nog niet gevaccineerde zuigelingen?
 • Ook gevaccineerden kunnen altijd de betreffende ziekten krijgen, dus vaccinatie biedt geen garantie; zie bijvoorbeeld de recente bof-uitbraak onder studenten of de 93% bescherming bij een steward die vervolgens de mazelen krijgt is ineens onder-gevaccineerd zou zijn en bij 1 prik meer, 97% beschermd zou zijn geweest?
 • Wat is de rol van hygiëne en schoon water op het voorkomen van dergelijke ziekten, gezien de directe relatie met oorlogsgebieden en slechte hygiënische omstandigheden?
 • Waarom leest de website van de WHO als het jaarverslag van een multinational qua omzet en penetratiegraad van vaccins per regio met duidelijke omzet-uitschieters tijdens de vogel- en varkensgriep?

Dit zijn allemaal goede en reële vragen van onafhankelijk denkende burgers die antwoorden en voorlichting vereisen van de overheid. In het huidige waan-van-de-dag-denken zien we vaker op de achtergrond een hijgende (farmaceutische) industrie, bang voor het verlies of verkleining van hun door overheden voorgeschreven, risicoloze miljardenbusiness. Ik krijg sterk de indruk dat er een grote slag te winnen is bij veel meer transparantie, inspraak, betrokkenheid en communicatie tussen burgers en overheid. Zoals op vele maatschappelijke terreinen momenteel.

De DOMME BURGER…??
Er wordt nog teveel uitgegaan van een domme, op nepnieuws reagerende burger die niet voor zichzelf kan denken. Dat dit irriteert bij een bevolking waarvan meer dan 50% op HBO-niveau functioneert zien we steeds meer terugkomen. Bij mijn afwegingen inzake privacy-vraagstukken ga ik bij voorkeur eerst van de basisprincipes uit, in dit geval de integriteit en zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam, wat een grondrecht is. Vervolgens wordt dit afgezet tegen andere rechten vanuit proportionaliteit, subsidiariteit en doelbinding.

Daar wordt beleid op gemaakt, uitvoering op afgestemd en eventuele technologische ondersteuning in geboden. Afwijkingen op genuanceerd beleid dienen daarbij in zwaarwegende gevallen te worden onderbouwd vanuit onafhankelijke cijfers en voorzien van tijdelijkheid, in plaats van weer nieuwe structurele en vrijheidsbeperkende wetgeving.

Mogelijke oplossingsrichtingen zouden kunnen liggen in:

 • Duidelijke voorlichting en controle op de productie en samenstelling van vaccins;
 • Onafhankelijke effectstudies naar de risico’s en bijwerkingen van vaccins en onderzoek naar het bestaan van diverse ziekten op latere leeftijd, ook ten opzichte van niet-gevaccineerde populaties;
 • Een gedifferentieerde aanpak binnen een algemeen voorgesteld Rijksvaccinatieprogramma inzake aantal, type, wijze van toediening en frequentie van vaccinaties;
 • Een zeer duidelijke scheiding tussen overheid en industrie alsmede strikte controle op integriteit en belangenverstrengeling;
 • Een open en transparante informatievoorziening, ook inzake negatieve effecten en bijwerkingen, met participatie van belanghebbenden.

Verplichte vaccinatie heeft ook nog een andere nuance. Gaat het over een verplicht vaccin tijdens een epidemie met een tijdelijkheid of standaard een geheel verplicht vaccinatieprogramma? En hoe gaat dat in de toekomst als er nieuwe vaccins en vaccinfrequenties in het programma worden opgenomen, zonder enige democratische besluitvorming?

Biochips in je vaccins..? Goedgekeurd..!?
Zullen biochips en andere chips in een onbewaakt moment hier ook deel van gaan uitmaken en worden we dan als gehele bevolking verplicht gechipt door onze overheid? Hoe kunnen burgers dit soort zaken voorkomen in de politieke waan van de dag waarin bij elk uitvergroot incident wordt geroepen om een sterke man of vrouw die nu maar eens knopen moet doorhakken? Hoe wordt er met medisch-ethische zaken rekening gehouden en het zelfbeschikkingsrecht op het lichaam van elke burger? Een democratie is zo sterk en fatsoenlijk als zij omgaat met haar minderheden en zeker haar grondrechten.

Hoog tijd dus voor antwoorden in plaats van repressie en dwang en een open en transparant, onafhankelijk rijksvaccinatieprogramma waarin alle gesprekspartners betrokken en serieus worden genomen. Slechte vragen bestaan alleen voor geloofsfanatici, niet voor wetenschappers!

* * *

x

[bol_product_links block_id=”bol_5cd02f3dadf1e_selected-products” products=”1001004002897326,666833470,9200000035645416,9200000073987487,1001004009229887,1001004002087194,9200000050957637,1001004008231653,9200000032889519,1001004009509614,9200000005930503,9200000057986965,1001004009710501,1001004010606527,9200000085931410,9200000040709876,9200000011174727,9200000009985140,9200000077187602,9200000065537902,666850025,666839907,1001004005305350″ name=”Vaccines privacy artikel” sub_id=”” link_color=”704B2F” subtitle_color=”943F1B” pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”008200″ background_color=”C4F9FF” border_color=”3737D2″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

23 gedachten over “Vaccinatie en zelfbeschikkingsrecht..!

 1. Jaren geleden heb ik eens een artikel gelezen over een verkrachtingszaak in Frankrijk en daar werd de verdachte schuldig bevonden aan verkrachting omdat hij zijn slachtoffer een tongzoen had gegeven. De reden die de rechter opgaf was “ongewenst binnendringen in een lichaam, dus zonder tostemming, is verkrachting”.
  Zonder toestemming een spuit zetten is dus eigenlijk ook een vorm van verkrachting en niet toegestaan. De Ouders zijn, hoe dan ook, altijd verantwoordelijk voor hun kind en moeten er op toezien dat hun kind geen schade berokkend wordt. Tegen hun zin , of onder dwang een spuit laten zetten is dus eigenlijk een misdaad tegen hun kind en dat kan natuurlijk niet.
  Is dit het einde van de democratie en komen we in een strafkamp a/la 1940 terecht?

 2. Net zoalsbij het klimaat wordt niet gekeken naar feiten. En op basis van emoties wordt beleid gemaakt. In geval van vaccinatie is dat niet anders. Dodelijke slachtoffers van deze ziektes vallen er al jaren niet meer en over de bijwerkingen (deels met blijvende schade) die we weten dankzij Lareb hoor je niemand. Deze infectieziektes waren eigenlijk al uitgestorven voordat er vaccins waren, dankzij vooral verbeterde hygiene.
  Vaccinatie is een miljardenbusiness, met een zeer hoog rendement, zoals Bill Gates ongegeneerd ook beweerd. Big Pharma is een bedrijfstak die uitsluitend om winst draait en te vergelijken is met een criminele organisatie, zoals Peter Goetszche in zijn voortreffelijke boek “Dodelijke medicijnen” beschrijft. Overheid en industrie spelen onder 1 hoedje, door angst te zaaien, om vervolgens hun agenda door te drukken. Hoog tijd voor een aantal parlementaire enquêtes, waarbij het bedrog duidelijk zal worden. Overigens door Qanon van Trump zal de waarheid waarschijnlijk ook snel naar voren komen. Vooralsnog leven we in een zieke wereld.

 3. Wanneer mensen over privacy praten en erger nog menen dat die beschermd wordt moet ik altijd denken aan bedrog door de overheid en haar instellingen die zowat alle privacy van de burgers hebben geschonden vaak op straffe van…….. (voornamelijk korten op inkomen).
  Met een regering die miljarden cadeau willen geven aan multinationals en hun aandeelhouders en banken met belastinggeld overeind houden hoeft men niet eens de vraag te stellen waar de Nederlandse regering voor staat omdat het voor zich spreekt.

  Te veel regeringslieden hebben gewerkt voor multinationals of hen staat na de regeer periode een mooie baan te wachten bij een groot bedrijf of binnen de EU die niets anders zijn dan het verlengstuk van die multinationals en banken en ook lieden die in andere sectoren regelgeving hebben aangepast profiteren daarvan zoals vakbondsmensen bv.Verder ziet men openlijk vriendjespolitiek want burgemeesters zijn niet zelden afkomstig uit de politiek die na deze politieke loopbaan gewoon geholpen lijken te worden met de aanstelling als bv burgemeester.
  Zo hebben we bv Anne Marie Jorritsma en natuurlijk de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema en heeft Agnes Jongirius geen mooie baan binnen de EU gekregen nadat ze in heeft gestemd om de pensioenleeftijd naar 67 te verhogen?

  Vreemd dat ze wel geld hebben om mensen die geld hebben te helpen terwijl voedselbanken uit vrijwilligers bestaan waar de overheid geen geld voor lijkt te hebben en de hulp die aan mensen in armoede gegeven wordt is niets anders dan mensen nog verder in de shit helpen omdat het gewoon leningen zijn.Wanneer ze de rijken wel cadeau’s kunnen geven is het NIET NORMAAL dat er in Nederland voedselbanken bestaan.Ook Vluchtelingen die nu ineens arbeidsmigranten genoemd lijken te worden is afbraak van wat onze voorouders met vallen en opstaan ooit hebben bereikt,maar ze zijn wel goedkoper dan een Nederlander die ze duurder moeten betalen wat ook de schuld is van hun eigen beleid omdat ze telkens hogere belastingen en vaste lasten op de schouders van die Nederlanders leggen.De Nederlander/se wil best wel voor minder werken wanneer hij of zij alles kan blijven betalen en genoeg over houd om van te leven,helaas wordt dat vaak onmogelijk gemaakt door de overheid zelf.
  https://nos.nl/artikel/2283050-petitie-tegen-antisemitisme-is-lakmoesproef-voor-onze-beschaving.html

  Naar mijn mening zit hier ook weer een addertje onder het gras,want natuurlijk is haat tegen joodse mensen nooit te rechtvaardigen en verwerpelijk maar geldt dat niet voor haat tegen welke bevolkingsgroep dan ook? Haat is nooit goed en geweld tegen wie dan ook helemaal al niet. Velen weten dat de zionisten misbruik maken van het joodse geloof wat kan betekenen dat zwaardere straffen voor antisemitisme juist die zionisten kan beschermen terwijl velen ervan overtuigd zijn dat juist die zionisten het gevaar zijn voor de hele wereld.

  Naar mijn mening is extra bescherming van één bevolkingsgroep niet nodig omdat discriminatie al verboden is en geweld tegen wie dan ook is ook al verboden.Rest alleen dat mensen bang worden om iets negatiefs te zeggen over die zionisten omdat dat gezien wordt als iets negatiefs over de joodse bevolking zeggen terwijl dat niet zo is omdat zionisten zelfs volgens Hayo Mayer (overlevende van een kamp) en zelf jood niets met het jodendom te maken heeft maar gelijk staat aan nazisme.Te vaak worden wet en regelgeving aangepast terwijl er niet diep genoeg over nagedacht is of zij die dat doen dienen een heel andere agenda.

  1. Heb jij nou ook niet zo’n Brrrr gevoel als je dat hypocriete geouwehoer hoort tijdens de jodenherdenking? Oh, sorry…dodenherdenking.
   En dan de viering van de dag van de regimewissel, een dag later.
   Dan hoor ik ook nog, en dan moet ik echt moeite doen om m’n kots niet op te laten borrelen, dat dankzij de EU we al héél lang vrede hebben.
   Behalve dan de landen waar, ta taaaa,’ onze…jongens…’ heen gaan (vrijwillig) om te sneuvelen voor onze vrede????? en Vaderland (me vader hep geeneens land)
   Snap jij ’t nog? Dus iemand die beroepshalve van ’t dak flikkert da’s dan jammer.
   Maar als je een groen pakkie aantrekt en stomme dingen doet omdat je verder toch niet genoeg hersens had om een goed vak te kiezen, je dan geëerd en geprezen wordt tijdens de jodenherdenking, hè, doekut weer…Dodenherdenking en de veteranusdag.

  2. robvdz 2.
   Rob naar mijn mening is het fout gegaan toen de Berlijnse muur neer is gehaald en de NAVO/NATO veranderde van een verdedigende macht in een aanvallende macht terwijl deze organisatie natuurlijk gewoon opgeheven had moeten worden.Toen is het misbruik begonnen en hebben ze militairen ingezet om grof geld te veroveren in landen als Irak,Lybië enz waarbij gelijktijdig lieden geinstalleerd werden die pro VS (zionisme) zijn zodat die de landen konden gaan regeren.Oekraine is ook een goed voorbeeld.
   Wat betreft de doden herdenking heb ik een dubbel gevoel. Mensen die verzet hebben geboden aan de Nazi’s en daarbij omgekomen zijn vochten omdat een vreemde mogendheid Nederland was binnengevallen en bezette en dat wilden zij niet.
   Militairen die later gesneuveld zijn (wat even erg is natuurlijk) zijn juist landen binnengevallen zoals ook de Nazi’s dat deden en ik neem aan dat die landen daar ook niet blij van werden.Irak is onterecht binnengevallen bijvoorbeeld zoals ook Lybië en andere landen dat overkomen is waarna die landen vaak in het stenentijdperk teruggeworpen zijn en in ruines veranderd zijn.Dat is niet de schuld van de militairen maar van de politiek.
   Vredesmissies noemen ze dat terwijl je land verdedigen alleen kan op vaderlandsgrondgebied want wanneer je dat vanuit het buitenland doet kan een ander zo je vaderland overnemen in verband met afwezigheid van verdediging en helpt het?
   Nee we zien steeds meer oorlogsdreiging en een verslechterende situatie in heel Europa en elders.

 4. Matt, jouw vraag is eigenlijk al het antwoord.
  23 mei is ons gevraagd te gaan stemmen op de een of ander dweil van de Eu.
  Wie of wat doet er niet toe maar het feit dat je meedoet is de facto een loyaliteitsverklaring.
  Wat ga je doen?

  1. Rechtsspraak is een lachertje geworden en bestaat allang niet meer op de manier die het zou moeten zijn.Wanneer rechtsspraak voor iedereen gelijk zou zijn vind ik het vreemd dat een particulier betaalde advocaat (wat meestal alleen voor de rijken opgaat) eerder mensen vrij kan pleiten dan een pro deo advocaat.
   Men zou toch ervanuit moeten kunnen gaan dat een advocaat een advocaat is en dat het geen verschil mag maken of het nu een particulier betaald of door de overheid/gemeente aangewezen advocaat is?
   Helaas is dit maar al te vaak het geval wat aangeeft dat mensen met geld meer ongestraft mogen dan mensen zonder of met minder geld.
   Ook schort er dan in mijn ogen iets aan de opleiding tot advocaat omdat een pro deo advocaat minder lijkt te kunnen bereiken,hoe kan dat?
   Waarschijnlijk komen we wanneer er niet snel iets gebeurd terecht in een situatie in Europa wat te vergelijken is met wat de nazi’s deden,wat logisch is omdat veel van die oud nazi’s deel hebben uitgemaakt van juist die EU en NAVO en mogelijk nog steeds hun invloed hebben.De EU is niet democratisch gekozen en wie gaat kiezen zorgt er alleen maar voor dat die niet gekozen criminelen straks wel kunnen zeggen dat ze gekozen zijn.
   Telkens wet en regelgeving aanpassen in het voordeel van anderen behalve de gewone burger waarbij die advocaten zich niet of nauwelijks laten horen omdat het afbraak van het rechtssysteem is zegt natuurlijk ook veel.Ook de nog onafhankelijke rechters zouden zich wel eens meer mogen laten horen of zouden die niet zien dat de burger steeds minder rechten maar wel steeds meer plichten overhoud?

  2. Rob,
   Wat ik ga doen? Stemmen natuurlijk en niet alleen omdat het in België verplicht is maar omdat ik gebruik wil maken van de kans om wel iets te veranderen. Diegenen die niet stemmen mogen niet gaan klagen als het beleid hun niet aanstaat. Achteraf roepen dat ze, zogenaamd door niet te gaan stemmen, een signaal hebben afgegeven is het lachertje van het jaar, zeker in de ogen van de huidige machthebbers. Die willen niets liever dat jij thuisblijft.
   Ik ga natuurlijk wel alternatief stemmen, dus op een anti EU partij, en als die groep groot genoeg wordt kunnen ze de gevestigde pluche-zitters een flinke tik uitdelen en ze eens wakker schudden. Als ze het deze keer niet redden dan de volgende keer misschien wel, dat is nu eenmaal democratie, mits er genoeg mensen gaan stemmen.

  3. Matt,
   Dus ga je ervan uit dat er ook eerlijk geteld zal worden. En wat heeft de EU eigenlijk met democratie te maken? Dan een andere eu dweil die van jou de gunst krijgt…
   Als je eens wist hoezeer de EU een voortzetting was van het nazisme dan zou je er niet aan moeten denken.
   Maar onder dwang gaan stemmen voor dat tuig is helemaal een gotspe.
   Ik laat mijn stem ongeldig verklaren.
   Ik kies niet voor een dictatuur.
   Met alle respect voor jouw positie.

  4. Matt 4-2.
   Ik citeer een stukje van wat u schrijft:Diegenen die niet stemmen mogen niet gaan klagen als het beleid hun niet aanstaat (einde citaat).
   Ten eerste is de stemplicht in België natuurlijk niet meer van deze tijd.
   Matt ik ben heel serieus wat dit aangaat omdat deze opmerking nogal eens gebruikt wordt door mensen die denken kennis van zaken te hebben terwijl dat vaak niet het geval is. (Hiermee zeg ik niet dat u zich niet voldoende hebt geinformeerd maar het kan zijn dat u iets over het hoofd ziet).
   Wie het boek “De naziachtergronden van de EU in Brussel” heeft gelezen weet dat de EU eigenlijk een voortzetting is van het nazibeleid.
   Stemmen komt dan ook overeen met akkoord gaan van nazibeleid wat gelijk staat aan een dictatuur waarbij het volk niets meer te vertellen heeft.(Tot op heden is te zien geweest dat de wil van Juncker wet is en uitgevoerd dient te worden).De aanstelling van Selmayer was ogenschijnlijk naar buiten toe een beslissing die alleen door Juncker was genomen en waar heel het Europeesparlement niets aan heeft kunnen veranderen.Heeft u al eens uitgezocht wie die Selmayer is? Hij schijnt namelijk ook nogal dictatoriale trekken te vertonen.Verder is het vaak zo dat het ene gezegd wordt terwijl de bedoeling het tegenovergestelde is en ik ben ervan overtuigd dat de EU niets mooier vind dan dat mensen door te stemmen zelf partijen aan de macht brengen die door de EU gewenst zijn wat precies hun bedoeling is.U schrijft dat u een partij die anti EU is zal stemmen en waar komt u dan uit? Meestal bij een “extreem” rechtse partij die precies in het straatje van dat nazibeleid van de EU passen. Wanneer u gaat stemmen kiest u zelf voor een dictatuur.
   Geen één politieke partij zowel in België maar ook in veel andere Europese landen dient het belang van het volk en ze lijken allemaal een verborgen agenda te hanteren.
   Door niet te stemmen geef ik zeker geen steun aan dergelijk beleid en wordt ik een oor aangenaaid door juist diegenen die wel gaan stemmen en dat rotte systeem in stand houden al geef ik eerlijk toe dat de meeste mensen zich daar niet van bewust zullen zijn wat komt doordat de politiek op achterbakse wijze gevoerd wordt en de mensen niet verteld wordt wat de echte bedoelingen zijn.

  1. Ik kan me niet voorstellen dat Duitsers dit over zich heen laten komen. Aan de ene kant wél, omdat ze natuurlijk allemaal ‘opkijken’ tegen autoriteit en gedwee daarin zijn. Maar de andere kant is minstens zo sterk, zo is mijn ervaring.
   En dat is de kant van de natuurlijke benadering. Duitsers hebben bijna állemaal in hun arbeidscontract bijvoorbeeld een clausule, dat als ze ‘overspannen’ zijn (zulks ter beoordeling van hun werkgever) ze in ‘Kur’ mogen. Een kuuroord met natuurlijke ontspanning etc. Hun voedsel dient zoveel mogelijk natuurlijk te zijn (bijv. bij bier het ‘reinheitsgebot’) etc. etc.

   Het gaat dan nog wat worden. En dat bij zoiets uiterst discutabels als de mazelen.. Wie ze niet gehad heeft > 50 jaar, steke zijn vinger in den lucht..!

  2. https://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/276263/jens-spahn-chancellor-germany
   Mensen fronsten de wenkbrauwen toen Jens Spahn gesproken had met national security adviser Bolton,omdat dat niet gebruikelijk is voor een European Health minister.
   Ook heeft hij gezegd dat samenwerking met partijen die anti-Amerikaans zijn niet kan en partijen die de immigratie stroom willen keren zijn kennelijk ook niet gewenst en natuurlijk spreekt ook hij weer over anti semitisme.Wel heeft een vriend van hem zelf een oorlogsmisdadiger naar Duitsland teruggehaald omdat Trump dat wilde.

 5. Aan Rob en Arnold,
  Vroeger werd er geklaagd dat mensen niet mochten deelnemen aan het democratische recht om te stemmen. België heeft dat toen verplicht gesteld. Of dat niet meer van deze tijd is betwijfel ik want de machthebbers gaan natuurlijk wel stemmen en zorgen er wel voor dat hun achterban dat ook doet. Zo blijven ze aan de macht. Al die anderen lopen als verdwaasde kippen rond, kwetteren een hoop maar bereiken totaal niets. Vraag je maar eens af waarom bijvoorbeeld Baudet nu zo hoge ogen gooit op dit moment. ( antwoord: Omdat hij een hoop stemmen heeft gekregen!). Of het allemaal eerlijk is? Er zijn een hele hoop mensen bij betrokken en dat zijn echt niet allemaal bedriegers, dus ja, het verloopt zo eerlijk mogelijk.
  En stemmen op Wilders, of Le Pen, ik weet niet zeker of dit de oplossing is maar het is wel een middel om de echte dictators van hun stoeltje te lichten.
  En of ik weet hoe de democratie (of het totale gebrek hiervan) werkt in de EU?
  Zie als voorbeeld https://matt-de-kunstenaar.jouwweb.nl/cartoons, waar ik laat zien hoe ik over Juncker denk.

  1. Matt 6.
   Democratie is als een luchtspiegeling,het lijkt erop dat het er is terwijl het er niet is.
   Stemmen heeft geen enkele zin omdat ze allen hetzelfde doel nastreven en wanneer iemand daarvan afwijkt wordt hij of zij verwijderd of net als Omtzigt bv van de MH17 zaak gehaald door notabene de partijleider Buma zelf.Alles moet één lijn volgen anders einde verhaal.
   Wat betreft FvD zoals ik het zie is dat gewoon een samenwerking met de VVD geweest omdat die ineens de groene zijde kozen terwijl dat zelden of nooit eerder gebeurd lijkt te zijn.De VVD ging ineens achter de milieuplannen van 1000 miljard staan wat natuurlijk expres een enorm hoog bedrag moest zijn zodat ze zeker wisten dat FvD gekozen zou worden omdat die de enorme uitgave niet steunde en juist tegen die milieuplannen waren.
   Er moest gewoon een machtswissel komen zou je kunnen zeggen maar dan wel passend in het gewenste beleid,en is er ook geen sprake van geweest dat Thierry Boudet contacten had in eveneens rechtse hoek? Overal zien we toch (extreem) rechts opkomen terwijl ze om het hardst roepen nooit meer een holocaust of oorlog? Dan doen ze wel erg slecht hun best om herhaling te voorkomen en nu ben ik bevreesd dat de volgende keer niet de mensen van joodse afkomst alleen de klos zijn maar ook anderen en vooral zij die zich verzetten tegen dergelijk beleid.Wat betreft Wilders zie artikel over hem op WTK,hij zou namelijk ook een dubbel paspoort hebben waarvan één een Israëlisch zou zijn.

  2. PS.
   Stemmen op een niet gekozen instantie die door en met oud Nazi’s in het leven geroepen is en een NAVO die eigenlijk geen recht van bestaan meer zou moeten hebben en waar ook oud Nazi’s deel van uitgemaakt hebben zou toch ook vraagtekens moeten oproepen?
   En denk ook eens aan de Bilderbergers waar ook oud Nazi’s deel van hebben uitgemaakt en zelfs met hun hulp tot stand is gekomen.Kom uit die droom AUB.

  3. Stemmen is naar mijn mening jouw verantwoordelijkheid over de besturing van jouw bestaan uitbesteden aan een politiek marionet.
   Ga je niet stemmen, hou je daarmee de zeggingskracht over jezelf bij jezelf, geef je niet weg.
   Daarom kan ik van veel mensen dat vervelende mantraatje ook niet begrijpen wanneer ze zeggen,”als je niet gaat stemmen, heb je ook niet het recht om te klagen”.
   M.i. is het precies andersom.

  4. Nog erger vind ik dat velen geen politiek volgen en liever hele dagen op hun Smart Phone kijken of soaps volgen,maar wel gaan stemmen al weten ze zelf niet waarop of waarvoor en het is natuurlijk helemaal een ramp wanneer (vooral) ouderen een stem uitbrengen op een partij die door hun familie altijd hun stem al kreeg ongeacht of die partij het goed of niet goed doet.Nou kwam ik een artikel tegen over de EU en welke bekende namen binnen de EU gekozen zouden kunnen worden en zelfs familie van de fascistische dictator Mussolini komt daarin voor.Hallo wakker worden.
   Natuurlijk moet men enige dingen op een rijtje zetten wil men kunnen zien wat er gebeurd en dat gaat verder dan alleen Europa maar telkens spelen Nazi’s of aanhangers van hen een belangrijke rol.
   Israël is niets anders dan door de geallieerden toegekend Palestijns grondgebied.
   De geallieerden hebben ook veel Nazi’s na de oorlog een thuis geboden in Latijns Amerikaanse landen.
   Corruptie is in die landen schering en inslag en zelfs onze prins Bernhard heeft Evita Perron cadeau’s gegeven en velen twijfelen nog steeds aan zijn oorlogsverleden en aan welke kant hij stond,wanneer men weet dat hij ook medeoprichter van de Bilderbergconferenties is geweest denk ik het wel te weten.
   De tweede wereldoorlog is militair gezien door de Duitsers verloren maar nu bereiken ze toch waarschijnlijk het gewenste resultaat maar dan via de economieën.
   Zelfs oorlogsmisdadigers zoals Claus Barbie zijn voor de VS werkzaam geweest bij inlichtingendiensten en hij heeft zelfs kunnen reizen naar Frankrijk omdat hij in 1966 een diplomatiek paspoort had waarmee hij een officiële zaakgelastigde werd van de Boliviaanse overheid.(in Lyon werd hij ook wel de slager van Lyon genoemd).Ook deed hij met meerdere regeringen zaken omdat hij als algemeen directeur was geinstalleerd en een soort semistaatsonderneming had wat kwam omdat de marine belang had genomen in dat bedrijf.(zie blz 292 en 293 in het boek “Het Barbie Dossier Het Vierde Reich” wat geschreven is door Magnus Linklater,Isabel Hilton en Neal Ascherson).
   Nu is diezelfde VS bezig een zelf aangestelde “leider” op de plaats van Maduro te krijgen in Venezuela.
   Zionisten zitten in Israël gewoon te juichen wanneer ze vanuit klapstoeltjes op een berg Palestijnen afgeslacht zien worden.
   Grote multinationale bedrijven en banken hebben Hitler aan de macht geholpen (ook Amerikaanse) Henry Ford heeft van Hitler zelfs een onderscheiding gekregen.
   Zie het boek van Jacques R.Pauwels “Big Business met Nazi Duitsland”.
   Wanneer we niet wakker worden ziet de toekomst voor de generaties na ons er slecht uit.
   Ook vind ik dat ministers de “nieuwe wereldorde” niet moeten steunen maar moeten zien te voorkomen dat de geschiedenis zich gaat herhalen.

 6. Guido, ik lees dat je een samenwerkingsverband hebt gesloten samen met o.a. de Lange Mars
  om de censuur een stapje voor te blijven.
  Misschien slim als je een disclaimer op je site plaatst dat alles wat hier geschreven is vrij van copy-wright is (of niet, dat bepaal je zelf) om zo een hoop gez**k te voorkomen. Op die manier kunnen we als onderzoekers linken plaatsen van de ene site naar de andere zonder een eventueel © geweld aan te doen, iets waar ze natuurlijk streng op gaan letten om sites als deze uit te schakelen.
  https://www.dlmplus.nl/2019/05/06/alternatieve-media-gaan-samenwerken-terwijl-de-censuur-toeneemt/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.