Advertentie

De VS is tegen martelen en martelt zélf..?


Je kent het verhaal van de splinter in andermans oog zien en de balk in de eigen ogen over het hoofd zien..? Dit lijkt het euvel te zijn, waaraan de VS in steeds toenemende mate mank gaat. Hoe is het mogelijk dat het merendeel van VN-landen in de wereld, de praktijken van de VS afkeuren maar dat niemand daar vooralsnog tegen op lijkt te treden. De martelpraktijken van de VS worden en zijn toegegeven door de hoogste functionaris in kwestie, de heer George W. Bush, oud-president van de VS nota bene. De VS beschouwt het omstreden ‘waterboarden’, om maar eens een marteldwarsstraat te noemen, als marteling. En tóch is het deze oud-president, die ervan overtuigd is, dat het waterboarden een ‘juridisch correcte’ wijze van ondervragen is..

En wat spookt de VS in hemelsnaam met haar 24-jarige soldaat uit, die ervan verdacht wordt, geheime diplomatieke post doorgespeeld te hebben aan Wikileaks..? Is het niet de normaalste zaak van de wereld, dat mensen worden veroordeeld voor een rechter, wanneer hen iets ten laste wordt gelegd..? Bradley Manning zit zonder proces gevangen en wordt behandeld als een veroordeelde misdadiger.

x

* * *  x

Hoe de VS omgaat met haar eigen mensen. Marteling?

x

Volgens VN-hoofd-onderzoeker inzake martelingen, Juan Mendéz, overtreed de VS de regels van de Verenigde Naties, door hem de toegang te ontzeggen tot Bradley Manning, de man die in de gevangenis zit, op beschuldiging van het lekken van geheime diplomatieke informatie aan Wikileaks. In April van dit jaar heeft deze zaak ook al gespeeld en toen werd Mendéz opnieuw de toegang ontzegd. Naar zijn zeggen laat de VS nog liever privé-personen tot Manning toe, dan dat er een officieel bezoek mag plaatsvinden.

De 24-jarige jonge Bradley Manning, heeft nog steeds geen proces gekregen, maar zit gewoon eenzaam gevangen als ‘staatsgevaarlijke’.. Kennelijk totdat..?

Méndez onderzoekt de klachten die bij de VN zijn binnengekomen, met betrekking tot de behandeling van Bradley Manning. En zijn bezoek zou dit keer officieel zijn, námens de UN, terwijl hij het verzoek tot een bezoek in April niet deed als VN-medewerker.
Volgens Mendéz doorbreekt de VS hiermee zélf met de gerespecteerde VN-regels dat bezoek aan gevangenen, dóór VN-medewerkers, dient te worden toegestaan, om marteling te onderzoeken, in relatie tot o.a. de Conventie van Geneve.

Mendéz kreeg weliswaar toestemming om Manning te bezoeken, na verschillende gesprekken met het Amerikaanse ministerie van Defensie, maar hij werd uitdrukkelijk gewaarschuwd dat de gesprekken die hij met Manning zou hebben, op beeld en geluid zouden worden opgenomen. Dit is volledig in tegenspraak met de regels van de VN, voor het bezoek van gevangenen, omdat gevangenen de druk voelen van verdere martelingen, als zij tijdens een dergelijk bezoek vrij-uit zouden praten over hun behandeling.

En terwijl Mendéz onder zwaar protest en op basis van humanitaire gronden dan nog wel bereid was om Manning te bezoeken, was het Manning zélf die de ontmoeting afwees. Mendéz blijf echter in onderhandeling met de overheid in de VS over een vrij bezoek aan deze verdachte, die feitelijk nog steeds alleen in staat van beschuldiging is en nog niet eens veroordeeld.
Manning is in April naar een militaire gevangenis overgebracht in Kansas, nadat hij meer dan één jaar lang, zo’n 23 uur per dag in solitaire gevangenschap had doorgebracht, in een gevangenis van de Marine, in Quantino, Virginia. Volgens US-overheidsmedewerkers verkeert Manning nu in ‘duidelijk betere’ omstandigheden dan daarvoor. Maar Mendéz zegt dat hij dit natuurlijk graag uit de mond van de gevangene zélf wil horen.

Volgens Mendéz is het ook vreemd dat de VS deze houding heeft: “De VS is wereldleider en altijd een sterke supporter van het internationale systeem van mensenrechten. Dat zou nou precies de aanleiding moeten zijn om datgene te praktiseren wat je zelf preekt. Versterk dan de rol van het mensenrechtensysteem, dat we via de VN praktiseren. Laat dan ongelimiteerd bezoek aan gevangenen toe, óók in de VS, en zeker tijdens officiële onderzoeken”.

x

Het rapport van Human Rights Watch over martelpraktijken door de VS.

‘Onderzoek Bush en andere top-functionarissen op basis van marteling’.

x

HRW – President Barack Obama dient opdracht te geven tot een justitieel onderzoek naar het misbruik van gevangenen, op basis van het overweldigende bewijs van martelpraktijken door het beleid van George Bush jr. Ook andere oud-topregeringsfuncionarissen dienen aan dit onderzoek te worden onderworpen. Dat is de strekking van een verklaring die Human Rights Watch gisteren heeft afgegeven. “De regering Obama faalt in haar toezeggingen aan de Conventies tegen Marteling, om martelingen en andere mishandelingen van gevangenen te onderzoeken. “

Laten we eerst even kijken naar waar het om gaat, wat is het verhaal van oud-president Bush over marteling.. Een opgewonden George W. Bush, kijk naar zijn lichaamstaal, slaat bijna helemaal door, wanneer hij zich aangevallen voelt door interviewer Matt Lauer. Als blijkt dat deze interviewer zijn verhaal niet pikt, begint Bush met het uitroepen van ‘staatsgeheim’, terwijl hij juist daarvoor er wél over sprak.. Bush ten voeten uit.
X

X

Het 107-pagina’s tellende rapport is getiteld: ‘Wegkomen met marteling: de regering Bush en de mishandeling van gevangenen’ presenteert substantiële informatie, op basis waarvan justitieel onderzoek naar de daden van George Bush jr. en zijn naaste Witte Huis-medewerkers uit zijn regering, volledig gerechtvaardigd is. Tot deze medewerkers horen voormalig vice-president Dick Cheney, oud-minister van Defensie Donald Rumsfeld en oud-CIA-directeur George Tenet. Zij zijn degenen die opdracht hebben gegeven voor uiterst controversiële praktijken als ‘waterboarden’. Maar ook het gebruik van geheime CIA-gevangenissen, overal ter wereld, en het vervoer van verdachten naar landen waar ze gemarteld werden, is inmiddels een feit gebleken.

Het ‘waterboarden’.. De persoon in kwestie krijgt het verstikkende gevoel dat hij verdrinkt; een natte lap op zijn gezicht, water wat zijn neus binnenloopt, omdat hij schuin achterover wordt neergelegd. Als dit geen martelen is, klopt dan de wet niet, of hebben politici dan geen moraal meer..?

“Er is solide bewijs om een onderzoek te starten naar de daden en beslissingen van Bush, Cheney, Rumsfeld en Tenet; zij zijn degenen geweest die de martelingen en oorlogsmisdaden op hun naam hebben staan” aldus Kenneth Roth, executive director van ‘Human Rights Watch’.
“President Obama behandelt deze martelpraktijken als een soort onfortuinlijke politieke keuze’ in plaats van een regelrechte misdaad. Zijn beslissing om een eind te maken aan het misbruik van gevangenen tijdens verhoren, zal weer snel kunnen worden omgedraaid, tenzij hier nu eens voor altijd een streep onder wordt gezet, door met name een wettelijk verbod op het martelen van mede-mensen”

Wanneer de US-regering geen duidelijke stappen op dit pad zal zetten, dan zouden andere landen het voortouw hierin dienen te nemen en oud-overheidsfunctionarissen, zoals de genoemde leiders, te vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid, overeenkomstig internationale wetten, aldus Human Right Watch.

“De VS heeft de wettelijke verplichting om deze misdaden te onderzoeken” aldus Roth, “Als de VS dit niet doet, dan is het zaak, dat andere landen het oppakken. We kúnnen dit niet laten bestaan.”

In augustus 2009, benoemde VS-procureur generaal, Eric Holder zijn assistent John Durham tot voorzitter van een panel, dat onderzoek diende te doen naar het misbruik van gevangenen, waarbij dit onderzoek zich diende te beperken tot ‘ongeautoriseerde’ daden. Dat betekent dat dit onderzoek zich niet mocht bezighouden met het onderzoek naar martelingen, zoals het ‘waterboarden’,  zélfs als deze daden in overtreding zouden zijn met binnenlandse en/of internationale wetten. Op 30 Juni jl. accepteerde Holder de aanbevelingen die Durham deed in zijn rapport, om een volledig onderzoek in te stellen naar de dood van 2 personen, die door de CIA waren vastgezet, naar verluidt in Irak en Afghanistan.
Deze uiterst bizarre rapportage-conclusie spreekt dus ineens over 2 personen, terwijl het juist gaat over het systematische karakter van misbruik. De gedachte, dat hier sprake is van een afleidingsmanouvre, is dus niet zo vreemd..

Human Rights Watch-bestuurder Kenneth Roth

“Het patroon dat de VS-overheid heeft tentoongespreid, van misbruik van gevangenen, in verschillende landen buiten de VS, komt niet voor uit het gedrag van individuen die de regels zouden hebben overtreden”, aldus Roth. “Deze daden van individuen komen natuurlijk voort uit de beslissingen die gemaakt zijn door top-regeringsfunctionarissen, die bewust besloten om de geldende regels inzake mensenrechten, te verbuigen, opzij te leggen, of ze geheel te negeren”

In het citeren van 4 oud-topfuntionarissen uit de regering Bush, vermeldt Human Rights Watch:

 • President Bush heeft publiekelijk toegegeven dat hij in 2 gevallen het gebruik van waterboarding heeft toegestaan. Zoals bekend is waterboarding een zeer omstreden daad, waarbij een verdachte zodanig water gegoten krijgt, over een doek die over zijn gezicht wordt gelegd, dat hij de reflexmatige indruk krijgt dat hij verdrinkt. Een paniekaanval is dan ook –in bijna alle gevallen- het onvermijdelijke resultaat.
  Het bizarre is dat de VS zélf deze daad al sinds jaar en dag als een vorm van marteling typeren! George Bush heeft ook de illegale en geheime CIA-detentieprogramma’s goedgekeurd, waarbij verdachten werden vastgehouden, zonder dat er met hen kon worden gecommuniceerd, noch dat hun verblijfplaats duidelijk was. Zij werden naar landen als Egypte en Syrië gevlogen, waar zij zeer vermoedelijk werden gemarteld;
 • Vice-president Dick Cheney was de drijvende kracht achter het opzetten van beleid rondom het illegaal vervoeren en vasthouden van gevangenen EN van de omstreden en verdachte ondervragings’strategieën’.  Hij was continue aanwezig bij essentiële vergaderingen, waarbij de genoemde CIA-operaties werden besproken, inclusief het waterboarden van verdachten, zoals Abu Zubaydah, in 2002;
 • Oud-minister van Defensie,  Donald Rumsfeld heeft op zijn beurt goedkeuring gegeven aan illegale verhoorpraktijken en heeft persoonlijk de verhoren gevolgd van Mohamed al-Qahtani, de man die het doelwit was van een 6-weken-durende, heftige ondervragingsstrategie in het kamp van Guantanamo Bay; uiteindelijk valt deze gehele daad wel degelijk onder de definitie van marteling;
 • CIA-directeur Tenet authoriseerde en hield toezicht op het gebruik door de CIA van de martelmethode van waterboarding, het onderwerpen van gevangenen aan stress-posities, het geven van licht- en geluidsbombardementen, slaaponthouding en andere ondervragingsmethoden, die misbruik maken van machtsmisbruik. Ook gaf Tenet toestemming voor het uitvoeren van de gevangentransporten door de CIA.

In diverse media-interviews, zocht Bush naar rechtvaardiging van zijn authorisatie van waterboarding, door maar vol te houden, dat mensen van het Ministerie van Defensie hem hadden voorgehouden dat deze methoden legaal zouden zijn. Terwijl Bush toch zou moeten weten dat waterboarding in de VS als martelmethode wordt gezien. Hij had daarom, dit is bekend gemaakt, druk uitgeoefend op de advocaten die hierover uitspraken gingen doen. Hetzelfde gedrag is door Cheney en de anderen vertoond, aldus Human Rights Watch.

“De oud-topfunctionarissen van de Bush-regering dienen niet op zoek te gaan naar juridisch advies dat hen uitkomt, en er zich vervolgens achter verschuilen, alsof ze daarmee volledig gevrijwaard zijn.” aldus Roth. Volgens Human Rights Watch dienen de justitiële onderzoeken ook de diverse memo’s te omvatten, die door het ministerie van Justitie zijn gemaakt in deze zaak van de onwettige behandeling van gevangenen.

In zijn memoires presenteert Bush jr. weer de ene ‘onwaarheid’ na de andere.. (klik voor artikel)
Al in 2009 verscheen het opzienbarende boek over de oorlogsmisdaden van George Bush, geschreven door professor Michael Haas (klik voor artikel)

Human Rights Watch vindt dat de slachtoffers van deze martelpraktijken een faire en adequate compensatie dienen te krijgen, zoals door de internationale Conventie tegen Martelingen is omschreven. Zowel Obama als Bush zijn er tot op heden in geslaagd om rechters af te houden van het instellen van onderzoeken naar de essentie van de verdenkingen van (medewerking aan) deze martelpraktijken. Daarbij deden ze beiden uitgebreid beroep op zaken als ‘staatsgeheim’ en ‘officiële immuniteit’..

Een onafhankelijke, niet-VS-betrokken commissie, dient te worden ingesteld, om de reacties van het ambtenarenapparaat, de CIA, het militaire apparaat en het Congres te bevragen, teneinde de praktijken en het beleid van de ex-regering Bush jr. te onderzoeken, praktijken die hebben geleid tot het misbruik en martelen van gevangenen, aldus Human Rights Watch. Een dergelijke commissie dient dan ook aanbevelingen te doen op basis waarvan de garantie kan worden gegeven, dat het systematische misbruik, dat plaatsvond onder de regering Bush, niet herhaald kan worden.

In february 2011, zegde George Bush jr zijn trip naar Zwitzerland af, omdat het gerucht ging dat vermeende slachtoffers van marteling, van plan waren om een justitiële aanklacht tegen hem in te dienen. Daarnaast is in Spanje een onderzoek gaande, naar de handel en wandel van oud-topfunctionarissen van de VS op het gebied van martelingen. Door Wikileaks vrijgegeven documenten tonen glashard aan, dat de Obama-regering druk heeft uitgeoefend op de Spaanse autoriteiten om deze zaak te laten vallen..

Volgens Human Rights Watch heeft de lamheid, waarmee de huidige regering Obama zich voortbeweegt op het terrein van het genoemde onderzoek van marteling en mishandeling, nog andere gevolgen. Met name voor het ondermijnen van inspanningen van andere organisaties en overheidsinstanties in de Vs, om marteling en gevangenenmishandeling elders in de wereld aan de kaak te stellen. Mensenrechtenorganisaties voelen dat zij, door deze praktijken van de ex-regering Bush, worden ontkracht.

“De VS heeft het bij het rechte end, door om gerechtigheid te vragen, bij internationale, criminele inbreuken op de menselijkheid, in landen als Darfur, Libië, Syrië en Sri Lanka, maar de VS moet niet met 2 maten gaan meten..!” aldus Roth, “Wanneer de overheid van de VS haar éigen ambtenaren uit de wind gaat houden, als het gaat om zulke heftig misbruik van mensenrechten, dan zal het alleen maar nóg moeilijker worden om andere misdadige mensenrechten-overtreders, elders in de wereld, aan te pakken en hen voor het gerecht te slepen.”

7 gedachten over “De VS is tegen martelen en martelt zélf..?

 1. Inderdaad, als je naar de lichaamstaal van Bush kijkt (het lijkt ook wel of hij de interviewer aan het “bezweren” is) zie je dat hij “verandert” als de interviewer niet onder de indruk komt.

  Alle veranderingen in deze oude wereld ten spijt, zie ik hen nog niet veroordeeld worden hoor. Oh nee.
  “Hoeren en pooiers trekken de kaart.”

 2. Bush en de boeven, dat is wel duidelijk. Dit is wel een mooie afleiding. Denk maar niet dat Oblabla hier mee is gestopt. Het gaat stilzwijgend gewoon door. Bush pakt het “bad” gedeelte en Oblabla “continus”. Nice game!

 3. en?? wanneer pakt cheneve dit eens aan !!of pakken ze alleen maar klein grut op en laten de grote jongens maar lopen !CHENEVE AAN PAKKEN DIE HAP.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.