Advertentie

WO III is al begonnen…


x

the mind

x

x

x

x

WO-III is al begonnen..!

2016 © Arend Zeevat/deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat
Arend Zeevat

De tijd waar wij nu in leven is op alle mogelijke manieren als een eindtijd te zien. Vele historisch bepaalde en kunstmatig geschapen problemen lijken zich naar een climax te bewegen. Op het geopolitieke vlak zijn er op verschillende plaatsen in de wereld politiek-militaire brandhaarden gecreëerd, die wachten op een passende trigger om gezamenlijk tot volledige ontbranding te komen en de gehele wereld in brand te zetten. Wanneer men enigszins de berichtgeving volgt, in met name de nieuwe media, dan krijgt men een helder beeld van wat er zich op de achtergrond van de wereldpolitiek afspeelt. De uiterlijke gebeurtenissen lijken een onsamenhangend, verwarrend en veelal ook overweldigend geheel te zijn.

Zij die de vaste patronen die gevolgd worden door de machthebbers hebben leren doorzien, weten waar men naar toe werkt. Het scheppen van verwarring, chaos en ontmenselijking blijkt een vast bestanddeel te zijn van het spel dat gespeeld wordt. Dit alles met als doel om  te voorkomen dat mensen een geestelijk evenwicht en innerlijke vrede vinden. Mensen die verward zijn, zijn meestal angstig en onzeker en daarom juist in sterke mate te beïnvloeden en te manipuleren.

Het gaat hier dus om een oorlog tegen de menselijke geest en ziel!
Dit gegeven mag duidelijk maken dat de satanische krachten, die ónze wereld tot hun speeltuin hebben gemaakt, het als doel hebben gesteld om de geestelijk scheppende krachten die in ieder van ons aanwezig zijn te willen roven en voor hun eigen agenda aan willen wenden. They Want Your Soul! Ooit heb ik een artikelenreeks over dit onderwerp geschreven voor Argusoog, maar deze is met het ter ziele gaan van die eens belangrijke Nederlandse nieuwe mediasite van het internet verdwenen. Met het ter ziele gaan van mijn externe harde schijf, ben ik het zelf ook kwijtgeraakt. De essentie van die artikelenreeks heb ik echter ook in andere artikelen verwerkt.

Daar bovenstaande met name door een Khazaars Joodse agenda wordt geïnspireerd, geef ik hieronder een filmpje weer van Brother Nathanael. Daarin vertelt hij waarom hij afstand heeft genomen van zijn oorspronkelijk Joodse wortels.

Alle volgende factoren zijn er op gericht om de mensheid van haar juiste evolutionaire pad af te brengen en richting een afgrond te sturen waarin geen (geestelijk) leven meer mogelijk is:

 • een misleidend en tot slaaf makend onderwijs
 • de gehele milieuproblematiek en alle daaruit voortvloeiende ecologische rampen
 • het genetische geklooi met mens, dier en plant
 • de toenemende feminisering van de westerse mannelijkheid (HIER) en vermannelijking van de vrouwelijkheid
 • het robotiseren van de mens door middel van nanotechonlogie
 • chemtrails en klimaatbeheersing
 • de vergiftigende zogenaamde zorg voor de gezondheid
 • de vergiftigende landbouw en voedselproductie
 • de toenemende vergiftiging van ons drinkwater en de lucht die we ademen
 • kunstmatig geschapen oorlogen, conflicten en terrorisme
 • mediamanipulatie om bovenstaande in stand te kunnen houden
 • en alle andere niet benoemde mensheid bedreigende factoren

Wereldse oriëntatie
De geopolitieke wereld en de daaruit voortkomende maatschappelijke ordening, is voor in een lichaam geïncarneerde ziel in toenemende mate het oriëntatiepunt geworden om zichzelf in deze totaal veruiterlijkte maatschappij een plek toe te kennen. Tot het begin van de 19e eeuw waren het de geïnstitutionaliseerde religies, die voor de mens deze oriëntatie bepaalden. Met name sinds de opkomst van de rationeel/analytische wetenschap in die 19e eeuw, die in haar gangbare vorm volledig materialistisch is gefundeerd, is het geloof van de geïnstitutionaliseerde dogmatische religies vervangen door het geloof van de wetenschap.

sheldrake quoteDeze heeft alle maatschappelijke gebieden doordrongen. Zowel ook de politiek als de  economie, die in de huidige fascistoïde dictatuur ten nauwste met elkaar verweven zijn. Zij komen samen in de wetenschap van het oorlogvoeren en installeren van een perfecte dictatuur. Echter ook de gefalsificeerde geschiedenis van de mensheid en de plaats van de mens in de verhouding tot de ons omringende kosmos, zijn door deze verziekte materialistische wetenschap bepaald en vormgegeven.

Nationalisme
De mens kan niet alleen op zichzelf bestaan. Hij heeft een gevoel van verbinding met een groter dragend geheel nodig om optimaal te kunnen functioneren en een gevoel van zingeving en betekenisgeving te hebben. Deze behoefte is door de krachten die deze wereld hebben gekaapt, afgeleid en gedegradeerd naar onder andere een vereenzelviging met de natie waarin men geboren is.

Dit werd gekoppeld aan valse sentimenten rond een volkslied en een stuk stof met verschillende kleuren en symbolen. De verbinding met een groter dragend geheel, dat uiteindelijk de mensheid als geheel zal blijken te zijn, is volledig gecorrumpeerd en tot een veruiterlijkt op ontmenselijkende sentimenten gebaseerde illusie geworden. Voor Volk en Vaderland hebben velen de dood gevonden! Heil Hitler, God save the Queen, In America we trust.

Wilhelmus van Nassauwe ben ik, van Duitschen bloed,

den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd,

den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

Dit eerste couplet van ‘ons Vaderlandse Volkslied’, zegt natuurlijk al heel veel over het nationale volkskarakter van de ‘soevereine’ Staat der Nederlanden, die al lang niet meer bestaat en eigenlijk ook nooit heeft bestaan. De Spaanse overheersing werd afgewisseld door de Franse overheersing en deze werd weer afgewisseld door de Angelsaksische overheersing onder leiding van het Khazaars ‘joodse’ bankierskartel der Rothschilds, met een kort intermezzo van vijf jaar (1940-1945) van de door datzelfde bankierskartel gefinancierde nazi’s.

Prins Bernhard, schavuit van Oranje, de eerste publieke voorzitter van het WNF. Hij haalt als eerste sponsor SHELL binnen..
Prins Bernhard, schavuit van Oranje, de eerste publieke voorzitter van het WNF. Hij haalt als eerste sponsor SHELL binnen..

Dit zogenaamde volkslied laat natuurlijk al zien hoe de Nederlandse volksmentaliteit is gevormd door een zich voegen naar de wensen van de overheersers. Het lijkt er op dat met het aanleren van het volkslied, iedereen op een subtiele manier tevens een Stockholm-syndroom krijgt aangeleerd. Met voormalig ‘Prins’ Bernhard als één van de grondleggers van de Europese naties ondermijnende Bilderbergconferneties en de daaruit ontstane op nazistische wortels gefundeeerde Europese Unie, mag dat specifieke Duitse bloed wel heel kritisch bekeken worden.

Zeker wanneer men daar de Stadhoudersbrief (HIER) van hem aan Hitler bij in beschouwing neemt. Tevens is het bizar om te vernemen dat zonder de hulp van de Nederlandse politie (HIER) in WOII, nooit zo’n groot aantal Joden op transport zou zijn gesteld. Dus het zogenaamde nationalisme is een wassen neus, zeker in Nederland! In feite geldt dit voor iedere in de 20ste eeuw ontstane natiestaat! Nederland als soevereine staat bestaat niet en heeft nooit bestaan..Net zoals ieder andere nationale staat, door kunstmatig getrokken grenzen tussen volkeren, niet bestaat en nooit heeft bestaan.

Het is allemaal deel van het illusionaire sociale beïnvloedingsprogramma om de mensheid in een toenemend aantal subgroepen op te delen en op basis van nationaliteit, etniciteit, ras, geloof, sekse en ideologische overtuiging. Daarmee te verdelen en tegen elkaar uit te spelen. Het is de basis van het sinds de 19e eeuw ontstane geopolitieke Grote Spel op het wereldschaakbord. We zouden het de balkanisering van de mensheid kunnen noemen. Dit Grote Spel moet natuurlijk uiteindelijk voor de elite en de haar inspirerende satanische krachten een grandioos eind en een grote finale hebben.

Niet geleerde morele lessen leiden tot de meest wrede finale
Die finale houdt in dat men het maximum aantal zielen en de in hen aanwezige geestelijke scheppingskrachten wil gaan oogsten, om daarmee hun verdere veroveringstocht van het universum vorm te kunnen geven. De eerste twee wereldoorlogen waren een oefening in het zoveel mogelijk zielen en op een zo wreed mogelijke manier naar het hiernamaals te transporteren. De westerse en ook Sovjet-Russische propaganda heeft de schuld daarvoor voornamelijk bij de Duitsers neergelegd.

Wanneer je echter kijkt naar de hieronder weergegeven film Hellstorm, zal blijken hoe smerig die westerse- en Sovjetpropaganda is en welke ongelooflijke oorlogsmisdaden de zogenaamde westerse en sovjetcommunistische ‘bevrijders van het nazistische juk’ hebben gepleegd ten aanzien van het Duitse volk. Je zult in deze film op een onthutsende manier zien, hoe zowel de westers geallieerden als de communisten hebben bijgedragen aan een exponentiële vermeerdering van het kwaad in deze wereld.

Persoonlijke ervaringen
Zodra ik met anderen over WOII spreek, word ik telkens overvallen door diepe en vooral heftige emoties. Deze hebben klaarblijkelijk met eigen ervaringen uit die tijd te maken. Aangezien ik in reïncarnatie geloof, acht ik het dus heel wel mogelijk dat ik in die tijd heb geleefd en daarna opnieuw ben geboren. Dit gegeven werd ondersteund door heel specifieke en concrete ervaringen. In mijn artikel over de inhoudsloze 4 en 5 meiherdenkingen (HIER) heb ik aangegeven hoe ik na mijn terugkeer uit India op een diep emotioneel niveau geraakt werd door de inhoudsloze jaarlijks herhaalde 4 en 5 meirituelen. Te meer daar ik zag dat de werkelijk morele lessen van de toen plaatsvindende enorme slachtpartijen en vergroting van het menselijk lijden niet zijn geleerd.

5-mei-bevrijdingsfestivals-iPoneHet slachten en offeren is na WOII op steeds intensere manier doorgegaan. Ik worstelde in mijzelf met mijn emotionele reacties en trachtte ze te plaatsen. Op een gegeven moment kreeg ik een aantal jaren geleden zomaar ineens een beeld in mijn geest van een concentratiekamp. In dat beeld zag ik een groep mensen, vrouwen en kinderen, tussen een prikkeldraadhek en barakken lopen en zij sloegen een hoek in dat hek om. Dit beeld raakte mij diep en ik had het gevoel dit zelf ervaren te hebben.

Een aantal jaren daarna zag ik in een filmpje op youtube over WOII exact hetzelfde beeld voor mijn ogen verschijnen. Ik herkende het meteen en was daardoor totaal van slag. Daarvoor was ik al eens in het concentratiekamp Dachau bij München geweest. Het beeldmateriaal dat ik daar zag raakte mij ook heel diep. Ik ga er dus vanuit dat ik uit eigen ervaring de verschrikkingen van WOII beleefd heb. De opvoeding en scholing in mijn huidige leven hebben mij echter geïndoctrineerd met het propagandabeeld dat de Duitsers de duivelse afgezanten waren. Net zoals ze dat daarna hebben gedaan met de Afghanen, Irakezen, Libiërs en de moslims in het algemeen.

Zijn we op weg naar een Europa waar een centraal Intelligence Agency de leiding zal krijgen en zal gaan aanwijzen wie dagelijks tot 'Grote Boze Wolf' wordt gedegradeerd..? Waar doet ons dat aan denken..?
Zijn we op weg naar een Europa waar een centraal Intelligence Agency de leiding zal krijgen en zal gaan aanwijzen wie dagelijks tot ‘Grote Boze Wolf’ wordt gedegradeerd..? Waar doet ons dat aan denken..?

Ik heb echter altijd al het gevoel gehad dat dit beeld niet klopte. Het vergt dus het nodige voortschrijdende inzicht om uiteindelijk de waarheid te vinden, zoals die in de film Hellstorm is weergegeven. Voor mensen die nog geloven in de mediapropaganda moet dit een te hoge horde zijn om te nemen en een levensontwrichtende schok zijn, daar het eigen vertrouwde wereldbeeld volkomen onderuit geschoffeld wordt en al het vertrouwde en zekere wordt weggevaagd. Zelf ben ik al sinds begin jaren ´80 vertrouwd met dit soort informatie en heb er steeds meer in kunnen groeien.

Het door beide wereldoorlogen ontstane kwaad heeft zich na afloop van WOII alleen nog maar verder kunnen vermeerderen, door alle sociaal-maatschappelijke structuren in deze wereld tot in hun essentie als voertuig voor dat kwaad te maken. Deze zijn er op gericht om de mens steeds meer van zijn geestelijke oorsprong te vervreemden en hem uiteindelijk daar volledig van af te scheiden. De grote finale zal dan ook een derde wereldoorlog inhouden, waarin men de depopulatie van de aarde tot een maximum zal willen opvoeren.

De wapens en destructieve technologie om dat mogelijk te maken zijn nu ruimschoots voorhanden. Het feit dat het grootste deel der mensheid nog steeds niet wil zien hoe zij in hun hart en ziel tot een voertuig voor het ontstaan van die Derde Wereldoorlog worden gemaakt, zal voor hen uiteindelijk de manifestatie ervan tot een bijzonder pijnlijk confronterende spiegel moeten dienen.

keep-calm-flower-powerSurrogaat spiritualiteit
Sinds het begin van de 20ste eeuw heeft zich een nieuw soort geestelijke stroming ontwikkeld, die vanaf de jaren ’80 van die eeuw tot een door velen aangehangen nieuwe religie is geworden. De geopolitieke explosie van de wereld die wij kennen, getriggerd door een ineenstorting van de wereldeconomie zal leiden tot het verwezenlijken van de satanisch natte droom. Deze natte droom van de machthebbende wereldelite, is de door hen al decennia en in de laatste jaren steeds openlijker aangekondigde Nieuwe Wereld Orde.

Deze is in feite helemaal niet nieuw, maar de ultieme vervulling van de droom van vele wereldimperia, zoals de Romeinse en de voortzetting daarvan in de Pax Britannica, de daaruit ontstane Pax Americana en de nu zich ontwikkelende Pax Judeïca. De laatste zal niet alleen het economisch leven en de geopolitieke controle over de wereld omvatten, maar tevens het geestelijk leven van de mens onderhevig maken aan dictatoriale krachten die niet van deze wereld zijn. Het zijn geen menselijke krachten, daar menselijkheid nog altijd een bepaalde mate van gewetensvolheid in zich draagt.

Het is het ge-weten dat de mens tot mens maakt en voortvloeit uit een hartsverbinding met de bron van het eigen zijn. De genocides op vele volkeren in het kader van het kolonialisme, zoals de inheemse volkeren in Noord- en Zuid-Amerika en op andere continenten, was al een eerste stap in de depopulatie-agenda van de machthebbers op deze planeet. Het ultieme kwaad dat met WOI, de bolsjewistische revolutie en WOII in de wereld is gebracht kent geen grenzen. Daarom is het voor ons nu van belang om er die grens wel aan te geven!

Hel op aarde
De satanische krachten die met name in de 20ste eeuw in steeds sterkere mate in de wereld zijn losgelaten, opgeroepen door grootschalige satanische bloedrituelen, hebben alleen vernietiging, chaos en controle als doel. Het impliceert de weg naar de hel. Het is de hel die op aarde is neergedaald en wij hebben er zelf onbewust aan bijgedragen.

“We are each our own devil, and we make this world our hell.”

‘We zijn allen onze eigen duivel, en maken deze wereld tot een hel’

Oscar Wilde

* * *

“Maybe this world is another planet’s hell.”

‘Misschien is deze wereld de hel van een andere planeet’

Aldous Huxley

* * *

“The hottest places in hell are reserved for those who, in times of great moral crisis, maintain their neutrality.”

‘De heetste plekken in de hel, zijn gereserveerd voor hen,
die in tijden van grote morele crisis, hun neutraliteit behouden’.

Dante Alighieri

* * *

“The path to paradise begins in hell.”

‘Het pad naar het paradijs, begint in de hel’

Dante Alighieri

* * *

“What is hell? Hell is oneself.
Hell is alone, the other figures in it
merely projections. There is nothing to escape from
And nothing to escape to.
One is always alone.”

‘Wat is de hel? De hel zijn wijzelf.
De hel staat los, de andere figuren erin, zijn slechts projecties.
Er is niets om uit te ontsnappen, noch naar toe te vluchten.
Je bent altijd alleen.’

T.S. Eliot

 

Illusionaire hemelbeloften
Terwijl het vuur van de aardse hel steeds heter wordt, is er een toenemende invloed van spirituele stromingen die hun misleidende verkoeling bieden aan hen die op zoek zijn naar een vlucht uit deze harde aardse realiteit. Kortom, zij bieden een misleiding die uiteindelijk alleen maar nog meer verwarring en chaos schept. De hel dus nog heter maakt. Met name doordat zij mensen niet in hun eigen individuele kracht helpen plaatsen, zoals de gangbare religies dat ook niet hebben gedaan. Zij zijn er op gericht om weer nieuwe schaapskuddes te scheppen, die nieuwe (gechannelde) leiders volgen.

Eén van die uit de Theosofische beweging voortkomende gechannelde leiders is de Maitreya (HIER). Een door Benjamin Creme sinds begin jaren ’80 gepropageerde geestelijke entititeit, die zich in een lichamelijke vorm zou hebben gehuld om de mensheid een nieuwe lering voor de toekomst te brengen. Hij zou de belichaming zijn van de in alle wereldgodsdiensten verwachtte heilbrenger. Voor de Christenen de wedergekomen Christus, voor de Boeddhisten de Maitreya, voor de Hindoes de Krishna, voor de moslims de Imam Mahdi en voor de Joden de Messias.

In feite is de naam Maitreya een door satanische krachten gekaapte naam, die ontleend is aan het Boeddhisme. Die naam heeft betrekking op de volgende leraar binnen dat Boeddhisme, die nu zijn incarnatie voorbereidt waarin hij het Boeddhaschap zal ontvangen. Dit zal echter pas halverwege het vierde millennium zijn. De Maitreya-boodschap van de theosofen en de daaruit voorkomende New Age-leringen van Benjamin Creme zijn bedoeld om de gelovigen van alle wereldgodsdiensten te misleiden en zich te verenigen achter de ultieme misleider, de Antichrist.

bombing syrieDeze zal op het moment dat de geestelijke nood het hoogst is, de misleidend nabije redding bieden. Willen wij ons laten misleiden? Dat is de grote vraag! De huidige wereldgebeurtenissen lijken die ultieme misleiding op een niet mis te verstane manier voor te bereiden. Op alle fronten vindt er momenteel een escalatie plaats:

 • De escalatie in Syrië na de Amerikaanse zogenaamde niet bedoelde aanval op het Syrische leger
 • De escalatie in het conflict tussen Noord- en Zuid-Korea
 • De escalatie in de Zuid-Chinese Zee tussen China, Amerika en haar Aziatische vazallen
 • De escalatie in de Oekraïne tussen de Noord Atlantische Vernietiging Organisatie en Rusland
 • De escalatie tussen de Khazaars Joods Zionistische staat Israël en de Palestijnen
 • De escalatie van conflicten en oorlogen in Afrika
 • De escalatie tussen bevolkingen en regeringen in Zuid-Amerika

Wanneer men naar bovenstaande lijst kijkt, dan kan men niet anders concluderen dat er overal oorlog is en dat de WOIII al lang is begonnen. Zeker ook wanneer men ziet welke landen momenteel bij de oorlog in Syrië betrokken zijn en waarvan velen daarvoor al betrokken waren bij de oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië en straks misschien tegen Iran, Rusland en China:

 • Landen die de Syrische regering steunen:

Rusland

Iran

Hezbollah

Venezuela

Noord Korea (DPRK)

Algerije

Irak

Libanon

Belarus

China

 • Landen die de Syrische ‘oppositie’ steunen:

Verenigde Staten

Israël

Frankrijk

Engeland

Alle andere Europese NAVO-landen

Turkije

Arabische Liga

Qatar

Jordanië

Saudi Arabië

Australië

Bedrijven uit diverse landen betrokken bij wapenhandel en andere militaire hardware. Is dit geen beeld van een al volop in gang zijnde WOIII?
Kijk naar de NWO tiijdslijn HIER

Wat ga jij er aan doe om die derde wereldoorlog in jezelf te stoppen?

Wat ga jij doen om het lijden in de wereld te helpen verminderen?

Ach gij Mens, God, Godin en Ster,
Gij zijt nabij maar ook zo ver,
Uw zuiver licht straalt overal,
Uw zielenkracht zo puur als ‘t heelal,

Gij was verloren en zonder thuis,
Geloof is heen er was geen kruis,
Bij ’t valse geroep van de dertiende maan,
Zijn uwe naasten verloren gegaan,

Moest een ieder dan zo nietig zijn,
Zoveel lijden en zoveel pijn,
Een nieuwe tijd zal ons het leren,
Waarin de soort het mag proberen,

De grote soort uit vroeger dagen,
Om al wat u bent te belagen,
Ach Gij Mens, t’ is Uw gevecht,
Maar zijt gerust het wordt beslecht,

Gij heeft zoveel licht gekregen,
Gij verlicht de duistere wegen,
Ook zult gij strijden met open vizier,
Met puurheid verslaat gij dit hongerig dier,

We zullen dicht bij ons zelf staan,
Het beest gebieden zijnsweeg’s te gaan,
Gij zult hem verjagen die helse termiet,
Rap zult gij herstellen van pijn en verdriet,

Echt mooie Mens, God en Godin,
Gij ziet straks het einde en ook het begin..!!

Willem van Prooijen

 

 

Vredesgroet,

Arend Zeevat

 

110 gedachten over “WO III is al begonnen…

 1. Armoede en honger waar ook ter wereld is het gevolg van hebzucht van de rijksten der aarde en onnodig.
  Het kleine percentage rijksten der aarde bezitten net zoveel vermogen als de rest van de wereld samen maar doen geen moeite om de armsten te helpen.
  Wel zorgen zij goed voor zichzelf en hun nageslacht.
  http://politiek.tpo.nl/2016/09/20/prinses-amalia-begint-startsalaris-15-miljoen-euro/
  Leden van ons koningshuis maken het nog bonter omdat zij aandeelhouder zijn van grote bedrijven waarvoor Willem Alexander lobbyt.
  Openlijk bedriegerij want telkens komt hij met de smoes dat het goed is voor de werkgelegenheid en deuren opent die anders dicht zouden blijven.
  De ware reden is dat er meer werk komt wat de bedrijven meer winst oplevert vooral wanneer machines de taak van mensen overneemt.
  Omdat deze bedrijven meer winst boeken stijgen ook de aandelen in waarde dus profijt voor het koningshuis zelf ten koste van hun zogenaamde “onderdanen”.
  Zo las ik vandaag dat ING in Nederland 2300 medewerkers ontslaat wat het gevolg van automatiseren is wat ook bij Rabo Bank en meerdere andere banken het geval is.
  De smoes die hier weer voor wordt gebruikt is dat mensen steeds vaker via internet en App,s bankzaken regelen.
  Wat niet verteld wordt is dat ze daar bewust naartoe hebben gewerkt want wie herkent het niet dat er gevraagd werd om via internet te bankieren en deed je niet mee dan moest je voor alles extra gaan betalen zoals voor afschriften bv.
  Alle overheidsinstellingen zijn momenteel bezig alles digitaal te maken met als doel mensen als oud vuil te ontslaan en door één druk op de computer alles van iedereen te weten.
  Zo zag ik gisteren dat de zwijgplicht van huisartsen in het geding is omdat alles digitaal moet worden en Edith Schippers is bezig met een nieuwe wet (dat alleen nog door de eerste kamer goedgekeurd moet worden) onder het valse voorwendsel dat patienten dan op hun computer inzage in hun dossier hebben.
  Allemaal Bull shit want bedrijven kunnen dan ook inzage krijgen en gaan handelen met deze gegevens en zorgverzekeraars kunnen daar dan ook weer misbruik van maken niet voor niets stonden bedrijven al te trappelen met Phillips voorop.
  Daarbij komt ook nog dat wanneer je je eigen dossier wilt inzien je alleen maar naar de dokter hoeft te gaan die dan het dossier aan u ter beschikking stelt voor inzage EN NIET VOOR BEDRIJVEN.
  Maar dit is niet de eerste keer dat Edith Schippers in het belang van bedrijven handelt want waarom hoor ik haar nooit over de pillen die voor 1,5 Euro worden gemaakt en voor veel te veel aan de verplicht verzekerde voor honderden Euro,s aan de man/vrouw worden gebracht terwijl ze gelijktijdig ook nog deze verzekerde met een veel te hoge premie en eigen risico opzadelt.
  Edith Schippers zou op z,n minst de BIG FARMA eens ter verantwoording moeten roepen en iets aan hun miljarden winst moeten doen inplaats van de burger te laten bloeden.
  Dit zijn verschillende onderwerpen maar ze behoren gewoon bij de NWO plannen.

  1. Schippers is joods en was op de Bilderburg conferentie 2014.
   Ik ga ervan uit dat ik hierbij jouw -terechte- verbazing heb opgehelderd.

  2. Betaalboom, hoeft niet altijd kwaad te beteken, maar in dit geval duidelijk zaak, slecht corrupt mens !

   groet Jenne

  3. Betaalboom.
   Ik zie mensen van joodse afkomst niet als iets slechts maar wel de zionisten die misbruik maken van de joodse identiteit.
   Ook ben ik ervan overtuigd dat Schippers deel uitmaakt van die machtswellustelingen die een NWO nastreven zoals het hele Nederlandse kabinet dat doet.
   Ook heb ik eerder al eens geschreven dat Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam)dit jaar de Bilderbergconferentie heeft bijgewoond samen met nog een paar lieden van het kabinet.
   Daarom vrees ik het ergste omdat ze een Salafistenschool in Rotterdam toe staan (volgens Asscher vanwege het geloof niet te verbieden)maar wel wetende dat Salafisten uit drie groepen bestaan waaronder een zeer extreme groep.
   Aboutaleb zal zijn instructies misschien wel gehad hebben om daar niets aan te doen want ik heb hem niet echt moeite zien doen om het toch te verbieden om de in zijn stad wonende burgers te beschermen.
   Maar wat als straks vanuit dergelijke instituten de pleuris uitbreekt?

 2. Gezien het “belang” van oorlogen is noodzakelijk naar het verleden te kijken om het heden te kunnen begrijpen, ik voeg daartoe enkele bronnen toe :
  1.http://loveforlife.com.au/content/08/02/21/nameless-war-captain-ahm-ramsay-side-history-not-seen-history-books
  (met volledige tekst van het boek).
  Ramsay was een Engels oorlogsveteraan en invalide van W.O I, die tijdens WO II als lid van het Lagerhuis voor Labour, gedurende 4 jaar werd opgesloten zonder vorm van proces op bevel van Churchill!! Zijn boek geeft een kijk achter de schermen van tal van oorlogen.
  2.”1938 Interrogation Bared Illuminati Jewish Conspiracy” – See more at: http://www.henrymakow.com/000275.html#sthash.4NG3sEoF.dpuf
  Het betreft de verklaringen van Rakowski, en deze geven een beeld van de achtergronden van WO II.
  3.Over het nut en noodzakelijkheid van een oorlog is er het rapport van Iron Mountain
  http://stopthecrime.net/docs/Report_from_Iron_Mountain.pdf
  Deze noodzakelijkheid kan ook niet los gezien worden van de dramatische toestanden in de financiële en economische wereld.
  Alleen een oorlog kan hier een oplossing bieden (sic!!)
  Over deze toestand :
  http://kingworldnews.com/worldwide-collapse-and-prices-for-gold-silver-that-are-unimaginable-today/
  met een beschrijving van de schuldbergen.
  4.In de bovenvermelde publicatie wordt ook verwezen naar de wapens die worden ingezet tegen onze beschaving.
  Hier is het nuttig te verwijzen naar de toespraak van Richard Day :
  http://www.rense.com/general94/nwoplans.htm
  met als titel :
  “NWO Plans Exposed By Insider In 1969”
  Het merendeel van deze voorspellingen klinken zeer actueel.
  We zitten dan ook volop in de 3de wereldoorlog.. waar het Midden Oosten de Balkan van WOI heeft vervangen en Polen van WO II door Oekraïne.
  Het is nu wachten op een “Sarejevo moment!! “.

  1. Wauw Sub Rosa een zeer goede en treffende aanvulling. Bedankt daarvoor! Ik zal jouw toegevoegde informatie zeker gaan bekijken.

  2. Arend,
   Graag gedaan. Men kan nooit teveel te weten.
   Om een grondiger kijk te hebben op de USA (geo)politiek is er het werk van Nicholas Spykman “America’s Strategy in World Politics 1942” :
   https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_J._Spykman
   Ik verwijs naar de inhoud van de voormelde link.
   Zoals U zal kunnen lezen, is N. Spykman een geboren Nederlander!!!
   Hij wordt aanzien als de vader van de Amerikaanse geopolitiek.
   Hij kan ook het best vergeleken worden met “Halford Mackinder, the British geographer”.
   Als ik dit vermeld, is dit om te illustreren, dat de gebeurtenissen van heden hun wortels hebben, in plannen die al lang geleden werden geconcipiëerd.
   Het is dan ook van groot belang dit verleden grondig te kennen.

  3. Inderdaad eigen onderzoek betreffende het verleden is van wezenlijk belang. Anders krijg je te maken met wat George Orwell zo treffend omschreef:

   “Hij die het verleden bepaalt, controleert de toekomst. Hij die het heden bepaalt, controleert het verleden.”

  4. Sub Rosa.
   2.
   Het is nu wachten op een “Sarejevo moment”.
   Misschien heb ik het mis maar ik denk dat de aanloop naar dat moment al in volle werking is.
   Eerst hebben we de wapenstilstand gehad die door de VS geschonden werd waarbij de VS Syrische militairen heeft gedood en IS heeft geholpen.
   Vervolgens was de VS boos op Putin en werd er niet meer naar de Russen geluisterd en werden beledigingen richting Rusland geuit.
   Nu heeft John Kerry alle overleg met Rusland verbroken wat betekenen kan dat ze nu ongecontroleerd geweld gaan gebruiken.
   Ik bedoel hiermee dat wederom de VS verantwoordelijk gehouden moet worden als doelen getroffen worden waarbij Russische militairen of Syrische militairen omkomen omdat de VS bewust alle overleg verbroken heeft.
   Dit moet uit de klauwen lopen door deze domme zet van Kerry.
   Ook al mogen twee partijen elkaar niet maar als beiden zeggen dezelfde vijand te bestrijden (IS) dan moet men van elkaar weten wat men doet om uit te sluiten dat ze elkaar niet bestoken.

  5. Arnold,
   U heeft gelijk dat we momenteel volop in de aanloop zitten naar een Sarajevo moment, maar het is echter nog wachten op het dramatische incident, dat WO III moet doen ontbranden. Wat tot hiertoe gebeurd is, is echter onvoldoende voor deze ontbranding. Het gaat tot hiertoe om de voorbereidende schermutselingen(sic).
   Ik verwacht dan ook een “false flag” zoals bv: Pearl Harbour.
   Er zijn verschillende factoren die hier een rol spelen :
   De presidentsverkiezingen in de VSA.. de val van de Deutsche bank..de val van Aleppo…het uiteenvallen van de EU met de ondergang van de Euro,(zie in dit verband de recente commentaren van Joseph Stiglitz)…
   om er enkele op te noemen.
   De vraag is dan niet of het zal gebeuren, maar wel : waar en wanneer?
   De beslissing zal zoals gewoonlijk genomen worden door de “banksters” :
   “If my sons did not want wars, there would be none.”
   Gutle Schnaper
   Mayer Amschel Rothschild’s wife
   Bron :
   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild18.htm

  1. Ja, dank je Cozmic. Iemand anders had me ook al op die archive-site gewezen. Ik heb er al heel wat verloren artikelen van gekopieerd.

  2. Een heel wat beter artikel “” they-want-your-soul- in delen” dan dit laatste geschrevene, mooier en meer diepgang, zeker in de gegeven reactisch, tijd heeft een enorme invloed met zijn belevenissen, op ons denken.

   Mij is verteld dat het nog steeds een geloofs oorlog is, begonnen bij de kruiseging door de Judassen, en deze hebben nu zitting in het Vatikaan, waar ze nog steeds hun kwaad bedenken tegen de mensheid, de Jezuïten fungeren als de SS en de Opus Dei als de Gestapo-CIA-NATO, in Rusland is het oude geloof opgebloeid, de Oekraïne met Kiev is hier van de Berceau, van daar dat de Khazaren er alles in opdracht van het Vatikaan aan doen om dit te onderdrukken, we zitten dus duidelijk in de eindtijd.

   Groet Jenne

  1. Toch vreemd dat mensen weten wie de ellende veroorzaken maar er kan kennelijk niets aan gedaan worden.

  2. Nu ik 5.1 herlees kan dat verkeerd overkomen maar dat is zo niet bedoeld.
   Wat ik bedoel is dat bv de uitspraak van Mayer Amschel Rothschilds vrouw duidelijk aangeeft wie verantwoordelijk is/zijn en toch wordt er niets aan gedaan hoe is dat mogelijk?

  3. Ik zat vandaag nog te denken dat in Nederland 100.000-500.000 Rothschild-Zionisten naar de galg moeten. Ik denk niet dat Rothschild gaat winnen. Het kan! Maar de krachten die nu in beweging zijn die zijn niet meer te stoppen.

   Ik ben zelf een RAM van sterrenbeeld en Putin is een weegschaal. Ik heb ooit 5 jaar astrologie bestudeerd. Ik weet al 5 jaar (sinds ik Putin zijn sterrenbeeld opzocht) hoe het kan gaan aflopen.

   Mijn zus was een weegschaal, mijn broer, vele vriendinnen, vele vrienden, ik ken de weegschaal. Wil het voordeel in het kleine. Maar kan uiteindelijk net zo BOOS worden als de RAM. Staan niet voor niks tegenover elkaar in de dierenriem. Let maar op. Putin was aan het schaken. Hij zei regels of geen regels. Weegschalen houden van schaken. Dus de Rothschild-Zionisten hebben Putin nu een tijdje voor de gek gehouden door de doen of ze volgens regels speelden. Afgelopen 2 weken is gebleken dat ze toch GEEN REGELS hadden en de Russen hebben besodemieterd.

   Ik wist dit al 5 jaar geleden. Hoe dit zou gaan. Vandaar dat ik in 5 jaar 10x een hint hiernaartoe heb geschreven maar nooit dit hele verhaal. Hier is dus het hele verhaal. Als er enige kern van waarheid in astrologie zit zal het gaan zoals ik heb voorzien. Indien niet dan is astrologie ook waanideeen.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Roza_Shanina

   Ik prijs mij gelukkig. Ik heb zelf precies het astrologische teken van Roza Shanina, Rat en Ram. Zolang ik leef ben ik niet dapper genoeg.

  4. @ Arnold
   Wie is verantwoordelijk….en waarvoor? de vraag wordt veelal incompleet gesteld. Uiteindelijk maak jij jouw leven, je kiest welke kleren je draagt, je kiest een baan, een partner, wel/geen kinderen , etc etc …….. en welke wereldproblemen jij van invloed laat zijn op jouw leven .Je kiest welk leven je lijd, en waar je gaat wonen.
   Herken de wereldproblematiek , bereid je voor zonder angst , en focus je energie weer op de wereld zoals jij die wenst. Leef de wereld die je predikt en geef alleen dat je volle aandacht wat werkelijk de moeite waard is.

  5. Marcel.
   Velen zijn ervan overtuigd dat een kleine groep die veel vermogen hebben zich schuldig maakt aan het veroorzaken van oorlogen en ellende.
   Als dan een dame uit die groep zegt dat wanneer haar zoon oorlog wil die er ook komt en wanneer hij het niet wil dan is er ook geen oorlog dan is dat in feite een schuld bekentenis.
   Als dat bekend is waarom wordt er dan niet ingegrepen om leed te voorkomen?
   Verder velen hebben niet het leven wat ze zouden willen omdat voor alles betaald moet worden terwijl velen niets hebben.
   Mensen worden geleefd en kinderen gaan vaak zonder ontbijt naar school omdat er simpelweg geen geld voor eten is.
   Dat is Nederland anno 2016.

  6. @arnold
   “Als dan een dame uit die groep zegt dat wanneer haar zoon oorlog wil die er ook komt en wanneer hij het niet wil dan is er ook geen oorlog dan is dat in feite een schuld bekentenis. Als dat bekend is waarom wordt er dan niet ingegrepen om leed te voorkomen?”
   Tja waarom heb jij niet ingegrepen terwijl je hier van wist? Het is wel makkelijk om te vragen waarom niemand ingrijpt maar jij bent ook iemand , en wat doe jij? Begrijp me goed ik wil je niet afzeiken hoor want waar jij staat kan je ook mijn naam zetten.
   Alleen zou ik op een paar van dit soort vragen een antwoord hebben hoe ik daar mijn verantwoordelijkheid heb erkend en genomen heb.
   Kort gezegt komt het hier op neer als je de oorzaak buiten jezelf ziet ,kan je die dan veranderen? Of kun je beter jouw aandeel herkennen en dan vanuit jouw kunnen de uitkomst daar heen laten uitkomen ,hoe jij vind dat de wereld moet zijn? Ik opteer voor die laatste , en ik denk dat die de meest werkbare oplossing is.

 3. Intussen heeft de eerste kamer het ontmantelen van het medisch beroepsgeheim ook al goedgekeurd en heeft schippertje – alweer op slinkse wijze – weer iets voor elkaar….het patiëntendossier is er dus toch en via allerlei achterdeurtjes toucheren zei en haar partner vele douceurtjes….Want reken maar dat niet alleen lof haar deel zal zijn.

  1. bovenstaand was als reactie bedoeld op een bericht van 3 okt. om15.54 van Arnold

  2. Pjotr.
   Gisteren zag ik per ongeluk tijdens het zappen dit:http://www.npo.nl/de-wereld-draait-door/04-10-2016/VARA_101380077
   Vanaf minuut 37.25 tot48.55 ging het over de zorg en de pillen maffia en ook werd er over belangenverstrengeling gesproken omdat Schippers man een zekere Spijker ziekenhuizen advies geeft om zoveel mogelijk te verdienen terwijl Schippers de wet maakt.
   Jammer alleen dat er zoveel door elkaar gepraat werd en gelachen want dit is toch serieus ben ik van mening.
   Edith Schippers heeft ook een uitnodiging gehad maar afgeslagen wat natuurlijk logisch is als je bang bent voor je vuile was.
   Dit vind ik wel de moeite van het bekijken waard.

  3. Huisarts assistentes zullen binnen afzienbare tijd ook hun baan verliezen omdat men nu wil dat mensen via hun mobieltje met klachten naar de huisarts gaat.(alleen wordt er nu nog niet veel gebruik van gemaakt omdat mensen liever persoonlijk langs de arts gaan).
   Ook op rechtbanken worden door digitaliseren mensen overbodig.
   http://nos.nl/artikel/2136613-digitalisering-kost-duizend-banen-bij-rechtbanken.html
   Bewust is hier een strijd gaande die de burger laat barsten zodat anderen hun zakken kunnen vullen en alles mogelijk met medewerking van de overheid terwijl diezelfde overheid beweerd werkeloosheid met alle middelen te bestrijden.

 4. het kan erg naar aflopen vanaf november als Amerika met trump gaat samen werken met putin en andere leiders tegen de rest van de wereld
  dan kan er zomaar een derde wereldoorlog komen ik ben pas 20 dus wat een lang leven niet dus …
  we gaan met de dag leven !

 5. Wel, de vraag is wat ik er aan ga doen om de derde wereldoorlog in mijzelf te stoppen. Ik voel me niet capabel direct iets in de buitenwereld te veranderen. Wat ik wel (sinds kort) kan doen is naar mijn hart gaan, me met mijzelf verbinden, van mijzelf houden. Dit maakt dat ik meer en meer een liefdeslicht wordt in deze wereld, de trilling verhoog. Zo verandert indirect de wereld, anders gezegd, door mijn vibratie met meer liefde trek ik mij naar een tijdslijn (paralelle aarde) met meer liefde. En de derde wereldoorlog van Arend Zeevat vindt plaats op zijn tijdslijn. Welk plantje geef je water (aandacht)? De angst of de liefde? Welke wereld kies jij?
  Fried

  1. Dat is nu precies wat ik ook bedoel met mijn vraag Fried Koenders! Zelftransformatie is ook hetgeen ik als de belangrijkste individuele bijdrage aan een verbetering van de wereld zie. Maar dat is voor mij geen reden om mijn ogen te sluiten voor wat er in de wereld gebeurt, waar ik nog steeds deel vanuit maak. Tevens is het ook de reden waarom ik het bovenstaand artikel heb geschreven, om mensen te stimuleren tot wat jij beschrijft.

 6. Een analyse van de USA, en waar naar dit moet toe leiden, is er in de volgende link van de hand van P.C. Roberts :
  http://kingworldnews.com/paul-craig-roberts-washington-pushing-the-world-to-war-can-trump-stop-it/
  P.C. Roberts gaat echter nog niet zover om de “olicharchen” met naam en toenaam te noemen, maar zijn analyse van de toestand in de USA is toch duidelijk. Zoals WO II een oplossing bood voor de zelf uitgelokte crash van Wall street in 1929 door de banksters, zal WO III nu ook een oplossing moeten bieden voor de opnieuw uitgelokte financiële crisis, door diezelfde banksters. Alles wordt dan ook uit de kast gehaald om deze WO III op één of andere manier effectief te kunnen starten.

  1. Dank je wel Odette. Ik heb al eerder iets van haar gehoord en vind haar muziek heel mooi en rustgevend.

 7. WO III is al begonnen…daar zou ik aan toe willen voegen:waarbij men gebruik maakt van de methoden die de Nazi,s in WO II hanteerden.
  In Nederland zijn zo,n 600.000 mensen werkeloos en toch roept onze regering en de werkgeversvereniging VNO/NCW laat de vluchtelingen maar komen want we hebben ze nodig en/of vluchtelingen moeten snel integreren en daarbij moeten ze snel aan werk geholpen worden tot zelfs vrijwilligerswerk aan toe.
  De ware reden is gewoon dat men op die manier goedkope krachten krijgt die uitgebuit kunnen worden ten koste van duurdere krachten.
  Hierbij zie ik duidelijk een gelijkenis met de arbeidswet in Frankrijk die minister Valls er zonder stemming heeft doorgedrukt en waardoor in Frankrijk nu veel stakingen en onrust is veroorzaakt.
  Dit is gewoon EU beleid in opdracht van de EC die de multinationals en banken vertegenwoordigd met als kopman Juncker.(die ook TTIP erdoor wilde drukken of men het wilde of niet).
  De VVD en dan met name RUTTE heeft plannen om nog meer uitbuiting mogelijk te maken gelanceerd.
  http://www.npo.nl/nieuwsuur/07-10-2016/VPWON_1248606 vanaf minuut 37.55-39.30.
  CAO moet minder belangrijk worden en meer flexibiliteit is ook gewenst en mensen kunnen dan zoals Asscher zegt van de ene op de andere dag ontslagen worden.
  Het is natuurlijk wel vreemd dat Asscher nu net doet of hij boos is want hij heeft in het huidige kabinet steeds meegedaan om VVD beleid uit te voeren waarbij het volgende is mogelijk gemaakt:
  Bijna dagelijks worden mensen die gezond zijn ontslagen in verband met automatiseren wat meer winst voor bedrijven en hun aandeelhouders oplevert.
  Mensen die ziek zijn en deels afgekeurd zijn wordt op dit moment gevraagd zich bij een WERKGEVERS SERVICEPUNT te melden waar werkgevers dan werk uitdelen zonder dat ze daarvoor betalen.
  Hierbij doet men net of dat iets normaals is door te zeggen dat het om twee maanden gaat waarbij de werknemer en werkgever elk moment de overeenkomst kan beeindigen (een soort proeftijd waarna je aangenomen wordt of niet).
  Waarom zou de werkgever iemand na twee maanden aannemen als hij elke twee maanden GRATIS KRACHTEN kan krijgen?
  Dit is dwangarbeid net als in de oorlog alleen het geweld ontbreekt nog.
  Vrijwilligerswerk is ook gewoon betaalde mensen van de arbeidsmarkt verdringen maar wederom winst voor bedrijven en aandeelhouders.
  Sociale werkplaatsen moesten dicht en gehandicapten moeten in gewone bedrijven gaan werken (meestal het slechtste werk) maar wel goedkoop.
  Gepensioneerden en zieke mensen die niet meer kunnen werken worden gekort op hun uitkering waardoor ze gedoemd zijn langzaam te lijden en weg te kwijnen.
  Dit is gewoon Nazibeleid waarbij de nadruk op goedkope of gratis krachten ligt zoals bedrijven als IG Farben dat in WO II ook deden alleen daar werd nog geweld bij gebruikt.
  Asscher doet net of hij de voorstellen/plannen van Rutte afkeurt maar dat is show omdat het gewoon testen is hoever ze kunnen gaan wordt hier geen onrust door veroorzaakt dan zullen ze de volgende stap zetten.

  1. PS.
   Opvallend is dat werkgevers bijna voor alles subsidies krijgen wat natuurlijk vreemd is als men zegt dat er geen geld is voor bv sociale werkplaatsen of andere dingen die vroeger goed geregeld waren waarbij de mensen het naar hun zin hadden.

 8. re: Westerse Vrouwen vernietigen landen. Niet mee eens! Wie maken de reclames, muziekvideo’s, sex-films enz.? Meestal mannen (sex verkoopt).
  Verkrachting is een oorlogswapen en mensen die dat doen zijn lage beesten(erger). Hele levens zijn vernietigd door sexuele agressie; schuldigen: mannen. Miley Cyrus en de rest van het Hollywood-circus zijn mind-controlled. De vluchtelingcrisis was al in 1920 uitgedacht. Als het echt oorlogsslachtoffers waren, dan bleven die “goede” jongens wel thuis om hun moeders en zussen te beschermen. Nee, de meeste zijn gelukzoekers die worden verteld dat het westen de hemel is en de meisjes voor het oprapen zijn; “als ze nee zeggen bedoelen ze ja, hier is een telefoon en als die afgaat: Jetzt geht los” aldus de handelaren(CIA?) in Keulen. Zo proberen ze een burgeroorlog te creëren, onrust en angst. Mensen kan je alleen helpen als ze zichzelf helpen; koop grond ergens (Afrika bv) en laat de echte vluchtelingen een boerderijtje bouwen, veel goedkoper en daardoor voelen ze zelfrespect omdat ze niet bedelen. Luiheid is des duivels oorkussen. PEACE TO ALL, VREDE ZIJ MET ONS.

  1. p.s. Justin Bieber: gisteren en vandaag. I love you, schreeuwen of voelen alle Arnhem-gangers. De hele dag in de rij en dan rennen naar hun superman(sommigen vallen flauw). Niet echt een dominante alpha-man zou ik zeggen. De Indianen zien mannen en vrouwen als gelijkwaardig en zo is het goed en respect voor moeder aarde en de zon en iedereen die het goede nastreeft. Blessings

 9. https://youtu.be/-wCwJ8pfXXo
  U.S. Army Chief Threatens War With Russia

  Ik vind het prachtig. De Amerikanen draaien helemaal door. Vluchten naar Londen door de zelfbenoemde criminele Nederlandse elite is ONMOGELIJK. Want Londen wordt als 1e vernietigd.

  https://youtu.be/sE2yz-L64ag
  Nederlandse zelfbenoemde elite, vluchten naar Londen kan niet meer!

  https://youtu.be/aJnw7uCaxhc
  The conspiracy ring of power will be destroyed in the fires of thermonuclear doom.

  1. Genies of Death :
   Uw verwijzing naar de “nucleaire optie”(sic) is zeer interessant. Zopas verscheen een publicatie op de webstek King World News :
   http://kingworldnews.com/chinas-key-move-and-why-fear-will-power-the-gold-market-to-unimaginable-heights/
   De titel is enigszins misleidend, maar in de tekst zelf gaat het wel over deze “nucleaire optie” die in zaken middens blijkbaar al wel voor enige onrust zorgt. Dit dan in verband met de tanende macht van de USA.
   Als men zich daar zorgen maakt wil dit al veel zeggen.
   Enkele uittreksels uit de publicatie, voor alle duidelijkheid :
   “But meanwhile such complacency strikes me as being very dangerous, especially in the context of this particular election. My fear is of what could happen if in the near future some event drives home that we’re outclassed in some military areas. Might that cause us to panic, to overreact, to rashly seek to assert our dominance in any way we still can? “…………..
   “But the fact that our military options are shrinking exacerbates the concern.”…
   “The “finger on the nuclear button issue” is motivating a lot of people besides me. That this issue has become part of today’s political conversation is riveting evidence that America in many ways has gone off course both economically and militarily, with risks rising on all fronts”…………….
   Er is ook het probleem met de bevoorrading in zeldzame metalen :
   “Some scarcities already have emerged, though no one here is talking about them, possibly because the potential implications are so grave, circling right back to the fear of whose finger is on the nuclear button. David Abraham, author of the book, “The Elements of Power”, citing several military experts on the issue of scarcities in critical military metals, notes that “the strongest militaries of today are the ones that can harvest the entirety of the periodic table.” Brigadier General John Adams backs up this claim and then some:
   “This near-total dependence for critical components creates worrisome risks.” How worrisome? Robert Latiff, a retired major general with a Ph.D. in material sciences, notes that without some of these metals the military “would have to go back to 1960s or 1970s performance.”….
   Tot hiertoe was er vooral sprake van het belang van de energievoorziening, waar er eventueel andere alternatieven zijn, maar voor deze zeldzame metalen, zijn er op het eerste zicht geen. Dit zal dan ook voor een bijkomende “arena’s” zorgen waar er gevochten wordt, op welke manier dan ook. Dit geeft dan ook een verklaring voor conflicten waar er het op eerste zicht geen plausibele verklaring voor is. Het is dus wachten op het “Sarajevo” moment waar ik reeds vroeger naar verwees.

 10. Hellstorm: verschrikkelijk, verschrikkelijk, waar zijn alle goede mensen!
  Je kan zeggen, de Russen hebben hetzelfde meegemaakt, met het opdringen van het communisme en de Amerikanen hebben vrienden verloren, maar er is altijd vrije wil. Duitsland moet alsnog excuses aangeboden krijgen van de geallieerden, dat is het minste. De Duitsers zijn wel trouw aan hun maatjes van de oorlog; in de handel kopen ze van elkaar, ook al is het elders goedkoper. Hell in Duits betekent helder en lichtend; van de hel naar het licht… Dan heb je nog the war hero(criminal) Churchill; hier een filmpje van David Irving: https://www.youtube.com/watch?v=hzfeNKl-SFw

 11. In de eerste en tweede wereldoorlog werden al landen/mensen tegen een ander land/mens opgezet dmv propaganda om een gewenste oorlog voor elkaar te krijgen. Men streeft dan al gauw na een economische aanval oftewel een morele. De derde zal net zo gaan. Dus wees ervan bewust, de misleiding is presenter dan men zich soms misschien durft voor te stellen. Never trust an American and Mr. Bean 😉

  ‘How the Pentagon paid a British PR firm $500 million for top secret Iraq propaganda’
  http://labs.thebureauinvestigates.com/fake-news-and-false-flags/

  1. MC,

   uit een andere denk wereld, die van Italo Calvino ; We could see here the opposite situation from that of ” Wind and flags ” where the lability is all on the part of the human precence while ” the world exist “in a time that will never come back.
   In stead here only the human presence persists while the world and its values fade away the human presence is a subject in a desperate condition because it is either the victim of deception or the holder of the secret void, etc etc .

   Het speelt zich af achter onze rug, en iedere keer dat wij ons omdraaien om het te zien, bevindt het zich alweer achter onze rug,
   wat wij denken te zien is een onechte wereld, vol bedrog, het klinkt beetje droef, en dat is het ook natuurlijk, als mens zoekende naar een waarheid, om te moeten ontdekken, helaas dat deze niet bestaat,
   het is als lopen op een koude morgen in een glazen wereld, waarin alles transparant schijnt maar niet is.

   Vriendelijke groet Jenne

  2. Verder iets banaals, maar vreselijk onmenselijk gedacht, de Kruisjes voor de Engelsen en Fransen doden zijn wit, die van de Duitse doden zijn zwart, als of die geen mutti gehad hebben, je moet er maar opkomen.

 12. Ja Arend, de wereld om ons heen lijkt op een nachtmerrie (endless mindf-ck for compensation). Deze dimensie van de nachtmerries wordt beheerst door de Archons, entiteiten die zich voeden met onze levensenergie, zodra deze een emotionele frequentie heeft aangenomen. O.a de satanisten geven deze entiteiten extra voeding door bloedoffers inruil voor macht en rijkdom.

  Veel mensen kiezen er onbewust voor om mee te spelen in deze drama’s en nachtmerries en worden erin gevangen. Vaak begint het, heel onschuldig met het zoeken naar een compensatie voor een werkelijke zielebehoefte die niet vrijuit geleeft kan worden (elke chakra heeft een zielebehoefte)Doordat er zo’n grote verleiding naar compensatie van werkelijke behoeftes en ervaringen is ontstaan gaan deze nachtmerries zich ook steeds duidelijker in onze materiele wereld manifesteren.

  Denk b.v. eens aan de vele pörnosites, die jeugdigen via het internet wordt opgedrongen. Een verlokkelijke compensatie voor een een werkelijke intieme erotische beleving met een geliefde. Er is een serieuse schatting dat 25% van de duitse jeugdigen hieraan verslaaft zijn en meermaals per dag voor de computer een orgasme krijgen. Als je bedenkt dat er voor het maken 1 druppel sperma 100 druppels bloed nodig zijn, dan is het duidelijk hoe het bloedoffer massaal gebracht wordt.

  Zodra mensen zich ervan bewust worden dat er niets essentieels en waardevols uit de nachtmerrie (compensantie ervaring)te oogsten valt, zorgen ze ervoor dat ze wakker worden en wakker blijven.
  Op de innerlijke vredige wereld (hart en ziel) hebben de Archons geen invloed, deze beheersen wij zelf. Deze innerlijke dimensie is vol schoonheid,vol creativiteit, vol harmonie, vol verbundenheid en liefde, vol inzicht en overvloed. Ook deze dimensie kan zich in de uiterlijke wereld manitesteren als we hier massaal voor kiezen.

  De problemen oplossen in een nachtmerrie is echter niet mogelijk, maar wakker worden en wakker

  1. De laatste zin onder 17 is niet compleet weergegeven en moest zijn :

   De problemen oplossen in een nachtmerrie is echter niet mogelijk, maar wakker worden en wakker blijven is toegankelijk voor iedereen.

 13. They want your soul: Max en Alex hebben wel veel mensen’s ogen geopend voor al het bedrog in de wereld! Je kan altijd verder zoeken. http://www.maxkeiser.com/ Veel waarheid; economie=een goelag-casino.
  Wat opvalt in het filmpje zijn alle Duitse namen, komen alle nepjoden uit Duitsland? Liebe Grüsse

 14. Aan de lezers,

  Op de site, , ik dacht aangegeven door de lezer/schrijfer hier, Sub Rosa, een geweldig artikel, over wat er met onze wereld en wel speciaal de EU aan het gebeuren is, door wie en waarom, we binnenkort in de WWIII zitten, misschien beter morgen ochtend te lezen, zo nu voor het slapen gaan ?!

  Het heeft mij volkomen overtuigd wat de echte boosdoeners zijn !

  Vriendelijke groet Jenne

  1. Er gebeuren vreemde dingen hier op deze site, stukken tekst verdwijnen !

   De site is NEW-EURO-MED.DE

  2. Beste Cozmic,

   bedankt voor de tip, op het gebied van ordinateurs ben ik een novice,
   gelukkig heb ik mijn kleinkinderen, maar die hebben niet veel tijd voor hun grootvader, live go’s on op de k.t schermtjes, groet Jenne

  3. Het echte werk vind op diverse niveaus plaatst; ze hebben allemaal hun functie; de een is niet meer of minderwaardig dan de andere…

  4. Cozmic 20.4

   Ja ik begrijp heel goed dat het internet een belangrijk gegeven is om te communiseren, en te studeren, en voor vele andere mogelijkheden.
   Het heeft de mensen ook van elkaar vervreemd, maar goed ieder één leeft in zijn tijd, goed of kwaad schiks !, heel veel mensen hier, de ouderen, zijn verdomd eenzaam, als ze hun markje niet hadden zag het er treurig uit, het gaat keihard, de Marokanen die in de wijn werken vallen plotsklaps op hun knieen midden in hun werk in de wijn, en beginnen hun Satan aan te roepen, om vrijdag 2 uur werk gedaan Moskee nog nooit vertoond, er staat druk op de pot onderling verraad etc., er gaan veel van deze biddende Marokkanen werkeloos worden, dan maar met de machine plukken, zeggen de Fransen, modern times zonder Charlie Chaplin.

   Groet Jenne

  5. Ach, die kleine Marrokaantjes kan je met een paar man wel in elkaar timmeren, ik ken die cultuur, het zijn meest laffe donders met een grote muil.
   Het gedreig van de USA is in mijn ogen een veel groter probleem, gelukkig zijn de Russen slimmer.

  6. Cozmic, Dit gaat allemaal zonder overleg, met de andere belanghebbende, en dat is jammer, zij gaan beslissen voor de andere(Authentieke inwoners) en dat geeft grote problemen, hoofdzakelijk voor hen zelf, Jammer ! Dat de USA volkomen op hol geslagen is, weet ieder wel denkend mens, maar hopelijk komt de mensheid er zonder te grote kleerscheuren van af, Putin is cool, intelligente man, met ik dacht een goede inborst, nou we wachten maar af.
   Groet Jenne

 15. DE JOODSE KWESTIE; 65 miljoen Russen vermoord, vrijmetselarij is joods, Hitler had joodse soldaten. Heel veel video’s, 7 pagina’s: http://www.douglasreed.org/video.html Informeer jezelf. Het gaat maar door b.v. Stolpersteine; dat zijn messing plaatjes waar je over struikelt, met naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en tijd van overlijden. Waar zijn de steentjes voor de rest van de mensheid??????

  1. Akoeta,

   De vrij Metselarij, is in de laatste decenia sterk geinfiltreerd en daar door beinvloed door het Joden dom, of hoe je dit noemen wilt.

   Het is zo dat er hevige schermutelingen plaats voinden binnen de V.M. broederschappen, er is al gedeeltelijk een schoonmaak geweest.

   Ook andere broederschappen, hebben dit zelfde onder vonden, bijvoorbeeld, De Forresters, De Rozencrusians zijn op Protestante basis gebouwd, en veel stricter in het toelaten van nieuwelingen.

   Verder vind ik dat je niet moet en mag generaliseren wat mensen betreft, er is niets zo onderscheidelijk als mensen.

   En natuurlijk is en wordt de holocaust gebruikt als breekijzer om de mensen hun geweten open te breken, en volledig te mannipuleren, dat heet goed koopmansschap, het verdraaien van de waarheid, ze doen dit-dat met spiegels.

   Wij de beterwetenden, moeten ons weten verder en intensiver uitdragen.

   Ook dat Putin wel overwogen voor het oude Orthodoxe geloof gekozen heeft, om dat dit nodig is om de mensen onder een oud banier te verenigen, en zo misschien het grote kwaad wat niet nieuw is te verslaan, kijk wat er wel overwogen gebeurd in Europa, het is niet te bevatten in wat voor een rap tempo onze waarden en denken, worden vernietigt, Soros doet zijn werk hier, en EU staats hoofden helpen graag, blijkbaar van de zelfde gedachtes behept.

   Groet Jenne

  2. ‘When Israel is Mighty’ een interview met schrijver/journalist Yossi Gurvitz. https://www.youtube.com/watch?v=YSy6ENVAJlY
   De christenen hebben wel iets te vrezen…
   Het is een teken dat er zoveel joodse mensen opstaan die zich bevrijdt hebben van de eeuwige indoctrinatie en hun hart laten spreken.
   Hiervoor ben ik iig dankbaar. Voor een betere wereld!

  3. Arend,

   gaat dit over de indoctrinatie van onze kinderen met deze filmtjes, kom nou toch te veel kunstmest laat de plant te snel groeien, en omvallen.

   Een mensen kind moet ontdekken, dan pas steld hij, geeft hij een bepaalde waarde aan zijn ontdekking.

   Veel mensen, halen de grote lieden in hun epistel om het meer waarde te geven, maar waardoor juist hun schrijven, wordt gedegenereerd tot klooi-o-de booi-o.

   Lezen de mensen nog gedichten, slaan ze zelf wel eens aan het dichten, dacht weinig, vroeger had ieder meisje een Poezie album, nu zijn ze in de handen van het psychopaten gedoe terecht gekomen, en wat nu, op naar het einde, van het Reve schreef het al.

   Groet Jenne

  4. Beste MC,

   het moet, we moeten ons allemaal aan mas onder één banier scharen, en waarom niet onze al oude Christelijke Banier, hij ligt nog steeds opgesloten binnen onze waarde, we kunnen er een moderne vorm aan geven, niet dogmatisch, geen high priests, maar het goede in de mensen als leitmotiv, wat ik wel meer opper, een welbehagen in de mensen, dat is ook wat ik uit Putin begrijp, hij schijnt volkomen op te gaan in zijn Ooster Orthodoxe Christelijke geloof, zijn nieuwe partij, heel wijs gekozen, tegen hen, de vijand uit het oude verleden, zij die Jezus aan het kruis sloegen, later de Islam creéerden, dit alles gericht tegen het goede, de Katholieke kerken hier zijn leeg, toch als ik vraag of ze een geloof hebben, krijg ik als antwoord, Qui je suis un Chrétien, qui et baptisé, maar ze zijn los geweekt door de grote sociale (Joodse) mannipulatie, de Moskéen en Synagoge’s floreren, en wij zijn radeloos verdeeld.

   Vriendelijke groet Jenne

  5. Jenne,
   volgens mij zijn er machten die zich nog steeds aan de bijbel oriënteren en dan vooral aan de Apocrief. Het is dus afhankelijk welke bijbel men aanhangt.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_apocrypha
   Er is een boek van Erich Weidinger en dan lees je dat er keuzes gemaakt werden welke ‘verhalen en gebeurtenissen’ in de kanon werden opgenomen. En als je bedenkt dat de Koningin van Saba (het huidige Jemen) waarover verteld wordt dat de eerste tempel van Jeruzalem door deze koningin is geschonken, en het Saoedische koningshuis blijkbaar joodse, zionistische achtergrond heeft dan verbaasd me ook niet dat daar de christenen en sjiieten nu onderdrukt worden. Dan de splitsing van het jodendom in Thora en Talmoed joden…etc.
   Zoveel plaatsten waar nu wordt gevochten hebben volgens mij hun oorsprong in de Bijbelse geschiedenis (is dat dan de informatie uit het verleden wat in ons mensen zit?)
   De verschillende kerken/religies hebben iig invloed (macht) op wat er gelooft ‘mag’ worden, omdat ze bepalen wat er als ‘waarheid’ wordt naar buiten gebracht.
   Interessant in dit verband is dat het woord apocalyps afgeleid van het Griekse werkwoord ‘apokalyptein’, ontsluieren, blootleggen betekent. Groetjes.
   http://5.9.16.40/Buecher/Weidinger%2C%20Erich%20-%20Die%20Apokryphen%20-%20Verborgene%20B%C3%BCcher%20der%20Bibel.pdf

 16. Akoeta 21 – MC 21.2
  Het gaat uiteindelijk om de keuze tussen een wereldregering of een wereldoorlog :
  https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2016/10/11/armageddon-juden-wenn-wir-die-weltregierung-nicht-bekommen-soll-die-welt-im-3-weltkrieg-untergehen/
  met uittreksel :
  “von Globalfire
  Das Weltjudentum ist mittlerweile gespalten, die eine Hälfte, die talmudischen Armageddon-Juden, wollen sowohl die Vernichtung aller weißen Menschen durch „Kreuzung“ (Multikultur), als auch die Vernichtung der Welt, falls ihnen die Weltmacht entgleiten sollte.
  Eine andere starke Gruppe von Juden verschafft sich mittlerweile Gehör, die gegen den „kommenden Weltkrieg“ und gegen die Ausrottung der Weißen argumentiert (s. Gatestone), da dort noch etwas Vernunft vorhanden ist und sie den eigenen Untergang mehr fürchten als die schwindende Weltmacht.
  Schon am 1. November 1996, auf dem Höhepunkt der jüdischen Macht unter den Clintons, konnte man im Londoner Jewish Chronicle auf Seite 5 die Sorge um den Niedergang ihrer Macht wie folgt vernehmen:
  “Tatsächlich warnen viele jüdische Führer vor den Zeichen am Horizont, die besagen, dass die organisierte Schlagkraft des Weltjudentums einer langen Periode des Niedergangs entgegengeht.”.
  Hieruit valt dan ook af te leiden dat de zaken dan ook niet zo duidelijk zijn, voor een buitenstaander.

  1. Sub Rosa, hier een bezorgde Poetin in juni 2016
   https://www.youtube.com/watch?v=kqD8lIdIMRo
   En dit is generaal Hix, jl. (de bron van je link)
   http://www.express.co.uk/news/world/718154/world-war-three-warfare-lethal-fast-guaranteed-William-Hix-Joseph-Anderson
   De wapens zijn dermate geavanceerd, als er een raket wordt afgevuurd er meteen de ‘anti-raket’ in actie komt, automatisch. Als we pech hebben raken ze elkaar boven Europa. Ik moet er niet aan denken…

  2. MC, 21.6

   Met mijn goede vriend de gewezen Jezuït dit artikel besproken, hij kende deze Erich Weidinger niet, maar vond het artikel heel interessant dus heb het uitgeprint voor hem, loopt als een rode lijn door onze menselijke geschiedenis, volgens mijn vriend zijn de oude geschriften als een spinneweb over ons denken gesponnen !

   Mijn stelling is dat deze oude verhalen absoluut 100% waar zijn, maar ook voor de volle 100% uit hun contexst zijn gehaald, en verbouwd tot een rijk Christelijke mythe met als motief het Semietische volk, om tot een geloofs motivatie te komen, vergeet niet dat alles mondeling en vaak door het opnieuw schrijven werd door gegeven, en de mensen kennende werd er vaak wat weggelaten of bij gefantaseerd.

   Neemd niet weg dat dit gegeven heel uitgebreid is en voor de specialisten heel interessant zal zijn.

   Heeft even geduurd mijn antwoord, maar bedankt, groet Jenne

 17. Come you masters of war
  You that build the big guns
  You that build the death planes
  You that build all the bombs
  You that hide behind walls
  You that hide behind desks
  I just want you to know
  I can see through your masks

  You that never done nothin’
  But build to destroy
  You play with my world
  Like it’s your little toy
  You put a gun in my hand
  And you hide from my eyes
  And you turn and run farther
  When the fast bullets fly

  Like Judas of old
  You lie and deceive
  A world war can be won
  You want me to believe
  But I see through your eyes
  And I see through your brain
  Like I see through the water
  That runs down my drain

  You fasten all the triggers
  For the others to fire
  Then you sit back and watch
  When the death count gets higher
  You hide in your mansion
  While the young people’s blood
  Flows out of their bodies
  And is buried in the mud

  You’ve thrown the worst fear
  That can ever be hurled
  Fear to bring children
  Into the world
  For threatening my baby
  Unborn and unnamed
  You ain’t worth the blood
  That runs in your veins

  How much do I know
  To talk out of turn
  You might say that I’m young
  You might say I’m unlearned
  But there’s one thing I know
  Though I’m younger than you
  That even Jesus would never
  Forgive what you do

  Let me ask you one question
  Is your money that good?
  Will it buy you forgiveness
  Do you think that it could?
  I think you will find
  When your death takes its toll
  All the money you made
  Will never buy back your soul

  And I hope that you die
  And your death’ll come soon
  I will follow your casket
  By the pale afternoon
  And I’ll watch while you’re lowered
  Down to your deathbed
  And I’ll stand o’er your grave
  ‘Til I’m sure that you’re dead

  Bob Dylan – Masters Of War

  1. MC,

   Ja dit is prachtig, hij heeft de Nobel prijs voor de literatuur gekregen, en naar mijn gevoel op zijn plaats, John Lenon heeft ook mooi teksten geschreven, ach mooi ook, Yve Montand les feuille tomber,
   zo veel mooie muziek, in zo’n nare wereld, maar wat komen moet, nou ben er niet echt gelukkig mee, mijn persoonlijke probleem is, dat de vogels mijn rijpe vijgen op eten, dus netten er over, heerlijk met parmasaanse kaas over een salade, groet Jenne

  2. Odette,

   mijn god wat een tijd was dat, al die fantastische chansons, met hun trillende sentimenten over liefde, gewoon liefde en respect voor het leven, niet die walglijke bloot slaat dood plastic tieten hype, dan vind ik Astrid Nijgh, kom maar op met je kouwe jatten nog een opening
   naar het echt leven, in wezen komen we steeds verder van het menselijke aspect af te staan, ik huiver als ik denk als de electriciteit ooit uitvalt, wij hebben twee dagen zonder gezeten, paniek al om, denk niet dat de mensen van het heden nog de soeplesse en energie hebben om zich hier aan aan te passen, zo als mijn vorige generatie dat hebben gedaan in 40-45, van vroeg tot laat inventief bezig zijn.

   Groet Jenne

 18. Een verdere stap in de escalatie :
  http://www.zerohedge.com/news/2016-10-13/royal-air-force-pilots-ordered-shoot-down-hostile-russian-jets-over-syria
  met uittreksel :
  “As the US officially enters the Yemen military campaign, the UK appears ready and willing to precipiate a catalytic event from which there is no going back. With relations between Russia and the West at post-Cold War lows and deteriorating fast, Royal Air Force (RAF) pilots have been given the go-ahead to shoot down Russian military jets when flying missions over Syria and Iraq, if they are endangered by them. The development comes with warnings that the UK and Russia are now “one step closer” to being at war, according to the Sunday Times”
  De laatste paragraaf maakt alles duidelijk :
  “But another source of the original story summarized the severity of the situation best when he said that “we need to protect our pilots but at the same time we’re taking a step closer to war. It will only take one plane to be shot down in an air-to-air battle and the whole landscape will change.”.
  Het “Serajevo” moment nadert stilaan !!!
  Ondertussen pokert men in Tel Aviv :
  http://www.presstv.ir/Detail/2016/10/07/488056/nuclear-war-Syria-US-Russia-Israel-Aleppo-Daesh
  met titel :
  “Israel is the instigator of the tensions between the US and Russia over the Syrian crisis, a former CIA/NSA contractor tells Press TV.
  Israel is the “instigator and the entire source of this problem that’s going to plague the entire world with nuclear war,” Steven Kelley said in an interview with Press TV on Friday”.
  Als men alle elementen bekijkt, en dagelijks de escalatie van incidenten opvolgt, dan is WO III onvermijdelijk geworden.

  1. Inderdaad Sub Rosa, ik heb dit artikel ook zojuist gelezen. Het is een heel gevaarlijke escalatie. En dat die Khazaars joodse Israëliërs er achter zitten past geheel in het plaatje. Hieronder enkele citaten uit mijn binnenkort op deze site te verschijnen artikel “Wie zijn de echte Semieten?”.

   (…) “Het Joodse slachtoffercomplex is sinds de zogenaamde holocaust in de 20ste eeuw enorm uitgebouwd. Het ogenschijnlijk meer dan bij andere volkeren getraumatiseerde verleden, heeft de Joden in een eeuwige slachtofferrol geplaatst. Maar laat er geen misverstanden over bestaan. Een slachtofferrol kan op de achtergrond vaak een veel machtiger positie opleveren dan een zich openlijk manifesterende dictator! Vanuit die rol kan men heerlijk anderen manipuleren met schuldgevoelens en zo dingen gedaan krijgen, die op een openlijke manier gedaan veel meer weerstand zouden oproepen.”(…)

   (…) “Het lijkt er alleszins op dat zij die het Jodendom tot deze rol hebben gedegradeerd – de Zionisten dus – door manipulatief in historische geopolitieke ontwikkelingen in te grijpen, ook van dit mechanisme gebruik hebben gemaakt. Zich daarbij beroepend op valse historische sentimenten en gebruik makend van een volkenkundig Semitisch menselijk schild, menen zij de grofste oorlogsmisdaden te kunnen plegen.”(…)

   (…) “Het past allemaal in het plaatje van het zelf toegemeten slachtofferschap van de Khazaarse ‘Joden’ in onze moderne tijd, zodat zij vanuit die zieligheid en schuldgevoelens oproepende rol de hele wereld naar hun hand menen te kunnen zetten. De Khazaren hebben in feite een identiteitsdiefstal ten aanzien van het Joodse volk gepleegd. Het zich verbergen achter een façade van slachtofferigheid, waar de Zionistische leiders aan mee hebben gewerkt om die te veroorzaken, mag voor een bepaalde tijd werkzaam zijn geweest. Dit is echter alleen werkzaam bij trouwe goedgelovige aan een Stockholm-syndroom lijdende slaven. Bij de steeds wakker wordende mens werkt dat niet meer. Jammer en helaas voor hen, maar gelukkig voor degenen die zich van deze leugenachtigheid hebben verlost!” (…)

 19. Graag wil ik deze clip met jullie delen
  Het is een (nieuwe) lied van Moby. Zo raak.
  Voor iedereen die ‘die lost in the world is, like me’ https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8
  Ik kreeg echter een rustigere versie toegestuurd van een vriend.
  https://www.youtube.com/watch?v=x0b7_lHg62w
  Zo voel ik me soms, niet als slachtoffer maar als observator, soms lijkt het alsof ik in een verkeerde film zit, hoe zich de maatschappij verandert dat past ergens niet meer bij mijn wezen. Sterkte voor iedereen die zich net zo voelt, voor mij mag de stop eruit en alleen op speciale dagen 2 tot max 3 keer per jaar zouden de ‘gestoorden’ een keertje ‘gestoord’ mogen zijn. 😉

 20. Wereld oorlogIII is reeds meerdere jaren aan de gang! Wereldoorlog III is geen oorlog tegen een land maar tegen de MENSHEID. De bewuste vervuiling van onze luchten, voeding, lichaam door gezondheidszorg enzovoort zijn er enkele voorbeelden van. Als je herkenningspunten zoekt met voorgaande oorlogen denk ik dat je de foute herkenningspunten zoekt! Niets is wat het lijkt! Zelf Cern is niet wat men je wijsmaakt!

  The NWO wil niet alleen overheersing krijgen over de wereld en haar oneindig exploiteren maar ook over de fysieke , mentale en spirituele integriteit van de mensheid!

  Als je de wetgeving volgt, met name vooral in Amerika zal je merken dat alle wetten zodanig worden gemaakt dat ze de totale overheersing van lichaam en ziel incalculeren. Zie bijvoorbeeld maar eens de wet rond de orgaandonatie!

  Die criminelen gaan gewoon voort en schuwen geen enkel humane grens te overschrijden.

  Dat we in een heel gevaarlijke maatschappij wonen is me inmiddels meer dan duidelijk. Helaas hebben we het veel te ver laten komen en ik vrees dat gemakkelijke middelen om het een halt toe te roepen niet meer bestaan. We leven in de eindtijd en we kunnen ons nog enkel en alleen voorbereiden en ons totaal overgeven aan het hogere.

  1. Graag wil ik nog even iets toevoegen.

   Ook ik surf al heel lang allerhande sites, conspiracysites af om bewust te worden van de streken welke onze overheden voor ons in petto heeft!

   Ben in deze al een tijdje bezig me te proberen af te scheiden van deze alles overheersende tijdsgeest.

   Graag deel ik dan ook dit filmke met jullie welke volgens mij jullie kan helpen jullie aandacht op het positievere te richten!

   https://www.youtube.com/watch?v=eTzUpQ_ZsxA

  2. Wat een mooi, leuk filmpje Peter! Het is zo waar wat Bridget ons vertelt op haar vrolijke manier. Waar je voor gaat wordt je en wat je denkt dat het is zal zijn.
   Het is dé manier waarop wij kijken en handelen voor onsZelf 😉

  3. Odette, deze door jouw geopperde redenatie, noemen ze in de States Head in Ass, of te wel je kop in je kont stoppen, the great black out !

   Je kunt ook een dagje naar een Asiel voor geestelijk gestoorde mensen gaan, ben je er ook eens een dagje uit !

   De tijd van zelf suggestie ligt ver achter ons, het is de nieuwe wereld die ons roept.

   Jenne

  4. Jenne, in antwoord op 26.4

   Ik begrijp dat je er een andere mening op nahoudt! Maar inplaats van beledigend op te treden kan je misschien filosofische teksten plaatsen of andere dingen welke mensen tot andere visies kunnen brengen.

   Helaas ken ik je niet anders. Het beeld welke jij van jezelf hebt stemt helemaal niet overéén met het beeld welke jij uitstraalt! Mensen als jij vervuilen enorm deze site. Dit is althans mijn mening!
   Er is totaal geen enkele reden om een dergelijke taal te gebruiken. Begrijp dan ook niet waarom dergelijke uitspraken niet van de site worden verwijderd.

  5. van Hecke Peter,

   heb helemaal geen andere mening, praat de heleboel zo’n beetje na, ik dool voortdurend in mijn Eigen gedachten hof, mijn intuïtie op zoek wat ik ooit gehoord heb of gelezen, geef dit dan door aan de gene die dit willen aanvaarden.

   Dit head in your ash kwam tot mij van een USA literaire site, vond het goed uitbeelden wat ik soms dacht, maar als het U stoord, wat absoluut mogelijk is in het sectaire Nederland, maar U begrijpt toch ook dat bijvoorbeeld bij boerenlul, je dit lul gaat vervangen door sequeel cq sekweel wat aanhangsel betekend, wie begrijpt het dan nog buiten de top gevormeerde literaire elite onder ons.

   Maar als U vindt dat U mij terecht moet wijzen, moet U dat zeker niet laten.

   En ik stel mij ook altijd onder de autoriteit van de beheerder van deze site, de Heer Guido.J. die van mij altijd de vrije hand heeft, reacties of teksten zonder meer te verwijderen, sans rancune mijner zijds.

   Groet Jenne, in de mensen een welbehagen.

  6. van hecke peter, Er is nog nooit een kok gevonden die kookt naar alle monden. Het is alleen zo jammer dat mensen kokhals neigingen krijgen in het bijzijn van alle mensen in het restaurant. Het is een kwestie van niet bestellen of om een andere menukaart te vragen of zelfs naar een ander restaurant te begeven. Het is het gedrag van deze of gene dat alles zegt over de persoon zelf die een welbehagen schept in alle mensen…?
   Kom op Jenne, ga lekker een stukje rijden, het is haren in de wind,
   https://www.bokkeriders.com/fotomap/diversen/Eric2-2.jpg

  7. Nou Odette,

   een beetje gelijk heeft hij wel deze peter, het is niet echt gentlemen like tegen over een dame die jij uiteindelijk toch bent, om deze taal te bezegen, ‘kweet zeker dat mijn Carla zou zeggen, hoe haal je het in je hoofd, heb je geen opvoeding genoten, nou voor uit, op naar route 66 als hij nog bestond, lekker in een grote automobile zo als ze daar zeggen, een cabriolet natuurlijk, radio op Hotel California, flowers in heur hair and driving on naar de verre horizon, denk dat ik een Klein whikeytje neem, al vast een voorschot.

   Groet Jenne

  8. Ach Odette,

   mooi hè, het was echt zo’n mooie tijd voor jonge mensen let op de woorden uit de song, strainge vibretions, er werd vol op gedeeld in alles, wat een paradijs vergeleken met nu, als ik dat grote land zie, geef ik mijn Carla toch gelijk dat we ons in Frankrijk begraven hebben, ja nou toe maar, gedane zaken nemen geen keer !

   Jenne

  9. Jenne, Odette,

   tot mijn grote spijt moet ik vaststellen dat ik jullie onderonsje helemaal niet begrijp en dat het heel ver wegleidt van de inhoud van de reportage!

   jullie literaire symbolische taal kan door verschillende mensen verschillend worden uitgelegd. Oke, misschien zijn mijn associaties met jullie taal niet zo mooi. Neem ik dan maar voor mijn eigen rekening.

   anderzijds moeten jullie dan maar eens nadenken over het feit dat niet iedereen een dergelijke taal kan handhaven! ‘Als de slimmere’ hebben jullie dan wel een verantwoordelijkheid mensen zoals ik een duidelijke duiding te geven wat jullie literaire symbolische taaltje dient te betekenen. Lijkt me verder het verstandigst het hierbij te laten.

  10. van hecke peter, Ik maak van mijn hart geen moordkuil. Als anderen, Jenne bijv. die al lang hier reageert, en anders heel normaal en menselijk tegen mij is, zal hij wel die dag met het verkeerde been uit bed gestapt zijn. Peter, er is al zo veel ellende op de wereld en daarom moet je af en toe zelf ook eens met de veren schudden en het van de liefdevolle kant bekijken. Who is perfect iedere minuut van de dag…
   Hartegroet, Odette
   p.s. Met het afscheiden van de tijdsgeest wat je zei, kijk/luister even naar deze post
   https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-hathors-via-tom-kenyon-het-aetherium/#comments
   comment nr.4 en 4.1

  11. Peter van Hecke 26.11

   Wat wil je nu uitleg ?, of het er bij laten !

   Denk dat dit “Make it Darker – Leonard Cohen” wel heel passend is bij je sombere stemming.

   Vriendelijke Groet Jenne

 21. Het komt wel heel snel dichterbij, het constante schijten op de stoep van Rusland, gaat nu dan toch zijn door de NWO gewenste vruchten afwerpen.

  Onderwijl gaat alles gewoon door, net zo als bij beide Europese oorlogen WWI en WWII, de mensen kijken de andere kant op, zo als dieren die naar de slachtbank gaan !

  De Show van Putin met zijn eigenlijk in een moderne oorlog waardeloze vliegdekschip, doet zijn diepzee U boten voor de kusten van de USA vergeten, door het grote publiek althans.

  Zijn dodelijke stratosfhere raketten uitgerust met een aantal Atoom bommen, in staat om Frankrijk of Texas van de aardbodem te vegen.

  Het onverbiddelijke door gaan van de NATO, met allerlei onintelligente handelingen, op gelegt door de USA, om de Russen te doen vergeten wat hun eigenlijke doel zal zijn de USA, uit te roken !

  Heb veel contacten, met mensen via via die dicht bij het vuur zitten, vooral in België, men is bezorgt, het wachten is op, wie het eerst op de knoppen drukt, en het zou heel goed Rusland kunnen zijn, want die laten hun rol van de sitting duck vallen.

  Jenne

 22. Duitsland stationeerd soldaten in Litauen, en zijn Leopard Panzers aan de grens van Rusland !

  Hoe gaan wij daar mee om in ons denken, vooral die een staartje van de laatste WWII hebben mee gekregen.

  Door alle wiedergüthmachungs brain fuck, leek het er even op dat het toch een ander land was als dat wij direct na de oorlog dachten te kennen, maar nee het is een onbetrouwbaar oorlogszuchtig volk, dat schijnbaar zijn les nog steeds niet geleerd heeft.

  Jenne

  1. Jenne.
   Merkel is verantwoordelijk voor de politiek en de inzet van het Duitse leger.
   Het lijntje is eigenlijk simpel IG Farben bestond uit oa BASF en BAYER en Helmut Kohl heeft daar voor gewerkt net zoals Merkel dat ook heeft gedaan.
   Wat al langere tijd gaande is is dat de bedrijven en banken bepalen welke richting we in Europa opgaan.
   Juncker (Europese Commissie) is op politiek gebied de vertegenwoordiger van deze bedrijven en Dragi (ECB) op financieel gebied.
   Kijk naar wat er in Griekenland is gebeurd alle grote bedrijven zijn overgenomen wat volgens Dijsselboem nodig was om de Grieken te helpen wat niet gebeurd is omdat het gewoon gelegaliseerde diefstal was maar waardoor de Grieken wel verder in de ellende zijn gestort en hetzelfde staat ons ook te wachten want ook Nederland heeft alle grote staatsbedrijven al ingeleverd en nu zijn ze bezig met de overname van het staalconcern uit IJmuiden door Thyssen Krupp wat ook in het groepje van BASF en Bayer thuis hoort.
   Sarcosy stelt zich ook weer verkiesbaar en heeft weer banden met de farmaceutische criminelen dus wat gebeurd is dat de macht nu naar bedrijven gaat en alle burgers van de EU mogen/moeten straks doen wat deze bedrijven/criminelen willen omdat ze anders iedereen zonder geld (blokkeren pinpas) zetten en daarmee zonder eten.
   Wat betreft de inzet van het Duitse leger in Litouwen wat voormalig grondgebied van de Russen is net zoals ook Oekraine dat is dat is gewoon landje pik door de EU.
   Toen de muur “viel” deed men dat met de smoes van eenwording en meer welvaart voor iedereen terwijl we zien dat het westen (NATO) steeds meer oprukt in gebieden die eerder bij Rusland hoorden.
   Niet voor niets heeft Rutte gisteren bijna staan bedelen om het Oekraine verdrag te mogen tekenen want ook het Nederlandse leger zal ingezet worden in dergelijke gebieden (waarschijnlijk ook in Oekraine) en dat kan niet als het verdrag niet getekend wordt omdat daarin duidelijk beschreven staat dat samenwerking op militair gebied uitgesloten is.
   Dus dat Duitsers niets geleerd hebben vind ik niet correct want het zijn de politiek die deze mensen de ellende/oorlog insturen net zoals ook onze militairen daarvoor gebruikt kunnen worden.

  2. Nou Arnold, wat je voor het gemak even over het hoofd ziet, dat de Duitse bevolking beter zou moeten weten wat ze deze keer te wachten staat, As en Ruïnes, maar je hoord of ziet ze niet !

   Kom steeds meer tot de overtuiging, helaas, dat er veel waar is wat er na de oolog gezegt en gedacht werd, maar door het media weg poetsen,
   als vergeten moet worden beschouw, maar nu als een keiharde waarheid op ons bordje wordt gelegt.

   Als ik mijn Duitse vrienden hier op aanspreek, komt er verdomd weinig commentaar, en komt er bij mij onmiddelijk dat gezegde van ” wir haben es nicht gewüst ” wat de grootste na de oorlogse geopperde leugen was !

   Nu we wachten maar gelaten af, groet Jenne

  3. Jenne.
   Net als in de rest van de EU landen heeft het overgrote deel niet door wat er allemaal gebeurd ook al beginnen velen nu eindelijk wakker te worden.
   Niet voor niets worden veel belangrijke zaken in achterkamertjes besproken en beklonken waardoor de meesten als lid van de EU niet weten wat er allemaal bekokstoofd wordt.
   Pas als de gevolgen van deze achterkamertjes politiek naar buiten komen kunnen mensen pas reageren maar dan is het waarschijnlijk al te laat.
   Meestal heeft de EU een vangnet voor het geval iets niet lukt zoals bv CETA de vervanger van TTIP is of zoals ik al aangaf is er kennelijk ook een alternatief voor het Oekraine verdrag maar het gevolg is dat in ieder geval de wensen van de EU vervult worden.
   Alle volkeren van de EU worden door de huidige leiders bedrogen en aan de EU uitgeleverd terwijl overduidelijk the road to war door de NATO is ingezet.
   De bevrijders van toen zetten zich nu in voor de belangen van hen die verantwoordelijk waren voor in ieder geval de tweede wereldoorlog waarbij ze toen ook al net als nu gebruik maakten van goedkope krachten zoals we dat ook nu weer zien gebeuren alleen toen waren het dwangarbeiders vandaar dat ze nu vluchtelingen (die niets hebben) zo snel mogelijk aan het werk willen zetten omdat ze die makkelijker kunnen uitbuiten.
   Dat is pas handel eerst jaag je deze mensen weg door hen te bombarderen in hun eigen land om ze vervolgens uit te buiten onder de noemer voor wat hoort wat of met behoud van uitkering waarmee ze tevens de Europese duurdere arbeidskrachten buiten spel zetten en de lonen verlagen.
   Dit heeft niets met de Duitse mentaliteit te maken maar meer met bedrog op ongekende schaal.

  4. wuh hebben het niet geweten omdat we niet willen wetten dusz zonder geweten wel blijven betweten, ‘arbeit macht frei’ uitzendbureau met prikkeldraad en lagesnelheidstreinen ingeplugde gekoptelefoonde human resource hr-miepen geïmporteerde vettige vleesrand debielen in de randstad voor 1 euro per uur, op eussr leest geschoeid polytech onderwijs zonder lezen meer van het robotische zelfde https://de.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0 , 25 jaar terug was een technische universiteit u.t. t.u. bijna niet te doen beneden de iq 140, nu een kennelijk door wanhoop gedreven techno campagne op de middelbare scholen zoals dat in mijn tijd al ’thea studeert techniek’ heette maar toen nog totaal niet succesvol omdat vrouwtjes toen nog wel soort van vrouwtjes waren meestal, nu door zeer slechte arbeidsvooruitzichten aangedreven verdubbeling van de eussr polytech leerlingetjes zonder aangepaste faciliteiten en geldstromen, een ramp want 25 jaar terug vond ik het al een overvolle nerdjongetjes veestallen bijeenkomst in het eerste jaar, maar goed iedereen is tegenwoordig onbepaald transgender veelbelovend dusz dat geslachtelijke 1 zijdigheidsprobleem van toen is plots opgelost door de nieuwe ingeplugde transgender ‘vrouw’, die olympiade hardloopster die net zo gespierd en snel is als de vroeger donkere snelle benjohnson op de 100 meter, het nieuwe 6pack ideaal geprojecteerd op de voorheen ronde vrouwelijke buik, tractor banden patroon waarmee je online overal overheen kunt stoomwalsen, die nieuwe omgangsvorm en wanstaltige statige norm. Charlotte Iserbyt – Deliberate Dumbing Down of the World https://www.youtube.com/watch?v=DDyDtYy2I0M Mohammed (The Dandy Warhols) https://www.youtube.com/watch?v=AO1hGoOefYQ

  5. Ik ben natuurlijk een stukje ouder, maar kan me nog goed herinneren,
   da Duitsland nooit meer over een leger mocht beschikken, en Duitsland zou nooit meer één worden, mijn vader zij toen al, ach Jenne daar komt allemaal niets van terecht, het zelfde verhaal werd er opgehangen na de eerste Wereld oorlog, maar die 20 millioen jonge mannen zijn gewoon geofferd, en het aantal mensen wat omkwam in WWII is vele malen groter.

   Het moeten toch wel hele slechte behekste mensen zijn, Duitsers dan die het lef hebben om hun Leopard Tanks aan de Russische grens te zetten.

   Wat een geluk voor ze dat die Putin zo cool is ?!

   Jenne

  6. Jenne.
   Duitsland mocht geen grote krijgsmacht meer opbouwen na de eerste wereld oorlog alleen zij die hem toen het geld en de middelen gaven om dat wel mogelijk te maken spannen de Duitsers nu weer voor hun karretje (de welbekende elite).
   Mogelijk zal ook Nederland dit moeten doen en de Belgen sturen ook al 100 man naar ik meen Litouwen (in ieder geval een voormalig Oostblok land dat zich nu onveilig zou voelen).
   Natuurlijk zijn er slechte en goede Duitsers zoals je in elk land goede en slechte mensen hebt.
   Dat de Duitsers nu leopard Panzers aan de Russische grens plaatsen vind ik ook niet verstandig maar wat gebeurd er als deze militairen weigeren?

 23. mij heel erg kwaad over kan maken, dat de volkeren, nu dus het Duitse volk zich weer en opnieuw door zijn leiders (misleiders) in een situatie laten brengen die zij heel goed kennen, wat misschien opnieuw veel burgers het leven kan gaan kosten.

  In deze situatie worden zij gevoerd door de gene die hun landlieden al behoorlijk hebben gedecimeerd in WWII, geef hier bij een site die daar specifiek over gaat, “”justice4germans.com “” kun je lezen wat die schobbiejakken van Engelsen met voor op de helden Churchill en Eisenhouwer, met het Duitse volk, de burgers dus hebben gedaan !!!

  Merkel is uit gepoept, maar er moet iets gebeuren, anders gaan we weer die zelfde kant op als WWII.

 24. Trump, moeders kant familie Mac Clouds van het eiland Lewis, ooit genoemd als schat bewaarders van de Tempeliers, zijn ook verwant aan deze, lang geleden bij mijn vriend die eigenaar was van Nanteos mansion in Wales, waar het onvervreembare bezit bijhoord, the holy graal, heb alleen het kistje gezien, en ook in de handen gehad, deze mansion had banden met de Mac Clouds van Lewis.

  Hij is ook gepatenteerd aan een Engelse/Schotse koning, wel ja en men beweerd dat hij 22° Vrij Metselaar is, maar goed alle blanke Presidenten van de VS moeten Vrij Metselaar zijn, bedongen door de Founding Fathers, het blijft in de familie dus, en daar zit nog steeds iets aan vast, die hans wordt Bush was meer Skulls and Bones,
  nou we zien het wel !

  Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.