Advertentie

Over ‘1Annunaki’, een verboden film..!! (update)


X

‘En God sprak: Laat ons mensen maken, een beeld, dat ons gelijk zij….

om te heersen over de vissen in de zee, en over de vogels onder den hemel,

en over het vee, en over de gehele aarde,

en over al het gewormte, dat op de aarde kruipt.’

– Genesis I 6:4 –

x

x

 

Eén van de weinige, gespaard gebleven, foto’s uit de film. Werd er een té groot deel van de sluier ineens opgelicht..?

Over ‘1Annunaki’, een verboden film..!!

© Guido Jonkers – WantToKnow.nl/.be

x

Zecheria Sitchin, hier bij een van zijn vele onderzoeken, in Egypte.

Het lijkt of de Annunaki weer volop in de belangstelling staan. Wie de Annunaki waren, kun je lezen in verschillende artikelen hier op de site. Saksin de Groot schreef een prachtig artikel over de ’terugkeer’ van de planeet ELE.nin, waarvan verondersteld wordt, dát het de planeet Niburu is, de thuishaven van de Annunaki.

Eigenlijk was het Zecheria Sitchin, die de wereld attent maakte op deze geschiedenis van de Annunaki, een verborgen geschiedenis mag je wel zeggen! Sitchin was als klein jongetje volledig geobsedeerd door één specifieke tekst in de Bijbel, een tekst die in Genesis 6:4 voorkomt: ‘In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.’ Deze zin was het begin van een zoektocht, een studie en een hele serie boeken en veel, heel veel belangstelling hiervoor uit de hele wereld.

En ook sinds híj een klein jongetje was, heeft de Amerikaan Jon Gress een fascinatie gehad voor de Annunaki. En net als zijn grote held, Zecheria Sitchin, ontdekte Gress een passage in Genesis I, het eerste Bijbelboek, waarbij hij zich afvroeg of het niet fout opgeschreven was. Het ging om deze passage:

‘En God sprak: Laat ons mensen maken, een beeld, dat ons gelijk zij, om te heersen over de vissen in de zee, en over de vogels onder den hemel, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het gewormte, dat op de aarde kruipt.’

Natuurlijk kun je ervan uitgaan, dat in dit geval -met alle nodige ‘achting’- de majesteits-meervoudsvorm (het zg. ‘Pluralis majestatis’) is gebruikt. Maar daar is natuurlijk feitelijk geen noodzaak voor. Hoe dan ook, het was de trigger die Jon Gress deed besluiten zich te verdiepen in deze Annunaki, ‘zij die uit de hemelen neerdaalden’. De interesse was daar en toen Gress ‘groot was’, kreeg hij in de jaren 2004/2005 de fondsen bij elkaar om een film te maken over de Annunaki.

Maar hoe bizar het ook mogen klinken, op een gegeven moment loopt dit spoor dood.. Er zijn filmopnames gemaakt, er zijn trailers gemaakt, indrukwekkende trailers kunnen we wel zeggen. Maar, in Juni 2006, stopt het allemaal ‘ineens’.. De website die speciaal rondom de film werd gemaakt, met indrukwekkende beelden, is niet langer in de lucht. En veel materiaal verdween.. (zie update onderaan)

Kortom: wat is hier aan de hand en

X

Wie zijn eigenlijk die Annunaki..?
x

Ben je nog niet helemaal thuis in deze materie, even een korte blik op het verhaal van deze Annunaki, die met hun invasie op Aarde, zo’n 400.000 jaar geleden, en hun vermeende vertrek rond 550 voor Chr., met name professor Zecharia Sitchin en vele anderen aangezet hebben, om de verborgen geschiedenis van de ‘creatie van de mensheid’ openbaar te maken.

Het zouden de Annunaki zijn geweest, die de grondslag voor hun cultuur hadden gelegd, hun steden hadden gebouwd en de Soemeriërs ingewijd hadden in de ‘geheimen van de hemel’. De naam Annunaki betekent letterlijk: ‘Zij die uit de hemel naar de Aarde zijn gekomen.’ Hun eerste nederzetting was Eridu (verafgebouwd huis) en hun leider heette aanvankelijk Ea en daarna Enki.
Het lijkt waarschijnlijk dat de naam ‘Eridu’ de Aarde haar naam heeft geleverd (Engels ‘earth’, Duits ‘Erde’, Aramees ‘Ereds’, Hebreeuws ‘Eretz’. Ook de Erythreïsche Zee (naam van de Perzische Golf in de oudheid) is naar Eridu vernoemd. Enki noemde het land Ed-in (huis der rechtvaardigen); het was dus de tuin van Eden, de woonplaats van de goden. ‘The Garden of Edin’..

De eerste groep Annunaki bestond uit 50 ‘personen’, de tweede uit 600. Planmatig koloniseerden zij het land, waarbij de ‘vogelstad’ Sippar diende hun als ruimtevaartcentrum. BAD-TIBIRA (de lichte plaats) was het industriecentrum waar de ertsen verwerkt werden en LA.RA.AK werd het oriëntatiepunt voor aanzwevende ruimteschepen, SCH.RUPPAK werd hun centrum van medische zorg. Tot vaste commandant van de missie Aarde werd Enlil benoemd. Hij stichtte het controlecentrum NIBRU.KI (het latere Nippur). Zijn ziggurat droeg op de top een DIR.GA (donkere gloeiende kamer), waar de sterrenkaarten werden bewaard. Voor het verrichten van de zware arbeid schiepen de Annunaki de ‘Lulu’, de voorloper van de mens als prehistorisch reageerbuiskind.

Volgens de Soemerische teksten kwamen de Annunaki (Niburianen) van Niburu (de planeet die aan de hemel glanst en de middenpositie inneemt). Deze planeet wordt vermeld tussen Mars en Jupiter. Een andere naam die ook wel werd gegeven was ‘Tiamat’.

Overal ter wereld dezelfde teksten..
In de mythen en legenden van de volkeren op de hele aarde worden tal van aanwijzingen voor de niet-aardse oorsprong van de mens gegeven. Volgens het zeer oude in het Sanskriet geschreven boek de ‘Dzyan’ vroeg de Aarde aan de ‘Heer van het stralend Aangezicht’ om zonen om de Aarde te bevolken. Volgens dit boek was de eerste generatie mensen ‘de zonen van de Yoga’, de tweede het ras der geslachtslozen en het derde, de mensen met beenderen. Deze laatste vermengden zich met de zonen van de nacht (van het heelal) en bracht zo het vierde ras voort.

De creatie van de nieuwe mens is geslaagd, trots wordt het eerste laboratorium-exemplaar overhandigd aan de grote ‘bedenker’..

Volgens de Bijbel begonnen de mensen op aarde zich te vermenigvuldigen en vermengden zich met de zonen van de goden (‘bere elohim’). Hieruit werden de Nefilim geboren, door Maarten Luther vertaald met ‘reuzen’, de mannen van naam (s(j)em). Het Semitische woord s(j)em heeft echter twee betekenissen. Als ‘sju-mu’ kan het ‘datgene waardoor men in herinnering blijft’, een gedenksteen of stèle, maar ook ‘datgene wat een mu is’, waarbij mu kan duiden op een vliegmachine van de goden.

De ‘mu’ is een voorloper van de obelisk en de triomfzuil. Indien ‘mu’ wordt vertaald met raket dan wordt de volgende Soemerische hymne duidelijk: ‘Heerseres des hemels (d.i. Isjtar/Inanna), Zij trekt het hemelgewaad aan, stijgt stoutmoedig hemelwaarts; over alle bevolkte landen vliegt zij in haar MU. Heerseres, gij die in uw MU verblijd omhoogwerkt naar de hemelse hoogten, boven al de rustende plaatsen vliegt zij in haar MU.’ De Soemerische rolzegels vertonen langs de hemel voortglijdende, raketvormige objecten. Waren wellicht deze Nefilim, het volk met de raketten, prehistorische bezoekers uit de ruimte?

Een volk dat raketten gebruikte kan niet uit de diepte van het heelal naar de Aarde gekomen zijn. Het was derhalve geen technische superbeschaving, maar een buitenaardse die uit het zonnestelsel stamde. Het woord Nefilim is afgeleid van het Semitisch NFL (omlaag geworpen zijn), wat dus duidt op ‘die op de aarde zijn afgeworpen. Kennelijk waren de Nefilim en de Annunaki identiek. Zoals uit het Boek (van de) Dzyan blijkt was de Aarde voor de afdaling van de ‘zonen der wijsheid; door een kosmische ramp verwoest. Uit verschillende evolutietakken begon zich homonide leven te ontwikkelen.

Volgens de occulte joodse traditie, de Kabbala, bestonden er twee Adams – de ‘hemelse Adam’, die naar de aarde afdaalde en de ‘aardse Adam’, de diermens, die zich op aarde heeft ontwikkeld. In het Gilgamesj-epos wordt zo’n diermens (wellicht een Neanderthaler?) beschreven.

Hij heet ‘Enkidu’: ‘die in de steppe geboren werd’: ‘Dicht behaard is zijn hele lichaam, toegerust met hoofdharen als een vrouw, hij kent gezin noch thuisland; voedt zich, met de gazellen, met gras; met de wilde dieren worstelt hij aan de drinkplaatsen; in de wemelende schepselen in het water verheugt zich zijn hart.’ Volgens de Soemeriërs werd de mens geschapen als slaaf van de goden. De ondergoden van de Annunaki waren in verzet gekomen omdat de inspanning te groot was en het werk te zwaar.
De Bijbel noemt de aanvoerder van de ‘gevallen engelen’ Lucifer. Enlil wil hem laten terechtstellen, maar Anu en diens zoon Enki hebben een beter plan: een ‘Lulu’ moet gecreëerd worden, een ‘lagere primitief’, de mens. Het voorstel wordt door de Annunaki toegejuicht: ‘Zij riepen tot de godin, de vroedvrouw der goden, ze vroegen de wijze Mammi: ‘Gij, godin van de geboorte, schep arbeiders! Schep een simpele werker, die het juk moet dragen! Laat de werker het juk van de goden dragen!’ Mammi creëerde de mens uit leem respectievelijk uit TI.IT.

Het is John Gress, die -evenals Zecheria Setchin- volledig in de ban raakt van de Annunaki. De film die hij aan het maken is, komt voortijdig tot een ‘halt’..!

Deze Afrikaanse goudmijnen lagen in Zuid-Zimbabwe (Monotopa), waar volgens oude Zoeloe-legenden – ‘slaven gewerkt hebben die door het eerste Volk kunstmatig van vlees en bloed geschapen waren. Deze slaven vochten tegen de aapmensen toen de grote ster aan de hemel verscheen.’ De meeste geleerden zijn het erover eens dat de mens inderdaad ‘boven Abzu’ ontstond, in Tanzania en Kenya. De Neanderthaler verscheen pas na de komst van de Homo Sapiens en is dus noch voorloper van de ‘Cro-Magnon-mens’, noch van de Homo Sapiens, de tegenwoordige mens. Volgens Het Gilgamesj-epos moeten Homo Sapiens en Neanderthaler ooit tijdgenoten zijn geweest.

Indien het ei van een primaatvrouwtje met het sperma en de genen van een Annunaki-god bevrucht en daarna bij een Annunaki-vrouw geïmplanteerd en door haar voldragen zijn, zou de mythe van de twee Adams te verklaren zijn: de ‘aardse Adam’ was het product van deze verbintenis – gelijk de mythische Gilgamesj – ’twee derde godheid, één derde mens’. De ‘hemelse Adam’ echter is zijn vader: Enki. Een astronaut van Nibiru, de planeet die wij Phaëton noemen.  (lees verder evt. op de site van ‘Bertsgeschiedenis.nl’)
X

Terug naar ‘1Annunaki’: De verboden film?

x
Jon Gress was in 2006 in een vergevorderd stadium om zijn film af te krijgen. Ik weet nog, dat ik zelf toen met diepe verwondering (en herkenning?) heb zitten kijken naar een trailer, die grote indruk maakte op me. Korte stukjes uit de film konden op de site bekeken worden. Hier is in ieder geval de trailer van de film, die teruggeplaatst is op internet/youtube.
X

X

Maar de film haalde nooit de bioscopen, de vraag is überhaupt of de film werd afgemaakt. Ook werd de officiële website gesloten en alle, ernaar verwijzende sites en links, werden verbroken. Op vele forums verschijnen er dan ook boodschappen dat het verdwijnen van de film een hoax zou zijn geweest, maar -zoals je ook in de artikel kunt zien-, was en  IS dat zeker niet het geval!! Bij de studio van Jon Gress, die ook de verschillende werkzaamheden voor de film verzorgde, zoals de digitale special effects, het maken van 3-D modellen en het verzorgen van de website, zijn nog maar een paar interfaces van de website terug te vinden. Ook het e-mailadres van Jon Gress is niet meer bereikbaar, en is zijn profiel, dat aangemaakt werd door hem op MySpace. niet meer bijgewerkt. Bizar allemaal.

Interview met een Nederlandse TV-zender..!
Maar hoe bijzonder is het dan, dat een interview met Jon Gress, nota bene bij een Nederlandse zender (TV-Amsterdam – SkySpy-TV) wordt opgenomen en uitgezonden. Kijk hieronder naar dit interview en naar zijn opmerkingen en informatie over de op handen zijnde release van de film.  Dit interview is opgenomen in de YouTube-player, dus alle delen volgen elkaar automatisch op:

X

Hoe de film werd aangekondigd.
In July 2006, 5 jaar geleden dus, kondigde de Amerikaanse zender ‘X-Squared Radio’ een promotie aan van de film van Jon Gress, waarbij ook een ‘exclusief interview’ zou plaatsvinden met de bedenker, producent en  regisseur van de film ‘1Anunnaki’. Om je een idee te geven van de impact die de film op sommige ‘wakkeren’ al had gemaakt, plaatsen we hier de aankondiging van het interview van dit radio-station. Dat ging zo in zijn werk:

‘De eerste digitale film van de ‘Anunnaki Trilogy’, door Jaguar Films, zal een grote sprong voorwaarts betekenen in tijd, en de mensheid in staat stellen om een grote antropologische sprong voorwaarts te maken. Dit is de eerste volledige bioscoopfilm, die toont dat de  Sumeriërs zodanig werden beïnvloed, dat zij plotseling het meest ontwikkelde volk ter wereld werden. Veel mensen weten nog steeds niet, dát er vliegtuigen bestonden in die dagen. Vér voordat de Egyptenaren naar de kosmos keken. Wigvormig spijkerschrift verschijnt plotseling op veel plaatsen ter wereld. Er komt een vergevorderd inzicht in de stand van de sterren, inzichten in landbouw, huisdieren nemen hun intrede en er worden zelfs sociale structuren geïntroduceerd als beschavingsvorm. Deze filmt toont aan, hoe dat is ontstaan en dat dit de geschiedenis is, zoals die vanaf het begin in de geschiedenisboeken had moeten staan.

Mis dit exclusieve interview niet; kom te weten hoe de Annunaki hebben sámengewerkt met de vroege mensheid. Dit verhaal achter de trilogie is waar en het bewijsmateriaal is imponerend. Deze onafhankelijke film staat op het punt om de geschiedenis te schrijven.’

Maar de film zou er nooit komen, op zich geen bijzonderheid in Holywood, maar het meest bizarre in dit geval, is het feit dat de volledige database van deze film werd verdonkeremaand. Noch van John Gross, noch van zijn materiaal is nog veel terug te vinden; dankzij de mogelijkheden van internet en ongeziene samenwerkings-verbanden, is er nog wát terug te zien en na te pluizen. Maar..

* * *

Een bewaard gebleven filmposter van ‘1Annunaki’ geeft een indrukwekkende sfeerbeeld van de film.

Is het vreemd dat deze film verdween..??
Dat is natuurlijk niet vreemd. Als je kijkt naar wat deze film zou hebben betekent in het kader van het  ‘wakkerschudden’ van hele volksstammen, die ongetwijfeld getriggerd zouden worden, om nóg verder te gaan graven en dit onderwerp in hun dagelijkse leven een rol te laten spelen, dan is dat niet vreemd.. Immers, de krachten die nu de dienst uitmaken op Aarde, zitten niet te wachten op een dergelijk verhaal.
Zij zijn de afstammelingen van deze Annunaki, of zijn het misschien zélf wel, en willen graag hun heerschappij blijven uitoefenen. Kennis is macht en dan is gebrek aan kennis dus onmacht..!

Deze film zou het Westerse verhaal onderuit gehaald hebben van het ‘EEN-godsbeeld’, zou de theorie van Darwin op de vuilnishoop doen belanden en mensen op Aarde een volledig ander beeld hebben aangeboden van hun plek in het Universum. Het is dus geen wonder, dat deze film in de kiem werd gesmoord.

Tot slot laten we je graag een kleine overview zien van dit verhaal. Dat de film nog ooit moge opduiken.

X

– UPDATE –

Dankzij een mooie tip van ‘Dennis’ zijn wij erin geslaagd, veel oud materiaal op te sporen. Hier een paar illustraties uit dit bestand, wellicht als wallpaper.

De ‘1Annunaki’-crew uit 2006

 

De brief die Jon Gress liet uitgaan, n.a.v. het verschijnen van de film, in het kader van de zg. voorpubliciteit.
De PR-brief waarin het interview wordt aangekondigd, omtrent het verschijnen van de film ‘1Annunaki’.

 

A picture paints a thousand words…?!

 

131 gedachten over “Over ‘1Annunaki’, een verboden film..!! (update)

 1. Ik ben heel blij met dit artikel en deze film. In mijn zoektocht naar de waarheid ben ik ook achter deze info gekomen. Het heeft een hele tijd geduurd voordat ik erin kon geloven.
  De laatste tijd zijn er veel onthullingen. Laten we samen mediteren dat deze film toch naar buiten mag komen.
  In Licht en Liefde, Yatri
  http://www.indiansummer.nu

 2. Wow. Mooie aanvulling op mijn uiteenzetting. Leeft de filmmaker nog? Is er nog iets van het materiaal over? Wat een gaf project. En het feit dat dit dus zomaar verdwenen is doet mij toch nog meer vermoeden dat het hele verhaal wel degelijk klopt en dat de machthebbers liever hebben dat wij onze ware geschiedenis niet leren kennen.

  1. Wauw!!! Komen bij mij ook heel wat vragen op!
   Inderdaad mijn 1ste vraag, is deze man nog in leven?
   Project Jon Gress???

 3. Ik heb inderdaad jaren geleden al deze film op gemerkt en toen ook een clip er uit gezien daarna is het stil geworden rond deze film of serie jammer dat ze het niet door zetten waarom vraag ik mij af wat is er zo geheim aan dat we niet mogen en zelf denk ik dat we helemaal geen kennis van mogen hebben VAN DE ELITE HIER OP AARDE maar de boeken zijn er wel gelukkig.
  Ik gebruik annunaki100 al jaren op het net.
  De wereldbevolking holt zijn ondergang te gemoet als we zo doorgaan en niet veel meer open naar elkaar toe zijn.
  licht kracht liefde helaas voor vele onbekend.

  1. Dank René, ben benieuwd hoelang deze links nog in de lucht blijven..!?

  2. Wat gek. het gehele Anunnaki project staat er niet op zijn biografie vermeld. De 1anunnaki website werd al in 2003 gemaakt, in 2006 zou de film gelanceerd worden. De beste man heeft er een groot deel van zijn leven ingestoken en op zijn bio; niets, nada over te vinden. In het interview was hij erg enthousiast dus hij is er niet vrijwillig mee gestopt. Volgens mij zijn de ‘men in black’ bij hem langs geweest.

  3. Kan de website niet ergens gehost worden, bij een vrije host, onder andere URL, maar met doorlink..?l wanttoknow.tv..?

 4. Heel interessant artikel.
  Vooral het cancelen van de film.
  Waar is John Gress momenteel? Wat denkt hij, doet hij..
  Wedden dat hij deze materie niet los kan laten:)
  Spannend..

 5. Kan het dat de film gewoon te vroeg kwam en dat hij teveel paniek zou hebben veroorzaakt ? Kan de maker op een minder negatieve manier overhaald zijn geworden om zijn filmproject af te blazen ? Bv. omdat bepaalde kennis best nog niet vrij werd gegeven om geen argwaan te wekken bij bepaalde ‘elites’ omtrent galactische tussenkomsten ten gunste van ons. We moeten niet automatisch aan een boosaardige boycot denken, een andere reden is evengoed mogelijk.
  In vijf jaar tijd zijn intussen miljoenen mensen wakker geworden en is dezelfde info via andere kanalen verspreid. En heel binnenkort zal de werkelijkheid deze fictie enorm overtreffen…
  Er bestaat over dit onderwerp trouwens een erg goed gedocumenteerd boek uit 1992, met interviews met oa. Dr Sitchin. Het heet “De tiende planeet” van Dr. Johannes von Buttlar, destijds uitgegeven door Tirion. Zo te merken nog steeds actueel.

  1. Dag Knipoog, een heel mooie gedachte. Ook bij de Atlasprofilax heb ik dat weleens gedacht, een mooie gedachte. Op het moment dat ‘het kind’ zich ‘vastbijt’ in zijn Zijn, zal hij bewust worden en erachter komen wat hem weerhield van bewust-worden. En JUIST die obstakels zorgen voor GROEI en dus bewust-zijn.. Beetje Johnny Cash met zijn onvolprezen lied in San Quentin: ‘A boy named Sue'(‘How do you do!’). Ken je dat verhaal? Of in goed Nederlands: ‘Wie zijn kind lief heeft kastijdt het’..

   Maar zoals het vaak gaat/ging in deze wereld, zijn de berichten dat de Annunaki(-afstammelingen/reïncarnaties) die nu op Aarde zijn, in een tweestrijd zijn gewikkeld. Een partij wil in balans, de andere wil verdere overheersing en het ‘veroverde terrein’ niet opgeven.. Maar er is verandering op komst, zoals wij allen weten..!
   Zoals Sophia Dijkhuis het onlangs omschreef vanuit een channeling (HIER): ‘Al eerder vertelde ik dat alle wezens die duister brachten, naar het licht zijn gekeerd. En ze waren allemaal blij, dat ze eindelijk bevrijd werden uit het duister. Alleen de Annunaki van de planeet Nibiru en een deel van de Illuminati van onze aarde bleven duister en werden naar de Bron gestuurd.’

 6. Ik heb mij altijd al afgevraagd waarom er niet meer onderzoek naar de oudheid is verricht en openbaar is gemaakt. Er zijn zoveel bijzondere dingen gevonden waarvan bijna niets bekend is (Gemaakt) Het is toch bijna niet uit te sluiten dat er een hoogontwikkelde beschaving heeft bestaan in oude tijden, daar zijn er te veel aanwijzigen voor. Het lijkt er inderdaad sterk op dat er informatie verzwegen wordt Wat ik altijd heel frustrerend vond omdat ik gewoon wil weten. (wanttoknow) Ik heb wel goede hoop dat er nu meer en meer openheid komt want als je om je heen kijkt zie je toch steeds meer en meer mensen die wakker beginnen te worden.

 7. Wij mensen hoeven niet op zoek te gaan naar de waarheid, de waarheid komt gewoon naar ons toe.
  We hoeven alleen maar op een gemakkelijke stoel te gaan zitten en de echte film openbaard zich voor onze neus.
  Wij leven momenteel in onze eigen geschiedenis die we zelf hebben gecreerd.
  Wij zijn zelf de annunaki, maar dat gaan wij nu langzaam aan herinneren doordat de sluier steeds dunner en transparanter word en daardoor ook alles aan het licht komt en wij daardoor weer verlicht raken.
  De eerste Lichtjes zijn al aan, en nu volgt de rest!

 8. http://www.earthwatcher.nl/bewustzijnsverandering/5060.html

  Het citaat van Ray neem ik mee, want daar ben ik het zo mee eens………

  ray
  18 juli 2011 om 16:14

  Wij mensen hoeven niet op zoek te gaan naar de waarheid, de waarheid komt gewoon naar ons toe.
  We hoeven alleen maar op een gemakkelijke stoel te gaan zitten en de echte film openbaard zich voor onze neus.
  Wij leven momenteel in onze eigen geschiedenis die we zelf hebben gecreerd.
  Wij zijn zelf de annunaki, maar dat gaan wij nu langzaam aan herinneren doordat de sluier steeds dunner en transparanter word en daardoor ook alles aan het licht komt en wij daardoor weer verlicht raken.
  De eerste Lichtjes zijn al aan, en nu volgt de rest!

 9. Interessante stof!

  De Annunaki zouden de mensen dus als slaven hebben gebruikt. Maar Zelf zie ik nog een parallel met onze huideige tijd (en ‘recent’ verleden):
  1) De moderne mens creëert robots, die in fabrieken ons zwaar of eentonig werk uit handen nemen. En de verwachting is dat mettertijd robots ook in de zorg worden geïntroduceerd.
  2) En helaas heeft de mensheid ook een lang verleden, waarin het slaven voor zich liet werken. En gelet op moderne slavernij (illegalen, of kinderarbeid in de derde wereld) is dat nog steeds niet voorbij…

  Ik wil ook nog even een kritische -maar oprechte- noot van feedback, naar de schrijver van dit artikel maken:
  Ik vind dat je artikel niet echt lekker leest. Er zitten wat grammaticale hobbels in, waardoor het -op mij- hier en daar ‘warrig’ overkomt.
  Ik bedoel het overigens wel respectvol. 😉

  Met vriendelijke groet, Pieter

  1) ‘Sitchin was als klein jongetje volledig geobsedeerd werd door een tekst in de Bijbel…’
  Zonder het woord ‘werd’ klopt de zin.

  2) ‘Hoe dan ook, het was de trigger die Jon Gress deed besluiten zich te verdiepen in deze Annunaki, ‘zij die uit de hemelen neerdaalden’.’
  ‘… zij die uit de hemelen neerdaalden’ voegt in bovenstaande zin niets toe. Als je je zinnen wat korter houdt, is deze veel beter te volgen.

  3) ‘Enki noemde het land Ed-in (huis der rechtvaardigen); het was dus de tuin van Eden…’
  Waar lees ik dan de Soemerische of Annunaki-term voor ‘het was dus de tuin van Eden’?

  4) ‘Volgens het zeer oude in het Sanskriet geschreven boek de ‘Dzyan’ vroeg de Aarde aan de ‘Heer van het stralend Aangezicht’ om zonen om de Aarde te bevolken.’
  Plaats af en toe ook eens een komma.

  5) John Gress, noem je in het artikel ook Jon Gress, of John Gross.
  Ik vind dat heel slordig!

  6) En het is helaas dat ik het zeg, maar zo staat de tekst vol met dit soort grammaticale ‘foutjes’. En dat is jammer. Zonde!

  1. http://www.wanttoknow.nl/sponsor-wanttoknownl/ Heel respectvol bedoeld..

   Heb de 2 foutjes in je reactie ook even doorgestreept. Niet erg hoor, ook ik maak weleens een voutje of wat..
   Groetjes,
   Sjon Groos, eh… Jon Gress (5)!! En zo zie je Pieter, dat ook jij gewoon een ‘mensch van vleesch en bloede zijt’
   🙄

  2. @Guido , dat wist ik dus niet van dat sponsoren als ik een boek bestel. Zal er in het vervolg aan denken.
   @Pieter. Taalfouten veroorzaken vooral ergernis bij mensen die niet echt in het onderwerp zijn geïnteresseerd en dus de taalpurist uit gaan hangen.
   Ik weet dat omdat ik zelf zo iemand ben.
   Alleen ga ik daar niet over zeuren. Als ik mijn stukjes terug lees moet ik vaak 4 of 5 fouten verbeteren voor het mijn goedkeuring krijgt om het te verzenden.
   Jij blijkt je stukjes niet eens terug te lezen. Lol. En ook dat doen veel mensen niet. En meestal omdat de tijd ontbreekt.

  3. Vindt je het artikel ‘interessante stof’ omdat je er taalkundig veel op aan te merken hebt? of verwijs je daarmee naar de zeer opzienbarende inhoud? Voor het laatste is het zeer nietszeggend. Volgens mij ben je een leraar die grote school vakantie heeft.

  4. Het mooiste vind ik altijd het fout ‘verbeteren’.. Heeeeerlijk! En zo zien we weer bevestigd:
   ‘Wie een kuil graaft voor een ander, zit nooit zonder werk’!
   Groetjuz, Jon Gress..

  5. @ pieter…
   Is het wel nodig om onze maatschappij vol te stoppen met robots ?!?!?
   Dan kom jij of ik straks niet meer aan het werk !

   En dat zie je nu al goed! de aantal robots heeft de mensheid al overschreden.

   Guido, goed en interessant artikel!
   keep on going 🙂

 10. De geheime machten hebben de Annunaki-film en de Annunaki-site verwijderd…
  Waarom hebben ze dan niet met hetzelfde gemak déze WantToKnow-site en de Annunaki-YouTubes verwijderd? Terwijl deze site bordevol staat met dezelfde soort Annunaki-informatie + informatie over de cover-up.

  1. In de eerste plaats omdat de Annunaki-broeders net mensen zijn.
   In de tweede plaats ook.
   En in de derde plaats omdat ze denken dat de meeste mensen zullen geloven dat het allemaal conspiracy is..
   En in de vierde plaats is het dat niet, maar dan kom je weer bij de ‘eerste plaats’..
   In de vijfde plaats weten wij ook niet alles…

   Wat is je vraag? Denk je dat een site als deze dezelfde impact heeft als een film waar miljoenen mensen wakker door geschud zouden kunnen worden geworden? En we hebben het over een fillum van 5 jaar geleden, het ging over een beslissing van het moment van toen. Inmiddels is er veel veranderd. Het feit dat deze informatie nog steeds hier staat bijvoorbeeld, ondanks vele pogingen van hackers om ons op de hack te nemen.. 🙄 Beetje retorische vraag niewaar?
   En grappig ‘marganna’ trouwens!

  2. misschien omdat het allemaal binnen het vierde dimensionale denkmatrix valt , zodat je je daar lekker mee bezig houdt in plaats van 5D . Het is allemaal energie en zolang je in dat 4d boxje blijft komt het allemaal naar dezelfde bron terug . Denkend dat je het plaatje ziet , zie je alleen het voorgeschotelde plaatje , vast in de matrix , de mal , de voorgegoten vorm . Laat die Annuneuki leker de kolere krijgen , als wij uit het slavendenken stappen zijn zij geen meesters meer . Geen controle , niks nada , niente . Tijd voor de mensen om te ontwaken in plaats van allerlei godvergeten goden te aanbidden , fuck em , wake up ! Als spiritueel wezen hebben we een enorm potentieel om werkelijk te zijn , als pisgodaanbiddende kuipende wezens zijn we niets . pardon my french .
   Het hele dualistische denken en religie heeft ons eeuwenlang in angst en verdeeldheid laten leven , het heeft grootgraaiers en zelfuitgeroepen elite de kans gegeven om te verdelen en heersen , angst en verdeeldheid voor wat ?
   Doorbreek dat slavendenken en er gloort een heel nieuwe horizon . Die paar annunaki genen kunnen de free spirit van de hele rest van onze genen en zeker onze werkelijke spirit niet breken . Laat die komeet en planeet maar komen , ik kop ze weer keihard de ruimte in , ik ben ze zat !

  3. Cozmic.
   Hélémaal mee eens….ze kunnen de hoogste boom in! Als de mens in zijn volledige kracht staat is het spel duidelijk.Het aller aller allerbelangrijkste is dat iemand zichzelf kent.

  4. Dankjewel voor jullie reacties! We zijn al wat wijzer geworden.
   Dat er oprechte en eerlijke mensen bestaan, zoals GuidoJ bijvoorbeeld. Hij geeft toe dat hij geen antwoord heeft: “wij weten ook niet alles…”
   En dat er razende mensen bestaan zoals Cozmic, die maar beter een cursus woede-management kan volgen voordat hij zijn vragende kinderen de huid vol scheldt en in elkaar slaat.

  5. Ja… En toen…? Hoe heet je, wat voel je, wat vind je? Enzovoort. En zo voort..? Vreemde vogel ben je imo..! Dat is misschien een tevens een mooiere nick dan ‘Ik kan u na’, wat natuurlijk een anagram is van Annunaki..! LOST IN SPACE!? Berg je gevoel veilig op, je bént onkwetsbaar…

  6. ‘gaat het weer een beetje meneer Dröger ?’ 🙂 Ja hoor , prima , na een dagje Om mani pedme Om neuriën en kumbaja zingen ben ik weer de ouwe .
   Ook geen arme kinnekes geslagen hoor , Ikkanna u , pffft .

 11. Er is een film over de annunaki van meer dan 30 minuten die je nog wel kunt bekijken en absoluut de moeite waard is om te zien.
  Op You Tube met als titel: annunaki-dont watch this film
  “http://www.youtube.com/v/gfaUIqN14R8?version=3”><param name="allowFullScreen"

  In Licht en Liefde, Yatri
  http://www.indiansummer.nu

 12. De anunnaki zijn niet geheel verdwenen, er zijn hier nog steeds achterblijvers die leven o.a. in de Pyreneen diep onder de grond, dit is ook al heel lang bekend bij ingewijden.

  1. Sara, nu ben ik nieuwsgierig geworden. Kun je een link geven waarop ik het een en ander kan lezeb/bekijken? Bij voorbaat dank. 🙂

 13. Lijkt veel op het verhaal in de bijbel waar in Ezechiel een beschrijving van een vliegend object staat. In het boek van profeet Henoch staat een goed beschreven detail van wat er werkelijk is gebeurd. De bijbel noemt ze de geweldigen uit die tijd en waren dus in de tijd van Noach aanwezig. De bijbel beschrijft het nageslacht en stammen. Vreemd genoeg wordt er ook beschreven in het nieuwe testament dat het weer zal zijn als in de dagen van Noach. En als ik om mij heen kijkt niet lang meer duren.

  1. @Roots: Ja Roots, dat is waar. Ik heb ook het boek Henoch, wat men op een gegeven moment uit de bijbel heeft weggelaten (kwam niet in de kraam van de RK te pas!). Dat boek liegt er niet om: een en al beschrijvingen van wagens met vurige wielen in wielen etc.

 14. Waarom letten we op elkaars foutjes dat is voor mij belachelijk wat belangrijk is dat we elkaar begrijpen wat voor waarde heeft het om elkaars foutjes te bemerken en aan te geven daar heb ik helemaal niets mee sorry….. !!!! Wat verteld wordt is belangrijker als de taal waarin het geschreven is ! Een deeteje of een teetje fout wat is the question ???? schrijf zoals je wilt met fouten maakt niet uit gaan we elkaar nu ook al corrigeren vanwege de taal ??? Belachelijk ! Dat moest ik even kwijt voor de rest laten we vooral doorgaan zoooooooo>>>>>

  1. Misschien even een korte uitleg over deze Youtube video (Lloyd Pye – Everything you know is wrong).
   Lloyd Pye toont in deze video aan dat er geen directe link is tussen de mens en al de mensachtigen die op aarde hebben rondgelopen.
   Hij doet dat door te laten zien dat er te veel verschillen zijn tussen de mens (Homo Sapiens) en al de andere mensachtigen die op aarde hebben rondgelopen.
   Dus we zijn wel verwant aan de mensachtigen, maar stammen er niet van af.
   Genetisch onderzoek heeft uitgewezen dat de huidige mens ongeveer 450.000 jaar geleden ontstaan is, dit klopt goed met wat Zecharia Sitchin zegt.
   Ook is bekend dat de mens verwant is aan de mensapen. Het genetisch materiaal van de mens is voor ongeveer 98% gelijk aan dat van een chimpansee. Alleen heeft de mens slechts 46 chromosomen, en de mensapen hebben er 48.
   De mens is dus 2 chromosomen kwijt geraakt, zonder dat genetisch materiaal te verliezen (dat genetisch materiaal van die 2 missende chromosomen is in de andere chromosomen te recht gekomen. Wat nooit op een natuurlijke manier had kunnen gebeuren.)
   Enfin, erg de moeite waard deze lezing van Lloyd Pye.
   Ook de moeite waard is het onderzoek van Lloyd Pye naar “The Starchild”.
   Hier wordt door middel van genetisch onderzoek bewezen dat “The Starchild” genetisch materiaal bezat dat voor een deel niet van de Aarde afkomstig is (DWZ “The Starchild” heeft genetisch materiaal dat bij geen enkele diersoort, dus ook de mens niet, voorkomt. Waaruit geconcludeerd kan worden dat het van elders afkomstig moet zijn)

  1. Ongeveer hetzelfde beeld. Is dat wat je wil zeggen Allard? Maar wat bedoel je er verder mee?

 15. De film schijnt klaar te zijn, maar ze zijn nog druk bezig met de CGI.

  http://jongress.com/

  en de nieuwe film site: http://rockstarmotionpictures.com

  Registrant:
  Jon Gress
  7557 w Sand Lake Rd
  PMB 109
  Orlando, Florida 32819
  United States

  Registered through: GoDaddy.com, Inc. (http://www.godaddy.com)
  Domain Name: ROCKSTARMOTIONPICTURES.COM
  Created on: 14-Sep-10
  Expires on: 14-Sep-12
  Last Updated on: 15-Jun-11

  Administrative Contact:
  Gress, Jon jongress@gmail.com
  7557 w Sand Lake Rd
  PMB 109
  Orlando, Florida 32819
  United States
  9546000732

  Technical Contact:
  Gress, Jon jongress@gmail.com
  7557 w Sand Lake Rd
  PMB 109
  Orlando, Florida 32819
  United States
  9546000732

 16. Willie, Ik denk dat je geen analist behoeft te zijn om tussen de regels door te lezen dat ik insinueer dat de trailer van 1 Annunaki, hierboven gepost, hoewel leuk in elkaar gedraaid, wellicht fake is?

  1. CGI = Computer-generated imagery
   Ray bedoeld waarschijnlijk dat de film opnamen klaar zijn, maar dat het gedeelte wat met de computer gemaakt wordt nog niet klaar is.
   Ik heb even naar de website gekeken (http://rockstarmotionpictures.com).
   Maar dit lijkt me geen website die up en running is.
   Want bij elk scherm krijg je het zelfde te zien: het verzoek om een reply achter te laten.
   Dus inderdaad de vraag waarom Ray denkt dat de film klaar is.
   Ik heb de vraag wanneer de film klaar is ook op die website achtergelaten. Als ik antwoord krijg dan hoor je het nog.

  1. hey Anu Anki are you a native English speaker? WantToKnow goes International!

 17. wat als de info van die film toch het wittedoek heeft bereikt, maar dan gesplitst?

  Denk daarbij aan films als Prometheus, avatar en dergelijke.
  De ene gaat over het leven vinden op een andere planeet en het vermengen met het leven op die planeet en ze vinden een manier om hun ziel te verplaatsen van de ene levensvorm naar die van de bewoners van die planeet. De andere film gaat over het vinden van een planeet waar er wezens te vinden zijn die, naar het schijnt de mensen hebben gemaakt, maar willen uit roeien. Daar komt bij dat die planeet een soort basis was ofzo. er zijn theorien dat op de maan en/of mars zulke chizz te vinden is. ook was volgens de bijbel na de zonde vloed een gedeelte van de mensheid uitgeroeid. Maar daarna is ook de link naar de mythische wereld en prehistorie weg. De bijbel zegt super kort dat in de tijd van noach de giganten van toen, helde met grote namen leefden, deze waren de zonen van goden en dochters van mensen. ook reuzen vielen onder hen. hier zijn verschillende films van. dus vind dat wel grappig haha

  1. Wat bedoel je met sf?
   Science fiction of science fact?
   Als alles reeds bestaat/heeft bestaan/ zal bestaan, bestaat verleden en toekomst niet.
   Zijn zieners, profeten, voorspellers niets anders dan mensen die ons verleden weer mogen ervaren in hun bewustzijn en aan anderen dat doorgeven. Voor zoveelste keer kiezen voor hetzelfde spel of ben ik het spelletje zat en kies ik voor geheel wat anders?

   Een gevleugelde uitdrukking is toch: de geschiedenis herhaalt zich weer.
   Ben ik hard leers?

   180 graden + 180 graden en je komt weer uit waar je begonnen was.
   Als je opnieuw wil beginnen is +180 -180 is nul.

  1. Ja Anna, ik zag het ook toen die post er stond. Bijna gênant 😕
   Maar het gaat wel om de inhoud 😉

  2. Begrijp je het zelf nog, Coz? 33.8
   Dus als iemand een gnosticus is, verwordt hij vanzelf op den duur als je hem de tijd geeft, een vrijmetselaar, interessant. Daar ga ik een nachtje over slapen met Pistis Sofia in mijn achterhoofd.

  3. Odette, ik snap het wel hoor, geef alleen hints aan degenen die openminded genoeg zijn.

  4. Coz, heb een relatie gehad met iemand wiens vader bij de Vrijmetselaars zat.
   Wat ik er zeker van begrepen heb dat het ging om heel veel zakenmensen die daarbij aangesloten zijn.
   De rest van het rijtje was zeker niet op hem van toepassing.
   Ondernemers met een schuldgevoel die denken dat ze wegkomen op die manier, dat is er zeker een.

  5. Dat is afkoperij Coz.
   De vrouwen mogen ook nog wat.
   En de vrouwen stinken er nog in ook.
   Word er niet vrolijk van.
   Mannenspelletjes.

  6. vrouwenvoetbal werd idd ook niks. Shirtwisselen als hoogtepunt.( flauw, weet ik)
   gaat dit nu over feminisme, samenzwering of over wat wat is?
   Kijk een keer naar secrets in plain site, verdiep je wat verder en doe dan nog een poging.

  7. Voor alle conspiracy denkers, er zijn meerdere facties op aarde die naar de macht streven. Ze zijn niet verenigd, gelukkig maar. Het Vaticaan heeft een grote grip, de oude gnostici waren de luis in de pels, vandaar ok de Spaanse inquisitie. Toen de Katharen vermoord en verbrand waren gingen ze weer ondergronds, tegenwoordig bekend als vrijmetselaars.
   Diep ingewijden kennen het geheim, tot zekere hoogte. Zij die kennis en wijsheid zoeken kunnen toegang krijgen, de schapen boeit dit niet.Die komen dus ook niet binnen.

  8. Er lopen heel wat liefdevolle zielen op aarde met de beste bedoelingen en worden opgevangen door zeer interessante spirituele groeperingen die toch uiteindelijk blijken helaas te zijn.

  9. Misschien interessant
   Prof. Dr. Daniela Müller, ‘Nieuwe Katharen Van toeschrijving naar toe-eigening’
   Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van het christendom aan de Faculteiten der Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen op donderdag 19 maart 2009

   file:///C:/DOCUME~1/pc/LOCALS~1/Temp/82146.pdf%3bjsessionid=7AF4B599F051CB2353E34776FA69DC93

   ´Wie waren nu eigenlijk deze mysterieuze Katharen, over wie de gidsen in Lombrives u zeker zullen vertellen dat zelfs de meest uitgekookte inquisiteurs er niet in geslaagd zijn al hun geheimen te ontsluieren? Ik beperk mij tot het hoogst noodzakelijke, want de literatuur over de Katharen heeft inmiddels een onmetelijke omvang aangenomen. De Katharen zijn de bekendste en meest radicale heterodoxe, dus van de main-stream afwijkende stroming van het middeleeuwse christendom. Hun ontstaan houdt
   verband met de lekenbewegingen die in het kader van de Gregoriaanse Hervorming zijn ontstaan. Zij leggen het accent op armoede, verkondiging van het Evangelie én kritiek op de geestelijkheid. Zelf hebben zij zich de ‘goede christenen’ of kortweg ‘christenen’
   genoemd, waaruit hun aanspraak blijkt de ware kerk van Christus te zijn, met inbegrip van een ambtenhiërarchie van ouderlingen en bisschop. Aan de oorsprong staat het verlangen naar een geloofspraktijk in overeenstemming met het evangelie. Ten aanzien van hun leer is echter differentiatie op zijn plaats, zowel naar gebied als naar periode. Ze is dus geenszins uniform. Twee hoofdstromen vallen te onderscheiden, die beide hun wortels hebben in de dualistische overtuiging dat de door God geschapen geestelijke wereld aan gene zijde in tegenstelling staat tot de aardse materiële wereld, waarvan de
   oorsprong teruggaat op een kwaad beginsel. Ze kennen slechts één sacrament, dat van het doopsel in de Geest – door hen consolamentum
   genoemd, waardoor mannen en vrouwen volwaardige leden werden van de
   ecclesia Dei. Het consolamentum verplichtte hen tot een streng ascetisch leven met inachtneming van talrijke spijswetten en een absoluut verbod om een eed af te leggen of te doden.
   In 1140 worden zij voor het eerst in het Rijnland gesignaleerd. Korte tijd later duiken ze ook op in Noord-Frankrijk, in Zuid-Frankrijk en Italië…..’

  10. Als je het lijstje van je nakijkt Cozmic op 33.8, werden deze allen vervolgd om hun vrije denken. De ‘vervolging’ gaat heden ten dagen dus gewoon door voor deze vrijdenkers. Niets veranderd dus in de loop van de historie. Eigenlijk treurig, nietwaar? Het komt er hierop neer denk ik, alles wat achter een gesloten deur gebeurt willen de buitenstaanders weten. Als dit niet het geval is dan gaan ze tegen deze deur schoppen net zolang totdat hij open gaat tot bevrediging van hun eigen! nieuwsgierigheid. Krijgen ze geen toegang om deze deur te openen, dan is roddel, achterklap en kwaadsprekerij hun enige verdediging om hunzelf te verdedigen dat ze niet hun zin krijgen in hun poging tot kennis die dan niet te verkrijgen is. Misschien herbergen ze kennis waar de mensheid nog niet aan toe is. Wie zal het zeggen.

  11. Rob De Nijs – Leonardo

   Leonardo woont boven in een toren,
   bouwt vogels van hout en perkament.
   Hij laat ze vliegen uit het raam
   en ziet ze vallen en zoekt
   naar het geheim dat niemand kent.

   Leonardo, hij gelooft wat hij doet,
   hij gelooft dat het moet.
   De mensen zullen vliegen,
   de mensen zullen vrij zijn.

   Niemand houdt van Leonardo,
   Leonardo houdt van niemand.

   Vol van bijgeloof en inteelt
   onder bruine vilten hoeden
   kruipt het stadsvolk bij elkaar.
   Leonardo is een tovenaar.
   Leonardo is een tovenaar…

   Leonardo, hij gelooft…

   Leonardo, hij gelooft…
   http://www.youtube.com/watch?v=dA-MJk8z0ec

  12. In Mein Kampf schreef Hitler ook over de vrijmetselarij. Vrijmetselaars zouden gemeen hebben met de Joden dat bij hen het instinct om te overleven, een natuurlijk instinct van mensen, ontbrak.[24] Vrijmetselaars werden gezien als politieke dissidenten en zij werden verbannen naar concentratiekampen alwaar zij de rode driehoek van de politieke gevangenen moesten dragen.[25] Tussen de 80.000 en de 200.000 van hen werden omgebracht.[26][27] Over dit aantal bestaat geen consensus, omdat veel vrijmetselaars ook tot het Joodse volk en diverse politiek subversieve organisaties behoorden in de ogen van de Duitsers.
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-Joodse_slachtoffers_van_het_naziregime#Vrijmetselaars.2C_Jehova.27s_getuigen_en_Vrije_Bijbelonderzoekers

  13. De oorspronkelijke vrijmetselaars, wilden geen Joden toelaten, om dat de vrijmetselaarrij eigenlijk tegen het Jodendom gericht was, om dat men het wist hoe sterk de Joodse minderheden georganiseerd waren, om hun Scholen/sijnagoge waar werd geleerd te lezen en schrijven, rekenen, terwijl veel mensen in Europa nog analfabeten waren, het geld en goud handelen, woekeren, in Leeds Engeland vond de eerste progrom plaats op de Joden in 1639, de hele stad was in diepe schuld bij de Joden, dus de Sijnagoge in brand schulden weg.
   Nu zijn de meeste Loges niet alle zwaar geinfiltreerd met Joden, van daar de Bilderberg groep, en de Ridders van Malta, ook de nieuwe Catharen willen ze niet toelaten.

  14. Odette, ik vrees je vergist je met al die verhalen over Hitler. Alles kwade in de wereld wordt deze man toegeschoven, terwijl de echte kwaden nog rond lopen en liepen….misschien wel eens tijd om de hele oorlog eens met de feiten van nu te herzien. Mogelijkheden zat om zich erin te verdiepen…<3

  15. Een bewijsje,
   Ir. Hermannus van Tongeren uit Heemstede opereerde meestal als eenling in het verzet. Hij had een efficiënt werkende houtgasgenerator uitgevonden. Dit houtgas verving benzine als autobrandstof. Met die uitvinding meldde hij zich brutaalweg bij de Haarlemse Ortskommandant. Deze stelde hem een Wehrmachtstruc ter beschikking om de uitvinding te vervolmaken. Van Tongeren vervoerde er onderduikers mee en verzorgde voor hen illegale voedseltransporten. Zijn vader was in oktober 1940 gearresteerd omdat hij een prominent lid van de Nederlandse Vrijmetselarij was. Van Tongeren sr. werd medio maart 1941 afgevoerd naar het concentratiekamp Sachsenhausen en overleed daar twee weken later. Hermannus van Tongeren bezocht zijn vader in de gevangenis in Amsterdam voordat die naar Duitsland werd gestuurd. Bij die gelegenheid heeft hij waarschijnlijk Klaus Barbie gezien, die bij de arrestatie van zijn vader was betrokken. Op 7 september 1944 werd hij in zijn woning aan de Herfstlaan opgepakt door drie Duitsers. In de woning waren documenten gevonden die bewezen dat Van Tongeren in het verzet zat. De Duitsers namen hem mee in een geblindeerde auto, stopten bij het Huis met de Beelden en schoten hem ter plekke neer. Daar werd hij de volgende morgen gevonden door een politieagent. Van Tongeren bleek nog te leven en werd naar het ziekenhuis Bethesda Sarepta gebracht waar hij 24 uur later overleed. Zijn echtgenote bezocht haar man op zijn sterfbed. Van Tongeren vertelde haar, dat hij in één van de Duitsers Klaus Barbie had herkend.
   uit:
   http://virtueletochten.noord-hollandsarchief.nl/?pp_id=118&pc_id=20

   Ben je wel eens in een logegebouw geweest? Ze zijn geopend tijdens de open monumenten dagen in bijv. Haarlem. Tijdens mijn bezoek werd er ook aan mij verteld dat tijdens de W.O.II, het glas in lood raam werd verstopt en opgeborgen voor de Nazi’s en het gehele interieur ook. De leden zelf zijn zo goed al mogelijk ondergedoken om vervolging te ontkomen.
   Ga gewoon eens, wat let je? Angst is de slechtste raadgever. Niet zelf ondervinden?

  16. Allemaal gejengel, er wonen meer Joden in New York als in Israel, er komen heel veel Joden terug naar Duitsland en tja Rusland.
   Lees het boek De familie Wittgenstein.
   En denk maar eens na over, dat de meeste mensen van die 1% kapitalisten Joden zijn.
   Ze willen gewoon tussen ons leven en werken, en door nauwe samenwerking hun kapitaal te vergaren over de rug van de onbenullen.

  17. Ja Jenne, 33.26 Dát verschil moet inderdaad eens gemaakt worden. Net zoiets alsof ook alle katholieken pedofielen zijn, ook zoiets, zucht…
   En Monika, Ik heb het wel even gehad met die ontkenningen over de W.O.II en zijn afschuwelijke uitvloeisels. Wat dacht je dan waar ze gebleven waren? CENTER PARKS????? Geen woord meer van mij, te triest voor woorden…

  18. MONIKA,
   Ik heb persoonlijk een brief aan President Gaucks geschreven, dat hij eens de films op yuo tube moet bekijken over de IIWW, dan kan hij zien en lezen wat de Duitsers de RUSSEN/OEKRAINERS hebben aan gedaan, en de al daar levende minderheden, misschien stopt hij dan met zijn gedemoniseren van die landen, en hij mag God op zijn blote knieën danken dat er Uberhaupt nog Duitsers leven, gezien hun moord partijen, en niet alleen maar Joden.

  19. Broeders kennen broeders kennen vrijheid kennen toekomst kennen samen zijn voor een ideaal voor allen 1, 1 voor allen zijn. Ongeacht wie tegen hun is.

   No NWO-shit, to be One or not to be One, that should be your next Questmark….

  20. Odette, we hebben ook een thuisnummer die gratis is. (weet je nog) Mobiele magnetron heb ik thuis nooit op zak, wel popcornkorrels voor het geval dat…

  21. Odette, IK ontken helemaal niets…dat doe jij blijkbaar….droom verder en blijf in het mainstream denken hangen. Succes. Ik word moe van nep-mensen….

  22. MONIKA, het was het Duitse regieme, maar de Duitsers geloofden er wel in, en hebben gemoord wat niet nodig was, t’is waar het waren handlangers, natuurlijk was er ook verzet, maar minimaal, de Duitsers het moet gezegt zijn eerste klas vechtjassen, OK, maar wat er bij komt, nou als je weet wat ze vooral de Slavische volkeren hebben aan gedaan, nou dan verdienen ze niet echt nog te leven.
   Ondanks hun enorme cultuur en intellect, maar hoe groter de geest hoe groter het beest, helaas.

  23. Was het allemaal maar zwart/wit 😉 Dat zou een duidelijker beeld scheppen dan de grijze vlakken met meer dan 50 tinten grijs. De Rransen gedroegen zich na ww1 beestachtig in Duitsland, de Polen moorden de Duitsers uit nadat de grenzen waren verlegd,na WW1 trachtten de Joodse bankiers Duitsland kapot te maken.
   Na de capitulatie schoten de Russen hun eigen krijgsgevangenen met 10duizenden naar de hel, de Engelsen en Amerikanen verhongerden de Duitse krijgsgevangenen . Bombardement op Dresden was alleen op burgerdoelen……
   The list goes on.
   http://www.youtube.com/watch?v=QslV5asj_yM

  24. COZMIC, ja dat weet ik ook allemaal, maar heb sterk het gevoel dat het één het ander oproept, maar er kunnen overal excuses voor gevonden worden, maar dat neemd niet weg dat de Duitsers de agresie pleegden, en met plezier mensen ombrachten, kijk zelf!

  25. Ik ben blij dat ik van ná de oorlog ben, dat hoop ik zo te houden. Geen land of volk heeft zich door de eeuwen heen niet misdragen. Met de kreet : Voor volk en vaderland worden de vreselijkste daden goedgepraat.
   Laat eigenlijk maar….ik voel weinig goeds van deze frequentie, zand erover en een mooie boom erop.

  26. COZMIC, ja ja laat nou maar zand er over je hebt nog al wat zand nodig alleen door direct en indirect 20 millioen dode Russen te bedelven, en vervolgens een boom er op, maar je vergeet dat aan die boom appels gaan groeien, en die vallen nooit ver van de boom.
   Maar je hebt gelijk wees blij dat je van na die vreselijke oorlog bent.
   En discussies als deze zijn niet altijd zinvol, om reden dat men het verleden liever vergeet, maar onze toekomst is geschreven in ons verleden, helaas.

  27. De Nederlanders hebben ook flink huis gehouden in Indonesië. Het is niet eenvoudig om zowel en met een gesluierd bewustzijn en een gesluierde geschiedenis precies te achterhalen wat er allemaal gebeurd is. We leven in een tijd om de sluier op te heffen en het verleden los te laten en te vergeven. Om zo ruimte te scheppen voor iets nieuws wat wel verbonden is met de bron van binnenuit. Niet al dat gemanipuleer en gesodemieter meer van de wereld om ons heen.

  28. wat een verdriet, al die soldaten. Het zijn ook allemaal lieve baby’s en lieve jongens geweest. Allen niet geboren om te moorden, maar zo gemaakt. Wat een pijn. wat een onmenselijkheid. Gedwongen om te moorden, niet verwonderlijk dat ze na de oorlog hoopjes ellende zijn. If only……

  29. Las eens een tekst weet niet meer van wie.
   Iedere oorlog die er wordt geschapen, wordt voorbereidt door eerst de harten en zielen te verduisteren van hen die men nodig heeft om die oorlog te kunnen voeren.

  30. Helaas ben ik niet van voor de oorlog en ook niet van erna . Mijn hele leven lang is er altijd wel ergens oorlog geweest, en vaak wel meer dan 1 tegelijkertijd. Vaak werdt het voor god, koning(in) vaderland , geloof , of zelfs vergelding vanwege een oorlog ver in het verleden gevoerd.Maar eigenlijk zijn dat alleen de drog redenen , de maskers , het ging allemaal om geld en macht. Niet dat men inzag dat macht verantwoordelijkheid betekend , neen het werd gekenschetst als overheersing.
   Nee , ik ben niet van voor de oorlog en ook niet van erna. Echter ook op persoonlijk vlak heb ik oorlogen uitgevochten die bij nader inzien nutteloos waren. Welke oorlog is overigens nuttig. Misschien moeten we eerst de oorlog uit ons zelf halen, en het verleden vergeven . Vergeven is namelijk een heel groot goed . Dat staat niet gelijk aan vergeten dat moeten we niet. Maar laten we beginnen met onszelf vergeven , en dan de anderen, en dan de wereld. Dat schept de ruimte om een vredelievende wereld te scheppen , en de slachtofferrol , die zo vele steeds weer in oorlog laat voeren , los te laten.
   Ik heb goede hoop dat eens de dag komt dat ik werkelijk kan zeggen ik ben nu van na de oorlog!

  31. Ze hebben me geprobeert te dwingen mee te gaan doen aan oorlogen ( vredesoperaties klinkt wel een beetje als politionele acties) En ik heb geweigert. Daarvoor ben ik veracht geridiculiseert en weggezet als verrader, dat boeide me niet. Toch heb ik me laten verleiden , soms , om de strijd van een ander op me te nemen , en heb ik daar slachtoffers mee gemaakt. Was het met woorden , was het met fysiek geweld ,Ik heb getracht dat zo veel als mogelijk te vergoeden en heb mezelf vergeven . Ik vergeef hen die mij de oorlog hebben aangedaan. Nu is het wachten op de rest van de mensheid om in te zien dat oorlog een vorm van in de WAR zijn is. wij zijn vredelievend ! Kijk maar wat jezelf wilt!

  32. Ooit wel eens gehoord van een Oorlog in je zelf??
   Van een strijd die in je zelf gaande is??
   Terwijl je er van buiten blakend gezond er uit ziet. Ziek zijn is ee gevecht van de ene cel op de andere cel voor overleven en na bestaan. Goede cellen zullen zich verzetten tegen verkeerde cellen en/of kwaadaardige cellen die graag willen afsterven. Het lichaam is de plek waar van heel nabij Oorlog woedt. Een plek des onheils waar degene die het niet getroffen heeft een lange weg te gaan heeft en over geleverd is aan een dualistische kant van zegevieren.

  33. Ook de pesrsoonlijke ,lichamelijke en geestelijke oorlogen zijn mij maar al te zeer bekent. Net als jij ken ik de wetten van karma en dharma . Ik spreek alleen de hoop uit dat ook die oorlogen ooit tot het verleden mogen behoren. Ik ga voor harmonie en laat de strijd achter me ( een mooi voornemen toch?)

  34. @Cozmic, na een tijd (in het verleden) boven een cafe in Keulen gewoond te hebben, leuke stad!, heb ik deze humor altijd bij me gehouden. Lekker bier trouwens, ein Stange Kölsch. (lange smalle glazen) 🙂

  35. Ach we schrijven en we moraliseren er op los, geven onze gevoelens en gedachtes voor wat ze waard zijn, mooi toch.
   Onderwijl gaan de genen die de wereld sturen rustig verder via hun think tanks met de boel te mannipuleren, ze zeggen dat en ze doen dit, hun pogramma voor de komende 30 a 40 jaar is al klaar en wordt langzaam hier en daar duidelijk, alles wat wij denken dat het een toevalligheid is, is voorzien met alles er om heen en er in.
   Na de IIWW werd bij hoog en laag gezegt, Duitsland nooit geen leger meer, Duitsland nooit meer één, onderwijl werd de Gestapo ingelijft in de CIA, en via het paperclip programma 60 000 begaafde wetenschappers verplaatst naar de USA, plus alle technieken overgenomen, zij waren al tientallen jaren verder als dat de slimste Europeaan kon bevroeden, het heet anders maar is het zelfde.

  36. Lighten up, als de 3d werkelijkheid slechts een illusie is, maak er een feest van. Iedere geprojecteerde angst wordt een monster, iedere liefdevolle gedachte een feest. Kies maar uit, de sferen bedienen u waar u bij staat.

  37. Ik dacht al even…. de ondertiteling van de 2de wereld oorlog ontbreekt weer.

  38. Het grote probleem is dat velen niet weten wat ze moeten doen met hun weten, inclusief mij zelf.
   We zijn als konijnen die verblind worden door de koplampen van een snel naderende auto.

 18. De Catharen bestaan nog steeds komen nog regelmatig te samen, mannen & vrouwen hebben de zelfde waarde in de uitvoering.
  En JaNee de Laurieren bloeien!
  Er heeft ook heel lang een Moorse gemeenschap bestaan aan de voet van de Pyreneën, er bestaat nog steeds een gehucht Maury.
  Eens was het bijna een Joodse republiek geweest, er woonden toen veel Portugese en Spaanse Joden, en nu nog maar met Franse namen.
  Volgens sommige verhalen is Jezus er begraven en later Maria Magdalena ook, hun dienster Sarah werd de Zwarte Madonna, ja kij maar eens hoeveel witte bergen het heeft, het is een enorm spiritueel gebied, en als je op de goede momenten op de goede plek bent, kun je het voelen en ondergaan.

 19. Onze geschiedenis binnen ons bereik, is 5 tot +/- 15000 jaar oud, de oudste gevonden fossilen van mensen, in Africa zijn bewezen 1’8 millioen jaar oud, denk je eens in wat er allemaal gebeurd is met onze planeet Aarde en onze voorouders de mensen, in het meest verbazingwekkende verhaal kom je nog verbeelding te kort, onze fantasiën, kunnen niet groot genoeg zijn om deze enorme lange tijd te omspannen, daarom elk verhaal hoe absurd ook is mogelijk.
  Mijn Eigen vader na zijn ervaring in Africa bij het DOGON volk die dansen en spreken in de taal van Osirius, en wisten dat er twee sterren bestonden, die niet met het blote oog zichtbaar waren, overtuigde ieder één van het bestaan en gebeurtenis vanbuiten aards bezoek, lang geleden, maar wat is lang in een tijdsbestek van bijna 2 millioen jaar.

 20. Monika

  Die Zecherian Sitchin toch…
  http://www.youtube.com/watch?v=ZfuVcTqmEMg

  Sorry dat ik het zeg maar ik vindt het er niet erg overtuigend uitzien, hij lijkt er enigzins op en bovendien zijn de beelden te slecht om je ervan te overtuigen dat hij het is.

  Als je foto’s van hem bekijkt op google afbeeldingen (waaronder ook oude) zie ik nergens een gelijkende foto van die ronde bolle toet en de haarlijn is anders. En vergeet niet dat men er alles aan heeft gedaan om hem onderuit te halen net als onze duitse vriend von Daniken omdat het niet past in het straatje van de huidige wetenschap.

  1. Ik geef je geen ongelijk Monika, want het leven gaat door.

   Kijk het is natuurlijk altijd moeilijk om zoiets wat je aanbracht te beoordelen, maar het is gewoon duidelijk dat als je denkt `out of the box’ of doet je meteen belachelijk wordt gemaakt door wel een of andere idioot die het allemaal beter denkt te weten omdat het ONDERwijs het hem zo heeft geleerd, dat het zo is.

   Als je zou googlen op Micheal Heiser is wrong, krijg je meteen dit; http://www.rense.com/general28/eneph.htm

   Iemand die meteen de domme fouten van Heiser laat zien met uitleg.

   Misschien is die Heiser gewoon jaloers op Sitchin en zocht ie zo de publiciteit op. Beetje ziek eigenlijk.

 21. arrogant om te geloven dat wij de enige zijn in de ruimte waar wij in leven als wij naar de maan kunnen zou het dan niet mogelijk zijn dat andere beschavingen verder zijn dan ons.
  De menselijke beschaving is hier gewoonweg niet klaar voor als ze nu zouden komen krijgen mensen acuut een hartaanval hebben we ons hele leven aan ons geloof gehouden boem zo de vuilnis bak in lang leve annunaki ik geloof hier namelijk heilig in

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.