Advertentie

De zorgfraude in Nederland..!


x

Verzet tegen zorgverzekeringswet

februari 2012 © Dr. Johan Oldenkamp / Pateo.nl

xx

Dr. Johan Oldenkamp

Ik verzet me tegen de zorgverzekeringswet, zoals deze op 1 januari 2006 in Nederland is ingevoerd. Daarvoor heb ik drie hoofdredenen:

1. De zorgverzekeringswet is strijdig met hogerliggende internationale wetgeving.

2. De zorgverzekeringswet maakt onderdeel uit van de zorgfraude.

3. De zorgverzekeringswet is bedoeld om financiële onderpanden te beschermen.

Graag licht ik deze redenen nader toe.

Hogerliggende internationale wetgeving
Middels VN-Resolutie 2649 wordt het zelfbeschikkingsrecht, voortvloeiend uit het internationaal gewoonterecht, bekrachtigd. Dit betekent dat ik dus zelf mag beschikken over alle beslissingen aangaande bijvoorbeeld mijn gezondheid. In mijn geval neem ik al vele jaren de eigen verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid uiterst serieus. Ik zorg dus zelf voor mijn gezondheid, en daar heb ik geen verzekering voor nodig. Ik draag daarmee zelf de volledige verantwoordelijkheid voor alle consequenties van deze keuze. Het is mijn bewuste keuze om dat op mijn manier te doen. En op basis van VN-Resolutie 2649 heb ik daar ook het volste recht toe. Dit betekent dat de Nederlandse zorgverzekeringswet onrechtmatig is, en dat ik dus niet gedwongen kan worden een zorgverzekering af te sluiten.

Zorgfraude
De farmaceutische industrie heeft de overheid, de aanbieders en de opleiders in de zorgsector omgekocht. De zaak van de zorgfraude is immens veel groter dan de bouwfraude, waarvan alleen een tipje in de openbaarheid is gekomen. Door mij te verzetten tegen de zorgverzekeringswet beoog ik tevens deze zorgfraude in de openbaarheid te brengen. Hieronder ga ik hier dieper op in.

Bescherming onderpanden
Een mens is niet hetzelfde als een persoon. Een mens is een wezen, terwijl een persoon een juridische constructie is. Via de transactie van de geboorteaangifte wordt voor de pasgeboren mens een persoon aangemaakt, die automatische eigendom wordt van de Staat, via een handtekening van de aangever. De Staat registreert daarom dit nieuwe eigendom onder een uniek persoonsnummer.

Gebaseerd op een inschatting van toekomstige belastingafdrachten door deze persoon leent de Staat enorme geldbedragen op de kapitaalmarkt. Als voorwaarde voor deze geldverstrekking dient de Staat echter voldoende maatregelen te treffen om de waarde van dit onderpand zo goed als mogelijk veilig te stellen.

Eén van deze maatregelen die de Staat daartoe heeft bedacht is het verplichten om een zorgverzekering te hebben afgesloten. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld het verplichten om autogordels en helmen te dragen. Hierbij gaat het dus in eerste instantie niet om de persoonlijke veiligheid, maar om de waarborg van de gangbare levensduur van persoon als onderpand voor de verstrekte leningen. Door mij te verzetten tegen de verplichting om een zorgverzekering te hebben afgesloten beoog ik tevens in de openbaarheid te brengen dat de Staat alleen geïnteresseerd is in geld.

Scheppen van een precedent
Mijn streven is om een precedent te scheppen, waarmee de zorgverzekeringswet buiten spel komt te staan voor alle mensen die dat willen. Omdat ik geen inkomen heb, kunnen de gebruikelijke maatregelen van loonbeslag of korten op een uitkering niet op mij worden toegepast. Het enige wat de deurwaarder, die door het College van Zorgverzekeringen (CvZ) op mij is afgestuurd, kan doen is het houden van een executieverkoop van mijn inboedel. Deze executieverkoop staat gepland op vrijdagmiddag 16 maart 2012 vanaf 14:00 uur op mijn woonadres, te weten Nijenheim 1426, 3704 VG in Zeist.
In een eerder artikel heb ik opgeroepen tot een demonstratie tijdens deze executieverkoop (link). Velen hebben al te kennen gegeven mee te zullen doen aan deze demonstratie, waarvan er bovendien video- en audio-opnames gemaakt zullen gaan worden die wellicht zelfs rechtstreeks zullen worden uitgezonden. Op voorhand dank ik alle medestanders in deze zaak tegen het structurele machtsmisbruik door de Staat.

Dat Johan Oldenkamp niet zomaar' een verhaal zit te vertellen, blijkt uit een enorm dossier aan bewijzen. Het is bijvoorbeeld Randall Fitzgerald die dit boek schreef waarin hij de enorme omvang van het probleem onthult en de risico's aantoont, die we als mensheid nemen. Want onze pogingen het leven te verbeteren met behulp van synthetische chemicaliën tasten de gezondheid van onszelf en van al het andere leven op aarde op een alarmerende manier aan. Ons lichaam wordt steeds zwaarder belast door vreemde chemicaliën, terwijl dieren steeds vaker muteren door de aanwezigheid van deze stoffen.

Deze strijd is niet tegen mensen
Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over medemensen. Dat doe ik dan ook niet. Ik weet dat de dienaren van de Staat menen gewoon hun werk te doen. Mijn strijd is dus niet tegen medemensen, maar tegen de Staat. In mijn ogen is de Staat een monster dat als doel heeft alle mensen te beroven van hun waardigheid. Dat monster is niet alleen de Nederlandse staat, want het monster heeft vele koppen. Dit meerkoppig monster streeft mondiale alleenheerschappij na. Dat monster leeft van geld, en daar heeft het groeiende monster steeds meer van nodig. De bedragen die tegenwoordig worden genoemd in de pogingen om het monster te blijven voeden gaan mijn voorstellingsvermogen inmiddels allang te boven.

De Nationale Ombudsman
Niet geschoten is altijd mis. Daarom heb ik mijn bezwaren tegen het wettelijk verplichten om een zorgverzekering te hebben afgesloten neergelegd bij de Nationale Ombudsman. Erg vlot gaat het niet bij deze organisatie. Misschien helpt het wanneer medestanders via de e-mail laten weten hoe belangrijk ze deze zaak vinden. Het e-mailadres van de Nationale Ombudsman is bureau@nationaleombudsman.nl. Een afschrift hiervan, waar ik uiteraard vertrouwelijk mee om zal gaan, stel ik zeer op prijs.

Nadere toelichting op de zorgfraude
De illegale zorgverzekeringswet vormt het sluitstuk van de zorgfraude die vele malen omvangrijker en schadelijker is voor onze samenleving dan de bouwfraude. De zaak van de zorgfraude maakt duidelijk dat de reguliere zorg is gebaseerd op misleiding, omkoping en valsheid in geschriften. Afgezien van de vele miljarden euro’s jaarlijkse schade als gevolg van deze zorgfraude lopen vrijwel alle zorgverzekerden ook gezondheidsschade op als gevolg van de afgenomen zorgdiensten en/of -producten.

Voor het ontstaan van de zorgfraude dienen we terug te gaan tot de jaren dertig van de vorige eeuw. In die periode begon de infiltratie van de farmaceutische industrie in de geneeskundige faculteiten. Sindsdien zeggen de studenten ook geheel correct dat ze medicijnen studeren. De overheid doet daarbij net alsof er geen onderscheid zou zijn tussen geneesmiddelen en medicijnen. Dit is een zeer ernstige vorm van misleiding.
Een geneesmiddel verhelpt de oorzaak van ziekteverschijnselen, terwijl een medicijn deze ziekteverschijnselen slechts onderdrukt. Een geneesmiddel bestaat louter uit natuurlijke stoffen, terwijl medicijnen bestaan uit lichaamsvreemde stoffen. Een geneesmiddel bevordert de werking van het immuunsysteem, terwijl medicijnen deze werking belemmeren en in veel gevallen zelfs ernstig aantasten. De huidige zorg is in essentie volledig medisch van aard, want het draait allemaal om de medicijnen. Met genezen en gezondheidsbevordering heeft dit alles volstrekt niets te maken.

In de zorg draait het dus helemaal niet om gezondheid. In de zorg draait het om geld, want de zorg dient het monster. Aan gezondheid valt geen geld te verdienen, maar wel aan ziekte. En vanwege het onverzadigbaar winstbejag van de zorgleveranciers wordt aan ziekte ieder jaar meer verdiend. De aantallen ziekteverschijnselen nemen dan ook ieder jaar steeds verder toe, en worden ook steeds ernstiger. Uit de cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek zien we een steeds snellere stijging van de zorgkosten en een steeds hardere daling van de algehele gezondheidsbeleving. Hier is iets zeer grondig mis. Dat moge hopelijk voor iedereen duidelijk zijn.

Toenmalig minister van Landbouw, Gerda Verburg, hier op PR-toer voor hogere melkconsumptie. Opnieuw een 'glossy' presentatie voor een product dat op zijn zachtst gezegd, gevaren meebrengt voor de volksgezondheid heeft. (klik op foto voor artikellead)

De cijfers liegen dus niet.
Onze overheid wel. Het is al eeuwen bekend (en wellicht nog veel langer) dat het voor een mens volstrekt ongezond is om dieren of dierlijke ‘producten’ te eten. Wie herinnert zich de overheidscampagne ‘Melk de witte motor’ nog? Het is echter bijna even schadelijk om melk te gieten in een verbrandingsmotor als in ons spijsverteringssysteem. Vanwege onder andere het massaal nuttigen van voeding gemaakt van dieren of dierlijke uitscheidingen ontstaan er steeds meer ziekteverschijnselen. Daar kan de farmacie mooi op inspelen met nieuwe, fors-geprijsde, gepatenteerde onderdrukkingsstoffen. En de medische ‘professionals’ spelen vervolgens braaf hun volksverradersrol mee in ruil voor een onbehoorlijk veel geld.

Om te zorgen dat deze volksverlakkerij niet bekend wordt bij het grote publiek werd er een wetje bedacht die iedere Nederlandse persoon verplicht een farmaceutische zorgverzekering te hebben afgesloten. Vervolgens wordt de premie voor deze verzekering ieder jaar steeds hoger, en wordt de dekking van deze verzekering ieder jaar steeds verder uitgehold.

Ondertussen gaan de brave en gedweeë burgers gewoon door met hun sponsoring van de frauduleuze zorgaanbieders (inclusief de verzekeraars). De meeste zijn zo gehersenspoeld dat ze niet eens in de gaten hebben hoe ze openlijk worden voorgelogen en opgelicht. Dit kan natuurlijk niet langer. Dat is in ieder geval mijn mening. Mee eens? Help dan mee door zoveel als mogelijk mensen te prikkelen om zelf onderzoek te gaan doen naar de zorgfraude. Bedenk daarbij dat het niet alleen gaat om ons geld, maar vooral om onze gezondheid, en die van onze naasten.

Johan Oldenkamp

Zeist, 23 februari 2012

e-mail: Johan (at) Pateo.nl

61 gedachten over “De zorgfraude in Nederland..!

 1. Zojuist heeft een medewerker van de Nationale Ombudsman me telefonisch laten weten dat de ombudsman in deze zaak niets kan betekenen. Alleen een gang naar de rechter kan hier eventueel verandering in brengen. Is er een advocaat die me hierbij wil helpen? Mijn contactgegevens staan op Pateo.nl. Bij voorbaat mijn hartelijke dank!

  1. Gaat het hier bij de ombudsman om wel of niet “kunnen” of “willen” of “mogen”.

  2. De ombudsman kan voor zover ik weet slechts een advies geven (wat niet bindend is).

   Bovendien is de ombudsman een overheidsinstelling om de burger het (misleidende) gevoel te geven dat hij tenminste nog ergens met een klacht terecht kan.

   De overheid is een ‘ingesteld systeem’ wat zichzelf uiteraard niet zal ondergraven c.q. verzwakken. Wie zich tegen deze machine verzet, staat op de nominatie erdoor vermorzeld te worden.

   Dit is dan het algemene beeld.

   Vanmorgen was ik op ons weiland, bij de paarden. Van het schrikdraad hebben we reeds lang de stroom gehaald. Het valt op dat onze paarden kennelijk de schrik te pakken hebben en netjes op ons stukje grond blijven. En toch, zelfs al zou de stroom erop staan, zouden ze makkelijk door de omheining kunnen breken en de vrijheid in gaan. Ze doen het niet. Waarom? Onrealistische angst. Hun perceptie van de werkelijkheid is te beperkt.

   Dit is zomaar een voorbeeld om aan te geven dat wij mensen te vaak vanuit een onrealistische angst reageren. Machthebbers staan machtenloos wanneer mensen zich bewust worden van hun mogelijkheden. Bij het ‘systeem’ wat we nu kennen zijn daar echter wel voldoende mensen voor nodig. Een systeem staat of valt met de medewerking van derden. 1 persoon die de premie van de ziektekostenverzekering niet meer betaald is mooi, maar die kan door ‘het systeem’ mooi opgeruimd worden. Vertaalt naar de tegenwoordige werkelijkheid; financieel kapotgemaakt en daarmee onschadelijk gemaakt. Maar wat nu als ineens 100.000 mensen die premie niet meer betalen? Of 1 miljoen (van de 16 miljoen)? Daar is niets meer tegen te beginnen…

   Wat mij intrigeert is ‘change management’. Wat is ervoor nodig om mensen ergens van bewust te maken en ze vervolgens in beweging te krijgen?

   Interesting…

   Ondertussen denk ik dat Johan Oldenkamp er goed aan doet zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de inhoud van dit artikel. Het is natuurlijk krankzinnig dat geneeskunde een weg wordt om vooral zakken te vullen en macht uit te oefenenen over burgers.

  3. @ Nico,
   Een van mijn paarden, de “verschrikkelijke Jezebel” [ een (hybride)przewalski], heeft een nuchtere kijk op de dingen. Zij breekt – als ze dat nodig vindt – wel gewoon door 4 rijen prikkeldraad + stroom.
   Wild bloed, hè. 🙂
   Daar kan de doorsnee burger (de meest gedomesticeerde productie-eenheid van de “powers that be”) een puntje aan zuigen. De meeste van ons hangen nog “machteloos” in het virtuele web van de matrix. Bang om lichaam, bezit en privileges te verliezen.
   Jezebel vertrouwt op haar Kracht. Zij verkiest de weg van haar wilde ziel te volgen. En als er, volgens haar, eens wat in de weg staat, tja, dan is er voor mij weer werk aan de winkel. Zij is natuurlijk een “pain in the ass” – ontembaar – maar tevens een bron van inspiratie. (Ook al zien sommigen alleen maar een beste berg salami in haar…)

   Haar berijden heb ik op moeten geven – zij is bereid mijn ziel te dragen en me overal heen te brengen waar velen nog niet durven gaan…

 2. Ik kan mij helemaal vinden in het betoog van de Hr J Oldenkamp.
  Want naast de stevige premie’s die gelijk gehanteerd werden wordt er ook nog eens extra belazerd d.m.v. het zogenaamde eigen risico wat op jaar basis ook nog eens een gigantisch bedrag is!
  Dat op deze wijze de Nederlander geterroriseerd wordt is een ding dat zeker is heel het nieuwe zorgstelsel is, voor mij, een systeem waar de top gewaarborgd is van inkomsten.
  Met dit nieuwe systeem van pakken van de burgers kunnen ze zorgeloos doorgaan met prijzen, premie’s en wat ze nog meer zullen bedenken te verhogen!
  Alhoewel we gisteren in de kranten konden lezen dat de uitgave in die sector een miljard te hoog zijn!!!
  Dat geld wordt natuurlijk dus probleemloos binnen geharkt door Big Brother
  En blijft men de minder dure(wel werkzame) zaken zoals bijv: accupunctuur, Homeo-pathie en allerlei andere methode’s boycotten!
  Wij zijn toch zonder Chemicalien in de 20e eeuw gekomen en alleen Big Pharma is onze redding met zijn kostenplaatje en nieuwe aandoeningen als toetje!
  Ik hoop van harte dat er nog een advocaat is die ruggegraat genoeg heeft om U te ondersteunen!

 3. BESTE,

  Het heeft hier allemaal wel heel veel van weg wat de dhr. Oldenkamp indeze stelt.

  Streker nog als ik alle links en topics indeze, bij elkaar optel mag ik eigenlijk wel concluderen, dat wij het Nederlandsche Volk Inzake de betalingen (zorgverzekeringen)
  en de geleverde diensten van de Big Pharma Zorg corperation der nederlanden, Allen eigenlijk schadeloos gesteld dienen te worden, gelet de geleverde WANPRESTATIES.

  Van deze Big Pharma zorg corperatie.

  En moeten wij concluderen dat wij het Nederlandsche VOLK slechts als proefkonijn zijn gebruikt.

  En sterker nog, bij de NAZI’s was het gratis.

  De BILDERBERG heeft bijgeleerd.

 4. Zorgfraude. financiële fraude, kennis en wetenschapsfraude en religieuze fraude. We worden dus al heel lang beduveld door diegenen, die de macht hebben. Het wordt nu echt tijd, dat we ons gaan “ontdekken” en de dekens en sluiers afleggen.

 5. Hi Johan, ik loop al jaren met het idee dat het anders zou moeten kunnen dan verplicht te moeten betalen voor geen of bijna geen dekking voor ECHTE zorg, terwijl de premie (vooral door ‘R&D’ en marketingkosten van Big Pharma en onwenselijke en ineffectieve vaccinaties…) elk jaar omhoog gaat. Het wordt zo in feite net zo onwettelijk als belasting betalen an sich…En dat terwijl er preventieve gratis tot bijna gratis zorg mogelijk is, wat weer systematisch wordt onderdrukt (van patiënten naar patenten). Anyway, de mensen die mijn en jouw artikelen kennen weten wel hoe dit werkt.

  Aangezien echte gezondheid en ware immuniteit tot een van de belangrijkste peilers behoren van mij HealingSoundMovement TV uitzendingen, wil ik je ook vragen om er samen meer aandacht aan te geven, laten we een afspraak maken om het te bespreken en te filmen!

  Voor de mensen die nog wat meer achtergronden willen van Big Pharma, de macht, de belangenverstrengeling, de corruptie en waarom de zorgpremie echt zo hoog is…zie deze lezing over vaccinaties en de farmaceutische industrie die ik begon te geven in 2008:

  http://www.healingsoundmovement.com/video/28/vaccinaties-immuniteit-deel-1-j.-consemulder.html

  (de andere delen en andere lezingen staan op de website bij Video’s HSM. We deden toen nog geen tv, dus de kwaliteit audio en beeld zijn niet optimaal, maar de lezing geeft wel een diep beeld van hoe ziek de zorgindustrie zelf is…)

  1. Ha die John, tis makkelijk mensen te waarschuwen en te informeren voor de gevaren van de Big Pharma industrie, maar wat niet uitsluit dar er geen duidelijk ANWB borden iemand informeren de andere kant op. Gezien dat we massaal mensen wakker er mee kunnen maken is 1 ding zeker maar wat is de andere kant weg en hoe adviseer je dat als een beter geleidings middel, zodat je een heuse ommezwaai kunt verwachten voor iedereen die dat graag ondervinden wil. Grappige is dat nog wel eens ontbreekt want niet enkel is het alternatieve geneeskunde en of de natuurlijke genees wijze een onverlicht pad, tis ergens het zelfde gevaar als wat de reguliere geneeskunde ook voort brengt. Wat beide kanten zijn duurzame betaalde zaken die nog al diep in de buidel doen tasten voor iets wat meer valse hoop op genezing kan volstaan. Ik zelf wordt er niet beter van, wel wijzer !

  2. Beste Johan, John, beste allemaal,

   Zelf kan ik ook al jaren niet (meer) leven met die verplichte betalerij van organisaties die het gaat om eigen financiële winst in plaats van algemeen nuttige dienstbaarheid.
   Onder die zorgverzekeringsplicht ben ik uitgekomen, en kun jij uit, door je vandaag bij de Sociale VerzekeringsBank aan te melden als ‘Gemoedsbezwaarde” van verzekeringen.
   Je verklaart dan dat je je nergens ooit meer zal verzekeren, en dankzij -met respect- “dezwarte kousen” in ons Nederland heeft de toenmalige CDA regering het verplichte zorgstelsel er alleen maar door kunnen jassen na de extreem religieuzen in hun gelederen een A4-tje te hebben toegestuurd waarop zij zich legaal kunnen uitzonderen van deze Goddeloze verzekeringsterreur.
   Kortom ‘van God mag je je niet verzekeren’, dus hoeft dat niet.

   Ben je dan helemaal onverzekerd daarna?
   Dat staat de Nederlandse wet niet toe, iedereen op Nederlands grondgebied heeft immer recht op basale zorg eerst. Zo is Nederland groot geworden, en die verworvenheid heeft de commercie er nog niet niet helemaal uitgehandeld.
   Van God mag jij dus geen verzekeringen betalen (want inderdaad is alles in Gods hand, of zoals jij het zegt: in mijn eigen totale verantwoordelijkheid als -ook- jij God bent, als God immers Alles/Omnipresent is), maar van God mag je dus kennelijk wel belasting betalen…
   De regering heeft dus bedacht dat zodra jij dat A4-tje tekent dat jij in de hoogste belastingcategorie beland en meteen ‘premievervangende belasting’ gaat betalen.
   Belasting is natuurlijk iets anders dan verzekeringspremie voor de religieuzen…

   Met die belastinginning, ongeveer gelijk aan de maandelijkse ziektepremies maar toch iets goedkoper omdat er minder speculatieve winsten mee gepaard gaan, gaat onze Staat jou stiekem toch ergens verzekeren, want zij moeten immers aan de wettelijke zorgplicht blijven voldoen, die jij nu toch zelf (mee)betaalt. Zoals dat hoort bij “onderlinge” en “solidariteit” en “samen-leven”. De sterken steunen de zwakken, de gezonden helpen de zieken, in een menswaardige maatschappij.
   Wordt jij ‘gemoedsbezwaarde’ dan voer je dus eigenlijk het ziekenfonds weer in dat onder druk van de aandeelhouders-en-grootverdieners-aan-ziekteleed dus net was afgeschaft door diezelfde regering. Ineens krijgt de overheid de plicht en het geld weer in handen om zorg te leveren, zonder dat het zorggeld kan verdwijnen naar zaken die niets met zorg te maken hebben (zoals aandeelhouders winsten).

   O ja, de overheid doet er veel aan om deze route uit de schijnwerpers te houden, stel dat iedereen gemoedsbezwaarde gaat worden, dan komt die niet manipuleerbare onderlinge kracht en solidariteit weer terug immers.
   In mijn geval heb ik overigens jaren terug verklaard dat ik reeds vanaf mijn geboorte gemoedsbezwaard was. Of jij dit met terugwerkende kracht kunt doen, bv door onwetendheid doordat de Staat jou niet duidelijk voorgelicht heeft over je alternatieve mogelijkheden inzake zorgverzekerplicht, dat weet ik niet. Wel goed dat je niet bang bent voor deurwaarders terreur. Over dat laatste wil ik t ook nog wel s met jullie hebben, en over de grappen en stappen van Stichting Xwiljoenen daarbij. Op uitnodiging dan.

   Je merkt in dit schizofrene Staats gedoe dat je als heel mens dit alleen maar kunt pareren met dezelfde schizofrenie. Ik heb de Staat steeds vragen gesteld over hun dwaze uitzonderingen A4-tje.
   Ik moest verklaren dat ik tegen verzekeringen ben ‘wegens God’. Maar hoe kan ‘God” ooit tegen elkaar helpen en steunen zijn? Het stelsel dat een voorloper was van commerciële geldbeluste verzekeringen heette “Onderlinge”.
   Dus als jij Johan, John, een inboedel hebt, en wij allen ook, dan maakten wij een potje waarin we allemaal een beetje inlegden, genoeg om bij tegenslag elkaar uit de nood te helpen.
   Ging jouw inboedel per ongeluk in de fik, dan was het potje voor jou om je weer op poten te helpen. Ging er geen enkele inboedel in de fik, dan hoefde ook niemand meer in te leggen, tenzij we het jaarlijks dan opmaakten om gezamenlijk onze voorspoed te vieren. In elk geval werd er nooit geld afgeroomd aan ‘salarissen’ of ‘overhead’, en al helemaal niet aan ‘winsten voor hen die niet eens inleggen’.
   Tegen “Onderlinge” heb ik dus niets; Tegen verzekeringen waar het om geldplukken gaat ten behoeve van egoïstische verrijking heb ik dus alles. Zou ‘God’ dat ook zo zien? Op een vraag hiernaar blijft de schizofrene overheid het antwoord wel schuldig hoor. Liever hebben zij dat je zwijgt en het hun niet moeilijker maakt dan de zwarte kousen dat indertijd al deden met kamervragen.
   Ik denk ja, dat die overigens wel een punt hadden. En ben benieuwd naar je juridische EU gang Johan. En ja John, hier is wel een weg naar meer zorg voor een eerlijkere prijs, toegankelijk voor iedereen vandaag nog. Dankzij een uitzondering in de wet die regel kan worden…

   Op verzoek geef ik je meer info. Je executiedatum staat genoteerd Johan. Zullen we een onderlinge opzetten voor dit soort akkefietjes…? Iets voor een Argusoog babbeltje John?
   Hartegroet, Johan Peter T

  3. Hi Paul, precies om die reden ben ik ook gestart met een themakanaal voor maandelijkse uitzendingen over ‘Informatie Geneeskunde’ en de biofysische en preventieve geneeskunst. Van orthomoleculaire geneeskunde tot ayurveda, van scalair elektromagnetisme tot homeopathie, van digitale biologie tot de rol van non-lokaal bewustzijn, het zal allemaal aan bod komen in de vorm van een serie tv-specials (sponsoren om de productie mogelijk te maken kunnen zich melden)!

   En @ Johan Peter: ik ga binnenkort ‘ronde tafel gesprekken’opnemen over diverse thema’s waar ook het koningshuis, de belastingfraude, de vastgoedfraude en de zorgfraude en de energiefraude en de milieufraude en de geldfraude (we kunnen wel doorgaan…) aan bod komen. Maar nog belangrijker vin dik inderdaad constructieve en duurzame oplossingen (vandaar ook de brede kijk binnen mijn tv-programma;s via Duurzaam24tv).

   Problemen zat, nu de echte oplossingen. Evolutie met beetje revolutie? In ieder geval wordt het in beeld gebracht en naar buiten gebracht. Wie ons wil steunen mag zich melden.

   En inderdaad, het gaat om verbinding en eerlijke verdelingen; een potje voor elkaar is geweldig, onrechtmatige koningschap en belastinggeld afsnoepen voor bailouts voor banken en bonnen en granaten (ook via beleggingen via sommige zorgverzekeraars overigens.,..) is niet mijn idee van elkaar een beetje helpen in ‘crisis’ tijden, toch!? Dat is geen potje, maar er een potje van maken. En de pot verwijt de ketel, maar het enige wat telt zijn de oplossingen voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Is dat mogelijk? Not if good men do nothing…Dus wie steunt ons?

  1. Dat is het best presterende medicijn ter wereld met een score van 4% over placebo.

  2. Geachte heer Hoffmann,

   Wat is voor u meer waard: een hengel of een vis?

   De ‘waarheid’ of het ‘goede’ antwoord is als de vis. Zelf nadenken en gedegen onderzoek doen is als de hengel.

   Met vriendelijke groeten,
   van een principiële veganist

  3. Geachte heer Oldenkamp,

   Het beantwoorden van een vraag met een wedervraag vind ik niet erg netjes. Gelet op uw definitie van geneesmiddel versus medicijn zou ik nog steeds graag willen weten onder welke categorie u Aspirine van Bayer schaart.

   Met vriendelijke groet.

  4. medicijn die in een fabriek(chemische industrie) geproduceerd wordt is
   per definitie geen geneesmiddel. Omdat er een patent op staat kun je dat op voorschrift alleen tegen geldbetaling kopen. Op medicijn staat altijd een bijsluiter. Medici definieren ziekte vanuit hun analytisch, deterministisch, reductionistisch, naturalistisch denken als iets biochemisch en fysiek met meetinstrumenten waarneembaar. Het nadeel is dat voor elke discipline een specialist bestaat. Ze zie soms door de bomen het bos niet meer maar dat komt door hun manier van denken. Dat is ook niet bevorderlijk om een patient adequaat en snel te behandelen. Huisartsen zijn eerste lijn hulpverleners, natuurlijk ontontbeerlijk, maar schuwen niet het medisch experiment omdat ze het ook niet altijd zien en weten gebruiken ze het trial en error methode. Niet vanuit de mens wordt gedacht maar vanuit de medicijn. Zij leren op school welke medicijnen ze moeten geven bij welke ziekte. En als ze niet door een artsenbezoeker zijn gemanipuleerd bent u als patient ook nog eens een proefkonijn. Als de aspirine niet perse op dokers voorschrift wordt voorgeschreven is dit geen medicijn. Want medicijnen mogen alleen voorgeschreven worden door artsen die afgestudeerd zijn in medicijnen. Mag iedereen uit eigen beweging aspirine kopen dan valt aspirine onder de placebo’s. Ik zou zelf eerder een sinasappel of appel eten of genoeg water drinken als ik even hoofdpijn zou hebben. Daarom is het een onzinnige vraag of aspirine medicijn of geneesmiddel is. Want het kan ook placebo zijn maar dat is niet u vraag. Dus uw vraag is niet compleet en na mijn verhaal weet u ook niet meer of asprine medicijn of geneesmiddel is. Want het is ten slotte de patient die bereid moet zijn om aan zijn eigen genezing of beterschap te werken. Als hij er zelf niet in gelooft werkt zelf de beste medicijn of chemische bestraling eenvoudig niet. En die Johan Oldenkamp hoeft zich voor u niet te verantwoorden want wat u zegt bent uzelf. Probeer niet altijd vanuit die matrix een andere te papagaaien maar ga eens vanuit eigen kracht uw onderzoek doen. Dat is bewustzijnsgroei niet meer en niet minder. Succes

   Johan ook u veel succes want er zijn maar weinigen die deze stap echt durven te maken. May the Force be with you.

 6. Het is een prachtig beeld wat je schetst. Massaal in opstand tegen de meedogenloze schurken van de macht. Massaal in het geweer tegen uitbuiting, onderdrukking. oorlogsgeweld en manipulatie. Helaas zal dat nooit gebeuren. Er zijn maar relatief weinig mensen die zien wat er gebeurt en waarom het gebeurt. Er zijn nog minder mensen die durven te beseffen wat dat inhoudt. En er zijn nog veel minder mensen die het lef en de puf hebben om verzet te plegen en de zorgvuldig voorgebaande en platgetreden paden te verlaten. slechts een handje vol mensen die het risico aandurven de gevaarlijk sluwe en overweldig goed georganiseerde machthebbers zelfs maar tegen te spreken, laat staan verzet te plegen.

  1. Beste Jan,

   Het machtssysteem richt zichzelf ten gronde. Daar hoeven we niets voor te doen. Waar het mij om gaat is zoveel als mogelijk mensen loskoppelen van dit systeem, zodat ze relatief weinig hinder gaan ondervinden van deze ineenstorting.

   De meerderheid van de mensen wordt nog vastgehouden in de ontkenningsfase. Wie daaruit wakker wordt krijgt eerst te maken met woede, dan met marchanderen en daarna met depressie. Pas daarna volgt acceptatie. Dit zijn de 5 fasen van traumaverwerking, waar we als mensheid nu doorheen zullen gaan.

   We hoeven nergens tegen in opstand te komen. Het enige wat telt is dat we ons bewustzijn gaan verruimen en zelf leren nadenken. Ik schrijf dit soort artikeltjes niet omdat ik een revolutie hoop te ontketenen. Ik schrijf dit om mijzelf en anderen aan het denken te zetten over de absurde systemen die we hier hebben gecreëerd. Op alle gebieden hebben we er een enorme puinhoop van gemaakt. Wie dit niet ziet of wil zien, die zit dus in fase 1: ontkenning.

   Groeten, Johan

 7. Beste Johan, beste allemaal,

  Zelf kan ik ook al jaren niet (meer) leven met die verplichte betalerij van organisaties die het gaat om eigen financiële winst in plaats van algemeen nuttige dienstbaarheid.
  Onder die zorgverzekeringsplicht ben ik uitgekomen, en kun jij uit, door je vandaag bij de Sociale VerzekeringsBank aan te melden als ‘Gemoedsbezwaarde” van verzekeringen.
  Je verklaart dan dat je je nergens ooit meer zal verzekeren, en dankzij -met respect- “dezwarte kousen” in ons Nederland heeft de toenmalige CDA regering het verplichte zorgstelsel er alleen maar door kunnen jassen na de extreem religieuzen in hun gelederen een A4-tje te hebben toegestuurd waarop zij zich legaal kunnen uitzonderen van deze Goddeloze verzekeringsterreur.
  Kortom ‘van God mag je je niet verzekeren’, dus hoeft dat niet.

  Ben je dan helemaal onverzekerd daarna?
  Dat staat de Nederlandse wet niet toe, iedereen op Nederlands grondgebied heeft immer recht op basale zorg eerst. Zo is Nederland groot geworden, en die verworvenheid heeft de commercie er nog niet niet helemaal uitgehandeld.
  Van God mag jij dus geen verzekeringen betalen (want inderdaad is alles in Gods hand, of zoals jij het zegt in mijn eigen totale verantwoordelijkheid als -ook- jij God bent als God immers Alles/Omnipresent is), maar van God mag je dus kennelijk wel belasting betalen…
  De regering heeft dus bedacht dat zodra jij dat A4-tje tekent dat jij in de hoogste belastingcategorie beland en meteen ‘premievervangende belasting’ gaat betalen.
  Belasting is natuurlijk iets anders dan verzekeringspremie voor de religieuzen…

  Met die belastinginning, ongeveer gelijk aan de maandelijkse ziektepremies maar toch iets goedkoper omdat er minder speculatieve winsten mee gepaard gaan, gaat onze Staat jou stiekem toch ergens verzekeren, want zij moeten immers aan de wettelijke zorgplicht blijven voldoen, die jij nu toch zelf (mee)betaalt. Zoals dat hoort bij “onderlinge” en “solidariteit” en “samen-leven”. De sterken steunen de zwakken, de gezonden helpen de zieken, in een menswaardige maatschappij.
  Wordt jij ‘gemoedsbezwaarde’ dan voer je dus eigenlijk het ziekenfonds weer in dat onder druk van de aandeelhouders en grootverdieners aan ziekteleed dus net was afgeschaft door diezelfde regering. Ineens krijgt de overheid de plicht en het geld weer in handen om zorg te leveren, zonder dat het zorgend kan verdwijnen naar zaken die niets met zorg te maken hebben (aandeelhouders winsten).

  O ja, de overheid doet er veel aan om deze route uit de schijnwerpers te houden, stel dat iedereen gemoedsbezwaarde gaat worden, dan komt die niet manipuleerbare onderlinge kracht en solidariteit weer terug immers.
  In mijn geval heb ik overigens jaren terug verklaard dat ik reeds vanaf mijn geboorte gemoedsbezwaard was. Of jij dit met terugwerkende kracht kunt doen, bv door onwetendheid doordat de Staat jou niet duidelijk voorgelicht heeft over je alternatieve mogelijkheden inzake zorgverzekerplicht, dat weet ik niet. Wel goed dat je niet bang bent voor deurwaarders terreur. Over dat laatste wil ik t ook nog wel s met jullie hebben, en over de grappen en stappen van Stichting Xwiljoenen daarbij. Op uitnodiging dan.

  Je merkt in dit schizofrene Staats gedoe dat je als heel mens dit alleen maar kunt pareren met dezelfde schizofrenie. Ik heb de Staat steeds vragen gesteld over hun dwaze uitzonderingen A4-tje.
  Ik moest verklaren dat ik tegen verzekeringen ben ‘wegens God’. Maar hoe kan ‘God” ooit tegen elkaar helpen en steunen zijn? Het stelsel dat een voorloper was van commerciële geldbeluste verzekeringen heette “Onderlinge”.
  Dus als jij Johan een inboedel hebt, en wij allen ook, dan maakten wij een potje waarin we allemaal een beetje inlegden, genoeg om bij tegenslag elkaar uit de nood te helpen.
  Ging jouw inboedel per ongeluk in de fik, dan was het potje voor jou om je weer op poten te helpen. Ging er geen enkele inboedel in de fik, dan hoefde ook niemand meer in te leggen, tenzij we het jaarlijks dan opmaakten om gezamenlijk onze voorspoed te vieren. In elk geval werd er nooit geld afgeroomd aan ‘salarissen’ of ‘overhead’, en al helemaal niet aan ‘winsten voor hen die niet eens inleggen’.
  Tegen “Onderlinge” heb ik dus niets; Tegen verzekeringen waar het om geldplukken gaat ten behoeve van egoïstische verrijking heb ik dus alles. Zou ‘God’ dat ook zo zien? Op een vraag hiernaar blijft de schizofrene overheid het antwoord wel schuldig hoor. Liever hebben zij dat je zwijgt en het hun niet moeilijker maakt dan de zwarte kousen dat indertijd al deden met kamervragen.
  Ik denk ja, dat die overigens wel een punt hadden. En ben benieuwd naar je juridische EU gang Johan.

  Op verzoek geef ik je meer info. Je executiedatum staat genoteerd. Zullen we een onderlinge opzetten voor dit soort akkefietjes…?
  Hartegroet, Johan Peter T

 8. @ Nico,
  Een van mijn paarden, de “verschrikkelijke Jezebel” [ een (hybride)przewalski], heeft een nuchtere kijk op de dingen. Zij breekt – als ze dat nodig vindt – wel gewoon door 4 rijen prikkeldraad + stroom.
  Wild bloed, hè. 🙂
  Daar kan de doorsnee burger (de meest gedomesticeerde productie-eenheid van de “powers that be”) een puntje aan zuigen. De meeste van ons hangen nog “machteloos” in het virtuele web van de matrix. Bang om lichaam, bezit en privileges te verliezen.
  Jezebel vertrouwt op haar Kracht. Zij verkiest de weg van haar wilde ziel te volgen. En als er, volgens haar, eens wat in de weg staat, tja, dan is er voor mij weer werk aan de winkel. Zij is natuurlijk een “pain in the ass” – ontembaar – maar tevens een bron van inspiratie. (Ook al zien sommigen alleen maar een beste berg salami in haar…)

  Haar fysiek berijden heb ik op moeten geven – zij is bereid mijn ziel te dragen en me overal heen te brengen waar velen nog niet durven gaan…

  1. @Sjamamma
   Ik heb me laten vertellen dat paarden vooral vluchtdieren zijn. Jezebel is zich kennelijk bewust van haar kracht en wordt daardoor onhandelbaar. Mooi vergelijking. Ik zou graag zien dat ‘de burger’ zich ook bewust zou worden van zijn/haar kracht, zodat hetzelfde effect optreedt.

 9. Johan ik moet je gelijk geven, ik wil niet tegen de overheid vechten ook al omdat ik denk dat als ik het niet meer kan betalen dat dan al zoveel mensen voor mij het op moeten geven dat ze noodgedwongen wel iets anders moeten verzinnen.
  Verder kan ik niet meer zonder ons zorgsysteem, mijn lichaam gaat het op verschillende punten opgeven.
  De voornaamste fout die ze hebben gemaakt is om de declaraties te vertrouwen, hoevaak heb ik al herhalingsrecepten gekregen die ik nooit meer heb gebruikt, de apotheker heeft ze bij de verzekering al lang gedeclareerd.
  Ook behaindelingen van de fysiotherapeut ik verwacht dat die altijd een volledige behandeling declareren ook als ze tegen de patiënt zeggen dat doorbehandelen geen zin meer heeft.
  Laatst moet ik wat pillen afrekenen 40€ voor 3 maanden ze blijven de prijzen maar opvoeren het grootste deel komt voor rekening van het ziekenfonds in feite betalen we dat zelf, na de bankdirecteuren zijn het onze declaraties die het meeste uit de band springen.
  Hoe nu veder Johan, was gewoon meelopen met het systeem niet beter geweest?

 10. Dit persbericht heb ik zojuist rondgestuurd:

  Zorgeloos gezond

  Psycholoog weigert afsluiting zorgverzekering

  De Zeister psycholoog Dr. Johan Oldenkamp weigert principieel om een zorgverzekering af te sluiten. Eén van zijn redenen is dat de Nederlandse zorgverzekeringswet in strijd is met een hogerliggende VN-resolutie, waarin het zelfbeschikkingsrecht, voortvloeiend uit het internationaal gewoonterecht, wordt bekrachtigd. Oldenkamp: “Ik zorg zelf voor mijn gezondheid, en daar heb ik geen verzekering voor nodig.” Hij gaat zelfs nog verder. Hij beweert namelijk dat mensen ziek worden van de zorg. De feiten ondersteunen zijn bewering. Uit de cijfers van het CBS blijkt inderdaad dat mensen steeds meer ziekteverschijnselen krijgen. Al in 2009 heeft hij hierover een boek geschreven, getiteld ‘Aanklacht tegen de overheid; Over het schenden van mensenrechten in Nederland’. Op zijn website Pateo.nl kan dit boek gratis worden gelezen.

  Omdat Oldenkamp weigert om een zorgverzekering af te sluiten heeft het College van Zorgverzekeringen hem een boete opgelegd. Omdat hij ook weigert om die boete te betalen vindt op 16 maart a.s. vanaf 14:00 uur de executieverkoop plaats van zijn inboedel. Vanuit het hele land komen die vrijdagmiddag medestanders naar zijn woning aan de Nijenheim 1426. Oldenkamp grijpt deze excessieve machtsuitoefening aan om de belangen achter de zorgverzekeringswet te ontmaskeren. Het gaat hier namelijk helemaal niet om gezondheid, maar om geld. Daarom moeten mensen ook ieder jaar steeds meer betalen, voor steeds slechtere zorg.

  Oldenkamp roept iedereen die ook ziek is van de zorg op om dan ook naar zijn woonadres te komen. Oldenkamp is al vele jaren zorgeloos gezond, en dat gunt hij iedereen.

  1. Hi Johan, kom snel deze kant op voor ons gesprek, ik zorg dat de video snel online komt. Als je wilt ben ik ook deze aanwezig om deze misstanden te filmen en aan de kaak te stellen. Heb je ook gemaild, spreek je snel…

  2. @ Johan….Ik wil je niet in je enthousiasme remmen, en je hebt zeker gelijk dat er veel niet klopt, binnen het zorg-‘systeem’. Ik ben basis-verzekerd (met kind) en betaal (koop) alles zelf wat ik voor mijn gezondheid nodig heb (of denk nodig te hebben). Wil geen beroep doen op de conventionele gezondheidszorg…in die zin begrijp ik je.
   Mijn vraag is echter….en ik wil niet negatief overkomen….Wat doe je als je per ongeluk je been breekt, betaal je dan alle kosten zelf? Hoe pak je dat dan aan?
   Ik weet, jou zal het niet overkomen, maar hoe ‘overtuig’ je dan de mensen, die je met je actie wilt wakker schudden? Lieve groet 🙂

  3. 1 Dagje gaan lobbyén op een ziekenhuis afdeling doet je al verwonderen hoeveel binnen komende patienten met vaak de zelfde soort medicijnen krijgen voor geschreven en dan dingen te horen krijgen zonder dat er eerst een zwart/wit diagnose is vast gesteld. Uitkomst; men heeft allemaal te maken met ineens dezelfde ziekte symptomen en wordt met extra medicatie verder om zeep geholpen. Ik kan er zelf over mee praten, hoe men argeloos met je om gaat en het verhaal steeds veranderd waar je verwonderd bij staat. Ze maken er zomaar iets van, tegenspraak en ze zijn nogal goed met draaikonten binnen hun functie. Wie controleert nu dit soort mallefide praktijken?! NIEMAND!!! Want ze gaan nog vrijuit ook, waar je bij staat! Gezien de hoeveelheid medicatie wat men je voorschrijft (3 maanden) en welke zelfs niet vergoed wordt, wordt binnen 2 weken al weer veranderd of geheel stopgezet en tralalala 4 weken later met dubbele dosis weer toe gestopt, dan maar nog te zwijgen over al die bijwerkingen die je ervan krijgt en waarvoor men al een berg andere medicatie ter beschikking heeft. Dit brengt voor de zorg verzekering een hoge kostenpost met zich mee, wat gewoon wel te begrijpen is, al weiger je dood leuk alles in te nemen, men draait dan gewoon de lijst elke maand af aan de zorg verzekeraar dat men het nog steeds gebruikt.
   M.a.w. je wordt belazerd waar je bij staat en nog veel erger wordt het hele verhaal dat naast gezond zijn in de sport wereld exact de zelfde medicijnen worden toe gediend als bij zieken, niet om iemand beter te maken, wel nee puur voor top prestaties van doping… Daarom lijkt mij zoals Johan het al beaamt ergens een betere optie om te mogen kiezen voor een alternatieve gezondheidsverzekering die wel waar voor zijn geld levert met gezonde natuurlijke produkten, dan met al die chemische rotzooi en diagnostieke leugens.

  4. A Paul en co(nsemulder): Je hebt het over dezelfde medicijnen en zelfde problematiek, maar weet je wat nu een van de grootste geheimen is van de farmaceutische industrie en de zorgsector?!

   drumgeroffel…

   Dat de zorg in feite (zelfs faramceutisch gezien) bijna gratis kan, want dat zijn de medicijnen die ziekenhuizenapotheken krijgen namelijk vaak ook…

   Omdat Big Pharma niets liever wil dan ‘in de pen van de arts te duiken’ (en al zeker in ziekenhuizen), ontvangen ziekenhuis apotheken GRATIS of bijna gratis medicijnen in de hoop dat deze middelen voorgeschreven worden ipv die van de concurrent…

   Maar wij wel hogere premies betalen vanwege ‘Research & Development’ (lees omkopingsgeld en geld voor ‘hoogleraren’ die als Ghost Writer voor een leuk bedrag wel hun naam willen zetten onder een niet door hen geschreven artikel…die weer in ‘gerenommeerde vaktijdschriften’ komen te staan waardoor artsen…weer meer van deze middelen inkopen…allemaal door U betaald (en vergeet de ongewenste vaccins niet, premie weer 10 euro omhoog..a 17 miljoen Nederlanders alleen al…

   Marketingkosten dus, dure medicijnen omdat generieke middelen geweerd worden. En vooral effectieve, goedkope en preventieve zorg de kop indrukken, want patenten gaan voor patiënten. En ik schets nu nog een redelijk positief beeld (de werkelijkheid is nog erger helaas)…

  5. John… van je reactie wordt ik nou helemaal beter van… proficiat !!!

   Zorg & Co inclusief een shaman in uw pakket bij tegen strijdige frequentie trillingen, spuugpijp included ipv een vaccin! geprevel voor heilzame bijwerking.

   Tuurlijk ik vind dat je vrij mag zijn in je keuzes voor gezondheids zorg en als je het gratis concept beoogt dan moet je daar ook vrij voor kunnen kiezen en eventueel je geld daar in willen steken als je er heilig van overtuigt bent. Dit soort reguliere zaken is gewoonweg pure fraude wat gewoon eens goed aan de tand zou moeten worden gevoeld.

   @ Guido, prachtig, met dat verhaal link wordt je zo weer tachtig…

 11. johan oldenkamp jij slaat de spijker presies waar het moet ?maar weet je je kijgt de mensheid hiermee niet meer vooruit zij denken alleen nog maar dat ze die arme bestuurders van nederland nog meer geld moeten geven inplaats ze naar een natuurgeneeskundiche kunnen gaan om daar hun ziekte beeld gezond te krijgen .zij?? gaan liever bij hun huisaryts op vicite om daar de farma trpoep te halen en ? goed geld voor te betalen zonde mensen van jullie zuur verdiende centjes .maar ja daar doen jullie zelf aan mee om je je te laten bedotten door de MAFFIA overheid en meneer FARMA MAFFIA wanneer staan we nu eens op ? om tegen deze ongeregeld heden te vechten en ? ze te doen verdweinen !

 12. Het klopt allemaal wat dhr Oldenkamp zegt en als je goed nadenkt blijft het daar niet bij. Artikel 4 van de Rechten van de Mens stelt dat dwangmatige verplichtingen in strijd zijn met dit artikel. Dus niet alleen de zorg, ook belasting, parkeergeld, boetesvan CJIB noem het allemaal maar op. Alleen als je geboren bent en nog niet bent aangegeven bij het GBA ben je geschoond van deze oplichting. Daarna als er aangifte is gedaan bij het GBA ben je goed de klos en ben je je vrijheid en soevereiniteit kwijt. Ouders worden in het ongewisse gelaten mt de veronderstelling dat het allemaal correct is wat er gebeurd. NIET DUS.

  Ook ik lig in conflit met mijn zorgverzekeraar, het is inderdaad een grote fraude zooi. Heb je klachten wordt je doorverwezen naar het SKGZ. Dat blijkt dus niet onafhankelijk te zijn en is onderdeel van ZN oftewl Zorgverzekeraars Nederland.
  Dus een eerlijke en objectieve beoordeling van een klacht kun je zo in de prullebak gooien. Ze houden elkaar het handje boven het hoofd.

  Zo heb ik ook het complete rondje gehad, je wordt gewoon rond gestuurd en uiteindelijk woordt je gewoon glashard (sorry) genaaid.

  Zorgverzekeraars die dit systeem in samenwerking met de Overheid hebben bedacht schuiven hun verantwoordelijkheid nu af achter de Overheid met de mededeling “Bij de wet verplicht te vergoeden”

  Ook ik weiger nog langer te betalen!

 13. Goed artikel en prachtige reacties!

  Het hele zorgstelsel zou naar mijn idee precies omgekeerd moeten zijn.
  Eerst de natuurlijke (oorzaak aanpakken) weg (natuurgenezers, manueel therapeuten etc.) en als dat niet voldoende baat, dan de chemische (symptoombestrijding) weg. Mijn idee is dat je beter ver weg kunt blijven van de reguliere “genees”kunde, behalve als er iets kapot is wat gemaakt moet worden. Dokters zijn me veel te gemakkelijk met het voorschijven van pillen en snijwerk en de meesten slikken het allemaal te makkelijk. Want….. als de dokter het zegt…….

 14. Hallo allemaal.
  Wij schrijven wel allemaal een reactie over de zorgverzekering ,en hoe het wel moet maar daden ho maar Johan heeft gevraagt de nationale ombudsman een email te sturen wie heeft dit gedaan?ik wel.ik ben verzekert maar de premie is te hoog,maar na een protest babbelen wat los en doen wij als makke schapen wat er van ons verwacht word .
  Straks een schip in ons lichaam.en big brother waching ons
  Dan is het te laat.
  Tineke

 15. Zojuist een tv-special ‘Zorgeloos Gezond’ over dit alles opgenomen met Johan, ik zal het zelf editen en monteren, het staat mogelijk de komende dagen al online via Duurzaam24Tv en anders ook alvast via een YouTube link via ons HealingSoundmovement kanaal.

  Jullie kunnen ons ook jullie vragen, opvatting, mening of gevoelens laten weten via de mail mbt dit onderwerp, we zullen ook op de ‘executiedag’ aanwezig zijn om het een en ander te filmen, interviews af te nemen en meningen te peilen. Als je je mening wilt laten horen kan dat dus op deze dag.

 16. Grotendeels ben ik het met je eens Johan, ik ben absoluut van mening dat ik moet kunnen kiezen of ik al dan niet een zorgverzekering afsluit, en dan ook nog eens welk merk medicijnen (geneesmiddelen is idd beslist iets anders), welke therapeut en welke specialist ik kies. Anderzijds zou ik hypocriet zijn om me uit te spreken tegen deze verzekering die weliswaar hoog is maar die ik ook volledig uitbuit door alle kosten die ik declareer voor alternatieve geneeswijzen. Dit is, naast wat medicijnen waarvan ik daadwerkelijk enige verlichting (let wel, geen genezing dus)ervaar, ook het enige waar ik mijn zorgverzekering voor gebruik.
  Dat de farmaceutische industrie al decennia lang de zorg en de kwaliteit hiervan dicteert is voor mij een vaststaand feit. Vooral aangezien ik weet dat er voor genezing alternatieven zijn waarbij de grondstoffen (natuurlijk dan wel chemisch)helemaal niet meer nodig zijn (met dank aan John). De vraag is of je dit met het weigeren van een zorgverzekering omver gooit? Een start zal het iig zijn, al was het maar vanwege de bewustwording van de medemens.

  Wat ik me wel afvraag is wat je opmerkingen over de consumptie van dierlijke producten hiermee te maken heeft? Ik besef terdege dat mijn terughoudendheid hier wat van aan te nemen voortkomt uit mijn grote voorliefde voor vlees :-), maar is het niet zo dat we al sinds het begin der tijden vlees eten? Wat wel een reden zou zijn om ziekte/gezondheid aan het consumeren van vlees te linken is het inspuiten van hormonen en god mag weten wat voor andere troep in de dieren zie we hedentendage eten alsmede hun voer. Maar is overstappen op biologisch vlees daarvoor geen oplossing of ben ik dan gewoon vreselijk naïef?

  Ik wens je in ieder geval ontzettend veel succes met je initiatief. Alles wat tot doel heeft de bevolking wakker te schudden kan ik alleen maar toejuichen, zoals je al leest kan ik ook nog wel wat geschud gebruiken 🙂

 17. Tineke.
  Het hele zorg stelsel moet op de schop ,er blijft te veel kleven aan de farmaceutische bedrijven ,en dan de heren of dames die uitzoeken wat voor ziekenhuis het beste is ,en van onze premie dineren ,of wat dan ook,en ook de apotheker,die kan toch ook zelf kijken waar de medischijnen het goedkoopste zijn.
  De premies zijn veel te hoog ,er komen steeds meer mensen ,die afhankelijk worden van de voedselbank €170,- naar €220,- komt er nu iederjaar €50,-erbij?er word door veel mensen wietplantage gehouden ,om het hoofd boven water te houden ,deze plant komt in de natuur voor ,en zorgt voor vele een verlichting ,met name kankerpatienten,of depresies een natuurlijke pijn stiller ,maar nee een pil dat is de oplossing voor de farmaseutishe bedrijven.
  Tineke

 18. Je hebt gelijk Johan. Het wordt tijd dat jullie je in Nederland ook gaan organiseren in een alternative gezondheidsverzekering, waarin je zelf je regels bepaald. In Duitsland hebben we al meer dan tien jaar zo’n organisatie. Inmiddels is het over de grenzen naar Zwitseland en Frankrijk uitgegroeid en hebben we in totaal al meer dan 2500 leden. De naam van deze beweging is Artabana ( http://www.artabana.de )In Duitsland en Zwitseland is een ziekteverzekering ook verplicht, maar toch laten de officielle verzekeringen ons met rust als we schriftelijk verklaren dat we bij Artabana meedoen.

  Het principe is heel eenvoudig. 4 tot 5 mensen kunnen samen al een Artabanagroep vormen en zo verbonden worden met meerdere groepjes uit de regio. De regionale groepen zijn weer verbonden in Artabana Duitsland of Zwitseland. De leden van een kleine groep bepalen zelf hoeveel geld ze in een gemeenschappelijke pot doen en kunnen vrij beschikken over 60% hiervan. Van de overige 40% gaat slechts 10% naar de landelijke Artabana organisatie. Dit systeem werkt al tientallen jaren heel goed en je kunt zelf je geneesmiddelen of alternatieve Therapie bepalen. De mensen in een kleine groep wonen meestal dicht bij elkaar en ondersteunen elkaar ook met hulp bij ziekte of ongevallen. Mijn vrouw en ik zijn al meer dan 2 jaar aangesloten bij Artabana en draaien zodoende niet meer mee in het zieke systeem van verplichte zorgverzekeringen.

  Ik hoop dat je hier iets mee kunt. Veel succes.

  1. Heel erg bedankt voor deze informatie, Sw Anand Coen! Ik heb het gelijk ook onder het oorspronkelijke artikel op Pateo.nl gezet. Een dergelijk systeem spreekt me zeer aan.

 19. Ik sta volledig achter je. Ik heb ook reeds geruime tijd het idee dat wij door overheden belazerd worden en wij nog alleen maar melkkoeien zijn. Het betreft niet alleen de zorgverzekering, maar ook belastingen, die wij soms 2 of meer keren betalen.
  Loonbelasting (1x), BTW (2x) gemeentelijke belastingen (3x) Wegenbelasting(4x) en alles gaat naar de OVERHEID. We betalen niet 30/40/50 % belasting van ons salaris/uitkering etc., maar 70 tot 80 %. Sta daar maar eens bij stil.

  Ik wou dit even onder de aandacht brengen. Maar jouw actie steun ik 100%. Ik vind dat het “verplichten” van burgers maar eens afgelopen moet zijn. Iedereen heeft het recht zijn leven zo in te delen zoals hij zelf wil. Ze hebben het steeds erover dat de “burgers” MEER verantwoording voor zichzelf moeten nemen, maar blijven wel voorkauwen, hoe wij het moeten doen.

  Met vriendelijke groet
  Rob de la Haije

 20. Ik kan niet anders dan te beamen bij ‘iedere’ alinea hierboven geschreven en ook prijs ik de moed die hier getoond wordt om dit op deze manier aan te geven. Zéér goed onderbouwd !
  Het is inderdaad één grote leugen met de zorg, want het volk moet weer meer geld ophoesten, behalve dan de behandelaars en farmaceuten. Het geld gaat aldoor maar één kant op, dus niet iedereen wordt hierin gelijkelijk belast. Au contraire, de macht consolideerd zich ten koste van…
  En dan ben ik het natuurlijk ook niet eens met de maniér van behandelen waar iedereen verplicht solidair mee moet zijn…
  Ach, het staat allemaal al in het artikel van Johan Oldenkamp, ik hoef er verder niets meer aan toe te voegen, maar met een alternatieve gezondheids verzekering zou ik meteen mee doen !

  Opdat jou epistels hun doel niet missen…

 21. Grotendeels eens! Ook een mogeluk waardevolle confrontatie: hoe waardevol zal blijken uit de impact die gemaakt kan worden.

  Enige aanvullende waarnemingen:

  1. Voor een groter publiek lijkt het handig om te appeleren aan “hogerliggende internationale wetgeving” maar het gepresenteerde artikel lijkt daarvoor niet onomstreden:

  “General Assembly resolution 2649 (XXV) of 30 November 1970, which explicitly mentioned “the right to self-determination” of the Palestinian people.”
  http://www.un.org/ga/president/63/statements/annex1.pdf

  Echter zelfbeschikkingsrecht kan als echt mensenrecht aangemerkt worden. Dat is hoe het geformuleerd staat in de originele Verklaring uit 1789: http://users.skynet.be/historia/verklaring.html
  maar NIET in de UVRM waarin alleen staat dat je vrij geboren wordt.

  Verder prima analyse. Het is snel gegaan met de farmaceutische industrie. Ik heb een Nederlandse dokersalmanak uit 1956 gezien. Daarin stonden nog allemaal kruidenpreparaten…

  Alleen gaat Johan m.i. veel te kort door de bocht betreffende dierlijke producten. Ik denk dat er serieus onderscheid gemaakt kan worden tussen natuurlijke producten en ‘voedsel’ uit de dieren-industrie (vol gen-tech-soya, antibiotica en –als het verder bewerkt wordt: nog meer chemicalien). Die nuance ontbreekt totaal en de slogan: “Het is al eeuwen bekend (en wellicht nog veel langer) dat het voor een mens volstrekt ongezond is om dieren of dierlijke ‘producten’ te eten.” zal velen wereldvreemd overkomen. Melk is ook niet slecht voor elk, het is ook genetisch of je het goed verteerd.

  Succes met de confrontatie. Dat ze je kracht en verder voortschrijdend inzicht moge geven!!

  Inderdaad een andere verzekering!
  http://www.anarchiel.com/display/het_einde_van_de_zorg_of_gezondheid_sparen

  1. Mooi filmpje John met en Johan, heb er van genoten, alleen wie van jullie 2’en was nu aan het interviewen? dat was me niet helemaal duidelijk… Iedergeval de boodschap kwam heel duidelijk over en tja voor Johan, ik geef hem weer eens 1000% gelijk!

 22. Ziekenhuizen en andere zogverleners hebben zich verplicht om iedereen te helpen die zorg nodig heeft of je nu verzekerd bent of niet, daar zit volgens mij een probleem.

  Als we dat anders kunnen regelen zijn we van de verplichte zorgverlening af, wel zullen we dan moeten accepteren dat er mensen zonder hulp blijven zitten.

  Ik vrees dat we uiteindelijk niet over ons hart kunnen krijgen om onverzekerde mensen niet te behandelen, we zullen die mensen profiteurs gaan noemen.

  Een ander punt waar ik mee zit, als je in een groep zit kijk maar bij schapen, een schaap is niet ingeënt en steekt de rest van de kudde aan, hoe gaan we dit oplossen?

  Niet dat ik Johan geen gelijk geef, ons systeem is te ver doorgeschoten

  1. Berma
   Als vaccinaties zouden werken zou een ongevaccineerd iemand ,de wel volgespoten mensen niet kunnen besmetten!

 23. het is allemaal niet meer te volgen ,nu weer het idee om 10 eu te betalen voor bezoek aan huisarts ,,er zijn hopen mensen die niet eens een stukje fruit kunnen kopen ,,amper rond kunnen komen ,,hoe verzinnen ze het toch .
  Ieder keer wordt ik kwaad ,,mijn dochter en ik hadden de zelfde medicijnen ,,en ik moest 1,50 meer betalen ,[zij woont ergens anders ]] en kreeg eens 10 pillen en moest 30 betalen ,[heb ik niet gedaan] we worden vreselijk gepakt ,,als je er over belt is het dat zijn de regels,,,,
  En ik verbaas me ook dat alles zo maar uitgevoerd wordt,zonder tegen gas .
  EN ik vraag me af ,,betaal zelf de medicijnen ,of de apotheek dat ook declaleerd
  bij de zorg verzekering ,,hebben ze dubbel inkomen ,, ,niets is meer te vertrouwen ,
  Wens Johan veel sterkte ,knap als je zo alles onder de aandacht brengt ,,zegen je Johan . Hannie.

 24. feitelijk hebben we te maken met een uiting van de ziekte die “planeconomie” heet.

  dat kan iedereen te denken geven over dat waar hij/zij aan werkt en zijn medewerking aan verleent.

  hebben we het over comfort? gemak? luiheid? scherpte van geest? slim zijn? breed zijn? schoon zijn? sluw zijn? relationeel verhouden? maintiendre (je of nous?)? geloof? hoop? samen? amen!

  kort hod ik t bj de notie dat de Verenigde Naties rond 1995 voor meer dan 1 miljard tegoed had bij de hoofdsponsor, de verenigde staten van amerika, waar het een hoofdkantoor heeft …

  (wie heeft er baat bij een hoofdkantoor in de VS? welke nuttige bedrijfstypes?)

 25. Hoi,

  Ik heb begrepen dat men de boel wil komen verkopen (openbare verkoping).

  Wat ik echter niet begrijp Johan, is waarom men niet eerst beslag heeft gelegd op je roerende cq onroerende zaken ?
  Daarna krijg je dan nog de tijd om alsnog te betalen
  Dat de procedure namelijk !

  Ik heb je hier volgens mij niet over gehoord.
  Heb ik iets gemist misschien ?

 26. Hoewel ik het met Johan eens ben, ben ik het niet eens met zijn stelling dat dierlijke voeding per definitie ongezond is. Het is namelijk afhankelijk van de gezondheid van het dier, en de manier waarop het geconsumeerd wordt.

  Het vlees dat we tegenwoordig eten komt vooral van ongezonde dieren, die uit hun natuurlijke omgeving verwijderd zijn en volgespoten worden met troep om dit te compenseren. Melk uit de supermarkt is enorm slecht, maar rauwe (dus ongepasturiseerde) melk van een gezonde koe die biologische voeding (dus voornamelijk gras, wat kruiden en ander voer wat een rund in het wild ook zou eten, dus geen gen-tech soja, mais, etc).

  Daarnaast eten we ook veel teveel vlees in het westen. 1 keer per week een stukje vlees is genoeg om bepaalde stoffen binnen te krijgen (vit B12). In dit consumptiepatroon zouden we makkelijk een florerend perma/horti-cultureel systeem draaiend kunnen houden om ons ruimschoots met enorme overvloed van voedsel te kunnen voorzien, waarbij we de natuurlijke gebieden die nog over zijn met rust kunnen laten en zelfs gebieden kunnen regenereren.

  Dus hoewel ik de mening van veganisten respecteer, ben ik allergisch voor dogmatiek en mensen die denken dat alleen hun visie superieur is.

  Verder zou ik zelf ook het liefst mijn zorgverzekering stopzetten, of een alternatieve verzekering nemen voor alleen ongevallen, maar kan ik dit niet voor mekaar krijgen momenteel. Ik wens Johan alle succes van de wereld met zijn poging om een testcase neer te zetten om de boel open te gooien. Dank voor je goeie werk!

 27. heel interessant, die artabana beweging. Ik zou wel graag willen weten hoe het dan zit met mensen die een chronische ziekten hebben, die vrij veel zorgkosten hebben per jaar. Ons kind heeft een aangeboren, chronische ziekte en gebruikt per jaar duizenden euro’s aan medicatie. De zorgpremie die wij nu betalen is maar een fractie van wat we gebruiken per jaar.
  Omdat 60% van het geld van een artabana groep vrij gebruikt kan worden, zou er als wij in een artabana groep zouden zitten een hoog bedrag moeten worden ingelegd per lid van de groep omdat er door ons dan per jaar al tussen de 15000 en 20000 euro wordt gebruikt aan specialistische zorg (kinderspecialist, medicatie, regelmatige onderzoeken).
  Of worden de zorgkosten van mensen die door hun ziekte veel gebruikt gedekt door de overkoepelende artabana. Waar dus die 40% van alle groepen heen gaat.
  Ik neem aan dat iedereen zich maar aansluiten bij een artabana groep, ongeacht ziekte?
  mvg
  sandra

 28. vind het Artabana principe ook erg aantrekkelijk maar wij (Sandra en ik) hebben inderdaad een dochter gekregen die juist afhankelijk is van dure medicatie. Ze heeft CHP en heeft helemaal geen Hypofyse waardoor de hormoonhuishouding niet werkt. Je kunt nog zo veel homeopathische middelen gebruiken of mediteren tot je een ons weegt maar het is volgens mij nog nooit iemand gelukt een vinger te laten aangroeien (of hypofyse laten groeien met alle verbindingen en wel)

  Weet iemand wel een oplossing dan hoor ik dat graag want we zijn per definitie tegen medicatie tenzij natuurlijk maar er is niets in de natuur te vinden wat we kunnen gebruiken. Tips zijn welkom.
  Ze gebruikt Thyrax (schildklierhormoon), groeihormoon (anders blijft ze klein) en cortisol (stresshormoon)

  Iemand tips om dit anders te doen?
  We hebben ook al gesproken met iemand die het DNA kon herstellen middels homeopathie (Marthe Busscher) maar dat is weer link want als het deels werkt kan het haar dood worden.

  Ondertussen blijft ze afhankelijk van zo rond de 20.000 euro aan medicatie per jaar. Bij welke Artabana groep mogen we ons aansluiten?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.