Advertentie

Waarom roept homeopathie zoveel weerstand op..?!


Klassiek homeopaat Franc Müller
Klassiek homeopaat Franc Müller

Franc Müller (1956) genoot zijn opleiding als klassiek homeopaat aan de Michaelische School voor Geneeskunst. Ook opgeleid als muziektherapeut aan de Hoge school Midden Nederland (voorheen de Jelburg), en verder verschillende trainingen als therapeut (o.a. psychosynthese, NLP cognitieve en systeemtherapie). Voordat hij aan al deze opleidingen begon, heb ik jaren lang klassiek- en flamencogitaar en slagwerk gestudeerd waaronder Indiase tabla, Darbouka en Djembé. Sinds 1990 is Franc Müller als klassiek homeopaat en als muziektherapeut werkzaam voor verschillende instituten en particulieren in zijn eigen praktijk.

Sinds 1991 geeft hij regelmatig gastcolleges op verschillende beroepsopleidingen, binnen zijn vakgebied en sinds 2000 is hij als docent en later ook als leidinggevende, verbonden aan de klassieke homeopathie-opleiding, de ‘Academie voor klassieke homeopathie’ (voorheen J.t. kentcollege)te Meppel. Daarnaast geeft hij lezingen en workshops op zijn praktijkgebied. Zo was Frank Müller zondag 16 februari te gast bij de opname van het HealingSoundMovement-programma van Drs. John Consemulder, waar gesproken werd over homeopathie en de achtergronden ervan.

Boek Franc Muller homeopathieIn 2006 kwam zijn eerste boek uit, dat hij samen met collega Jeroen Morssink schreef (zie daarvoor Uitgeverij Gignomai). Beide mannen zijn nog bezig met een tweede deel). In 2009 was Frank Müller de man die een handleiding uitgaf, voor het afnemen van het homeopathisch (intake-)gesprek. Daarnaast werkt hij aan een boek over homeopathie en eerste hulp, en één over de geschiedenis van de geneeskunde. 

Het mensbeeld van waaruit hij werkt, is als basis ontstaan tijdens zijn studie aan de Michaelische school voor geneeskunst. Daar werd de studenten geleerd om zich het ‘drie-gelede mensbeeld’ eigen te maken. (Zie HIER op zijn site). Dat vormt voor hem, samen met het besef dat de mens een geestelijk wezen is met een eigen unieke weg, nog steeds de basis van waaruit hij naar mensen en hun ontwikkeling kijkt. Het heeft voor Müller de deur opengezet naar een spirituele kijk op mensen, wat niet wil zeggen dat hij zweverig is of is geworden..!

Een mens is dus veel meer dan een verzameling cellen, organen enz. Een geestelijk wezen, met een ziel en een stoffelijk lichaam; een zeer verstrekkend gegeven. Het betekent namelijk dat wij niet noodzakelijkerwijs beperkt zijn tot één leven op aarde, en daarmee moeten we de gedachte aan reïncarnatie, karma e.d. wel degelijk serieus nemen. Dit betekent voor het werken in de therapie (bijv. homeopathie) dat op de achtergrond rekening gehouden moet worden met: dat wat de mens meedraagt diep in zijn wezen, dat er vraag naar wat de rode draad door dit leven is, wat wordt er ontwikkeld, welke zaken moeten worden opgelost. Allemaal fascinerende vragen die elk mens tot een volkomen uniek wezen maken, elke ontmoeting is weer anders.

En precies dát wereldbeeld bracht Franc Müller ertoe het onderstaande artikel te schrijven over het enorme gevoel van weerstand dat de (klassieke) homeopathie-gedachte op lijkt te roepen bij velen die onkundig zijn op het gebied van het homeopathisch gedachtengoed. Een uiterst interessant analyse, die wij hier op de site als welkome aanvulling op onze artikelen over homeopathie beschouwen. We wensen je verrijkende inzichten bij dit waardevolle artikel van Franc Müller.

 

x

x

Hoe komt het dat de homeopathie zoveel weerstand oproept.

2014 © Franc Müller (website HIER)

x

Deze vraag houdt mij al vele jaren bezig. Na bijna 20 jaar actief te zijn als homeopaat heb ik vele malen ervaren dat bijvoorbeeld vrienden of grootouders weerstand hebben tegen homeopathie, zelfs ontkennen dat het werkt, het als zweverige onzin afdoen, ondanks dat ze, als goed kijken, kunnen zien dat bijvoorbeeld de kinderen genezen. Als ik mensen  ontmoet die wetenschappelijk geschoold zijn, kom ik regelmatig sterke scepsis tegen. Dat is natuurlijk niet zo vreemd als we bedenken dat deze mensen geleerd hebben op een  bepaalde manier naar de ons omringende wereld te kijken. De wetenschap pretendeert objectief te zijn, maar ik wil in dit artikel proberen aan te tonen dat ze dat niet is – net als niet wetenschappers overigens.

De ontdekker van de homeopathie, Dr. Samuel Hahnemann. De inspanningen van Rockefeller om zijn eigen petroleum-gebaseerde medicijnen te promoten, hadden de homeopathie bijna een doodsteek toegebracht..!
De ontdekker van de homeopathie, Dr. Samuel Hahnemann. Weinigen weten van de uiterst erudiete ontdekkingstocht die Hahnemann achter de rug had, vóórdat hij Homeopathie daadwerkelijk aan de wereld presenteerde. De inspanningen van Rockefeller om zijn eigen petroleum-gebaseerde medicijnen te promoten, hadden de homeopathie, een eeuw geleden bijna de doodsteek toegebracht..!

Niet dat dat boze opzet is of zo maar het is een probleem dat inherent is aan de manier waarop onze samenleving zich ontwikkeld heeft. Daarnaast is het zo dat eigenlijk al vanaf het  ontstaan van de homeopathie (hetgeen min of meer tegelijkertijd was met het ontstaan van de denkwijze die wij nu wetenschap noemen) deze weerstand heeft opgeroepen bij  bepaalde groepen mensen. Ik wil in dit artikel proberen te laten zien wat de historische context is waarin de tegenstelling tussen de wetenschap (en de daaruit voortgekomen  geneeskunde) en de homeopathie heeft kunnen ontstaan en dat een aantal elementen die essentieel zijn aan de geneeswijze die wij homeopathie noemen, naadloos in die   tegenstelling passen.

Het verre verleden
Om mijn verhaal helder te maken moet ik u vragen een kleine reis met mij te maken in de tijd We moeten daarvoor terugkeren naar een toestand van het menselijk bewustzijn die ver achter ons ligt. Het is de toestand van bewustzijn die wij nu als primitief beschouwen maar die, waarschijnlijk, gold voor de totale mensheid tot zo’n 15.000 jaar geleden. Dat was een  vorm van bewustzijn waarin er geen essentieel onderscheid was tussen het individu en alles wat er in zijn omgeving was. Men beleefde, zover wij nu kunnen nagaan, de wereld als een  grote magische eenheid. De natuurverschijnselen om de mensen heen, maar ook zijn eigen handelen en de gevolgen daarvan vormden één geheel. En dus kon het handelen van de mens zijn gehele omgeving beïnvloeden en andersom. Voor ons als 21e-eeuwse westerse mens is die bewustzijnstoestand bijna onvoorstelbaar.

Maar het was een soort dromend beleven van een absolute eenheid tussen het individu en zijn omgeving. Eigenlijk is het woord individu hier helemaal niet op zijn plaats, de mens  was een onlosmakelijk onderdeel van een groep, de stam, en de hem bekende wereld. En die groep was onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving waarin hij leefde. De elementen  en weersomstandigheden waren vaste gegevens waarvan men niet anders kon dan ze klakkeloos aanvaarden als de dagelijkse werkelijkheid. Er was geen vraag over waar het weer  vandaan kwam, of de seizoenen, of andere levende wezens. Alles was er gewoon en vormde een eenheid waarin men leefde.

Zover wij weten is er een verandering gekomen in die vorm van bewustzijn zo’n 15.000 jaar geleden. De oudste geschriften die wij kennen, bijvoorbeeld de Rig-veda, laten in ieder  geval zien dat er zo 12.000 jaar geleden in India een andere vorm van bewustzijn is ontstaan. Verderop zal ik daar wat dieper op ingaan. Het Oude testament, dat een vertaling is van  de oude rollen van het joodse volk, en waarschijnlijk opgeschreven tussen de drie en zesduizend jaar geleden, laat een andere vorm van ontwikkeling zien.
Ik zal die twee stromen  kort voor het voetlicht brengen. De reden daarvoor is dat ze twee manieren van denken, kijken, en daarmee interpreteren van de werkelijkheid, vertegenwoordigen die bijna polair tegenover elkaar staan. Ik noem die twee manieren van kijken de oosterse (o.a. India) en de westerse (de Joods-Christelijke traditie).

homeopathie woordenboek2 Manieren van interpreteren..
En die twee manieren van interpreteren van de werkelijkheid liggen nu precies ten grondslag aan de al bijna 200 jaar durende tegenstelling tussen de homeopathie en de  universitaire geneeskunde die gebaseerd is op de westerse wetenschappelijke manier van denken en kijken. Voordat wij die twee manieren van kijken nader zullen bestuderen wil ik u  graag duidelijk maken waarom ik steeds van interpreteren van de werkelijkheid spreek.

De reden daarvoor is dat wij allemaal de wereld slechts kunnen benaderen vanuit ons eigen bewustzijn, vanuit ons eigen perspectief. Dat perspectief is sterk beïnvloed door de manier waarop wij opgevoed, geschoold worden in de loop van ons leven. En daarmee cultureel  gekleurd. We leren allerlei dingen als voldongen feiten aannemen waarvan iemand uit een andere cultuur zou kunnen zeggen dat ze niet kloppen omdat die vanuit een ander  perspectief heeft leren waarnemen.

De Poolse-Amerikaanse wetenschapper Alfred Korzybski heeft al in de jaren 1930 en 1940 in zijn werk en met name zijn boek ‘Science and Sanity’ dit fenomeen zeer duidelijk gemaakt. Een beschrijving van de werkelijkheid om ons heen is altijd gemaakt vanuit ons persoonlijk perspectief en zeer subjectief. En volgens hem de oorzaak van vele conflicten omdat  mensen overtuigd zijn van het hun gelijk, van hun perspectief als enige waarheid. Dat is precies wat in onze samenleving steeds weer problemen geeft en ook speelt in de tegenstelling  tussen de homeopathie en de wetenschap.

Het Oosten..
De manier van kijken naar de wereld zoals die in India is ontstaan, en later ook in de omringende landen zoals China en de Indonesische archipel gewoon is geworden, laat zich  kenmerken door een aantal dingen. Ten eerste blijkt uit oude geschriften van India dat de mens zich daar zeer goed bewust was van de oude magische manier van kijken en het  bewustzijn dat daaruit ontstond dat de mens onlosmakelijk met zijn omgeving was verbonden. De oude Indiërs waren zich heel goed bewust van het feit dat allerlei aspecten van het leven, zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden, en levensomstandigheden geen goden waren, maar ontstonden uit wisselwerkingen van de materie en energie of uit interactie tussen de mens en zijn omgeving.

India Homeopathie
De homeopathie-universiteit in Jaipur in India, krijgt regelmatig buitenlandse homeopathen op bezoek. Een leerschool die kwalitatieve geneeskundigen opleidt en jaarlijks af laat studeren.

Weliswaar werden veel van die dingen die in de wereld waarneembaar waren gepersonifieerd en later tot absolute godheden verheven maar de hele cultuur is er altijd op gericht geweest om de illusie van de ons omringende werkelijkheid op te heffen. Men beschouwde de materiële wereld met alles erop en eraan daadwerkelijk als een illusie. Het was een wereld die zich als reëel en concreet aan ons voor doet, maar in feite een bedrog was, niets anders als variaties in trilling (de Indiër noemde dat Nada Brahma – de wereld is klank,  niet meer dat trilling).

De enige echte werkelijkheid zou te vinden zijn als men de eigen persoonlijkheid ophief, alle hechting aan de materie losliet en volledig opging in het  eeuwigdurende innerlijk nu zijn. In die bewustzijnstoestand die wij verlichting hebben leren noemen, is er geen onderscheid tussen dat wat ik ben en dat wat ik niet ben. Eigenlijk bestaan die twee begrippen geheel niet meer, er is geen verschil, er is slechts een eeuwig nu zijn.

De rest van het Verre Oosten is in zijn manier van kijken en denken sterk door de oude Indiase cultuur beïnvloed en ook al lijken de verworvenheden van de Indonesische archipel, China en Japan sterk te verschillen van de visie van India, in essentie staan ze op hetzelfde standpunt. Het verschil tussen India enerzijds en het oude China anderzijds is dat men in India uitgaat van het steeds weer terugkomen van de mens in nieuwe aardelevens waarin men het pad naar verlichting steeds beter leert lopen (als het goed is tenminste) en  uiteindelijk een soort toestand bereikt waarin men zich aan dat rad van wedergeboorte kan onttrekken.

In China daarentegen was de visie dat er slechts energie bestaat. Alles in de wereld in een concentratie van energie. Dus wij ook. Als wij sterven verdwijnen we weer in de grote pot met energie. Niks reïncarnatie, niks een eeuwig voorbestaan van het diepste wezen van de mens. Zelfs geen emoties, dat waren slechts opspelingen van de energie uit balans.

Vandaar misschien dat de Chinese geneeskunde zoveel minder weerstand oproept in de westerse geneeskunde. De Chinese geneeskunde houdt zich slechts bezig met het herstellen  van energie stromen en wijst alle spirituele zaken af. Dat ligt heel dicht tegen het materialistische standpunt van de wetenschap aan – die inmiddels ook ontdekt heeft dat alles energie  is. In India was, en is, het standpunt dat enkel in het innerlijk van de mens, volkomen subjectief, een werkelijkheid te vinden is. Het is het enige ankerpunt waaruit de mens  kan leven. De objectieve wereld om ons heen is een illusie ( India) of slechts een tijdelijke organisatie van energie ( China). 1 Substantie, kwantiteit, kwaliteit, relatie, plaats, tijd, positie, conditie, handeling en ervaring. Het werkelijke werk in de wereld zou gericht moeten zijn op ontwikkelen van en werken aan de  eigen innerlijke subjectieve wereld.

Het Westen.
Onze westerse manier van kijken heeft eigenlijk twee grote bronnen in de geschiedenis. Daar is allereerst de joods-christelijke traditie (waar in principe de Islamitische manier van  kijken en denken bij hoort) en het denken over de wereld zoals dat in Griekenland ontwikkeld is. Als we eerst naar de joods-christelijke traditie kijken, dan kunnen we zien dat zo  ergens 5000 jaar geleden, misschien zelf wel wat langer terug, het geloof in één absolute God tot ontwikkeling kwam. De oorsprong daarvan lag in het tweestromenland. Daar ging  men langzaam maar zeker de krachten en machten die men in de wereld zag werken, personifiëren en buiten het individu plaatsen.

De 'Eed van Hypocrates', die nog steeds geldt als het kernpunt van respect van de genezer voor zijn geneeskunst en patiënt.
De ‘Eed van Hypocrates’, die nog steeds geldt als het kernpunt van respect van de genezer voor zijn geneeskunst en patiënt.

En zo is denken over de wereld en over dat wat  buiten de fysieke wereld ligt, vereenzelvigd in een beeld waarin ‘iets’ boven de materie staat. Dat ‘iets’, in alle talen is daar een woord voor ontstaan dat wij nu kennen als ‘God’, is zelfs in staat om die materie te vormen tot de wereld die wij kennen – maar is in feite zelf onkenbaar, onnoembaar en buiten de grenzen van ons bewustzijn. Het enige waartoe de mens in staat is, is te leren de hem omringende fysieke wereld te beheersen en te kennen.

Binnen de gelooftradities die uit deze visie ontstaan zijn, wordt er echter sterk de nadruk gelegd op onze nietigheid, de onbeduidendheid van het individu. Wij zijn dienstbaar aan de onkenbare God die in zijn strengheid en/of mildheid het beste met ons voor heeft. Maar wij zullen nooit instaat zijn te doorgronden wat hij nu met ons voor heeft. Ons rest slechts ‘in het zweet ons aanzien‘s ons brood te verdienen’…

Die nederige religiositeit is in Griekenland juist niet ontwikkeld. De Griekse cultuur heeft vanaf ongeveer 1000 jaar voor Christus een ontwikkeling doorgemaakt waarin men steeds meer ging inzien dat de godenwereld een illusie was. En in plaats van de blik naar binnen te richten zoals in India is gebeurd, richtte de mens zich op de ons omringende fysieke  wereld om die te onderzoeken en te leren kennen. Men begon met filosoferen over alles wat door ons ervaren en gezien kan worden, later is men dat gaan onderzoeken. Dat heeft  uiteindelijk een beeld opgeleverd zoals dat beschreven wordt in de werken van Aristoteles. Hij formuleerde dat alles bestaat uit stof en vorm.

Iets is, bestaat en voldoet aan één of meerdere van de 10 door hem geformuleerde categorieën 1). Daarbij is iets al geworden of een potentieel dat kan worden, iets is waar of niet  waar, iets is concreet, substantieel of incidenteel, en is dat omdat er een of meerdere van de 4 waarneembare standaard oorzaken (idee, beweging, materie en eindresultaat) aan ten  grondslag ligt. En daarmee heeft hij een systematisch instrument gemaakt waarin alles in de waarneembare materiele wereld ingedeeld kan worden. Alles daarbuiten is van geen  belang. Daarmee heeft hij de grondslag gelegd voor een materialistische visie op de wereld waaruit later de grondslag van de wetenschap ontstaat.

Die twee impulsen zijn samengekomen vanaf de Middeleeuwen in West-Europa waaruit een impuls is ontstaan in Renaissance die wij kennen als het humanisme en die later in de  geschiedenis zich omvormde tot het “verlichtingsdenken”. De samenvatting van die hele ontwikkeling zou je kunnen omschrijven als het enige wat werkelijk is, is de ons omringende  objectieve wereld – en uiteraard onze objectief waarneembare fysieke toestand. De innerlijke subjectieve wereld is bedrieglijk en onbetrouwbaar. Slechts dat “wat meetbaar en  weegbaar is” (Descartes) is waar. Daarbij is volkomen voorbij gegaan aan onze fundamentele subjectieve toestand.

Daarmee heb ik de twee tegengestelde levenshoudingen beschreven.
De oosterse weg beschouwt de objectieve wereld als een illusie, als onbetrouwbaar en misleidend. En slechts de innerlijke, gelouterde, subjectieve werkelijkheid is waar. De westerse  weg beschouwt alles wat uit het innerlijk van de mens komt als vaag, onbetrouwbaar, een dwaalweg. Slechts de zorgvuldig in kaart gebrachte, aan strikte regels onderworpen,  onderzoeken van de objectieve werkelijkheid om ons heen is waar.

In deze laatste visie is de moderne wetenschap tot ontwikkeling gekomen die inderdaad in vele opzichten heer en meester is in de kennis van de ons omringende materiële wereld.  Het nadeel van deze manier van kijken en denken is dat op deze wijze slechts, door alles uit elkaar te halen en te analyseren, de dode materiële wereld kenbaar wordt. Voor het onderzoeken van de levende wereld is er nauwelijks ruimte. Weliswaar kennen we een aantal disciplines binnen de wetenschap die zich bezighouden met het bestuderen van levende organismen, zoals in de biologie of de gedragswetenschappen, maar ook die studies moeten altijd voldoen aan de criteria die ontleend zijn aan bestudering van de dode en materiële wereld.

Voor de beleving van elk individueel mens herkenbare innerlijke elementen zoals: liefde, boosheid, verdriet, extase, angst, religiositeit, enzovoort is in die wereld nauwelijks geen  plek. De geneeskunde die uit die wereld voortkomt, en ontstaan is in de tijd van de verlichting, kunnen we dan ook niet verwachten dat ze aandacht heeft voor de subjectieve wereld  van het individu. In die geneeskunde telt slechts dat wat objectief waarneembaar, onderzoekbaar, beschrijfbaar en manipuleerbaar is. En wanneer binnen de wetenschap dan toch de innerlijke mens onderzocht wordt doet zich het opmerkelijke fenomeen voor dat men bijna altijd de pathologische mens onderzoekt.

De grote invloedrijke onderzoekers, gedragswetenschappers en psychologen of psychiaters hebben zich, op enkele uitzonderingen zoals Abraham Maslow na, altijd bezig gehouden met de verstoorde en psychisch zieke mens en niet met de gezonde succesvolle mens. En op dat zieke beeld is onze visie op de innerlijke mens ontstaan. De homeopathie als wetenschapsmethode Hoewel de homeopathie net zozeer in de tijd van de verlichting is ontstaan én doordat Hahnemann kind was van de westerse cultuur van de 18e eeuw, heeft ze  toch een geheel ander karakter.

loesje huisartsZe sluit eigenlijk aan bij een andere vorm van wetenschap die tot ontwikkeling is gekomen in het denken van Goethe en Schiller. Deze twee grote westerse dichters waren, iets wat  veel mensen niet weten, ook wetenschappers. Ze hebben een wetenschapsmethode ontwikkeld die wij nu nog kennen als fenomenologie. Waarbij de ons omringende wereld als  fenomenen werden bezien en waarbij men zo lang mogelijk uit het meten en wegen wegbleef, zolang mogelijk de interpretatie van die fenomenen uitstelden, en zolang mogelijk bleef  observeren wat men buiten zichzelf waarnam én in zichzelf. Waarbij men probeerde om de samenhang te onderzoeken tussen dat wat men innerlijk ervoer en beleefde en dat wat men uiterlijk waarnam. Op die wijze poogde men iets over het ware wezen van de dingen buiten hen te vinden. Daarin werd de subjectiviteit van het oosten verbonden met de onderzoeksgeest van het westen, met name die van de oude Grieken.

Hoewel de wetenschapsmethode van de homeopathie anders is, zijn er duidelijke overeenkomsten. De grondslag van de homeopathie wordt gevormd door drie belangrijke pijlers. Allereerst is daar de geneesmiddelproef. In die proef nemen een aantal vrijwilligers een homeopathische geneesmiddel volgens een vastgestelde systematiek in. Door een andere  groep ervaren homeopaten wordt dat wat de vrijwilligers ervaren en beleven aan het ingenomen geneesmiddel (dus de subjectieve beleving van de vrijwilliger) zorgvuldig genoteerd.  Door naderhand al die belevingen naast elkaar te leggen, het onderzoeken van de fenomenen, worden de karakteristieken van de werking van het geneesmiddel zichtbaar. En dat brengt ons gelijk bij de tweede belangrijke pijler: de gelijksoortigheid.

De gelijksoortigheid houdt in dat dat wat een geneesmiddel in een “ gezonde” vrijwilliger kan veroorzaken, kan het ook genezen bij iemand die dezelfde symptomen vertoont zonder  het geneesmiddel ingenomen te hebben. De grondlegger van de homeopathie, Hahnemann, beschrijft dit als een principe waar in het geneesmiddel een kunstmatige ziekte in de  mens veroorzaakt. Deze geneesmiddelziekte kan alleen dan genezing brengen als de mens op gelijksoortige manier ziek is. De derde belangrijke pijler is dat in het homeopathisch  consult niet onderzocht wordt wat meetbaar en weegbaar is, maar wat er subjectief ervaren wordt. Het gaat er dus niet om of de patiënt een netjes gediagnosticeerde griep heeft,  maar wat hij ervaart, waar hij in zijn beleving last van heeft.

Dus of die de typische najaarssymptomen heeft van een snotneus, hoesten, koorts en pijn in zijn botten. En dat dat past bij wat de wetenschap onderzocht heeft en als griep heeft  gedefinieerd, is voor de patiënt en voor de homeopaat van geen enkel belang. Van belang is hoe de variatie in symptomen zich bij deze specifieke mens uiten. Want die leiden ons  naar het vinden van een middel dat gelijksoortigheid is aan die individuele mens zijn klachten.

In dat hele proces is het dus voor de homeopaat van geen enkel belang wat voor klinische diagnose er aan de problemen van zijn patiënt gegeven zijn. Het gaat slechts om de  individuele weg naar het geneesmiddelbeeld. En daarmee is dit proces dus gericht op de innerlijke subjectiviteit, de meetbare en weegbare uiterlijk objectiviteit is net zo min van  belang als welke bacterie of welk virus of gifstof er in het spel is. De weg naar genezing wordt gevormd door de individuele beleving en reacties van de patiënt. En daarmee is de homeopathie als geneeswijze meer “oosters” georiënteerd. Misschien dat ze daarom in India zo succesvol is.

de amnese franc muller
De homeopathische arts die als mens tot mens opereert,.. Deze neemt de tijd voor het maken van contact. Verbind zich met zijn cliënt en opereert niet volgens ‘standaard-aanpak’, maar ziet elk mens als ‘uniek wezen’. De anamnese, het eerste gesprek, speelt daarbij een essentiële rol. (klik voor inleiding van het boek)

De discrepantie
Het zal de lezer misschien duidelijk zijn dat de homeopathie aansluit bij de subjectieve werkelijkheid van het individu. Het is als geneeswijze gericht op het in evenwicht zijn met  zichzelf, op het vrij zijn van beperkingen van het individu. En daarmee sluit het sterk aan bij de oosterse manier van kijken. Niet dat de homeopathie de objectieve werkelijkheid als  een illusie beschouwd, maar ze heeft er eigenlijk geen boodschap aan omdat de methode van de geneeswijze aansluit bij de subjectieve beleving. Weliswaar zullen we de objectieve  waarneming meenemen in het geheel.

Immers als iemand een ontsteking aan zijn oog heeft, zullen we rode verkleuring en zwelling mee nemen in de geneesmiddelskeuze – een onderdeel van de verzameling fenomenen  die voor de homeopaat van belang zijn. Van groot belang echter is, hoe de patiënt zal beschrijven wat zijn pijn is, wannéér hij last heeft, wát verbetert de klacht en wat verergert  enzovoort. Immers twee mensen kunnen onder dezelfde omstandigheden leven, dezelfde geweldadige vader hebben, en de een heeft daar een langdurende trauma van en de ander ontwikkeld zich – misschien juist daardoor – tot een krachtige persoonlijkheid. Die verschillen in beleving en ervaring brengen ons bij het passende geneesmiddel voor deze specifiek patiënt, en niet de klinische diagnose blefaritis, borderline ofpost-traumatische stress.

Zoals ik al eerder heb uitgelegd, sluit de universitaire geneeskunde aan bij de westerse wetenschap en bij de meetbare en weegbare methode die in de verlichting is ontstaan. Haar  grondslag is materialistisch en object gericht. Daaruit blijkt dat de paradigma’s van de wetenschap en westerse geneeskunde aan de ene kant en de homeopathie aan de andere kant  zo fundamenteel verschillen, dat het heel erg moeilijk is om tot elkaar te komen. Misschien zelfs wel onmogelijk. Zolang de universitaire geneeskunde en de westerse wetenschap in onze samenleving als heilig en absoluut waar, als enige mogelijke waarheid zelfs, wordt aanbeden, zal de homeopathie door haar vertegenwoordigers te vuur en te zwaard worden bestreden.

Want de homeopathie vertegenwoordigt een vorm van kennis- en ervaring vergaren (ook wel wetenschap genoemd) die op totaal andere leest is geschoeid en, zo wijst de geschiedenis  uit, door vertegenwoordigers van de gevestigde orde in de wetenschap als bedreigend, onzin, gevaarlijk enzovoort wordt gezien. Een van de dingen die mij al vele jaren verbaasd, is dat ik wetenschappers met enig regelmaat zinnen hoor produceren als: ‘homeopathie kan niet werken’ en ‘zo enorm verdund kan er onmogelijk werking vanuit gaan’.

Mijns inziens wordt daarmee een ernstige fout gemaakt in wetenschappelijk opzicht. Immers vele honderdduizenden mensen hebben, naar eigen ervaring, baat bij homeopathische geneesmiddelen. In de homeopathische literatuur is een onvoorstelbare hoeveelheid casuïstiek beschikbaar die laat zien dat er werking uitgaat van homeopathische geneesmiddelen.

Die opmerkingen ontkennen dus een deel van de werkelijkheid, simpel en alleen omdat het niet binnen het paradigma past, omdat men het werkingprincipe niet kan snappen of  bewijzen. De oprechte wetenschappelijke houding zou zijn: ik neem fenomenen waar die ik niet kan begrijpen of verklaren en die ik niet kan bewijzen met de mij beschikbare  methoden. Pas als de vertegenwoordigers van de westerse wetenschap in staat zullen zijn te zien dat er andere methoden zijn, andere visies mogelijk zijn, op het welzijn van de mens en dat die visies mogelijk even geldig zijn op weg naar genezing, is er ruimte voor een dialoog.

Andersom geldt dat natuurlijk evenzeer, ook de homeopaten moeten zien dat de wetenschap en de daaruit voortgekomen geneeskunde een zoektocht is naar het welzijn van de mens,  ook al is dat in onze homeopaten ogen over het algemeen geen heilzame weg. Binnen de wereld van de homeopathie ontmoet ik echter regelmatig begrip voor de visie uit de westerse wetenschap, ja maken we gebruik van veel inzichten die uit onderzoek in de wetenschap zijn ontstaan. Daar ontmoette ik veel vaker openheid om de dialoog aan te gaan. Maar  eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat er ook binnen die wereld evenveel hardnekkige starheid is. Ook daar is men overtuigd van het eigen gelijk.

2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..! Misschien een idee dat mw. Schippers even met hem belt, vóórdat ze deze kul uitkraamt over homeopathie..?
2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. Zijn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..!

Het lastige daarbij is is dat de homeopathie niet de alom aanvaarde en dominante geneeskunde is in de westerse wereld. Daarom hebben de media (de mensen die werken bij  kranten, radio televisie, internet enzovoort) de neiging de kant van de wetenschap te kiezen en hun journalistiek poging tot objectiviteit los te laten. Ik merk zelfs dat daar dezelfde  angst is, om toe te geven dat homeopathie zou kunnen werken, of om eerlijk verslag te doen, uit angst om belachelijk gemaakt te worden door een club als skepsis, of de vereniging tegen kwakzalverij.

Tot slot
En daarom is het dus mogelijk dat we vaak in de hoek gedrukt worden en belachelijk gemaakt worden. Ik denk dat alle pogingen om de homeopathie te bewijzen binnen het meet- en  weegsysteem van de westerse wetenschap zijn gedoemd te mislukken. Ook al vinden we op microniveau of met nanotechnologie aanwijzingen voor de manier waarop de  homeopathisch geneesmiddelen zouden werken, dan nog worden die door diverse wetenschappers vervolgens in een nieuw onderzoek of in een discussie onderuitgehaald. En of de  bewijzen wel kloppen of niet, doet eigenlijk niet ter zake.

Veel fundamenteler is het feit dat de homeopathie is gebaseerd op een methodiek die wezensvreemd is aan de westerse wetenschap. En in die zin heeft de homeopathie er altijd goed  aan gedaan om trouw te blijven aan haar eigen grondslagen. Want de manier waarop de geneesmiddelproef wordt gedaan, de casuïstiek bijdraagt tot verdieping en verbetering van  die methodiek, is een methode die eigen is aan het wetenschappelijk paradigma dat aan de homeopathie ten grondslag ligt. Willen we dus de homeopathie op de kaart zetten, dan zullen we moeten strijden voor erkenning van de methodiek en het wetenschapsparadigma dat eraan ten grondslag ligt. Als daar geen erkenning voor komt, zal ook geen erkenning komen voor de homeopathie als zodanig.

36 gedachten over “Waarom roept homeopathie zoveel weerstand op..?!

  1. Leuke kerel hoor John, je zou hem eens moeten vragen voor een ronde-tafel-discussie.. En waar is die link..? Monika wordt al link, dus dan kun je beter…

  2. Nou speciaal voor Monika (en voor Koen/Feniks) dan een link 😉

   http://www.healingsoundmovement.com/news/140/7e-hsm-tv-dialoog-over-homeopathie-en-complementaire-geneeskunde-met-gastsprekers-peter-guine-e.html

   Binnenkort online, en in deze Tv-dialoog wordt snel duidelijk dat homeopathie een zeer effectieve, veilige en kostenbesparende geneesmethode is…

   Dus slechts Minister van Tabaksgezondheid en bepaalde zogenaamde ‘kritische PR-clubs’ en mensen met andere belangen dan die van de volksgezondheid…zullen niet de bereidwilligheid willen tonen om hiervoor te kiezen, ipv onze Zieke Zorg die we nu hanteren!

 1. Ik geef toe dat ik het hele artikel niet gelezen heb. Ik ben overtuigd van de werking van Homeopathie.

  Mijn overtuiging is dat water eigenschappen heeft die, koste wat het kost verborgen moeten blijven. Dat heeft met archonten, leven en ziel te maken. En Homeopathie laat iedere keer weer zien dat er iets aan de hand is met water. Juist omdat er geen molecuul meer in kan zitten. Zonder water zijn wij mechs (mechanisch leven).

  Kijk maar eens naar dit filmpje. Zo mooi gemaakt, maar pure mech. En daarom dat de archonten en de op deze planeet levende psychopaten het zo goed met elkaar kunnen vinden.

  http://youtu.be/GigxU1UXZXo

  1. @ Dzyan, ik ga er van uit dat U medicijnen gestudeerd heeft, dus U weet er alles van, verschillende vrienden van mij nu dus oud en met retraite, kijken toch niet echt met grote voldoening terug op hun carriere, fiancieel zijn ze allemaal goed af, maar onze jeugd sentimenten en illusies ook van mij zijn er grotendeels bij ingeschoten, als leek ben je volkomen aangewezen op een medicus die je helpt gezond te blijven of opnieuw te worden, maar het vertrouwen is weg, het is te afstandelijk en teveel financieel gericht, ik stel Uw reacties altijd zeer op prijs om dat ze verhelderend werken ook voor een onbenul op medisch gebied, Vr Groet.

  2. Ik werk in het medische circuit, maar gelukkig ben ik geen arts. Ze hadden me al lang uit het ambt gezet.

   Ik signaleer slachtoffer denken uit uw reactie. Sorry dat ik dit zo recht door zee zeg. Waarom zou je geen verstand hebben van je eigen gezondheid? Is dat niet kennis die verplicht gesteld kan worden voor een volwassene? Mijn gezondheid is toch MIJN verantwoordelijkheid? En niet die van een ander. Natuurlijk kun je zelf niet alles. Maar daarvoor huur je dan mensen in, die daar meer van weten. Ik zeg met nadruk HUUR JE IN. Want daard0or blijf je zelf verantwoordelijk.

   Ik kreeg eens een antibiotica kuur waarvoor ik allergisch was anafylactische shock tot gevolg. Ik wist dat ik allergisch was voor Glamoxyl maar kreeg een generiek middel. Toen ik na een paar dagen uit het ziekenhuis kwam, ben ik mijn arts op gaan zoeken. Niet om hem verwijten te maken, want ik ben verantwoordelijk voor wat ik in mijn keel stop, maar om hem te vragen of hij ervan geleerd had. Zodat hij voortaan altijd in het dossier zou kijken, en er via automatisering aandacht aan besteedt kon worden om dit te voorkomen.

   Dus niks slachtoffer! Zelf verantwoordelijkheid nemen en leren van je fouten. Dat hoort bij volwassen worden. Dank voor het compliment 😉

   Een warme groet,

   Dzyan

 2. Bij mij roept homeopathie veel weerstand op. Het is daarom misschien beter dat ik de reden daarvoor verklaar over mijzelf, eerder dan dat een homeopaat probeert mij (en anderen) woorden in de mond te leggen, want ik ga niet helemaal akkoord met wat hij in ‘mijn’ naam schrijft.

  Mijn oordeel over homeopathie is helemaal niet gebaseerd op zinnen zoals “ ‘homeopathie kan niet werken’ en ‘zo enorm verdund kan er onmogelijk werking vanuit gaan’.” Mijn oordeel is gebaseerd op het kunnen aantonen dat mensen genezen met de voorgestelde behandeling. Dit geldt niet alleen voor homeopathie, maar ook voor de echte geneeskunde. Hoe het werkt, dat doet er dan eigenlijk niet veel toe. Voor veel medicamenten wist men initieel niet hoe ze werkten, maar ze werden wel aanvaard zodra aangetoond was dat ze konden genezen. Dit geldt nog steeds, en dit principe geldt ook voor homeopathie.

  De belangrijkste reden van mijn weerstand tegen homeopathie is dus dat er gewoon nooit is aangetoond dat het werkt. Het is allemaal gebaseerd op indrukken en overtuigingen van gebruikers. Zoals het artikel zelf vermeldt: “vele honderdduizenden mensen hebben, naar eigen ervaring, baat bij homeopathische geneesmiddelen”. Het zijn die mensen die zelf overtuigd zijn dat het bij hen werkt. Er bestaan inderdaad heel veel van die verhalen, die je ook “anekdotes” of “casuïstiek” kunt noemen, wat volgens dit artikel als een belangrijk argument voor homeopathie wordt aanzien. Maar werkte het wel echt of was het gewoon door een placebo-effect of doordat men na verloop van tijd toch vaak vanzelf geneest? Die mensen zijn inderdaad overtuigd dat het werkte, maar dat is enkel maar hun mening, geen bewijs. Dat kun je door zo’n “casuïstiek” nooit bewijzen.

  Men moet verder ook stilstaan bij de vraag “bij hoeveel mensen heeft de behandeling NIET gewerkt?” Ook dat is iets dat niet via casuïstiek kan beantwoord worden, omdat casuïstiek niet bijhoudt hoeveel patiënten wel en niet genazen.

  De vraag is dus zeer simpel (maar nog steeds onbeantwoord), en geldt voor zowel een homeopathische behandeling als een medicament: hoeveel mensen worden er wel en niet genezen, en is dit beter dan met een placebo?” De bewijzen hiervoor moeten dus op een andere manier bekomen worden dan casuïstiek (voor echte geneeskunde en voor homeopathie). Dat is eigenlijk vrij eenvoudig: Behandel 100 mensen homeopathisch, en 100 mensen met een placebo, terwijl die laatsten denken dat ze een homeopathisch product nemen. Sommigen in de tweede groep zullen spontaan genezen. Hoeveel meer in die eerste groep voelen zich genezen, na enige tijd? Zo kun je aantonen of homeopathie echt werkt. Dit is al vaak geprobeerd, in zogenaamde “randomised controlled trials”. Er staan er zo’n 164 op de website van de Faculty of Homeopathy (www.facultyofhomeopathy.org/research/randomised-controlled-trials-in-homeopathy). Maar zelfs deze homeopathische vereniging moet toegeven dat er in maar 3 van die 164 studies er een “duidelijk positief” resultaat was. En als je die 3 studies dan effectief leest, dan stel ik vast dat ze heel ‘optimistisch’ zijn om dat “duidelijk positief” te noemen. Voorstanders van homeopathie wensen dergelijke negatieve bevindingen echter te negeren, zonder een degelijke reden daarvoor op te geven.

  1. Wordt het niet eens tijd beste Koen, om je EIGEN uitgangapunten bij te schaven; te kijken waar je zélf tekort schiet in het be-grijpen van de werking van homeopathie. (En dus eigenlijk/feitelijk ‘Het niet-begrijpen’..!)
   Ik zal nogmaals de vraag stellen: “Zijn al die homeopathische artsen, die al ZO LANG mensen helen, de zaak aan het oplichten?”.. Reumatologen, psychiaters, kinderartsen, huisartsen, etc. etc. “Zijn al die gevallen van genezing te danken aan het Placebo-effect?”

   Het artikel hier op de site zou je toch ook te denken moeten geven. Slechts 12% van de zg. ‘reguliere middelen’ werkt.. 2500 Reguliere geneesmiddelen werden voor deze wetenschappelijke toets onderzocht..! Dus om antwoord te geven hoeveel % er NIET WERKT bij kennelijk ‘jouw heilige producten’, de petro-chemische, gepatenteerde pillen en poeders van Big Pharma, geven we in ieder het antwoord, zijnde 88%…!

   Wellicht ligt je onbegrip in de vooronderstelling verborgen dat ieder mens gelijk is.. DAT is precies hetgeen wat homeopathie anders doet. ELK MENS IS UNIEK, waar geen standaard pilletje op past. En als je die mens dan een standaardpilletje geeft, dan is het dus NOOIT PRECIES passend..

   De kwakzalverige, middeleeuwse uitgangspunten dat je niets meer van materie in het homeopathische geneesmiddel aantreft, en het DAARDOOR dus niet kan werken, is net zo dom, als de middeleeuwse verketteringsformule: ‘Als deze vrouw blijft drijven is het een heks, als ze zinkt/verdrinkt een mens’.. Kansloze exercite Koen.

   Trouwens, ik vraag me af, als je je zo blijft ergeren aan artikelen hier op de site wat je er in de eerste plaats komt doen; niemand dwingt je toch daartoe.. Is het ‘missiewerk’ wellicht..? Of heb je wellicht de taak om wanttoknow te trollen..? Vreemd hoeveel tijd je stopt in iets wat je niet leuk vindt.. Dat vind ik dan weer.. 🙄

  2. Guido, Een andere (minder belangrijke) reden van weerstand is voor mij ook het fanatisme dat uitgaat van vele aanhangers van homeopathie, zonder dat er een inhoudelijke discussie mogelijk is. Ik heb reeds meermaals een reactie over homeopathie geplaatst op deze website. En bijna altijd wordt ik dan op allerlei manieren beledigd, en valselijk beschuldigd van allerlei zaken. Maar zelden wordt er ingegaan op wat ik eigenlijk schreef en een logisch opgebouwd tegenargument gepresenteerd. De ‘argumenten’ blijken gebaseerd op vooroordelen en (foutieve) veronderstellingen over mij. Ook nu ga jij niet in op mijn opmerking over casuïstiek en bij hoeveel mensen de homeopathische behandeling NIET heeft gewerkt. Dan vraag is mij af: “waarom zou ik jou visie moeten aanvaarden, als ze enkel met beledigingen ‘verdedigd’ kan worden?”

   Ik weet niet waarom homeopaten overtuigd zijn dat homeopathie werkt. Maar laat ik ook even de vraag omdraaien: waarom denk je dat er zoveel “Reumatologen, psychiaters, kinderartsen, huisartsen, etc. etc”, en ook wetenschappers en mensen in het algemeen zijn die ervan overtuigd zijn dat het NIET werkt? Met ander woorden, de ruime meerderheid van zowel de bevolking in het algemeen als de experts in het bijzonder? Zijn dat allemaal oplichters? Hebben die allemaal een bord voor hun kop? Of zijn dat mensen die de vragen die ik stel NIET negeren?

   Ik weet niet waar je het haalt dat “Slechts 12% van de zg. ‘reguliere middelen’ werkt”. Vorige week nog heeft de onafhankelijke Belgische consumentenorganisatie Testaankoop een studie gepubliceerd hierover. Blijkt dat van de 4000 onderzochte geneesmiddelen “zo’n 12 procent van de geneesmiddelen op de Belgische markt doet weinig of niets. Of, erger nog, ze hebben ernstige bijwerkingen die niet opwegen tegen de voordelen voor de patiënt.” (www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140216_00982683). En als je dan nagaat welke bij die 12% zitten (www.test-aankoop.be/gezondheid/geneesmiddelen/bereken-zelf/databank-geneesmiddelen#), dan stel je vast dat daar heel wat homeopathische producten tussen zitten!

  3. Ik zou hier publicaties uit de Lancet aan kunnen halen die duidelijk maken dat genezing maar voor een heel klein percentage (max 8%) afhankelijk is van de gebruikte techniek. Ik zou hier artikelen kunnen aanhalen over hoe de wetenschappelijke data, niet per ongeluk, verontreinigd raakt door bogus onderzoeken en gemanipuleer met cijfers.

   De reden dat ik dit niet doe is tweeledig:
   -Het lukt mij niet om mensen te overtuigen als zij geen open geest hebben. Ik ga er van uit dat Feniks wel een open geest heeft.
   -Dit is echter niet de juiste discussie. De discussie moet niet gaan over wetenschappelijk, of evidence based, of wat dan ook. De discussie moet gaan over vrijheid van keuze.

   Ik wil niemand verhinderen zijn genezing te zoeken in aardolie chemicaliën. Als dat jou keuze is dan zal ik die ten alle tijden ondersteunen. Maar laat die keuze ook aan anderen. En respecteer ze als het niet dezelfde keuze is die jij maakt. En maak het financieel haalbaar voor iedereen, ongeacht hun keuze.

   Een wrme groet,

   Dzyan
   P.S. Kijk Guido, we zijn het niet altijd oneens 😉

  4. Goed verhaal Dzyan, echter ik ‘verdenk’ Koen van een niet of nauwelijks open-mind..!

  5. Dzyan (3.2): geef die studies uit de Lancet toch maar eens op. Ik zal ze met plezier lezen, en wil dan graag een inhoudelijke discussie met jou daarover aangaan. 🙂

   Vrijheid van keuze is een ander debat dan de vraag of homeopathie al dan niet werkt. Is het te verantwoorden dat iemand beweert dat homeopathie werkt, terwijl er geen enkel bewijs voor is, terwijl er onder andere 164 studies zijn die aantonen dat het geen effect heeft, en terwijl hij die 164 studies negeert? In deze discussie zeg ik duidelijk: “NEE”.

   Maar zelfs nu het (al lang) bewezen is dat het niet werkt, dan kan nog steeds bediscussieerd worden of het toch nog gebruikt kan worden. Aangezien er veel mensen overtuigd zijn dat het hen helpt (via een placebo-effect), is het eventueel te verdedigen dat het gebruikt wordt. Maar persoonlijk vind ik dan dat het niet financieel haalbaar moet gemaakt worden voor iedereen. Ik geef de voorkeur aan betere voorlichting aan dergelijke personen. Dit debat is iets helemaal anders dan beweren dat het effectief werkt. Beweren dat het meer doet dan een placebo is gewoon niet correct.

  6. En *hop*, daar gaat Koen weer.. Niet ingaande op de waanzinnige fraude die hij aan het licht brengt, met al die artsen, die succesvol homeopathie toepassen. Maar dat volgens Koen allemaal onder valse voorwendselen doen. Want homeopathie werkt niet en Koen is minister-president. Dag Koen.

  7. Hoi Feniks,

   We gaan helemaal geen inhoudelijke discussie hebben over allerlei studies waarvan de herkomst en de financiers niet te achterhalen zijn, of met heel veel moeite. Ik heb er helemaal geen zin in mijn kostbare tijd daaraan te besteden. Ik leg in mijn bovenstaande reactie ook duidelijk uit waarom niet.

   De vraag is of mensen de vrijheid moeten hebben om voor zichzelf en voor hun kinderen te kiezen in welke behandeling zij vertrouwen hebben. Zodat ze de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid vorm kunnen geven. Dit is zoals eerder gezegd geen technisch wetenschappelijk probleem, maar een filosofisch. Dit gaat over vrijheid en geloof.

   Maar ik zal ook de rotste niet zijn dus je kunt hier beginnen en dat via de quote index en literatuurverwijzingen net zo ver in het “rabbit hole” gaan als je wilt.

   Di Blasi Z, Harkness E, Ernst E, Georgiou A, Kleijnen J. Influence of context effects on health outcomes: a systematic review.
   Lancet 2001 Mar 10;357:757–62.

   Een warme groet,

   Dzyan

  8. Guido (3.6): sorry, maar ik ging in 3.2 wel degelijk in op jou vraag of homeopaten oplichters zijn. Maar durf jij eigenlijk wel na te denken over de vragen die ik stelde in 3.2, en daarop te antwoorden?

  9. Dyzan (3.7) Jou antwoord is heel duidelijk: je wil elke vorm van inhoudelijke discussie vermijden, louter en alleen omwille van onduidelijkheid over financiering. Maar je negeert hierbij al direct verschillende belangrijke zaken: elke homeopaat (inclusief de auteur van het artikel hierboven) die een uitspraak doet over homeopathie, spreekt voor zijn eigen financiële winkel! Mogen we hen dan ook niet vertrouwen? En waarom geef je een wetenschappelijke publicatie op als argument, als de herkomst van de financiers daarvan niet duidelijk is? Staan enkel argumenten die in jou kraam passen boven verdenking van financiële beïnvloeding? Financiële beïnvloeding bestaat inderdaad, maar denk je dat dat een probleem is bij de 164 studies die ik aanhaal in reactie 3? Dat zijn studies uitgevoerd door homeopaten, die je zou kunnen verdenken van liefst een positief resultaat te bekomen. Als ze dat niet bekwamen, dan zijn ze wel eerlijk genoeg geweest om dat publiekelijk te erkennen.

  10. Beste Feniks,

   En zo redeneren we nog een tijdje in cirkeltjes door. Dit is precies wat ik eerder gezegd heb. Ik heb er niets aan toe te voegen. Je hebt de door jouw gevraagde publicatie. Doe er mee wat je wilt.

   MAAR JE LEEST NIET GOED! HET GAAT NIET OM TECHNIEK, MAAR OM DE VRIJHEID VAN KEUZE. VAN MIJ MAG IEDEREEN NET ZO VEEL AARDOLIE EN DE DERIVATEN ERVAN IS ZIJN ADEREN LATEN SPUITEN, OF SLIKKEN, OF RECTAAL TOEGEDIEND KRIJGEN ALS ZE WILLEN. EN LAAT DIE VRIJHEID BIJ IEDEREEN!!!

   Een warme groet,

   Dzyan

  11. Dzyan (3.10): “MAAR JE LEEST NIET GOED!” Het artikel hierboven gaat over de “TECHNIEK”, niet over de “VRIJHEID”. En In 3.5 schreef ik al: “Vrijheid van keuze is een ander debat dan de vraag of homeopathie al dan niet werkt […] Maar zelfs nu het (al lang) bewezen is dat het niet werkt, dan kan nog steeds bediscussieerd worden of het toch nog gebruikt kan worden”. JIJ mag dus vrijelijk homeopathie gebruiken, maar pretendeer niet dat het bewezen is dat het meer doet dan een tic-tac-je of een ander placebo.

 3. Het probleem is dat homeopathie niet begrepen kan worden door mensen met een beperkte ontwikkeling. Voor hen is het lichaam niets anders dan iets stoffelijks waar zich allerlei chemische en fysische processen voordoen.
  Zij kunnen niet weten en begrijpen dat een mens veel meer is dan een lichaam en dat zich in het onstoffelijke lichaam ook allerlei processen afspelen.
  Met de dynamisering van homeopathische geneesmiddelen onttrek je de informatie uit de uitgangsstof waarmee je in dat onstoffelijke lichaam bepaalde procesen kunt beïnvloeden en daarmee een genezende werking bewerkstelligen.
  Aan mensen zoals Feniks die geen enkele medische basiskennis bezitten en daarom maar vanuit een beperkte visie redeneren valt zoiets niet uit te leggen. Mede door het feit dat ze denken dat de reguliere behandelwijze in staat is om ziekten te genezen. Dit is wel juist als het om een infectieziekte gaat, maar het verschil tussen een infectieziekte en een systeemziekte ontgaat ze volkomen.
  Homeopathische geneesmiddelen kun je ook niet vergelijken met reguliere medicijnen omdat die totaal verschillend zijn in hun werking.
  De werkzaamheid van medicijnen is wetenschappelijk aan te tonen, de werkzaamheid van homeopathische geneesmiddelen moet je anders beoordelen.
  Tja, en dan komen we nog op de allergrootste misleiding van de farmaceutische industrie. Die mogen hun medicijnen geneesmiddelen noemen en dat is volkomen ten onrechte. Medicijnen werken wel maar genezen voor geen meter, je kunt er in het beste geval de symptomen mee bestrijden maar genezen doen ze niet, al neem je het jarenlang in grote hoeveelheden.
  Onlangs nog een bijscholing van een natuurarts bijgewoond en ook hij sprak over geneesmiddelen. Natuurlijk stak ik mijn vinger op en vroeg hem: “Waarom noemt u medicijnen geneesmiddelen?” Het duurde even voor het kwartje viel en toen zei hij: “Eigenlijk heb je het helemaal bij het juiste eind, ik zal ze voortaan medicijnen noemen”. Tja, dadelijk gaan we het nog geloven ook en dat is misleiding. Kunnen we daar geen rechtszaak van maken?

  1. Ik zou willen zeggen: Om homeopathie te kunnen begrijpen moeten we betere middelen en manieren vinden het uit te leggen 😉

   Over de wetenschappelijke methode ben ik het helemaal eens. Het zelfde geldt voor onderzoek aan kruiden of supplementen. Maar we hebben aan de andere kant met psychopaten te maken en met mensen in een mentaal Stockholm syndroom.

   Of met Ponerologie: http://ponerology.blogspot.nl/2007/04/what-does-it-mean-to-be.html

   Een warme groet,

   Dzyan
   Die de verantwoordelijkheid liever bij zichzelf houdt 😉

  2. Harry, verklaar dit eens nader: “De werkzaamheid van medicijnen is wetenschappelijk aan te tonen, de werkzaamheid van homeopathische geneesmiddelen moet je anders beoordelen.” Hoe moet je hun werking dan wel aantonen? Leg dan eens haarfijn uit:
   1 waarom het anders zou moeten?
   2 waarom je mijn kritiek op casuïstiek in reactie 3 niet zou aanvaarden?
   3 waarom het niet gaat zoals ik in reactie 3 voorstel: tel eenvoudigweg bij hoeveel mensen het wel en niet werkt, en vergelijk dat aantal met het aantal mensen behandeld met een placebo.

   Verder baseer jij je op een heleboel (foutieve) veronderstellingen: “mensen zoals Feniks die geen enkele medische basiskennis bezitten”. Ik vermoedt dat mijn kennis hierover heel wat meer is dan die van jou. (geef jij bvb maar eens een inhoudelijke reactie op de 164 studies die ik in reactie 3 vermeldt). “Medicijnen […] in het beste geval de symptomen mee bestrijden maar genezen doen ze niet,” Zo’n uitspraak kun je alleen maar maken als je volledig geen medische basiskennis hebt.

   Tot slot nog een leuke oefening voor jou: Probeer jou zinnetje “Waarom noemt u medicijnen geneesmiddelen?” eens in het Frans te zetten?

  3. Beste Feniks, ik heb wel eens wat bijdragen gelezen van jouw hand. Ik denk niet dat het zin heeft om jou iets uit te leggen. Dat ga ik dus niet doen ook. Daar is mijn tijd te kostbaar voor.

  4. @ Dzyan, nooit eerder van ponerology gehoord, maar wat een goede link/helder gedachtengoed. Hier kan ik echt wat mee, itt. tot het versluierende, modderige normen en waarden.

 4. Ik vind het wel een interessant stuk van Franc Müller, maar het roept ook wel een vraag op. Als ik het goed begrijp betoogt Müller dat de gewone wetenschap helemaal de middelen/methoden niet heeft om te kunnen oordelen of homeopathie werkt of niet. Dan komt natuurlijk onmiddelijk de vraag op waarom homeopaten dat dan wel kunnen. Natuurlijk hebben ze hun positieve ervaringen maar ze doen ook niet zomaar wat. Hun kennis is mede gebaseerd op proeven die heel erg veel weg hebben van wat de reguliere wetenschap doet. In het stuk wordt de geneesmiddelproef beschreven: de symptomen die een middel bij een “gezonde vrijwilliger” kan veroorzaken zou het vervolgens kunnen verhelpen bij een zieke. Van die geneesmiddelproeven zeggen skeptici vaak dat ze niet reproduceerbaar zijn en dat dus de kennis van homeopaten eigenlijk op drijfzand is gebaseerd. Misschien kan Guido eens aan Franc Müller vragen wat hij vindt van die kritiek?

  Het betwetergezelschap Skepsis heeft homeopaten herhaaldelijk uitgedaagd om zo’n geneesmiddelproef geblindeerd te herhalen en als ik eerlijk ben, vind ik die voorstellen niet zo heel merkwaardig of bij voorbaat oneerlijk richting homeopaten. Zie bijv. http://www.skepsis.nl/blog/2008/07/homeopathische-proeven/ Maar misschien mis ik als leek gewoon wat er mis is met het voorstel voor zo’n proef 😉

  1. Probeer de homeopathie zelf en het zal je overtuigen. Met een beetje bijdehand doen zal je er nooit achter komen.

  2. Ik verkeer in prima gezondheid en heb geen reden om me naar een al dan niet alternatieve behandelaar te begeven. Maar kan ik dan pas overtuigd worden als ik wel in die omstandigheid verkeer? Ik hoop dat er iets betere argumentatie geleverd kan worden, meneer S.

   Maar zonder gekheid en lange tenen, wat is er zo bijdehand aan mijn vraag?

  3. Wat de reguliere medische wetenschap zegt te doen is een dubbel blind clinical trial met gerandomiseerde intake. En ik geef toe, dat klinkt prachtig. Ze noemen dat dan evidence based medicine. En je hebt afgelopen weekeinde in oa. de Volkskrant de gevolgen daarvan kunnen zien. Minstens 50% van de huidige reguliere medische handelingen is nergens op gebaseerd. Met andere woorden dit systeem werkt helemaal niet en heeft nooit gewerkt.

   Die dubbel blind studies worden tegenwoordig ook helemaal niet meer gepubliceerd. Sterker nog als regeringen om dergelijke cijfers vragen omdat ze hun beleid daarop willen afstemmen, krijgen ze nul op rekest. Veel van dergelijke studies worden gedaan op (en ik chargeer, maar niet veel) op 35 jaar oude mannen, die niet roken en niet drinken en regelmatig sporten. En de medicijnen worden nooit, helemaal NOOIT in combinatie met andere medicijnen getest. En dan al helemaal niet op vrouwen, want dat zou het proces heel duur maken gezien hun hormonale cyclus.

   Maar we gaan door al dit soort pseudostatistisch gefoezel voorbij aan de belangrijke vraag: Zou het kunnen werken? En het antwoord is helaas nee. In een plas water die ik volgens de normen die daarvoor gelden bemeten heb en waar ik een uitkomst krijg van een gemiddelde diepte van 5 cm en een StDev van 2 cm kan men prima verdrinken.

   Dus we willen helemaal geen evidence based medicine, of andere psychopaten terminologie. Wat IK wil is iemand die MIJ helpt om te genezen. Met andere woorden een aanpak die niet hoeft te werken voor een groep van 35 jaar oude mannen etc. Maar een aanpak die is toegesneden op mijn specifieke situatie. In psychopaten taal: personalised medicine.

   En de grap is, dat is nu precies wat de homeopathie biedt. Dat is precies wat natuurgeneeskundigen doen. En daar kun je wel onderzoek naar doen. En ik juich ook toe dat dit gebeurd, maar niet dat pseudostatitisch gefoezel dat de medicijnen industrie als norm verheven heft juist omdat ze helemaal geen persoonlijke aanpak willen bieden. Dat levert niets op. Dat is veel te duur. Zo simpel is het.

   Een warme groet,

   Dzyan.

  4. Dzyan (5.3): je hebt maar gedeeltelijk gelijk. De anekdotes die jij opgeeft komen inderdaad voor. Maar je mag niet veralgemenen. Er zijn ook heel wat correct uitgevoerde studies. Studies worden tegenwoordig op voorhand aangekondigd op clinicaltrials.gov, dus je kunt naderhand nagaan of er resultaten achtergehouden worden. Ze moeten ook worden uitgevoerd op het profiel van mensen die naderhand ermee behandeld moeten worden, dus niet enkel de 35-jarige nier-rokende blanke man. Er wordt niet enkel naar statistische significantie gekeken, maar ook naar klinische relevantie en kosten.

   En ga eens echt in op de vraag van Dimitrey Janusz: waarom doen de homeopaten geen geblindeerde studie om te bewijzen dat het werkt? Misschien vind je het antwoord wel in mijn reactie 3?

 5. Studie numero uno, nummer 1, van de 164, waar Koen het over heeft in draadje 3, eens bij de kop gepakt, als je op je in laat werken wat ze daar doen krijg je huilbuien en lachstuipen tegelijk, ze gaan er namelijk van uit dat niemand werkelijk leest en zich een beeld probeert te vormen van de dubbel geblindeerde malloterij.

  Draadje nummer 3
  http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/waarom-roept-homeopathie-zoveel-weerstand-op/comment-page-1/#comment-123483

  http://www.facultyofhomeopathy.org/research/randomised-controlled-trials-in-homeopathy/

  Rheumatology 2004;43:577–582
  Advance Access publication 20 January 2004
  doi:10.1093/rheumatology/keh111
  Improved clinical status in fibromyalgia patients
  treated with individualized homeopathic remedies
  versus placebo
  I. R. Bell1,2,3,4,6,8, D. A. Lewis II9, A. J. Brooks3, G. E. Schwartz3,5,6,
  S. E. Lewis9, B. T. Walsh4 and C. M. Baldwin3,4,7,8

  http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/43/5/577.full.pdf

  Reumatologen hebben een tijdschriftje, om indruk op elkaar te maken gaan ze iets statistisch (komt van het woord satisch statisch satanie?) ‘wetenschappelijks’ in elkaar flansen, geven dan een deftige op het oog ordentelijke ‘nette’ beschrijving van wat ze gedaan hebben. Groepsgewijs, ze durven dat niet alleen te doen, een stuk of 8 namen boven het artikeltje.

  het gaat er om zo overtuigend mogelijk te zijn in het laten zien dat je met kopkleppen op hebt gewerkt, dubbel geblindeerd. Niet kijken wat je doet. Er wordt vanuit gegaan dat niemand meer gaat kijken wat er nou werkelijk gedaan is.

  omdat ze groepsgewijze matties van elkaar zijn willen ze dat hun peertjes gaan zeggen dat ze het goed gedaan hebben. Maar niemand weet wie die peertjes precies zijn.

  ze hebben om te beginnen last van een ‘Objective’, dat ze iets motten, wat ze willen hebben, op voorhand, nogal vooringenomen, terwijl ze zeggen dat niet te zijn, zeer tegenstrijdig, een speerpunt, een eis, of het wel werkt de behandeling, van iets waarvan niemand nog weet wat het is; fibromyalgie, groeien er dan fibres vezels uit je huid? Morgellons disease moet ik aan denken, kunst vezel vlechtende nano cyber botjes die in vliegtuig chemtrails over ons uitgestrooid worden, dit terzijde.

  ze hebben een doel vastgesteld, willen weten of ‘het’ werkt, fibromyalgie doet pijn, pijnpunten masseren en vragen hoe hard de patiënt geschreeuwd heeft. De dokter heeft gezegd dat ze fibro hebben, dusz dan hebben ze dat ook, die ouwe wijven van de straat geplukt, zo willekeurig mogelijk, gemiddeld behoorlijk oud al, 49 jaar, geen wonder dat ze niet zo hard meer gaan, die hebben een standaard afwijking deviatie van 10 jaar, omdat het een complete groep is die van straat (ikea bank voor de tv met een glas cola light) is gehaald, met pijnklachten, die willen zich vrijwillig laten testen, met een middel waar geen eens medicijn in zit, maar ze mogen dat niet weten, elkaar voor het lapje houden, dat ze erg wetenschappelijk namelijk. Het zijn 62 slachtoffers, die noemen zich de groep N. Tenminste de wetenschappers noemen ze zo, dat ziet er beter uit in het verslag.

  6% van die groep N blijkt toch nog een soort man te zijn, ze worden gesoderandomiseerd, dat betekent je wordt er zogenaamd willekeurig uitgehaald, om druppeltjes te slikken waar mogelijk niks dan alcohol in zit, alsof alcohol niks is, en soms worden er ontelbaar weinig verdunde moleculen van een geheimzinnig homeopathisch geneesmiddel in verstopt, dat mogen ze niet weten, anders zou je er in kunnen gaan geloven, en dat verstoort de meting zogenaamd.

  er zijn er velen gillend weg gelopen, ze moesten soms 4 uur autorijden per dag, voor die experimentjes, weldra zijn er in een vroeg stadium 9 weg gelopen, bleven er nog maar 53 over, waarvan nog maar de vraag is of daar dan nog mannen in gezeten hebben..

  wordt vervolgd wat mij betreft, een nieuwe benadering wat mij betreft, echt gaan kijken en lezen, en zeg maar wat je ziet, verschuil je niet achter deftige kopjes en kaftjes… had het simplistisch verbond het in de jaren 70 dan toch goed begrepen? Symbool was een Keltische mattenklopper;

  http://25.media.tumblr.com/tumblr_lz4bwkmtLW1qc8khqo1_500.jpg

 6. Ik vind dit een heel mooie en heldere duiding. Openheid als belangijk iets om oude paradigma’s mogelijk te kunnen doorbreken.
  De uiteenzetting van het indische denken en de chineze , daar heb ik persoonlijk wel iets aan gehad, als een soort bevestiging. Omdat ikbij mezelf constateerde dat de chinese geneeskunst mij nog al fysiek leek. Niets spiritueel, ook al had ze dan waarde op fysiek vlak. Min of meer.Nu is dit verschil heel duidelijk verwoord en mij aangetoond. Zo is heel het artikel wel heel waardevol. Er treedt ordening op in mijn eigen systeem..;Dank je wel.

  1. nog een p.S. hoe komt het eigenlijk dat als ik een artikel van hier wil aanbevelen op facebook, dat veelal niet doorgaat?

 7. Volgens mij, staat de moderne mens te ver van de natuur af, om te kunnen begrijpen wat voor helingskracht daar in schuilt.
  Met het dagelijkse voedsel is het het zelfde, de bron van hun voedsel de dieren en planten kennen zij niet.
  De natuur in het algemeen, en de homeophatie in het bijzonder staan zo ver weg, en zijn zo uit hun dagelijkse denken verdwenen, dat wil je het gebruik weer nieuw leven in wilt blazen, je ze terug zult moeten brengen in hun denken, naar de natuur, maar dat is niet gemakkelijk, het is door de Pharma industrie uit hun geweten/weten gewist, de dagelijkse brain fuck houd dit asparinedenken in stand,
  het gaat om het onderdrukken, en niet het voorkomen of genezen.
  Verder hier waar ik woon is het hele natuur gebeuren, natuur en homeophatie in de elitaire hoek terecht gekomen net als het bio voedsel vaak heel duur, vroeger was het van het volk maar met het afsterven van de generatie met de kennis en gewoontes, zal dit probleem zich nog verdiepen.

 8. http://www.healingsoundmovement.com/news/146/8e-hsm-tv-dialoog-16-maart-homeopathie-2.0-informatie-geneeskunde-digitale-biologie-biofotonen.html

  Zondagmiddag 16 maart kun je deelnemen aan onze 8e HealingSoundMovement Tv-dialoog, ditmaal over het thema: ‘HOMEOPATHIE 2.0: INFORMATIE GENEESKUNDE, DIGITALE BIOLOGIE, BIOFYSICA, BIO-RESONANTIE, BIOFOTONEN, RADIONICA EN DE ROL VAN BEWUSTZIJN BIJ INTEGRALE GENEESKUNDE’!

  Ben je arts, therapeut of leek die geïnteresseerd is in ziekte en gezondheid? Wil je meer weten over frequentiegeneeskunde, bioresonantie, biofotonen onderzoek (wij zijn eerder lichtwezens, dan biochemische wezens!), digitale biologie (genezen met de ‘uitstraling’ en ‘informatie’ van medicijnen zonder bijwerkingen!) biofysica en radionica (via een ‘koppeling’ en een ‘getuige’ zelfs op afstand de patiënt diagnosticeren en behandelen!)? Wil je meer weten over wat gezondheid en ziekte nu echt is en waarom onze huidige zorg niet adequaat genoeg is mbt het genezen van chronische en ernstige ziekten? Meld je dan nu aan voor onze TV-dialoog over dit alles en meer, die plaats zal vinden op 16 maart te Kudelstaart (naast Aalsmeer)!

  Met niemand minder dan de volgende speciale gasten:

  * Dr. Roeland van Wijk (moleculair biologisch onderzoeker – speciaal van ons levenslicht, of biofotonen – , auteur van wetenschappelijke boeken en artikelen, voormalig Associate Professor en Vice-President van International Institute of Biophysics Neuss Germany, huidig directeur MeLuNa Research, hoofdredacteur Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde!

  * Ir. Onno Nieveen (Bestuurslid Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, PPD resonantie, http://www.MaxMyPerformance.com , http://www.NooitMeerOvergewicht.com),

  * Harry van der Zee, MD (homeopathisch arts, auteur, onderzoeker, CEO van de AMMA Resonance Healing Foundation die zich met name richt opde behandeling van epidemieën en trauma in Afrika en hoofdredacteur internationaal homeopathisch tijdschrift ‘Homeopathic Links’ , http://www.homeolinks.nl/)

  Kortom: wederom een TV-dialoog die je vanwege de huidige ontwikkelingen en discussie over de toekomst van geneeskunde en complementaire (en integratieve) geneeswijzen niet wilt missen!

 9. De homeopathie roept zoveel weerstand op omdat het ook een commerciele belangenkwestie is,
  Homeopathie is goedkope geneeskunde waaraan weinig valt te verdienen door de Farmaceutische industrie.
  Een flesje granula(korrels) waarin er bijvoorbeeld 100 zitten, die passen bij 100 patienten met bijpassend constitutietype en slechts 8 tot 14 euro kost ,sja daaraan valt niet te verdienen.
  100 mensen genezen voor 14 euro? ja ,goedkope geneeskunde dan!~
  Dus GELD is een drijfveer,en daarnaast de tunnelvisie in de wetenschap,echte wetenschap zou verder moeten kijken buiten de gevestigde paden,maar dat doet men gewoonweg niet.
  Voorbeelden: Chemotherapie bij kanker, en niets anders dan dat.
  Morfine bij palliatieve sedatie in de terminale fasen.
  vaak voorafgegaan door een barbituraat!
  is gewoon eigenlijk verkapte euthanasie !!!!
  Het medische machtsbolwerk accepteerd geen afwijkende meningen,het is my way of the highway op de Universiteiten.
  Preventieve geneeskunde op de universiteit en dan met name de rol van voeding???? no way ,farmaca jawel , receptuur is het motto!
  Voorbeeld: hartfalen NYHA klasse IV met dyspneu ,cyanose,oedeem, astma cardiale etc.etc. tot bijna terminale fase toe volledig teruggedraaid door orthomoleculaire voeding,en nu patiente is 84 en na 17 maanden volledig hartfaalvrij en een tensie van systolisch 130/85 gemiddeld.
  Cellulaire ofwel orthomolecualire geneeskunde is dus diep inwerkend op celniveau ,daardoor is het hart geregenereerd gua werking

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.