Advertentie

Oekraïne, de strategische speelbal van de VS-havikken..!


x

Oekraïne:
de strategische speelbal van de VS-havikken..!?

2023 © WantToKnow.nl/be

x

De Russische beer is wakker gemaakt en slaat om zich heen. Het is een opvatting die je vaker hoort, in de media, bij sommige politici en onder vrienden en bekenden. Zij wijzen daarbij op de Amerikaanse invasie van Irak in 2003 en de huidige spanningen met China om Taiwan. De afgelopen twintig jaar is het moeilijk geworden om de Amerikanen als ‘de goeden’, de handhavers van ‘de democratie’ te zien. Het conflict in Oekraïne vindt zijn directe oorzaak in de geografische uitbreiding van de NAVO na de Koude Oorlog. (zie afbeelding hierboven) De strekking: ondanks eerdere beloften met Rusland, is de NAVO toch tot uitbreiding gekomen met Oost-Europese landen, waardoor het Russische vertrouwen fundamenteel werd geschonden en de Russische geo-politieke belangen geschaad.

Het strategische belang van Oekraïne in een notendop.. Oekraïne was eerst een ‘no-go’ voor veel partijen, omdat het land -zoals je aan de krantenkoppen kunt zien- VOLLEDIG CORRUPT was.. Is dat nu plots over? Nee, kennelijk nemen we deze corruptie voor lief..

De Russische agressieve buitenlandpolitiek vanaf 2007, was daar feitelijk een reactie op. De inval van Georgië in 2008, de annexatie van de Krim in 2014 en de inval van Oekraïne in 2022; het Westen had het kunnen vermijden. Maar is dit alles een rechtvaardiging van het optreden van Poetin? De man die zijn presidentschap begon met een burgeroorlog in Tsjetsjenië en sindsdien het ombrengen van groepen burgers door soldaten, en van individuele critici door de geheime dienst, normaal vindt?

Na het uiteenvallen van het Oostblok in 1989 en de Sovjet-Unie in 1991 nam het Westen aan dat Rusland een liberale democratie met een kapitalistische vrije markt zou worden. Hoe Russen zélf deze ontwikkelingen ervoeren, was onbelangrijk. De afgelopen dertig jaar leek geen Europees land, noch Canada, van plan een oorlog te beginnen met Rusland. Het weerhoudt Poetin er niet van het gehéle Westen als dreiging te bestempelen.

Blijven de Verenigde Staten over.
Een land dat er primair belang bij heeft om een grootmacht te blijven. Maar dat ziet, dat haar economische en politieke hegemonie bedreigd wordt door de opkomst van vooral China. Maar zelfs als de Amerikaanse steun aan Taiwan inderdaad enkel imperialistisch eigenbelang zou zijn, waarom zou dat Poetin gelijk geven?

De Amerikaanse Courtney Weigal (HIER), die gespecialiseerd is in de verhoudingen tussen Duitsland, Rusland en Oost-Europa, vind dat er meerdere belangrijke punten buiten beschouwing blijven in de analyse van het Oekraïne-conflict. Zo werd genegeerd dat het IMF, de Wereldbank en de VS miljarden dollars hebben uitgegeven aan economische hulpprogramma’s (HIER) voor Rusland na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

Daarnaast bleef onderbelicht dat van eind jaren negentig tot 2004 er wel degelijk samenwerking bestond tussen de NAVO en Rusland. Aanvankelijk was Poetin zelfs akkoord (HIER) met toetreding van de Baltische staten tot de NAVO. Bijzonder dat hij zijn ongenoegen daarover pas uitte, toen ze al lid waren..

Oekraïne..
Oekraïne zou geen lid worden van de NAVO. Uit diplomatieke beleefdheid werd echter netjes de mogelijkheid opengelaten. Evenzo als bij Georgië, dat nog steeds geen lid is. Poetin weet dat en weet dat de Krim en de Donbas al verhinderen dat Oekraïne NAVO-lid wordt, Want het NAVO-handvest verordonneert dat landen die al in conflict zijn, geen lid kunnen, omdat anders andere NAVO-landen te hulp moeten schieten en dan meteen in oorlog zouden geraken. Het gaat Poetin in essentie niet om uitbreiding van de NAVO, maar om de rol van Oekraïne binnen de Russki Mir (‘Russische Wereld’) te houden.

De grote vraag is natuurlijk waaróm voormalige Sovjet- en Oostbloklanden überhaupt bij de NAVO willen. Het antwoord is simpel, dat ze bang zijn dat Rusland hen aanvalt. Courtney Weigal schreef een artikel, dat binnenkort verschijnt, over hoe de Baltische staten bij de NAVO kwamen. Het duurde meer dan een decennium en vergde veel lobbywerk en het op orde brengen van de eigen legers en democratieën. De NAVO laat niet iedereen ‘zomaar’ toe.

In de jaren negentig geloofden Europese diplomaten niet dat de Baltische staten ooit NAVO-lid zouden worden en dat ze ‘eigenlijk Russisch’ waren. Toch deden de Baltische staten, en andere Oost-Europese landen, die moeite, omdat Rusland een geschiedenis heeft van buurlanden aanvallen. Rusland heeft bijvoorbeeld nooit berouw getoond, dat het in de Tweede Wereldoorlog, bondgenoot was van nazi-Duitsland (Zie het ‘Molotov-Von Ribbentroppact’ (HIER) en deelnam aan de invasie van Polen, september 1939.

Hoe dan ook, Courtney Weigal is van mening dat het Oekraïne-conflict veel te veel vanuit het NAVO-uitbreidings-narratief wordt bekeken. Poetins nadruk op de ‘Grote Vaderlandse Oorlog’ geeft in ieder geval te denken. Je mag ernstige bezwaren hebben tegen de sluwe politiek en het geraffineerde strategische buitenlandbeleid van de Verenigde Staten, maar besef dat Rusland niet vrij is van blaam. Een verdere analyse van het conflict in relatie tot ‘de opdringende NATO’ kunnen we maken uit het boek: ‘Evaluating NATO Enlargement, From Cold War Victory to the Russia-Ukraine War’.

 Evaluatie van de NAVO-uitbreiding..

Een degelijk, maar geen gemakkelijk boek, geeft ongekende inzichten in de claim dat Rusland door de NAVO-expansie de wapens heeft opgenomen om het oosten van Oekraïne in haar invloedssfeer terug te pakken.. De 20 auteurs die aan het boek meewerkten, zijn het niet allemaal eens met elkaar. Een aantal uitspraken komen wel bij meerdere auteurs terug, onder andere de wijze woorden van Kennan dat de uitbreiding de meest fatale vergissing was van de Amerikaanse politiek in de periode na de Koude Oorlog.

Er staan enkele leerrijke tabellen in, onder andere de vergelijking van het Russische BNP (Bruto Nationaal Product) met het Duitse. Na elk hoofdstuk volgt een massa verwijzingen naar wetenschappelijke artikelen en boeken en als sluitstuk van het boek, nog eens 75 (!) pagina’s met referenties, netjes in alfabetische volgorde.

De bijna 20 redacteuren van dit stevige boekwerk, maakten in 2019-2020 een studie over de uitbreiding van de NAVO sinds 1990. Ze beschouwden die uitbreiding als de voornaamste oorzaak van de slechtere relaties tussen de Verenigde Staten en Rusland. Na de Russische inval in Oekraïne namen ze ook de Russische en Chinese visies erin op. Diverse aspecten komen aan bod. Bijvoorbeeld het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en van het Warschaupact en de impact daarvan op de NAVO zelf, op de nieuwe lidstaten, op de Europese veiligheid en op Rusland en zijn relaties met het Westen en met China.

De auteurs stellen dat de NAVO behouden bleef, omdat de Britten/Thatcher en de Fransen/Mitterrand Duitsland onder controle wilden houden. Uitbreiding in Oost-Europa zou Duitsland en Rusland verhinderen om dat vacuüm op te vullen na de ontbinding van het Warschaupact. Vanaf 1990 waren er ook landen zoals Bulgarije die zelf vroegen om NAVO-lid te mogen worden. De uitbreiding zou ook gunstig zijn voor de versterking van de lokale democratie en de economische groei van de vrije markt, twee ‘officiële’ doelen van de VS. Het kostte hen wel een lieve som duiten..

Gebroken beloften
Het interessantste hoofdstuk/artikel is dat van Vladislav Zubok (p. 145-159). Hij uit kritiek op de uitspraak van Poetin dat nazi’s aan de macht zijn in Oekraïne, dat zij de Russen in de Donbas onderdrukken en dat de VS die nazi’s gebruiken tegen Rusland. Tegelijk zegt hij dat het Westen zich niet gehouden heeft aan de beloftes van 1990-1991. 

In 1990 had James Baker aan Gorbatsjov beloofd dat de NAVO na de Duitse eenmaking en de toetreding van de DDR ‘not any inch eastwards’ zou gaan. Van hem mocht Rusland lid worden, als het de nodige politieke en institutionele veranderingen zou doorvoeren. Mary Sarotte zegt dat dit engagement slechts korte tijd bestond. Dat het Westen de Russen niet wilde bedriegen, zoals Poetin beweert, maar dat ze Gorbatsjov wilden steunen; dat ze de deur openhielden voor nieuwe leden en dat de Russen dat wisten…

In 1991 verzekerde de Britse premier John Major de Russen, dat de Tsjechen, Hongaren en Polen nooit NAVO-lid zouden worden. Maar volgens Sarotte wisten ook de Russen toen al, dat de Amerikanen de deur open lieten voor nieuwe leden. Jeltsin en Poetin vroegen ook het NAVO-lidmaatschap aan in respectievelijk 1991-1992 en 2000, maar Rusland mocht geen inspraak krijgen in de Europese veiligheid, zo was de uitkomst van intern NAVO-overleg. Jeltsin wilde zijn land lid maken van het ‘Europees concert’, maar eindigde ontgoocheld en gefrustreerd. In 1994 waarschuwde Jeltsin duidelijk, dat de uitbreiding een nieuwe kloof in Europa zou veroorzaken.

Gorbatsjov zei in 1993 ook heel duidelijk, dat de NAVO-uitbreiding een schending was van de gesprekken van 1990 (zie foto boven). In 1994 waarschuwde Boris Jeltsin dat de uitbreiding een nieuwe kloof in Europa zou veroorzaken. Dat diezelfde uitbreiding het Russische nationalisme zou versterken en de Russische vitale belangen in gevaar zou brengen. En in 1995 noemde hij het ‘een regelrechte vernedering van Rusland’. Hij wilde dat Oost-Europa een grijze zone of neutrale gordel zou blijven. Let wel, we hebben het over bijna 30 jaar geleden..!

Rusland is inmiddels vanuit het westen, volledig omgeven door pro-Amerikaanse partners, waarvan de NAVO wel een heel ‘sluwe en fnuikende’ opkomende macht is geworden.. Het lijkt tijd te worden, dat de achterliggende agenda van deze opmars, bij het grote publiek bekend gaat worden? (Lege retoriek dus, dat Poetin ‘aan de deuren van Europa zou staan te rammelen’…??!)

Fatale vergissing
Washington had echter geen vertrouwen in alternatieve Europese veiligheidsstructuren, want de Europese landen hadden immers hun legers gehalveerd. De VS ging hier dus niet op in en beloofde Rusland enkel het lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie en van de G7. Clinton begon in dat kader, in 1994-95, met Polen, Tsjechië en Hongarije uit te nodigen. Jeltsin vroeg uitstel tot na zijn herverkiezing in 1996 en Rusland werd lid in 1999.

Aangenaam de neo-NAZI’s in Oekraïne. Onder Oekraiense vlag, de NATO-vlag en die van Hitler-Duitsland. Volgens velen ‘een complot inzake nazi’s-in-Oekraïne’.

President Bill Clinton luisterde echter niet naar Ruslandkenner George Kennan, die in 1997 stelde dat de uitbreiding de meest fatale vergissing van de VS zou zijn in het tijdperk van na de Koude Oorlog. Als de NAVO de grenzen van Rusland zou bereiken, zou er een conflict uitbreken. In 2022 kreeg hij gelijk. Opvallend in dat kader is de duidelijke uitspraak van de Nederlandse NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer (zie illustratie hierboven), die exact hetzelfde poneerde.

In 1997 tekende Jevgeni Primakov, Russisch minister van Buitenlandse Zaken, een overeenkomst tussen de NAVO en Rusland. Ze beloofden onderling overleg en de NAVO beloofde geen nucleaire wapens te plaatsen in de nieuwe lidstaten. Maar in 1999 was Jeltsin razend toen de NAVO Servië bombardeerde om een genocide in Kosovo te voorkomen. Ook Gorbatsjov was afkeurend op dit bombardement op een bondgenoot; het bleek een negatief keerpunt in de relaties. Primakov was onderweg naar Washington, maar liet het vliegtuig terugkeren. Ook China was boos wegens het bombardement op hun ambassade in Belgrado. De Amerikanen hadden zich duidelijk in de kaart laten kijken..!

Eerst ontkennen en dan blijkt dat de onderminister van Buitenlandse Zaken van de VS, Victoria Nuland, al lang had toegegeven, dat er rond de 20 (!!) biologische wapenlaboratoria in Oekraïne zijn gebouwd, onder leiding van de VS. Een heftige blik in het dubbelspel van de VS, onder het mom van ‘democratische hervormingen’..!!

In 2004 kwamen er nog eens 7 nieuwe NAVO-leden bij.
Kaliningrad werd nu afgesloten van Rusland. Maar Poetin werd pas echt boos in 2007-2008, toen president George W. Bush ook Georgië en Oekraïne wilde toelaten. Frankrijk en Duitsland waren echter tegen dat lidmaatschap, waarschijnlijk om Poetin niet verder te pushen. Poetin begon toen met de herbewapening van Kaliningrad en zei dat het Westen zich niet gehouden had aan de beloftes van 1990-91 en dat Oekraïne het bij een toetreding zou moeten gaan stellen zonder de Krim en zonder de oostelijke regio’s. Let wel, dit is 25 jaar geleden en precies zoals het actuele conflict nu uitmondde.

Poetin had de terechte opvatting, dat de Russische Europese vloot zou worden ingesloten door combinatie van Bulgarije, Roemenië, Oekraïne, Turkije en Georgië rondom de Zwarte Zee. Bovendien konden de kleurenrevoluties in Georgië (2003) en Oekraïne (2004) ook zijn land besmetten en tot straatprotesten tegen zijn regime leiden. Hij viel in 2008 Georgië binnen, annexeerde de Krim in 2014 en steunde de separatisten in de Donbas.

In 2021 was de NAVO bereid om Oekraïne toch toe te laten. Dat veroorzaakte de invasie niet, maar gaf er een geschikte rechtvaardiging voor. De oorlog leidde op zijn beurt tot de toetreding van Finland en Zweden. In 1949 telde de alliantie 12 leden, in 2023 zullen het er 32 zijn. De actievere rol van de NAVO in Oost-Azië veroorzaakt ook spanningen met China, samen met de Amerikaanse pogingen om de Chinese technologische opmars te stoppen.

Vijandbeeld
De bijdragen in het boek van John Mearsheimer, Stephen Walt en Steven Cohen concluderen, dat president Vladimir Poetin Georgië, de Krim en Oekraïne binnenviel wegens de uitbreiding van de NAVO en wapenleveringen aan Oekraïense ‘nationalisten en neonazi’s’. Kimberley Marten stelt dan weer dat die uitbreiding negatieve impact had, maar naar haar mening geen militaire bedreiging vormde voor Rusland. Zowel Jeltsin als Poetin hadden in respectievelijk 1993 en 2002 gezegd dat ze niet tegen de uitbreiding waren.

De onverdroten opmars van het leger van de Rothschilds. Natuurlijk in NATO-camouflage.. En wat deed Libië/Khadaffi verkeerd..? Hij wilde de US-petro-dollar dumpen en de Gouden Dinar daarvoor in de plaats zetten..!

Volgens het Levada Centrum vond slechts 11 à 19% van de bevolking de NAVO een vijand. De VS daarentegen werden door veel meer Russen als vijand gezien. Rusland was volgens dezelfde Kimberly Marten vooral geprikkeld door het verlies van zijn status en doordat Amerika besliste zonder hen ook maar met één telefoontje/diplomatiek gesprek te raadplegen. En dat de VS de nieuwe staten het recht weigerde om zelf te beslissen: de VS bleef ze beschouwen als hun invloedssfeer (p. 210-231).

De Krim
Toen Rusland in 2014 de Krim annexeerde, heeft Oekraïne niets ondernomen om het schiereiland terug te winnen. Dat was ook moeilijk: Oekraïne besteedde tot 2021 slechts US$ 3 miljard aan bewapening, Rusland US$ 62 miljard dollar (p. 238). In 2022 mochten Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea de NAVO-top in Madrid bijwonen en werden ‘NAVO-partners’. China was boos en zei dat de NAVO zijn confrontatie met China moest stoppen.

Ook na de uitbreiding was er nog veel samenwerking tussen Europa en Rusland. Een andere auteur in het boek, Alexander Lanoszka, spreekt Mearsheimer en co tegen en beweert dat niet de NAVO-uitbreiding de oorzaak was van de inval, maar wel het Russische expansionisme en de oorlogstaal van het Kremlin.

Ook na de uitbreiding was er nog veel samenwerking tussen Europa en Rusland: tussen 2010 en 2019 werden nog 12 pijplijnen aangelegd om gas naar Europa te brengen. De uitbreiding en de aanpassing van de commandostructuren kostten de NAVO veel geld: van US$ 1.115 miljard dollar in 1999 naar US$ 2.974 in 2022 (2,6 X zoveel..)

De verkiezingen uit 2010, toen alles nog redelijk rustig was in Oekraïne, geven de werkelijke stemming aan in het land. Het donkerblauwe deel van het land is feitelijk Russisch-georienteerd. Dit is de werkelijk prooi voor de VS-NAVO-EU-elite..!

Oorlog tegen de democratie
In december 2021 eiste Poetin garanties dat Oekraïne nooit lid zou worden. In 2022 viel hij aan, met de bedoeling om Kiev in vier dagen in te nemen, de politieke leiders uit te moorden en een Moskou-gezind regime te installeren. In 2008 en 2014 had het Westen niet krachtig gereageerd. Het gaf het Poetin de indruk dat het nu ook niet zou optreden. Zelenski noemde de inval een oorlog tegen Europa, tegen de democratie en de mensenrechten. Een onafhankelijke, democratische staat zou een bedreiging zijn voor het autoritaire regime van Poetin, die nu de Russische beloften in het Boedapestmemorandum van 1994 verwierp. 

Bovendien wou Poetin de geschiedenisboeken halen door de Oekraïners te verslaan zoals Peter de Grote in 1709, met wie hij zich in 2022 vergeleek. We hadden meer kunnen doen om met Rusland een echt partnerschap te sluiten. Het laatste hoofdstuk gaat over de nieuwe leden Finland en Zweden, waarvan Finland het best voorbereid is op een eventuele inval van zijn buurland.

Tot slot komt de toenmalige VS-minister van Buitenlandse Zaken, James Baker, nog eens aan het woord’ maar hij preciseert daarbij niet wat ze hadden MOETEN doen, om gezamenlijk een oorlog zoals die nu woedt, te voorkomen!! Het is geraffineerd de schuld bij Poetin leggen, terwijl het feitelijk de VS is die heimelijk en in het ‘donker’ de Russische beer tot het uiterste heeft getergd. De woorden van James Baker:

We hadden meer kunnen doen om met Rusland een echt partnerschap te sluiten.
Maar geen van onze nalatigheden rechtvaardigt deze oorlog van Poetin tegen zijn buurland’.

KLIK voor het artikel met deze uiterst krachtige film van Oliver Stone.

Van komiek tot off-shore-miljardair..
Hoezo ‘geen corruptie’..?

 * * *

 

5 gedachten over “Oekraïne, de strategische speelbal van de VS-havikken..!

 1. Ik ben een heel grote fan van Putin en vind dat hij in alle opzichten gelijk heeft, ik luister naar zijn toespraken met Engelse ondertitels en hij is echt een redelijk mensen mens. Als ik de westerse leiders zie van Biden en son Hunter tot Rutte en consorten en coke junk Zelenskey moet ik kotsen.
  Wij worden geregeerd door Satanisten, pedophiles, moordenaars, bah ze zijn verrot tot op het bot.

  1. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/06/22/nieuwe-aanwijzingen-vatican-girl-emanuela-orlandi/
   Mary in deze wereld waarin veel achter gesloten deuren besloten wordt en vervolgers door handlangers dient te worden uitgevoerd is goed of fout vaak moeilijk te onderscheiden.
   U heeft het over Poetin en dat u een fan van hem bent en dat respecteer ik,wat hij nu doet daar heb ik ook waardering voor vooral omdat hij tot dusverre de strijd aangaat tegen “aanhangers van de nazi ideologie” hierbij denk ik aan het de nazificeren wat hij destijds ook noemde als een reden voor de inval in Oekraine maar waar je de westerse media bijna niet over hoort of ziet beschrijven.Hoe de EU Zelensky steunt geeft aan waar ook zij voor staan en dat is in mijn zienswijze niet erg vreemd wanneer je naar het ontstaan van de EU kijkt en ziet wie daarbij betrokken zijn of zijn geweest.Walter Halstein bv die in de jaren dertig van de vorige eeuw betrokken was bij het verzinnen van wetgeving/regels voor Hitler was in ik meen 1957 de eerste president van de Europese commissie die nu telkens de uiteindelijke besluiten nemen.( Bezwaren van het Europees parlement kunnen zij zonder opgaaf van reden naast zich neerleggen).Wat Poetin betreft weet ik niet of hij nog andere plannen heeft of mogelijk zelfs opdrachten van “de onzichtbaren” die vanachter de schermen kunnen opereren.
   WEF Claus Schwab heeft iets gezegd/geschreven dat lijkt op “u zult niets meer hebben en gelukkig zijn”.De EU en de Nederlandse regering samen met onze belastingdienst zijn hard bezig om mensen af te nemen wat ze nu nog hebben,Ook wil men nu dat gemeenten mee moeten/mogen beslissen aan wie iemand zijn of haar huis verkopen zal.Kortom in mijn ogen is volop gelegaliseerde diefstal aan de orde van de dag en dan heb ik het nog niet eens over de boeren die ze hun grond en bedrijf willen afnemen.Rechten van burgers worden vervangen door verplichtingen zoals dat ook in dictaturen gebeurd.Het nieuwe pensioenstel van Schouten zal ertoe leiden dat er miljarden gaan verdwijnen wat het failliet van de pensioenen zal betekenen terwijl het geld (miljarden) in de zakken van de elite zal verdwijnen.
   Ondertussen is Kuipers bezig met voorkomen dat wij burgers goede en snelle zorg kunnen krijgen.Eerst privatiseren is gedaan,dit betekend dat winst voor zorg gaat.(elk jaar wordt de premie verhoogd terwijl steeds meer uit de polissen geschrapt wordt.Op dit moment zou ik aan de rug geopereerd kunnen worden wat geen garantie geeft dat mijn rugklachten dan over zijn maar doordat de zorgverzekeraar de operatie niet wil vergoeden krijg ik niet eens de kans om me te laten opereren,en dat betekend dat de farmaceut er wel bij vaart omdat ik trammadol moet slikken om het dragelijk te houden.Leiders van over de hele wereld hebben contact met elkaar en met instanties zoals WHO,WEF enz en daarbij kunnen ze afspreken met elkaar wat ze willen en vooral waar ze naartoe werken om uiteindelijk dat ene doel te bereiken namelijk datgene waar ze bv Hitler van beschuldigd hebben Wereldoverheersing.(lees de protocollen van Sion er maar op na en vergelijk wat daar beschreven is met wat nu gebeurd).Poetin kan ook plannen hebben welke niemand weet.

 2. PS
  U had het ook over pedofilie vandaar de verwijzing want wat is er met dat 15 jarige meisje gebeurd?
  We weten dat de allerrijksten in meerdere gevallen niet vies zijn van kindermisbruik,vrouwenhandel,mensenhandel en mogelijk zelfs drugshandel omdat daar grof geld te halen is ( Ik schrijf halen omdat ik verdienen niet te verdedigen vind) Ook denk ik aan bv Epstein en bv de ….express waarmee kindermisbruikers mogelijk werden opgehaald en teruggebracht.
  Veel is inderdaad rot tot op het bot en velen staan erbij en kijken ernaar.

 3. De NAVO is na de val van de Berlijnse muur veranderd van een verdedigende macht naar een macht die ook mag aanvallen terwijl de NAVO gewoon opgeheven had moeten worden.
  Nederland heeft ook deelname gehad bij bv de inval van Irak wat onterecht was en waar ook bewijzen voor zijn,als ik het me goed herinner deed België niet mee.
  Oorlog kent ALLEEN VERLIEZERS en alleen zij die er grof geld aan verdienen (over de ruggen van militairen en burgers die lijden of het leven laten) worden er beter van en dat betekend dat oorlog in stand wordt gehouden voor geld en macht.Ikzelf was dienstplichtig militair in 1983/84 en was gelegerd in Seedorf om ons tegen de Russen te beschermen tijdens de koude oorlog .
  Opvallend vind ik dat de zogenaamde “leiders” nogal eens van richting veranderen en met de voor hen meest gunstige wind meewaaien.Wat ik bedoel is bv dat ze eerst Hitler in het zadel hebben geholpen en aan het einde van de tweede wereldoorlog de Russen bleken te voorzien van geld en materialen,wat doet dat met militairen? Eerst steunen ze je een wanneer het hen niet meer uitkomt steunen ze de tegenpartij en mag je verrekken.Op de achterzijde van het boekje “De geldbronnen van het Nationaal-Socialisme” staat het volgende,ik citeer: Hielpen Shell,Esso en de grote banken Hitler in het zadel? Dit curieuze document verscheen voor het eerst in 1933 en werd al binnen enkele dagen uit de handel genomen,Het zou gaan om een oorspronkelijk Engels werk dat door Jan Gustaaf Schoup in het Nederlands zou zijn vertaald.Maar de als auteur genoemde Sidney Warburg, telg uit een bankiersgeslacht,bleek niet te bestaan en zou dus nooit de hier weergegeven gesprekken met Adolf Hitler hebben kunnen voeren.Gesprekken waarin met de kennis van een insider verteld wordt hoe Shell,De Rockefellers,Esso,De Warburgs en andere Wall Street -giganten
  met vele miljoenen dollars Hitlers opkomst en machtsovername hebben gefinancierd en wat hun redenen daarvoor waren.Na de oorlog meldde de Britse inlichtingendienst dat vertaler Schoup het hele verhaal zou hebben gefantaseerd.Niettemin schreef de prominente nazi Franz von Papen in zijn memoires: ‘… het best gedocumenteerde verslag van de wijze waarop de nationaal-socialisten plotseling aan geld kwamen, staat te lezen in een boekje dat in 1933 in Amsterdam versheen,getiteld De geldbronnen van het Nationaal-Socialisme’. (einde citaat).
  Mijn mening is dat wanneer leiders het niet met elkaar eens zijn ze geen oorlog moeten gaan voeren met inzet van mensenlevens die er totaal niets mee van doen hebben maar zoek het onderling maar lekker zelf uit,dat scheelt veel doden en leed voor onschuldigen. Hoe betrouwbaar zijn “leiders” weten zij die het slachtveld op gestuurd worden dat wel? Dat is mijn mening weer.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.