Advertentie

Vaccinaties: verband ‘Wiegendood’ e.a. lange termijn-bijwerkingen..!


Hoor je bij de ‘kudde’ of denk je na, én…
durf je zélf te  beslissen, op basis van je
opgedane informatie..?!

En…
op basis van VERTROUWEN in de kracht en potentie
van het menselijk immuunsysteem EN
zelfhelend vermogen..!

 

x

x

Vaccinaties:

Verband met Wiegendood en andere bijwerkingen,

alsmede hun lange termijn effecten.

2019 © Ing. Harry Zandvliet | deze versie WantToKnow.nl/be
illustraties: Harry Zandvliet & WantToKnow.nl/be

x

Ing. Harry Zandvliet

Eigenlijk heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met een onbekende kant van vaccinaties, die helaas ook onbekend zijn bij vaccinatie-critici; namelijk de gevolgen van het niet meer doormaken van kinderziekten. Die gevolgen zijn mogelijk zeer veel groter, dan de bijwerkingen van vaccinaties.  Hierover later meer, want eerst over de bijwerkingen.

Te makkelijk wordt geschreven dat bijwerkingen van vaccins nauwelijks relevant zijn, het verband bijvoorbeeld tussen wiegendood en vaccinaties wordt ontkend, zelfs ook door belangengroepen voor families getroffen door wiegendood. Vandaar heb ik mezelf afgevraagd waar de waarheid ligt; wat zegt de wetenschap hierover.

Dat heeft geresulteerd in een NVKP-artikel dat ik met samen met anderen, gemaakt heb (HIER) Daarbij is niet alleen is gekeken naar het eventuele verband tussen wiegendood en vaccinaties, ook naar de kindersterfte in relatie tot het aantal vaccinaties met verrassende resultaten.

Het verband tussen wiegendood en vaccinaties..
De internationaal gebezigde term is SIDS, de afkorting van ‘Sudden Infant Death Syndrome’. Een jong kind overlijdt op zeer jonge leeftijd, als dat nog in de wieg ligt, plotseling, schijnbaar zonder oorzaak. Wetenschappers vermoeden door een onvoldoende ontwikkeling van de ademhalingscentrum in de hersens.  Vaccinatie-critici zeggen dat er een verband is met vaccinaties, maar dit wordt snel en continue terzijde geschoven als ‘fake news’.

Toch verdient deze idee, het mogelijke verband tussen SIDS en vaccinaties, meer aandacht, dan het zomaar, volstrekt onwetenschappelijk, terzijde schuiven. Zo is het een onomstreden feit, dat in ieder geval bij prematuren (te vroeg geboren baby’s) een verhoogde kans is op ademstop (apneu) en wiegendood hierdoor, na (bepaalde) vaccinaties. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met onderontwikkelde en niet goed functionerende longen.  Vandaar ook dat dit verband genoemd wordt als risico factor in de bijsluiter, die te vinden is bij het RIVM.. 

En is dit fenomeen door onderzoek grondig getest en bewezen, in de voetnoten ook hyperlinkjes naar de literatuur hierover:[1],[2],[3],[4],[5].[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13], [14],[15],[16],[17],[18] Een voorbeeld: J Pediatr. 2007 Aug;151(2):167-72. Epub 2007 Jun 22. Overall, 16% of infants had vaccine-associated cardiorespiratory events (Vert.: geregistreerde afwijkingen in hart/longfunctie) within 48 hours postimmunization

Zelfs het Lareb (instituut die o.a. de bijwerkingen van vaccins registreert) maakt hier ook meldingen van zoals in de evaluatie van bijwerkingen tussen 1997 en 2001; zie dit plaatje van de Lareb-site: (plaatje 2)

Het is ook niet voor niets dat prematuren extra gemonitord worden na vaccinatie via o.a. een ademhalingsmonitor. De cruciale vraag is of dit verband ook gevonden kan worden bij voldragen baby’s.  Dit verband is inderdaad niet zo duidelijk, maar wordt wel degelijk gevonden. Degene die zich op wetenschappelijk onderzoek baseren, dat er geen verband is, baseren zich vaak op onderzoek, dat een tijdspannen bevat van enkele weken na de vaccinaties..! Echter, kijk je naar de eerste 24 uur na de vaccinatie, dan blijkt er WEL een verband gevonden te worden.

Uit onderzoek gepubliceerd in Pediatrics 2007 [19] blijkt dat van de 53 onderzochte SIDS, die tevens gevaccineerd waren, maar liefst 6 (11,3%) overleden binnen 24 uur na DKT vaccinatie. Het onderzoek concludeerde dat er een tijdelijk verband is met vaccinatie binnen de 24 uur na vaccinatie, maar dat het aantal wiegendoden in de groep ongevaccineerden hoger was in de 2 dagen na de 24 uur dan in de gevaccineerde groep. De vaccinatie zou de wiegendood, die al latent aanwezig was, slechts in tijd naar voren hebben gehaald. Citaat conclusie:

These data suggest a temporal association between DTP immunization, physician visits without DTP immunization and SIDS.

of vertaald:

Deze data suggereren een tijdelijke associatie, tussen de DTP-vaccinatie, doktersbezoek zónder DTP-immunisatie en SIDS..

Of de dokter wel preciés weet wat hij mij inspuit.. Dat willen deze baby’s graag weten, voordat deze vaccins hun jonge lichaampjes in gaan..!

Waarom is dit niet algemeen bekend..?
Dit is interessant, want: zelfs als het aantal baby’s gestorven aan wiegendood, na bijvoorbeeld 14 dagen, in beide groepen (gevaccineerd en ongevaccineerd) even hoog zou zijn, kun je dan met zekerheid zeggen dat in de gevaccineerde groep, waar het aantal wiegendood-gevallen, in de eerste 24 uur significant hoger ligt dan in de ongevaccineerde groep, dezelfde baby’s overleden zouden zijn indien niet gevaccineerd..?

Het antwoord op deze vraag werd bijvoorbeeld in Japan ontkennend beantwoord, vandaar kregen ouders van baby’s, die stierven aan wiegendood na vaccinatie een schadevergoeding van overheidswege, omdat niet uitgesloten kon worden dat de baby nog zou leven indien niet gevaccineerd. Dat kunt u allemaal nalezen in het genoemde artikel dat wij gemaakt hebben (HIER pdf)

Een ander (1987) onderzoek (Am J Public Health) [20]  komt tot dezelfde conclusie, namelijk dat na de eerste 24 uur het aantal wiegendoden onder ongevaccineerde zuigelingen lager is dan bij gevaccineerde zuigelingen.

Hier is ook gekeken of het aantal wiegendoden in de gevaccineerde groep uiteindelijk hoger zou uitkomen:

In de groep gevaccineerden is het sterftecijfer aan wiegendood binnen de eerste 3 dagen na DKT 7,3 maal zo hoog t.o.v. de 30 dagen daarna, terwijl dit in de groep ongevaccineerden 6,5 maal zo hoog is.

Over het stilzwijgen, het ‘dodelijke’ stilzwijgen van deze cijfers..!
Uit dit onderzoek blijkt dat, niet alleen binnen 24 uur, wanneer de invloed van het vaccin op de kans op wiegendood nog maximaal is, maar zelfs ook na 3 dagen nog, wanneer de bijwerkingen van vaccins officieel als uitgewerkt worden beschouwd (!!), er nog steeds in totaal meer zuigelingen sterven aan wiegendood in de gevaccineerde groep t.o.v. de ongevaccineerde groep.

Kijk dit zijn de essentiële staatjes waar het om gaat, in relatie tot vaccinaties en premature sterfte van baby’s. Waarom zijn dit soort cijfers NOOIT getoond, als we spreken over effecten van vaccins..? WAAROM?

Dit heeft men bepaald door een vergelijking te maken met het aantal wiegendoden in de 30 dagen erna. Afgezet tegen de 30 dagen erna (ná de vaccinatie), valt te berekenen dat van de wiegendoden in de eerste 3 dagen na vaccinatie, ongeveer 1 op de 7 doden, gerelateerd is aan de vaccinatie alleen. En dus -volgens de statistieken- niet overleden zou zijn indien de baby niet gevaccineerd was. Als er dus een tijdelijk verband is tussen vaccinaties en wiegendood, valt niet uit te sluiten dat wiegendood binnen 24 uur na vaccinaties, gerelateerd is aan vaccinaties alleen.

Vanwaar die ingewikkelde formule om de drie dagen te vergelijken met de 30 dagen erna?
Waarom niet gewoon een normale vergelijking van het aantal wiegendoden in de gevaccineerde en ongevaccineerde groep? Daar is een reden voor want wat de cijfers nog eens extra vertekent is dat kinderen die niet gevaccineerd zijn wiegendood vaker latent aanwezig is. Zo worden baby’s die verkouden zijn niet gevaccineerd, ik weet dat uit de eerste hand. Uit onderzoek blijkt dat immunisatie wordt vermeden bij zieke kinderen, hetgeen ook wel, het ‘gezonde vaccinatie effect’ genoemd [21]

Andere onderzoeken zeggen dat een groep van de niet gevaccineerde kinderen uit lagere sociaal economische groepen komt met meer risico factoren [22],[23] zoals roken tijdens de zwangerschap en minder borstvoeding, beiden worden geassocieerd met een hoger risico van wiegendood. Dit maakt vergelijkend onderzoek lastig [24] . Echter, zou er in de groep van niet gevaccineerde kinderen wel gevaccineerd worden, dan zou in met name de groep kinderen waar vaccinatie is uitgesteld vanwege de slechte conditie van het kind het aantal wiegendoden hoger komen te liggen.

De veranderingen op de immunisatieregels, en de vermindering van wiegendoden hierdoor, wordt gestaafd door het onderzoek van Griffin [25] . Griffin onderzocht de prevalentie van SIDS (in de periode 1974 -1984). Gedurende die tijd zijn de immunisatieregels veranderd. Steeds minder vaak worden kinderen gevaccineerd met DKTP als zij ziek zijn; met vaccinatie wordt gewacht, totdat ze weer fit zijn. Griffin ontdekte dat het aantal wiegendoden na vaccinatie met de loop van de jaren daalde en men had de volgende interessante conclusie:

The most plausible explanation for the decreased rate of SIDS in the period immediately after immunization is that children may be immunized when they are in better health and that this healthier state is associated with a lower risk of SIDS.” (30, p.621).”

vertaald:

“De meest plausibele verklaring voor het gedaalde aantal SIDS, in de periode onmiddellijk ná de vaccinatie/immunisatie, is dat kinderen beter gevaccineerd kunnen worden, wanneer ze in betere conditie zijn. En dat deze betere gezondheidsconditie geassocieerd wordt met een lager risico op SIDS..” (30, p. 621)

Griffin denkt dat met selectieve vaccinatie (alleen vaccineren dus, wanneer de baby fit is), het aantal SIDS met maar liefst 50% gereduceerd wordt! Maar wat te zeggen van sommige voorstanders van vaccinaties, die het wel heel bont maken, door te beweren, dat vaccinaties de risico op wiegendood juist zouden verkleinen..?! Zij interpreteren de statistieken door écht appels met peren te vergelijken! Met die logica zou de overheid het verkeerd doen en zieke kinderen juist zoveel mogelijk vaccins moeten toedienen!

Het verband tussen kindersterfte en vaccinaties

Voorstanders van vaccinaties denken dat door meer vaccinaties op te nemen in het RVP de kindersterfte meer zal dalen. Zelfs als alleen gekeken wordt naar het MINST grote nadeel van vaccinaties, dat zijn de bijwerkingen, blijkt, dat deze stelling niet gestaafd kan worden uit epidemiologisch onderzoek.  Een conclusie op basis van onderzoek is dat er een statistische correlatie is, tussen de zuigelingensterfte en het aantal vaccins dat een land geeft. Zoals je hierboven zag: ‘Hoe meer vaccins hoe hoger de zuigelingensterfte’ [26].

Citaat uit het onderzoek  (Journal of Human and Experimental Toxology Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity):

Despite the United States spending more per capita on health care than any other country,4 33 nations have better IMRs. Some countries have IMRs that are less than half the US rate: Singapore, Sweden, and Japan are below 2.80. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), “The relative position of the United States in comparison to countries with the lowest infant mortality rates appears to be worsening.

Vertaling:

Ondanks dat de Verenigde Staten per hoofd van de bevolking meer besteden aan gezondheidszorg dan enig ander land, hebben 33 landen betere IMR’s [NVKP: betere IMR is lage zuigelingensterfte (IMR is Infant Mortality Rate)]. Sommige landen hebben IMR’s die minder dan de helft van de VS bedragen: Singapore, Zweden en Japan liggen onder de 2,80.

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ‘lijkt de relatieve positie van de Verenigde Staten in vergelijking met landen met de laagste kindersterftecijfers zelfs slechter te worden’.

Wat opvalt is dat juist ontwikkelde landen met minder vaccinaties een lagere kindersterfte hebben, zoals Japan en Zweden, waar minder dan de helft van de jonge kinderen overlijdt t.o.v. de Verenigde Staten van Amerika. De kindersterfte t.o.v. het aantal vaccinatie dosis is zichtbaar gemaakt in dat onderzoek via deze volgende grafiek hiernaast.

Het is misschien ook niet toevallig dat zelfs voormalige hartstochtelijke voorstanders van vaccinaties nu pleiten om een aantal vaccinaties uit het Rijksvaccinatie programma te halen (zoals Polio), zoals voormalig RIVM directeur Roel Coutinho.

Een citaat, zie ook volkskrant artikel (HIER)

Wetenschappers zoals Roel Countinho zijn bang dat het ‘officiële’ rijkspakket verwatert, tot een soort lopend buffet waar iedereen het zijne van kiest. Beter is om het pakket te beperken tot die vaccins tegen ziektes, die écht gekooid moeten blijven, zoals pneumokokken, rode hond (schadelijk tijdens de zwangerschap), tetanus en difterie.

Ook hepatitis-B en polio zouden onderhand best uit het pakket mogen, opperde Coutinho vorige maand in zijn afscheidscollege aan de Universiteit Utrecht. Ook de koepel van Europese wetenschapsacademies EASAC adviseert in een recent beleidsstuk om ‘prioriteiten te stellen’ in de vaccinatieprogramma’s. ‘Wetenschappers hebben de neiging alle vaccins even prachtig te vinden’, zegt emeritus hoogleraar Van der Meer, een van de opstellers van het advies. ‘Maar je kunt er ook op een intelligentere manier naar kijken: welke vaccins hebben we nu echt nodig?’

Een van de spaarzame momenten dat de media een kritisch geluid durven te laten horen, die zich over dit soort onderwerpen altijd meer als overheidsvoorlichters gedragen en elk vaccin te allen tijden, méér dan fantastisch vinden. En critici ‘framen’ als orthodoxe Christenen of complotdenkers, of nog onvriendelijker, ‘vaccinatie gekkies’, Terwijl de overgrote meerderheid van de critici zich niet laten leiden in hun keuze, door een godsdienst als het Christendom, daarnaast vaak hoger opgeleid zijn, EN zich meestal laten leiden door plausibele argumenten en juist goed geïnformeerd zijn. Als het RIVM terughoudendheid betracht bij sommige vaccinaties, proberen MSM, main-stream-media, het RIVM onder druk te zetten om een vaccinatie alsnog op te nemen.

Het grootst nadeel van vaccins:

de reductie van kinderziektes..?

Het is waar dat vaccins ziekten kunnen voorkomen. Tot de jaren 1970 werd gevaccineerd tegen ziekten als Difterie, Kinkhoest, polio, tetanus en polio, later besloot men om ook de kinderziektes uit te roeien, zoals bof, mazelen, Rode hond. Van die 3 was mazelen ‘veruit de gevaarlijkst’. In een advies in 1972 om al dan niet het mazelenvaccin op te nemen in het Rijks-Vaccinatie-Programm, schreef de Gezondheidsraad onder meer:

Laat je je kind inspuiten met een ‘vage vaccinsubstantie’, vervaardigd door een dubieuze, maar vooral frauduleuze club.. Of zorg je voor genoeg weerstand bij het kind, en informeer je jezelf. Vóóóórdat je je macht en kracht uit handen geeft aan mensen die het ook niet weten, maar vooral aan zichzelf denken..? Heb je er weleens aan gedacht, dat kinderen die ZELF beter worden van mazelen, een veel krachtiger immuunsysteem hebben..? (klik voor artikel hier op de site, op de illustratie)

‘Mazelen is een een infectieziekte die gekenmerkt wordt door een zo hoge mate van infectiositeit, dat van de kinderen in Nederland omstreeks 70% vóór de leeftijd van 5 jaar en ongeveer 98% vóór de leeftijd van 10 jaar de ziekte heeft doorgemaakt’

En over de mortaliteit (sterfte) aan mazelen schreef de gezondheidsraad in 1972 dat dit sterftecijfer lag op 1 à 2 per 1 miljoen inwoners was. Ben je van de oudere generatie, dan weet je: vrijwel ieder kind kreeg vroeger mazelen en kinderen in die dagen waren juist gezonder (minder allergie, auto-immuunziekten) waarover later meer. Tegenwoordig wordt over deze ziekte paniekerig gedaan en wordt in kranten als de Volkskrant of NRC altijd beweerd, dat 1 á 2 personen op de 1000 mazelengevallen overlijdt. Dit is dus ONJUIST.

200.000 kinderen per jaar met mazelen..!!
Er worden ieder jaar ongeveer 200.000 kinderen geboren, dus laten we zeggen dat in die dagen (begin jaren 1970) 200.000 kinderen per jaar mazelen kregen. Er is een grote groep kinderen die mazelen doormaakt en hier nauwelijks wat van merkt. Er is ook een grote groep die er ziek van worden.  Van deze groep is ongeveer 15.000 (minder dan 10%) klinisch, d.w.z. dat deze onder medische behandeling genomen moet worden. En van dié groep sterft 1 a 2 kinderen per  1000, veelal gecombineerd met ander onderliggend lijden (slechte voeding, slechte lichamelijke conditie). Anders gezegd: het aantal van 15 tot 30 overleden mazelenpatiënten, komt simpel doorgerekend, overeen met 1 à 2 sterftegevallen op de 1 miljoen inwoners..!

En.. er sterven overigens ook ieder jaar kinderen aan de griep..!
Tijdens de Mexicaanse griep epidemie (een van de mildste griep epidemieën ooit [27], stierven 60 mensen.[11] Bij de ‘gewone’ Nederlandse seizoensgriep ligt dit tussen de 250 en de 2000’ (Wikipedia). Maar ook nu sterven jaarlijks kinderen aan de griep, meestal in combinatie met ander onderliggend lijden, dat zelden wordt belicht..! Al komen die sterftegevallen nu niet meer op de voorpagina’s van de grote kranten, zoals tijdens de Mexicaanse griep epidemie, gemanipuleerd tot ‘pandemie’ door de WHO.

Daarom zitten die gevallen niet in ons collectief geheugen en de gestorven kinderen aan de Mexicaanse griep wel. De media vond het in die dagen wel nodig dat dit deel werd van ons collectief geheugen. In  bijvoorbeeld de Elsevier en op de voorpagina’s van de grote kranten werd elke dode aan de mildste griep ooit met chocolade letters uitgevent. Elk dood individu is er een te veel.

Wist je bijvoorbeeld dat zout een grote killer is..? Elk jaar sterven 2000 mensen door overconsumptie van zout, aldus het NRC (HIER) van 19 maart 2015. Dit alles om het een en ander in het juiste perspectief te brengen. Men is van mening dat de voordelen van vaccinaties groter zijn dan de nadelen. Ik twijfel hier aan. Bij vaccinaties wordt alleen gekeken naar de bijwerkingen van vaccins, door metingen bij controlegroepen van duizenden groot. Overigens, alleen relatief gezonde kinderen worden  gevaccineerd in die controlegroepen, dus hoe betrouwbaar zijn die onderzoeken dan eigenlijk? (HIER)

Verband  infectiedruk met Allergie en auto-immuunziekten
Gekeken wordt of er niet teveel bijwerkingen zijn en vervolgens wordt meestal geconcludeerd dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Echter, men heeft nooit onderzocht wat de gevolgen zijn van het niet meer doormaken van kinderziekten. In het begin van deze eeuw waren er nog immunologen die in het openbaar twijfels durfden te uiten over het RVP. Natuurlijk waren ze voor vaccinaties, maar er waren ook keerzijden volgens hen namelijk een hogere kans op allergie en auto-immuunziekten door doormaken minder kinderziekten.

De mega-toename van gevallen van mazelen, toen men in de Oekraïne, na de zg. ‘revolutie’ begon, met het inenten ’tegen’ mazalen van de bevolking..!!

Inmiddels is het duidelijk dat een immunoloog of viroloog, dit niet meer zo snel in het openbaar za; verkondigen. Dit alles heeft mij getriggerd om hier onderzoek naar te doen; hierover moet dus zeer zeker literatuur zijn. Zeker wanneer een hoogleraar virologie hierover iets meldt, wat geresulteerd heeft in mijn lidmaatschap van de NVKP en daarna in een artikel over de hygiënehypothese, door mij met behulp van anderen binnen- en zelfs buiten de NVKP gemaakt: (Hygiëne hypothese opnieuwe bezien) [28].

De weinige onderzoeken tussen NIET-gevaccineerde kinderen en WEL-gevaccineerde kinderen, tonen uiterst verontruste resultaten, die op z’n minst genomen, grootschalig onderzoek naar deze FEITEN absoluut noodzakeljijk maken..!

Dit onderwerp zou een groot artikel voor WantToKnow op zich zijn. Uit epidemiologisch onderzoek wisten we al dat in gebieden met hoge infectiedruk allergie en auto-immuunziekten zeldzaam zijn en bij verhuizingen naar schonere gebieden of verlagingen van infectiedruk allergie en auto-immuunziekten toenemen.

Dit kan ook zichtbaar gemaakt worden in proefdiermodellen. Dieren met een genetische aanleg voor allergie- en auto-immuunziekten krijgen deze ziekten niet indien de infectiedruk hoog is, maar dit aantal loopt op bij het verlagen van infectiedruk tot zelfs 100% bij een zeer schone omgeving [29]. We weten dat het met name van belang is dat juist kinderen opgroeien in een infectierijke omgeving. De nadelen van opgroeien in infectie arme omgeving blijken onomkeerbaar [30].

Het blijkt dat het hier ook gaat om virale infectieziekten, ook dit kan zichtbaar gemaakt worden in diermodellen [31]Van belang is met name de T-reg cellen, die in grote hoeveelheden worden aangemaakt bij het doormaken van ziekten als influenza [32] (Zie plaatje 6) en zij bieden bescherming tegen allergie en auto-immuunziekten (auto-immunziekten: (Zie plaatje 5 Homeostatic Expansion of T Cells during Immune Insufficiency Generates Autoimmunity).

Een onderzoek uit The Lancet [33] concludeerde dat onder kinderen die op natuurlijke wijze mazelen doormaakten, minder (de helft) allergie en hooikoorts voorkomt. Een ander onderzoek komt tot een veel minder sterk verband maar nog er is nog steeds wel een trend te zien over ditzelfde verband [34].

Sinds de kinderziekten zijn uitgeroeid is allergie ieder 10 jaar verdubbeld, totdat een vervijfvoudiging is bereikt, waarna het zich stabiliseerde. Ook sommige auto-immuunziekten (Diabetes type-1, MS etc.) zijn gegroeid in aantallen, tot soms een verdubbeling. Aan die ziekten gaan meer mensen dood dan vroeger aan de kinderziekten.

Alleen aan astma sterven in Nederland jaarlijks meer dan 100 mensen. Het is niet makkelijk om te bepalen in hoeverre het uitroeien van kinderziekten hiermee verband houdt, maar dat er een verband is lijkt evident. Het is zelfs zo dat de enorme toename van allergie bij pasgeboren baby’s wellicht verklaard kan worden door het feit dat de ouders allergisch zijn geworden, en dit via de epigenetica (het aan- uitzetten van genen door omgevingsinvloeden zoals ziekten) door kunnen geven aan baby’s die nog geboren moeten gaan worden, zoals een hoogleraar immunologie mij een keer toevertrouwde.

Bedenk hierbij bijvoorbeeld het statistische verband tussen ADHD / Autisme met voedsel allergie, een onderwerp die ik in de toekomst nog wil uitdiepen. Overigens is het ook zo dat slechte leefomstandigheden (Afrika) het aantal sterfte als gevolg van kinderziekten zeer exponentieel toeneemt, wat het onderwerp vaccinaties nog complexer maakt.

Verband  infectiedruk met kanker..
Alsof dit alles niet erg genoeg is blijkt dat anders dan veel ‘deskundigen’ op Tv verkondigen, namelijk, beweren dat er geen voordeel is aan het doormaken van koorts en daarbij ook nog het woord ‘wetenschap’ in de mond durven te nemen, dit weerlegd wordt door legio wetenschappelijke (zeer politiek incorrecte) onderzoeken.

Zo is bijvoorbeeld al heel lang bekend, dat het doormaken van koortsende infectieziekten, de actieve tolerantie tegen lichaamsvreemde stoffen, zoals kankercellen, een boost krijgt. Zo rijpen T-Cellen bijvoorbeeld in de Thymus, wat hun antigeen-werking doet toenemen, alsmede andere immuuncellen die actiever worden. Ook over dit onderwerp is een artikel gemaakt door mij en anderen binnen de NVKP (Toename kankergevallen door uitroeien infecties met koort (HIER).)

Er zijn bijvoorbeeld 2 wetenschappelijke artikelen die veel onderzoeken samenvatten over dit onderwerp, het ene artikel vat het samen en behandelt de biologische verklaringen[35], terwijl een ander onderzoek heeft ook een epidemiologisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt, dat kinderen die kinderziekten hebben doorgemaakt, met een waarschijnlijkheid van 95% het aantal van tussen de 5% en 36% minder kans hebben op kanker [36]. Voor een korte samenvatting van beide artikelen verwijs ik naar dit volgende plaatje, met uitsnedes uit deze, in mijn ogen baanbrekende onderzoeken.. En waarschijnlijk heb jij er nog NOOIT over gehoord of gelezen..?!

Slotwoord en wat u kunt doen

Vaccinaties zijn één van de grote melkkoeien voor Big Pharma. Hun werking is NOOIT bewezen. Aangehaalde bewijzen zijn op onjuiste en dus valse fundamenten gebaseerd. Kijk naar de griepprik, waarvan inmiddels alom wordt aangenomen dat het volstrekte onzin is..! (klik voor pdf van dit boek)

Stuitend is dat de nadelen van vaccinaties m.b.t. de keerzijde van het verminderd doormaken van infecties gewoon genegeerd wordt. Deskundigen en vooral media doen net alsof dit verband niet bestaat. Als het over kanker gaat in de media of de door hun opgevoerde deskundigen wordt wel aangestipt de verkeerde levensstijl die tot kanker leidt (al dan niet met een genetische aanleg), maar nooit benoemd wordt het verband tussen koorts en kanker. Ook wordt bij het al dan niet toelaten van vaccinaties alleen gewezen op de nadelen van de bijwerkingen, nooit wordt gekeken naar de lange termijneffecten van vaccinaties, door het verminderd doormaken van infecties.

Nu geef ik toe dat het vatten in cijfers betreffende de nadelen van vaccinaties, zelfs voor wat betreft de bijwerkingen, niet makkelijk is. Echter, ook al zou er niets veranderen aan het vaccinatiebeleid, dan nog is het van belang dat de lange termijn effecten, de keerzijde van vaccinaties zoals virologen en immunologen dit begin deze eeuw nog wel durfden te benoemen,  over het voetlicht gebracht worden zodat we weten dat het vaccinatiebeleid een hoge prijs vraagt.

Wat kunt u doen?
Kranten en/of andere deskundigen benaderen die dit onderwerp op de hun gebruikelijke badinerende wijze behandelen t.o.v. critici deze keerzijde laten zien, ondersteund met voetnoten die u kunt vinden in diverse NVKP artikelen, waarvan een paar hier ook zijn benoemd. Zo heb ik in het verleden het KWF (Koninklijke Wilhelmina Fonds) benaderd en gevraagd of ze een aantal artikelen die het verband tussen koorts en kanker wetenschappelijk aantonen in ontvangst wilden nemen omdat zij er niets over vermelden op hun site.

Ik kreeg als antwoord dat ze die wetenschappelijke publicaties niet wilden en zich baseren op het World Cancer Research Fonds. Die WCR heb ik ook benaderd, en na een poosje kreeg ik een deskundige die het verband tussen Koorts en Kanker wel degelijk kende!!, maar haar respons was, en daarmee wil ik eindigen:

Wij geven alleen advies in het geval levensstijl de kans op kanker kan verhogen, en het doormaken van koorts hoort niet bij levensstijl, daarom benoemen wij het niet en zullen dit ook nooit  in de toekomst gaan doen

* * *

Verwijzingen/notes:

[1] Pediatrics. 2008 Mar;121(3):463-9. doi: 10.1542/peds.2007-1462.

Risk factors for developing apnea after immunization in the neonatal intensive care unit

[2] Vaccine: Apnea and its possible relationship to immunization in ex-premature infants.

[3] J Pediatr. 2008 Sep;153(3):429-31. doi: 10.1016/j.jpeds.2008.03.043.

Recurrence of cardiorespiratory events following repeat DTaP-based combined immunization in very low birth weight premature infants.

[4] [Cardiorespiratory events after first immunization in premature infants: a prospective cohort study].

[Article in Dutch]Buijs SC, Boersma B.

[5] TIMING OF VACCINATIONS IN PREMATURE INFANTS.Dangio CT, Hall CB.

[6] [Immunization of the preterm infant].[Article in French]

Gaudelus J, Lefèvre-Akriche S, Roumegoux C, Bolie S, Belasco C, Letamendia-Richard E, Lachassinne E.

[7] J Pediatr. 2007 Aug;151(2):167-72. Epub 2007 Jun 22.

Primary immunization of premature infants with gestational age <35 weeks: cardiorespiratory complications and C-reactive protein responses associated with administration of single and multiple separate vaccinessimultaneously.

[8] Safety of DTaP-IPV-HIb-HBV hexavalent vaccine in very premature infants. Faldella G, Galletti S, Corvaglia L, Ancora G, Alessandroni R.

[9] Frequency of apnea, bradycardia, and desaturations following first diphtheria-tetanus-pertussis-inactivated polio-Haemophilus influenzae type B immunization in hospitalized preterm infants.

[10] Apnoea and bradycardia in preterm infants following immunisation with pentavalent or hexavalent vaccines.

[11] J Pediatr. 2004 Jul;145(1):58-66.

Safety of DTaP-based combined immunization in very-low-birth-weight premature infants: frequent but mostly benign cardiorespiratory events.Pfister RE, Aeschbach V, Niksic-Stuber V, Martin BC, Siegrist CA.

[12] Forensic Sci Int. 1986 Feb-Mar;30(2-3):177-86.Sudden infant death syndrome. Morphology update for forensic pathologists–1985.Valdes-Dapena M.

[13] J Paediatr Child Health. 1994 Dec;30(6):533-5.Incidence of apnoea and bradycardia in preterm infants following triple antigen immunization.

[14] J Pediatr. 1997 May;130(5):746-51.Apnea after immunization of preterm infants.Sánchez PJ, Laptook AR, Fisher L, Sumner J, Risser RC, Perlman JM.

[15] J Paediatr Child Health. 1997 Oct;33(5):418-21.Incidence of apnoea and bradycardia in preterm infants following DTPw and Hib immunization: a prospective study.

[16] Acta Paediatr. 2001 Aug;90(8):916-20.Adverse events following vaccination in premature infants.

[17] Eur J Pediatr. 2003 Jun;162(6):436-7. Epub 2003 Mar 11.Acellular pertussis and meningococcal C vaccines: cardio-respiratory events in preterm infants.

[18]

[19] Possible temporal association between diphtheria-tetanus toxoid-pertussis vaccination and sudden infant death syndrome.Baraff LJ, Ablon WJ, Weiss RC

[20] Am J Public Health. 1987 Aug;77(8):945-51.

Diphtheria-tetanus-pertussis immunization and sudden infant death syndrome.

[21] Virtanen M, Peltola H, Paunio M, Heinonen OP. Day-to-day reactogenicity and the healthy vaccinee effect of measles–mumps–rubella vaccination. Pediatrics 2000;106(5):E62.

[22] Samad L, Tate AR, Dezateux C, Peckham C, Butler N, Bedford H. Differences in risk factors for  partial and no immunisation in the first year of life: prospective cohort study. BMJ 2006;332(7553):1312–3.

[23] Hambidge SJ, Phibbs SL, Davidson AJ, LebaronCW, Chandramouli V, Fairclough DL, et al. Individually significant risk factors do not provide an accurate clinical prediction rule for infant underimmunization in one disadvantaged urban area. Ambul Pediatr 2006;6(3):165–72.

[24] Fine PE, Chen RT. Confounding in studies of adverse reactions to vaccines. Am J Epidemiol 1992;136(2):121–35.

[25] Griffin MR, Ray WA, Livengood JR, Schaffner W. Risk of sudden infant death syndrome after immunization with the diphtheria-tetanus- pertussis vaccine. New England Journal of Medicine 1988; 319: 618-623

[26] Journal of Human and Experimental Toxology Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?

[27] Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. april 2008

[28] Hygiëne hypothese opnieuw bezien

[29] The ‘hygiene hypothesis’ for autoimmune and allergic diseases: an update.

[30] bewijs-gevonden-voor-hygienehypothese (https://www.mlds.nl/bewijs-gevonden-voor-hygienehypothese/)

[31]  Oldstone MBA, Prevention of type 1 diabetes in nonobese diabetic mice by virus infection, Science, 1988; 239: 500-2

[32] Ya-Jen Chang, Hye Young Kim, Lee A. Albacker, et al, Influenza infection in suckling mice expands an NKT cell subset that protects against airway hyperreactivity, The Journal of Clinical Investigation http:/www.jci.org Volume 121 Number 1 January 2011

[33] Shaheen SO, P Aaby, AJ Hall, DJP Barker, CB Heyes, AW Shiell, A Goudiaby, Measles and atopy in Guinea-Bissau The lancet

[34]  Rosenlund, H, Allergic disease and atopic sensitization in children in relation to measles vaccination and measles infection, Pediatrics 2009 Mar;123(3):771-8. doi:

[35] Acute infections as a means of cancer prevention: opposing effects to chronic infections?

[36] Febrile infectious childhood diseases in the history of cancer patients and matched control

11 gedachten over “Vaccinaties: verband ‘Wiegendood’ e.a. lange termijn-bijwerkingen..!

 1. Bij dit soort artikelen mis ik altijd wat er al zo veranderd is, in de wijze van leven, binnen de familie en daarbuiten, vroeger groeiden de kinderen op bij hun moeder aan hun rok hangende, met zes jaar naar school, kleine scholen met vaste groepen leerlingen, geen vlooien en luizen, daar was men streng op, het voedsel was beter, ook de hygiënische middelen waren van natuur producten, al die viese chemische luchtjes bestonden nog niet ! dit uit mijn jeugd !
  Mijn dochtertje de Bof, jeetje hoge koortsen, ze sliep op mijn borst om haar rust te geven, s’morgens de beroemde kinderarts Fiedeldeidop gebeld, wilde hem iets vragen, maar hij kwam langs, nou stelde naar een onderzoek zijn diagnose, geen complicaties, rustig uit laten zieken lekker warm, en veel liefde, hij wilde niet betaals worden, ja dat bestond toen nog, nu is ze 56,
  tijd vliegt !
  Verder vind ik alle artikelen een min of meer manipulatie syndrome in zich herbergen, hoe goed bedoeld ook, we zouden er bij gebaat zijn, goede intégre Doktoren – Dokteressen te creéeren !
  en niet steeds nieuwe lingen uit besmette gebieden toelaten in onze samenleving, en ook een adequate straf te bedenken voor die genen die onze meisje-jongevrouwen-toekomstige moeders ombrengen, dit brengt mijn oerbloed aan het koken, ik wil wraak, een hele onbeschaafde oerwraak, groet prettige zondag !

 2. In de verenigde Staten van Noord America, is de derde doodsoorzaak, abortie, gevraagt aan de Doktoren, wat ze doen bij een nieuwgeboren mensje als deze nog levenstekens geeft, breken zij zijn nek, prachtige studie medicijnen, nou voor mij moet de luizen kam hier door heen, heb ze zelf in Nederland ook meegemaakt volkomen ontspoorde Medicie, het doodschieten niet waard !

 3. Het is een groot dilemma voor ouders,bang om de verkeerde beslissing te nemen,en dat zal blijven voortduren zolang de pharmafabrieken hoogtij vieren.Je zal een ouder zijn van een vrolijke gezonde baby die na vaccinatie verschrikkelijk ziek wordt,met een hoofdje wat opzwelt vol vocht,en voor de rest van het leven zwaar autistisch is.Of je laat je kind niet inenten ook met eventuele grote gevolgen waaronder oa polio.

  1. ikzie, een leven zonder risico bestaat niet, je kunt wel heel veel zelf hier aan doen, om het risico te verminderen en zelfs vermijden !
   Gezonde leefomgeving ? indien mogelijk natuurlijk, gezond voedsel, frisse lucht, kinderen vragen om offers brengen, het is een stukje van je zelf, kost veel moeite, kun je dat niet opbrengen, neem dan geen kinderen, dit is de redenatie van mensen die denken, de rabbit fucking people leggen hun problemen voor jouw deur neer, is ook een mogelijkheid, allemaal jouw schuld, nu ben vader, grootvader en nog eventjes overgroot vader, de zorgen nemen hier mede toe, maar kan er goed mee omgaan, groet !

 4. Guido.J.
  toch is dit artikel ook vol Hypocrisie, er worden meer kinderen opzettelijk in de buik van hun liefdevolle moeders gedood “”abortus”” als door het inenten van kwalijke stoffen, bij kleine kinderen, maar om een aardig artikeltje te schrijven moet je wel eens weg kijken toch !

 5. https://nos.nl/artikel/2274625-nieuwe-grote-studie-onderschrijft-vaccinaties-veroorzaken-echt-geen-autisme
  Wanneer de nos dit op deze wijze brengt dan komen er al vragen naar boven bij mij wat alleen maar versterkt wordt door het feit dat de politiek alles doet om de vaccinatiegraad te verhogen.(tot nu toe hebben ze het vaccineren nog niet verplicht gesteld maar daar wel aan gedacht).
  Na een beetje zoeken kwam ik bij deze verwijzing uit. https://www.ncbi.nbm.nih.gov/pmc/articles/PMC3880265/
  Wanneer u naar funding statement gaat kunt u het volgende lezen,ik citeer:The study was funded by European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and co-funded by all participating centres from Denmark,Finland,France,Netherlands,Norway,and the United Kingdom as specified in the authors affiliations.Funders have been involved in designing the study,collecting the data,analysis,decisions to publish,and in reviewing the manuscript (einde citaat).
  Dit heeft welleswaar betrekking op het Guillain-Barre Syndrome and Ajuvanted Pandemic influenza A (H1N1)2009 vaccines.A multinational Self Controlled Case Series in Europe artikel,maar hoe onafhankelijk ben je als geschreven wordt dat het ECDC and co-funded by all participating centres uit meerdere Europese landen geld geven voor onderzoek?
  Ook wordt geschreven dat funders op meerdere gebieden mogen meebesluiten over hoe iets gepubliceerd wordt bijvoorbeeld waarbij makkelijk iets weggelaten kan worden natuurlijk.
  Wanneer u Anders Hviid5 (in het blauwe gedeelte bovenaan)aanklikt ziet u meerdere artikelen en artikel 88 heeft naar ik aanneem betrekking op het nos artikel over autisme.
  Wanneer ik ervanuit ga dat dezelfde geldschieters hier achter kunnen zitten en dat ik eerder namen als RIVM en WHO tegenkwam dan lijkt dit onderzoek niet onafhankelijk meer.

  1. Je kunt niet steeds van uit je negative denken alles verwerpen, het enten uit de privésfeer gehaald, houd in, dat je voor de groots gemene deler moet gaan – kiezen, het is offeren in de natuur, als je 1% kunt redden, door een 0.5% te offeren, win je nog altijd een 0.5%, klinkt hard en dat is het ook, zachte Dokters maken stinkende wonden, hier mede wil ik niet goedpraten wat er allemaal mis is met onze gezondheidszorg, Spanje is NO 1 van de wereld qua voedsel qua energie en qua gezondheidszorg, daar entegen zijn de homeopathiese middelen 3X zo duur als in Frankrijk, leuke illegale handel, groet !

 6. Een recente publicatie over de Spaanse griep :
  http://aanirfan.blogspot.com/2019/03/vaccines-spanish-flu-1918.html
  met citaat :
  “Why vaccine criticism?
  WWI killed around 17 million between 1914 and 1918.
  Then Spanish flu set in for 3 years, killing at least 50 million!
  New evidence suggests the epidemic may have been caused by vaccine given to US soldiers travelling to fight in Europe
  Did A Vaccine Experiment on US Soldiers Cause “The Spanish Flu …
  9 Nov 2018 – Newly analyzed documents reveal that the “Spanish Flu” may have been a military vaccine experiment gone awry. In looking back on the 100th ..
  The Spanish Flu pandemic of 1918 was caused by an experimental … (=einde citaat)
  Alleen al het dodental is meer dan onrustwekkend. Een aantal waarmee de voorstanders van vaccinatie nooit uitpakken, maar de tegenstanders blijkbaar ook niet.
  Over de verborgen agenda’s achter het vaccinatie onderzoek :
  https://www.zerohedge.com/news/2019-03-09/our-own-government-quietly-funding-bird-flu-research-could-end-killing-us-all
  met citaat
  ” In February, Science Magazine revealed a troubling discovery: Last year, a U.S. government review panel decided to let the research resume. They actually want scientists to figure out how to make the avian flu more likely to kill us all and what’s more, they’re not telling us why.
  Do they want a pandemic? Because this is how you get a pandemic. Anyone who’s read a book like The Stand knows this is how you get a pandemic. :” (=einde citaat).
  Ik verwijs naar de volledige tekst. Blijkbaar is er meer aan de hand dan de loutere fabricatie van een entstof. Ik zie de geheimhouding dan ook als de bevestiging ervan.

 7. Wat ik mis in dit belangrijke artikel zijn de gedocumenteerde bevindingen van Viera Scheibner PhD die in 1989 onderzoek deed naar de ademhalingspatronen van babies, en tot haar verrassing en ontsteltenis ontdekte dat er een direct verband is tussen vaccinatie, en wiegendood (SIDS) en shaken baby syndrome (SBS).
  Dankzij de printouts van de ware ademhalingsmonitor CotWatch heeft zij de extra kritieke dagen na vaccinatie kunnen aanwijzen.
  Ik leg dit steeds uitvoerig uit tijdens mijn presentaties over dit onderwerp.
  Hier is hoe dr. Viera Scheibner haar onderzoek en de resultaten daarvan zelf beschrijft:
  http://whale.to/v/scheibner.html

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.