Advertentie

Wie ben ik?


Wie ben ik? Als je denkt dat het leven berust op een soort toeval zonder enige betekenis, is je perceptie van de complexe wereld om je heen slechts gericht op betekenisloosheid en zinloosheid. Als je gelooft in de oorspronkelijke zondeval en de grote moeilijkheden bij het vinden van verlossing, zullen je waarnemingen waarschijnlijk volledig gericht zijn op het zien van je eigen fouten en die van anderen.

Ons geloofssysteem over wie we zijn en hoe onze wereld in elkaar steekt, berust niet alleen op wat wij geloven, het overheerst onze waarnemingen zelfs in hoge mate. We kunnen daarover meer controle verkrijgen door te onderzoeken wat we geloven en op welke wijze die geloofsovertuigingen van invloed op ons zijn.

Prof. Charles Tart in zijn uitdagende essay ‘Wie ben ik?’

Het onderstaande artikel bieden we je graag aan als eerste hoofdartikel in het jaar 2010. Het artikel onderstreept naar onze mening opnieuw, hoe essentieel het is dat JIJ ZELF het roer in handen neemt, je niets laat aanleunen wat anderen ervan vinden. Jouw uniciteit zorgt ervoor dat deze zich alleen zal herkennen in jouw eigen spiegel. Hoe die spiegel eruit ziet, bepaal jij elke dag door dátgene te kiezen waar jij jezelf het meest in herkent. Wat je ook meemaakt, gebruik jezelf als baken, als enige referentiepunt of iets bij je resoneert of dat niet doet!
Fred Burks, van de Amerikaanse website WantToKnow.inf0, schrijft het volgende intro bij het artikel van Charles Tart. Daar sluiten wij ons graag bij aan.

Lieve vrienden,

Charles Tart, professor in de psychologie aan de Universiteit van Californië heeft een indrukwekkend essay geschreven waarin hij ons uitnodigt onze overtuigingen over en onze kijk op de werkelijkheid niet voor zoete koek aan te nemen. Het uitdagende karakter van onderstaand artikel gaat over de diepzinnige vraag ‘Wie ben ik?’

Het onderzoeken van onze geloofsovertuigingen schept ruimte voor persoonlijke groei en dieper begrip. Weet je echt wie je bent? Weet ik werkelijk wie ik ben? In welke mate zijn ons denken hierover en andere dieperliggende vragen gevormd door onze geloofsovertuigingen en onze opvoeding. Lees verder en ontdek de diepte van dit mysterie en stel je open voor een breder bewustzijn over wie we zijn.

Met de beste wensen,
Fred Burks (PEERS en WantToKnow.info)

~~~~~~~~~~~~~~~~

XXXXXXX

WIE BEN IK?

Door Charles Tart

2010 – © Nederlandse vertaling Jan Smith / WantToKnow.nl/.be

Dat is een eeuwige vraag. Als je het antwoord niet weet, zul je waarschijnlijk het onderscheid niet weten te maken tussen datgene wat je hoger zelf wil en wat andere mensen proberen je wijs te maken wat jij wilt. Ieder van ons doet er goed aan dit voor zichzelf te beantwoorden. Toch zijn de antwoorden die door anderen worden gegeven van invloed op de manier waarop we deze vraag tegemoet treden (of juist ontwijken). Verschillende soorten antwoorden van meer algemene aard werden reeds gegeven.

Het meest traditionele antwoord in het Westen is dat je een wezen bent, een schepping van God, een wezen dat op belangrijke punten gevormd werd. Verwekt en geboren met de idee van de oorspronkelijke zondeval, ben je iemand die voortdurend strijd moet leveren te gehoorzamen aan de regels die door God werden opgelegd teneinde niet te worden verdoemd.

Dit antwoord is in zekere mate nogal deprimerend. Aan de ene kant kan dat leiden tot een laag zelfbeeld en een verwachtingspatroon dat gericht is op mislukking. Aan de andere kant echter kan het arrogantie in de hand werken door de gedachte dat iemand is ‘uitverkoren’. Verder kan deze kijk op de dingen ervoor zorgen dat je niet echt wordt aangemoedigd om na te denken over wie je werkelijk bent, omdat het antwoord reeds werd ingegeven  door een ‘hogere’ bron.

Het antwoord op de vraag ‘wie ben ik’, dat meer van deze tijd is, luidt dat je een toevalligheid bent zonder enige betekenis. De beschouwende wetenschap is doordrenkt met deze visie, die erop neerkomt dat het hele universum puur materialistisch is en slechts wordt beheerst door natuurkundige wetmatigheden en blind toeval.

Toevallig kwamen in dat uitgestrekte universum, onder de juiste omstandigheden, de juiste chemische stoffen bij elkaar, waardoor de chemische reactie, die wij aanduiden met ‘het Leven’ zich kon voordoen en die uiteindelijk heeft geleid tot wat jij nu bent.

Maar hierin ontbreekt een samenhangende betekenis en is er geen sprake van een spirituele kant van het bestaan.

Ik geloof dat deze kijk op de dingen niet echt berust op juiste wetenschap, maar eerder te maken heeft met wat we geloven over wetenschap en allerlei feitelijkheden. Nog belangrijker is het gegeven dat het een visie is met behoorlijk stevige psychologische consequenties. Als je alleen maar een mengeling bent van chemische stoffen, staat je uiteindelijke lot al bij voorbaat vast – dood en non-existentie. ‘Maak je niet teveel zorgen om anderen, want zij zijn ook alleen maar chemische mengelmoesjes’. Bij deze visie maakt het helemaal niet uit dat je nadenkt over wie je bent – wat de uitkomst daarvan ook is, berust louter op subjectieve fantasieën die geen enkele betekenis hebben in de fysieke wereld.

Modern onderzoek heeft op uiteenlopende manieren aangetoond dat wat wij geloven in belangrijke mate van invloed is op de wijze waarop onze hersenen de wereld die wij ervaren, construeren.

Psychologisch gezien laat deze kijk op onze uiteindelijke aard ons net zoveel te wensen over als de visie die gebaseerd is op de zondeval. Als psycholoog besteed ik veel aandacht aan deze twee visies op onze uiteindelijke identiteit, omdat je geloofsovertuigingen een heel belangrijke rol spelen in het scheppen van je eigen werkelijkheid. Modern onderzoek heeft op uiteenlopende manieren aangetoond dat wat wij geloven in belangrijke mate van invloed is op de wijze waarop onze hersenen de wereld die wij ervaren, construeren. Sommige van die geloofsovertuigingen zijn heel bewust. Je weet dat je ze erop nahoudt. Toch zijn er ook veel die stilzwijgend zijn – je handelt er wel naar, maar je bent je er niet echt bewust van dat je die overtuigingen huldigt.

Mocht je misschien denken dat het leven over het algemeen een op toeval berust en zonder enige betekenis is, dan zal jouw perceptie van de gecompliceerde wereld om je heen waarschijnlijk toegespitst zijn op het zien van die betekenisloosheid van alle dingen. Als dat je visie is, werkt dat achtereenvolgens weer versterkend op je geloof dat alles inderdaad behoorlijk betekenisloos is.

Als je gelooft in de oorspronkelijke zondeval en de grote moeilijkheden die het vinden van verlossing met zich brengt, zal de focus van je waarnemingen uitsluitend gericht zijn op het zien van de fouten van anderen en die van jezelf. Ook dat werkt versterkend in op je eigen geloof in een zelfvervullende profetie. Ons geloof over wie we zijn en hoe de wereld in elkaar steekt zijn niet alleen maar geloofovertuigingen  –  ze beheersen in grote mate onze waarnemingen. En dus kunnen we meer controle verkrijgen door uit te vinden wat we geloven en hoe die geloofsovertuigingen ons beïnvloeden.

Tussen de traditionele religieuze en materialistische visies op wie we zijn bestaat een grote verscheidenheid aan ideeën die allerlei elementen behelzen die stuk voor stuk een grote rijkdom aan mogelijkheden voor persoonlijke en sociale groei in zich hebben. Het gemeenschappelijke element van die twee visies heeft te maken met het feit dat het leven en het universum in ieder geval iets te betekenen hebben en dat ieder van ons dat op een of andere manier in spirituele zin ook ervaart.

We zijn ‘tijdelijk’ de weg kwijtgeraakt.

Toch is het ook zo, dat die visies erkennen dat er ergens iets fout is gegaan. We zijn ‘tijdelijk’ de weg kwijtgeraakt. We zijn het essentiële goddelijke element in ons innerlijk vergeten en psychologisch opgesloten geraakt in een nauwe, traditionele, religieuze of materialistische kijk op de dingen.

In de moderne psychologie is veel bewijs te vinden dat aantoont hoe weinig wij gebruiken van ons natuurlijke potentieel en hoeveel lijden we eigenlijk zelf creëren en angstvallig koesteren en bewaken

Er is een eeuwenoud Oosters verhaal dat dit mooi illustreert – het verhaal over de Dwaze Koning. Ofschoon hij regeert over uitgestrekte bezittingen, is de Dwaze Koning dat vergeten. Jaren geleden daalde hij af naar de donkerste kelder van zijn grote paleis, waar hij, levend tussen allerlei ongedierte, voortdurend zit te piekeren over alle tegenspoed die hem treft. Al zijn ministers trachten hem op dappere wijze te overtuigen dat hij weer naar boven moet komen, waar het licht is en waar het leven zo mooi is. Maar de Dwaze Koning is ervan overtuigd dat ze allemaal gek zijn en luistert niet. Hij laat zich niet in de luren leggen door sprookjes over nobele koningen en prachtige paleizen!

the road to myself

In de moderne psychologie is veel bewijs te vinden dat aantoont hoe weinig wij gebruiken van ons natuurlijke potentieel en hoeveel lijden we eigenlijk zelf creëren en angstvallig koesteren en bewaken. Maar als de ministers naar beneden komen in de kelder, hebben ze een lamp bij zich en brengen ze de koning eten en drinken om hem in leven te houden. Zelfs in zijn dwaasheid, moet hem dat toch opvallen. In de echte wereld gebeuren allerlei dingen die niet passen in onze vernauwde kijk, hoe sterk we ons er ook aan vastklampen, maar soms trekken die gebeurtenissen toch onze aandacht.

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij zogenaamde psychische verschijnselen. Ze passen zeker niet in een materialistische visie, net zo goed als dat ze traditionele kijk van velen uitdagen dat dit soort verschijnselen slechts eens in de duizend jaar optreedt en dus geloofwaardig moet zijn en niet iets is waarover nog moet worden nagedacht.

Psychische verschijnselen verstoren zowel de traditionele als de materialistische kijk op wie we zijn. We kunnen best wel eens een beetje nadenken over het feit dat onze ware identiteit meer is dan we onder woorden kunnen brengen, of dat ons universum misschien bevolkt wordt door niet-materialistische intelligenties, maar het wordt wel even iets anders wanneer bijvoorbeeld bij een channeling de gewoon uitziende persoon tegenover je in slaapt lijkt te sukkelen en plotseling met een heel andere stem begint te spreken en verkondigt dat hij een andere entiteit is die het spreekkanaal van die persoon tijdelijk heeft overgenomen om jou iets te leren!

Dan moet je echt goed kijken wat er aan de hand is. Wie is die zogenaamde ‘andere entiteit’? Wie is die persoon die iets doorgeeft? Als iemand in staat is zijn of haar schijnbare identiteit zo drastisch te wijzigen, weten we dan eigenlijk wel wie hij of zij is? Kan ik er dan wel zeker van zijn wie ik zelf ben? Als je bent geconditioneerd te geloven dat wie je bent geen betekenis heeft, of dat je in en in slecht bent, zou je weleens helemaal niet zo open kunnen staan voor de aanmoediging die het verschijnsel van de channeling geeft aan de vraag ‘wie ben ik’.

We hebben veel psychologische manieren om onszelf te wapenen tegen het omgaan met zaken die niet passen in onze georganiseerde en te verdedigen wereld. Je zou gewoon kunnen zeggen dat die persoon gek is, of misschien wel met opzet de boel in de maling neemt. Dat is een goede verdediging, want er zijn natuurlijk best mensen die bekendstaan als channel die inderdaad gewoon maf zijn of opzettelijk net doen alsof. De beste leugens hebben gewoonlijk een behoorlijk hoog waarheidsgehalte.

Je kunt ook eenvoudig aannemen wat die zogenaamde gechannelde entiteit je vertelt. “Jazeker, U bent Meester ‘Shananangans’ van de zeventiende planeet van het goddelijke melkwegstelsel ‘Ottenwelt’. Leer mij alles, oh meester, ik hoor U aan en gehoorzaam U”.  Deze overenthousiaste aanname kan, net zo goed als een overenthousiaste afwijzing dat kan zijn, een verdedigingsmechanisme zijn tegen het dieper moeten nadenken en het stellen van vragen.

Channeling en andere psychische verschijnselen hebben een grote weerslag op onze hedendaagse cultuur. We kunnen die invloed aanwenden voor onze persoonlijke en sociale groei wanneer we bereid zijn na te denken over de dieperliggende gevolgen en de dingen die we vanzelfsprekend als onze natuurlijke aard betitelen, gaan onderzoeken.

Als we alleen maar blijven vasthouden aan ons geloof, gaat deze kans voorbij. Lees, denk na, onderzoek je geloofsovertuigingen, praat erover en raadpleeg eens een paranormaal begaafd mens of bezoek een channeling. Misschien kom je wel tot de conclusie dat ze niet ‘echt’ zijn in de gewone betekenis van het woord, maar in psychologische of spirituele zin wel echt of belangrijk zijn. Misschien besluit je wel dat een deel (of het meeste of misschien wel alles) werkelijk idioterie is. Maar tijdens het proces leer je heel veel over wie je bent en wie wij zijn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Opmerking: Bovenstaand essay is een geredigeerde versie van het voorwoord van Charles Tart  in het goedgedocumenteerde en intrigerende boek van Jon Klimo, getiteld ‘Channeling’.

Voor een krachtig essay waarin je wordt uitgenodigd meer open te staan voor plooibare intelligentie en transparantie, HIER
Voor uitstekend bewijs dat er meer te doen is over buitenzintuiglijke waarneming dan het oog waarneemt, HIER

784 gedachten over “Wie ben ik?

 1. @tr

  mee eens.

  @lianne

  ik geloof dat niet dat jij te jong bent om stervens begeleiding te doen. als je het echt wilt dan komen er mensen of gebeurtenissen op je weg, die je dat duidelijk maken en zullen
  ondersteunen.

 2. @aram, waar ben het mee eens? haha. Wil het namelijk ook wat breder trekken als @guido, alhoewel ik wel achter de holistische benadering sta omdat een mens nu eenmaal bestaat uit lichaam, geest en omgeving. Dat alles speelt een rol in de ontwikkeling en zijn van de mens.

 3. @Lianne, ik ben er van overtuigd dat je komt waar je wilt en waar je capaciteiten liggen, wat je ook gaat doen:-) ik heb hier gelezen dat je ook kritisch naar jezelf durft te kijken en dat is je kracht! Ga daar ook in staan, in die kracht. positieve bekrachtiging stimuleert de intrinsieke motivatie (de motivatie die uit jezelf komt) en gaat je brengen waar je hart ligt!

 4. Engelen zijn voor mij energieën die je verderop helpen. Dit zijn sleutels in het leven. Buiten mensen kunnen dit ook dieren zijn, of bomen (bomenknuffelaars).

  Sommige gebeurtenissen kunnen je ineens een hele andere richting uit doen laten gaan.

  Op dit moment zijn jullie die engelen voor mij…

  Hoe meer je open bent voor deze sleutels, hoe meer je er zult vinden.

 5. iedereen

  ik voel de behoefte om te reageren op wat er de afgelopen
  dagen hier op deze site en in het bijzonder op dit item
  is gebeurd. eigenlijk heb ik daar geen goeie woorden voor.
  ik heb dit persoonlijk nog niet eerder zo ervaren.
  het woord verbondenheid komt als eerste in mij op.
  ik vind het groots.
  ik wil in het bijzonder guido bedanken door op deze wijze
  een platvorm te bieden en mensen,mensen te laten zijn die
  met elkaar kunnen delen.
  dank je guido en alle anderen

 6. dankjewel Aram. @Iedereen, jullie weten niet hoe zeer het mij verblijdt dat dit hier gewoon allemaal gebeurt! Wauw.
  Maar het voelt alsof er veel meer aan het gebeuren is. Zit nu aan het nieuwe hoofdartikel te werken. Ook weer: wauw! Het is volop losgebarsten. Onze fontanel wordt een fontein.. hahaha..!

 7. @Guido

  Schitterend!

  Ik zal nu het nieuwe artikel gaan lezen. Het nieuwjaar werd ingeluidt door Freek de Jonge die eindelijk weer zichzelf was. Dit gaf mij al hoop. We gaan de wereld verlichten.

 8. Laten we er weer een feestje van bouwen hier op WTK.

  Dit artikel was zo gezellig!

  Iedereen Wakker Worden!!!

  WTK is een prachtige site, laten we het met elkaar opbouwen, groter en groter.

  Wij zijn eenzelfde kracht, de kracht die liefde heet.

  Vanuit de oorsprong uit onszelf, die liefde heet, is alles mogelijk, laten we er iets moois van maken!

  Let the force be with you!

 9. Dit artikel was het begin voor mij. Ook tevens de beste tijd ooit op wtk moet ik zeggen. Duidelijk te zien aan de hoeveelheid reacties. Toen Paul en Lianne en ook anderen hier vol vuur aanwezig waren. Ach, tijden veranderen, wij veranderen. Wie zijn wij tenslotte? Een slechte musical hoofdpersoon in een nog slechtere musical. Nee, die film, het leven, het is een doolhof waar je uit moet zien te komen. Wie echt goed oplet kan de uitweg vinden. Het doolhof bestaat namelijk niet, vergeet het doolhof en alles is opgelost. Het leven is een mindgame. Tegelijk schitterend vol schoonheid of zo lelijk als de hel. Net wat je aantrekt en er in ziet.

  1. Tjonge, wat heb ik mezelf af laten takelen hier in bijna twee jaar. Kwam binnen als ruwe diamant en ben nu een vuilniszak geworden. Blij dat hier alles bewaard wordt. Wie was ik ook alweer? Teveel troep gezien in de tijd. Teveel willen weten is ook niet goed. Voor je het weet zit je onderbewuste volgepropt met negatieve nonsens en ben je jezelf ook nog eens helemaal kwijtgeraakt.

   Zo weet ik dus nu uit eigen ervaring dat als die boodschappen ook best wel waardeloos zijn voor je werkelijke zelf. Kijk erna, maar laat je niet teveel beïnvloeden wil ik maar zeggen…

  2. Na dit stuk had ik gewoon m’n bek moete houden. Lees hier meer wijsheid van mezelf dan al die tijd erna heb ik het gevoel. Hier moet ik eens een stevig nachtje over slapen.

  3. Serieus hoor Cozmic, morgen ben ik weer lekker kinds. Teruggaan heeft geen zin, terugkijkend zie ik wel dat ik vanaf nu gewoon weer mezelf ga zijn. Zonder David Icke, zonder David Wilcock, zonder al die channelings, berichten op te veel forums, te veel shit. Nee, ik was er al maar heb me laten verleiden tot onzin die ik niet nodig heb. De core zit al in me namelijk. Tuurlijk hou ik het wel bij maar vanaf nu ben ik weer zelf de baas. Je kan je wel eens te veel laten meeslepen door anderen snap je?

   Ik ben, niets en daardoor ook alles. Of jullie me gek vinden of niet, het maakt vanaf nu niets meer uit.

   You can be free today – Mooji
   http://www.youtube.com/watch?v=upQPmWCJo1g

  4. Mooi mooi mooi , liever lekker een beetje gek dan DOODnormaal .
   Trouwens leuke satsangs met die Mooji , ik heb er wat doorgestuurd en anderen vonden er ook inspiratie in . Meestal vind ik die Indiase guru’s te klef maar hij is wel kewl .

  5. Een jaar of 20 terug ben ik in India een weekje bij de ashram van SaiBaba geweest maar dat was helemaal nix voor mij . Al die devotees hadden zo’n vreemde blik in hun ogen en liepen daar de hele dag in hun witte gewaden een beetje toegewijd aan ‘Swami’ te zijn . En de straathonden liepen er uitgehongerd bij .

  6. Dit is een stuk van Thrive – ‘we learn to quieten the mind so that we can hear the innervoice that naturally knows and offers wise direction’ ….
   says it all ……

  7. Ik heb een boek van Paul Brunton gelezen, weet de titel even niet. Hij heeft heel India doorzocht, vele mafketels gezien en beschreven in zijn boek. Tot ie de ware tegenkomt. Verder nog dan die ene die een vogeltje weer tot leven bracht. De man sprak hem eerst niet eens aan. Diep in meditatie. Na een paar maanden bij deze marahashi hoog in de bergen te zijn geweest, vindt ie zijn ware zelf.

  8. Al die westerse zoekers is big bizzniz daar , de echte meesters zitten niet op volgelingen te wachten . Uiteindelijk moet je het allemaal zelf doen , realiseren dat je het allemaal al bent .

  9. Ja, de stilte van de geest, de geest laten rusten in het hart.
   Waarom heb ik dan zo de neiging om iedereen wakker te schudden?
   No one listens, only the ones who know. Dat schiet lekker op zeg…

  10. @ Cozmic
   Waarom ben ik jou in India niet tegen gekomen?

   Will i find my destination
   well i can find my inner peace
   Listening to the falling leaves
   which brings the wind of time
   Yesterday I couldn’t see
   tomorrow will bring love to me
   And still there’s the wind
   which carry on…

  11. MoniKa , zover ik me kan herinneren was India een beetje soort van heel grootachtig , makkelijk om iemand daar mis te lopen .
   En zeer frapant , in Katmandu liep ik een bekende tegen het lijf , iemand waar ik best wel een tijdje voor en mee had gewerkt , en uit stomme verbazing zei ik niets tegen hem .( en omgekeerd idem dito ) Zijn wij mensen rare wezens of wat ? 🙂

  12. @ Cozmic
   Ja het is een continent.
   Ik ken alleen Bombay en Goa.
   Heb India als compleet contrast-programma ervaren…ik hoef je niets over de varkens-wc’s te vertellen. Ik kon het naar paar keer niet meer…ben met mijn bromfiets gewoon de natuur in. Te gek hoe de koeien daar door de dorpen lopen….en in Bombay de mensen op straat slapen naast een bouwput waar ze werken…hele families…en ze hebben nog de muze om bloemen neer te leggen. Ik vond het een echte ervaring. Toen ik terug kwam en in Duitsland een supermarkt in liep…dacht ik wat is dit hier…katten, honden, konijnenvoer….tig tandpasta’s en shampoo’s….totale commercie.
   Ik heb trouwens de vader van mijn zoon in India leren kennen, daarom ook in Nederland belandt.
   Ben net de docu van boer John aan het kijken…geadviseerd door Hyper…als ik jou beter wil leren kennen schreef die 🙂

  13. Hey Monika, dat had ik ook, je realiseert je ineens wat een belachelijke overvloed we hier hebben.( En dan ook nog dat gepush met die winkelwagentjes. Ik nam me voor om dat nooit meer te doen dat stressen om niks… hmm, niet echt gelukt vrees ik) Nu nog kan ik maar moeilijk iets weggooien omdat ik in oa Aziė en Afrika ervaren heb hoe zorgvuldig daar met alles omgegaan wordt uit schaarste. Alhoewel; dat was eerder Afrika, in Aziė ik heb me ook enorm verbaasd over de hoeveelheid rotzooi die gewoon van de tempelmuren werd gekieperd
   Soms bij bepaalde geuren ben ik ineens weer even daar.

  14. Jah boer John van Cozmic weer met z’n allen kijken op Zondag, gaaf gezellig!!

   Dusz al die wilde wijven gaan maar in hun eentje naar India bekpekken, hebben jullie Sai Baba ook zien toveren? Ik bedoel hij kan dingen uit het schijnbare niets manifesteren?!

   The Real Dirt on Farmer John
   http://www.youtube.com/watch?v=uhMWz1QWQ0g

   Goa heb ik wel eens van gehoord, totale paradijselijke anarchie aan de kust zeggen ze?!

  15. @ Imke
   Mooi dat je er weer bent 🙂
   Ja geuren laten vaak een stempel achter. De meeste drukte die de mens zich maakt zijn vaak dingen die buiten hem staan. Hoe meer macht men ervaart hoe meer onmacht, denk ik. De mensen in landen als Africa en India leven in ontwikkelingslanden. Zo noemt men dat. Ontwikkeling…eigenlijk zouden wij in het westen zo moeten heten. Er wordt de indruk gewekt alsof wij hier ons niet meer hoeven te ontwikkelen.
   Het is wel goed voor de ontwikkeling van de mens hier in het westen om ook andere landen, culturen, levens enz te ervaren, vooral als men te veel overtuigd is dat onze leefstijl de betere zou zijn.
   Alle resten groenten en fruit (als er iets over blijft) kan je in een zelfgemaakte compostbak gooien. Beter is misschien kippen en varkentjes de resten geven. Soms geef ik in de winter de resten aan dieren in een buiten verblijf…er zijn daar ezels, gevogelte, geitjes…en ik denk dan dat ze dan tenminste een keer gezond eten krijgen. Ik zelf ben al zo ver dat ik moeite heb iets te eten wat niet puur is. Ik kan met 95% van de supermarkt producten helemaal niets.
   Ik heb net een docu over een boer in de VS gezien, heel interessant. Ik denk dat hij ook een zwaar leven heeft/had net als de meesten mensen die anders denken/zijn dan de massa.
   Lieve groetjes en warme voetjes

  16. Jah welkom terug Imke (zoentje van mij op je linker wang en even trekken aan je rechter paardenstaart), wou ik ook zeggen Monika, grappig dat jij over half bedorven pinda’s van de plus markt begint Monika, dacht ik net op de fiets aan, zo’n rond plastic doosje en nog duur ook 2 Euries en helemaal niet vers, had ik maar naar de markt gegaan afgelopen Zaterdag…

  17. @ hyper
   Het wordt ons niet makkelijk gemaakt om in een drukke wereld ook nog op voeding te letten. Ik heb niet veel beste Hyper en probeer toch in mijn dagelijks leven het beste ervan te maken. De natuur is belangrijk voor me en natuurlijk lekker eten hoort erbij. En dan kan je best een keertje misschien drinken, roken of feesten of een frietje pakken maar de basis zou goed moeten zijn. Het is met alles zo.
   Ik heb geen dure spullen en ben niet materialistisch ingesteld. Mijn keuze is gemaakt. Als ouder moet je ergens kiezen als je iets door wilt geven.
   De jeugd wordt tegenwoordig met zoveel meer geconfronteerd dan wij vroeger. Ik zeg gewoon tegen mijn puber hoe de wereld ervoor staat.

  18. @ monika Al een tijd heb ik de wens om zelfvoorzienend te zijn en ben wat halfslachtig begonnen met een kruiden/groenten tuintje en dan ook maar een paar kippen. Ik ben er achter gekomen dat je daar toch wel serieus tijd aan moet besteden. Dit jaar sloeg het helemaal nergens op. Aangezien ik allergisch ben voor dieren in een kooi loopt het kippenspul vrij rond; eieren nergens te vinden want veels te goed verstopt en een groententuin vol kipfileetjes.
   (hoi Hyper, een kus en meteen een trek aan m’n staart, ha zo kan ik er wel mee omgaan!)

  19. @ Imke
   Lachen het verhaal met je kippen 🙂
   Ik heb ook een tuin en heb al eerder iets ingeplant…pompoen en courgette, frambozen, zonnebloem maar alles heel kleinschalig. Het is meer de vreugde aan het zien groeien. Omdat ik een buurman had die van alles en nog wat in zijn tuin deed, weet ik niet of mijn grond goed is. Ik moet eigenlijk kiezen, of een grasveldje om een keer te hangen en te tafeltennissen of een moestuin. Want de zon maakt de dienst uit 😉
   En als het een echte serieuze moestuin wordt, moet ik schone aarde hebben, anders hoef ik het niet. Dus dat wordt een besluit nemen en dan op zoek naar goede aarde. Ik zal wel aan een biologische boerderij kunnen vragen hier in de buurt.
   Kippen had ik nog niet, maar ben ook allergisch op dieren in een kooi. We hadden een cavia die liep vrij rond en was een soort grasmaaiertje…echt lieve en bescheiden beesten.
   En jouw biologische kipfileetjes hebben nu de vrijheid te pakken….

  20. Er komt een hoop bij kijken he, om er principes op na te houden. Met voeding probeer ik zoveel mogelijk de juiste keuzes te maken, voor zover ik die kan inschatten, maar tijd- of geld gebrek strooien geregeld roet in datzelfde eten.

  21. O, en de honden hadden laatst de eieren wel gevonden en waren zeer content met hun nieuwe parfum. Ongeveer een half uur voordat ik bezoek kreeg. AAARHG!

  22. Jah ik weet wel wat die vliegende Ufo daar kwam doen, er zat toch zo’n buitenaards Ipod telefoontje van 50 miljoen jaar oud in 1 van jouw meesterlijke stenen sculpturen?!

   Was van hunnie dat ding, ze kwamen even langs, maak je soms erg veel lawaai? Staat zeker niet in de woonkamer dat ding, dacht ik al, daar hebben ze dan last van, maar ook plezier, ze blijven nieuwsgierig en ondeugend hoor die buitenaardse doerakkies..

  23. Ik hou best van heel vies eten maar 4,80 voor een BigMac, forget it. Das niet leuk meer. Vergiftigd worden en dan zoveel moeten betalen. Voor minder zou ik het nog steeds doen hoor…

   Ze plakken alles toch aan elkaar en je groenten zijn giftiger dan wat ook. Ik hield altijd van eten, met mate. Nu hou ik er niet meer zo van. Schijnt een primaire levensbehoefte te zijn. Toch is er een hoop vergif in omloop en of je daar nu veel beter van wordt is ten zeerste de vraag.

  24. Nou nou wat een hoop activiteit op een vergeten draadje . Wel een mooi topic , kan je lekker of-topic ouwezeiken en toch on-topic zijn , zogezegd .
   Allemaal jouw schuld Martijn , omdat jij zonodig je geboortekanaal op WTK moest opzoeken 😉

  25. reactie in de wacht , ik ben toch wel benieuwd wat voor woorden dat filter denkt te moeten filteren .

  26. Is dat filter geprogrammeerd door iemand van de SGP , het erelid van de Jostiband of worden er dagelijks random woorden in gezet om de boel een beetje te frustreren ?
   Wellicht zijn vandaag de lidwoorden in de ban , een Fin zou er wel doorkomen want die kennen geen lidwoorden , tenzij ze op voetballen willen gaan , dan moeten ze wel eerst lid worden .

  27. Wie ben ik? Draadje hierboven helemaal kwijt bij deze. Ik ga niet naar bed maar mijn geest en lichaam wel.

  28. @ Cozmic, je raakt me met jouw reactie op 715.33. Dit is voor mij precies de kern van de boodschap van kerst. Dat ik opnieuw geboren mag worden, iedere dag opnieuw, en zo opnieuw door het geboortekanaal mag gaan (de Poort deze Levens) om zo dichter en dichter bij de Bron te komen. En Martijn, ik herken bij mij ook nog steeds vaak een vorm van “opstandigheid” of beter gezegd “ongeduldigheid”, omdat ik ook zo graag wil dat dingen sneller gaan (zowel bij mezelf als om me heen) dan ze gaan. Maar ik voel ook dat hier voor mij een belangrijk leermoment zit, dat ik me bewust mag worden van mijn eigen “ongeduld”, waardoor ik het kan overgeven en daardoor in mijn eigen Kracht kan blijven.

  29. Cozmic, je bent wel heel bijzonder, ik moet glimlachen. Hoe kan je dat weten? Het zou alles kunnen betekenen maar idd het betekent wel iets….en jij weet het dus…ik weet niet wat ik moet zeggen….dan moet ik wel voelen 😉

  30. Cozmic…ik weet wat je schreef 😉
   Ik zag het vanochtend en ben eerlijk gezegd aan het vliegen en kan niet bevatten hoe dit kan. Dit is echt zo mooi…dank je wel voor de muziek…en dank je wel voor dit mooie gevoel. Ik hoop dat je vandaag niet te nat bent geworden in de regen. Ik was onderweg (geef o.a. taaltraining) anders had ik al eerder iets van me laten horen…

  31. MoniKa , niet te hoog vliegen met deze woei , in mijn dromen vlieg ik heel vaak , maar zojuist met hondjelopen kwam ik ook een paar keer bijna los . Zojuist mijn internet gerepareerd , zat een draad los in een kroonsteentje , PANIEK!! . Tv heb ik weggegeven en radio opgeblazen dus was ik bang dat ik een boek moest gaan lezen . Aaaargh , terug in het stenen tijdperk met Fred en Wilma .
   Taaltraining huh ? Kan je alle kanten mee uit . Taal is wel mijn dingetje , altijd negens en tienen gehad voor Nederlands en Engels ( voor Duits niet , haha ) en andere talen pik ik zeer snel op .
   Even geen muziekje maar een overdenking
   in the moment
   http://www.youtube.com/watch?v=Msiyc0DJTG8&NR=1

  32. Ik heb besloten mijn volgende hond Karma te noemen als het een teef is .
   Onder het onlangs , niet zo lang geleden , langsgekomen thema ; Karma is a bitch

  33. Talen, help, daar ben/was ik niet goed in. Als ik interesse heb in de info kan ik ineens wel Duits lezen. Heel raar. Engels gaat nog wel, wordt nu de laatste jaren pas veel beter. Hoe meer je leest/hoord in het Engels, hoe beter je erin wordt.

   Nederlands ging nog wel aardig, was meer Biologie en Scheikunde man denk ik.
   Nu weet ik het niet meer. Interesseer me veel voor kunst en antiek voor mijn werk. Heb van mijn werk deels mijn hobby gemaakt. Symbolen, mythologie. Ik kan vaak niet stoppen met info vergaren en daardoor vergeet ik weer te veel. Kan ik weer opnieuw beginnen.
   It’s to much but not for me of zo. Die drang is er en ja, verzetten heeft geen zin.

  34. Cozmic…dat lag zeker aan je duitse juf 😉
   Ik geef les aan kleine groepjes of enkele mensen meestal van een bedrijf…en ja duits of course 🙂 en sinds kort weer op een middelbare school maar niet meer zoveel uren dan 1 jaar geleden. School sucks, anyway. De leerlingen niet…het is het systeem, soort institutionele inrichting….regels en procedures. Soort gevangenis 🙂
   Ik gaf 3 jaar les aan lwoo mavo klas 1-4, 20 uur per week en nog papiertje halen, nu wordt het een groenschool 😉
   Dit probeer ik nu te combineren met de training….we zien wel. Dag bij dag.
   Dus jij hebt een talenknobbel. Je was zeker de lieveling van je juf met zulke cijfertjes?
   Mag ik weten hoe je vliegt in je dromen? Ik vlieg altijd met zwembewegingen…zeg maar ik ren een tijdje en dan stoot ik me af van de grond en begin meteen met ‘zwemmen’. Dit is zo vet want je kan altijd weg, soms wordt het even ‘kritisch’ maar ik kan altijd wel weer ‘ontsnappen’. Je kijkt als het ware naar beneden….aah dat is echt kicken. Sinds mijn latere jeugd ‘vlieg’ ik. Ik ben al een tijdje niet meer gevlogen waarom weet ik niet.
   Om op het filmpje terug te komen…sinds ik leef, heb ik toch wel een paar boeken gelezen, maar spiritualiteit is idd niets als je niet ook je handelen daaraan koppelt. Meestal herken je in een stuk iets wat je eigen denken, voelen en doen bevestigd of je verder helpt te ontwikkelen…tenminste zie ik dat zo 😉

  35. MoniKa , was het maar een juf , het was een kleine chagrijnige knorrepot met een baard als grote smurf . Ik kon zijn kop gewoon niet uitstaan en zeker niet als hij ‘em opentrok . I’m affraid the feeling was mutual 🙂 . En een lerarenliefje was ik helemaal al niet , vooral bij de vakken war ik goed in was , als ik al aanwezig was dan zat ik of te keten , of ik zat met een zwaar ongeïnteresserde kop uit het raam te staren . Ik wist dat die leraren me graag op mijn bek zouden willen zien gaan en keer op keer raakten ze weer over de zeik als ik mijn tests weer perfect aflegde 🙂 . Ik was 13 toen mijn vader overleed en er waren slechts een paar leerkrachten die dat in gedachten hielden .
   Over vliegen.. vaak is het een droom in een droom , lucid dreaming , ik zoek meestal een rustige plek op en ben dan nog steeds bang dat mensen me zien . Vaak begint het met rennen zonder de grond te raken en daarna …. take off to the sky , unlimited freedom and realy freaking high .
   http://www.youtube.com/watch?v=db_vQ4w_uxg

  36. Kijk, dat is pas hard. Je vader verliezen op zo’n leeftijd. Zit net op een ander stukkie hierover te praten. Goed voorbeeld.

  37. Ja Martijn , in wezen dromen we allemaal over een prachtig leven zonder pijn en verdriet . Ieder nadeel heeft zijn voordeel , door bepaalde ervaringen ga je wel anders in het leven staan en het goede waarderen . Op zoek naar de waarheid en de reden kom je de hoge heuvels en de diepe dalen tegen om uiteindelijk uit te vinden dat het allemaal jouw ervaringen en illusie is . Nothing made me want to live more than facing a premature death .
   nog ff vlieguh
   http://www.youtube.com/watch?v=nmgLBYIKPO0&feature=related

  38. Cozmic je had toen zeker iets anders aan je hoofd dan school als je zo jong je papa moet missen. Ik had ook leerlingen, waar een ouder was overleden. Je kan daardoor totaal van je eigenlijke doen verwijderd raken. Maar ook scheidingen hebben impact.
   Nu wordt er misschien meer rekening gehouden maar uiteindelijk zeggen ze ook…tja het leven gaat verder. Überhaupt veel begrip is er niet altijd. Bij sommige collega’s had ik wel de indruk dat ze compleet waren afgestompt, vaak gevangene tussen hypotheek en pensioen. Maar er zijn ook uitzonderingen. Ik heb het ook vaak voor mijn leerlingen opgenomen maar dat wordt je niet in dank afgenomen door je leidinggevende.
   Lieve Cozmic ik hoop dat je niet meer zoveel verdriet hebt en het een plekje hebt kunnen geven. Je weet we zijn allemaal energie en die gaat niet dood, die transformeert zich alleen…
   Er zijn mensen die hebben vaders en eigenlijk ook niet, dat is ook pijnlijk (dat weet ik van mijn zoon).
   Ik vlieg maar even naar jou toe…;)

  39. Eindelijk weer eens een hele leuke Lerares..
   Monika ben jij op de hoogte van wat Charlotte Iserbyt te weten is gekomen over de geheime agenda die het Onderwijs Curriculum stap voor stap doet vervormen tot Pavlov belletjes kwijl training, bij voorkeur achter een digitale personal tablet voor ons kop!?

   Ik zelf heb een aantal jaren terug net als Charlotte verschillende malen een bezoek mogen brengen aan een hele enge oude mega psycho educatie research bibliotheek verbonden aan de Universiteit van Georgia in het donkere zuiden van de U.S..

   Toen wist ik alleen dat er ‘Iets’ niet klopte met het onderwijs in ons land en in het algemeen, met je ziel onder je arm op vreemde leeftijden in de schoolbanken gevangen zitten net als Cozmic..

   Oh vandaar dat ik instinctief meteen iets met jouw zoon heb Monika, je vader leeft nog wel maar er zit een kink in de kabel qua kcontackt, er klopt ‘Iets’ niet, Hij, Papa, is er wel maar ook niet, dat is heel wreed en vreemd, ik weet het, de zoon van m’n ‘x’ vriendin met wie ik een 5 tal jaren mee heb mogen samenwonen is het een paar jaar terug ook overkomen, z’n Vader heeft zichzelf bij leven van hem verwijderd op veel te jonge leeftijd, na de zoveelste ruzie met z’n zombie Pa zonder ziel..

   Heb jij ook altijd interesse gehad voor op maat gemaakt Onderwijs voor Anders begaafden MOnika, ik wel heel erg, heb jij initiatieven voor alternatief Onderwijs bestudeerd? Opvallend dat er om de 8 jaar of zo een klein berichtje in de media komt over hoognodige alternatieven voor Hoger Anders Begaafden en dat er dan vervolgens weer tig jaar radiostilte isz, ze simuleren dat ze geïnteresseerd zijn in Kwaliteit, maar in werkelijkheid zijn ze juist helemaal niet geïnteresseerd in buitengewoon begaafde leerlingen zoals Dawn en Cozmic..

   Goed dat jij nu tijdens je kosmische vliegreis Cozmic even aan huis komt oplappen Monika, alleen al voor het Want To Know Curriculum hierooh zijn de zeldzame mensen zoals hij onmisbaar… WEl makkelijk dat jullie geen eens een Ufo nodig hebben, gewoon je eigen Merkaba op ON zetten.

   Charlotte Iserbyt: Skull & Bones, The Order at Yale Revealed 1 of 4
   http://www.youtube.com/watch?v=8rCW5ZCYJyA

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov

  40. @ Martijn, Hyper & Cozmic
   Jullie hebben er waarschijnlijk geen flauw benul van, maar de laatste tijd lees ik dus de reacties en ik wil jullie bedanken dat jullie allemaal een stukje van jezelf hebt laten zien. Een tijd geleden werd me gevraagd door een hele lieve oprechte meid of ik op haar website mijn verhaal wilde vertellen omdat zij dat inspirerend en moedig vond en ik er wellicht anderen mee kan raken. In eerste instantie zei ik nee, na een gesprek met haar beloofde ik erover na te denken. Het zat me al die tijd dwars, wat moest ik er nu mee? Ik zit al tijden met mezelf in de knoop en vind er allemaal niks moedigs aan. Ik wilde het er eigenlijk niet over hebben, zoals ik eerder al ergens zei; niet lullen maar poetsen. Hyper, jij had het laatst over jezelf bloot geven, hoe eng dat is. Je had daarmee de spijker op zijn kop en met nog een aantal uitspraken heb je me goed aan het denken gezet en beslist ook uitgedaagd. En jij laat keer op keer zonder enige schroom jezelf zien, zo dapper! Martijn, ik vind het prachtig om jouw zelfreflecties te lezen en was net ontroerd door jouw verhaal over je kindje. Cozmic, jouw humor is zeldzaam en heerlijk, maar ook jouw verhaal, al is het een piep klein stukje, heeft me geraakt. (en Guido stuurde me op exact het goede moment een opsteker!) Al met al waren de afgelopen dagen voor mij heel bijzonder. Ik weet nu wat de impact kan zijn als iemand gewoon iets van zichzelf laat zien. Een ander ziet het misschien niet zo maar een enkel woord kan precies de juiste snaar op het juiste moment raken.
   Ik weet nu wat ik moet doen, eindelijk mijn verhaal gaan vertellen, ook aan mezelf want ik ben er altijd voor weg gelopen. Thanks guys!
   ( en dan staat de heleboel onder het kopje “wie ben ik?”….)

  41. Alles hangt aan elkaar samen en door deze site is dat goed te zien. Elke keer weer als ik diep met iets bezig ben in mezelf, plaatst Guido ineens een artikel hierover. Is al twee jaar gaande en heb het in het begin geloof ik wel eens gezegd. Het is niet te begrijpen, alleen te ervaren. Dit is echt a kind of magic. Denk je net dat je hier niks meer te zoeken hebt, komen er ineens van alle kanten aparte figuren met nog apartere meningen en ja, het zet je steeds weer voor het blok. Wil ik hier in mee?
   Ben ik dan nog wel mezelf? Wie ben ik eigenlijk?

  42. Het heeft naar mijn gevoel te maken met eerlijk delen, oprecht willen verbinden. Het staat bijna letterlijk zo in de boeken van Barbara Marciniak over de Pleiaden. Wanneer we eerlijk zijn, dan openen zich volledig nieuwe deuren IN ons hart. Dus niet naar BUITEN maar naar BINNEN..

   Ik ben 6 jaar geleden behoorlijk overspannen geweest, 2 weken. Heb dingen gezien, die je niet voor mogelijk houdt. Volledig hyper, helemaal door het ‘scherm’ heen kon ik regelmatig kijken. Toen gebeurde me het ene na het andere toeval. Ook enge toevalligheden, maar dat was een ‘minor case’.
   Ik ben ervan overtuigd dat we in een EM-kooi zitten met onze Zielen opgesloten. Dat maakt niet uit, want we zijn toch ‘Infinite Consciousness’ zoals David Icke dat zo mooi zegt. En daardoor wordt deze Aarde een prachtige leerschool voor die Ziel. Maar de tijd die eraan komt, is helemaal wáánzinnig mooi. Die kooi gaat oplossen, en vooraleer willen de ‘lager vibrerenden’ er nog lekker een beestenbende van maken.. Let it be!

   Maar délen vanuit je hart, kwetsbaarheid tonen, niet om dat tonen op zich, maar om te verBINDEN. Je kunt pas écht verbinden vanuit de KERN, en dat is dus oprechtheid. En ja, mijn intuïtie stuurt me dan naar de artikelen die erbij passen. Het klopt allemaal, maar je moet het zien. En niks moet, en dat maakt het zo mooi. Het Universum is geduldig..! Maar die intuïtie laat me mails sturen naar mensen waarvan ik voel dat ik om ze geef. Amen.

  43. Was toch mooi he, is het nog steeds. Toch, dit is het. De vraag wie ben ik? Zo lang er een antwoord op komt is het niet echt. De werkelijkheid is niet te benoemen. Mooie dingen hier hoor, Guido, je hebt een prachtsite.

  1. We zijn zeker mooi. De schoonheid is te vinden in zoveel dingen. Waarom verbazen wij ons en zien wij schoonheid? Omdat het ver voorbij ons gedachtegoed gaat. Het raakt ons in onze werkelijkheid. Janee, jij weet er alles van 😉

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.