Advertentie

Wie ben ik?


Wie ben ik? Als je denkt dat het leven berust op een soort toeval zonder enige betekenis, is je perceptie van de complexe wereld om je heen slechts gericht op betekenisloosheid en zinloosheid. Als je gelooft in de oorspronkelijke zondeval en de grote moeilijkheden bij het vinden van verlossing, zullen je waarnemingen waarschijnlijk volledig gericht zijn op het zien van je eigen fouten en die van anderen.

Ons geloofssysteem over wie we zijn en hoe onze wereld in elkaar steekt, berust niet alleen op wat wij geloven, het overheerst onze waarnemingen zelfs in hoge mate. We kunnen daarover meer controle verkrijgen door te onderzoeken wat we geloven en op welke wijze die geloofsovertuigingen van invloed op ons zijn.

Prof. Charles Tart in zijn uitdagende essay ‘Wie ben ik?’

Het onderstaande artikel bieden we je graag aan als eerste hoofdartikel in het jaar 2010. Het artikel onderstreept naar onze mening opnieuw, hoe essentieel het is dat JIJ ZELF het roer in handen neemt, je niets laat aanleunen wat anderen ervan vinden. Jouw uniciteit zorgt ervoor dat deze zich alleen zal herkennen in jouw eigen spiegel. Hoe die spiegel eruit ziet, bepaal jij elke dag door dátgene te kiezen waar jij jezelf het meest in herkent. Wat je ook meemaakt, gebruik jezelf als baken, als enige referentiepunt of iets bij je resoneert of dat niet doet!
Fred Burks, van de Amerikaanse website WantToKnow.inf0, schrijft het volgende intro bij het artikel van Charles Tart. Daar sluiten wij ons graag bij aan.

Lieve vrienden,

Charles Tart, professor in de psychologie aan de Universiteit van Californië heeft een indrukwekkend essay geschreven waarin hij ons uitnodigt onze overtuigingen over en onze kijk op de werkelijkheid niet voor zoete koek aan te nemen. Het uitdagende karakter van onderstaand artikel gaat over de diepzinnige vraag ‘Wie ben ik?’

Het onderzoeken van onze geloofsovertuigingen schept ruimte voor persoonlijke groei en dieper begrip. Weet je echt wie je bent? Weet ik werkelijk wie ik ben? In welke mate zijn ons denken hierover en andere dieperliggende vragen gevormd door onze geloofsovertuigingen en onze opvoeding. Lees verder en ontdek de diepte van dit mysterie en stel je open voor een breder bewustzijn over wie we zijn.

Met de beste wensen,
Fred Burks (PEERS en WantToKnow.info)

~~~~~~~~~~~~~~~~

XXXXXXX

WIE BEN IK?

Door Charles Tart

2010 – © Nederlandse vertaling Jan Smith / WantToKnow.nl/.be

Dat is een eeuwige vraag. Als je het antwoord niet weet, zul je waarschijnlijk het onderscheid niet weten te maken tussen datgene wat je hoger zelf wil en wat andere mensen proberen je wijs te maken wat jij wilt. Ieder van ons doet er goed aan dit voor zichzelf te beantwoorden. Toch zijn de antwoorden die door anderen worden gegeven van invloed op de manier waarop we deze vraag tegemoet treden (of juist ontwijken). Verschillende soorten antwoorden van meer algemene aard werden reeds gegeven.

Het meest traditionele antwoord in het Westen is dat je een wezen bent, een schepping van God, een wezen dat op belangrijke punten gevormd werd. Verwekt en geboren met de idee van de oorspronkelijke zondeval, ben je iemand die voortdurend strijd moet leveren te gehoorzamen aan de regels die door God werden opgelegd teneinde niet te worden verdoemd.

Dit antwoord is in zekere mate nogal deprimerend. Aan de ene kant kan dat leiden tot een laag zelfbeeld en een verwachtingspatroon dat gericht is op mislukking. Aan de andere kant echter kan het arrogantie in de hand werken door de gedachte dat iemand is ‘uitverkoren’. Verder kan deze kijk op de dingen ervoor zorgen dat je niet echt wordt aangemoedigd om na te denken over wie je werkelijk bent, omdat het antwoord reeds werd ingegeven  door een ‘hogere’ bron.

Het antwoord op de vraag ‘wie ben ik’, dat meer van deze tijd is, luidt dat je een toevalligheid bent zonder enige betekenis. De beschouwende wetenschap is doordrenkt met deze visie, die erop neerkomt dat het hele universum puur materialistisch is en slechts wordt beheerst door natuurkundige wetmatigheden en blind toeval.

Toevallig kwamen in dat uitgestrekte universum, onder de juiste omstandigheden, de juiste chemische stoffen bij elkaar, waardoor de chemische reactie, die wij aanduiden met ‘het Leven’ zich kon voordoen en die uiteindelijk heeft geleid tot wat jij nu bent.

Maar hierin ontbreekt een samenhangende betekenis en is er geen sprake van een spirituele kant van het bestaan.

Ik geloof dat deze kijk op de dingen niet echt berust op juiste wetenschap, maar eerder te maken heeft met wat we geloven over wetenschap en allerlei feitelijkheden. Nog belangrijker is het gegeven dat het een visie is met behoorlijk stevige psychologische consequenties. Als je alleen maar een mengeling bent van chemische stoffen, staat je uiteindelijke lot al bij voorbaat vast – dood en non-existentie. ‘Maak je niet teveel zorgen om anderen, want zij zijn ook alleen maar chemische mengelmoesjes’. Bij deze visie maakt het helemaal niet uit dat je nadenkt over wie je bent – wat de uitkomst daarvan ook is, berust louter op subjectieve fantasieën die geen enkele betekenis hebben in de fysieke wereld.

Modern onderzoek heeft op uiteenlopende manieren aangetoond dat wat wij geloven in belangrijke mate van invloed is op de wijze waarop onze hersenen de wereld die wij ervaren, construeren.

Psychologisch gezien laat deze kijk op onze uiteindelijke aard ons net zoveel te wensen over als de visie die gebaseerd is op de zondeval. Als psycholoog besteed ik veel aandacht aan deze twee visies op onze uiteindelijke identiteit, omdat je geloofsovertuigingen een heel belangrijke rol spelen in het scheppen van je eigen werkelijkheid. Modern onderzoek heeft op uiteenlopende manieren aangetoond dat wat wij geloven in belangrijke mate van invloed is op de wijze waarop onze hersenen de wereld die wij ervaren, construeren. Sommige van die geloofsovertuigingen zijn heel bewust. Je weet dat je ze erop nahoudt. Toch zijn er ook veel die stilzwijgend zijn – je handelt er wel naar, maar je bent je er niet echt bewust van dat je die overtuigingen huldigt.

Mocht je misschien denken dat het leven over het algemeen een op toeval berust en zonder enige betekenis is, dan zal jouw perceptie van de gecompliceerde wereld om je heen waarschijnlijk toegespitst zijn op het zien van die betekenisloosheid van alle dingen. Als dat je visie is, werkt dat achtereenvolgens weer versterkend op je geloof dat alles inderdaad behoorlijk betekenisloos is.

Als je gelooft in de oorspronkelijke zondeval en de grote moeilijkheden die het vinden van verlossing met zich brengt, zal de focus van je waarnemingen uitsluitend gericht zijn op het zien van de fouten van anderen en die van jezelf. Ook dat werkt versterkend in op je eigen geloof in een zelfvervullende profetie. Ons geloof over wie we zijn en hoe de wereld in elkaar steekt zijn niet alleen maar geloofovertuigingen  –  ze beheersen in grote mate onze waarnemingen. En dus kunnen we meer controle verkrijgen door uit te vinden wat we geloven en hoe die geloofsovertuigingen ons beïnvloeden.

Tussen de traditionele religieuze en materialistische visies op wie we zijn bestaat een grote verscheidenheid aan ideeën die allerlei elementen behelzen die stuk voor stuk een grote rijkdom aan mogelijkheden voor persoonlijke en sociale groei in zich hebben. Het gemeenschappelijke element van die twee visies heeft te maken met het feit dat het leven en het universum in ieder geval iets te betekenen hebben en dat ieder van ons dat op een of andere manier in spirituele zin ook ervaart.

We zijn ‘tijdelijk’ de weg kwijtgeraakt.

Toch is het ook zo, dat die visies erkennen dat er ergens iets fout is gegaan. We zijn ‘tijdelijk’ de weg kwijtgeraakt. We zijn het essentiële goddelijke element in ons innerlijk vergeten en psychologisch opgesloten geraakt in een nauwe, traditionele, religieuze of materialistische kijk op de dingen.

In de moderne psychologie is veel bewijs te vinden dat aantoont hoe weinig wij gebruiken van ons natuurlijke potentieel en hoeveel lijden we eigenlijk zelf creëren en angstvallig koesteren en bewaken

Er is een eeuwenoud Oosters verhaal dat dit mooi illustreert – het verhaal over de Dwaze Koning. Ofschoon hij regeert over uitgestrekte bezittingen, is de Dwaze Koning dat vergeten. Jaren geleden daalde hij af naar de donkerste kelder van zijn grote paleis, waar hij, levend tussen allerlei ongedierte, voortdurend zit te piekeren over alle tegenspoed die hem treft. Al zijn ministers trachten hem op dappere wijze te overtuigen dat hij weer naar boven moet komen, waar het licht is en waar het leven zo mooi is. Maar de Dwaze Koning is ervan overtuigd dat ze allemaal gek zijn en luistert niet. Hij laat zich niet in de luren leggen door sprookjes over nobele koningen en prachtige paleizen!

the road to myself

In de moderne psychologie is veel bewijs te vinden dat aantoont hoe weinig wij gebruiken van ons natuurlijke potentieel en hoeveel lijden we eigenlijk zelf creëren en angstvallig koesteren en bewaken. Maar als de ministers naar beneden komen in de kelder, hebben ze een lamp bij zich en brengen ze de koning eten en drinken om hem in leven te houden. Zelfs in zijn dwaasheid, moet hem dat toch opvallen. In de echte wereld gebeuren allerlei dingen die niet passen in onze vernauwde kijk, hoe sterk we ons er ook aan vastklampen, maar soms trekken die gebeurtenissen toch onze aandacht.

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij zogenaamde psychische verschijnselen. Ze passen zeker niet in een materialistische visie, net zo goed als dat ze traditionele kijk van velen uitdagen dat dit soort verschijnselen slechts eens in de duizend jaar optreedt en dus geloofwaardig moet zijn en niet iets is waarover nog moet worden nagedacht.

Psychische verschijnselen verstoren zowel de traditionele als de materialistische kijk op wie we zijn. We kunnen best wel eens een beetje nadenken over het feit dat onze ware identiteit meer is dan we onder woorden kunnen brengen, of dat ons universum misschien bevolkt wordt door niet-materialistische intelligenties, maar het wordt wel even iets anders wanneer bijvoorbeeld bij een channeling de gewoon uitziende persoon tegenover je in slaapt lijkt te sukkelen en plotseling met een heel andere stem begint te spreken en verkondigt dat hij een andere entiteit is die het spreekkanaal van die persoon tijdelijk heeft overgenomen om jou iets te leren!

Dan moet je echt goed kijken wat er aan de hand is. Wie is die zogenaamde ‘andere entiteit’? Wie is die persoon die iets doorgeeft? Als iemand in staat is zijn of haar schijnbare identiteit zo drastisch te wijzigen, weten we dan eigenlijk wel wie hij of zij is? Kan ik er dan wel zeker van zijn wie ik zelf ben? Als je bent geconditioneerd te geloven dat wie je bent geen betekenis heeft, of dat je in en in slecht bent, zou je weleens helemaal niet zo open kunnen staan voor de aanmoediging die het verschijnsel van de channeling geeft aan de vraag ‘wie ben ik’.

We hebben veel psychologische manieren om onszelf te wapenen tegen het omgaan met zaken die niet passen in onze georganiseerde en te verdedigen wereld. Je zou gewoon kunnen zeggen dat die persoon gek is, of misschien wel met opzet de boel in de maling neemt. Dat is een goede verdediging, want er zijn natuurlijk best mensen die bekendstaan als channel die inderdaad gewoon maf zijn of opzettelijk net doen alsof. De beste leugens hebben gewoonlijk een behoorlijk hoog waarheidsgehalte.

Je kunt ook eenvoudig aannemen wat die zogenaamde gechannelde entiteit je vertelt. “Jazeker, U bent Meester ‘Shananangans’ van de zeventiende planeet van het goddelijke melkwegstelsel ‘Ottenwelt’. Leer mij alles, oh meester, ik hoor U aan en gehoorzaam U”.  Deze overenthousiaste aanname kan, net zo goed als een overenthousiaste afwijzing dat kan zijn, een verdedigingsmechanisme zijn tegen het dieper moeten nadenken en het stellen van vragen.

Channeling en andere psychische verschijnselen hebben een grote weerslag op onze hedendaagse cultuur. We kunnen die invloed aanwenden voor onze persoonlijke en sociale groei wanneer we bereid zijn na te denken over de dieperliggende gevolgen en de dingen die we vanzelfsprekend als onze natuurlijke aard betitelen, gaan onderzoeken.

Als we alleen maar blijven vasthouden aan ons geloof, gaat deze kans voorbij. Lees, denk na, onderzoek je geloofsovertuigingen, praat erover en raadpleeg eens een paranormaal begaafd mens of bezoek een channeling. Misschien kom je wel tot de conclusie dat ze niet ‘echt’ zijn in de gewone betekenis van het woord, maar in psychologische of spirituele zin wel echt of belangrijk zijn. Misschien besluit je wel dat een deel (of het meeste of misschien wel alles) werkelijk idioterie is. Maar tijdens het proces leer je heel veel over wie je bent en wie wij zijn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Opmerking: Bovenstaand essay is een geredigeerde versie van het voorwoord van Charles Tart  in het goedgedocumenteerde en intrigerende boek van Jon Klimo, getiteld ‘Channeling’.

Voor een krachtig essay waarin je wordt uitgenodigd meer open te staan voor plooibare intelligentie en transparantie, HIER
Voor uitstekend bewijs dat er meer te doen is over buitenzintuiglijke waarneming dan het oog waarneemt, HIER

Advertentie

784 thoughts on “Wie ben ik?

 1. @Paul

  Het is mooi om mensen te kunnen helpen en er ook nog van te kunnen leven. Toch denk ik dat ik in de toekomst wat anders ga doen. Meer de kant op om mensen individueel te helpen.
  Zoals ook mijn vader dat doet. Ik voel mij hier alleen nog niet rijp voor. Hoe moet ik op 28 jarige leeftijd mensen helpen die veel ouder zijn en meer levenservaring hebben?

  Geduld

 2. het is allemaal on topic of misschien ook wel niet helemaal,
  guido ook een hoop lol.
  maar ik zit hier dus echt in de natuur, in een klein dorpje
  in de lage vogezen in frankrijk, zonder files 🙁 af en toe een
  brommer van een plaatselijke bewoner – maar voor de rest absolute stilte.

 3. Ja dat ken ik, op jou leeftijd heb ik ooit het zelfde meegemaakt dat ik op zoek naar mensenkennis ging, besloot een tijdje als TAxichauffeur aan de salg te gaan, gekke wereld, later bij alle mensen die ik ontmoete en waar ik bij me baas op vast liep was na mijn ontslag daar een TV programma te zien wat “Taxi” heette met Maarten Spanjer, al die lui die ik ter confrontatie mee kreeg in de auto waren nu de hoofdpersoon in dat Taxi programma, het was zo hilarisch met sommige personen dat, dat ik toch gelijk had gehad al die tijd en mijn baas niet.
  Later kwam ik die baas nog wel eens tegen, gaf hem een hand en keek recht in zijn ogen en zei; “Goed heh dat Maarten Spanjer het van mij heeft overgenomen, nu smult heel Nederland ervan en jij niet, hahaha”.

  Ik ontdekte gewoon dat het onmogelijk was om mensenkennis te hebben, want iedereen is tenslotte anders dan anderen en elke sistuatie is uniek, niks maar dan niks is ook precies het zelfde.

  Het is gewoon je zelf erkennen wie je bent en daarmee ben je heel goed in staat om weer die ander te kunnen helpen, belangrijkste is juist om eerst naar die ander te luisteren en dan pas naar je zelf.

 4. @ aram

  Guido is helemaal oke, ken hem redelijk goed, ben hem al een paar keer tegen het lijf gelopen en wat zijn drijfveer hier achter is is immers fenominabel, anders hadden we hier niet open kunnen webloggen over alles en nog wat.

  Heerlijk dat je daar vertoeft, tis hier ook muistil waar ik woon, lekker rustig, zit te wachten tot het weer gaat sneeuwen buiten.

 5. Het is mooi om lotgenoten te vinden. Internet is een geweldige uitvinding, zo ook deze site.

  Hoe krijgen we alleen de rest van de bevolking zover dat zij ook verder kijken dan hun neus lang is?

  Vanavond heb ik genoten van jullie en ook de andere die allang op één oor liggen (mijn vrouw zal zich wel weer afvragen waar ik blijf).

  Hoe groter de groep mensen die weten wie “IK” eigenlijk is, hoe beter de wereld eruit gaat zien.

  Misschien ben ik de ongeduldig en komt het vanzelf maar ik wil graag een handje helpen om de wereld zo snel mogelijk de nieuwe tijd in te laten gaan.

 6. Ik heb hier gisteren het een en ander verkondigd waarop ik direct een positieve reactie kreeg van Guido.

  Ik had zijn intro voor 2010 nog niet gelezen maar vond het erg goed.

  Dit is ook een van de redene dat ik hier nog steeds ben.

 7. @ Martijn

  Maak van die “ik” eerst eens een ‘WIJ’, dan zie je het vanzelf gaan groeien!

  En wat je zoekt die zijn er al, ben er 1 van, verder kijken dan je neus hoeft niet, ik zit allang in die nieuwe wereld, tis alleen die ander de hand te reiken en dan hem naar deze kan van de dimensie te trekken.

  Tis gewoon ervan te denken dat je er al midden er al bent is de afstand allang niet zo ver meer, wie er al is ‘valt’ bij je gelijk op.

 8. @Paul

  Mooi gezegd, maar zo gauw ik met mensen over dit onderwerp praat, Wie ben Ik, dan houden ze me af.

  Jij gaat wel diep op de dingen in. Ik weet niet waar je het over hebt. Laat mij lekker mijn eigen gang gaan.

  Ja, deze mensen zijn niet zomaar om te praten.
  Ze leven in a material world en meer is er niet.

  Wat moet je dan? Zoveel mogelijk lotgenoten bijelkaar zien te vinden zodat ook de andere schapen over de dam gaan?

  Dit is volgens mij de enige oplossing

 9. @martijn

  ik was (ben) een betweter, maar ontdekte dat mensen pushen
  averechts werkt:( mijn thema…….
  dus als mensen zelf met vragen komen is er misschien een kans
  dat ze zelf een mogelijkheid vinden om verder te komen (gaan)
  op hun weg.

 10. Wij zijn het en natuurlijk is Guido hier één van, die de kar moeten trekken. Er komen gelukkig steeds meer mensen die dezelfde ervaringen hebben en erin mee willen gaan.

  Ik ben misschien te ongeduldig.

  Wat ik al eerder zij, er komen er steeds meer die op zoek zijn naar verlichting. Maar er komen tegelijkertijd ook steeds meer die niet weten waar ze het over hebben en hierdoor onbewust valkuilen maken.

 11. @ Martijn

  Wat ik je al eerder aanreikte, eerst je zelf erkenen wie je bent, dan ben je klaar voor iedereen, die anderen waar je opzoek naar bent zul je nooit vinden.

  Je staan immers gelijk al voor je neus, je botst letterlijk en figuurlijk eerst tegen je op, want ze blijven staan omdat ze jou wel kunnen waarnemen, iedereen die je niet ziet, zal om je heen weglopen of je puur ontwijken.

  Zie de oude leermeesters als Buddha en Jezus bv, die waren ook eerst in de wereld op zoek naar lotgenoten, veel omzwerveringen en niks gevonden alleen enkel in hun zelf toen ze zich zelf! erkende…

  Als je dan weet waar je zelf moet gaan staan ben je een punt waar anderen ook naar toe willen, veel hoef je niet in woord uit te leggen, gewoon door het uit te zenden wie je zelf bent, dan kom je van zelf de rest tegen.

 12. Verlichting is de ‘clausule’ van de opgelegde beperking te omzeilen, de al gehele kennis tot je te nemen, door genoeg is genoeg, accepteren en los te laten.
  Al die gestelde meningen en programmatie van anderen zijn dan niet meer belangrijk, alleen verlicht zijn is niet het uiterste wat haalbaar is op aarde.

 13. @ aram

  Tis ook goed om betweters aan te horen, die zijn immers ook dun gezaaid, ze hebben vaak de kennis in zich die veelal niet door mensen begrepen worden.

  Als men zich opstelt hier dat iedereen zijn eigen mening heeft moet een betweter niet afgestraft worden om een belerend toontje, dat je maar wat stapjes lager moet gaan zitten om nog mee te doen.

  Er zijn immers mensen die allang en geheel verder zijn dan het level waar de meeste naar toe willen en het proces van de ascentie van het hart en de 5d dimensie, alleen die worden iets te veel gebagtaliseerd in het leven.

 14. @ Martijn jou woorden: Hoe groter de groep mensen die weten wie “IK” eigenlijk is, hoe beter de wereld eruit gaat zien. Dat is zeker mooi en goed gezegd. Eindelijk iemand die het ook goed begrijpt. Iemand die IK niet meer ziet zoals vele in het EGO, maar er zo gezegd ook buiten het systeem staat. En het helemaal waar, hoe minder mensen dit in zien, hoe mooier de wereld gaat worden.

  @ Paul: En immers Guido zit er ook al, daarom hebben de meeste ook nog zo’n moeite met hem, dat ze hem niet goed kunnen plaatsen. Deze woorden zijn ook waar, iemand die Guido kent weet dat allang en mag ook wel eens goed naar boven gehaadl worden dan alleen de kritiek. Degene die dit niet begrijpen willen zitten nog veel te veel vast en zien en weten dus ook niet niet wie IK eigenlijk is en voor zichzelf inhoudt.

  @ Martijn Paul… ook jullie begrijpen het maar al te goed en welkom bij de club. Eindelijk eens 2 gasten die zich ervan bewust zijn hoe nu werkelijk de vork in de steel zit over het IK zijn. Waanzinnig mooi dat er zeker wél degelijk meer zijn die ditgeen in zien. Hoera, hoera!!!

 15. Wij zijn allen energie. Alles is energie.
  Het is alleen, wat doe je ermee.

  Vergooi je de energie in materialisme, nog meer willen dan je al hebt. Of gebruik je de energie om met elkaar samen te smelten tot een energie die door niemand kapot te krijgen is. Een energie van liefde en kracht die hemel op aarde kan brengen?

  We kunnen terug naar het hof van Eden maar wij zullen het met elkaar moeten willen.

 16. en mits de mensen die zich heen van bewust zijn, het IK zijn voor zichzelf begrijpen waar wie ik ben voor staat, zijn wij allen één. Met de groep van wij gaan we verder naar een mooie wereld en laat de resr maar varen waar ze willen blijven!!

 17. @ Moos

  Zit allang in die dimensies, dat anderen dat nog niet willen inzien is hun probleem, pas als men zo ver is dan is het “High 5” tegen elkaar doen.

  @ Martijn

  Is geen grapje, alleen doordenkers zullen het snappen wat ik er mee bedoel.

 18. @ aram ook jij begrijpt het

  @ Martijn er komen er steeds meer die op zoek zijn naar verlichting. Maar er komen tegelijkertijd ook steeds meer die niet weten waar ze het over hebben en hierdoor onbewust valkuilen maken. OOk dit is goed gezegd wat ik las en wilde het toch nogmaals ff aanhalen omdat dat er zeker bewust qua woorden voor mij ook uitsprong.

 19. @Paul

  Het is nog mooier wanneer we iedereen in het hof van Eden kunnen krijgen.

  Zelf ga ik graag naar een naaktstrand op een waddeneiland om werkelijk dat gevoel te hebben vrij te zijn.

  Ik moet echter wel hard voor werken, op reis gaan, enz.
  Zou het niet mooi zijn als we dat ook gewoon in ons eigen dorp kunnen doen?

  Teveel mensen hangen vast aan tradities die tegen vrijheid in werken. Ze willen zelfs dat wij ook aan hun tradities meedoen. Tradities komen uit het verleden. We leven echter in het heden. Laat iedereen in het hof van Eden leven.

  De maatschappij van vandaag laat het niet toe dat je in vrijheid leeft. Dit kan alleen als je genoeg poen bezit.

 20. @aram dat stukje wat hierboven aangehaald werd naar Martijn toe over naar de verlichting en ook mensen die niet weten waar ze over praten en zich nog onbewust van zijn, waren Martijn’s woorden die voor mij eruit sprongen en nog even wilde herhalen omdat dat mooi en goed gezegd was. Maar ook lief en goed van je dat je je bij deze woorden aansluit

 21. @aram toelachen is beter en positiever dan iemand die je uilacht. Iemand die een andere uitlacht is zelf negatief en zou ik in mijn geval ook zeker niet doen naar een ander.

 22. @ moos

  wat betekent leeftijd nou eigenlijk, we hechten daar vaak
  zoveel waarde aan.
  ik heb een relatie gehad met een prachtige vrouw
  die 17 jaar was en ik was 57.
  dat heeft mij heel mild gemaakt.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.