Advertentie

De sterren van de hemel dansen..!


 

De sterren van de hemel dansen..

2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Tijd van vernieuwing.. Ja, we leven in een tijd van vernieuwing. Het is nog lang niet overal even zichtbaar, maar de wakkere en oplettende mens ziet wel de tekenen ervan. Die tekenen zijn alleen ervaarbaar voor hen die ook naar binnen luisteren. Naar de ingevingen van hun innerlijk geestelijke begeleiders, die men ook wel intuïtie zou kunnen noemen. Die ingevingen zijn goed te verstaan, voelen en zeer zeker te onderscheiden van de stem van het ego. Eigenlijk komen ze voort uit een innerlijk diep direct weten.

Dat soms in de vorm van het ge-weten spreekt. Het ge-weten is een taalkundig begrip dat aanduidt dat iets al geweten en vergeten is en opnieuw herinnerd kan worden. Veelal heeft het een moreel-ethische kwaliteit. Dat weten is aan de directe ervaring onttrokken door vele lagen van erover heen geplaatste onwezenlijke misleidingen. Dit is wat conditionerende mindcontrol inhoudt.

Het ware weten kan zich ook in de vorm van intuïties laten ervaren. Intuïtie is een bijzondere geestelijke kwaliteit, die volledig ervaarbaar is als denken en voelen samengaan in een helder liefdevol weten. Om deze geestelijke kwaliteit volledig aan het zicht te onttrekken en dus onwerkzaam te maken, is de maatschappelijke conditionering erop gericht om het denken en voelen beide in een ogenschijnlijk bijna niet te verenigen eenzijdigheid van elkaar te scheiden.

Vervolgens worden denken en voelen gepolariseerd. Wat dan tot innerlijke conflicten kan leiden, waarbij denken en voelen als onverenigbare polen tegenover elkaar geplaatst lijken te zijn. Dus een verdeel en heerstactiek in ons onderbewuste. Het is vooral de sociaal intermenselijke interactie die hier het meest onder leidt, evenals de interactie met de aards natuurlijke omgeving.

Gaslighting
In het huidige door de Corona-psychose gedomineerde tijdperk kunnen we in alle opzichten waarnemen hoe dat werkt. Er wordt door de machthebbers een pandemie georganiseerd die volkomen nep is. Om deze te bestrijden worden er in een groot aantal landen, vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen afgekondigd en soms met gewelddadige dwang aan bevolkingen opgedrongen. Er wordt vervolgens gesuggereerd dat deze (illusionaire) pandemie door die maatregelen, niet voldoende bestreden wordt, omdat de bevolkingen de maatregelen teveel aan hun laars lappen en de ‘goed bedoelende’ overheden niet serieus genoeg nemen.

Daarom laten deze overheden weten dat ze, in het kader van de volksgezondheid, nóg strengere maatregelen zullen moeten nemen. Terwijl in de praktijk van de zorg blijkt, aangegeven door professionals uit die sector, dat er helemaal niets klopt, van de door de overheden gepresenteerde illusionaire werkelijkheid, die zich in ziekenhuizen zou afspelen. Het laat in ieder geval zien dat ‘belangrijke’ politici meestal im een andere werkelijkheid leven. Zij lijden aan de geestelijke stoornis die pseudologica fantastica (HIER) heet en dus chronisch zieke leugenaars zijn.

Het fenomeen van anderen manipulatief een schijnwerkelijkheid opdringen wordt gaslighting genoemd. Het is een heel zieke manipulatietechniek die door met name narcisten wordt gebruikt om verwarring te zaaien. Met als doel het verkrijgen van controle en nog meer macht over hun slachtoffer(s). Mensen die zich door deze manipulatie laten meeslepen, gaan twijfelen aan hun eigen vermogen tot het vormen van een onafhankelijk oordeel en onderscheiding van wat waar is en wat niet.

Gaslighting is dus een een zelf promotende en versterkende propagandamethode van degene die het toepast. Intuïtief weten velen wel dat het niet klopt wat er wordt gepresenteerd. De krachtig misleidende propaganda, met behulp van de nodige dwangmaatregelen, kan mensen echter op een dwingende manier er toe doen besluiten een vermeende veiligheid en zekerheid te verkiezen boven vrijheid (HIER). Hier op WantToKnow is in 2016 een heel verhelderend artikel over gaslighting gepubliceerd, dat je HIER kunt lezen. Een citaat uit dit artikel:

Wat is ‘gaslighting’?
De psychologische term ‘gaslighting’ komt uit een Hollywoodfilm van 1944 met de naam ‘Gaslight’. Gaslighting is het psychologische geweld dat een narcist zijn prooi aandoet. Een vorm van geestelijke mishandeling, waarbij onjuiste informatie wordt verstrekt met de intentie om het slachtoffer te laten twijfelen aan eigen geheugen, waarneming en verstand. Zo’n situatie kan variëren van ontkenning door een misbruiker dat eerdere incidenten zich ooit hebben voorgedaan, tot de enscenering van bizarre gebeurtenissen door de dader met als bedoeling het slachtoffer te desoriënteren.

De belangrijkste reden voor gaslighting is een dynamiek creëren, zodat de dader volledige controle krijgt over het slachtoffer. Hem of haar zo zwak maken, dat ze zeer eenvoudig te manipuleren is. Het slachtoffer raakt steeds angstiger en in de war, tot het moment waar hij of zij geen zelfvertrouwen meer heeft, twijfelt aan zijn eigen rationaliteit en oordeelsvermogen. Dit soort ‘gaslighting technieken’ hebben de CIA en geheime diensten in Europa gebruikt als psychologische oorlogvoeringmethodes en ze werden vooral toegepast tijdens folteringen en verhoren. Gaslighting is dus gericht op het verwarring zaaien bij het slachtoffer.”

Veerkracht
De geestelijke veerkracht van de mens is ongelimiteerd. Zoals ik in mijn eerdere artikel over narcisme en psychopathie (HIER) heb aangegeven en ook in het bovengenoemde artikel wordt aangegeven, kan men indien de moed voorradig is een narcistische traumatisering overstijgen. Men zou misschien wel kunnen zeggen dat het de rol van narcisten en psychopaten is om de innerlijke wonden en kwetsbaarheden bij hun slachtoffer(s) zichtbaar te maken, door ze op een pijnlijke wijze bloot te leggen. Het gebrek aan zelfvertrouwen en naïviteit is hetgeen dat deze angstige en zieke mensen aanraken, zodat men door een stevig zelfonderzoek zelfwaardering, zelfvertrouwen en vooral zuivere zelfliefde kan ontwikkelen.

‘De mens lijdt het meest,
van het lijden dat hij vreest.’

* *

‘We have nothing to fear, but fear itself’
– Winston Churchill –

Op meerdere intermenselijke niveaus
Gaslighting gebeurt niet alleen in de politieke arena, maar in allerlei soorten intermenselijke relaties. Waar afhankelijk makende emotionele veiligheid en zekerheid een belangrijke rol spelen kan gaslighting worden toegepast. Het gaat altijd ten koste van de prooi wiens levensenergie men verkrijgen wil. Doel van deze manipulatietechniek is dus om het slachtoffer, die er aan ten prooi valt te verwarren en te verzwakken. Zodat deze tot een duurzame prooi en leverancier van levensenergie kan worden gemaakt.

De eerste kennismaking met de dementoren uit de Harry Potterverhalen. Kennelijk wist J.K. Rowling veel meer, dan dat ze tot nu toe vertelt over deze wezens..! Dementoren, de weerspiegeling van intelligente wezens, die zich in lagere energetisch lagen leven en zich voeden aan lage energieën, zoals de angst-energie van de mensheid..

Tevens wordt door de emotionele onrust, waar dit mee gepaard gaat, de energetische frequentie van mensen kunstmatig op een laag niveau gehouden. Een niveau waarop het liefdevol scheppende leven zich niet kan uiten. Energetisch vampirisme is wat hieraan ten grondslag ligt. Wanneer de levende lichtenergie uit mensen gezogen wordt, dan worden ze vanzelf duister en doods. Oftewel zombies. Daarmee hebben de duistere krachten die hiermee gemoeid zijn een evenbeeld van zichzelf gecreëerd. Zij hebben de Goddelijke scheppingskracht die de mens tot een evenbeeld van zichzelf maakt, ontdaan van haar levende scheppingsmogelijkheid en omgevormd tot haar doodse tegenbeeld.

Veel is geschreven over parasitaire personen die -on/bewust- je energie afnemen. Dat dit intellectueel ook kan, door zelfs je Ziel gevangen te zetten, is voor velen een nieuw hoofdstuk..!

Historische achtergrond
Gedurende de cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen eeuwen/millennia zijn op geestelijk gebied systematisch de oorspronkelijk bevrijdende impulsen in de evolutie, die de bewustzijnsontwikkeling van de mens op een geestelijk niveau ondersteunen, door tegenstrevende geestelijke entiteiten gekaapt en in hun tegendeel omgevormd. Eén van die tegenstrevers wil de mens vasthouden in oude niet meer werkzaam sociale vormen en zo alles laten verstarren.

Het is de doorwerking van een evolutionaire fase uit het ‘verleden’ in het heden op gevoelsmatig gebied. Dit geldt met name voor het gebied van de sociale verhoudingen, die een hiërarchisch karakter hebben. Ongelijkwaardigheid en het verkrijgen van macht zijn hierbij dus het uitgangspunt. Het verkrijgen van macht is het doel en het misbruiken daarvan is het manipulatiemiddel.

Daartoe hebben de mensen die al een gevestigde machtspositie wisten te verkrijgen, zich in familiegroepen, geheime loges en broederschappen verenigd. Samen menen zij immers sterker te staan. Met behulp van duistere occulte technieken weten zij hun doelen te bereiken. De geestelijke entiteit die dit inspireert wordt veelal Lucifer genoemd, of de gevallen engel.

Destructieve technologie
Een andere tegenstrevende geestelijke entiteit inspireert de daarvoor ontvankelijke mensen, die eenzijdig de denkkracht van de hersenen hebben ontwikkeld, tot het uitvinden van aardse technologie. Een technologie die, vanwege het gebruik van materiële en onstoffelijke krachten, niet aansluit bij het bewustzijnsniveau van het grootste deel der mensheid. Die technologie werkt in onze evolutionaire fase destructief, daar het gebruik c.q. misbruik ervan niet aansluit bij de evolutionaire beweging van het kosmische ‘draaiboek’.

Deze beweging is dus een eenzijdige doorwerking op denkniveau vanuit de ‘toekomst’ in het heden. In de antroposofie wordt deze tegenstrever Ahriman genoemd, die zonder enige gevoelswarmte een kil en harteloos denken inspireert. Veel van wat in films als science fiction wordt beschouwd, is nu al science fact of wordt dat in de nabije toekomst.

Bijna alle technologie die vanuit de reguliere wetenschap is ontstaan is destructief, want de financiering van het onderzoek naar nieuwere technologische toepassingen geschiedt door de financiële machthebbers en wordt ingezet ter versterking van hun macht en controle. Door de voortschrijdende digitalisering van het leven op aarde wordt dit steeds duidelijker. Met de Corona-app, het digitale Corona-paspoort en de daarmee samenhangende 5G-technologie zien we dit een volgende fase ingaan. Zie HIER. Onze autonomie, uiterlijke vrijheid en de meest fundamentele mensenrechten worden hiermee totaal overboord gegooid.

2020 een cruciaal jaar
Gezien de bizarre ontwikkelingen die zich sinds het begin van dit jaar hebben voorgedaan en en nu nog zullen volgen, lijkt 2020 een cruciaal jaar te zijn in het uitrollen van de globale machtsagenda. De tegenstrevende krachten achter de schermen hebben echter de instemming van de mensheid nodig om te kunnen doen wat ze willen doen. Zij hebben de ‘vrije wil’ van de mens te respecteren.

Daarom geven ze hun plannen op vaak cryptische wijze ter inzage, die doorwerkt in het onderbewuste van mensen. Daar het door de slapende mens niet herkend wordt, kan deze er niets mee. Zo wordt het credo ‘wie zwijgt, stemt toe’ in praktijk gebracht door de heersende elite. Zo wordt dus de ‘vrije wil’ van de mens gemanipuleerd..!!

Het Rothschild-propagandablad ‘The Economist’ geeft aan het eind van ieder jaar een vooruitblik van hoe het komende nieuwe jaar zal verlopen c.q. zou kunnen gaan verlopen.

Dit doen ze op de voorpagina/cover van de eerste uitgave in dat nieuwe jaar. Op die magazine cover, wordt meestal een mysterieuze afbeelding weergegeven. Ieder jaar weer zijn er mensen die zich bezighouden met het ontcijferen, van wat die afbeelding in zou kunnen houden en wat de Rothschild-kliek aan gebeurtenissen voor de mensheid in gedachten heeft. In de volgende video van ‘Age Of Truth TV’ gaat een drietal onderzoeksactivisten uitgebreid in op de afbeelding op deze voorpagina, die van ‘The Economist voor 2020.’

 – CHECKMATE! PROPHECY & URGENT WARNING ~
Claire Edwards, Steven Whybrow, John Kitson

Hier de afbeelding van deze cover van The Economist, zodat ieder voor zich er nog het nodige uit kan halen.  

 In het jaar 2000, dus 20 jaar geleden zong de Duitse zangeres Nina Hagen al over dit thema.

Nina Hagen – Schachmatt – Sept. 2010 – Paris

De weg uit de verstikkend wordende matrix
In de hiervoor weergegeven video van  Age Of Truth TV geven de drie panelleden allen aan dat er maar één weg mogelijk is uit de steeds verder verstikkend wordende matrix van materialisme, slavendom en alles wat daaruit voortvloeit. Ze zeggen dat die weg gebaseerd is op het verhogen van de individuele trillingsfrequentie. De matrix gedijd op de laagfrequente energieën van negatief geladen emoties, zoals angst, wanhoop, jaloezie, haat, destructiedrang en dergelijke.

Wanneer ieder individu die laagfrequente emoties in zichzelf omvormt, door zich te verbinden met de hoogfrequente energie van onvoorwaardelijke Liefde in het hart, dan verandert de realiteitsbeleving. Die veranderde realiteitsbeleving zal zich dan uiteindelijk ook ‘extern’ gaan manifesteren. Want de ‘externe’ wereld is immers het projectiescherm voor wat er innerlijk onbewust in ieder individu en in het collectieve onderbewuste van de mensheid leeft. Zo kan het bewustzijn van ieder individu verruimd worden naar een hogere octaaf van energetische trillingen en zullen de laagfrequente trillingen geen vat meer kunnen hebben op ieders individueel Bewuste ZIJN.

Verruimd bewustzijn
Bovenstaande wordt eveneens al jaren meegedeeld door de 19-jarig Zwitserse vrouw Christina von Dreien. Zij was als jong kind al een heel bewust mens. Indoctrinatie schijnt op haar geen vat te hebben gehad, waardoor zij in verbinding kon blijven met haar zuivere wezenskern. Ze liet haar verruimde bewustzijn blijken door de uitspraken die ze deed. Haar moeder die deze niet altijd kon vatten, heeft ze opgeschreven. De door haar moeder opgeschreven notities zijn voor het eerst in boekvorm uitgegeven in mei 2019 (HIER). Daarna volgde in november 2019 een tweede deel (HIER) en mei 2020 een derde (HIER). Citaat van de website voor het eerste boek van bol.com:

Samenvatting

Christina von Dreien (2001) komt uit het Zwitserse Toggenburg. Ze is geboren met een sterk verruimd bewustzijn en behoort daarmee tot een nieuwe generatie jonge, evolutionaire denkers die het menselijk bestaan zien, beschrijven en leven als een samenhang van kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit. Van jongs af aan geeft ze al blijk van een opmerkelijk inzicht in de huidige wereld en verbaast ze met haar sterke ethiek, wijsheid en innerlijke rust, die een nieuwe dimensie van mens-zijn doen vermoeden.

Het oude en nieuwe bestaan nog naast elkaar
Ik kwam op het spoor van Christina von Dreien door de weergave van een interview met haar in het herfstnummer van het tijdschrift ‘Vruchtbare Aarde’ (afbeelding en HIER). Haar website kun je HIER vinden. Er zijn verschillende video’s van interviews met haar, die je HIER kunt bekijken. In het interview met Vruchtbare Aarde geeft Christina aan dat we momenteel in een moeilijke tijd leven, waarin de oude werkelijkheidsbeleving nog naast de nieuwe aanwezig is.

Een deel van de mensheid leeft al in en met de nieuwe werkelijkheidsbeleving te midden van de oude waar anderen nog in leven. Dat is een lastige plek om te ZIJN. Iedere generatie laat weer nieuwe kwaliteiten zien in de vorm van vernieuwende kiemen die binnen die generatie aanwezig zijn. Dit om de evolutie van het menselijk bewustzijn verder te dragen. Dit is ook mijn beleving.

In het interview zegt ze een aantal opmerkelijke zaken, die voor sommigen niet nieuw zullen zijn. Omdat zij hetzelfde weten in zich dragen. Zo zegt ze bijvoorbeeld dat ieder mens meerdere fijn-stoffelijk, energetische lichamen heeft, die alle mensen met elkaar verbindt. Wat we zijn dat zenden we in die fijnstoffelijke energievelden uit. De overlap van alle menselijke energievelden laat een gigantisch energetisch veld ontstaan, waarin alles doorsijpelt wat in de individuele velden aanwezig is.

In de volgende video spreekt ze over de Corona-psychose:

Kortom we zijn allen scheppers van onze individuele werkelijkheidsbeleving en medescheppers van de collectieve werkelijkheidsbeleving. De verandering van de collectieve werkelijkheidsbeleving begint bij jou en mij op individueel niveau. Oorspronkelijk zijn wij hoogfrequent sterrenstof dat neergedaald is op de laagfrequente planeet Aarde. Het is in mijn beleving onze geestelijke taak om het laagfrequente trillingsniveau van de Aarde te helpen verhogen.

Zodat de Aarde haar deel mee kan spelen in muzikale scheppingscompositie van de Harmonie der Sferen. Het is de vibratie van de in Sanskriet uitgedrukte klank OM, die dit zuiver weergeeft. Wanneer we ons geboorterecht van het kunnen leven in Waarheid, Schoonheid en Liefde echt zelf mede vormgeven, kunnen we samen de sterren van de hemel dansen.

– The Word & Om – The Moody Blues –

Wees daarom zelf de verandering die je wilt zien!

Arend Zeevat

16 oktober 2020

6 gedachten over “De sterren van de hemel dansen..!

  1. Ik kocht in begin tachtiger jaren haar elpee en vond muzikaal absoluut fantastich.
    Later kwam ik haar tegen op een eigen website en zag dat je ‘in de heere’ gegaan was en dacht, och jee, nee toch. Nu weet ik beter en zie haar t-shirt met jesus.
    Bij haar ik het kwartje misschien wel op dezelfde manier gevallen als bij mij omdat ik zie dat de gevestigde orde het satanische model aan het vervolmaken is. Daarbij dienen ze misschien wel zonder het te beseffen de krachten die niet het meeste Licht verspreiden maar het tegenovergestelde. Hoe blind is het dan niet om niet te beseffen dat er ook een meewerkende kracht bestaat, binnen dit duale model, die er juist op wacht om aangesproken te worden en juist graag wil meewerken om het licht te bevorderen. Zie dit als de historische figuur die is voorgegaan en het heeft ondergaan en de daders destijd nog vergeven heeft, ook nog! Daarmee alle aanwezige en gegenereerde haat teniet gedaan. Erg sterk om dat op te brengen.
    Let wel dat alle religieuze stromingen sindsdien een kleffe toon hebben achtergelaten bij een vrijheidsstrijder pur sang. Wie denkt aan jesus ziet een wat slappe man die met een week gelaat ver boven de zondige mensheid zich aan de paal heeft laten spijkeren.
    Voor de goede orde, het kruis is nooit gebruikt om ploerten ter dood te brengen maar een knoestige tak van waarschijnlijk een olijf i.p.v. voor de bouw geschikt recht gezaagd timmerhout wat de Romeinen vanwege de schaarste beter anders konden gebruiken. Vanaf dag één is het Babylonische model bezig geweest de boel te kapen voor eigen doel want voor een kruis moet je veel meer doen om dat pas te krijgen en bovendien twee spijkers gebruiken en ijzer was toen een kostbaar goed. Het kruis is de T van Tammus, zon van Nimrod en Semiramis en heeft eigenlijk geen doorgestoken topeind. Kerstmis is ook een verdraaing van de waarheid richting Gog en Magog. Aan alle kanten wordt hard gewerkt om de historische figuur in discrediet te brengen en om te vormen naar één godsdienst. Gelukkig ben ik geen gristen volgens het traditionele idee maar wel een aanhanger van de zuivere leringen van de echte Che Guevara en in de tijd waar we nu vol inzitten kunnen we iedere hulp hard gebruiken. De tijd van mensen wakker maken is wat mij betreft goeddeels voorbij. Nu gaat het om goed leiderschap.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.