Advertentie

DNA up-and-down..


Naast dr. is het deze dr. die HEEL HEFTIGE VOORSPELLINGEN DOET, die preciés in lijn liggen, met wat je hier in dit artikel leest.. (klik op de illustratie voor link naar het artikel met dr. Carrie Madej)

x

DNA up-and-down..

2020 © Lillian Richell | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Vanuit een spiritueel/kosmisch perspectief zijn we vanaf 2020 in een versnelling terecht gekomen. Tussen 1987 en 2012 verkeerden we in een voorbereidende fase. Door veel mensen is toen heel hard gewerkt aan het ontvankelijk maken van onze planeet voor kosmische input om een Upgrade mogelijk te maken. Tussen 2012 en 2020 belandden we in een volgende fase, nog steeds voorbereidend, maar nu mèt kosmische versterking. Ook het World Economic Forum en consorten hebben een ingrijpende verandering ingepland: The Great Reset willen ze op korte termijn realiseren.

Zij maken de wereld op voor een digitale en door artificiële intelligentie bestuurde wereld met mooie oneliners als groene economie en duurzaamheid. Voorwaarde is  wel een wereldwijde vaccinatie.. Dit pad verankert de mensheid in de huidige 3D-realiteit, op te bouwen uit algoritmen en computermodellen. Voor de aansluiting van de mens op een computernetwerk is een DNA-aanpassing nodig en deze ingreep zal een downgrade van ons natuurlijk DNA inhouden.

Het kosmische plan volgt een andere route: op weg naar de 5e Dimensie, ook wel het 5e Grote Tijdperk genoemd. Eveneens groen en duurzaam, maar wel ingebed in een natuurlijk aardeveld èn een heraansluiting met het kosmische veld. Dit vraagt eveneens een DNA-aanpassing, maar dit zal een ontplooiing worden, een letterlijk uitrollen, zodat we weer verbonden worden met ons oorspronkelijk potentieel en herenigd met onze kosmische familie (we zijn niet de enige levende wezens in het universum). Dit proces noemen we een DNA-upgrade.

We zitten nu in een traject tussen oude en nieuwe werkelijkheid. De oude wereld staat op zijn kop, omdat deze ondersteboven is ingericht. Hij, ja letterlijk mannelijk ontworpen, disharmonieert met de plek waarop hij is gesticht: planeet Aarde. Haar oudere namen zijn vrouwelijk: Gaia, Tara en Tiamat. De wereld moet dus weer overeind gezet worden, maar het is geen omgevallen stoel die je weer even op zijn poten zet. De wereld bestaat niet alleen uit deze werkelijkheid, de 3D-versie waarmee we vertrouwd zijn, maar sluit vele realiteiten in zich. Deze moeten als het ware stuk voor stuk aangepast worden, ofwel aan een upgrade ofwel aan een downgrade. De mensheid staat voor een ingrijpende keuze.

Een kwantumsprong dit jaar heeft ons in het diepe gegooid, een heel diep diepe. In sneltreinvaart sjezen we nu op weg naar een nieuwe realiteit. De scheiding tussen oud en nieuw krijgt schrijnende afmetingen en we komen onderweg voor vele deuren te staan. In dit hele proces, of we nu koersen naar een Nieuwe Wereld Orde van de WEF/VN of naar een Nieuw Tijdperk volgens de kosmische agenda, speelt ons DNA een sleutelrol.

Het lijkt de biologische sleutel om te degraderen naar een Homo Roboticus òf te groeien van mens naar Mens: een goddelijk wezen ervaring opdoend in een aards lichaam. Als we (weer) Mensen worden, zullen we een volledig uniek individu met een intacte innerlijke leiding zijn die op aarde zijn potentieel komt verzilveren. Zo’n toekomst valt niet te verenigen met een wereldomspannend controlerend gezag, die gehoorzaamheid verlangt en alles in een (digitaal) gareel uitlijnt.

Een duik in deze materie heeft me het inzicht opgeleverd dat het DNA onze schatkist is, het God-deeltje dat ons het vermogen geeft om onze ware aard te herinneren en te ontplooien terwijl we in een vormvast lichaam verblijven. Als multidimensionaal molecule verbindt het ons met het hele leven, met alle werkelijkheden die er bestaan.

Het DNA laat zich zien als de sleutel die op de poorten past naar al deze realiteiten. Stap voor stap wil ik hier de poorten openen en landschappen schetsen ter inspiratie om je eigen landschap te schilderen. Dit verhaal is opgebouwd uit een mix van uiterlijke en innerlijke kennis.

DNA in de moleculaire realiteit – een bestuurder..
Dit is de wereld van de biochemie, die kijkt naar cellen, weefsels en stofwisseling. Het is ook de realiteit van een farmaceutisch gedicteerde geneeskunde. Het DNA wordt gezien als ons erfelijk materiaal met zijn kluwen van 2 suikerkettingen met kralen in 4 kleuren (adenine, cytosine, guanine en thymine).

Deze kralen zijn gerangschikt in reeksen (genen) die instructie geven voor de aanmaak van eiwit-bouwstoffen (aminozuren). Biochemisch gaat dit gepaard met heel veel hulpstofjes (enzymen) en ingewikkelde reacties om in de dynamiek van de levende cel de juiste genen te presenteren (genexpressie).

Het DNA bevat dus de moleculaire informatiecodes voor het functioneren en vernieuwen van onze cellen en ook het vasthouden van de soort cellen. In de mainstream wetenschap wordt de genetische code beschouwd als hèt besturingssysteem voor de productie van eiwitten. Een foutje in de code en er ontstaat een probleem op eiwit-niveau. Het kan tot gevolg hebben dat het eiwit, of meerdere eiwitten, niet gemaakt kan worden. Of dat ze wel geproduceerd kunnen worden, maar kreupel zijn. Dit kan leiden tot zwakheden en vatbaarheid, maar ook invaliderende ziekten.

Op moleculair niveau komt verreweg het grootste deel van ons erfelijk materiaal niet tot expressie voor eiwitproductie. En dat is, naar uiteenlopende schattingen, maar liefst 90-98%. Het werd lange tijd junk-DNA genoemd, omdat men niet wist waartoe het zou kunnen dienen. Inmiddels wordt het wat vriendelijker aangeduid met niet-coderend DNA. Het onderzoek naar dit deel van het DNA is volop aan de gang.

DNA in de elektrische realiteit – een modulator
Moleculen in opgeloste toestand werken als geladen deeltjes en onze cellen zijn tot in de nok gevuld met water. Biochemische reacties zijn een gevolg van het heen en weer springen van elektrische ladingen (elektronen). Zij bepalen of er verbindingen worden aangegaan of losgelaten. Deze activiteiten gaan gepaard met ontladingen, die doorwerken als elektrische prikkels (pulsen). Het afstaan of opnemen van elektronen doet het molecule van vorm veranderen en dit is een belangrijke sleutel in de genexpressie.

Om het DNA zit namelijk een eiwitkous die de genen afdekt. Elektrische ladingen in de waterige cel kunnen de vorm van de eiwitkous-moleculen zodanig veranderen dat er openingen in de kous ontstaan. Vergelijk het met een blindering die je op bepaalde plekken wegschuift. Dan komt de achterliggende genetische code vrij – het wordt geactiveerd – en kan zijn instructietaak uitoefenen.

De elektrische eigenschappen van de celmembraan doen een stevige duit in het zakje als het om de keuze gaat welke DNA-codes actief moeten worden. Via een draaideur-principe – een stuivertje wisselen van Na+ en K+ – komen er moleculen binnen en verlaten andere moleculen de cel. Dit brengt een dynamiek van elektrische ladingen in het celwater waarop de opgeloste moleculen in actie komen. De informatie-uitwisseling van elektrische ladingen doet het DNA reageren met precies afgestemde instructies. Het DNA heeft in deze realiteit een modulerende werking.

DNA in de elektromagnetische realiteit – een bio-computer
Het DNA kan informatie opslaan en uitzenden in de vorm van licht (biofotonen). Licht kunnen we beschrijven als een verzameling deeltjes (kwantums), maar ook als een verzameling golven en beide bestaan ook nog eens tegelijkertijd. Licht maakt deel uit van een elektromagnetisch spectrum, een subatomaire werkelijkheid van trillingen en golven. We zijn aangeland in de binnenruimte van atomen.

Het water in onze cellen zijn eigenlijk vijvers vol rimpelingen, opgewekt door de wisselende elektrische ladingen. Het is als een continue vallen van grotere en kleinere steentjes in een vijver. Er worden continue elektromagnetische golfjes gegenereerd en het is een uitgekiend balanceren tussen chaos en orde. De uiteinden van een bepaalde soort eiwitmoleculen zijn gevoelig voor trillingen (receptor-eiwitten). Als antennes pikken ze signalen op van lichtgolven, geluidsgolven en ook van radiofrequenties. Dit wordt als informatie gelezen en vertaald in elektrische pulsen die dan weer biochemische reacties op gang brengen.

Moleculen bestaan hier dus in de vorm van trillingen en golven. Elk molecule heeft zijn eigen unieke frequentie (een aantal trillingen per tijdseenheid, uitgedrukt in Hertz). Elke cel, elk orgaan en elk weefsel heeft, als verzameling van soortgelijke trillingen, een eigen uniek frequentiepatroon. Zo heeft ook het DNA een eigen frequentie.

In het waterige medium dat wij zijn, kunnen trillingen zich goed voortplanten en met elkaar interferentiepatronen vormen. Deze patronen zijn informatiepakketten die uitgewisseld worden. Het DNA heeft het bijzondere vermogen om deze informatie uit te lezen (input), op te slaan, te verwerken en te bewerken om uiteindelijk passende instructies vrij te geven (output). Net als een computer kan het DNA informatiecodes schrijven en herschrijven, en het doet dit in een taal van trillingen. Ons elektromagnetisch DNA leest en (her)schrijft informatiecodes en de biochemische moleculen zijn de uitgeprinte vorm hiervan.

De hogere DNA-kunde..? Duiding van de DNA-‘lagen’ doorgegeven uit onstoffelijke bron: ‘KRYON’. Opvallend zijn de niet-stoffelijke lagen van de 12-strengen DNA. Deze bestaan volgens Kryon uit ‘lichtlagen’.. We dragen die lagen wel, maar deze DNA-strengen zijn (nog) niet geactiveerd. (klik voor lead naar dit KRYON-artikel) Een sublieme uitbouw van hetgeen hier als wetenschappelijk fundament wordt neergelegd. Gebruik je intuïtie om de ‘waarde’ van deze info in te schalen/schatten.

“Er is geen agenda, er is geen manipulatie;
er is geen plan om je wil te vangen.
We willen alleen je hart openen.
Dat is geen agenda.
Mensen zoeken de Schepper.

Dat doen ze al vanaf hun geboorte,
maar er is iets wat ontbreekt.
We noemen het de toon,
het lied dat ze reeds sinds Aeonen horen.
Aan de andere kant van de sluier. Mijn kant.

Je zou moeten beginnen met over DNA na te denken,
als totaal en volledig interactief met zichzelf.
Wanneer daarvan één deel verandert,
verandert het deel ernaast ook…

Je kunt geen lagen zien,
die steeds maar weer hetzelfde doen.
Maar als ze samenwerken, vermengen ze zich”..

Kryon,
uit: ‘Het veranderende DNA

DNA in de morfogenetische realiteit – een bioholon
In de vorm interferentiepatronen krijgt ons DNA vele informatiepakketten aangeboden. Ze komen uit verschillende elektromagnetische velden. Hieruit selecteert het DNA de passende en benodigde frequentiepatronen die dan als informatie dienen voor de biochemische vormgeving van ons lichamelijk en psychosociaal bestaan. Deze processen spelen zich af in een morfogenetische werkelijkheid: een vorm-scheppend veld. Het pad van patroon (blauwdruk) naar structuur (raster) is een creatieve activiteit. Interferentiepatronen beginnen met golfbotsingen en vele wervelingen doven uit.

‘Lichtraster’

Maar als een werveling tot een harmonisch patroon uitgroeit, verschijnt er een hologram. In harmonie herkent het heelal zich zelf. Een vorm, of wat dan ook, dat in harmonie is weerspiegelt het heelal. In het deel zit het geheel en dan hebben we een hologram of holon. En iets dat alles in zich draagt heeft een vorm-scheppend vermogen. Het DNA is in de morfogenetische realiteit is een veld bestaande uit harmonische golfpatronen die een matrix of raster uitspreiden waarlangs informatie kan worden uitgelijnd in frequentiereeksen. Dit is een forse volzin.

Laten we even terug gaan naar het moleculaire DNA. Hier zagen we dat genen reeksen van informatiecodes zijn die op een suikerlint liggen. En dat zo’n reeks de instructie vormt voor de aanmaak van aminozuren. In het morfogenetische DNA is het suikerlint vervangen door een raster gemaakt van licht. Dit is licht met een breed spectrum. Denk aan een regenboog waarin licht in verschillende kleuren verschijnt. Elke kleur werkt als een instructie voor de assemblage van frequenties en dit gebeurt door middel van resonantie. Zo hechten verschillende frequenties (trillingen) zich aan dit licht-raster.

Alle levende vormen ontspringen uit dit morfogenetische veld. We weten ook dat elk organisme zijn unieke vorm dankt aan een eigen individueel morfogenetisch veld en dat elke levende soort een gemeenschap-pelijk morfogenetisch veld heeft. En dat de aarde een overkoepelend morfogenetisch veld heeft. Alles wat hier op aarde leeft of vorm heeft is ingebed in dit planetaire veld. Het is bekend dat vogels er op navigeren en boomwortels er met elkaar langs communiceren. De aarde zelf is weer ingebed in het grotere veld van ons zonnestelsel en dit zonnestelsel is weer ingebed in het grotere veld van het galactische systeem, etc……

Als individu zijn we verweven met al deze velden die in elkaar grijpen. Voor een heel klein deel is dit uitgekristalliseerd in onze 3D-vorm (lichaam en persoon). Voor het grootste deel bestaat het in een ingevouwen toestand, zijnde in formatie, en is het ruimtelijk gewikkeld in het DNA van alle levende wezens. Door het uit te vouwen in een holografisch model kunnen we in beeld brengen hoe alle velden in ieder mens gevouwen zitten. Als individu lopen we rond in een lichaam en het DNA  bemiddelt tussen alle realiteiten via ons bewustzijn en ons lichaam.

We zijn ingeweven in een familie-veld, met voorouders en al. Onze familie is ingebed in een volk. Ons volk is ingeweven in een cultuur: een samenlevingspakket van regels en waarden die voor een belangrijk deel door de heersende religie aangeleverd wordt/ werd. Dit pakket is verstrengeld met het lokale klimaat. De natuur haalt onze bouwstoffen uit de kristallen in de bodem die de moleculaire fundatie vormen voor alle organismen. De aarde, als hemel-lichaam, is ingebed in de atmosfeer door middel van magnetische krachten van zon en planeten. Deze hologrammen zijn morfogenetische velden.

Het zonnestelsel is ingebed in een galactisch systeem en hierin zitten weer de informatie-codes van intergalactische systemen (andere sterrenstelsels) ingevouwen. Tenslotte is het hele universum, als holografische informatie, ingesloten in alle sterrenstelsels. Deze laatste 3 energievelden reken ik tot de vrije energievelden, omdat ze niet vorm-scheppend zijn, maar voorwaarden-scheppend, als aanwezigheid van intentie, beweging en potentie.

Ook al wandelen we in een lichaam op deze aarde, we zijn door middel van allerlei elektromagnetische patronen en holografische beelden (holons) verweven met het leven tot in de verste verten van de kosmos. Als bioholon selecteert het DNA de set van golfpatronen die leidt tot een levensvatbare en functionele vorm. Tezamen met een zelf-assemblerend vermogen is ons DNA een schepper van onze menselijke vorm.

DNA in de spirituele realiteit – een scheppende intelligentie
Ons DNA is meer dan een diaprojector die kosmische informatie verzamelt en vertaalt in aardse attributen. Het neemt niet alleen informatie op, selecteert en kopieert of herschrijft het om een pasklare biochemische print af te leveren. Het creëert ook totaal nieuwe patronen waarmee het zichzelf, de hele mens en de menselijke soort als geheel vernieuwt.

ontwerp
Hoewel ons DNA grotendeels overeenkomt met andere levensvormen zal menselijk DNA uitsluitend een menselijke vorm voortbrengen en niet een dier of een plant. De manier waarop het ontwerp ‘mens’ al in het DNA zit volgt hetzelfde principe als de boom die al in het zaad zit: het is aanwezig als hologram. Op geleide van het hologram ‘mens’ selecteert het DNA de patronen die nodig zijn voor de homo sapiens.

Het hologram is een stabiel golfpatroon: het kan zijn informatie vasthouden in de dynamiek van frequenties en interferenties. Op geleide van dit holografische lichaamsbeeld ontwikkelen embryonale cellen zich tot gespecialiseerde weefsels op de juiste plekken. Er groeien geen haren in onze hersenpan en er zit geen botweefsel in onze bijnieren. Ook al zijn alle scripts voorradig in al ons DNA, in een levercel schrijft het een ander programma dan in een longcel.

Ons DNA blijkt steeds meer DE sleutel te zijn tot de nieuwe wereld. We ontdekken steeds meer de sleutel tot deze sleutel, een onzichtbare, energetische sleutel.

Het leven is altijd in beweging. Hierop anticipeert ons DNA met wat het in de schatkist voorradig heeft om ons in elke nieuwe situatie functioneel en creatief te houden. We groeien lichamelijk uit tot de geprogrammeerde afmetingen, maar tijdens het opgroeien zijn we heel druk met het scheppen van overlevingsstrategieën. Als kind reageren we vooral lichamelijk op gebeurtenissen, omdat ons zintuigsysteem eerder en sterker ontwikkeld is dan ons begripsvermogen. We ervaren hierdoor gebeurtenissen voornamelijk lichamelijk en onze organen zijn altijd op zoek naar optimalisatie.

Dus onze regelsystemen passen de totaalbalans voortdurend aan om te voldoen aan de behoefte van specifieke organen. Uit lichamelijke reacties worden emotionele reactiepatronen opgebouwd die op latere leeftijd dan weer vertaald kunnen worden in interne denkmodellen. Uiteindelijk treden ze naar buiten als gedragspatronen. Hoewel niet altijd even prettig of handig, zijn dit wel onze eigen scheppingen.

Bv. iemand die lange tijd in een vijandige omgeving verkeert met een constante angst voor zijn leven (oorlogskinderen bv.), zal zijn bijnierschors op een hoger pitje afstellen dan iemand die in een liefdevolle of ondersteunende omgeving opgroeit. Het DNA kan ontelbare programma’s creëren om te voldoen aan de vraag die het leven aan ons stelt.

We zijn ons té vaak nog onbewust van de enorme kracht die onze intenties hebben. Er is echter veel informatie over te vinden.

Weliswaar is het leven voortdurend in verandering, het DNA houdt onze unieke individualiteit actueel. We veranderen wel, maar een ander worden we niet. Behalve dat we passen in het ontwerp ‘mens’ hebben we een uniek en individueel design. Ook dit is een vaststaand holografisch patroon, maar wel weer met het vermogen om te ont-wikkelen. Dit kunnen we binnen de 3D-realiteit doen en dan bouwen we praktische vaardigheden op. We kunnen dit ook in de richting van andere realiteiten doen waarmee we vaardigheden opbouwen die we in de 3D-realiteit als paranormaal en buitengewoon aanduiden. De richting waarin we ons ont-plooien bepalen we met onze intentie.

intentie
Zonder be-doeling is er geen doel. Intentie schept richting in het vrije informatieveld. Wij kunnen een pad uitzetten in dit veld. We kiezen om Dit te worden en niet Dat. Intentie heeft dus te maken met keuze. Meestal herinneren we ons niet meer welke keuze we maakten die dit levensscenario uitrolde. Toch zijn wij de scheppers van ons eigen levenspad en tegen de tijd dat we een rode draad herkennen kunnen we hiervan de eerste contouren gewaarworden. Een levensscenario bestaat uit … intenties. Bijvoorbeeld ervaringen die je wilt opdoen in 3D of vaardigheden die je wilt ontwikkelen.

De vele frequentiewerkers die hier nu zijn, hebben de intentie neergezet om mee te helpen de aarde te integreren in het galactische systeem. Om dit te kunnen realiseren hebben zij (niet altijd gemakkelijke) ervaringen opgedaan die hen nu in staat stellen om, tegen alle weerstanden in, hun galactische (en hogere) frequenties staande te houden.

Op geleide van intentie en design kan ons DNA een elektromagnetisch patroon (matrix) samenstellen om hiermee een fysieke (biochemische) werkelijkheid te scheppen. Ons bewustzijn kan dit ook. Met meditatie en spirituele oefeningen creëren we nieuwe patronen in ons morfogenetisch veld die het DNA aansturen in de richting van niet eerder begane paden. Dat wil zeggen: nieuwe codes aan te maken die dan vervolgens veranderingen in onze fysiologie voortbrengen. Training – oefening baart kunst – werkt als een pen die een patroon etst in het biologische materiaal.

liefde, licht en beweging, spirituele ervaringen..
We kunnen tappen in een vrij informatieveld. Dit ervaar ik als een aanwezigheid van Alles-Dat-Is zonder dat het Iets is. Ik kan het ook omschrijven als een veld van potentieel. Het heeft de omvang van het universum. Het IS het universum. In ons 3D-bewustzijn zien we de kosmos als een gigantische ruimte gevuld met sterren, maar het grootste deel is ‘leeg’. En de hele boel blijft op mysterieuze wijze bij elkaar. Dit noem ik de Magie van Liefde. In wetenschappelijke termen zou je Liefde kunnen beschrijven als een ‘toestand van potentieel’.

Als spirituele ervaring duid ik het liever aan als een verstilde aanwezigheid waarin Alles in Volledige Rust verkeert en een gevoel genereert van GOED en THUIS. Voor zo ver mijn bewustzijn reikt is dit de Bron van Al-Dat-Is en de Bron is LIEFDE. Uit een Veld van Potentieel kan Alles geschapen worden en dit gebeurt ook. Maar het Potentieel moet in beweging komen, zodat Alles-Wat-Is ook Iets-Wordt. En dit is wat Licht doet. Licht is Liefde in Beweging. Samen zijn ze een scheppende intelligentie. Uit deze twee-eenheid wordt Actie geboren en dit is de drijfveer, de motiverende energie, waarmee het scheppingsproces van start kan gaan.

Deze scheppende intelligentie is verankerd in al het DNA. Het is niet voorbehouden aan menselijk DNA. Elk DNA is geweven van twee gouden draden: Liefde en Licht. Daarom bestempel ik het DNA als het GOD-deeltje. Het is de Scheppende Oorsprong van alle levende wezens en levende vormen. Behalve dat we holografisch verweven zijn met vele electromagnetische velden, zijn we dus ook de bezitters èn beheerders van scheppende vermogens. We vinden ze als we op weg gaan naar onze binnenkant. Hieronder heb ik dit in beeld gezet met een matroesjka-model.

DNA in de multirealiteit – een goddelijke vormgever
Wij leven weliswaar in een 3D werkelijkheid, maar in aanleg zijn wij dus ingebed in vele werkelijkheden. We maken nu collectief de ontsluiting naar een 5D werkelijkheid mee, een proces dat niet zonder slag of stoot verloopt. Maar we hebben het vermogen, als multidimensionale wezens, om meer realiteiten dan 3D te betreden. Hiervan hebben we al voorbeelden kunnen zien in de geschiedenis. Figuren als Christus en Buddha hebben deze vermogens gemanifesteerd.

In de recente geschiedenis noem ik Gandhi en Mandela. We kunnen ons verbazen over de kracht en uitstraling waarmee zij begiftigd waren en dat ver van ons bed projecteren, maar we mogen ons realiseren dat wij tot dezelfde ‘prestaties’ in staat zijn. Dit gaat natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Religies hebben ons ingepeperd dat wij maar kleingeestige creaturen zijn, afhankelijk van bemiddelaars als priesters, leraren en ‘autoriteiten’. Levens lang.

Echter, ware spirituele leraren wijzen ons de weg naar onze eigen vermogens om een bewuste verbinding te maken met onze multidimensionale bestaan. Dit is wat nu wereldwijd, zonder tussenpersonen, aan de gang is: het herinneren van onze goddelijke afkomst en het herinrichten van onze lichamelijke woning.

Het ascensieproces, een evolutiesprong
In dit tijdsgewricht zijn 2 kosmische veranderingen in een fase van voltooiing. Door de verschuiving van het lentepunt belanden we in een nieuwe kosmische maand en komen we onder de energetische invloed van het dierenriemteken Waterman. En … sinds 2012 is de positie van de aarde in het galactische systeem (de Melkweg) veranderd. Voor ons is dit nu een nieuwe plek, maar eigenlijk is het de oude, oorspronkelijke plek die de Aarde vele honderden duizenden jaren geleden innam. Deze geschiedenis gaat zo ver terug in het verleden dat ons huidige bewustzijn het naar het rijk van fabels en mythen heeft verbannen. Nu kunnen de herinneringen weer boven water komen, al zal het nog even duren voordat het gemeengoed wordt.

We bevinden ons in een andere elektromagnetische omgeving dan vóór 2012 en dat heeft een grote invloed op ons lichamelijk en geestelijk bestaan. Vele werkelijkheden worden nu ontsloten in ons bewustzijn met in 2020 het accent op lichamelijke aanpassingen. Onze planeet zullen we (weer) als Moeder Aarde kunnen gaan ervaren, de voedende schoot die ze is voor ons lichaam. Dit zonnestelsel zal weer een levende thuisbasis kunnen zijn in de onmetelijke kosmos.

Zielen van andere sterrenstelsels zullen herkenbaar worden en dan ook nog vanzelfsprekend zijn. Maar voor het zover is zal ons lichaam aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie. De verandering gaat namelijk gepaard met een verandering van onze elektromagnetische omgeving door al die nieuwe frequenties. Op dit moment is ons lichaam bezig zich hierop af te stemmen, maar in medisch opzicht is er nauwelijks kennis van de samenhang tussen velden/frequenties en biochemie.

Toch zijn er genoeg inzichten en wetenschappelijke onderzoeken die licht in de duisternis van onwetendheid brengen. Ook gevorderde bewustzijnsvormen fluisteren ons informatie in die we nodig hebben om de fysieke aanpassing goed te laten verlopen. De informatie is in principe toegankelijk voor iedereen, omdat we allemaal in aanleg verbonden zijn met een veel groter Weten. Een Weten dat opgeslagen ligt in Moeder Aarde en bereikbaar is via ons diepere Zelf.

De kunst is om door het oerwoud van onze persoonlijkheidsfilters een weg te banen tot dit Weten. Een weg die we niet met het Hoofd, maar met ons Hart moeten bewandelen. Een weg die niet altijd makkelijk zal zijn, maar we kunnen verzekerd zijn van ingevingen, bemoediging en troost uit de andere dimensies. Want in een Kosmische Plan ligt de hereniging van Hemel en Aarde besloten.

DNA: de upgrade
Met de herstelde instroom van galactische en intergalactische frequenties kan ons energetische DNA zijn niet-coderende delen nu ontplooien. Het  upgrade proces is in gang gezet. Onze ‘hogere’, maar slapende DNA-frequenties kunnen nu gaan resoneren met de nieuwe frequenties. We worden wakker. Dit gaat gepaard met nieuwe genexpressies die de vertrouwde celdynamiek doen wijzigen. Er vinden nu veel aanpassingen plaats in al onze cellen, weefsels, organen en regelsystemen. En dat is nogal wat.

Als we goed in ons vel steken kunnen we dit aardig opvangen, maar onze lichamen en holons zijn toch in min of meerdere mate belast door jarenlange milieuverontreiniging, atmosferische electrificatie en culturele stress. Dat we hierop reageren, variërend van niet zo lekker voelen tot meetbare medische symptomen, is niet ongewoon. Bovendien komen de kosmische frequenties in porties en soms zelfs in heftige pakketten de aardesfeer binnen.

Nieuwe en volle maan, evenals bepaalde planeetverbindingen, zijn kennelijk de uitgelezen elektromagnetische omstandigheden hiervoor, dus dan is het even goed raak. Dit leidt gemakkelijk tot milde klachten, met positieve PCR-testen door een uitstroom van exosomen, die in de 3D-realiteit geïnterpreteerd kunnen worden als corona-uitbraken. In dit licht kunnen het evengoed ascensiesymptomen zijn.

In dit upgrade proces vinden er diverse verschuivingen plaats in onze hologrammen. We kunnen de wereld op een andere manier gaan ervaren en er op een andere manier op reageren. Ons bewustzijn vouwt zich uit in andere werkelijkheden waardoor het gewoon wordt om intuïtief en nonlocaal te communiceren. Er zijn de afgelopen decennia bv. beduidend meer channelingen in de wereld verschenen. Nieuwetijds- of indigokinderen vertonen al nieuwe vermogens en gedragingen. In de vorige eeuw was het belachelijk om te denken dat wij niet de enige levende wezens in het universum zijn. Nu wordt het als een serieuze mogelijkheid gezien.

De magistrale rol van Rutger Hauer, in de film ‘Blade Runner’ (1982) betreft een ‘menselijke’ cyborg, artificial intelligence. Verward door een blink van scheppingsbewustzijn. Een gevoel van een sprankel van creatie-energie, aan het eind van zijn leven.

Van verschillende kanten begrijp ik dat het leven op planeet Aarde een bijzondere, zelfs uitzonderlijke positie inneemt in het universum. Het zou de enige plek in de kosmos zijn waar levende wezens (bewustzijnsvormen) de mogelijkheid hebben om in contact te staan met alle dimensies. Kennelijk is de Aarde gezegend met speciale frequentiepatronen die dit mogelijk maken. Dus als we hier geboren worden dan beschikken we over het vermogen om met het hele heelal te communiceren. Mens-Zijn, of het ontwerp ‘Mens’, blijkt van oorsprong een multidimensionaal bestaan te zijn.

Zoals gezegd zijn wij niet de enige levensvorm, maar herbergt het universum vele ‘sterrenbewoners’. En hebben we als universum-ingezetenen de mogelijkheid om overal neer te strijken en daar een plaatselijk-tijdelijk lichaam op te bouwen. Dit verklaart dat wij als mensheid een verwarde mengelmoes zijn van uiteenlopende pluimages met alle schakeringen tussen goed en kwaad, licht en donker.

DNA, de downgrade
Sinds de jaren 90 zit de wereld in een omschakeling naar een digitale matrix. Met de introductie van internet, de toegang tot de nano-wereld en de snelle ontwikkelingen in draadloze communicatie dreigt de mensheid in een technocratisch tijdperk terecht te komen. Hierin lijkt de toekomstige mens niet meer de baas over, maar onderdeel van technologie te worden. Deze toekomst heeft al achter onze voordeur wortel geschoten met een leger aan smart-devices in huis. Nu wij nog.

In snel tempo wordt nu alles in stelling gebracht om de wereld in een deken van kunstmatige frequenties te wikkelen. Tienduizenden satellieten worden de ruimte in geschoten en zendmasten worden aangepast of uit de grond gestampt. Het 5e generatie netwerk lijkt totaal niet op de vorige generaties (2G, 3G en 4G). Ze bestrijken meerdere frequentiebanden, waaronder de 26 en 60GHz band. De laatste mag zonder licentie gebruikt worden. Bovendien zitten er millimeter-golven in dit frequentiespectrum.

Het gaat onze nu reeds onnatuurlijke elektromagnetische omgeving nog sterker veranderen en dat is niet zonder meer ten gunste van onze gezondheid. Onderzoeken naar de effecten zijn er wel, maar de politiek- economisch gedomineerde wetenschap wil er niet aan. In de competitie onder de tech-bedrijven met hun economische belangen wordt er zelfs geen ruimte meer gemaakt voor veiligheidsonderzoek.

Hoe werken kunstmatige golfpatronen, zoals 5G, in onze biologie? Met name de korte, millimeter-golven in het frequentiegebied van 24 – 72 GHz kunnen door de celmembranen heen. Ze kunnen dus binnen in de cel komen en hier onze biologische frequentiepatronen doorkruisen.

5G, een onuitgenodigde bezoeker..
Met zijn eigen frequentie produceert DNA zelf golven en creëert het een Elektro-magnetisch (EM)-veld. De millimetergolven in 5G, met hun kunstmatige EM-velden, kunnen door de membranen van de cel en ook die van de celkern heen. Er ontstaat dan een interactie tussen al deze EM-velden en dat wekt een nieuw, maar wel levensvreemd EM-veld op.  Op basis van dit natuurkundig fenomeen zijn er meerdere effecten beschreven en ook te verwachten.

 1. Het nieuwe EM-veld beïnvloedt de eiwitkous-moleculen om het DNA, die plaatselijk open of dicht gaan. De nieuwe genexpressies komen nu niet voort uit het interne regelsysteem. Er wordt van buitenaf ingebroken zonder rekening te houden met de natuurlijke biologische controle om de balans te stabiliseren. Het is niet bekend welke nieuwe programma’s het DNA gaat schrijven, behalve dat klinische studies diverse aandoeningen aantonen waaronder kanker.
  x
 2. In de bioresonantietherapie is bekend welke frequenties worden uitgezonden door organen, weefsels, bacteriën, virussen, metalen, kristallen, enz.. Dus overeenkomstige frequenties in het 5G-netwerk kunnen onze organen, weefsels en cellen rechtstreeks beïnvloeden. En hierin het DNA-programma wijzigen zoals hierboven beschreven, omdat ze niet in de natuurlijke dosering worden aangeboden.
  x
 3. In de huid treden de 5G-frequenties ook de huidcellen binnen. Ze worden als het ware geabsorbeerd en de nieuwe EM-velden die hieruit ontstaan wijzigen op hun beurt weer de EM-velden van cellen die onder de huid leven, zoals pigmentcellen, hoorn producerende cellen, maar ook zenuwuiteinden en zenuwvezels die de EM-veldjes weer omzetten in electrische stroompjes. Deze onderhuidse elementen gaan onvoorspelbaar functioneren, omdat ze aan de interne controle mechanismen worden onttrokken.
  x
 4. De zweetklieren, die onder de huid liggen, hebben buisjes dwars door de buitenste huidlaag lopen waarmee het zoute zweet afgevoerd kan worden. Hun vorm en lengte is heel geschikt om, in de gewijzigde EM-toestand, als antennes te gaan functioneren. Zout water is bekend als een uitstekende geleider. De 5G-frequenties kunnen hierdoor zonder enige weerstand worden opgenomen in het lichaam.
  x
 5. Virusachtige elementen kunnen in de cel ontstaan, omdat de vreemde EM-velden DNA-achtige patronen genereren. Deze patronen veroorzaken holtes met een specifieke vorm in het vocht van de celkern. Om deze holtes op te vullen worden extra DNA-nucleïnezuren aangemaakt en deze kunnen met elkaar een verbinding aan gaan. Op deze manier kunnen er losse DNA-fragmenten ontstaan. Het zijn dan virus-achtige structuren. Volgens dit verklaringsmodel kan de uitbraak van Covid-19 in relatie tot 5G begrepen worden. HIER
Celveldverstoring

De propaganda wil ons doen geloven in de geweldige mogelijkheden die de nieuwe 5G-frequenties bieden. Sneller internet, maar voorlopig niet voor de particuliere gebruiker en misschien wel nooit, want het is in de eerste plaats bestemd voor de bedrijfssector. De innovaties op technologisch gebied woeden als een sprinkhanenzwerm. Vooral de ontwikkeling van robotica, brain-machine-interfaces, nanotechnologieën en human control-toepassingen floreren.

Medische verwachtingen liggen op het gebied van robot-chirurgie, realtime monitoring (wifi) mbv biosensors voor chronische patiënten en voor artsen wereldwijde realtime toegang tot de meest recente medische publicaties. De frequenties die dit mogelijk maken zitten in 5G/6G. Ze doorkruisen echter ook onze persoonlijke EM-velden en kunnen onvoorspelbare acties en creaties tot stand brengen in ons DNA, in onze cellen en zo het functioneren van alle organen en regelsystemen onnavolgbaar wijzigen. Waarom zijn de 5G-frequenties verstorend? Omdat ze op essentiële onderdelen verschillen van natuurlijke frequenties.

Kosmisch vs kunstmatig
Nogmaals: alle moleculen in ons lichaam hebben een individueel trillingsgetal, een eigen frequentie. Een aantal van de industriële frequenties komt hiermee overeen en andere verstoren de natuurlijke frequenties. Zo weten we bv. dat het zuurstof molecuul van vorm verandert onder invloed van 60 GHz. Het gevolg is dat ons hemoglobine het niet meer herkent en we dus geen zuurstof naar onze cellen kunnen transporteren.

Onderzoeken tonen ook aan dat ze DNA-schade veroorzaken. De 5G/6G frequenties zullen openingen in de eiwitkous van het DNA creëren en medisch onvoorspelbare en onherkenbare genetische instructies activeren. Hoewel research op dit gebied, maar buiten openbare wetenschapsbeoefening, in een vergevorderd stadium verkeert, is dit op medisch gebied een grote blinde vlek. Vanuit een 3D-optiek wordt er gedacht dat GHz = GHz. Het maakt niet uit wat de oorsprong is. Op dezelfde manier waarop farmaceuten, met vele artsen in hun kielzog, ervan uitgaan dat synthetisch vit C hetzelfde is als natuurlijk vit C.

Het verschil is ongekend groot, maar een 5D bewustzijn kan een 3D bewustzijn niet duidelijk maken wat het verschil is, omdat een 3D bewustzijn een ingevouwen bewustzijn is. De chemische structuur is gelijk, maar de biologische effecten missen de ingang in ons lichaam. Hetzelfde kunnen we zeggen van de industriële nanomaterialen. Ook hier is de structuur goed nagemaakt en toch ontbreekt er iets aan waardoor ze niet dezelfde effecten produceren als onze moleculen, die natuurlijke nanomaterialen zijn.

Natuurlijke structuren en materialen zijn extensies van Licht: specifieke electromagnetische golfpatronen getapt uit een bron van Liefde.  Op basis van deze ‘ingrediënten’ kunnen frequenties levensvatbare patronen formeren, die via specifieke rasters (in een speciale geometrie) tot organisch leven leiden. Deze patronen kan je allemaal kenmerken als ‘levend’ en in harmonie met alle ingeweven hologrammen.

De kunstmatig opgewekte frequenties missen deze geometrie. Door de mechanische opwekking ontbreken er golf-onderdelen. Natuurlijke golfpatronen bevatten vele sub-golfpatronen die helemaal terug voeren naar de Bron. In kunstmatige frequenties ontbreken de holografische verwevenheid en leven-scheppende kwaliteiten. Dit laatste voert naar het element intentie. Kunstmatige frequenties scheppen vreemde patronen en hologrammen die niet voegen in het ontwerp ‘MENS’. Ze brengen de hele boel uit balans. Hieronder heb ik de verschillen naast elkaar samengevat.

Vaccinatie, een brutale inbreker..
De vaccins met de experimentele recombinant-technologie vormen een tweede inbreuk op de integriteit van ons individuele DNA. De plannen voor massale vaccinatie vormen een bedreiging voor de mensheid door de modificatie van het ontwerp ‘MENS’ in ons DNA. De hoeveelheid virussen en bacteriën overtreft ruimschoots het aantal mensen op deze planeet. We hebben het ermee te doen dus. Ook zijn ze lang niet allemaal ziekteverwekkend. Integendeel, veel zijn juist nuttig en nodig. Over virussen spreken we wel vaak als ziekteverwekkers, maar we zouden eens moeten stilstaan bij het feit dat de meeste mensen gezond kunnen blijven te midden van al die virussen.

Dus het is de maar de vraag of het alleen maar belagers zijn. Volgens dr. Zach Bush zijn ze juist nodig voor een gezonde aanpassing van ons DNA aan de levensomstandigheden.  We komen er 24/7 mee in aanraking via lucht (ademhaling), bodem (voedsel), water en contacten. Dat zijn de natuurlijke en noodzakelijke ontmoetingen met het virus-domein. Op deze manier kunnen we het virusaanbod prima verwerken. Ons DNA past zijn programma’s aan en we krijgen er niets van, behalve een betere weerstand. [HIER]

Virussen inspuiten is een ander verhaal. Het maakt geen verschil of het om verzwakte of gefragmenteerde exemplaren gaat (dode virussen bestaan niet). Met een injectie breek je door de natuurlijke barrières van het lichaam heen (huid en slijmvliezen) en moet het kunstgrepen toepassen om zich te handhaven. Vele studies tonen aan dat dit niet of niet goed lukt en dat een vaccinatie het lichaam opzadelt met moeilijk behandelbare aandoeningen. Het is een omissie dat de medische industrie hier niets van wil weten.

Met de recombinatie-technologie spuit je synthetisch DNA of RNA in het lichaam. In geval van het covid-vaccin is dat de genenreeks met de instructie voor het spijker-eiwit, het virusdeel dat zich hecht aan onze cellen en een immuunreactie oproept. Er zijn meerdere toedieningsvarianten (delivery systems). Het vaccin-RNA in de injectienaald gaat vergezeld van een electrisch stroompje (electroporese) waarmee het rechtstreeks in een aantal cellen en vervolgens celkernen terecht komt.

De bedoeling is dat onze cellen met dit stukje virus-informatie het covid-virus zelf gaan maken om het immuunsysteem te activeren. De toediening met een micronaaldjes-platform gaat via een soort pleister. De micronaaldjes prikken in de huid en leveren onderhuids het virus-RNA af. Beide toedieningsvormen kunnen ook nano-hulpstoffen bevatten om het virus-RNA de cel en celkern in te loodsen.

Dit lijkt me medisch gezien een hachelijk huzarenstukje, omdat het onduidelijk en onvoorspelbaar is hoe onze cellen hierop gaan reageren. En in hoeverre ons lichaam controle kan uitoefenen op deze interne virusproductie. Hier komt bij dat meerdere experts hebben laten weten dat virus-vaccins niet werken, de ziekte juist veroorzaken en soms in ergere mate, of andere ziekteverwekkers in de kaart spelen.

Een humaan? experiment
Het experimentele karakter van de covid-vaccins zit ‘m in de synthetische herkomst van het genetische virusmateriaal èn dat het rechtstreeks de cellen in gestuurd wordt. Dit zijn biologisch gezien 2 geforceerde acties:

 1. ons interne immuunprogramma wordt gepasseerd door het vaccin, alle natuurlijke barrières omzeilend, in onze cellen te loodsen. Het is niet bekend in hoeverre deze tactiek ons immuunsysteem verstoort in zijn natuurlijke programmering, zowel centraal in de lymfeklieren als lokaal in de weefsels.
 2. ons DNA wordt gedwongen een synthetisch stukje code in te lijven (transfectie) waarmee onze cellen gemodificeerd worden tot virussen. Het lichaam dwingen om zelf virussen te maken komt mij zeer riskant voor, zeker als het ook eens experimenteel is. Het effect van een synthetisch molecuulfragment in een natuurlijk en kosmisch patroon van morfogenetische en elektromagnetische velden lijkt me in dit ontwikkelingsstadium van de technologie totaal onvoorspelbaar. Het is uit humaan oogpunt zelfs onwenselijk en onrechtmatig.

verrassingstactiek
Ons immuunsysteem is erop ingericht om bij het binnenkomen van vreemde kostgangers onmiddellijk de poortwachters ter plekke in te schakelen. Dit zijn immuuncellen die de binnendringers registreren, ontmantelen en verwijderen. De registratie wordt onmiddellijk verzonden naar de lymfecentra, het hoofdkwartier, waar ze gedocumenteerd en geanalyseerd worden om zo snel mogelijk te starten met de productie van antilichamen en geheugencellen. Zo is ons immuunsysteem van nature georganiseerd.

Om een maximale antigeen presentatie te realiseren worden de nieuwe vaccins verstopt in onschuldig bio-nanomateriaal en onze cellen binnengeloodst. Dus de eerste barrière is omzeild. Vervolgens worden er cellen omgeturnd tot virussen en het immuunsysteem wordt van binnen uit overvallen. De gewenste stevige reactie zal inderdaad optreden, omdat het de uitlokking is van een paniekreactie, maar wel met het risico dat het immuunsysteem dan buitensporig kan reageren. Dan heb je een probleem op korte termijn.

Door de paniekreactie loopt de organisatie in het hoofdkwartier (de lymfeklieren) ook niet meer helemaal soepel met het risico dat er foutjes sluipen in de scripts voor antilichamen en de geheugenopslag. Dan creëer je een probleem op lange termijn. Kortom, met deze Trojaanse paard-methode gooi je de natuurlijke programmering van het immuno-ecosysteem grondig in de war en dat zal niet zonder gevolgen zijn.

DNA-inbraak

DNA modificatie
Dan hebben we nog de afgedwongen DNA-verandering wat eigenlijk een modificatie is. Door de 3D-biochemische bril kijkt de ‘wetenschap’ niet verder dan de moleculenwereld. Maar in het grotere plaatje verander je hiermee ook de frequentie en het EM-veld van ons DNA. EM-velden communiceren informatie door middel van interferentie en resonantie. Dit is geen lokaal of simpel af te grenzen gebied. Het betreft dus niet enkele tot virus omgeturnde cellen en een immuunrespons.

Door de plaatselijke wijziging in elektrische eigenschappen en golfpatronen verandert alles dat hiermee resoneert. En dat kunnen hele andere weefsels en lichaamsfuncties zijn die niet in de biochemische tunnelvisie worden gezien. Weefsels uit hetzelfde kiemblad resoneren makkelijk met elkaar vanwege een gemeenschappelijk morfogenetisch (kiemblad)veld. Als het vaccin huidcellen-DNA modificeert dan moet je rekening houden met een resonans-effect in het zenuw-zintuigstelsel, omdat ze beiden uit het ectoderm ontstaan.

Dit kan al snel optreden, maar waarschijnlijk gaat dit pas op langere termijn spelen en dan is de koppeling met een vaccin vergeten. De gevreesde DNA-verandering die als complotfantasie wordt bestempeld is niet zo onvoorstelbaar als we het voorgaande in beschouwing nemen. Een DNA-modificatie verandert ons morfognetisch raster. Dit gebeurt op sub-atomair (quantum) niveau.

Het risico dat we hiermee lopen is dat ons natuurlijk ingebouwde resonantie- en feedback-principe een scriptwijziging creëert in het morfogenetische ontwerp ‘Mens’. Het is dan heel goed mogelijk dat dit gemodificeerde DNA het nieuwe standaard-script wordt en dan krijgen we te maken met een nieuwe variant binnen de mensensoort. Eveneens op sub-atomair niveau verandert het de intentie die van nature is ingesteld op een dynamische balans van àlle velden en holons.

De intentie achter het vaccinatiebeleid is een gen-technische controle vanuit het achterhaalde Pasteuriaanse paradigma dat virussen ziektekiemen zijn, waartegen autoriteiten ons moeten beschermen. Terwijl de overleving en samenleving van ‘soorten’, inclusief het microbioom en het viroom, in de natuur al perfect geregeld is. Het blijft overigens niet bij 1 vaccinatie. Wegens de snel muterende eigenschappen van coronavirussen zal het jaarlijks herhaald moeten worden (net als de griepprik) en mogelijk vaker waarbij ons DNA steeds met nieuwe wijzigingen geconfronteerd wordt.

Een niet opwekkend wakkermakertje!

 • Virussen horen bij het leven en zijn geen notoire ziekteverwekkers. Ze helpen bij het moduleren van ons DNA om te overleven [1].
 • De genetische code van een Sars-CoV-2 virus staat wel in de genetische databank, maar is feitelijk nooit geïsoleerd noch aangetoond in coronapatiënten. Het is dus ook nooit geanalyseerd. In een CDC-document valt te lezen op p. 39:

Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2) of known titer (RNA copies/µL) spiked into a diluent consisting of a suspension of human A549 cells and viral transport medium (VTM) to mimic clinical specimen.” [2,3,4].

 • Op grond van de genetische code melden diverse deskundigen dat Sars-Cov-2 niet langs natuurlijke weg is geëvolueerd, maar gefabriceerd in een laboratorium: [5,6,7,8,9]

Dus:

 • Als er geen enkel Sars-Covid-2 virus uit al die miljoenen corona-patiënten is aangetoond, laat staan geanalyseerd, dan valt ook de genetische basis voor de PCR-test weg: zonder een bestaande covid-verwekker kan je geen covid-aanwezigheid aantonen.
 • Als er geen enkel Sars-Covid-2 virus uit al die miljoenen corona-patiënten is aangetoond, laat staan geanalyseerd, dan valt de genetische basis waarop een covid-vaccin wordt ontwikkeld weg.
 • Waartegen moeten wij dan zo nodig ingeënt worden? De ervaringsfeiten dat 98% van de ‘covid’-patiënten er niet of nauwelijks ziek van worden maken een vaccin zelfs overbodig.
 • En wat voor genetische code zit er dan wèl in het covid-vaccin?

van IoT naar IoB
De vaccin technologie is een zeer gespecialiseerde biotechnische aangelegenheid en de wetenschappelijke artikelen, voor zover openbaar, beschrijven voornamelijk de beoogde immuun-effecten. De volledige inhoud van de injectienaald wordt niet gepubliceerd en ook niet vrijgegeven aan belanghebbenden zoals artsen en collega-wetenschappers. Dit is een zorgwekkende situatie die het vertrouwen ernstig ondermijnt.

Op dit terrein moet ik me dus verlaten op publicaties over nano-biotechnologie en de informatie van dr. Carrie Madej [10,11]. Haar bezorgdheid geldt enkele nanotechnologische toevoegingen die al wel ontwikkeld zijn, maar niet in verband met de nieuwe vaccins gepubliceerd worden. Als ze er nu nog niet in zitten, dan zal dit op korte termijn wèl het geval zijn gezien de koers van de nanowetenschappers.  Zowel in de injectie- als de micronaald-methode kunnen minimaal nog 2 andere componenten ingebouwd worden:

 1. luciferase: een enzym dat licht produceert (bioluminescentie). Je ziet het niet met het blote oog, maar een scan-app op je smartphone detecteert het wel. Dit enzym blijft als een tatoeage onder de huid zitten. Wat ‘leest’ je mobieltje? De informatie die in dit enzym is gecodeerd: in ieder geval het merk en patentnummer van het ingebrachte vaccin (vaccin-ID), zodat het vaccinatiebewijs letterlijk bij de hand is. Technisch kan hier heel veel informatie op aangebracht worden (denk bv. aan je totale vaccinatie-schema, je BSN-nummer, je geboorte-akte.)
  X
 2. een hydrogel: een sponsachtig rastervormig velletje van zelfsturende cellen (nanobots). Ze kunnen zich formeren, splitsen en zich weer samenstellen tot andere vormen. We hebben het hier over artificiële intelligentie. Het werkt als een biosensor: het kan van alles in je lichaam ‘meten’. Nu nog via een extern device en straks via je mobieltje is al deze informatie up te loaden naar een database of de ‘cloud’.

Veel huizen zijn reeds gevuld met ‘smart’ spullen. Via electrische pulsjes (aan/uit) communiceren ze met de ‘cloud’ waar de informatie kan worden opgeslagen en ingeregeld op afstand met behulp van een smartphone. Het is dus een twee-wegverkeer. Op dezelfde manier kunnen biosensoren in ons lichaam informatie uploaden naar internet waar het opgeslagen kan worden in de ‘cloud’ of in een database. Met een biosensor niet groter dan een rijstkorrel kunnen bv. allerlei bloedwaarden geregistreerd worden [12]. Deze waarden zijn in code-vorm geprogrammeerd in een soort electronisch circuit gemaakt van moleculen. Omdat de biosensor electrisch actief is gaat deze registratie gepaard met signalen, die pulsen uitzenden.

Met deze pulsen heb je een aan-uit communicatie en dit kan worden vertaald in de binaire computertaal (enen en nullen). Een terugkoppeling vanuit de ‘cloud’ of een database is technologisch al mogelijk. De ontwikkeling van electronica in een biologisch substraat (polymeer) is ook al een eind op weg [13]. Nanoschaal is bouwen met moleculen, daarom kan het allemaal in miniatuur-afmeting gemaakt worden.

Naast Internet-of-Things staat de deur wijd open naar een werkelijkheid van Internet-of-Bodies. Of hoe ze het ook gaan noemen. Databases die al deze informatie 24/7 moeten reguleren zullen niet meer alleen door mensen bemand kunnen worden. Zij zullen (deels) worden vervangen door algoritmes. Dit is  artificiële intelligentie achter de schermen, ontworpen en gecorrigeerd door techneuten op basis van medische informatie uit de moleculaire realiteit (3D). Er zullen ook gedrags-algoritmen ontwikkeld worden op basis van profielen die al gegenereerd kunnen worden uit de intensieve data-mining (data-harvesting).

Het huidige 4G-netwerk kan deze datastroom niet bolwerken. Hiervoor is de 5e generatie met zijn vele, snelle en intensieve frequentiebanden nodig. Maar ook dit zal niet voldoende capaciteit kunnen leveren om een wereldwijd dataverkeer te stroomlijnen. In Shaping Europe’s digital future [14] wordt dan ook al gesproken over 5G/6G. De aardbol zal een gigantische knipperbol worden met miljarden mensen in permanente draadloze communicatie.

Een artificieel hologram
Electronische implantaten met aansluiting op databases dan wel artificiële intelligentie scheppen een technologisch hologram binnen het menselijk bioholon. Het is de combinatie van een DNA/RNA-vaccinatie, straks inclusief nano-identificatie en biosensorschap, en de dikke deken met 5G/6G electromagnetische velden. Dit dringt binnen in ons biofysische hologram en verandert het. Ons DNA gebruikt dit hologram om zijn scripts op te stellen en zal hierdoor ook veranderen.

Dit scenario draait uit op een genetische modificatie van onze soort. Tech-supporters spreken enthousiast over Human 2.0 als de nieuwe mens, maar vanuit mijn optiek wordt het maximaal Human 0.5. Er hoeft geen twijfel over te bestaan dat we te maken krijgen met onvoorspelbare en ook onvoorstelbare  effecten. Het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat de natuurlijke energievelden (holons) en scheppende informatiecodes (matroesjka’s) onderbroken worden in hun expressie op individueel en lichamelijk niveau.

Ze worden in andere circuits gedwongen, maar de agenda van het World Economic Forum annex WHO/VN indachtig verwacht ik eerder een blokkade. Een controleerbare wereldbevolking en een unieke-creatieve individualiteit met vrije wil sluiten elkaar uit. In hoeverre het dan nog mogelijk is om onze kosmische en goddelijke inborst gestalte te geven op deze planeet is koffiedik kijken, maar in mijn ogen ziet het er niet goed uit.

Crisis, een uitnodiging tot keuze
De huidige ontwikkelingen betekenen, naar mijn mening, dat we op dit moment in de geschiedenis met de onvolledige informatie die we hebben voor ons zelf een keuze moeten maken. Een keuze die we nu nog hebben. Een keuze niet beredeneerd vanuit argumenten, maar geworteld in een gevoel, een intuïtie, in het hart, desnoods in de onderbuik. De scenario’s lijken gereduceerd te zijn tot twee tijdlijnen: een Ascensie met een DNA-upgrade of een Reset met een DNA-downgrade.

De eerste deur leidt naar een herstel van ons kosmische ontwerp. De tweede deur leidt naar een nieuw technologisch ontwerp. In beide gevallen ontstaat er een nieuw soort mens, maar wel totaal verschillend van elkaar. “We are stardust, we are golden …” dichtte Joni Mitchell in 1969 en zongen Crosby, Stills & Nash de wereld rond in 1970. In de 2e helft van de jaren 60 was er een grootschalige kosmische instroom die de zaadjes plantte voor deze upgrade. Toen vingen we een glimp op van wat we werkelijk zijn.

Het was een herinnering die boven kwam drijven. Vanaf 1987 kregen de zaadjes ook water en voedingstoffen om vanaf 2012 een begin te maken met ontkiemen. Als we onze ogen gesloten houden blijven we in een donkere grond zitten. Als we anderen meer vertrouwen dan onszelf, als we denken dat we veiliger zijn in andermans handen, als we bang zijn om te leven, dan is er de deur naar een technocratisch bestaan. En zullen we geleefd worden.

Durven we nu boven de grond te komen en een nieuw leven in de ogen te kijken? Durven we onze voelsprieten uit te steken om een nieuwe wind te voelen? Durven we te kiezen voor LIEFDE? En durven we te vertrouwen op de goddelijke kracht die we zijn? Dan is er de deur naar ons ZELF. Dan zullen we LEVEN.

Lillian Richell

oktober 2020

* * *

links:

  1. https://zachbushmd.com/knowledge-virome
  2. https://www.fda.gov/media/134922/download (= een oude studie uit februari 2020)
  3. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.8.2000171#html_fulltext
  4. https://www.fda.gov/media/134922/download
  5. https://www.researchgate.net/publication/344240007_Unusual_Features_of_the_SARS-CoV-2
  6. https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/2015-vs-en-chinese-wetenschappers-maken-coronavirus
  7. https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-ontmaskering-van-het-valse-corona-verhaal
  8. https://www.nature.com/articles/nm.3985
  9. https://www.researchgate.net/CoV-2_A Bioweapon_Truth_Revealed_Uncovering Large Scale_Organized_Scientific_Fraud
  10. https://breggin.com/fauci-funded-chinese-us-research-led-to-covid-19
  11. https://www.bitchute.com/video/KjFRsu61fdiX
  12. https://www.youtube.com/watch?v=izC2y2ssE9k
  13. https://profusa.com/injectable-body-sensors-take-personal-chemistry-to-a-cell-phone-closer-to-reality
  14. https://www.openaccessgovernment.org/electronics-in-the-body/92569
  15. https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/

1 gedachte over “DNA up-and-down..

 1. Wat een indrukwekkend en compleet artikel. Wat een onderzoek heeft de schrijfster ervoor verricht. Heel mooi hoe ze het intuïtief bij elkaar heeft gebracht tot een samenhangend geheel. Compliment daarvoor.

  Bij het lezen van hoe alle energetische velden elkaar omhullen en doordringen moest ik denken aan iets dat ik in mijn artikel ‘Het museum van mijn ziel’ heb beschreven, waaruit opgemaakt kan worden dat kinderen al een heel verruimd bewustzijn kunnen hebben. Ik heb er met andere mensen over gesproken en zij herkenden hetgeen ik in het volgende citaat weergeef:

  “Ik kan me herinneren dat ik toen ik voor het eerst mijn adres mocht opschrijven, dat op de volgende manier deed.

  Eerst schreef ik mijn naam, dan mijn woonadres, plaatsnaam, gemeente, provincie, land, Europa, wereld en uiteindelijk universum. Dit geeft voor mij aan dat het voor mij als kind op een onbewust niveau al duidelijk was dat mijn Zijn niet gebonden was aan mijn geboortelocatie. Er was dus toen al de potentie aanwezig tot een veel ruimere beleving van Zijn.

  Uitdijende cirkels
  Mijns inziens houdt dit in dat in ons de potentie al aanwezig is tot het verruimen van ons bewustzijn tot steeds verder uitdijende concentrische bewustzijnscirkels, waarin wij ons met het ontwikkelde zelfbewustzijn als middelpunt ervaren. Dit wordt in essentie weergegeven door het astrologische symbool van de zon. Een cirkel met in het middelpunt een stip.

  Symbolisch geeft dit de vereniging van het mannelijke en vrouwelijke weer. Het vrouwelijke is de omtrek van de cirkel, die alles behoedend liefdevol omsluit en doordringt. Het mannelijke is de punt, die de gehele cirkel vanuit het centrum doordringt en met kracht zich naar buiten toe beweegt in een eindeloos patroon van concentrische cirkels.

  Eigenlijk is die cirkel een spiraal, die zich in onze door schaduwwerkingen beheerste tijd opwaarts of neerwaarts kan bewegen. In onze tijd mogen wij de keuze maken in welke richting wij deze spiraal willen laten gaan.”

  Bedankt voor dit mooie artikel Lillian en ook Guido voor het plaatsen ervan.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.