Advertentie

Ik ben geen marionet..!


x

x

Ik ben geen marionet..!

 2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Dromen en realiteit.. Allemaal hadden en hebben we zo onze dromen en idealen. Waarvan we gehoopt hadden en misschien nog hopen, dat we die gedurende ons leven zouden kunnen verwezenlijken. Voor  de één zijn ze bewuster dan voor de ander. Die dromen en idealen worden vaak door uiterlijke beelden gevoed en geïnspireerd. Uiterlijke beelden die ons worden aangereikt en veelal op een overweldigende wijze onbewust aan ons worden opgedrongen (HIER). Zij worden ons met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten door onze opvoeders, het onderwijssysteem en de rest van het sociaalmaatschappelijke indoctrinatiesysteem.

De uiterlijk geïdealiseerde in ons geïmplanteerde werkelijkheid wordt daarmee tot een innerlijk na te streven werkelijkheid gemaakt. Het overschrijft daarmee ons innerlijk zielprogramma. De ‘Amerikaanse droom’ is daar één van de meest bekende voorbeelden van.

Die droom was en is nog steeds fundamenteel verbonden met het vergaren van geld, bezit (dus macht), het beroemd worden en een op ego-drijfveren gebaseerd psychopathisch/narcistisch machtsimperium te scheppen. Het komt voort uit het willen overstijgen van het eigen opgelopen Calimero-complex, dat door een Talmudisch Joods superioriteitsdenken vergiftigde heersersmentaliteit aan ons is opgedrongen. Daar vloeit uit voort dat een ieder op een onvrije manier aan de wereld wil laten zien hoe groots en belangrijk hij/zij is.

Daarbij het liefst de economische dictatuur dienend. Dit is de meest fundamentele ego-drijfveer voor het willen hebben van economisch/maatschappelijk succes. Maar die illusionaire grootsheid ontmoet zijn relativerende tegenkracht in de confrontatie met de door het Talmudisch Jodendom bepaalde (‘Nieuwe’) wereldordening.

Met veel plezier heb ik naar een compilatie van de verschillende shows van George Carlin gekeken, die hij gedurende zijn 71-jarige leven heeft gegeven. Hij wist als geen ander de misleidende leegheid van de Amerikaanse (door Talmudisch Joodse bankiers geïnspireerde) droom op een heel humoristische, met een heel serieuze ondertoon, weer te geven.

 In memoriam George Carlin

Iedere cultuur heeft zo haar eigen assholes
Het droomverhaal hoeft niet altijd Amerikaans te zijn. Iedere cultuur heeft zo haar eigen tot machtsposities doorgedrongen na te streven voorbeelden van gewetenloze op macht beluste manipulatoren, die hun eigen Calimero-complex overschreeuwen. Zie de ontwikkelingen binnen verschillende culturen op dit moment.

Zelfs op spiritueel vlak kan men de uitwerking van dit Calimero-complex waarnemen. In mijn beleving is iedere geestelijk leraar, die er misschien onbewust op gericht is om een aanbidding van een grote of minder grote schare van volgelingen te scheppen, bezig met het overschreeuwen van het eigen Calimero-complex. Hij/zij weet dat te doen door het eigen persoonlijk opgebouwde charisma daarvoor te misbruiken.

Privé-voorbeeld
Zelf heb ik een aantal jaren met een partner samengeleefd, die een enorm charisma had. Naar later bleek was dat charisma gebaseerd op een narcistisch overschreeuwen van haar eigen Calimero-complex. Zij wist dat  charisma in te zetten op alle gebieden waar zij haar aandacht op richtte. Zij hield zich bezig met astrologie, tarot, lokale politiek, mediumschap en kunst. Zij wilde  op al die gebieden de beste zijn.

Ze had de ambitie om, door het opzetten van een spiritueel politieke partij, door willen dringen tot de landelijke politiek en zelfs premier te willen worden. Het resultaat en de psychisch/emotionele gevolgen van mijn eigen Calimero-complex konden in mijn relatie met haar niet op tegen het hare. Dus exit relatie.

Ik ga er vanuit dat vele mensen onbewust wel graag een wereldheerser of op zijn minst een belangrijk leider zouden willen zijn, om de wereld en dus de mensheid naar de eigen egocentrische behoeften te willen herscheppen. Het god willen spelen en alles naar het eigen evenbeeld te willen (her)scheppen zit diep onbewust in ons allemaal. Het is de egowerking van Lucifer in ons allemaal. Ja, of we het nu willen weten of niet, eeuwenlange Luciferische indoctrinatie is de basis geworden van ons huidige menselijke zijn!

Hunab Ku, het hart van de melkweg, zoals vooral gesymboliseerd door de Maya’s.

Ik en de ander, of de ander zien als jouw andere IK.
Het is nu eenmaal de basis van het menselijk Luciferisch gefundeerde ego om alles dat anders is dan de eigen belevingswereld als vijandig te zien, te willen bestrijden en om te willen vormen naar de eigen beleving van de werkelijkheid. Dat geeft immers de zekerheid van dat je goed bent en er mag zijn. De satanische krachten die deze planeet hebben overgenomen weten dit vanuit hun occulte kennis maar al te goed en weten deze kennis in hun psychisch/emotioneel bespelen van de mensheid op een overtuigende manier uit te buiten.

Daarbij is er in mijn beleving, wat betreft de westerse wereld, een historische scheidslijn te trekken tussen het voorchristelijke tijdperk en de tijd na de werkzaamheid van Christus op aarde. Zoals ik mijn vorig artikel schreef (HIER), zie ik de zuivere Christelijke boodschap als een 2.0-versie van Gautama Boeddha’s boodschap. Maar ook de Maya’s hadden hun visie op de sociaal menselijke verhoudingen.

In Lak’ech Ala K’in

Ik ben de andere JIJ en JIJ bent de andere IK

De essentie is of jij jezelf en je eigen egocentrische behoeften als uitgangspunt neemt voor het welzijn van het geheel, of het welzijn van het geheel als uitgangspunt neemt voor ook jouw welzijn. Dit spanningsveld tussen ik en de ander is door de geschiedenis heen misvormd. Vooral door het machtsspel van verdeel en heers. Het is omgevormd tot een collectiviserend concept van wij en die anderen. Door een  sociaalmaatschappelijk en sociaalwetenschappelijk beïnvloedend programma van indoctrinerende mindcontrol hebben velen geleerd, om hun eigen op individueel niveau ervaren egovijanden uit te vergroten tot groepsvijanden.

Deze kunnen vele vormen aannemen, zoals etnisch/culturele of (inter)nationaal kunstmatig door de Talmudisch Joodse overheersingsdrang geschapen goyim-vijanden. Dit is in mijn beleving de basis van het geopolitieke machtsspel dat er momenteel plaatsvindt. Ook ik heb dit hierboven benoemde Calimero-syndroom in mijzelf ervaren.

Bij mij was er echter het probleem dat Calimero het vertikte om zich te ontdoen van de eierschaal, die maar steeds op zijn kopje bleef plakken… Waardoor hij zichzelf steeds klein hield en maar bleef vechten tegen die grote boze buitenwereld, die hem steeds bleef vertellen hoe klein hij is.

Zelfs als hij eens iemand tegenkwam die hem vertelde dat hij helemaal niet klein is, kon hij dat niet geloven. Waarmee ik maar wil zeggen dat het geloof over en het beeld van jezelf bepalend is voor wie je op ieder moment bent. Dus dat we allemaal onze eigen werkelijkheid scheppen. Een film die dit weliswaar op een typisch geromantiseerde Hollywood-manier verbeeldt is ‘What dream may come’ (HIER).

Menselijke psychologie
De menselijke psychologie is uiterst complex. Vele knappe door het universitair matrixsysteem opgeleide koppen, hebben zich daar in de afgelopen eeuwen over gebogen. Afhankelijk van de tijdsgeest, die er door een bepaalde tijdsperiode waaide, werd er een beeld gevormd van de  menselijke psyche. Het beeld van wie de mens is en zou kunnen zijn, was en is dus nu nog steeds geheel afhankelijk van tijdelijke gedachteconcepten.

Ik zou daar nu een historische opsomming van kunnen geven, maar vind dat niet nodig. Waar het echter om gaat is te leren zien hoe de gedachten van anderen over wat het leven en wie de mens is, in de loop der tijd de plaats in zijn gaan nemen van hoe ieder individu zichzelf en het leven ervaart.

De kracht van oudere culturen is dat zij door middel van mythologische beelden het voor de mens beleefbaar maakten, hoe kosmische krachten in de menselijke psyche doorwerken. Het werk van Carl Jung is onze moderne tijd is wat dit aangaat baanbrekend geweest. Het was baanbrekend betreffende het inzicht verschaffen in hoe die oude mythologische beelden doorwerken in de menselijke verhouding tot de kosmische krachtenwerkingen en de intermenselijke relaties. Hij noemde dit archetypische beelden.

Het zijn betekenisvolle beelden die diep verbonden zijn met wat de mens in emotionele en gevoelsmatig innerlijke belevingen ervaart. Deze beelden zijn tevens een belangrijk onderdeel van de zoektocht naar de Bron van het eigen bestaan. Dit is dus in vele oude beeldende verhalen, mythen, sprookjes, sagen en legenden overgeleverd. Daar hoorde ook het verhaal van de zoektocht naar de Heilige Graal bij (HIER).

Het denken over in plaats van het be-leven..
Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat al dat denken over de mens en zijn sociale verbindingen totaal niets zegt over de mens en die verbindingen. Het blijft een denken over, dat in onze moderne tijd in het rationeel/analytische denkhoofd plaatsvindt. In juli 2017 heb ik een artikel geschreven over het verschil tussen kennis en wijsheid (HIER). Een citaat uit dat artikel:

Een weten zonder een inhoudelijk gefundeerde beleving van wat men weet, is gericht op exploitatie en machtsmisbruik van wat men weet. Het is gericht op een egocentrische uitbuiting van wat men weet, zonder een gevoelsmatig moreel/ethische verbinding. Daarbij geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor de gevolgen die uit dat niet ethisch gefundeerde weten/gedrag voortkomen.

In feite komt het er op neer dat zij die ´weten´ hun door kille en gevoelloze methoden verkregen kennis misbruiken. Zij doen dit door de onwetenden omwille van machtsredenen af te troeven, hun daarmee te kunnen manipuleren, intimideren en controleren. Hen in een Calimero-complex vast te zetten.

Door kennis verkregen macht geeft een status van autoriteit. De in onze wereld aanwezige scholingsmethoden zijn er op gericht om de kennis hebbende autoriteiten kritiekloos en dus slaafs te leren volgen. We hebben dit principe in de afgelopen eeuwen op zowel religieus als werelds gebied kunnen waarnemen. Die tijd van op kennisautoriteit gebaseerde macht is nu echter ten einde. Het internet heeft iedereen de mogelijkheid gegeven om zelf zoveel mogelijk kennis te verzamelen en daarmee de autoriteiten te kunnen weerstaan.

De Y-splitsing
Al het voorgaande heeft ons geleid tot het moment in de tijd, waarin wij nu op deze wonderschone planeet aarde met elkaar, op een vernieuwende en vooral het leven ondersteunende manier mogen gaan leren samen te leven. Zoals ik in mijn eerdere artikel ‘De mens: verbinding tussen aarde en kosmos..’ (HIER) ook heb aangegeven, bevinden wij ons nu op een cruciale Y-splitsing, Daarbij hebben we te kiezen tussen twee wegen die ons beiden naar een totaal verschillende toekomst zullen leiden. De ene weg leidt naar nergens.

Talking Heads – Road to Nowhere

Uiterlijk of innerlijk geïnspireerde dromen
De andere weg leidt ons naar een samen zijn in liefdevolle acceptatie van elkaars wederzijdse verschillen, geïnspireerd door al wat er in onze ziel leeft aan geestelijk verheffende dromen en idealen. Het zijn deze dromen en idealen dat ik mijn ziel met me meedraag en door geen enkele uiterlijke indoctrinatie heb laten overschrijven. IK ga daarvoor en heb dat op mijn manier in mijn leven getracht vorm te geven.

Daarbij voelde ik mij ook steeds weer tegengewerkt door de satanisch/maatschappelijke realiteit waarin ik geboren ben. Een realiteit waar velen zich door het magisch realistisch misvormende karakter ervan hebben laten meenemen. De film ‘ Now you see me’ (HIER) en het vervolg (HIER) laten zien hoe het werk van de magisch realistische misleiders eruit ziet.

In beide films wordt de organiserend misleidende kracht op de achtergrond ´The Eye´ genoemd. Deze kracht wordt als beeld neergezet die, met behulp van vaardige illusionisten, mensen een bewustzijnsmatig rad voor de ogen te draait en een eigen agenda uit te kunnen rollen.

Uit de films blijkt dat de grootste kracht van de illusionisten het af- en misleidend sturen van de waarneming van de toeschouwers is. De vraag is dan natuurlijk waar zij ons van af willen leiden. Het antwoord is, het werkelijk contact maken met de in onze ziel aanwezige dromen en het ons verbinden met ons ware goddelijke wezen. Ik heb deze films ervaren als een intrigerende openbaring. Maar vooral ook als een bevestiging gezien van mijn diepste overtuiging betreffende de aan ons voorgetoverde geopolitieke circusshow (HIER).

Calimero neemt een bevrijdende vlucht
Natuurlijk ben ik gedurende mijn leven sinds 1958 ook getuige geweest van deze waanzinnig emotioneel pakkende en sturende illusionistische wereldshow. Maar mijn innerlijke begeleiding heeft mij steeds weer de kracht en moed gegeven om mij op mijn eigen individuele weg verder te doen gaan. Het heeft mij de kracht gegeven om de juiste keuze te maken. Een keuze waar wij allemaal voor geplaatst worden.

Men kan kiezen voor een kunstmatig geschapen groepsbelang, met het daarbij horende ondersteunende wij-gevoel. Dat kunstmatig geschapen wij-gevoel is vaak een vervanging voor het in de jeugd gemist hebben aan een ondersteunend familiegevoel (HIER).

De andere keuzemogelijkheid is het desnoods in een zelfverkozen isolement te leven en een eigen weg te gaan. Ik heb dus besloten om voor het laatste te kiezen. En vooral met anderen te blijven delen wat mij innerlijk beweegt, om op die manier contact te maken met de grotere familie van de mensheid.

Die grotere familie laat zich niet verdelen en beheersen op basis van welke verschillen dan ook! Zij gaat voor de werkelijke hartverbinding. Wat mij innerlijk beweegt is het besef, dat ik geen marionet ben van wie dan ook en dat ik me niet voor hoef laten te schrijven hoe ik mijzelf en al het leven op deze planeet heb te ervaren.

Ik kan alleen maar mijn hoop uitspreken dat jullie dit ook zullen doen.

I am not a puppet,
A robot, a slave, or a fool.
I will find a way to get out of this play
And create a life that is true.

(Vertaling:

Ik ben geen marionet,
Een robot, een slaaf of een dwaas.
Ik vind een manier om uit deze voorstelling te geraken
En een leven te scheppen dat klopt.)

Astrology for the Soul, October 31, 2018

Wat is de zin van het leven, anders dan het vinden van de ware Liefde in je eigen ziel en een vergevingsgezind samen leven met alle andere wezens?

Arend Zeevat

3 november 2018

32 gedachten over “Ik ben geen marionet..!

 1. Mooi geschreven weer Arend. Het is een mooie ervaring de grote veranderingen die ontstaan te mogen meebeleven. Die veranderingen zijn o.a. door mensen als jij veroorzaakt waarvoor mijn dank ondanks dat ik het niet altijd helemaal met je eens ben.

 2. Zo geen Robots, wat dan wel, bij je geboorte ben je een onverbrekelijk deel van wezens aanwezig op deze planeet, met welk doel “WHO KNOWS”, je kunt je verbeelden daar niet bij te horen, in een soort fantasia te gaan leven, en dit gaat ook, tot op zekere hoogte, en zeker moment, als de werkelijkheid je inhaalt, wat ik persoonlijk en ook vrienden met mij hebben moeten meemaken !
  Maar goed het is weer een leuk denk stuk, en die worden steeds zeldsamer, dank en groet Jenne

  OOK MOOI !

  Those who make peaceful resolution impossible, will make violent resolution inevitable !
  Waarheid groter als een koe !

 3. Ja Arend, vaak die Happy Few, die zich zelf ergens een utopia creéerd, en zich zo buiten het doogewone burger leven plaatst, en zich zelf dan gaan verkopen als de uitverkoren hap, ik heb er heel wat langs zien komen, heb tweemaal met mijn echtgenote deelgenomen, voor korte tijd, meestal strookte het na een poosje niet meer met onze fatsoens gevoelens, en het vervalt steeds opnieuw in de overtreffende trap van ?, vaak zijn er personen die zich op gaan werpe als de Guru, nou ja dat was dan helemaal niet de bedoeling, wij kwamen uit families waar gold, doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg, ja veel burgelijker kan het niet, maar goed voel me geen robot, meer een toch uiteindelijk geslagen oud Provo, zo van in den beginne, was er een jonge man die in de persoonlijke vrijheid geloofde, maar constant water bij de wijn moest doen, en nu bocht moet drinken, zijn eigen vergalde levenswater, groet Jenne

 4. Arend.
  Velen zijn van mening dat je geld (rijkdom) nodig hebt om gelukkig te zijn maar is dat ook zo?
  Nee dat is niet zo al is het natuurlijk wel een stuk makkelijker wanneer het gaat om rekeningen te betalen.De meeste mensen wordt door hun ouders en scholing bij gebracht dat wanneer je wat wilt bereiken je ervoor moet werken,en ook ik ben daar heel lang van overtuigd geweest en heb daar aan mee gedaan.Zolang je werkt en alle rekeningen betaald (vooral belastingen aan de staat) is er niets aan de hand,maar de problemen beginnen pas wanneer mensen hun werk kwijtraken want dan is het niet ondenkbaar dat je hetgeen waar je voor gewerkt hebt binnen zeer korte termijn kwijtraakt omdat de staat onmogelijke eisen en kortingen op inkomen/uitkeringen doorvoert.Er zijn in Nederland bv 100.000 den werkelozen en de staat maakt bv van zieke mensen (mensen die deels afgekeurd zijn) hun inkomen afhankelijk van werk vinden en wanneer je geen werk vind dat wordt je dusdanig gekort dat je uiteindelijk eindigt bij de voedselbank bijvoorbeeld. Hiermee zegt de staat eigenlijk dat al die werkelozen niet willen en dat lijkt mij sterk maar voor de staat is het wel deze richtlijn dat bepalend is waardoor veel mensen in armoede terecht komen.Er is ook schuldhulpverlening en maatschappelijk werk bv en die mensen doen ook hun best maar zijn ook aan regels gebonden en mijn mening is dat zij moeten afhaken wanneer het geld kan gaan kosten voor gemeenten of de overheid.
  Zij kijken terecht of er geen overbodige uitgaven zijn die geschrapt kunnen worden waardoor je meer over houd voor levensonderhoud alleen op het moment dat alle overbodige uitgaven geschrapt zijn en je echt nergens meer op kunt bezuinigen mag je hopen dat je genoeg over hebt om eten te kopen want dat is het punt dat de overheden je in de steek laten zodra het hun geld kan gaan kosten (ook al heb je daar net als ik meer dan 30 jaar voor betaald via belastingen voor sociale voorzieningen).Vervolgens zijn er veel mensen die dan op je neer kijken en vaak hun ongefundeerde mening klaar hebben terwijl ze niets van de omstandigheden weten waardoor iemand in de problemen terecht komt.Nou neem ik mezelf als voorbeeld niet om zielig te doen maar om te laten zien hoe kortzichtig velen zijn.
  Ik heb meer dan 30 jaar gewerkt,werd ziek en verloor mijn werk daardoor,vervolgens moest ik mijn koophuis verkopen wilde ik niet met een restschuld blijven zitten en uiteindelijk sta ik na al die jaren werken en betalen voor sociale voorzieningen nu bij de voedselbank maar ik heb nergens schuld.
  Nu zijn er velen die hun mening klaar hebben en op mij neer kijken en dan denk ik vaak zo die is dom.Wat is vaak het geval zij werken en hebben vaak een nieuwe of vrij recente auto en pronken daarmee maar dan vraag ik me af is die auto van hen of van de bank? Wanneer die auto van de bank is waardoor ze verplicht elke maand een termijnbedrag moeten neertellen omdat anders die auto in beslag genomen wordt hebben ze eigenlijk nog minder dan ik want zij hebben schuld.Kwa uiterlijk hebben ze dan meer maar bij velen is die schijn bedrog.
  Na bijna 20 jaar hypotheek betalen ben ik mijn huis kwijt en velen zouden dan in de put zitten.Natuurlijk het gaat mij ook niet in de koude kleren zitten maar dan denk ik och nu huur ik en heb nog steeds een douche,dak boven mijn hoofd en het echt noodzakelijke om te overleven zolang ik natuurlijk de huur en energierekening blijf voldoen natuurlijk.
  Een bijna leeg huis is ook veel makkelijker te onderhouden en schoon te maken natuurlijk.
  Velen moeten werken om comfort/luxe te behouden en hebben zichzelf op die manier slaaf van hun eigen verlangen naar het materiele gemaakt. Ik weet dus niet wat beter is wel bezit hebben of geen bezit hebben maar mij kunnen ze niet veel meer afnemen en ik weet dat mij niets te verwijten valt maar wel de overheden en gemeenten want zij hebben meegewerkt aan afbraak om mensen vervolgens niet te helpen maar aan hun lot over te laten.

 5. Familie gebeld, vrouw alleenstaand, twee kinderen, huurhuis, tot 1700 per maand, alle uitkeringen, toeslagen kinder etc. te samen. Voedsel bank, ze heeft het nog nooit zo goed gehad, heeft zeeên van vrije tijd en voor haar hobby’s en voor haar kinderen, snodaard helpt soms een vriendin etc etc !

  1. Jenne.
   Je bent compleet uit je nek aan het l.ll.n wat waarschijnlijk voort komt uit jouw overtuiging dat er teveel uitkeringen verstrekt worden aan mensen en dat er teveel profiteurs zouden zijn.
   https://voedselbankennederland.nl/kom-ik-in-aanmerking-voor-een-pakket/ wanneer je deze lijst bekijkt zie je dat een alleenstaande met twee kinderen niet meer dan € 385,- per maand te besteden mag hebben anders komt men niet in aanmerking voor de voedselbank.
   Ga nou geen onzin vertellen en kom gewoon met bewijs voor hetgeen jij beweert.

 6. Ze heeft het mij zelf vertelt, uitkering plus toeslag plus voor twee kinderen exstra toeslag, ze komt op +/- 1690.= bruto, netto weet ik niet, maar ze mag naar de voedselbank, kleren uit de kringloop,
  ja nou geen vetpot, maar zuinigjes aan natuurlijk, misschien er hier of daar wat bij, ja je gaat niet dood van de honger, verder hangt het van je eigenvindingrijkheid af !

  1. Jenne.
   Ik moet als alleenstaande rondkomen van € 936,80. Heb daarbij € 95,00 aan zorgtoeslag op een zorgpremie van € 123,67. En heb € 195,00 aan huurtoeslag op een huur van € 496,21. Daarnaast heb ik nog mijn energie-, water- en telefoon/internetrekening. Dus als je hier open minded naar kijkt zul je de waarheid van de reactie van Arnold wel in moeten zien.

  2. Arend.
   Wanneer ik het zo bekijk is mijn situatie ongeveer gelijk met die van jou,maar je bent ook nog de WA en inboedelverzekering vergeten en dan mag je maar hopen dat wanneer je naar de dokter gaat je weer niet zelf moet betalen voor medicatie of wat dan ook omdat de zorgverzekeraars dat weer eens niet vergoeden.Dan kunnen ze wel zeggen dat je dan in termijnen mag betalen maar dan nog heb je elke maand minder te besteden.Gemeentelijke heffingen daar kun je waarschijnlijk kwijtschelding voor krijgen maar heb je een hond dan moet je toch hondenbelasting betalen ook al is het je maatje en heb je heel je leven een hond gehad,dat maakt hen niets uit dan ruim je hem maar op toch? Maar goed ze moeten ergens geld vandaan halen om gematigde rebellen in het buitenland te sponsoren of niet?

  3. Arnold 6.3.

   Aan verzekeringen in welke vorm dan ook werk ik niet aan mee. Dus dat scheelt alweer in de kosten.

   Ik ga niet naar de dokter of de tandarts, omdat ik mij de kosten van het eigen risico van 385 pleuro’s niet kan veroorloven. Voor mij dus des te meer een reden om op mijn eigen manier mijn gezondheid in stand te houden. Tot nu gaat dat goed. Heb wel wat gebitsproblemen gehad,, maar wist met die met natuurlijke middelen op te lossen.

 7. Beste Arend, het is toch de bedoeling dat men mensen tijdelijk helpt, om een levens crisis te overwinnen, wel dat is mijn gedachte, het wordt vaak als een vroeg tijdig met pensioen gaan gezien, hier waar ik woon hebben de mensen aanzienlijk minder steun sociaal gezien, maar dat was altijd zo, meer in familie verband, zelf voorziening, Zaterdag wordt er landelijk geprotesteerd in Frankrijk het wordt te gek, de overheid eist steeds meer, en dat valt hier slecht.
  Iedere situatie is anders bij mensen, hoe zit je inmekaar, ben je een vechter of wacht je maar af, ziekte of zwakte is wat anders, nee ik val Arnold niet aan heb ik geen enkele reden voor, vriendelijke groet en wens je sterkte, Jenne

  1. Beste Jenne.

   In onze economische dictatuur bestaan er geen tijdelijke crises. De hele economische dictatuur is, door de macht van de geld uit het niets scheppende banken, één grote chronische crisis voor Jan met de korte achternaam en Truus Doorsnee. Zij hebben eenvoudigweg niet de mogelijkheid om aan hun door dit parasitair bancaire systeem opgelegde leven op een legale manier te ontkomen. Dit hele helse systeem is er vanaf het begin op gericht om hen iedere mogelijkheid tot zelfwaardering en zelfvoorziening te ontzeggen. Want als mensen werkelijk in hun eigen levensonderhoud zouden kunnen voorzien, los van dit parasitaire systeem, dan zijn zij niet meer te manipuleren, indoctrineren en te controleren door hen die hun levensvoorwaarden en levensomstandigheden menen te moet dicteren.

  2. Jenne.
   Normaal gesproken zou een uitkering tijdelijk moeten zijn totdat iemand weer werk heeft gevonden bv.Maar wat nou als dat niet lukt? Omdat werkgevers bv automatiseren of liever goedkopere Oost blok krachten hebben waarvoor ze geen pensioen afdracht hoeven te betalen om maar iets te noemen? Pak em beet nu zijn er ongeveer 500.000 werkelozen die ingeschreven staan als werkloos maar wat ze niet mee tellen zijn de werkelozen in de bijstand omdat dat geen werkelozen zouden zijn maar bijstandsgerechtigden terwijl velen toch echt op zoek zijn naar werk.Dan hebben we ook nog 300.000 werkenden die niet meer rond kunnen komen. Alles bij elkaar kom je dan op 1.000.000 mensen die op of onder de armoede grens leven en geloof me komend jaar zal dat nog dramatisch toenemen omdat1.De BTW van 6 naar 9procent gaat (een stijging van 50% op dagelijkse boodschappen).2.De zorgpremie gaat naar boven.3.energie en dan met name gas wordt duurder en dan heb je nog veel meer dingen natuurlijk die bijna routinematig elk jaar stijgen en niet omdat echt nodig is.

  3. https://nos.nl/artikel/2280537-proef-in-gemeenten-met-betalen-vaste-lasten-om-schulden-te-voorkomen.html
   Zoals een onderzoeker al schreef in deze verwijzing is dit een lapmiddel en zal het niet de echte problemen oplossen.
   De overheden kijken zelden of nooit naar vaste lasten die iemand had toen hij of zij aan het werk was en dat ook kon betalen.
   Of mensen nu ontslagen worden of ziek worden maakt voor de overheden niet zoveel uit en zij voeren gewoon kortingen op uitkeringen door wanneer men niet aan de gestelde eisen voldoet.Ook al is er niet voldoende werk wat bij iemand past of komt men niet aan een baan wanneer men nog in staat wordt gesteld te kunnen werken maar wordt men niet aangenomen omdat niemand op een ziek persoon zit te wachten (tenzij het voor die werkgever aantrekkelijk wordt gemaakt door subsidies te verstrekken vanuit de overheden) waarbij het dan de vraag is of het genoeg oplevert om de vaste lasten te kunnen betalen en geld om van te leven over te houden voor hem of haar die afhankelijk is van die uitkering.
   Ik vind het erg om te lezen dat ze nu net doen of mensen niet met geld kunnen omgaan en hun uitgaven niet zelf in de hand kunnen houden.
   Dit is niet anders dan voorkomen dat gemeenten of de staat hun uitkeringen zouden moeten verhogen nadat ze eerder alleen maar gekort hebben waardoor mensen in de financiële problemen gebracht zijn door die overheden.Uitzonderingen zijn er altijd en ook mensen die niet met geld kunnen omgaan zullen er zijn maar om alles nu op één hoop te
   gooien terwijl mensen die eerder toen zij nog werk hadden wel konden rondkomen en niet moesten aankloppen bij de overheden en nu noodgedwongen dat wel moeten doen gaat te ver.Wanneer mensen hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen door een tekort aan geld of hoge vaste lasten waar men geen invloed op heeft kan alleen meer geld of lagere vaste lasten uitkomst bieden en is de boekhouding uit handen geven geen oplossing.

 8. Arend – Arnold

  Prachtig artikel op The Post Online : door Jan Herman Brinks ; Politiek Links Presenteert enz.
  De reden waarom wij Nederland hebben verlaten, het paradijs van de Farizeërs , Jenne

 9. Hebben julie wel eens overwogen Nedeland te verlaten, nou ook niet zonder problemen, maar dat volle Nederland, bij de echte grote krach die komt ben je in Nederland aan de duivel overgeleverd !
  Moet zeggen, eerlijkheids halve heb nooit in zo’n sombere situatie verkeerd, maar tijden veranderen, en de mogelijkheden voor persoonlijk initiatief nemen snel af ! ik wens jullie veel wijsheid en geluk, want zonder geluk vaart niemand wel.
  Valt me in twee vrienden van me, compleet aan de grond, klein bootje kunnen kopen daar wonen ze op en doen klusjes, liggen gewoon in de haven kost weinig, water toe meestal electriciteit via via, ja de nouveau boot people, maar ze zijn happy, en worden met anderen toch getolloreerd, komen er steeds meer, het klimaat is natuurlijk anders dat wel, en het schijnt oude vissers volkjes zijn nou begrijpen het beter, in Nederland kan het ook, groet Jenne

 10. Nou zag ik vanmorgen Mona Keizer bij WNL en die had het over werken en mensen uit de bijstand die moesten een verkorte scholing krijgen en dan aan het werk geholpen worden of zoiets.
  Telkens hoor je alleen maar dat de werkgevers geen werkmensen kunnen vinden en dan gaan ze pushen terwijl ze te dom zijn om in te zien dat hun eigen regeltjes en wetjes er juist voor zorgen dat mensen niet kunnen gaan werken afgezien nog van het feit dat ze een paar jaar terug voldoende geschoolde werkmensen hadden maar in grote getalen zelf op straat hebben gezet.
  Nu gaan roepen dat je geen werkvolk kan krijgen maakt natuurlijk wel de weg vrij om goedkopere krachten vanuit het buitenland te halen.
  De vraag is ook waarom telkens de nadruk ligt op mensen die ziek zijn of in de bijstand zitten om die EERST aan het werk te zetten,waarom niet gezondere mensen die zich 100% kunnen inzetten EERST helpen?Zijn die misschien te duur omdat ze vol loon moeten hebben? terwijl je zieken en bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering kunt laten werken wat voor de werkgevers weer goedkoper is?Dat zegt toch genoeg lijkt mij.
  Dan is er ook nog een regel ivm eigenrisicodragerschap wat in mijn geval betekend dat wanneer ik werk vind 70% bij het UWV ingeleverd moet worden zodat ze kunnen verrekenen met werkgevers en/of verzekeraars.Ook zullen zorgtoeslag en eventuele huursubsidie komen te vervallen wat betekend dat ik mogelijk geld moet meenemen wanneer ik al werk kan vinden.
  Dat is de realiteit en dat vergeten lieden als Mona Keizer voor het gemak maar even als je de mensen maar aan het werken krijgt toch of het nou oplevert voor die arbeidskracht of niet maakt niet uit.Inderdaad Arend hoe kan iemand dan nog zelfvoorzienend worden en voor zichzelf zorgen? Bij de belastingdienst weten ze kennelijk wel voor zichzelf te zorgen kijk maar.
  https://nos.nl/artikel/2259464-belastingdienst-ontsloeg-vijftien-frauderende-medewerkers.html

  1. Je hebt hier een belangrijk punt Arnold. Maar vergeet vooral ook niet de invloed van de automatisering op de werkgelegenheid en het verplaatsen van werk naar lage lonen-landen. Daar hoor je dus ook nooit iemand over. Het pushen van bijstandstrekkers levert voor hen alleen maar stress op. Daar is het nu eenmaal om te doen. Zoveel mogelijk mensen bang gemaakt te worden gestrest te zijn, want is goed voor de medische industrie.

 11. Arnold,

  je moet je zelf “”ZELF”” bevrijden uit deze negatieve denk cirkel !
  Koop een boot, 10 meter is genoeg van ijzer achterstaliig onderhoud, absoluut niet duur, ligplaats per 12 maanden +/- 2400 plus Electriciteit van 600 = 3000 per jaar ! soms voor niets zoeken !
  Ja en dan kan je klusjes doen hier daar en every where, zomers een maandje varen, wie doet je wat, if you cant beat them, you have to join them, op zijn goed Nederlands boeren slim , groet Jenne

  1. Jenne.
   Ik kan je meedenken zeer op prijs stellen waarvoor dank.
   Probleempje is alleen dat ik na aftrek van vaste lasten (waar dus geen schuld of overbodige dingen meer bijzitten) omdat ik die niet heb ongeveer € 100,- per maand over heb waar ik alles van moet doen.Nou gaat het niet om mij want ik blijf toch wel lachen,maar hoeveel andere mensen zijn er niet die in hetzelfde schuitje zitten?Ook wordt vergeten dat mensen die bewezen ziek zijn en deels afgekeurd zijn meer dan genoeg aan hun hoofd hebben ivm die ziekte en vaak lopen zij van specialist naar specialist waar zij ook al genoeg aan hebben nog afgezien van alle problemen zelf die een ziekte meebrengt.
   Laten die NOS journalisten zich daar eens druk over maken en over rapporteren of laat Pauw daar eens een uitzending aan besteden,ik ben bang dat dat niet zal gebeuren want ja ze krijgen toch geld uit Den Haag om voorgekauwde flauwekul te verkopen waarbij het telkens dezelfde koppen zijn die op uitnodiging en mogelijk betaald een hoop onzin zitten te verkondigen.Ik ben met de billen bloot gegaan omdat ik van mening ben dat dergelijke verhalen ook verteld mogen worden ook al doet de overheid net of in Nederland alles goed geregeld is.

  2. Arnold, wil je overleven, als wel denkend mens, moet je rebelleren tegen het systeem, met andere woorden wordt een Rebel !
   Stop met het beredeneren, want dat leidt tot een depresieve situatie, neem een beslissing ook al is het misschien niet de beste, maar dan zal je je beter voelen, een goede vriend van mij zit nu in Portugal, mooi aardige mensen arm, het salaris is 600 tot 800, gemiddeld het eten en persoonlijke service is heel goedkoop, je doet 2 tot 3 maal zo veel met je geld, een paar maanden helpt al, verhuur gedeelte van je huis, ik bedoel maar, groet Jenne

  3. Jenne.
   Ik ga niet rebelleren tegen het systeem omdat dat niet in mijn aard ligt en mogelijk nog meer problemen geeft.Wel blijf ik beredeneren en probeer ik op een fatsoenlijke manier mijn ervaringen en meningen te delen zodat ogen opengaan wat hopelijk zal leiden tot een betere omgang met elkaar zodat de echte problemen aangepakt kunnen worden.
   Wat betreft dat depressieve gebeuren waarvan jij overtuigd bent dat mij dat zal overkomen zeg ik alleen dit: Wanneer je uit ervaring weet dat het tot nu toe in deze maatschappij ieder voor zich is en je niet hoeft te rekenen op anderen dan weet je dat je er alleen voor staat en niet veel goeds hoeft te verwachten van diezelfde maatschappij.Toch blijf ik positief en niet depressief want niet ik heb iets verkeerd gedaan maar zij die eraan meewerken dat mensen in soortgelijke situaties terecht komen.
   Je kunt je dan afvragen waarom zij dat doen,wel zij moeten ook voor brood op de plank zorgen en hun huur/hypotheek betalen en zij weten ook wanneer ze tegen de benen van hogere lieden trappen ook zijzelf hun baan kwijt kunnen raken.Angst regeert en dat is het probleem.

  4. Arnold, je bent zeker niet alleen, en dan gedeelde smart is halve smart, je moet je aansluiten, er is een nieuwe Socialistische partij aan het ontstaan, mogen we hopen !

 12. Halo Nederlandse mensen, nederigheid is NOOIT nodig; dat is voor slaven!
  We zijn al-een en een-samen met een grote Goddelijke kracht in ons en samen zijn we onoverwinnelijk!!! A&A, jullie zijn lichten op de duistere weg en de enige baas die je beschermd en het beste met je voor heeft is God.(God in de mensen, in de natuur en in het leven)
  Het meest waardevolle en beperkte in je leven is tijd en het Goddelijk geschenk; onbetaalbaar en kostbaar is: de gezondheid.
  Ik zat te schaterlachen om Carling Black Label: Bull Shit hoorde ik vaak, het klopt: we eten te veel, het beste dieet is vasten. Hier is een liedje: light up the town!! I’m going to have to worry no more. I and me is moedertje staat. https://www.youtube.com/watch?v=McOmcNwqprA
  PS Als je in dit artikel: internationaal kunstmatig beneden op je scherm hebt, wat zie je dan rechts?..een kunstmatig besneden iets..

  1. Ja mijn beste Akoeta, gezondheid zowel lichamelijk als geestelijk is het Gods geschenk !
   Je schrijven zit weer vol de meest grote waarheden, ik wens je wel, Jenne

 13. blikken achter wat sluiers, zoals zgn. ‘bd’-ervaringen leveren ervaarders wat ruimer Zicht op Zijn … zo is te herkennen, dat Mevrouw Anita de verworven Inzichten in wijze Levenslessen verspreidt …
  teneinde de blinden te openen een aan te raden bijspijkerkursus voor marionetten
  https://youtu.be/vvmABrII35c

  1. kritiese kanttekening:
   Mevrouw Anita beweert:”er zijn geen hellen”
   de hellen op Aarde herkent ze niet ???
   vanwege Haar specifiek takenpakket behoefde ze de hellen aan gene zijde niet te verkennen ??? voor menigeen is het dan ook een te heftige opgave om de immateriele oceanen aan duisternis, tranen, angsten, schaamte, verwarring, etc., etc. te onderzoeken …
   echter: zo boven zo beneden !!!

   ik bedoel: mijn eigen verkenningen zie ik weerspiegeld in dit clipje https://youtu.be/EqiPUhxy4zk , dat beelden aan Inzichten geeft, waarvan men zich al een half miljoen jaar Bewust was en die (zoals beweerd) ongeveer 40.000 jaar geleden opgetekend zijn … mij komt het voor als een korrekte analyse van de wisselwerking tussen ‘hemels’ en ‘hellen’
   – – –

   vanuit Russies onderzoek een stukje ‘historiese’ interpretatie/bewijsvoering:

   Das erste (älteste) Teil der Slawisch Arischen Weden.
   Hier können Sie einen kleinen Einblick in die Heiligen Schriften der Großen Rasse machen, in das Erste Buch — die Santia Weden vom Perun (Perun ist der Sohn vom Swarog und Lada, zum Swarogkreis gehören 16 Sternbilder). Mit dem Begriff „Große Rasse“ sind die weißen Völkerstämme der Erde gemeint worden, die Da´Arier, H´Arier, die Swjatorussen und Rasseni, die Nachfolger der Himmelsfamilie, die vor ca. 600 000 Jahren angefangen haben die Midgard – Erde zu kolonisieren. Diese vier Völkerfamilien kamen aus vier verschiedenen Sternensystemen (dem Großen und Kleinen Bär, Beta Löwe u.a.), deshalb haben die weißen Menschen auch vier verschiedene Augenfarben – silbergrau, blau, grün und braun. Die anderen Völker, mit der schwarzen, roten und gelben Hautfarbe, kommen aus ganz anderen Sonnensystemen, und wurden von ihren zersprengten Planeten, von den Vorfahren der weißen Völker, vor ca. 40 000 Jahren, zur Erde gebracht. In uns nahe liegenden Galaxien, sind die weißen Völker die ältesten, und als Ältesten verwalten sie diese kosmische Räume in drei Welten – Jawi, Nawi und Prawi (auf Deutsch: Jawi – das sichtbare Welt, Nawi – die Welt der Verstorbenen und Prawi – die Chefetage od. die Hierarchie, die sogenannten Götter. Als Götter haben unsere Vorfahren die Menschen genannt, die Schöpfungsebene schon erreicht haben, also, es sind einfach bessere, klügere und weisere Menschen. … Ich habe diesen Teil der Weden übersetzt, damit Sie mindestens eine Vorstellung davon bekommen, was das ist. Manche Begriffe sind in deutscher Sprache leider nicht bekannt, deshalb musste ich sie teilweise so übersetzen, wie es ging, auch um den Sinn des Originals nicht zu verfälschen. Wo ich gar nicht so sicher über die Bedeutung des Wortes oder des Begriffs war, habe ich in den Klammern noch zusätzliche Bedeutungen, oder den original – russischen Satz bzw. die Wörter hinzugefügt.
   Diese Weden werden auf ein Alter von ca. 40 000 Jahren geschätzt. Teilweise, wurden diese Schriften auf edlen Metallplatten aus Gold, Baumrinden oder Papyrusrollen gezeichnet, und von den Wächtern – Priestern der Uralten Weisheiten in unterirdischen Höhlen und Hallen aufbewahrt, fern von jegliche Zivilisation, bis die Zeit dann endlich reif war uns diese zu offenbaren. Die Originale sind mit h´Arische Runnika (Karune) geschrieben worden (ganz besondere, mehrdimensionale Schriftform, die nur eingeweihte Priestern deuten können), und Alexander Hinewitsch hat diese Schriften in russische Sprache der 1920 – 1930 Jahre übersetzt. Diese Weden bilden auch die Grundlage für die indischen Veden, und für die griechische und römische Mythologie .….

   Prachtig de strofe “Diese Weden bilden auch die Grundlage für die indischen Veden”, want het geeft zicht op de bewering van dr. Steiner, dat 7 Rishies een deel van de Veda’s naar India overbrachten
   – – –

  2. Halo luis in de vacht; Dank je wel voor de grandioze video van Anita Moorani, ik keek meteen naar andere uitzendingen van haar en stuur het door. Hier is nog een Augenöffner van de enige echte Robert Langdon: https://www.youtube.com/watch?v=6OVswqFZDbo Als toevoeging: astrologie is een verdeel en heersspel bv. steenbokken zijn van SaturnuS en slecht en tweelingen zijn leugen-naars enz. Nog één over de mu-ziek busy ness: https://www.youtube.com/watch?v=JanYUPicLWE Is er een Nederlandse Mark Devlin?
   PS ik vind al dat Duits een beetje lastig eerlijk gezegd. een natuurlijke groet gewenst.

 14. Arend – Arnold

  zerohedge.com

  A million Americans are living in RV’s Kampeer auto’s, as the American dream is redifined !
  Interessant om te lezen een eye opener, groet !

  1. https://www.zerohedge.com/news/2018-11-16/million-americans-are-living-rvs-american-dream-redefined
   Mijn mening over de politiek is dat zij rijkelijk betaald krijgen voor het niet naar behoren uitvoeren van hun werkzaamheden.
   Wanneer men in het gewone dagelijkse leven voor een bedrijf werkt en dergelijke wanprestaties levert wordt men per direct op straat gezet.
   Hierbij is het ook nog maar de vraag of zij wel werken of dat ze gewoon een draaiboek aflopen om alles kapot te maken in opdracht van hen achter de schermen.
   Nu geef jij het voorbeeld van mensen die in de VS uit armoede in campers gaan wonen,maar je hoeft niet eens zover weg te gaan om die armoede tegen te komen het gebeurd overal.
   Standaard middelen om mensen geld afhandig te maken is alles duurder maken en hogere belastingen op alles doorvoeren.
   In Nederland is dat bv BTW van 6 naar 9 procent op dagelijkse boodschappen (nergens voor nodig).Energie,zorg,duurdere boetes voor zowat alles zelfs al krijg je een boete omdat je rekeningen toch al niet KON betalen al wilde je dat wel enz.
   In Frankrijk idem,gisteren hebben ze geprotesteerd ivm accijnzen op brandstoffen maar het resultaat is ook dat mensen geld afhandig wordt gemaakt waardoor ze zoals zovelen in Europa en kennelijk ook de VS in de problemen komen.
   Wat betreft die campers is het ook nog zo dat wanneer je nood gedwongen daar gebruik van moet maken omdat een gewoon huis te duur is dan staat de politie klaar om boetes uit te delen wanneer men ergens op een parking staat,want dat mag niet want je moet betalen voor een camping of een andere plek waar in ieder geval voor betaald moet worden.JA JA alles sluit mooi op elkaar aan en de burger kan geen kant op en moet en zal geplunderd worden.In Belgie zag ik dat de staat rechtshulp voor iedereen mogelijk gaat maken door een deel van de kosten op zich te nemen.Gelul wanneer je rechtshulpnodig hebt wordt door de rechtsbijstand gekeken of uw zaak wel in aanmerking komt voor hun hulp anders beginnen ze er niet eens aan.(wel gaat ook hier weer geld naar een verzekeraar).Verzekeraars gaan altijd voor de winst en dat sluit niet uit dat ze eerst kijken hoelang u al premie hebt betaald en tegen wie ze het moeten opnemen,wanneer u bv 1 jaar premie hebt betaald zeg maar 12 x25 Euro dan hebt u dus 300 Euro betaald en denkt u nu echt dat wanneer ze het tegen een groot bedrijf met eigen juristen moeten opnemen waarbij ze het risico lopen dat het veel geld gaat kosten voor u het gevecht aan gaan?
   Het lijkt een mooi gebaar van de Belgische staat maar is het dat ook? En ook belastinggeld wat zij aan deze maatregel besteden komt uiteindelijk ook uit uw eigen portomenee.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.