Advertentie

IK BEN..!!x
X

IK BEN!

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Een zoektocht of.. ‘vindtocht’? De zoektocht naar de essentie van het individueel menselijk wezen is al heel lange tijd gaande. Eigenlijk al sinds de mens het bewuste contact met het individueel innerlijk leven verloren is geraakt. In oude culturen werd deze zoektocht begeleid door al verder ontwikkelden, c.q. ingewijden, meesters, priesters, geestelijke leraren of goeroe’s, binnen de beschermende omgeving van een stam, ashram, tempel of mysterieschool. Zij wisten door het al gegaan zijn van de weg van bewustzijnsontwikkeling wat de mogelijkheden en/of gevaren zijn die men tegen kan komen op deze weg. Die gevaren zijn er wel degelijk.

Ze werden ook al in spookjes en mythen op een beeldende wijze weergegeven. Dit omdat door het zich verruimende bewustzijn er geestelijke waarnemingsorganen geopend kunnen worden. Deze kunnen, wanneer men niet voorbereidt en/of geschoold is in het ZIJN in een geestelijke realiteit, veel en overweldigende ervaringen opleveren. Zelfs zo overweldigend dat het onvoorbereide bewustzijn en zelfgevoel er door weggevaagd en mensen wat men psychotisch noemt kunnen worden.

Sommigen zeggen daarom ook wel dat een psychose een mislukte inwijding is. In een aantal vorige artikelen (HIER) ben ik daar dieper op ingegaan. Maar de zoektocht naar de essentie van het individuele wezen is in de loop van de menselijke evolutie dusdanig door duistere occult tegenstrevende krachten misleidend beïnvloed, dat mensen gingen denken dat die essentie in de ‘buitenwereld’ te ervaren zou zijn.

Het ontstaan van het materialisme is daar van grote invloed op geweest. Dus hoe zou men de huidige Corona-massapsychose kunnen duiden? Het heeft er al schijn van dat deze inderdaad voor velen op een mislukte inwijding lijkt. Binnen de op farmaceutische middelen gebaseerde geestelijke ‘gezondheidszorg’ heeft men dit psychosefenomeen nooit willen begrijpen, omwille van het misdadige verdienmodel waar ze deel vanuit maakt.

Het artikel ‘The Satanist Secret Covenant’ (HIER) op de site van Henry Makow maakt precies datgene duidelijk waar ik in dit artikel over schrijf. De inhoud van het denken bepaalt veelal de inhoud van de gevoelsbelevingen binnen de voornamelijk verstandelijk georiënteerde westerse cultuur. De Franse filosoof René Descartes, die van grote invloed is geweest en nog is op de westerse verstandscultuur zei onder andere het volgende:

”Ik denk, dus ik ben”

Daarmee benadrukte hij dus het belang van het denken en maakte die tot een voorwaarde om te kunnen zijn. Wat in feite vanuit een spiritueel perspectief beschouwd natuurlijk de grootst mogelijke kolder is. Dat deze inhoudsloze kreet de basis is geworden van de moderne westerse filosofie is schrijnend, pijnlijk en heel veelzeggend ten aanzien van de oppervlakkigheid van die filosofie en de daarop gebaseerde verstandscultuur. Want daarmee is het ZIJN van de mens beperkt geworden tot het verstandelijke denken.

Als we dan kijken naar de uitwerking van dit moderne denken op het sociale organisme, die de mensheid als geheel is, dan zien we met name nu tijdens deze Corona-psychotische tijd dat het eenzijdig denken erg destructief is. Ook de menselijke omgang met Aardse natuurrijken getuigt van diezelfde destructiviteit. Alle Corona-psychotische en ook klimaat-psychotische plannenmakers hebben alleen hun denken gebruikt als middel om tot het plannen, de uitvoering en de juridische handhaving daarvan te komen. De uitvoerders en handhavers van deze plannen en juridische richtlijnen, c.q. inhumane dictaten volgen hen daarin.

Zij die zich door deze verstandelijk georiënteerde dictaten angst aan laten jagen en door ze op te volgen zich daar volledig mee identificeren, herscheppen zichzelf daarmee tot pionnen van satanische tegenkrachten. Zij zijn hun angst oproepende gedachten geworden en al hun handelen komt daar dan uit voort. Daarmee hebben zij de parasitaire tegenkrachten weer van een welgevulde energetische dis voorzien. Het hoofdgerecht van deze dis is het verliezen zijn van hun ziel aan de duivel.

Tijdperk van de Rede..
Die plannenmakers beschouwen zichzelf als pioniers en initiators van het Nieuwe Tijdperk van de Rede. Zie afbeelding. Maar wat is nu eigenlijk die rede? Daar worden verschillende betekenissen aan gegeven. De Wikipedia zegt hierover (HIER) het volgende:

”De rede of ratio is een menselijk denkvermogen; het begrip ‘rede’ heeft verschillende betekenissen:

    1. Het vermogen dat begrippen
    2. Het geheel van gevoel, verstand en ‘rede’ in de eerste betekenis
    3. Een voordracht over een of andere onderwerp worden bedoeld, zie verder redevoering.

De filosofische stroming van het rationalisme hecht veel waarde aan de rede. Rationalisme is de filosofische tegenhanger van het empirisme. Deze kwestie gaat over de bron van kennis: de ratio of de (zintuiglijke) ervaring.”

Op de Georgia Guidestones is dit gegeven in de materie vastgelegd.

Daarnaast is het uit het eenzijdig denken voortkomende wapentuig een kille technologische weergave van hoe de eenzijdig toegepaste rede het zielenleven van de mens en uiteindelijk al het leven vernietigd. Maar ook het farmaceutisch/industriële complex is met haar onwetendheid betreffende wezenlijke gezondheid, een uiting van haar destructieve werkzaamheid. Het doel van de eenzijdige benadrukking van het rationeel/analytisch denken is de mens op te sluiten in zijn hoofd en de verbindende gevoelskracht van het hart uit te schakelen.

Welbeschouwd vindt de kwaliteit van het denken plaats binnen het veld van bewustzijn, evenals die van het gevoelsleven. Het is echter niet dat bewustzijn. We zijn niet onze gedachten, evenals we ook niet onze gevoelens zijn. We kunnen deze zielkwaliteiten met het bewustzijn waarnemen, zonder ons er mee te identificeren. Daardoor wordt het uiteindelijk innerlijk stil.

Wie is er en waar?
Wie is dat ik nu eigenlijk? Is het ik te lokaliseren in de mens? Zo ja, waar bevindt het zich dan? Wie het weet mag het zeggen. Eerlijk gezegd ga ik ervan uit dat niemand een antwoord weet op deze voorgaande vragen. In ieder geval is het ik-gevoel of de zelfbeleving bij de meeste mensen voornamelijk gebonden, in letterlijke zin, aan het ego. De schijnpersoonlijkheid, die zichzelf zo belangrijk, sterk, onoverwinnelijk of wat dan ook vindt, maar in feite een in het individuele verleden ontstane illusionaire spookfiguur is.

Een spookfiguur waar men met een geoefend oog doorheen kan kijken. Het is de persona, oftewel het masker dat men voor de bevestiging door de sociale omgeving heeft gecreëerd en zich mee heeft geïdentificeerd. In mijn eerdere artikel ‘De grote, misleidende LEUGEN? Identiteit’ (HIER)‘ ben ik dieper ingegaan op de bedrieglijkheid van dit onverzadigbare spook.

Niet lokaal bewustzijn
In feite is het zuivere bewustzijn niet gebonden aan tijd en plaats. Het is niet lokaal. Dit maakt het mogelijk om, als je het geoefend hebt, het bewustzijn te verplaatsen naar andere locaties of zelfs ermee door het Universum te reizen. In de volgende video van Robert Sepher wordt hier dieper ingegaan op wat bekend is geworden als buitenzintuiglijke waarnemingen, ook wel astraal reizen of remote viewing genoemd.

(klik voor lead naar onze bookshop)

In die video komt de Amerikaan Russel Targ aan het woord, die voor het Stanford Research Institute betrokken was bij de ontwikkeling van een leerprogramma voor buitenzintuiglijke waarnemingen. De resultaten van dit leerprogramma vonden de geheime diensten ook uiterst interessant en wilden dat in hun spionage activiteiten integreren. In de video spreekt Targ daar ook uitvoerig over. Deze video kun je HIER op YouTube bekijken.

Ik voel, dus ik besta..
Het eerste hoofdstuk van mijn boek ‘Volgzaam slavendom of dienend meesterschap’ heb ik toentertijd de titel ‘Ik voel, dus ik besta’ meegegeven. Voornamelijk als antwoord op de uitspraak van Descartes. Dat is hoe het voor mij was toen ik dat boek schreef. Voortschrijdend inzicht heeft me echter laten ervaren dat het bestaan, c.q. het ZIJN zich ook niet laat kennen door alleen gevoelsmatige bewegingen. Alle zielkwaliteiten zijn uitdrukkingen van het ZIJN, maar geen synoniemen ervan. Zo valt het arsenaal aan misleidende identificaties tot in het oneindige uit te breiden. Zoals ik hierna ook weergeef.

Ik bezit, dus ik besta

In een tijd waarin de meerderheid der mensen zich totaal geïdentificeerd heeft met wat men al dan niet meent te bezitten, slaat het noodlot toe. Waardoor mensen gedwongen worden dat vermeende bezit op te geven. Zie de enigszins aangepaste uitspraak van Klaus Schwab(ber).

De weg uit de massapsychose
Vanuit een evolutionair oogpunt bekeken kan men de uitspraak ”In 2030, You’ll Own Nothing And Be Happy About It” als een deel van het geestelijk noodzakelijke inwijdingsproces zien. Want zo lang als de mens zich met de materie blijft identificeren, zal hij blind en doof blijven voor de geestelijke schatten die in hem aanwezig zijn. Zo beschouwd vervullen de duistere tegenkrachten en hun aardse marionetten de rol van een katalyserende factor in deze voor velen bijzonder moeilijke transitie naar een nieuwe en vooral ruimere werkelijkheidsbeleving.

Wanneer mensen niet uit vrije wil hun individuele verantwoordelijkheid voor hun geestelijke ontwikkeling willen nemen, dan zal de spiegelende buitenwereld hen dat op een steeds krachtiger wijze laten ervaren. Uit eigen ervaring weet ik dat het vanuit geestelijke noodzaak vrijwillig afstand doen van vermeende uiterlijke schijnzekerheden en de identificatie ermee, een ongekend bevrijdend effect heeft op de individuele zelfbeleving. In het vorige artikel ‘Wateroorlog in de maak (HIER) ben ik daar ook op ingegaan. Citaat:

”Het oude paradigma van een elitaire, door verdeel-en-heers veroverde overheersing van de collectieve mensheid, is nu volop aan het afbrokkelen. Het is plaats aan het maken voor het nieuwe paradigma van door het hart gedragen en geïnspireerde menselijkheid, die daarbij dankbaarheid voor de zuivere Waarheid, Schoonheid en Liefde als uitgangspunt neemt. De innerlijke belevingsruimte die daarbij ontstaat wordt zo steeds groter en kan uiteindelijk de gehele mensheid omvatten.”

Het is in dit kader dus nodig dat ieder mens de identificatie, omwille van het verkrijgen van veiligheid en zekerheid, met alle uiterlijke vormen opgeeft. Ieder mag het ware wezen tot uitdrukking brengen, om daar het geheel der mensheid mee te verrijken.

Ik heb de MENS gezien in het diepst van zijn gestalte

ik ken de wereld tot op de grond van haar gehalte

Ik weet dat liefde, liefde is de diepste zin van heel het leven,

en dat ik op de aarde ben om steeds meer liefde hier te geven

Ik breid mijn armen uit, zoals HIJ dit heeft gedaan,

en zou ze, zoals HIJ, om heel de wereld willen slaan
x

– Christian Morgenstern –
(Duits Dichter, 1871 – 1914)

In het onderstaande videoverslag van een gesprek met Jorn Luka gaat Tijn Touber, vanaf ongeveer 0.40 minuten in op het hiervoor besproken thema. The Trueman Show #50 Tijn Touber (HIER)

Fascisme een onweerlegbaar feit!
Kijkend naar de persconferentie van Rutte en de Jonge op 12 november 2021, waarin opnieuw een verscherping van de Corona-psychotische maatregelen werd aangekondigd, vielen er een aantal zaken op. Ten eerste werden in veel manipulatieve leugens ingepakte oude beperkingen opnieuw afgekondigd. Ze werden met het gebruik van NLP (Neuro Linguïstsich Programmeren) aan het kijk- en luisterpubliek opgedrongen. Zie het artikel (HIER) van Martin Vrijland op zijn site. Daarnaast kregen we een kijkje in de fascistische keuken, waar al verschillende potjes met nog verdergaande inhumane maatregelen op het vuur staan te borrelen. Het is dan maar de vraag wanneer hetgeen de Jonge in het volgende citaat zei, daadwerkelijk aan ons opgediend gaat worden.

”En we blijven daarom alles op alles zetten om mensen te bereiken in de wijken waar de vaccinatiegraad te laag is. De GGD’s en de huisartsen doen daar echt al fantastisch werk. En daar bouwen we de komende tijd op verder. In de top 30 gemeenten waar de besmettingen hoog zijn, en de vaccinatiegraad laag geven we die aanpak een extra impuls.
We willen in gesprek met de twijfelaars. Met de mensen die vandaag niet naar deze persconferentie kijken. Met de mensen die het vaccin nog niet aandurfden. Met íédereen die nog niet gevaccineerd is. We blijven vragen beantwoorden, desinformatie weerleggen, en vooral: we blijven vaccineren. Dat doen we wijk voor wijk. Deur voor deur. Arm voor arm.”

Hoe men de in vetgedrukte woorden weergegeven stappen wil vormgeven laat zich alleen maar raden. Zou men in VerNederland en andere landen werkelijk zo ver gaan zoals in de afbeelding hieronder, van de ver vooruitziende Amerikaanse politiek cartoonist David Dees wordt weergegeven? Mocht dat zo zijn dan is de fysieke realiteit van het fascisme wereldwijd een onweerlegbaar feit. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren zal volledig afhangen van hoe individuele mensen en de mensheid als geheel om zullen gaan met de voortschrijdende ontwikkelingen.

Wanneer mensen op individueel niveau hun ware IK BEN in zichzelf zullen ervaren en de kracht die daarvan uitgaat in hun ZIJN zullen laten stromen, dan is iedere omstandigheid een mogelijkheid om dat te doen. Dit zal inhouden dat men op geen enkele wijze meewerkt aan de totstandkoming en uitvoering van de fascistische agenda, no matter what the costs are. Dit vraagt moed, doorzettingsvermogen en een onvoorwaardelijke trouw aan het IK BEN.

Alles komt tezamen en wordt één!
In vorige artikelen heb ik wel eens aangegeven dat de agenda die de tegenstrevende geestelijke krachten op Aarde uit willen rollen, een 180 graden omgedraaid beeld is van de ware evolutionaire weg. Die weg is gericht op een toenemende vergeestelijking en integratie, oftewel een algehele frequentieverhoging van al het geschapene in de driedimensionale realiteit, waar het grootste deel der mensheid zichzelf nu nog in gevangen houdt. De overgang van het op een collectief onderbewustzijn functionerende Vissentijdperk, zal zich in deze overgangstijd om kunnen vormen tot een geïndividualiseerd gemeenschapsbewustzijn van het Watermantijdperk.

Wat ik mijn vorige artikel ‘Er was eens.. Een levensecht sprookje..!’ (HIER) beschreef, was min of meer een voorschouw van een compleet andere werkelijkheidsbeleving als basis voor een volledig Bewust ZIJN. Vanuit dat Bewuste ZIJN zal het gehele sociale leven van de mens doordrongen zijn van en met ieders ware wezen. Mensen zullen, door zich te laten leiden door de stem van het hart, verbonden voelen met al het geschapene.

Om dit te voorkomen hebben de geesten van duisternis alles in het werk gesteld om de natuurlijk evolutionaire beweging naar een integratie en unificatie van de mensheid tegen te gaan. Men zal willen voorkomen dat ieder mens die bewuste staat van ZIJN zal bereiken, of op zijn minst het ontstaan ervan uiteindelijk onmogelijk te maken met behulp van (medische) technologie. Daar gaat het volgende citaat van Rudolf Steiner over. Citaat van Rudolf Steiner LEZING 13 De invloed van de gevallen geesten in de wereld, Dornach, 27 oktober 1917:

“Het zal de belangrijkste zorg van deze geesten van duisternis zijn om verwarring te brengen in de rechtmatige elementen die zich nu op aarde verspreiden en zich moeten verspreiden zodanig dat de lichtgeesten daarin actief kunnen blijven. Ik heb erop gewezen dat terwijl het menselijk lichaam zich zo zal ontwikkelen dat bepaalde spiritualiteiten er ruimte in kunnen vinden, de materialistische neiging, die zich steeds meer zal verspreiden onder leiding van de geesten van de duisternis, dit zal tegenwerken en bestrijden door fysieke middelen.

Ik heb je verteld dat de geesten van de duisternis hun menselijke menigten zullen inspireren, in wie ze zullen wonen, om een vaccin te vinden dat alle neiging tot spiritualiteit uit de zielen van mensen zal verdrijven als ze nog heel jong zijn, en dit zal via een omweg door het levende lichaam gebeuren. Tegenwoordig worden lichamen tegen het een en ander ingeënt; in de toekomst zullen kinderen worden ingeënt met een stof die ze zeker zullen kunnen produceren, en dit zal ze immuun maken, zodat ze geen dwaze neigingen ontwikkelen die verband houden met het spirituele leven – ‘dwaas’ hier natuurlijk in de ogen van materialisten.”

Waar het nu in onze tijd in mijn beleving om gaat is, dat we het individuele innerlijk op orde brengen door de eigen schaduwen onder ogen te komen en deze niet langer op de sociale omgeving projecteren. Daardoor zal een ieder de individuele kracht ervaren om datgene in de wereld te brengen waarvoor men hier op Aarde gekomen is. Tijdens mijn tweede reis door India had ik de heel sterke beleving dat wat ik daar op verschillende innerlijke niveaus mocht ervaren, een soort van geestelijk trainingsprogramma was om mij voor te bereiden op een taak die ik later in mijn leven zou vervullen. Ik hoorde Tijn Touber in het gesprek met Jorn Luka exact hetzelfde zeggen.

“Wees dus je ware zelf en je zult in de stroom van ware Liefde staan.”

Even weer een bijna traditioneel geworden afsluiting met het nieuwste Pele-report van Kaypacha:

– Astrology for the Soul November 10, 2021 –

‘The experience of being Human, can ONLY BE a human experience”..!

Arend Zeevat

13 november 2021

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.