Advertentie

De grote, misleidende LEUGEN? Identiteit!


x
X

Identiteit? Wat een misleidende leugen!

2021 © WantToKnow.nl/be

 x

Arend Zeevat

Is het wezen van de mens wel te identificeren? Met bovenstaande vraag geef ik gelijk al de essentie van dit artikel weer. De meest essentiële vraag voor ieder mens. Het raakt aan de vraag naar wie of wat het wezen van de mens is. Iets waar alle geïnstitutionaliseerde religies, filosofen en zelfs wetenschappers op hun materialistisch georiënteerde wijze zich mee bezig hielden en nog steeds houden. De Indiase wijsheidsleraar  Ramana Maharshi (HIER) trok zich op 16-jarige leeftijd terug uit de hem bekende omgeving en vestigde zich op de berg Arunachala in Tamil Nadu, Zuid-India. Jarenlang mediteerde hij op zijn ware wezen aan de hand van de vraag; wie ben ik?

Hij heeft daar nooit een conceptueel gevormd antwoord op gekregen, maar realiseerde zich uiteindelijk wel volledig wie hij in zijn ware wezen was. Vrij en gelouterd vreugdevol Bewust ZIJN. Zijn leringen geven in essentie ook aan dat het ware wezen van de mens niet te kennen of te benoemen is, slechts te ervaren en te ZIJN. Uit zijn leringen is de Advaita Vedanta ontstaan, waar ik in eerdere artikelen ook naar heb verwezen (HIER).

Waar het hierbij dus om gaat is dat het wezen van de mens niet te identificeren is! Dat wezen is alleen in innerlijke stilte te ervaren, dus wanneer het ego stil is. Het stil laten zijn van het ego kan men oefenen en soms gebeurt het ineens binnen bepaalde daarvoor geëigende omstandigheden. Zelf heb ik dat ervaren tijdens een piekervaring in India, die ik heb verwoord in het eerdere artikel ‘Het geluid van de stilte’ (HIER). Zie citaat hierna:

”Afwezigheid van egogeruis..
Het bijzondere aan de afwezigheid van het egogeruis is dat er daardoor een ware stilte te beleven valt, die het diep in het onderbewuste beleefde gevoel van afgescheiden te zijn oplost. De vermeende grens tussen binnen en buiten valt dan weg. In het eerder op deze site gepubliceerde artikel ‘Het museum van mijn ziel’ (HIER) heb ik een eigen ervaring op dit gebied beschreven. Citaat uit dat artikel:

“Totdat ik tijdens mijn reizen door India een bijzondere ervaring had. Ik was oorspronkelijk naar India gegaan met vele vragen betreffende het in mij aanwezige mannelijke en vrouwelijke. Vragen die waren opgeroepen door mijn traumatiserende jeugdervaringen (HIER).
Tijdens mijn tweede reis is er één heel specifieke piekervaring geweest, die al mijn vragen ten aanzien van de mannelijke en vrouwelijke krachtenwerkingen in mij beantwoordde. Deze ervaring was een moment van totale eenwording met de mij omringende natuur in de bergen van Kerala, op de grens met de naburige staat Tamil Nadu in Zuid-India.

Mijn overgave aan de voor mij ongekende stilte buiten en in mij, gaf me een heel scherpe waarneming van het landschap. Daardoor herkende ik intuïtief in dat landschap de krachtenwerking van de mannelijk/vrouwelijke oerpolariteit, die ik tevens ook in mijzelf ervoer. Het verschijnen van een adelaar hoog boven mij in de lucht, die boven de grens tussen de door mij als mannelijk en vrouwelijk oerpolariteit in het landschap ervaren tegenstelling zweefde, bracht me het besef van het innerlijk kunnen overstijgen van die oerpolariteit.

De adelaarsblik of het arendsoog gaf me het inzicht van ze als een wederzijdse aanvulling te zien. Daardoor kon ik in mijzelf een helingsproces starten. Met als doel een eenheid in mijzelf te ervaren en gaandeweg vrede te vinden, door mijn eenzijdig vrouwelijke gerichtheid aan te vullen met de ontwikkeling van het mannelijke aspect in mijzelf.”

– Who am i – Estas : Pete : Storia : Shiran –

Volgzaam slavendom of dienend meesterschap
Identificatie met wie of wat dan ook is een illusie, die op het drijfzand van het (ego)denken is gebouwd. Dat drijfzand vormt de illusionaire basisstructuur van het matrixsysteem in tijd en ruimte, waar de mens in leeft en zichzelf in gevangen houdt door ervan uit te gaan dat het echt en de enige realiteit is. Aangezien de fundamenten van het matrixsysteem dus op drijfzand zijn gebouwd, zakt in onze tijd van een toenemende bewustwording dit gehele systeem daarin weg.

De tegenstrevende satanische krachten binnen de wereldmaatschappij hebben de mens gestimuleerd om zelf dit systeem te helpen bouwen. En verleiden hem, door manipulatie, list en bedrog, om ook te helpen het in stand te houden. Met een toenemend wettelijke intimidatie en een alsmaar grover en gewelddadiger wordende wetshandhaving, wil men de mens steeds meer dwingen om een volgzaam slaaf te zijn in plaats van een dienende meester.

Op deze wijze weten die krachten de menselijke van de Schepper ontvangen creatieve levensenergie van hem te roven voor eigen gebruik. Als de mens(heid) ontwaakt uit deze droom van illusies is het einde verhaal voor de tegenkrachten en zullen zij geen voornamelijk negatief (én destructief) geladen energetisch voedsel meer hebben. Dat is het proces waar we ons nu met elkaar in deze eindtijd middenin bevinden.

Als men iemand vraagt wie hij is, dan krijgt men steevast een naam te horen, eventueel aangevuld met beroep en allerlei andere zaken die veelal voornamelijk met de vermeende afgescheiden buitenwereld te maken hebben. Het zijn zaken die gerelateerd zijn aan de fysieke zintuigen gebonden persoonlijkheid, waar men zich volledig mee heeft geïdentificeerd. Het is echter enkel het beeld van de gemanifesteerde vorm, die noodzakelijk is om in de 3D-realiteit van vormen te kunnen functioneren. Het begrip persoonlijkheid hangt samen met het begrip persoon, dat weer afstamt van het Latijnse woord persona.

Wie is men zonder het door het ego gevormde verhaal?
De originele betekenis van het oorspronkelijk Griekse begrip persona is theatraal masker. Wat aangeeft dat het bij het spelen van een rol hoort, die totaal niets met het ware wezen van de mens te maken heeft.

Een andere rol vraagt een ander masker. De meeste mensen spelen verschillende rollen die aangepast zijn aan de verschillende sociale situaties waarin men zich bevindt. In de huiselijke omgeving speelt  men een andere rol dan bijvoorbeeld in de werksituatie e.d. Uniformen, met name van gezagsdragende ‘autoriteiten’, zijn er ook op gericht om de mens in kwestie zijn ware wezen te laten verbergen achter de maskerade van een uniform.

Daarmee het MENS ZIJN verbergend achter een aangemeten maskerende rol die men meent te moeten spelen. Men meent dan meer serieus genomen te worden en een gewichtiger aanzien te hebben. Men kan aan dit maskerende uniform ook menen een macht te ontlenen, waar men anderen mee kan imponeren. Een macht die men niet meent te hebben als men vanuit een authentiek MENS ZIJN handelt.

Macht en het misbruik ervan..
Macht is niets anders dan de mogelijkheid om andere mensen op verschillende wijzen en met verschillende middelen te kunnen beïnvloeden. In geval van machtsmisbruik vooral door intimidatie, het aanjagen van angst en verdeel en heerstactieken (HIER). Allemaal de grootst mogelijke flauwekul natuurlijk. Zeker als men zich zodanig met het uniformerende masker identificeert dat men die macht meent te kunnen misbruiken.

Door bijvoorbeeld de individuele frustraties en andere negatief geladen emoties door middel van manipulatieve dwang en uiteindelijk  geweld op andere lager in de pikorde gepositioneerde marionetten af te kunnen reageren. In feite is het niets anders dan een overcompenserende reactie op de innerlijk diep gevoelde nietigheid en daaruit voortvloeiende onmacht, die als zeer pijnlijk wordt beleefd.

Onder andere de Cotrona-psychose en de op bevrijding gerichte protesten daartegen, heeft dit fenomeen wereldwijd te veel en te vaak laten zien. Maar zij die zich met hun aangenomen rol en bijbehorend masker totaal vereenzelvigd hebben, hebben dus een verkleedpartij nodig om zich aan anderen te kunnen tonen. Zij laten echter in de kleedkamer, waar zij hun uniform aantrekken en hun masker opzetten, hun menselijkheid achter. De uitwassen en de gevolgen daarvan zijn historisch gezien alom zichtbaar en komen sinds de start van de Corona-pyschose steeds veelvuldiger voor. Tevens is het een bekend gegeven dat macht corrumpeert en zelfs verslavend is. Russel Brand gaat aan de hand van de zaak Jeffrey Epstein in op hoe dat werkt (HIER).

Uniformen om te uniformeren en te ontzielen
Bovenbeschreven uniformfenomeen geldt natuurlijk ook voor alle geïnstitutionaliseerde religies en ook bepaalde maatschappelijke rollen. Ik zie een maatpak met stropdas en de kleding van de zogenaamde geestelijken binnen religies ook als een uniform. Evenals de kledij van rechters én advocaten in hetzelfde kader te passen is. Vreemd genoeg beschouw ik de spijkerbroek, of blue jeans ook als zodanig, want oorspronkelijk is die als werkkleding ontworpen. Uniformering sluit authenticiteit en bezield handelen uit, het maakt deel uit van puur imponeergedrag!

Iedere uiting van massavorming maakt het erg moeilijk, zo niet onmogelijk om de individuele zielenkleur tot uitdrukking te brengen. Men zwemt mee met de stroom die door anderen, vaak hoger geplaatsten binnen de machtspiramide, op gang is gebracht en wordt gestuurd. Men hangt aan de marionettendraden van anderen. Bewust ZIJN houdt in dat alle onbewuste door het ego verduisterende invloeden zijn herkend en omgevormd.

De gehele matrix hangt van identiteitsvorming aan elkaar en kan zonder dat ook niet bestaan. Die identiteit past in het structurele machtsverhaal binnen de matrix, die de identificatie met de opgebouwde of opgedrongen identiteit stimuleert of vaak zelfs afdwingt. Door de Corona-psychose wordt er een medische dimensie aan de opgedrongen identiteitsvorming toegevoegd.

Je bent een gevaccineerde of je bent een niet-gevaccineerde. Het opgedrongen zijn heeft natuurlijk alles te maken met dat de eerste als goed en sociaal acceptabel gekenschetst wordt. Daarentegen wordt de tweede als slecht en sociaal onacceptabel gezien.

Endlösung
Het getuigt in mijn beleving, gezien de geest misvormende inhoud van de ‘vaccinazies’, meer van trouw zijn aan én handelen vanuit het ware wezen wanneer men zich niet laat vaccineren. Dit is nog steeds een ‘vrije’ keuze. Het probleem is echter dat die vrijheid van keuze op een steeds grovere wijze wordt ondermijnd, zo niet steeds meer onmogelijk wordt gemaakt. Want in steeds meer landen klinken geluiden, waaruit blijkt dat men de gevaccineerde maatschappij wil beschermen door de niet-gevaccineerde mensen buiten te sluiten.

Vergelijkingen met het ontstaan van en de praktijken binnen Nazi Duitsland liggen overduidelijk voor de hand. De geschiedenis kent vele voorbeelden van het ontstaan van een dictatuur. Telkens op een misschien andere wijze vormgegeven, maar de noodzakelijk aanwezige voorwaarden zijn telkens hetzelfde. Wat er nu wereldwijd op sociaal-politiek vlak zichtbaar aan het worden is, voldoet ruimschoots aan die voorwaarden! Daar hoef ik niet verder op in te gaan. Niet omdat die vergelijkingen in de taboesfeer zijn getrokken en dus als onkuis en desnoods als antisemitisch of politiek incorrect worden beschouwd, maar eerder vanwege een door mij veronderstelde aanwezige kennis bij de lezer.

In het uiterste geval wil men de onwillige ‘vaccinazi- of straks de klimaathoax-wappies’ opsluiten in concentratiekampen, die eufemistisch internerings- of quarantainekampen worden genoemd  (HIER en HIER). Alwaar ze op een gewelddadige wijze zullen worden heropgevoed of vermoordt. In de VS schijnen daarvoor de guillotines al klaar te staan, om hen die zich geen identiteit op willen laten dringen letterlijk een kopje kleiner te maken (HIER). Het is de geplande Endlösung voor deze tijd.

Vastlegging identiteit
Om die identiteit vast te leggen werden in eerste instantie uiterlijk lichamelijke kenmerken op papier opgetekend. Zie het paspoort. In ons huidig digitale tijdperk worden die gegevens en nog meer opgeslagen in computers. Waar eerst de vraag om zich te kunnen identificeren, het tonen van het papieren paspoort betrof, betreft het nu steeds meer het tonen van een digitaal identiteitsbewijs.

Het is bijna vanzelfsprekend dat, in het kader van het hiervoor benoemde uitsluitingsfenomeen alle persoonlijke gegevens gekoppeld gaan worden aan het zogenoemde Corona-paspoort. Het zal uiteindelijk tot een digitaal paspoort, c.q. identiteitsbewijs worden gemaakt. Afhankelijk van de status van dit paspoort zal men toegelaten worden tot maatschappelijke en sociaaleconomische activiteiten. Daarmee wordt het ware wezen van de mens volledig onzichtbaar gemaakt en gedigitaliseerd.

Verdienmodel
Het bizarre is echter dat met het ontstaan van die zogenaamde identiteitsbewijzen, de houders ervan er zich ook mee zijn gaan identificeren. Men denkt de persoon te zijn, dus het masker, die men binnen de matrix verplicht is te zijn. Men is echter niet die identiteit. Je bent niet de persoonsgegevens die vast te leggen zijn. Het is de meest reductionistische weergave van wie de mens werkelijk is.

Dit gegeven wordt het best duidelijk door de Bijbelse uitspraak ”Ik ben in deze wereld, maar niet van deze wereld”, diep in jezelf door te laten dringen. Zoals ik hiervoor al heb geschreven, is ons ware wezen niet te benoemen. Dus alles dat in relatie tot jou benoemd wordt, ben je niet en ben je ook nooit geweest. Daarnaast is het bizarre aan een papieren identiteitsbewijs dat, hoewel je er flink voor moet betalen, het nooit je eigendom wordt. Het blijft eigendom van de staat..!

Eigenlijk gaat dit al in de richting van de slogan van het Wereld Economisch Forum: ”Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn”. Aan het identiteitsbewijs is tevens een verdienmodel gekoppeld, dat gebaseerd is op het verplicht stellen van de regelmatige verlenging van het bewijs. Ditzelfde geldt ook voor het rijbewijs en misschien binnenkort voor het Corona-psychosepaspoort.

De Corona-psychose heeft een nieuwe dimensie aan het verhaal van de identiteitsbewijs toegevoegd. Het heeft de mogelijkheid geschapen om wereldwijd digitale identiteitsbewijzen in te voeren, zoals het Corona-paspoort. Het is inmiddels steeds duidelijker aan het worden, dat dit digitale paspoort een verzamelbak is voor alle zogenaamde persoonsgegevens. Velen zien nu ook of beginnen te zien dat dit technologische knutselwerk gebruikt kan worden om er een sociaal kredietsysteem aan te koppelen.

Tevens reduceert het de mens tot digitale enen en nullen binnen een elektronisch gefundeerd doods netwerk. Hoe meer mensen zich identificeren met hun digitale identiteit, waar ook de activiteiten op de sociale media bij horen, hoe sterker het bewustzijn gevangen wordt gezet in een digitale gevangenis. Daar is inmiddels genoeg informatie over te vinden op het internet (HIER), dus ga ik er hier niet verder op in. In dit kader kan ik wel aanraden de films ‘Ego-nia’ (HIER) en ‘The Cube’ (HIER) eens te gaan bekijken, waarin de innerlijke egogevangenis op beeldende wijze wordt weergegeven.

Geen identiteitsbewijs? Dat kan en mag niet!
Het kan echt problematisch worden als men de vraag om het tonen van een identiteitsbewijs beantwoordt met: Ik heb er geen. Want wettelijk is vastgelegd dat men overal en ten alle tijd dat bewijs bij zich moet hebben en moet kunnen tonen aan een dienstdoend verkleedde marionet van de matrix. Heeft men geen verordonneerd identiteitsbewijs, dan loopt men de kans gearresteerd te worden, een flinke boete te krijgen en in meerdere landen soms nog erger.

De geestelijk tegenstrevende krachten willen uit haat voor het goddelijk geestelijke, met behulp van de aardse hen aanbiddende marionetten, het geestelijk wezen van de mens verdichten tot een vast omschreven persoon, een identiteit gekoppeld aan uiterlijk waarneembare kenmerken.

Het geïndoctrineerde taalgebruik is ondersteunend geworden aan de pertinente leugen aangaande het menselijk wezen, dat dus op geen enkele wijze te benoemen is. Of zelfs maar zichtbaar is voor de fysieke zintuigen. We kunnen dus vaststellen dat de persoon/identiteit aan de fysieke zintuigen is gebonden. Ja, werkelijk gebonden.

Het Corona-paspoort, dat bestaat uit een digitale applicatie op de moderne telefoon kunnen zij die ervoor kiezen om geen moderne telefoon te hebben, dus nooit bemachtigen. Men zou zich dan gelukkig kunnen prijzen, ware het niet dat men zichzelf dan in de stroom van de Endlösung plaatst. ‘Het komt dan dus aan op de trouw aan zichzelf te zijn om geen volgzame slaaf te zijn en wel een dienend meester, in hoeverre men zich alsnog uit het ware wezen laat trekken.

Identiteitsverhaal gebaseerd op het verleden
Het is heel menselijk om de veronderstelde en beleefde identiteit voor een belangrijk deel te baseren op het verhaal dat het ego heeft gevormd over de al dan niet getraumatiseerde jeugdervaringen. In de jeugd begint de identiteitsvorming al en is de ziel van de mens op zoek naar vastigheid en zekerheid in een voortdurend veranderende driedimensionale werkelijkheid. De beleving van zichzelf geschiedt dan vaak door zich te vereenzelvigen met wat anderen zeggen over hoe en wie je bent.

Het voor de geboorte vanuit de geestelijke dimensies meegenomen innerlijk weten, wordt gaandeweg de jeugd verstoord door die geïnternaliseerde visies van anderen over wie men is. Trauma’s spelen daar een belangrijke en vooral emotioneel misvormende rol in. Maar je kunt pas tot je ware essentie en wezen komen als je het door je ego gevormde verhaal, dat dus veelal gebaseerd is op het slachtofferschap van een weerloos getraumatiseerd kind, hebt leren doorzien en losgelaten. In mijn artikel ‘Wie ben ik zonder mijn verhaal?’ ben ik dieper ingegaan op dit gegeven (HIER).

De inhoud van dit artikel (klik voor lead) op deze site, zal je fundamenteel de vraag doen stellen, of je droomt of dat dit een ongelooflijke realiteit is..!

Is de Soevereine Mens een werkelijk vrij mens?
Via die fysieke zintuigen kunnen we 3D-realiteit van vormen waarnemen. De persoon/identiteit speelt een cruciale rol bij het rollenspel binnen de matrix. Niet meer en niet minder. Het is een matrix ondersteunende en in stand houdende leugen, die bedoeld is om de machtsgeile heersers dezer planeet het gemakkelijker te maken bij het managen en onder de knoet houden van de mensheid. Men heeft dit persoonlijke identiteitsverhaal in Nederland aan een persoonsgebonden nummer weten te koppelen. Het Burger Slaven Nummer (BSN). Waar een heel scala aan technologische controlemiddelen mee verbonden is en voor de natiestaat zelfs een bepaalde economische winstgevendheid.

Binnen de BV Vernederland is aan ieder officieel geregistreerd tot een persoonsnummer gereduceerd mens bij de Kamer van Koophandel een handelsnummer gekoppeld, die binnen het (on)rechtssysteem een rechtspersoon wordt genoemd. In vele andere landen zal het niet anders zijn. Door mensen, die deze flagrante misleiding hebben doorzien en als stroman hebben benoemd, is een beweging gestart die de Soevereine Mens of ‘Vrije Mens’ wordt genoemd. (HIER)

Binnen die beweging wordt de ‘echte ware’ mens, waar de stroman aan gekoppeld is, de natuurlijke persoon genoemd. Op WantToKnow verscheen in mei van dit jaar een artikel, waarin het ‘Stromanfenomeen’ wordt uitgelegd (HIER). In 2011 heb ik voor de site Argusoog hierover het artikel ‘BV Nederland; een papieren slavenonderneming’ geschreven. Argusoog bestaat niet meer, maar het artikel is HIER nog te lezen.

Vrije Mens als illusie
Toch houdt deze beweging de illusie in stand dat de mens een persoon is, door met de schrijfwijze van de persoonsnaam en familienaam te spelen. Alsof het ware wezen van de mens wel met de gekregen naam te identificeren is en niet met de op officiële documenten opgetekende naam, die op verschillende wijzes met hoofdletters wordt geschreven. Zoals ik hiervoor al schreef, is het ware wezen van de mens op geen enkele wijze te benoemen.

Daarom concludeer ik dan ook dat de Soevereine- of Vrije Mensbeweging evenzeer, weliswaar op andere wijze door haar namenspel, de matrix in stand helpt te houden. Men zou het in mijn beleving als een heel slimme vorm van gecontroleerde oppositie kunnen zien.

Gedragsbeïnvloeding
Veel, zo niet alles in de politieke maatregelen is gericht op gedragsbeïnvloeding. Gedurende het ontstaan van de Corona-psychose is dit gegeven meer dan duidelijk geworden en werd zelfs toegegeven door sommige politici (HIER en HIER). De politici laten zich graag adviseren door gedragspsychologen en hebben dat al heel lang gedaan. Zij snappen zelf helemaal niets wezenlijks van de mens en zijn gedrag, omdat zij zichzelf niet snappen en hebben daarom het advies nodig van satanisch ge:inspireerde en manipulerende gedragswetenschappen, die hun inzichten baseren op uit onmenselijke gedragsexperimenten verkregen inzichten. In meerdere vorige artikelen heb ik daarover geschreven, waaronder in het artikel ‘Eilandbewoners, dat zijn we; allemaal..!’ (HIER).

Als extra ondersteuning voor het individuele bewustwordingsproces kan ik aanbevelen de volgende nieuwsbrief van Marcel Messing te lezen (HIER)

De beïnvloeding van het menselijk gedrag door externe factoren heeft mij altijd al geïnteresseerd en heb dat willen begrijpen. Natuurlijk met als basis meer inzicht in mijzelf te willen ontwikkelen. Al in 2007 schreef ik het artikel ‘Fabian Society en gedragswetenschap‘ voor de website Argusoog. het artikel is HIER nog te lezen. Onderdeel van de op gedragswetenschappelijke inzichten gebaseerde politieke besluitvorming, is het in een minderwaardige, criminele, terroristische of geesteszieke hoek plaatsen van de tegenstanders van het gevoerde beleid (HIER).

Met een subtiele repressie op basis van de typische gedragswetenschappelijke instrumenten van straffen en (vermeend) belonen worden mensen als een kudde in de gewenste richting gedreven. In sommige vorige artikelen heb ik dat human farming of mensenhouderij genoemd (HIER). Citaat uit het eerste hiervoor gelinkte artikel:

Voor zover ik kan zien, spelen gedragspsychologen
een cruciale rol in deze massale vaccinatiecampagne.
Volgens een rapport van de National Institutes of Health,
lijkt het erop, dat er een snel reactieteam is gevormd
om de meningen aan te vallen van mensen,
die het ‘officiële verhaal’ ter discussie stellen.

Hieronder een uitspraak van de bekende psychiater en politiek filosoof Frantz Fanon.

Matrixsysteem op instorten
In feite weet iedere waarheidsvinder, die geleerd heeft verder te kijken dan de geïndoctrineerde oogkleppen, dat het al langere tijd functionerende matrixsysteem de houdbaarheidsdatum inmiddels ver overschreden heeft en niet meer te redden is. De vrij metselende architecten ervan kunnen en willen dit gegeven nog niet (h)erkennen. Ze blijven vruchteloze pogingen ondernemen om toch nog te redden wat al kansloos verloren is. Hun pogingen om met steeds grovere middelen hun systeem in stand te houden zijn door het toenemende Bewuste ZIJN in de mensheid al bij voorbaat verloren.

Dat in dit proces spaanders zullen vallen is vanzelfsprekend, want er wordt flink op de mensheid ingehakt. Maar om een gezegde uit de bijbel in gevarieerde vorm aan te halen: ‘‘Wie met de bijl hakt, zal door de bijl omkomen.” Een ander gezegde uit diezelfde bijbel is: ‘‘Wie wind zaait zal storm oogsten”. De natuurwet van resonantie zal duidelijk maken dat de grenzeloze destructie, die al langere tijd op Aarde rondwaart, uiteindelijk terug zal keren bij de veroorzakers ervan. Juist de machtselite zal hier niet aan kunnen ontkomen.

‘Eenheidsbewustzijn’
De weg naar eenheidsbewustzijn, voor zover men over een weg kan spreken, bestaat veelal uit het oefenen van het tot zwijgen brengen van het denken. De meeste spirituele scholen en levensbeschouwingen bieden hiervoor oefenprogramma’s. Deze houden vaak meditatie in naast bijvoorbeeld yoga-oefeningen. Het boven het denken uitstijgen kan een lastige weg zijn. Het gaat er dus om dit denken bewust te leren waarnemen, zonder zich ermee te identificeren. Hetzelfde geldt voor het gevoelsleven. In de volgende video wordt daar door drie mensen intensief op ingegaan.

Daily practice — De Wereld Ontwaakt #4

De bewustzijnsevolutie van de mensheid is niet meer te stoppen.

= Jimmy Cliff Recording ‘The Harder They Come’ In Studio Session =

Arend Zeevat

3 oktober 2021

 

 

15 gedachten over “De grote, misleidende LEUGEN? Identiteit!

 1. De identiteit van de moderne mens bestaat uit nullen en enen in een digitaal patroon, gepresenteerd als QR code , waarin onze gegevens worden opgeslagen en wie we zijn als deel van een sociaal/economische gemeenschap, In die code wordt melding gemaakt van enkele lichamelijke kenmerken, zoals mijn geslacht en in deze tijd van pandemie ook mijn gegevens over mijn weerstand tegen Covid 19.
  Hoe lang deze gegevens noodzakelijk en geldig zullen blijven hangt van het verdere verloop van de pandemie af. Het is goed denkbaar dat met het verdwijnen van de pandemie ook de noodzaak van deze QR code als vanzelf oplost…
  Het is ook denkbaar dat deze code gebruikt gaat worden ter vervanging van andere documenten, zoals een paspoort, een rijbewijs, verzekeringsdocumenten, belastingschuld, openstaande boetes, en meer van dit soort gegevens die interessant zijn voor diegenen die belast zijn met het in goede banen leiden van de samenleving.
  Als wij nu van mening zijn dat daarmee onze identiteit is vastgelegd, dan is dat een eigen keuze. Degene die deze keuze maakt bezondigt zich aan de zelfde denkfout als degene die meent dat de tijd het zelfde is als de klok .
  Onze identiteit is zoals wij ons tonen binnen een gemeenschap.
  Je zou dat de buitenste identiteit kunnen noemen, een identiteit met het masker wat wij dragen en dat afhankelijk is van de rol die wij op dat moment in die samenleving vervullen.
  Die rol kan soms een keuze zijn, en soms afgedwongen worden.
  In het geval van de QR code is dat in wezen een keuze. Ik kan er voor kiezen steeds weer een test te laten doen, of zelfs gewoon thuis te blijven. Er is dan sowieso sprake van drie keuze mogelijkheden.

  Hoe zat ook weer zo’n 100 jaar geleden?
  Een deel van het volk moest turfsteken in de Veenkoloniën en waren niets anders dan lijfeigenen van de staat of van de rijke agrariër .
  Een ander deel van het volk leefde van de visvangst en waren lijfeigenen van de vloot eigenaren.
  Dat was 100 jaar geleden hun identiteit.
  75 jaar geleden werden 100.000 Joden gedwongen een gele Davidsster op hun kleding te spelden en weer wat later kregen zij een getatoeëerd nummer op hun arm en werden zij in groepjes van enkele duizenden vermoord in de gaskamers van Oost-Europa. Hun identiteit was gevangene en weerloos slachtoffer.

  En geen van deze mensen had een keus…
  Hun identiteit was afgedwongen.

  En NU?
  Nu zijn wij voor het overgrote deel slapende mensen.
  Onze identiteit is die van de Slapende mens.
  Onze QR code is de identiteit van de lichamelijke buitenkant.
  De identiteit van de Slapende mens is van de psychologische buitenkant.
  De identiteit van de mens die in voortdurende zelfreflectie zichzelf leert kennen is de innerlijke mens
  Welke mens ben ik?
  Als ik IN de wereld ben en toch niet VAN de wereld, dan ben ik de geschapen mens die Gods Beeld en Gelijkenis wil worden.

  1. Bedankt voor je reactie, Zoeker. Je lijkt al aardig op weg om HET te vinden. In een volgend artikel ga ik in op wat aankaart betreffende de QR-code, Ik hoop daarin het één en ander te kunnen verduidelijken.

  2. Hoe ziet god eruit? Als je dat niet weet, zou je dan nog steeds op hem willen lijken?Een androgyne bok? Lastige opdracht lijkt me. Slaapwandelend wakker zijn.

  3. Tja hoe ziet god eruit… haha.. Als je de Gnosis raadpleegt, zul je lezen, dat de vraag alleen al, het onbegrip van ‘god’ aantoont. Het meest dichtbij komt god in….. (STILTE)..

  4. Arend, wellicht is het betitelen van een opmerking tot cynisme het niet begrijpen van de vraag. Of gebrek aan kennis. Aangezien er GODEN zijn ( beschreven) is er niet 1 god. Dus mijn vraag: hoe ziet god eruit? Yahweh werd beschreven als een draak, hij is de god die in de bijbel god is. El (ba’al) had een menselijke vorm en wordt in de bijbel als een afgod gezien terwijl hij in de esotherie de god der goden was.
   Vragen…. Socrates werd het fataal.

  5. Mijn excuses Senjutsu voor de opmerking betreffende cynisme. Ik heb waarschijnlijk inderdaad je vraag niet goed begrepen.

  6. Bedankt voor de verduidelijkende video Senjutsu. Voor mij is het Judaïstische paradigma oud en zoals de geschiedenis heeft getoond uiterst destructief. Daarom is het voor mij niet interessant. Het gaat ook allemaal over de vorm. Terwijl voor de essentie van alles in het vormloze is gelegen. Het zuivere vormloze Bewuste ZIJN, waar alles uit voortkomt.

  7. Uit het vormloze bewst ZIJN is deze “realiteit” ontstaan. Entiteiten in het astrale en erbuiten staan te trappelen om zich in de materie te manifesteren of minimaal wat invloed uit te oefenen. All that IS matters and all that matters IS.
   De stilte opzoeken in het oog van de storm en het tumult waarnemen met compassie en een knipoog. Aan alles komt een einde en ieder einde brengt een nieuw begin. Het tijdperk van de religieuse dogmatiek gaat nu in supernova, het wachten is op de knal.

  8. Mooi verwoord Senjutsu. Je woorden en hun betekenis kan ik volledig onderschrijven. Dank voor je bijdrage.

 2. hoe ziet God er uit?
  het beeld van God is de rododendron in je voortuin, de majestueuze eik in de achtertuin van de buren, het spelende kind in de zandbak, de baby in de wieg
  de Gelijkenis van God is het Goede, Ware en het Schone, de Liefde, de Vergeving, Genade en Barmhartigheid

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.