Advertentie

Wateroorlog in de maak..!


x
X

Wateroorlog in de maak..!

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

 x

Oorlog op alle fronten.. Al sinds enkele decennia hebben we getuige mogen zijn van oorlogsverklaringen op meerdere fronten. Het zijn echter veelal verklaringen die betrekking hebben op wat men in het Engels proxy-wars noemt, plaatsvervangende oorlogen dus. Ze vinden vaak plaats, als vervanging van gewapende oorlogen. Soms als een voorbereiding op een hete oorlog. Het effect is echter hetzelfde, een grote mate van angstopwekking, destructie en chaos. Na 9/11 werd door de geopolitieke clowns de oorlog verklaard aan de door henzelf geschapen terroristische dreiging, die ineens overal de kop op stak.

Maar dat was lang nadat in 1964 Lyndon B Johnson de oorlog verklaarde tegen de armoede, in dit geval natuurlijk alleen in de VS (HIER). Daarna was er sinds 1971 een oorlog tegen drugs afgekondigd (HIER). Maar ja, dat was allemaal show, zoals iedere oorlog een misleidend dodelijke show is. Die show maakt duidelijk dat in de strijd tegen wat dan ook, hetgeen men bestrijdt steeds erger wordt. Want net als bij de terroristische dreiging was de armoede en het drugsprobleem mede geschapen door hen die aangaven het te willen bestrijden. Volgens het aloude Hegeliaanse principe van probleem-reactie-oplossing.

De duistere praktijken van verschillende geheime diensten in samenwerking met de Maffia, zorgden voor de productie en globale verspreiding van sommige drugs, waaronder heroïne en cocaïne (HIER en HIER). Om daarmee vele generaties te verslaven aan kunstmatig geknutselde geestdodende chemische stoffen. Stoffen die de geest van de mens uiteindelijk ont-ikken. Zelf heb ik over de duistere achtergrond van deze drugshandel (én  wapenhandel!) en de daarmee verbonden zwarte overheidsbudgetten ook een artikel geschreven, dat in 2017 hier op de site verscheen (HIER).

Oorlog tegen voedsel
Een van de vele oorlogsfronten waar de mensheid op een satanische wijze wordt aangevallen is het voedsel. Nu weten we allemaal wel dat sinds de tweede helft van de 20ste eeuw ons natuurlijke voedsel in toenemende mate onnatuurlijk is gemaakt door meerdere chemische toevoegingen (chemische oorlogsvoering!). Daartoe behoren geur-, kleur- en smaakstoffen, evenals conserveringsmiddelen. Veel van deze stoffen hopen zich op in het menselijk lichaam en veroorzaken op de lange duur allerlei allergieën en vergiftigingsverschijnselen en dus ziekte.

Kennelijk heeft het lobby-werk van Monsanto letterlijk en figuurlijk haar vruchten afgeworpen..!

Daarnaast zijn veel landbouwgewassen, onder andere door Monsatan (‘Monsanto’), genetisch gemanipuleerd in het kader van het verkrijgen van patenten en de economische belangen die daarmee samenhangen. Op natuurlijke producten valt geen patent aan te vragen, op de genetisch geknutselde dus wel. Het grootste nadeel van de industriële en gemechaniseerde landbouwmethoden is echter dat door het toenemende geknutsel met de natuur, de kwaliteit van het voedsel schrikbarend verminderd is.

Dit hangt naast de chemische vergiftiging ervan vooral ook samen met de uitputting van de bodem en de vernieling van de natuurlijke bodemstructuur, door het gebruik van zware landbouwmachines en giftige en natuuronvriendelijke bestrijdingsmiddelen. Hieronder is een tabel te zien die duidelijk maakt hoe die verminderde voedingskwaliteit eruit ziet. In mijn eerder geschreven artikel over Afvalproblemen, dat begin vorig jaar op deze site is verschenen, ben ik daar dieper op ingegaan (HIER).

Met een andere meer vergeestelijkte aanpak hadden op alle oorlogsfronten veel slachtoffers voorkomen kunnen worden. Ook zou met een meer vergeestelijkte aanpak de waarheid over het leven nooit en te nimmer geweld aangedaan zijn in de vorm van de productie, promotie en verkoop van ongezond chemisch voedsel.

Maar ook zou de farmaceutisch medische wetenschap in haar vorm nu niet bestaan. De vormgeving van de neo-kolonialistische wereldeconomie was natuurlijk bedoeld om de controle-agenda van wereldoverheersing te kunnen uitrollen en zodoende een duidelijke onoverbrugbare kloof te scheppen tussen de haves en have nots. Het is met name de olie-industrie, die via vooral door toedoen van de olieboeren waaronder de Rockefellers c.s, de belangrijkste verminking van alles dat natuurlijk is op haar geweten heeft.

Vanzelfsprekend hangen al deze oorlogen met elkaar samen, in die zin dat ze allemaal deel uit maken van de globale overheersings- en uitbuitingsagenda, waar we nu met de op gang komende Great Reset van Klaus Schwab c.s. het finale stadium van mogen ervaren. In mijn artikel ‘Wie beïnvloedt ons denken?’ (HIER) heb ik getracht een andere visie aan te reiken met betrekking tot de fenomenen van dader/slachtoffer en macht/onmacht. Dit citaat komt uit dat artikel:

Zeker waar het de verhouding betreft tussen de ogenschijnlijke heersers over deze planeet en de onderworpen mensheid. De verlossing uit deze dynamiek heeft alles te maken met het nemen van verantwoordelijkheid voor alles dat er in het individueel innerlijk gebeurt en aanwezig is. Het gaat daarom dus om een individueel helingsproces. Ik wil zich voordoende fenomenen benoemen en verhelderen, om duidelijk te maken waar de werkelijke macht ligt en wie die heeft. Dus bij ieder mens op individueel niveau!

Oorlog tegen de mensheid
Hieronder een citaat mijn artikel uit 2017, getiteld ‘De mens als verbinding tussen aarde en kosmos’, waarin ik inga op verschillende bedreigingen waar de moderne mensheid aan bloot staat:

”Kunstmatig beïnvloedende factoren
Dit brengt mij bij de kern van mijn verhaal. Namelijk dat de vele kunstmatig beïnvloedende factoren, waar de moderne mens aan blootstaat, erop gericht zijn om zijn geestelijke ontwikkeling tegen te gaan en uiteindelijk volledig te blokkeren. De werking van de verschillende ijzersoorten in combinatie met de werking van zuurstof in ons lichaam en onze ziel, belicht de huidige moreel/ethische c.q. spirituele crisis in onze wereld weer vanuit een heel andere hoek.

Zeker wanneer men de verschillende kunstmatige beïnvloedingen van de atmosfeer, lucht, water, aarde, plant, dier en mens bekijkt, kan men waarnemen hoe er op alle fronten een voortdurende occulte oorlog wordt gevoerd tegen de mensheid.’

De natuur is volkomen ingebed in en afhankelijk van klimatologische omstandigheden, evenals de mens dat eigenlijk ook is. Om ook die natuurlijke afhankelijkheid binnen een machtskader te plaatsen en militair en economisch uit te kunnen buiten, heeft de Amerikaanse luchtmacht in de jaren ’90 een onderzoek gedaan naar het volledig controle krijgen over die klimatologische omstandigheden. Zij heeft daar in augustus 1996 een rapport over uitgebracht, met als bijzonder veelzeggende titel ‘Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025′ (als pdf HIER).

Kijkend naar het toenemend aantal extreme droogtes wereldwijd (HIER) en nu met name in het westen van de VS met Californië als de absolute hotspot, lijkt het Klimaatcontroleplan en de daaraan ten grondslag liggende technologie al in een vergevorderd stadium te zijn. Op de site van Niburu staat daar ook een artikel over (HIER). Citaat uit dit artikel:

De Amerikaanse advocaat en auteur Michael Snyder (HIER) schrijft dat hij gedurende zijn hele leven nog niet dit soort droogtes heeft meegemaakt in het westen van de Verenigde Staten. Natuurlijk was het vaker al gortdroog gedurende de afgelopen 20 jaar maar het percentage gebied in het westen dat zwaar te lijden had onder grote droogte was nooit hoger dan 11%.

Vandaag staat dat percentage op 27 en dat heeft verregaande gevolgen. Gevolgen die ook weer door zullen werken in de voedselvoorziening. Zo geeft Snyder voorbeelden van de situatie in de staat Noord-Dakota. De droogte zet veel veeboeren voor het blok want zij kunnen zich niet langer permitteren om nog al hun koeien te houden. Er is niet of nauwelijks gras voor de dieren en dus moeten ze worden gevoed met dingen zoals hooi en mais.

Vanwege echter de grote droogte zijn de prijzen van dit soort voedsel zo hoog geworden dat boeren dat simpelweg niet meer kunnen betalen. Het gevolg is dan ook dat er veel meer vee dan normaal wordt aangeboden op de veemarkten. De verwachting is dat als de huidige situatie aanhoudt boeren tussen de 25 – 50% van hun koeien moeten verkopen om te kunnen overleven.

Het opkopen van een groot areaal aan landbouwgrond in de VS (HIER) door niemand minder dan meester depopulist Bill Gates, voorspelt niet veel goeds voor de voedselvoorziening in dat land. Natuurlijk zal dit een rimpeleffect hebben op de rest van de Aarde.

WOIII?
De laatste tijd vinden er een toenemend aantal incidenten plaats, die de ‘uiterst gespannen’ geopolitieke verhoudingen op scherp zetten. Is het dan toch het plan om de door Albert Pike voorzegde WOIII te doen ontbranden? In het artikel ‘World War III imminent?’ (HIER) gaat auteur Larry Romanoff in op de die mogelijkheid en geeft aan hoe deze in zijn beleving te voorkomen is.

Citaat uit dit artikel:

Ik ken maar één manier om de Derde Wereldoorlog, die nu op handen is, te voorkomen: Israël ervoor laten boeten. Als ik in de laatste gezagspositie van een van de beoogde naties de Israëlische ambassadeur zou inschakelen en hem zou informeren dat als mijn natie tot een oorlog met de VS zou worden gedwongen, ik natuurlijk zou reageren.

Mijn eerste vergelding zou echter niet tegen de VS zijn, maar tegen Israël, dat ik een noodzakelijk deel van mijn arsenaal zou inzetten om ervoor te zorgen dat Israël 500 jaar onbewoonbaar zou blijven en dat Satans Derde Tempel nooit zou worden gebouwd.

Het is mijn stelling dat Israël te belangrijk is voor deze mensen om te worden opgeofferd, en dat ze, geconfronteerd met een dergelijke dreiging die als geloofwaardig wordt beschouwd, zich zouden terugtrekken. Met alles wat ik weet, geloof ik niet dat een derde wereldoorlog op een andere manier kan worden voorkomen.

De Corona-psychose is slechts een onderdeel van de oorlogsagenda (HIER). Citaat uit dit artikel:

De volledig frauduleuze ‘Covid-pandemie’ werd gebruikt als de katalysator om het proces van de beweerde “Grote Reset” te starten om de elite, met de hulp van de eigendom en gecontroleerde politieke klasse, de planeet te laten overnemen. Maar dit is slechts het begin van het proces, aangezien een meerzijdige aanval op de mensen op dit moment naar mijn mening op handen is.

De angst voor ‘virus’ en ‘pandemie’ zal doorgaan zodra de herfst aanbreekt, en het ‘variant’-schema zal toenemen, maar dat zal gewoon een afleiding zijn in vergelijking met de reikwijdte van de echte operatie. De plot die verder gaat, zal uit vele hoeken komen, allemaal bedoeld om angst en paniek te veroorzaken.

 Zoals ik onlangs al zei, zullen er vernietiging van boerderijen en boerenbedrijven zijn, voedseltekorten, hyperinflatie, gefaseerde cyberaanvallen, sluitingen van nutsvoorzieningen en elektriciteitsnetten, gedwongen watertekorten, hoge dodencijfers als gevolg van vernietiging van het immuunsysteem door giftige injecties, meer afsluitingen, extreme burgerlijke onrust en geweld, het digitaliseren van geldsystemen, paspoorten om rond te reizen en toezicht op alles.’ Bovendien zou er meer oorlog of conflict kunnen komen met China, Iran of Rusland, zoals nu wordt aangewakkerd, en op korte termijn zou er zeker een doelgerichte economische vernietiging kunnen plaatsvinden.’

De olifant in de kamer zal waarschijnlijk in verband worden gebracht met onbewezen door de mens veroorzaakte ‘klimaatverandering’, wat zal leiden tot nieuwe lockdowns, quarantaines, bewaking en verstoringen van de toeleveringsketen op basis van dit gefabriceerde valse vlag-bedrog dat wordt gepleegd door de heersende klasse en haar media. Op dit moment lijkt het erop dat bijna elke burger op de een of andere manier nadelig wordt beïnvloed door wat komen gaat, en dit lijkt de gewenste strategie van de criminele staat te zijn.’

Bizarre fenomenen
Het verdwijnen van watervoorraden is op zijn minst opmerkelijk, zo niet uiterst vreemd. Maar als aangegeven wordt door sommige oplettende mensen dat de autoriteiten uiterst vreemd, zo niet misdadig om gaan met de aanwezige watervoorraden, dan blijkt dat er een plan achter de toenemende watertekorten zit. In de volgende video maakt Christian van Ice Age Farmer duidelijk wat er aan de hand is.

Uit deze video wordt duidelijk dat watertekorten, evenals andere tekorten, kunstmatig geschapen worden. Een citaat uit het bijgeplaatste artikeltje:

”De WATEROORLOGEN zijn begonnen: de staat sluit eenvoudigweg het water af voor boerderijen en ranches, waardoor ze geen water meer krijgen dat nodig is om voedsel te verbouwen en dieren te fokken. Dit zal automatisch voedseltekorten veroorzaken, om vervolgens op het enorme probleem te wijzen en te verklaren: “Het is de opwarming van de aarde! We hebben klimaatvergrendelingen NODIG! We MOETEN overgaan naar absolute nul-koolstofemissies! We MOETEN het privé-eigendom van auto’s wegnemen! U MOET nepvlees eten en overstappen op een post-dierlijke economie!”

Het verhaal is hetzelfde in het hele land, en zelfs in de wereld. Maar wie zit er achter deze WATEROORLOGEN? Christian onderzoekt het ‘Global Water Initiative’ van het WEF, een agenda om de controle over de wereldwatervoorziening te centraliseren en te privatiseren, en hoe deze kunstmatige droogtes de spil vormen in de klimaatagenda en de overname van voedsel.”

Auteur Juglen Zwaan bij een stapel boeken, van zijn vers-van-de-pers gekomen nieuwe uitgave. (klik voor artikel hier op de site op de foto)

Het in meerdere opzichten belang van water
Water is de meest fundamentele levensvoorwaarde voor het mogelijk maken van leven op Aarde. Zo’n driekwart van de planeet bestaat eruit. Ook zo’n driekwart van het menselijk organisme bestaat uit water en moet voortdurend aangevuld worden. Want teveel vochtverlies kan bij ieder levend organisme tot uitdroging leiden. Water is dus absoluut essentieel.

Zo essentieel dat bij ziekten of andere levensbedreigende omstandigheden waardoor veel vochtverlies plaatsvindt, de mogelijkheid ontstaat dat er een te groot verlies van essentiële elektrolyten optreedt. Dit zijn elektrisch geladen mineralen, die essentieel zijn voor het optimaal functioneren van verschillende lichaamsprocessen. Juglen Zwaan heeft daar op zijn site A healthy life.nl een heel verhelderend artikel over geplaatst (HIER). Citaat uit dit artikel:

Wat zijn elektrolyten?
‘Elektrolyt’ is de overkoepelende term voor deeltjes die een positieve of negatieve elektrische lading hebben (5). In de voedingsleer slaat de term op essentiële mineralen die worden gevonden in bloed, zweet en urine.

Als deze mineralen opgelost worden in een vloeistof vormen ze elektrolyten – positieve of negatieve ionen die in stofwisselingsprocessen worden gebruikt. De elektrolyten die in je lichaam voorkomen zijn onder andere:

  • Natrium
  • Kalium
  • Chloride
  • Calcium
  • Magnesium
  • Fosfaat
  • Bicarbonaat

Deze elektrolyten zijn nodig voor verscheidene lichaamsprocessen, waaronder een goede zenuw- en spierfunctie, behoud van de zuur-basebalans en behoud van een goede vochtbalans. Kortom: Elektrolyten zijn mineralen die een elektrische lading dragen. Ze worden gevonden in je bloed, urine en zweet en zijn cruciaal voor bepaalde processen die ervoor zorgen dat je lichaam op de juiste manier functioneert.

Tegenwoordig bevat (ook natuurlijke) voeding, door de hiervoor beschreven effecten van de industriële landbouw, onvoldoende van de hierboven benoemde mineralen. Zie de eerder weergegeven tabel. Deze tekorten kunnen aangevuld worden door gebruik te maken van verschillende voedingssupplementen. Op de site van Juglen Zwaan is daar ook een ruime mate van informatie over te vinden (HIER).

Monopolie op water
Monopolisering van de watervoorraden door de multinationaal industriële maffia heeft ertoe geleid dat ook water binnen een dwangmatig economisch kader is geplaatst, zodat het binnen het afhankelijkheidssysteem van de slavenmatrix valt. Een hoge pief van de Zwitserse multinational Nestlé heeft eens een opmerkelijke uitspraak gedaan over water, zie het volgende citaat uit een artikel hierover hier op WantToKnow (HIER):

Meneer Peter Brabeck, zo heet die ‘hoogste baas’ van Nestlé, legt het allemaal uit met zijn filosofie: “De enige opinie over drinkwater die écht extreem is, wordt wereldwijd vertegenwoordigt door allerlei niet-gouvernementele-organisatie (NGO’s), die maar blijven verkondigen dat drinkwater een publiek recht is. Dat betekent dat je als mens het recht zou moeten hebben op water en dát is een extreme oplossing”.

Deze hoogst psychopathische uitspraak van Brabeck veroorzaakte een storm aan verontwaardiging, waarna zijn werkgever de noodzaak tot damage control zag en aangaf dat zijn uitspraak uit de context, waarin deze gedaan werd, was gehaald (HIER). Natuurlijk neemt niemand van de meer bewuste mensen die damage control van Nestlé ook maar enigszins serieus en ziet het als een verderfelijk teken van de satanische controlementaliteit van de elitaire machthebbers.

Wanneer die mentaliteit de kans krijgt om zichzelf nog verder te manifesteren, gaat het dan lastig worden om in de individuele levensbehoeften te voorzien. Een aantal goedaardige en slimme mensen hebben dan nog heel wat werk te verrichten aan het scheppen van levensvriendelijk vernieuwende technologieën, om de mensheid te ondersteunen in haar uiterst moeilijke situatie.

Water als geestelijke mediator
Water is vanwege haar geleidende kwaliteiten heel belangrijk voor het geestelijk leven van de mens. Het regelmatig in verstilling zitten bij stromend water kan heel rustgevend en verhelderend zijn. Op deze site staat een verhelderend artikel van een mens die het water in eerste instantie op materialistische wijze onderzocht en gaande zijn weg van onderzoek onder de indruk raakte van de levendig geestelijke kwaliteit van water (HIER). Ja, water heeft een hoogst spirituele kwaliteit waar ik in mijn artikel ‘De mens als verbinding tussen aarde en kosmos’ (HIER) ook over heb geschreven. Citaat uit dit artikel:

”De door duistere occulte ordes aanbeden Lucifer staat als gevallen engel in dienst van Ahriman, die van een oorspronkelijk hoger geestelijke orde is. Hun gezamenlijk doel is om door middel van het genereren van een zo groot mogelijke angst, de mensheid vrijwillig ertoe te bewegen zich volledig aan hen te onderwerpen. Lucifer staat daarbij voor de ontwikkelde machtsverhoudingen uit het verleden, die zich door een nietsontziend fanatisme van alle afwijkingen wil ontdoen.

Ahriman staat voor een zeer geavanceerd technologische toekomst, die zonder een moreel ontwikkelde geesteshouding tot een volledige vernietiging van al het leven leidt. De mensheid is dus gevangen tussen oude machtsverhoudingen uit het verleden en een op afwezigheid van ieder individueel moreel besef gestoelde toekomst. Een ware schizofrene situatie. Maar toch kunnen wij op individueel niveau hier een tegenwicht aan bieden!

De tegenkrachten hebben als functie de mens tot het Kwade te verleiden, waardoor de mens wordt geprikkeld tot het ontwikkelen van een individueel bewuste verbinding met het Goede. In dat proces kan het Kwade worden omgevormd tot een extra scheppende kracht, die dienstbaar is aan de gehele mensheidsontwikkeling.”

Het heeft onder andere te maken met de energetische geheugencapaciteit van water. De Japanner Mausuro Emoto heeft daar op intensieve wijze onderzoek naar gedaan (HIER en HIER).

Al het natuurlijke wordt tegennatuurlijk ingezet
De essentie van de tegenstrevende satanische krachten is dat zij hun scheppingsdrang baseren op alles wat natuurlijk is. Zij kunnen dit echter alleen als zij de levenskwaliteit van de samenhang van alle authentieke verschijninningsvormen uit elkaar hebben getrokken en hebben gereduceerd tot een verzelfstandigd deel, dat door de verbroken verbinding met het leven tot iets onnatuurlijks en ziekmakend wordt. Het is het destructieve effect van de rationeel/analytische wetenschap, die tot de  basis is geworden van de gehele industrialisering en exploitatie van alle levensgebieden.

De tegenstrevende krachten kunnen, zoals ik al vaker heb aangegeven zelf niets wezenlijk vernieuwend voortbrengen. Ze baseren daarom hun werkzaamheid op een oude ontwikkelingsdynamiek uit vorige evolutionaire ontwikkelingsfasen van de mensheid. Deze maken ze in onze huidige tijd op een gemoderniseerde wijze toepasbaar met behulp van moderne technologie, die letterlijk ziekmakend is. Zie het artikel op Niburu ‘Zorg dat je geen slachtoffer wordt in deze oorlog’ (HIER).

De titel van het artikel van Niburu verwijst naar de geestelijke gegevenheid dat ieder mens zelf verantwoordelijk is voor de individuele gezondheid. Men moet echter wel heel creatief zijn om toch in geval van nood op creatieve wijze zelf water te winnen. Zeker wanneer overheden om welke redenen dan ook ertoe besluiten om mensen water te ontzeggen. In de staat Californië worden waterreservoirs om zogenaamde klimatologische redenen geleegd in de oceaan (HIER). Hoe bizar! Citaat uit het hiervoor gelinkte artikel:

California Crisis Door de mens veroorzaakt: waar is het water gebleven?

Door de mens veroorzaakt: waar is het water gebleven? De watercrisis in Californië is verreweg de ernstigste in termen van gevolgen voor de voedselvoorziening, in een periode waarin de VS te maken heeft met grote verstoringen van de toeleveringsketen als gevolg van absurde corona-lockdowns in combinatie met zeer verdachte hacks van belangrijke infrastructuur. Op 31 mei werd de infrastructuur van ’s werelds grootste vleesverwerker, JBS SA, gehackt, waardoor alle Amerikaanse rundvleesfabrieken die bijna een kwart van het Amerikaanse rundvlees leveren, moesten sluiten.

De Groene lobby beweert, zonder er feitelijk bewijs voor te presenteren, dat de opwarming van de aarde, dat wil zeggen de toegenomen door de mens veroorzaakte uitstoot van CO2, de droogte veroorzaakt. De NOAA onderzocht de zaak en vond geen bewijs. Maar de media herhalen het verhaal om de Green New Deal-agenda vooruit te helpen met beangstigende uitspraken, zoals te beweren dat de droogte is, ‘vergelijkbaar met de ergste megadroogtes sinds 800 CE.’

Zoals uit bovenstaande blijkt, gaat de Corona-psychose geruisloos over in de klimaat-psychose. Waar weer nieuwe (permanente) lockdowns uit voort kunnen vloeien. Men heeft blijkbaar haast met het doorvoeren van de Agenda 2030. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat overheden, in samenwerking met multinationals en gekochte wetenschappers, deel uit maken van de grootste en internationaal best georganiseerde terroristische organisatie. Deze staat onder de satanische leiding van de Khazaarse Maffia (HIER en HIER).

Amerikaanse boeren in het geweer
In de Amerikaanse staat Oregon zijn de boeren, die op afschuwelijke wijze in hun bestaan bedreigd worden, al in het geweer gekomen en worden daarbij ondersteund door militiegroepen (HIER). Citaat:

Verontwaardigde boeren dreigden een federaal bevel te verstoren om de stroom van irrigatiewater uit een meer te stoppen tijdens een ernstige droogte in de Amerikaanse staat Oregon. Ze waarschuwden dat rechtse milities hen zullen steunen in geval van confrontatie. Boeren protesteren omdat ze eigenaar zijn van het water in het Upper Klamath Lake, vertelde boer Dan Nielsen aan videobureau Ruptly van RT. Hij stond voor een tent in de kleur van een Amerikaanse vlag die was opgesteld naast de grachtenpoorten, die de stroom van irrigatiewater uit het meer regelen.

‘Het is van ons en de federale overheid heeft het gewoon gestolen. Geen behoorlijke rechtsgang, geen compensatie,” zei Nielsen, eraan toevoegend dat federale functionarissen de eigendomsrechten van de lokale bevolking hadden geschonden die door de Amerikaanse grondwet worden gegarandeerd.”

Diepere betekenis van water
In het eerder genoemde artikel ‘De mens als verbinding tussen aarde en kosmos’ heb ik een citaat opgenomen, waaruit blijkt dat de Khazaaarse Maffia een cultureel overgedragen betekenis geeft aan water en met name de geografische locatie van het water.

”Water symboliseert in de mystieke leringen, het genot. Er zijn twee soorten genot: er zijn de ‘opper-wateren’, die refereren aan de spirituele beleving van genot, zoals beleefd door Zielen en Engelen. En er zijn de ‘lage-wateren’, die de Aardse genotsbeleving belichamen, en gevonden worden in de fysieke wereld. Deze ‘lage-wateren’ huilden om het feit, dat zij gedoemd waren, om een leven te be-leven, zónder spiritualiteit. Deze bitterheid die zo door deze ‘lagere-wateren’ is verwoord, wordt gevonden in tranen of droefheid, en in zout water; specifiek in het zoutste water op Aarde: de Dode Zee.

Klik voor link naar artikel over ‘water’..

Het is het doel van ieder menselijk wezen, die op deze Aarde leeft, om deze ‘lagere-wereld’ te tillen naar een plek waar G-d kan tieren. Door deze verheffing, zijn we feitelijk de ‘lage-wateren’ aan het ontzilten; er zoet water van aan het maken. Wanneer deze taak is volbracht, zullen we het genoegen hebben, om het tijdperk van de Messiah (Meshiach in het Hebreeuws) te beleven. En een dergelijk tijdperk, zal deze gehele mensheid het genoegen smaken te worden opgelicht naar een niveau, tot zelfs bóven de ‘opper-wateren’.)”

 Water als metafoor voor de gevoelswereld
In spirituele kringen wordt, zoals uit bovenstaand citaat ook blijkt, water geassocieerd met de gevoelswereld van mensen. Hetgeen ook blijkt uit het gezegde ‘Stille wateren hebben diepe gronden’. Dus een rijk innerlijk leven hebben, dat niet altijd wordt geuit. Wij als mensheid mogen nu die stille wateren van ons op dualisme gebaseerde onderbewuste gaan verkennen om, vanuit het geïntegreerde hart, de toekomst op een wijze en liefdevolle manier vorm te helpen geven. Dat kan alleen vanuit een Eenheidsbewustzijn.

Het oude paradigma van een elitaire, door verdeel-en-heers veroverde overheersing van de collectieve mensheid, is nu volop aan het afbrokkelen. Het is plaats aan het maken voor het nieuwe paradigma van door het hart gedragen en geïnspireerde menselijkheid, die daarbij dankbaarheid voor de zuivere Waarheid, Schoonheid en Liefde als uitgangspunt neemt. De innerlijke belevingsruimte die daarbij ontstaat wordt zo steeds groter en kan uiteindelijk de gehele mensheid omvatten.

Ik heb de MENS gezien in het diepst van zijn gestalte

ik ken de wereld tot op de grond van haar gehalte

Ik weet dat liefde, liefde is de diepste zin van heel het leven,

en dat ik op de aarde ben om steeds meer liefde hier te geven

Ik breid mijn armen uit, zoals HIJ dit heeft gedaan,

en zou ze, zoals HIJ, om heel de wereld willen slaan
x

 – Christian Morgenstern –
(Duits Dichter, 1871 – 1914)

* * *

Alleen innerlijke vrede eindigt elke oorlog

Arend Zeevat

27 juni 2021

 

Advertentie

3 gedachten over “Wateroorlog in de maak..!

 1. Een interessant en buitengewoon verhelderend artikel Arend.
  Wat Bill Gates (Rockefeller) betreft het volgende: het valt me op dat al enkele weken deze man niet – meer – in het nieuws is. In de media zijn berichten verschenen, dat hij en z’n vrouw Melinda zijn gearesteerd in hun huis in Washington State door SWAT-troepen (militaire politie). Onder hun huis waren vijf ondergrondse verdiepingen aanwezig, kinderen zijn echter niet aangetroffen.

 2. inderdaad weer een mooi artkel, Arend.
  misschien een extra toevoeging:
  water als metafoor voor kennis.
  mij is daarover het volgende geleerd:
  de wateren worden gescheiden, Hoge wateren en lage wateren worden gescheiden door het uitspansel (=Hemel= spiegel) : hoge wateren, kennis door eenwording; Gnosis. Lage wateren kennis als weerspiegeling
  in de lage wateren ontstaan allerlei luciferiaanse vervuilingen, machtswellust, overmatig bezit manipulatie.
  Daarom de waterstrijd als innerlijke strijd om ons van die vervuiling te ontdoen zodat we weer een zuivere weergave worden van die Hogere wateren.
  zoals gezegd: wellicht een kleine toevoeging.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.