Advertentie

Geestelijke kwaliteiten als redding


x

x

Geestelijke kwaliteiten als redding

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Evolutionair pad.. Als mensheid zijn we op weg om onze gemeenschappelijke verbondenheid te gaan ontdekken en in het dagelijks leven vorm te gaan geven. Evenals onze gemeenschappelijke verbondenheid met de natuur en alle verschijningsvormen. Het is een sterk verlangen in velen om een diep gevoelde verbinding te ervaren met een groter geheel, dan het in zichzelf opgesloten ego, dat alleen maar grenzen wil stellen en alles dat daar buiten valt als vijandig te beschouwen. Het ego wil grenzen stellen en bijbehorende muren bouwen, waarachter het zich kan verschansen om de eigen kwetsbaarheid onzichtbaar te blijven houden. Het is echter juist het ego dat mensen zich kwetsbaar doet voelen!

Het ongeëvenaarde muziekalbum ‘The Wall’ van Pink Floyd geeft dit op een magistrale manier weer. Kijk naar de verfilming ervan hieronder.

Een heel diepe onbewuste angst voor kwetsing en emotionele pijn ligt hier aan ten grondslag en een dienovereenkomstige dwang tot controle te willen hebben over wat het als de buitenwereld ervaart. In wezen is het een uit het verleden stammende angst voor overgave aan het onvoorspelbare, daardoor onzekere en eeuwig veranderlijke leven. Dit levert een voortdurend gevoel van onveiligheid en daarmee samenhangende spanning op. Een onveiligheid waar de occulte kennis hebbende machthebbers, omwille van machtsredenen, maar al te graag op inspelen door de illusie van uiterlijke veiligheid en zekerheid te bieden.

Ongefundeerde kennis versus in het hart gegronde wijsheid
Zij hebben dit mede laten ontstaan door op basis van sociale beïnvloedingsprogramma’s de maatschappelijke structuren en instituten vorm te geven. Om er zo zeker van te kunnen zijn dat niemand aan hun alomvattende hersenspoeling ten aanzien hun plannen voor het ‘leven’ op Aarde zou kunnen ontsnappen. De mensheid werd en wordt hiermee de misleidende illusie voorgehouden dat de fysieke buitenwereld de enig echte realiteit is.

Daarmee wordt het waarheidsgehalte van het individueel innerlijk in het hart gegrond weten ontkend. Om dat individueel innerlijk weten volledig monddood te maken zijn in onze tijd de maatschappelijke structuren in toenemende mate fascistisch/communistisch aan het worden. Zodat mensen niet meer durven te luisteren naar wat hun individueel innerlijk weten te zeggen heeft.

Afscheiding, isolement en lijden
Het in zichzelf opgesloten ego is de oorzaak van diepe gevoelens van gescheidenheid, isolement,  dreiging, vijandsbeelden, eenzaamheid en dus lijden. Al deze gevoelens worden, vanwege het pijnlijke karakter ervan, op de buitenwereld geprojecteerd in een door het ego geregisseerde film. Een film die als zo realistisch wordt ervaren dat er een intense identificatie mee ontstaat. Waardoor het als de enige echte werkelijkheid wordt beleefd. Zolang die geprojecteerde illusie niet wordt doorzien blijft de film voortslepen en wordt meestal tot een waar melodrama.

Het is interessant om te zien waarom veel mensen van soaps en ‘reality’-shows houden. De laatste zijn op het principe van uitsluiting gebaseerd. Velen voelen zich uitgesloten en blijven zo in de slachtofferrol hangen. Dat gegeven heeft vooral betrekking op de onbewuste herkenbaarheid ermee ten aanzien van het eigen leven, of een gewenste voor zichzelf niet realiseerbare droomwereld. Een eigen leven dat niet bewust geleefd wordt, maar slapend ondergaan. Dat dus ‘goede tijden’ en ‘slechte tijden’ kent.

De als slecht ervaren tijden wil men het liefst zo snel mogelijk vergeten en zeker niets van leren, want wat valt er als slachtoffer nu te leren? De als goed ervaren tijden zijn dan ook te snel voorbij en worden tot een droom, waarin men hangen blijft en naar terugverlangt. Dit maakt dat wezenlijke levenslessen niet geleerd worden, zowel op individueel als mensheidsniveau. Tegen beter weten in houdt men krampachtig vast aan de al lang illusionair gebleken werkelijkheidsbeleving.

Dit is wat men cognitieve dissonantie noemt. Veel mensen laten zich slapend leven door onbewuste impulsen, drijfveren, nabootsing van anderen en vooral angst om zichzelf op het diepste niveau onder ogen te zien. Wat betreft de Corona-psychose maken veel mensen een herhalingsrondje door van de Mexicaanse-griepgekte. Zij willen niet zien hoe de menselijke maatschappij door de waanzinnig vrijheidsbeperkende maatregelen afglijdt in de richting van een technocratisch totalitair systeem dat zijn historische weerga niet kent.

Verinnerlijking
Al vele jaren zit ik in een proces van verinnerlijking, waarbij ik veiligheid en zekerheid in mijzelf aan het vinden ben. Daardoor een onvoorwaardelijke en zuivere liefde voor mijzelf leer te ervaren. Telkens weer word ik beproefd op waar ik in dit proces sta en ga dan weer een laag dieper in het verkennen van mijn onderbewuste. De kunstmatig geschapen Corona-crisis biedt momenteel aan ieder de mogelijkheid om hetzelfde te doen. Dit kan alleen als men bereidt is tot een diepgaand zelfonderzoek.

Waarbij men de op de buitenwereld geprojecteerde innerlijke demonen, duivels en schaduwkanten tegenkomt en in de ogen durft te kijken, te vernemen wat ze te zeggen hebben over de eigen levenshouding. Wanneer hun boodschap goed ter harte is genomen kan men ze vervolgens met liefde oplossen in het individueel Bewuste ZIJN. Op mensheidsniveau speelt het collectieve onderbewuste in onze tijd een grote rol.

Daar we in een tijd leven waarin verschillende kleinere en grote evolutionaire cycli worden afgerond (HIER), wordt de mensheid nu geconfronteerd met de last van het opgebouwde karma van niet geleerde lessen in het verleden. Er wordt nu veel van de mensheid gevraagd ten aanzien het leren te leven in Liefde, Waarheid, Schoonheid en mededogen voor elkaar. De twee wereldoorlogen van de twintigste eeuw,  hoe de maatschappij zich daarna verder heeft ontwikkeld en in toenemende mate is ontmenselijkt, heeft vele ongeziene lessen geboden.

Doorgeprikte illusies
Ieder voorjaar op 4 en 5 mei wordt weer duidelijk hoe weinig mensen iets geleerd hebben van wat men meent te moeten herdenken en vieren (HIER). Op de derde dinsdag van september blijkt ieder jaar ook weer dat mensen de tekenen van een aanstormend fascistisch totalitair systeem niet weten te herkennen. Het illusionaire sprookje van een goedwillend koningshuis en een democratische rechtsstaat, waarin de ‘volksvertegenwoordiging’ de belangen van het volk waarborgt is in de afgelopen decennia al door meerderen doorgeprikt.

Op 27 oktober 2020 werd de Corona c.q. Kroon op dit dictatoriale werk geplaatst. Toen werd, door de instemming van de Eerste Kamer met de door de regering ingediende Corana-spoedwet, de finale doodssteek aan de vrijheidsillusie gegeven van een Nederlands democratische rechtsstaat (HIER en HIER ). De toenemende gelijkenissen met het ontstaan van het Derde Rijk onder aanvoering van Hitler, dringen zich aan alle kanten op (HIER).

De spoed waar deze wet betrekking op heeft is echter iets totaal anders dan het beëindigen van een gezondheidscrisis. De vrijheidsbeperkende maatregelen die uit deze wetgeving voortvloeien zullen de Nederlandse bevolking in een acute en misschien wel chronische ademnood brengen. Ze kunnen haar laten verstikken in een web van een fascistisch dictatoriale superstaat die ieder vrijheidsgevoel de adem beneemt.

Parlement zet zichzelf buitenspel
Door de parlementaire instemming met de spoedwet heeft zij zichzelf buitenspel gezet en werd de Nederlandse democratische rechtsstaat definitief ten grave gedragen. Hoewel onder andere omstandigheden, gebeurde iets dergelijks ook in 1933 in Duitsland toen het parlement, de Reichstag, de Machtigingswet aannam. Hierdoor kreeg de nazi-regering vrij spel bij het naar zich toetrekken van de macht, zonder dat het parlement daar nog invloed op kon hebben (HIER).

Men zou kunnen zeggen dat in de VS na 9/11 met de aanname van de Patriot Act hetzelfde gebeurde (HIER). Ook toen werden vele vrijheden ingeperkt ten behoeve van het laten ontstaan van een technocratische controlestaat. In meerdere landen zijn sinds het ontstaan van de wereldwijde Corona-psychose vrijheidsbeperkende maatregelen genomen, die als dictatoriale decreten aan bevolkingen werden opgelegd.

Menselijk instinctieve drijfveren
Drijfveren leiden meestal tot handelingen die door onbewust instinctieve behoeften worden geïnitieerd en die zich als dwangmatig gedrag kunnen laten zien. Ze zijn daarom per definitie onvrij, want er ligt een onbeheersbare drang aan ten grondslag die uitgeleefd moet worden. De spanning van het niet uitleven ervan kan zich vertalen in naar binnen gekeerd zelfdestructief gedrag.

Dit is gedrag dat erop gericht is om zichzelf psychisch-emotioneel of het eigen lichaam te beschadigen. Of het wordt uitgeleefd in en op de buitenwereld en heeft daar zijn destructieve werking. Het innerlijk instinctieve leven heeft de mens gemeen met de dierenwereld. Een dier kan immers niet anders dan de eigen instincten uitleven. Het kent geen morele afwegingen, die het zouden kunnen weerhouden van bepaalde handelingen.

Door sommigen wordt de mens gezien als een ‘veredeld dier’. De Darwinistisch evolutionaire visie op het ontstaan van de mens heeft dit grotendeels in de hand gewerkt. Het heeft ertoe geleid dat de mens als enige diersoort op deze planeet op grootschalige wijze de eigen soort uitmoordt en het eigen nest door een mateloze vervuiling onbewoonbaar maakt.

De vervuiling betreft in de eerste plaats een energetische vervuiling die zich op fysiek niveau vertaalt in milieuvervuiling. De uiterlijke vervuiling is dus een fysieke reflectie van de innerlijk geestelijke vervuiling. Zie mijn artikel ‘Afvalproblemen?’ (HIER). Veel van het menselijk instinctieve leven komt voort uit angst. Angst roept het vecht-vlucht-bevriezen-mechanisme op, waarbij er in het lichaam een voortdurende productie van stresshormonen, zoals adrenaline,  in stand wordt gehouden (HIER). Bij een overproductie daarvan treden er schadelijke effecten op voor lichaam en geest. Eén van die effecten is een verminderde werkzaamheid van het lichamelijke immuunsysteem, waardoor er een heel scala aan ziekten kan ontstaan.

Maatschappelijke conditionering
De op een farmaceutische basis functionerende medische industrie vaart zeer wel bij bovenstaande. Ze meent er haar bestaansrecht aan te kunnen ontlenen. De belangen van de uit het niets geld scheppende bankiermagiërs, multinationals, eenzijdig rationeel analytische wetenschappers en hun vazallen binnen overheden zijn in dit kader ogenschijnlijk onverbrekelijk met elkaar verbonden.

Juist in onze tijd van vaccinatieprogramma’s en kunstmatig geschapen (angst)pandemieën is dat wel heel duidelijk. Een ander aspect van dit geheel is de genocidale eugenetica-agenda, waar ik nu maar even niet verder op inga. Er is immers genoeg op het internet over te vinden. Het bizarre is dat het merendeel der mensen hier, door de maatschappelijke conditionering, zelf actief aan meewerkt.

Men kan bovenstaande slechts doorzien als men zich (tijdelijk) terugtrekt uit het bombardement van prikkels waar het moderne leven ons mee bestookt. Er kan dan een intense helderheid van geest ontstaan, waarmee alles gezien en ervaren wordt zoals het wezenlijk is.

“And never have I felt so deeply at one
and the same time so detached from myself
and so present in the world.”

(vert.)

‘Nooit heb ik me zó diep één gevoeld,
en tegelijkertijd zó los van mijzelf,
en zó aanwezig in de wereld’

Albert Camus

 

Avatars of bodhisattvas
Gedurende de gehele menselijke geschiedenis zijn er hoog ontwikkelde geesten geïncarneerd in een menselijke vorm, die zich als taak stelden om de mensheid haar geestelijke oorsprong te helpen herinneren. Zij worden wel avatar of bodhisattva genoemd. Een zuiver geestelijk geïnspireerd leven is wat hen onderscheidt van andere mensen. Volgens het boeddhisme zal halverwege het derde millennium een bodhisattva, die de Maitreya genoemd wordt, de geestelijke staat van Boeddha bereiken.

Ook deze, vanuit het boeddhisme ontstane zuivere visie, is in de loop van de twintigste eeuw door Luciferiaanse tegenkrachten gekaapt en in haar tegendeel omgevormd. Bepaalde stromingen binnen de theosofie hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd (HIER en HIER). Ook nu zijn zij er verlichte geesten onder ons. Zij zijn alleen te herkennen door mensen die daar ontvankelijk voor zijn, geestelijke ogen hebben om te zien en oren hebben om te horen. Er zijn echter ook mensen die deze avatars op een kunstmatige wijze menen te moeten nabootsen. Zij kunnen geestelijke kwaliteiten hebben ontwikkeld, die zij op een onzuivere manier gebruiken.

Het Ego: fundamentele, maar een uiterst dominante bouwsteen onder onze persoonlijkheid!

Het ego kent vele vermommingen of maskers. Dus ook die van een geestelijk leraar menen te zijn. Zij verzamelen een schare volgelingen om zich heen, die zij met hun geestelijke kwaliteiten manipulatief bespelen om zich machtig te kunnen voelen. De glans van zichtbaar en voor meerderen ervaarbaar belangrijk te zijn geeft hen een versterkt egogevoel. Vaak worden die mensen als charismatisch ervaren, wat inhoudt dat ze een sterke invloed en innemende uitstraling hebben.

Geestelijke kwaliteiten
We leven nu in een heel verwarrende tijd, waarin er ook op geestelijk gebied veel misleiding plaatsvindt, zoals hiervoor beschreven is. Om te voorkomen dat de mensheid haar rechtmatig evolutionaire pad naar een geïntegreerd eenheidsbewust ZIJN vervolgt, zijn er vele misleidende dwaalwegen geschapen die de mens vast moeten houden op een achterhaald bewustzijnsniveau.

Het zou echter hoogst onrechtvaardig zijn als de mens niet potentieel de geestelijke kwaliteiten in zich zou dragen, die hem door deze moeilijke en cruciale periode heen zouden kunnen helpen. Onrecht is iets dat kosmisch gezien slechts tijdelijk kan bestaan en een functionele rol speelt in de menselijke evolutie. Allen kunnen wij bijdragen aan het versterken van de liefdevolle rechtvaardigheid op Aarde.

 

Draag het licht naar de aarde.

O mens,
gij zijt tussen het licht en de duisternis geplaatst.

Wees een strijder voor het licht.

Houdt van de aarde,
zodat zij tot een stralende edelsteen wordt.

Herschep de plant.

Herschep het dier.

Herschep u zelf.

Het is de essentie van het menselijke wezen om zich verbonden te voelen met het grotere geheel, daarbij te ontdekken welke individuele bijdrage geleverd kan worden aan de verdere ontwikkeling ervan en nieuw ontwikkelde geestelijke kwaliteiten te integreren. Ze kunnen door een harmoniserende innerlijke ontwikkeling ervaarbaar worden en zullen dan moeiteloos op een liefdevolle wijze geïntegreerd kunnen worden in het ZIJN van het dagelijkse leven.

Alleen met deze geestelijke kwaliteiten kan er een onderscheidingsvermogen ontwikkeld worden ten aanzien van dwaalwegen en de wezenlijke weg, Waarheid en onwaarheid, Schoonheid en lelijkheid, Liefde en de perversies ervan. Hieronder enkele uitspraken van Rudolf Steiner, waarin hij aangeeft wat er in onze tijd op innerlijk gebied nodig is en waartoe.

Met betrekking tot wat de meesters hebben geleerd over onze weg omhoog naar Christus, die zelfs in deze eeuw op het astrale gebied zal verschijnen, kan een beter begrip van deze vooruitgang voor de mensheid alleen op deze manier worden bereikt: dat de mens zellf steeds meer de beheerder van zijn eigen impulsen zal zijn. Net zoals we u gisteren hebben uitgelegd dat mensen geleidelijk hun weg naar boven naar Christus toe werken, zo moeten we geleidelijk in vrijheid ons denken, voelen en willsimpulsen vervolmaken. En dit kan alleen worden bereikt door zelfbeheersing en zelfobservatie.

Net als in vroeger tijden, in oude helderziendheid, de impulsen van bovenaf aan de mens werden gegeven door de goden, zo zal de mens in latere tijden zijn eigen weg bepalen door middel van de nieuwe helderziendheid. Het is om deze reden dat antroposofie precies in onze tijd verschijnt, zodat de mensheid kan leren zielskenmerken op de juiste manier te ontwikkelen. Zo gaat de mens vooruit in zijn leven om tegemoet te komen aan wat de toekomst zal brengen. Alleen op deze manier kunnen we begrijpen wat er op een dag moet verschijnen: dat wil zeggen dat degenen die sluw en immoreel zijn, zullen worden uitgeworpen en onschadelijk worden gemaakt.Bron

* * *

Rudolf Steiner

Wat dan gebeurt is als een volledige uitwisseling. Inderdaad, dat wat nodig is voor de herkenning van de Bodhisattva kan gebeuren. En het is dan bekend dat, wanneer hij na 3000 jaar verschijnt, en verheven is tot de rang van Maitreya Boeddha, zijn ‘ego’ in hem zal blijven, maar innerlijk zal worden doordrongen van nog een andere individualiteit. En dit zal precies  gebeuren in zijn drieëndertigste jaar, in het jaar waarin in het geval van Christus het mysterie van Golgotha plaatsvond. En dan zal hij tevoorschijn komen als de Leraar van het Goede, als een grote Leraar die de ware leer van Christus en de ware wijsheid zal voorbereiden op een totaal andere manier dan tegenwoordig mogelijk is …Bron

* * *
Wat doen we als we vandaag spirituele wetenschap onderwijzen? We onderwijzen wat oosterse wijsheid zo duidelijk verkondigde toen de Bodhisattva, die toen de zoon was van koning Suddhodana, het Boeddhaschap bereikte. In die oosterse leringen kwam het besef tot uiting dat het de taak was van de volgende bodhisattva – die uiteindelijk een boeddha zou worden – om over de aarde de kennis te verspreiden die Christus aan de mensen in het ware licht zou openbaren. Zo werd de Bodhisattva die incarneerde in Jeshu ben Pandira en keer op keer in anderen, de grote Leraar van de Christusimpuls.

Dit wordt heel duidelijk aangegeven in de legende van Barlaam en Joshaphat, die vertelt hoe Joshaphat (dwz de Bodhisattva) wordt onderwezen door Barlaam, de christelijke leraar. De oosterse occulte leringen noemen deze bodhisattva de ‘brenger van het goede’ – Maitreya Boeddha. En uit occulte onderzoeken weten we dat in deze Maitreya Boeddha de kracht van het Woord aanwezig zal zijn in een mate waarvan de mensen in de huidige tijd nog geen idee hebben.

 Het is tegenwoordig mogelijk door een hogere helderziende waarneming van het proces van wereldevolutie te ontdekken hoe de Maitreya Boeddha zal onderwijzen nadat drieduizend jaar zijn verstreken. Veel van zijn leringen kunnen ook in symbolische vormen worden uitgedrukt. Maar tegenwoordig – omdat de mensheid onvoldoende volwassen is – is het nog niet mogelijk om woorden uit te spreken zoals die van de lippen van de Maitreya Boeddha zullen komen. Bron

De redding
Daar veel mensen in onze tijd zich toenemend reddeloos voelen, zullen de door duistere occulte krachten geïnspireerde machthebbers op deze planeet hun laatste misleidende illusie aan de mensheid voor willen houden. In dit geval is dat een uiterlijke redder. Deze zal met veel wonderbaarlijke poespas, dat is technologisch vertoon, een onuitwisbare indruk op de mensheid willen maken. Denk daarbij aan de nanotechnologie, lasertechnologie en nu voor velen nog onbekende technologieën, die waarschijnlijk zullen samenkomen in een overdonderende show, zoals bijvoorbeeld ‘Project Blue Beam’.

Wanneer we echter de huidige en toekomstige minder fraaie situatie en omstandigheden in een evolutionair perspectief kunnen zien, in het licht van de hiervoor weergegeven uitspraken van Rudolf Steiner, dan weten we dat alles dat er nu gebeurt deel uitmaakt van evolutionaire beproevingen. Deze zijn er op gericht het potentieel geestelijk scheppingsvermogen in ieder individu aan te spreken. Daarmee ieder individu een levenskunstenaar te laten zijn, die al het ogenschijnlijk Kwade omvormt tot een verrijkt Goede.

In mijn door ervaring ontstane beleving is levenskunst, de kunst om door een innerlijk geestelijke werkzaamheid de als bedreigend ervaren omstandigheden alchemistisch om te vormen tot een geestelijk verrijkt Bewust ZIJN. Om zelfs in uiterlijk moeilijke omstandigheden de oorspronkelijk zuiver evolutionaire groei-impuls te ervaren, deze bewust toe te laten en vorm te geven. Met de groei-impuls die de volle maan ons op 31 oktober geeft, zullen we de kosmische wind in de rug hebben. Zie HIER wat de astrologe Petra Stam erover schrijft .

Wil jij een levenskunstenaar zijn?

 – THE WAYSEER MANIFESTO

Namaste, Aloha, So Much Love

Arend Zeevat

29 oktober 2020

16 gedachten over “Geestelijke kwaliteiten als redding

 1. Arend, bedankt voor dit zeer diepgaand schrijven, en deze woorden zoo prachtig>>‘Nooit heb ik me zó diep één gevoeld,
  en tegelijkertijd zó los van mijzelf,
  en zó aanwezig in de wereld’<<

  1. Excuses ikzie dat ik je met een wedervraag beantwoord. Wat is jouw indruk n.a.v. die foto dat je mij jouw vraag meent te moeten stellen?

 2. Evolutie bestaat alleen binnen onze 3D wereld en deze evolutie wordt gestuurd door bewustzijn. Het zien van lijden als een onderdeel van ons evolutionair pad is volstrekte onzin. Op het niveau van bewustzijn bestaan tijd en evolutie niet. De grootste leugen ooit is dat wij hier zijn om iets te leren. Vraag je eens af wat een mens werkelijk is en voel wat het gebruik van een mobiel doet in dit verhaal. Ga met je blote voeten op de echte grond staan en voel de zon. Niets doen en in je New Age bel zitten is een keuze. Ik wil iedereen aan raden om te verhuizen naar een plek waar je nog in contact kan zijn met de natuur.

  1. Bedankt voor je waardevolle reactie OikosLibre (Peter)! Ik kan mij wel vinden in je woorden. Toch ga ik er vanuit dat het ervaren van lijden een stimulans kan zijn om op zoek te gaan naar een uitweg eruit, of transformatie ervan. Het weer in verbinding zijn met en leven in de natuur is daar een vanzelfsprekend onderdeel van. Uiteindelijk kan dan inderdaad de les zijn dat er helemaal niets te leren valt en al dat geweten wil worden in jezelf aanwezig is.

   Je bent trouwens met een mooi project bezig in Frankrijk. Ik wens je toe dat het succesvol zal zijn en je de nodige mensen om je heen weet te verzamelen, die je daarbij zullen steunen.

  2. Onze paden zullen zich ongetwijfeld nog eens kruisen in de toekomst. Als de kaarten geschud zijn, want de rapen zijn gaar. Het ga je goed.

  1. Wij hebben naar mijn mening op aarde wel degelijk een toekomst. Dat is het stuk leven dat we nog niet geleefd hebben. De kaarten zijn op astraal niveau al geschud. Al liggen de dingen niet volledig vast. Je hebt een zekere vrijheid, al heb ik het idee dat je schijnbare keuzes toch al vastliggen op een hoger niveau. Het leven is voor mij als een boek en jij bent de hoofdpersoon. Het boek is er, ook al heb je het nog niet gelezen. Ik verwijs daarbij vaak naar de ‘Never ending story’. Wat er nu aan het gebeuren is, is dat we aan een nieuw boek gaan beginnen. Een boek dat wij in wezen zelf geschreven hebben. Voor zover ik dit allemaal kan overzien heeft een groot deel van de mensheid er niet voor gekozen om een rol te spelen in dit nieuwe boek. Dit deel gaat een transhumane technotoekomst tegemoet. Misschien ook spannend om mee te maken. Uiteindelijk ben je niet je lichaam, dus wat kan je gebeuren? Ik heb er met hart en ziel voor gekozen om een nieuwe wereld vorm te geven, die meer past bij wie wij werkelijk zijn. De 2 werelden zullen in het begin naast elkaar bestaan, maar na verloop van lange tijd zul je ons niet meer kunnen vinden. Ik stel me daarbij zoiets voor als in ‘De Nevelen van Avelon’ Dit is een beetje hoe ik het zie. Een mens moet ergens van uit gaan. Er zitten nog wel de nodig haken en ogen aan, want onze werkelijkheid is fenomenaal complex.

  1. Mijn excuses, dat ik mij af en toe nogal stellig en bijna bot uitdrukte, maar het gaat mij wel aan het hart wat er nu allemaal gebeurt. Wat de regering nu doet is als het mishandelen van je eigen kinderen die verder geen kant uit kunnen. Leren van lijden om er nog een soort betekenis aan te geven is voor mij iets dat ik op geen enkele manier kan accepteren. Ik hoop dat een groot aantal mensen bij de kracht weet te komen om zelf aan het roer van hun eigen leven te gaan staan. Weet dat je geholpen wordt zodra je van de koers af gaat wijken. Accepteer dat er dingen gebeuren die je niet gepland had. Stop met dingen plannen, Laat je verrassen door het leven.

  2. Je reactie siert jou OikosLibre. Het laat zen dat je een mooi en integer mens bent. Ik kan jouw woorden volledig invoelen.

 3. Arend Hier het antwoord op mijn gemeende vraag>>Excuses ikzie dat ik je met een wedervraag beantwoord. Wat is jouw indruk n.a.v. die foto dat je mij jouw vraag meent te moeten stellen?<< ik kijk naar je foto die nieuw geplaatst is, en ik denk te zien dat je in je gezicht afgevallen bent, en dan mijn bijkomende gedachtes,dus dat.. Excuses voor mijn gemeende vraag.

  1. Dank voor je eerlijke antwoord, ikzie. Een andere levensstijl heeft me in het afgelopen jaar inderdaad aardig af doen vallen. Ik voel me daar heel goed bij.

 4. The walls are tumbling down, hopelijk van de vrije metselaars. Sir Alan Parker, de film director is overleden {3 maanden geleden}, geboren in Matlock of Islington. Hier een klein filmpje; Bitte mit Sahne: https://www.youtube.com/watch?v=sA_0cvd1EUM
  Afscheiding: mensen zijn bang voor Quetzalcoatl, ge-quetz-t worden door een negatieve zin(sin).
  Herschep uzelf, nou Arend, die andere foto kon ik niet uitstaan: ‘Look at me, am I not good, pretty..’, de nieuwe foto is van een gelouterde man of te wel moreel beter! Hier is nog een liedje: Down and OUT(de pc): https://www.youtube.com/watch?v=fBdat4QeEr8

  1. Dank voor je verhelderende aanvulling op ikzie, akoeta. Een foto is natuurlijk slechts een momentopname die ook slechts iets weergeeft van dat moment.

  2. Ja, dat klopt, soms voel je jezelf onoverwinnelijk en soms moe, ik persoonlijk kijk altijd naar foto’s van mensen om ze te peilen. Als je slecht bent, dan zie je het ook aan de buitenkant, daarom kijk ik ook nooit in de spiegel! Alleen in de zwarte spiegel, maar daar moet ik mee kappen. Het beroemdste spiegellied: https://www.youtube.com/watch?v=PivWY9wn5ps

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.