Advertentie

Leven vanuit Bewust ZIJN..


x

x

Leven vanuit Bewust ZIJN

 2019 © WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Wat is leven? Is leven de afwezigheid van de dood, of is het juist de volle bewuste aanwezigheid in en van dat leven? De volgende daaruit voortvloeiende vraag is dan natuurlijk. Wat is de dood? Is dat de afwezigheid van het leven? Of is de dood een overgang naar een volgende al dan niet bewuste fase van ZIJN? Het leven in onze aardse 3d-werkelijkheid manifesteert zich in een fysieke vorm. Het schept een fysieke vorm om haar ware essentie tot uitdrukking te kunnen brengen. Die essentie is in mijn beleving een door creatieve scheppingsdrang vormgegeven manifestatie van de zuivere onvoorwaardelijke Liefde.

Deze vorm is door haar fysieke gesteldheid, die onderhevig is aan de aards organische krachtenwerkingen, slechts van tijdelijke aard. Ze is daarom vergankelijk. Ze ontstaat, wordt dus geboren, sterft af en gaat dood. Op fysiek niveau is de dood het einde van het bezield lichamelijke leven.

De grote vraag voor velen is of dat einde absoluut is of niet. Velen vragen zich af of er een leven na de dood is, dus ook of er een leven voor de geboorte is. In mijn beleving is het voor onze tijd een veel belangrijker vraag, of er een werkelijk leven tussen geboorte en dood mogelijk is!

Freek de Jonge – Leven Na De Dood

Het leven en de dood zijn een mysterie
Het leven is een mysterie, evenals de dood dat ook is. We kunnen ons er vele gedachten over vormen. Deze zullen echter slechts een onwezenlijke schijn van de mogelijke ontrafeling van beider mysteriën kunnen weergeven. Een wezenlijke vraag daarbij is hoe we in godsnaam menen ten volle te kunnen leven zonder daar de dood als grenservaring bij te willen betrekken. De ervaring van de grens die de dood ons toont is tevens een grensbeleving van de beperking van het ego.

De krachtenwerkingen binnen de driedimensionale matrix hebben het ego de mogelijkheid geboden om daarbinnen te kunnen functioneren. De daartoe bedding biedende krachten zijn tot macht(ig)en geworden, waardoor zij het ego een bepaalde illusionaire zelfstandigheid hebben geboden om te menen de koning(in) van een eigen koninkrijk te kunnen zijn. Dat ego-koninkrijk is echter wel ingebed in een aards vergankelijke, door geestelijk geïnspireerde natuurwetten bepaalde werkelijkheid.

Dus alles dat op aarde leeft en aanwezig is heeft aan deze natuurwetten te gehoorzamen. Dat betekent ook dat het ego onderhevig is aan de vergankelijkheidscyclus van al het leven op aarde, zoals ik die hiervoor beschreef. Daarmee zij gezegd dat het ego en de krachten die haar ontstaan hebben bevorderd geen eeuwigheidswaarde hebben. Een flauwe notie van een wel bestaande eeuwigheid is in iedere mensenziel aanwezig, of men zich er nu bewust van is of niet.

Wanneer die notie in het bewustzijn begint door te sijpelen, ontstaat er een onvrede met de in ons geprogrammeerde bekende vergankelijke werkelijkheid. Dit is het zaad voor de zoektocht naar de Bron van het eeuwige in de eigen ziel. Dat zaad kan in de loop van het leven, door velerlei omstandigheden, tot ontkieming worden gebracht.

Zoektocht naar eeuwige jeugd en eeuwig geluk
Buiten de grenzen van het ego en haar oneindige verlangens naar macht, grootsheid, vergankelijk geluk en onsterfelijkheid bestaat er zoiets als een eeuwig en dus onvergankelijk geluk. Buiten de noodzakelijke op vergankelijkheid gebaseerde egogrenzen is er alleen maar een van onvoorwaardelijke Liefde vervuld Bewust ZIJN. Het ego weet dit en wil dat op haar manier met haar door tijd en ruimte beperkte middelen kunnen bereiken.

Om dat te kunnen doen kan het ego een gecontroleerde oppositie scheppen die met een spirituele saus is overgoten, om deze extra verleidelijk te maken. Op de spirituele zoektocht zal dus ook het ego als reisgezel stuurman willen zijn. Het is van wezenlijk belang om tijdens die zoektocht daar bewust van te leren ZIJN. Even een flauwe grap tussendoor:

Zegt de ene Verlichte tegen de andere; hoeveel watt licht geef jij en hoeveel branduren heb jij?

Op aards fysiek niveau heeft de verlichtingsduur van lampen ook zo haar beperkingen. Het mag duidelijk zijn dat in het kader van de economische dictatuur dit bewust zo wordt gehouden. Hoe zouden Philips en andere lampenfabrikanten immers kunnen blijven bestaan als hun producten eeuwig licht zouden produceren? De tijdelijkheid en vergankelijkheid is op alle niveaus in de driedimensionale werkelijkheid ingebakken. Het heeft in mijn beleving dan ook geen enkele zin om dat op maatschappelijk matrix-niveau vechtend te willen veranderen. Vanwege de machtsbelangen en het uiterlijke machtsmonopolie, met bijbehorende gewelddadige machtsmiddelen, blijft dit een vechten tegen de bierkaai.

Revolutie?
In mijn eerder geschreven artikel ‘Revolutie? Het oude in een nieuwe verpakking..!’, ben ik ingegaan op het niet werkzaam zijn van een uiterlijk georkestreerde revolutie (HIER). Citaat uit dat artikel:

Is revolutie echter de werkelijke oplossing? De strijd tegen onwetendheid en de angst om te willen weten kan echter niet op een uiterlijk niveau worden gestreden. Want het is juist dat uiterlijke slachtveld waar wij ogenschijnlijk geen invloed op hebben en tegenover een overmacht staan van machten, die krachten aanbidden waar wij zelfs in een gebrekkig georganiseerde vorm geen noemenswaardige invloed op kunnen hebben. In deze door machtsbelangen gedicteerde matrix hebben de vormgevers van die matrix zich het monopolie op geweld toegeëigend.”

In mijn beleving heeft het daarom veel meer zin om de eeuwigheid in al haar uitingen in het eigen  innerlijk te leren ervaren. In de innerlijk ervaren tijd- en ruimteloze eeuwigheid is de door een moreel/ethisch weten geïnspireerde rechtvaardigheid aanwezig, die binnen de driedimensionale  matrix volkomen afwezig lijkt te zijn. Wanneer wij ons op die innerlijke eeuwigheid afstemmen kunnen wij de rechtvaardigheid in deze matrix brengen, waar een ieder zo naar verlangt. Kijkend naar de natuur kan men waarnemen, dat het leven zich in een cyclus van ontstaan, vergaan en opnieuw ontstaan aan ons toont.

Opeenvolging van leven en dood
In het vorig artikel ‘De mens en de onmacht’ (HIER) heb ik daar het één en ander over geschreven. Een citaat uit dit artikel:

Leven en dood

Leven en dood hangen onverbrekelijk met elkaar samen. Het begint ergens en het eindigt ergens om ergens weer een nieuw begin mogelijk te maken. Het is als de wisseling van de seizoenen. In de lente begint het nieuwe leven in de natuur. Het groeit en bloeit in de zomer en in het najaar rijpen de vruchten, die al de zaden in zich dragen voor het volgende groei- en bloeiseizoen. De vallende bladeren van het voorbije groei- en bloeiseizoen zijn de ervaringen van de voorbije cyclus en dienen als verrijking voor de zuivere ervaring van de volgende cyclus.

Gedurende de winterstilte kunnen die verteerd worden en omgevormd worden tot nieuwe inspiratie. Dat is wat in mijn beleving de uiterlijke natuur ons te leren heeft over onze zielsmatige innerlijke natuur. Beweeg innerlijk dus mee met de vernieuwende krachten van de uiterlijke natuur. Het waarnemen van dit soort natuurfenomenen kan enorm verrijkend zijn.’

In die zin is het leven dus eeuwig en is het  Bewust ZIJN de enige constante en onveranderlijke factor. Zij verandert slechts haar uiting, maar blijft in haar essentie een van onvoorwaardelijke Liefde doortrokken reservoir van scheppingsmogelijkheden. Ze transformeert van vormeloos naar vorm, om daarna weer terug te keren naar een vormeloze staat. Wat wij de dood noemen is dus een overgangsfase naar een andere uiting van datzelfde leven en van een Bewust ZIJN. Het is dus één en al stromende beweeglijkheid.

Menselijke vrijheid
Rudolf Steiner zei op 16 juni 1919 het volgende over deze stromende beweeglijkheid en het zich al dan niet kunnen ontwikkelen en manifesteren van de vrij scheppende individualiteit:

“Men ziet de menselijke samenleving zoals die is en meent dat men tegenwoordig een ideale situatie in de samenleving tot stand zou kunnen brengen. Een absurde gedachte; want de menselijke samenleving is voorbestemd om te komen tot een voortdurend omvormen, een proces van zijn en worden. Wij maken de fout, dat wij vaste, stabiele verhoudingen instellen. Dan komt de ziel uit het voorgeboortelijke en brengt de wil met zich mee om de dingen in beweging te hebben.

Maar zij treft alles als vaststaand aan. Daar ontstaat dan iets; de opgroeiende generatie moet een generatie van rebellen worden, omdat zij iets nieuws in de wereld wil brengen. De hemelkrachten revolteren, de krachten van wording en vorming. Omdat zij niet werkzaam kunnen worden, worden zij boosaardig. De mensen brengen de tendens mee om inspiratie tot ontwikkeling te brengen, maar het sociale veld waar zij zich willen ontwikkelen is star en materialistisch.

Kan de mens zich niet manifesteren, dan veranderen de ‘ikken’. Er ontstaan wilde dierlijke neigingen. Geest die niet opgenomen is, verandert in vergoten bloed. Waar de mens het geestelijke niet kan opnemen, verandert het in wilde emoties die tot bloedvergieten voeren. De mens wordt uit zijn spoor geworpen, doordat zijn geestelijke- en wilsprocessen zich niet kunnen manifesteren. Dat leeft zich dan uit in één of andere vorm van negatie van het bestaande. Ruwheid van het gevoelsleven, gewelddadigheid, politieke terreur, misdadige terreur, militaire terreur is het gevolg……”

Velen worden geroepen door de dood, slechts enkelen door het leven
We leven in een doodser wordend menselijke wereld. Daarin zijn veel lichamelijk levenden, maar geestelijk doden, aanwezig. Angst voor de dood is waar velen op een onbewust niveau in hun ziel mee worstelen. Achter hun doodsangst gaat echter een diepe angst voor het leven verborgen. Het doodsangst in zich dragende ego kan het leven niet voeden. Het is er vanwege het daarmee samenhangende controleverlies zelfs doodsbang voor. Het meent het dus alleen maar te kunnen controleren en er zo macht over te hebben.

Daarmee parasiteert het ego op de haar dragende gastheer, namelijk het menselijk lichaam. Het lichaam wordt door de onverzadigbare egowerking verzwakt in haar immuniteit voor ziekten. Werkelijk leven heeft helemaal niets met macht en controle te maken. Werkelijk leven heeft alles met overgave aan een niet te bedwingen scheppingskracht te maken.

Overgave en verbondenheid
Overgave betekent je mee laten voeren door de oneindige stroom van de creatieve krachtenwerking, die zich door je ziel in de fysieke wereld wil manifesteren. In onze moderne tijd is de technologie in dit kader als een geestdodend obstakel ontstaan, om daaraan het doodse tegenbeeld van de levend geestelijke scheppingskracht te kunnen ervaren.

Vooral het effect van de moderne communicatiemiddelen werkt als een geest- en zielsdodende kracht, die mensen meer en meer van zichzelf en van elkaar doet vervreemden. Het vervreemdt de mens van het innerlijk geestelijk scheppend vermogen, dus van de Bron in zichzelf. Het zuigt de aandacht naar buiten en houdt die daar gevangen.

In wezen is alle veruiterlijkte technologie een misleidende in fysieke vorm gegoten weergave van geestelijke kwaliteiten, die wij allemaal in ons hebben. Marcel Messing spreekt in zijn lezing ‘Met een glimlach de wereld door’ van oktober 2018, ook over de vervreemdende werking van de moderne communicatiemiddelen (HIER).
Hij zegt dat we door die moderne mobieltjes menen overal en altijd met alles en iedereen verbonden te kunnen zijn. Terwijl vergeten wordt dat we dit zonder die technologie ook al waren en voortdurend zijn. Die verbinding ligt in het Bewuste ZIJN.

Bevrijding uit de zelf in stand gehouden gevangenis
De bevrijding uit de door onszelf in stand gehouden gevangenis van niet-bewustzijn kunnen we alleen zelf bewerkstelligen, door de sleutel van de gevangenisdeur in ons eigen onderbewuste te vinden. Uiteindelijk zal blijken dat zelfs de zoektocht ernaar een misleidende afleiding is, die weer deel uitmaakt van diezelfde gevangenis.

Jan van den Oever legt in een satsang op een heel simpele manier uit wat deze zoektocht inhoudt en hoe we kunnen vinden wat er al die tijd al geweest is (HIER). Door de overmatige aandacht voor alles in de buitenwereld, zijn de werkelijke antwoorden op heel wezenlijke vragen aan onze innerlijke aandacht ontsnapt.

In feite komt het neer op het ervaren van wat het geluid van één klappende hand is. Wat is dat geluid dan? Ik ga dat hier niet verklappen en wil je stimuleren om dat in jezelf te ervaren. Ik geef echter één hint. Die is, stop met zoeken ernaar en denken erover en ervaar het alleen maar. Wanneer jij je bevindingen met anderen deelt, zullen velen je waarschijnlijk niet kunnen begrijpen en je daarom willen bespotten. Maar zie het dan zoals Goethe dit gegeven in het onderstaande gedicht heeft verwoord.

Zalig verlangen

Zeg het niemand, alleen de wijzen
Daar de massa meteen belachelijk maakt
Het levende wil ik prijzen
Dat hunkert naar de vuurdood.

In de koeling van de liefdesnachten,
Die u verwekte, waarin gij verwekte,
Overvalt u vreemde voeling
Bij het zachte lichten van de kaars.

En jou houdt niet meer gevangen
wat de duisternis bewaart,
maar er is een nieuw verlangen
dat jou aan de hemel paart.

Geen verte is u te moeilijk
Gij komt aangevlogen als betoverd
En tenslotte, begerig naar het licht,
Zijt gij, vlinder, verbrand.

En zolang gij dat niet hebt,
Dit: sterf en word!
Zijt gij maar een trieste gast
Op die donkere aarde.

Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)

Stirb und werde

Wanneer we onze mede door de moderne technologie versterkte afgescheidenheid weten te overwinnen en leren Bewust te Zijn in ieder moment van het leven, dan kunnen we de schoonheid van dat moment ervaren. Tevens kunnen we de werkelijke waarheid, die in dat moment aan ons getoond wordt, ervaren. Die schoonheid en waarheid zijn een uiting van onvoorwaardelijk liefdevol leven. Dat houdt in dat het welzijn en welbevinden van alle levende wezens wordt gewenst.

 

Ieder moment is een wonderschone bloem die ontstaat en vergaat op het moment dat het volgende moment weer een nieuwe wonderschone bloem laat ontstaan en vergaan, ad infinitum. In het door Michael Ende geschreven boek ‘Momo en de tijdsspaarders’ (HIER) wordt een heel mooi beeld weergegeven van de essentie van de tijd. Ik kan een ieder van harte aanraden om dit boek te lezen, daar het de niet verstandelijke essentie laat ervaren van het bewust Mens te ZIJN. We hebben allen de potentie in ons om uit de as van ons eigen verleden te herrijzen en een volledig bewust Mens te ZIJN, die het leven ervaart vanuit het bewuste ZIJN.

Hemel op aarde

De hemel op aarde
Is waar velen naar streven
Het is God die deze voor ons bewaarde
Totdat wij die in onszelf kunnen beleven

De weg daarnaar toe
Is niet simpel
Men wordt maar al te snel moe
Van al het levensgerimpel

Doorzetting en moed is wat er wordt gevraagd
De weg naar de top van de levensberg
Is voor ieder open die het waagt
Tot reus te worden uit de dwerg

Sterren stralen aan het hemels firmament
Schitterende en flonkerende boodschappen
Van heilig kosmisch sacrament
Versterkend onze aardse levenssappen


Menigeen die deze weg is gegaan
Vele wonderen aanschouwend
Heeft zijn verhaal ervan gedaan
Over zielen op vertrouwen in God bouwend

De hemelse realiteit
Is in driedimensionale vorm
Moeilijk te scheppen tot aardse werkelijkheid
Door van buitenaf opgelegde norm

De appel van het paradijs
Verleidend tot strijd en tegenstelling
Laat ieder verliezen eigen individuele wijs
In onbewuste collectieve samensmelting

Toch is er een weg uit de doolhof
Erend het leven in alle vormen
Brengend aan de Schepper alle lof
Overwinnend alle liefdeloze normen

In dimensies van ruimte en tijd
Zijn velen op zoek naar de essentie
Is ware liefde niet wijd verbreidt
Valt alleen te ervaren in volledige presentie

Zaden groeien uit tot planten die bloeien
De beleving van de natuur is verrijkend
Als Gods afgezant mogen wij met het leven stoeien
En voorbij ons lijden kijkend

Mooie vergezichten zien en hoop
Hoop op betere tijden
Vastgelegd in de sterrenloop
Ons aan de ware liefde doen wijden

Arend Zeevat (5 juli 2018)

 

Na het afronden van dit artikel kwam ik het nieuwste Pele-report van Kaypacha tegen. Daar zijn duiding van de astrologische gebeurtenissen van hier en nu zo wonderwel aansluiten bij dit artikel, wil ik het hier weergeven. Astrology for the Soul March 27, 2019

 

Firebird Suite Finale

Arend Zeevat

27 maart 2019

20 gedachten over “Leven vanuit Bewust ZIJN..

 1. Mijn mening is dat de meeste mensen niet weten wat echte vrijheid is omdat ze in de illusie leven dat ze in vrijheid leven terwijl ze niet zien dat ze eigenlijk in een systeem gevangen zitten die hen echte vrijheid ontneemt en erger nog door daar aan mee te werken houden ze dat systeem in stand waardoor ze ook nooit echte vrijheid zullen ervaren.
  Vaak wordt gezegd dat de mens slimmer wordt en spreekt men over innovatie en dat soort dingen terwijl het in mijn opvattingen vaak het tegenovergestelde is.
  Ik stel me zo voor dat de eerste mens op aarde niets anders had dan wat de aarde hem of haar aanreikte om in leven te blijven zoals water en bijvoorbeeld vruchten van bomen/planten en vlees van dieren.Van bomen en planten kon men een onderkomen maken of men ging in grotten leven maar ook toen had men onderdak zonder daar voor te hoeven betalen met bijvoorbeeld geld.Toen had men nog echte vrijheid omdat er geen verplichtingen waren en men kende ook geen tijd waardoor men kon gaan en staan waar en wanneer men wilde.
  Al die innovaties hebben ons onder andere dit gebracht:
  Geen geld=leven in armoede of sterven.
  Geen geld betekend dat men moet werken om geld te verdienen of men maakt zichzelf afhankelijk van anderen die allerlei eisen gaan stellen aan u.
  Een huis huren of kopen betekend zolang men huurt betalen en wanneer men koopt vaak dertig jaar betalen voor een hypotheek waar men meer voor moet betalen dan men geleend heeft waar een kleine groep zonder dat zij werken beter van worden.
  Luxe goederen putten onnodig bronnen uit en zorgen voor ellende in relationele sfeer vaak omdat men alleen maar met de mode mee wil doen in plaats van iets anders te kopen als het andere echt versleten is en door daar aan mee te doen doet men zichzelf ketenen aan omdat het geld kost wat niet zelden geleend wordt en terug betaald moet worden.
  Leven wij echt in vrijheid en heeft onze evolutie voorspoed gebracht? Of hebben we onze vrijheid ingeruild voor gevangenschap in een systeem dat ons altijd gevangen zal houden als we daar niets aan veranderen?
  Hoe is het mogelijk dat geld meer waard lijkt te zijn dan mensen en dieren levens? Hoe is het mogelijk dat geld de reden is voor uitputting van natuurlijke bronnen en zelfs milieuvervuiling?
  Hoe komt het dat zij die veel geld hebben dat gewoon op een rekening kunnen laten staan terwijl mensen letterlijk sterven omdat zij geen geld hebben?
  Moeten wij ons niet schamen als beschaafde mensen dat wij met z,n allen dit toestaan?
  Hebben wij niet de plicht anderen te helpen in plaats van aan eigen comfort te denken?
  De eerste mensen op aarde hadden volgens sommigen niets maar misschien hadden ze veel meer namelijk echte vrijheid en datgene wat ze echt nodig hadden in een schone leefomgeving terwijl we nu voor onze hebzucht het tegenovergestelde bereikt hebben.

 2. Osho: Leven vanuit je hart. blz. 247: Dit is het elixer waarnaar alle religies gezocht hebben: het geheim totaal leeg te zijn. Dan kun je niet sterven, want er is niemand om te sterven; je bent al verdwenen. Nu is er geen mogelijkheid voor de dood, je bent al gestorven! De mens die als een ego gestorven is heeft het eeuwige leven verworven.

 3. Je bent zo vrij als je je voelt. We zijn een druppel in de oceaan, maar in die druppel zit de hele oceaan! zie Albatros: https://www.youtube.com/watch?v=eO73oa54dP4, hier nog een: https://www.youtube.com/watch?v=swV8PKYS7u4. Alba Weinman krijgt allemaal bijzondere mensen, niet te geloven, 238 zag ik vandaag en haar hogere zelf zegt: we zijn allemaal God en als we willen dat de event (hogere vibraties) soepel verloopt, dan gebeurt dat! Dus,zuz, allemaal blij zijn (vragen voor vrolijkheid aan het vriendelijke universum en uw wil geschiede) In februari was Alba in ons kikkerlandje, maar toen wist ik nog niet wie Weinman was. Ik hoop dat het voor iedereen die de filmpjes kijkt, een waardevolle kennismaking is. Aju, Paraplu.

 4. https://nos.nl/artikel/2284430-dierenactivisten-bezetten-boerderij-in-boxtel-boze-boeren-in-het-geweer.html
  Citaat: De activisten die de boerderij bezet houden horen bij de internationale actiegroep Meat the Victims.(einde citaat).
  Ik weet niet goed of ik er goed aan doe en ook weet ik niet of dit het juiste artikel is om het onder te plaatsen maar dit is een schandalige ontwikkeling in mijn ogen om een paar redenen.
  Ten eerste kan iemand moeite met iets hebben en daar iets aan willen doen,maar dat doe je niet door prive terein op te gaan en zelfs in de stallen in te breken.
  Wanneer er dierenleed is kan men gewoon de dierenbescherming bellen zodat die via officiele weg hun werk kunnen doen om op die wijze eventuele misstanden uit de wereld te helpen.
  Dit is gewoon een groep beroeps activisten die kennelijk de verkeerde redenen aandragen omdat het hen waarschijnlijk alleen erom te doen is dat mensen stoppen met vlees eten en over gaan op vervangers van vlees.(De naam van deze groep zegt mij genoeg).
  Een mens is nu eenmaal een carnivoor en zolang mensen op deze aardbol aanwezig zijn eten ze al vlees en nu ineens moet dat volgens dergelijke lieden veranderen.
  Mogelijk kunnen zij zelfs net als bij die studenten protesten door de EU aangemoedigd zijn.
  Dit is niets anders dan iedereen hun wil opleggen omdat ze willen dat mensen geen vlees meer eten.
  Een ander gevaar is dat dit wel eens toonaangevend kan worden voor de wijze waarop de overheden dergelijke acties kunnen gaan beeindigen wat de gele hesjes (bestaande uit mensen die wel met recht demonstreren) geen goed zal doen.
  Boeren,vissers en andere bedrijfjes hebben het al vaak moeilijk genoeg en zitten niet te wachten op deze idioten die meer schade aan kunnen richten dan goed doen.Dat is mijn mening.

 5. Ik heb ervan gehoord en het is hetzelfde gedonder als het vrijlaten van nertsen die eenmaal vrij, veel schade aanrichten in de vrijheid die dan niet meer vrij is voor de dieren die er al leefden.
  ALLE bio-industrie mag wat mij betreft verdwijnen. En alleen als je ook zelf in staat bent een dier te vangen, te doden, en te bereiden, heb je het recht nog vlees te eten. Anders niet. Bovendien denk ik dat in 2023 er een moratorium komt op het eten van van vlees. Met dezelfde hypocretie als wat nu heerst wat het roken betreft maar daarom niet minder. Wat de aanval verdient zijn de propagators van dit alles. Die blijven mooi buiten schot…

  1. Trouwens, waarom niet bij Appie Happie demonstreren, want zij en vele anderen verkopen die rotzooi. Wat te denken van het tuig wat maar kiloknallers blijft kopen! Of is dat té link om bij die grootwinkelbedrijven actie te voeren.
   Is het makkelijker om een boertje te belagen die ook het slachtoffer is van zijn idiote geloof waardoor hij en anderen verslaaft zijn geraakt aan de duivelse praatjes van o.a. het CDA.
   Je weet wel het CDA met het idee van de varkensflat!
   Ik blijf het geen sterke daad vinden.

  2. Die stinkende varkens- en geitenstallen zijn een verschrikking, er stond er een tijd geleden hier in de buurt in de fik, kilometers ver kon je de varkens horen gillen en een zwarte rook van verbrande beesten trok over het dorp. De eigenaar ging daarna ergens anders boeren en daar vloog zijn tent ook weer in de fik. Het eten van dat soort vlees is trouwens sowieso een gegarandeerd enkeltje naar de oncoloog.
   Veel boeren willen wel anders werken maar staan financieel met hun rug tegen de muur.

  3. Cozmic.
   Die grote megastallen daar ben ik niet voor maar wel voor boeren/veehouders en varkenshouders die van generatie op generatie alle kennis en vakmanschap doorgeven en goed zijn voor hun dieren.Het is de politiek dat aangesproken moet worden omdat zij het beleid maken waar die kleinschalige “boeren” de dupe van worden.
   Supermarkten verpesten veel en vaak bepalen zij de prijzen wat zij kunnen doen omdat ze groot inkopen.Dat geldt niet alleen voor vlees maar ook voor andere producten.
   Zij kunnen stunten met prijzen over de rug van anderen en voor hen geldt alleen zoveel mogelijk productie met zo min mogelijk kosten en dan krijg je zulke stallen waar dieren zo snel mogelijk vet gemest worden op een zo klein mogelijke ruimte waardoor dieren enorm lijden.Zoals ik al vaker schreef is het alles voor de multinationals en hun aandeelhouders en moeten die kleine bedrijfjes die wel fatsoenlijk eten leveren en goed zijn voor hun dieren verdwijnen zodat die groten alle macht hebben.
   Die activisten zouden eens naar Alaska moeten gaan een daar een jaar verblijven tussen de bewoners die voor de winter vlees inslaan en alles gebruiken van een dier zonder dat ze ook maar iets weggooien misschien dat ze dan eens beseffen dat ze verkeerd bezig zijn.

 6. Arnold twee,
  Naar wie je ook wijst, de hoofdschuldige is toch degene die z’n knip trekt en betaald.
  Zolang het handel is, blijft het bestaan.
  En natuurlijk gaan daardoor de kleintjes kapot en de politiek?
  Daar hoef je zoals we al jáááááren weten helemaal niks van te verwachten en al helemaal de EU kliek niet. Die zitten er niet voor jou en mij.
  Democratie is dood maar met jou portemonnee kun je wèl een sterke stem uitbrengen.

  1. Ik ben het volledig met je eens,al moet ik eerlijk bekennen dat mijn knip niet veel zal uithalen omdat er toch niet veel inzit.
   Steden worden grauw en winkeltjes staan leeg omdat via internet kopen zo makkelijk is.
   Cash geld zal verdwijnen omdat elektronisch betalen of met de pinpas zo makkelijk is.
   Alles moet elektrisch worden en men verzuimd de gevaren te zien,zo ben ik er nog niet van overtuigd dat een elektrische auto wel veilig is.
   https://www.natuurdietisten.nl/elektro-magnetische-velden-in-elektrische-autonatuurdietisten/
   Kanker,hartklachten ed nemen alleen maar toe en ik betwijfel of op een accu zitten wel zo gezond is afgezien het ook nog erg schadelijk is voor het milieu ivm de productie.
   Er blijken zeer zeldzame stoffen in accu’s te zitten die alleen in bepaalde gebieden voorkomen en daar voor milieuvervuiling en zelfs dode mensen en dieren zorgen.
   Tegenwoordig wordt alles zo’n beetje op afstand bestuurd en een auto zit tegenwoordig vol met elektro apparaten.Vroeger wanneer u met de auto langs een zendmast reed werd vaak de radio verstoord maar wat als hetzelfde gebeurd met belangrijke dingen in uw auto die voor de besturing nodig zijn?
   Wat als er geen stroom meer is?
   Kunnen auto’s via de computer overgenomen worden?
   Vaak wanneer ik hier over spreek zegt men steevast dat we niet anders meer kunnen en wel mee moeten met de moderne tijd.Is dat zo of WIL men niet anders?
   Mijn mening is dat het vroeger niet beter was dan nu maar wel dat door een beetje arbeid te verrichten het meeste bleef werken wanneer de stroom uitviel en die macht geven we nu met open ogen uit handen.

  2. Arnie deux,
   Laat het nu zo zijn dat de auto’s van de laatste 10 jaar al uitgerust zijn met de rommel om als zwarte doos te dienen en de lussen in het asfalt in bijv. ringwegen en toegangs routes voor een grote stad om het motor elektronische besturing (management).
   Hiermee kan men zorgen dat de motor afslaat en geen meter meer verder kan.
   Op navraag bij de anwb leert dat de grootste oorzaak voor pech, die kolere computers zijn.
   Gelukkig heb ik nog een Citroen uit 1930 zonder 1 gram elektronica. Ook een motor uit 1941. Ach de meeste mensen doen aan Russisch roulette en denken dat het allemaal wel losloopt.

  3. https://www.climategate.nl/2017/06/elektrische-auto-gewoon-vies/
   Net als bij de productie van windmolens wordt er niet gesproken over vervuiling elders ivm benodigde grondstoffen voor ook in het geval van elektrische auto’s de batterij.
   Gisteravond zag ik op TV toevallig dat een elektrische auto spontaan in brand vloog en dat de brandweer hem in een container met water zette omdat ze hem niet geblust kregen.
   Telkens zegt men wel dat de nieuwe ontwikkelingen vooruitgang brengen maar daar heb ik toch ernstige twijfels over.
   Vroeger kon men een lampje in een koplamp gewoon binnen een paar minuten vervangen tegenwoordig zijn er auto’s waar je gewoon een nieuwe koplamp moet steken of anders een halve auto slopen en weer terug in elkaar zetten.Elektronische onsteking prachtig zolang het werkt anders kost het toch al snel honderden Euro’s wanneer er een onderdeel zoals een printplaat vervangen moet worden,vroeger was de ontsteking voor benzine auto’s met contactpuntjes die je gewoon kon vervangen voor destijds tien/vijftien gulden.
   Wanneer u pech krijgt met de auto zou je denken dan ga ik verder met de bus en haal ik die auto later wel op ,maar gaat dat zo gemakkelijk? Vaak moet je een OV kaart hebben maar wat als je die niet hebt omdat je meestal met de auto gaat? Alle nieuwe ontwikkelingen ten spijt vroeger was het toch vaak makkelijker toen men gewoon met cash geld kon betalen,geen onnodige handelingen via bankkaarten wanneer je met het openbaar vervoer mee ging maar betalen en klaar geen gedoe wanneer er verrekend moet worden.Wat betreft de elektrisch auto vind ik het vreemd dat juist een oud partijleidster van GroenLinks nu veel veiligere brandstof auto’s in haar stad wil weren en juist haar stad onveiliger wil maken.Zoals ik wel meer schrijf tegenwoordig lijkt het een rage te zijn wet en regelgeving te snel en te ondoordacht te veranderen of in te voeren.
   Nou heb je toch niet zoveel aan bestuurders/sters die eerst bv voor studiefinanciering zijn en nu ineens tegen studiefinanciering zijn terwijl het een idee van henzelf was.
   Telkens weer gaan partij belangen voor het belang van het volk waardoor je verder geen vijanden meer nodig hebt.

 7. Even over de tekst in dit artikel heen lezende, trof ik een plaatje aan van Johann Wolfgang von Goethe met een tekst in de Engelse taal. Het kwam mij voor als een pleonasme.
  Hoe kun je nu geestelijke vrijheid propageren als je gevangen zit in een taalgevangenis die je dwingt om een taal van een ontaarde bevolkingsgroep millimeter voor millimeter deel te laten uitmaken van je moedertaal. De trampoline generatie van de smarrrrrrrtfoon laten het horen.
  Men kijkt mij meelijwekkend aan alsof ik een debiel ben wanneer ik de zoveelste Engelse inbreukwoorden op z’n nederiglands uitspreek. Want ik verdom het namelijk om op eigen commando als automatisme die imperialistische klote taal te spreken.

 8. Arnold 2 :
  Om te begrijpen wat er zich nu afspeelt in het domein van de landbouw, dien je m.i. te kijken naar het verleden. NL speelde daar een hoofdrol in met Sico Mansholt :
  Enkele bronnen, ik verwijs naar de teksten in de linken :
  https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/5636/het-plan-mansholt.html
  https://hetvirtueleland.be/exhibits/show/siccomansholt?action=print
  Ik heb dit zelf meegemaakt in de jaren 60 en 70.. ben immers opgegroeid op het platteland.. De kleine zelfvoorzienende boerderijen verdwenen. De “kleine” boeren , hadden daar en boven nog een 2de job , meestal in bedrijven die verband hielden met land – tuin en bosbouw. In dat midden heerste bovendien het “gezond boerenverstand…”. De tering werd steeds naar de nering gezet… Men werkte hard, men was spaarzaam… maar men had dan ook geen schulden.. en meestal een “appeltje voor de dorst…” voor het geval !!! Deze boeren hadden dan ook een grote mate van onafhankelijkheid. En wat ook belangrijk is, zeker met de onzekere toekomst die ons te wachten staat : tijdens WO I en WO II waren het deze “kleine boeren” (in Vl. spreekt van men “keuterboerkes”… ) die ook in grote mate in stonden voor de voedselbevoorrading van de bevolking. Wie gaat daar vandaag voor instaan als W.O. III uitbreekt ???

  1. Sub Rosa.
   De eerste en tweede wereldoorlog is naar mijn mening een leerschool geweest voor hen met kwade bedoelingen en daar hebben ze van geleerd om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen in soort gelijke situaties kunnen overleven.(Denk hierbij aan de dépopulatie).
   Ik ben mij ervan bewust dat velen die dit lezen kunnen/zullen denken dat dergelijke verhalen voort komen uit een rijke fantasie of gewoon denken dat het nergens over gaat en het zien als complottheorie.(In ieder geval heb ik gewaarschuwd en wat een ander ermee doet moet hij of zij zelf maar bepalen).
   Wat is er gebeurd in de oorlogen waardoor mensen konden overleven?
   Deurposten/kozijnen en bomen wat allemaal toen nog uit hout bestond en brandbaar was werd gebruikt voor verwarming net als kolen.
   Situatie nu: deurposten /kozijnen bestaan vaak uit kunststof en zullen moeilijk branden,CV kortom verwarming nu in huis heeft gas en stroom nodig anders heeft men geen verwarming en steeds vaker haalt men bomen weg.(de meesten hebben niet eens meer een kachel waarin dergelijke stoffen verstookt kunnen worden).
   Dit betekend dat wanneer er ooit nog een soort “oorlogswinter/hongerwinter” zou komen veel mensen het erg koud zullen hebben en wanneer de kleine boeren verdwenen zijn komt daar nog honger bij.Wat deden de mensen nog meer? sigaretten en drank ruilen voor eten of andere spullen die erg nodig waren en wat doet men nu?Ook dat zien ze het liefst verdwijnen.Vroeger had ieder bedrijf een geschreven administratie wat het moeilijker maakte voor anderen om daar inzicht in te hebben en nu gaat alles met aan elkaar verbonden computers en weten zelfs bedrijven vaak niet eens wie daar allemaal inzicht in hebben laat staan wat ze daar allemaal mee kunnen.
   Wanneer de stroom uitgeschakeld wordt of uitvalt ligt alles zowat plat en kan men niets meer en dat kan heel ver gaan vooral ook wanneer vervoer ook nog op stroom gaat of door anderen per computer over genomen kunnen worden.
   Noem het voor mijn part maar complottheorie maar dit zijn feiten.De middelen die in de oorlog gebruikt werden om te overleven worden ons afgenomen en dat betekend dat velen letterlijk zullen sterven wanneer dit zich gaat herhalen.
   Wat betreft de boeren dat staat ook in de protocollen door belastingen zullen zij alles afgenomen worden en afhankelijk gemaakt worden of gewoon verdwijnen en hetzelfde lijken ze ook op andere vlakken te doen. Vergeet ook niet het geknoei met ons eten en natuurlijk het willen verplichten van vaccinaties en het gebruik van medicatie waarmee ze ook alle richtingen op kunnen.

  2. https://historiek.net/hongerwinter-1944-1945-hongersnood/69273/
   Wanneer de verwijzing gelezen wordt,vraag u dan af of een nieuwe oorlog uit te sluiten valt of niet en vooral hoe u in een dergelijke situatie gaat overleven.Neem dan de importtarieven die Trump aan China oplegt,de situatie in het midden Oosten (Iran,Israël ed) en de waarschuwing van de VS aan het adres van Rusland gisteren mee in uw overwegingen.Sub Rosa u waarschuwt vaak genoeg voor een derde wereldoorlog en ook ik ben ervan overtuigd dat ze er gewoon naartoe werken,het wordt echt tijd dat anderen dat ook eens gaan inzien denk ik.

 9. Ik verwacht (waar haalt ie dàt noe weer vandaan) Dat er in 2023 een moratorium komt op het verkopen van vlees en wat daaraan vooraf gaat is een periode van hongersnood van min.7maanden. En wel in 2021. Waterschaarste is ook een ding. De sterfte onder de bevolking zal zo groot zijn dat vuilverbrandingsovens worden ingericht om wekelijks al die lichamen te verbranden. Speciale teams worden ingeroepen om de bevolking te beschermen tegen plunderaars. En dit alles is onderdeel van Agenda 21.
  Omdat er na een periode van 7 mdn. een rantsoeneringssysteem wordt ingesteld is het hebben van iets wat verdomd veel lijkt op een chip, noodzakelijk. Nederland alleen zal bijna 3 miljoen mensen zien bezwijken. Dit alles is op Europese schaal navenant en de grootste aantallen doden zijn te betreuren in de grote steden waarbij rattenplagen ook de nodige ziekten overbrengen en het gebrek aan schoon drinkwater maakt dat mensen ziek worden door het drinken van vervuild water en persoonlijke hygiëne bijna niet meer mogelijk is omdat mensen zich maar moeilijk kunnen aanpassen aan niet-meer-kunnen-verspillen gedrag.

  1. Rob waarop baseer je bovenstaande heb je daar aanwijzingen voor of kun je aub bronnen geven? Het komt mogelijk wel erg ongeloofwaardig over wanneer het alleen gebaseerd is op verwachtingen van in dit geval jou.

  2. Gelukkig is dit van de baan, hoewel het er wel lange tijd op leek dat dit scenario realiteit had kunnen worden. Nu nog de ratten de gaskamer injagen.

  3. Arnoldus,
   Ik loop al een tijdje mee en de verwachtingen baseer ik op een onderhuids gevoel is gestoeld op de koers welke gevaren wordt en dag na dag zichtbaarder gaat worden.
   Bovendien heeft men haast. Er is altijd een aanstoot nodig om tot draconische maatregelen te komen. Het gebabbel over verplichte vaccinatie en de opgeklopte milieuhetze over hoe erg het allemaal is zonder er werkelijk wat aan te willen doen. De materiële elite welke altijd de hand boven het hoofd gehouden wordt en de Georgia guidestones. De dictatoriale EU in combinatie met de niet uit te roeien domheid van de biomassa. Bovendien kwam het o.a. uit de pen van H.Kissinger die zei dat je de mensheid tot het uiterste kan brengen met voedsel als wapen en bovendien leven we in een soort eindtijd. Water is ook het nieuwe wapen om meer geld te kunnen genereren. De ellende met de twee flatgebouwen in New York heb ik ook ruim 5 mdn tevoren zien aankomen.
   Als je maar wil verplaatsen in de gedachtengang van de werkelijke macht kom je tot die conclusie en de opoffering van miljoenen mensen hebben ze nooit als enig probleem gezien. Nog steeds geldt Ordo ab Chao en als je dat niet zien wil..
   De geschiedenis laat zien dat de mensheid altijd in een sprookje wil geloven in de trant van,” dat zullen ‘ze’ toch nooit doen” en ‘het zal wel loslopen’.
   De meeste mensen hebben hooguit voor een week wat in huis en piepers in de kelder samen met de jaarlijkse weck zie ik nergens meer.
   Zwakheid en afhankelijkheid en absoluut geen zelfvoorzienendheid is de modus van deze tijd.
   Hoeveel bewijs wil je?
   Verbindt de punten en ontdek de koers! Daarnaast hoor je steeds vaker de levensgevaarlijke zelf vervullende voorspelling, “we zijn met teveel op Aarde” en “er moet wat gebeuren”. Als maar genoeg mensen zo denken…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.