Advertentie

Herstart je Gezondheid Kaj jaarbanner 2019

Leven vanuit Bewust ZIJN..


x

x

Leven vanuit Bewust ZIJN

 2019 © WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Wat is leven? Is leven de afwezigheid van de dood, of is het juist de volle bewuste aanwezigheid in en van dat leven? De volgende daaruit voortvloeiende vraag is dan natuurlijk. Wat is de dood? Is dat de afwezigheid van het leven? Of is de dood een overgang naar een volgende al dan niet bewuste fase van ZIJN? Het leven in onze aardse 3d-werkelijkheid manifesteert zich in een fysieke vorm. Het schept een fysieke vorm om haar ware essentie tot uitdrukking te kunnen brengen. Die essentie is in mijn beleving een door creatieve scheppingsdrang vormgegeven manifestatie van de zuivere onvoorwaardelijke Liefde.

Deze vorm is door haar fysieke gesteldheid, die onderhevig is aan de aards organische krachtenwerkingen, slechts van tijdelijke aard. Ze is daarom vergankelijk. Ze ontstaat, wordt dus geboren, sterft af en gaat dood. Op fysiek niveau is de dood het einde van het bezield lichamelijke leven.

De grote vraag voor velen is of dat einde absoluut is of niet. Velen vragen zich af of er een leven na de dood is, dus ook of er een leven voor de geboorte is. In mijn beleving is het voor onze tijd een veel belangrijker vraag, of er een werkelijk leven tussen geboorte en dood mogelijk is!

Freek de Jonge – Leven Na De Dood

Het leven en de dood zijn een mysterie
Het leven is een mysterie, evenals de dood dat ook is. We kunnen ons er vele gedachten over vormen. Deze zullen echter slechts een onwezenlijke schijn van de mogelijke ontrafeling van beider mysteriën kunnen weergeven. Een wezenlijke vraag daarbij is hoe we in godsnaam menen ten volle te kunnen leven zonder daar de dood als grenservaring bij te willen betrekken. De ervaring van de grens die de dood ons toont is tevens een grensbeleving van de beperking van het ego.

De krachtenwerkingen binnen de driedimensionale matrix hebben het ego de mogelijkheid geboden om daarbinnen te kunnen functioneren. De daartoe bedding biedende krachten zijn tot macht(ig)en geworden, waardoor zij het ego een bepaalde illusionaire zelfstandigheid hebben geboden om te menen de koning(in) van een eigen koninkrijk te kunnen zijn. Dat ego-koninkrijk is echter wel ingebed in een aards vergankelijke, door geestelijk geïnspireerde natuurwetten bepaalde werkelijkheid.

Dus alles dat op aarde leeft en aanwezig is heeft aan deze natuurwetten te gehoorzamen. Dat betekent ook dat het ego onderhevig is aan de vergankelijkheidscyclus van al het leven op aarde, zoals ik die hiervoor beschreef. Daarmee zij gezegd dat het ego en de krachten die haar ontstaan hebben bevorderd geen eeuwigheidswaarde hebben. Een flauwe notie van een wel bestaande eeuwigheid is in iedere mensenziel aanwezig, of men zich er nu bewust van is of niet.

Wanneer die notie in het bewustzijn begint door te sijpelen, ontstaat er een onvrede met de in ons geprogrammeerde bekende vergankelijke werkelijkheid. Dit is het zaad voor de zoektocht naar de Bron van het eeuwige in de eigen ziel. Dat zaad kan in de loop van het leven, door velerlei omstandigheden, tot ontkieming worden gebracht.

Zoektocht naar eeuwige jeugd en eeuwig geluk
Buiten de grenzen van het ego en haar oneindige verlangens naar macht, grootsheid, vergankelijk geluk en onsterfelijkheid bestaat er zoiets als een eeuwig en dus onvergankelijk geluk. Buiten de noodzakelijke op vergankelijkheid gebaseerde egogrenzen is er alleen maar een van onvoorwaardelijke Liefde vervuld Bewust ZIJN. Het ego weet dit en wil dat op haar manier met haar door tijd en ruimte beperkte middelen kunnen bereiken.

Om dat te kunnen doen kan het ego een gecontroleerde oppositie scheppen die met een spirituele saus is overgoten, om deze extra verleidelijk te maken. Op de spirituele zoektocht zal dus ook het ego als reisgezel stuurman willen zijn. Het is van wezenlijk belang om tijdens die zoektocht daar bewust van te leren ZIJN. Even een flauwe grap tussendoor:

Zegt de ene Verlichte tegen de andere; hoeveel watt licht geef jij en hoeveel branduren heb jij?

Op aards fysiek niveau heeft de verlichtingsduur van lampen ook zo haar beperkingen. Het mag duidelijk zijn dat in het kader van de economische dictatuur dit bewust zo wordt gehouden. Hoe zouden Philips en andere lampenfabrikanten immers kunnen blijven bestaan als hun producten eeuwig licht zouden produceren? De tijdelijkheid en vergankelijkheid is op alle niveaus in de driedimensionale werkelijkheid ingebakken. Het heeft in mijn beleving dan ook geen enkele zin om dat op maatschappelijk matrix-niveau vechtend te willen veranderen. Vanwege de machtsbelangen en het uiterlijke machtsmonopolie, met bijbehorende gewelddadige machtsmiddelen, blijft dit een vechten tegen de bierkaai.

Revolutie?
In mijn eerder geschreven artikel ‘Revolutie? Het oude in een nieuwe verpakking..!’, ben ik ingegaan op het niet werkzaam zijn van een uiterlijk georkestreerde revolutie (HIER). Citaat uit dat artikel:

Is revolutie echter de werkelijke oplossing? De strijd tegen onwetendheid en de angst om te willen weten kan echter niet op een uiterlijk niveau worden gestreden. Want het is juist dat uiterlijke slachtveld waar wij ogenschijnlijk geen invloed op hebben en tegenover een overmacht staan van machten, die krachten aanbidden waar wij zelfs in een gebrekkig georganiseerde vorm geen noemenswaardige invloed op kunnen hebben. In deze door machtsbelangen gedicteerde matrix hebben de vormgevers van die matrix zich het monopolie op geweld toegeëigend.”

In mijn beleving heeft het daarom veel meer zin om de eeuwigheid in al haar uitingen in het eigen  innerlijk te leren ervaren. In de innerlijk ervaren tijd- en ruimteloze eeuwigheid is de door een moreel/ethisch weten geïnspireerde rechtvaardigheid aanwezig, die binnen de driedimensionale  matrix volkomen afwezig lijkt te zijn. Wanneer wij ons op die innerlijke eeuwigheid afstemmen kunnen wij de rechtvaardigheid in deze matrix brengen, waar een ieder zo naar verlangt. Kijkend naar de natuur kan men waarnemen, dat het leven zich in een cyclus van ontstaan, vergaan en opnieuw ontstaan aan ons toont.

Opeenvolging van leven en dood
In het vorig artikel ‘De mens en de onmacht’ (HIER) heb ik daar het één en ander over geschreven. Een citaat uit dit artikel:

Leven en dood

Leven en dood hangen onverbrekelijk met elkaar samen. Het begint ergens en het eindigt ergens om ergens weer een nieuw begin mogelijk te maken. Het is als de wisseling van de seizoenen. In de lente begint het nieuwe leven in de natuur. Het groeit en bloeit in de zomer en in het najaar rijpen de vruchten, die al de zaden in zich dragen voor het volgende groei- en bloeiseizoen. De vallende bladeren van het voorbije groei- en bloeiseizoen zijn de ervaringen van de voorbije cyclus en dienen als verrijking voor de zuivere ervaring van de volgende cyclus.

Gedurende de winterstilte kunnen die verteerd worden en omgevormd worden tot nieuwe inspiratie. Dat is wat in mijn beleving de uiterlijke natuur ons te leren heeft over onze zielsmatige innerlijke natuur. Beweeg innerlijk dus mee met de vernieuwende krachten van de uiterlijke natuur. Het waarnemen van dit soort natuurfenomenen kan enorm verrijkend zijn.’

In die zin is het leven dus eeuwig en is het  Bewust ZIJN de enige constante en onveranderlijke factor. Zij verandert slechts haar uiting, maar blijft in haar essentie een van onvoorwaardelijke Liefde doortrokken reservoir van scheppingsmogelijkheden. Ze transformeert van vormeloos naar vorm, om daarna weer terug te keren naar een vormeloze staat. Wat wij de dood noemen is dus een overgangsfase naar een andere uiting van datzelfde leven en van een Bewust ZIJN. Het is dus één en al stromende beweeglijkheid.

Menselijke vrijheid
Rudolf Steiner zei op 16 juni 1919 het volgende over deze stromende beweeglijkheid en het zich al dan niet kunnen ontwikkelen en manifesteren van de vrij scheppende individualiteit:

“Men ziet de menselijke samenleving zoals die is en meent dat men tegenwoordig een ideale situatie in de samenleving tot stand zou kunnen brengen. Een absurde gedachte; want de menselijke samenleving is voorbestemd om te komen tot een voortdurend omvormen, een proces van zijn en worden. Wij maken de fout, dat wij vaste, stabiele verhoudingen instellen. Dan komt de ziel uit het voorgeboortelijke en brengt de wil met zich mee om de dingen in beweging te hebben.

Maar zij treft alles als vaststaand aan. Daar ontstaat dan iets; de opgroeiende generatie moet een generatie van rebellen worden, omdat zij iets nieuws in de wereld wil brengen. De hemelkrachten revolteren, de krachten van wording en vorming. Omdat zij niet werkzaam kunnen worden, worden zij boosaardig. De mensen brengen de tendens mee om inspiratie tot ontwikkeling te brengen, maar het sociale veld waar zij zich willen ontwikkelen is star en materialistisch.

Kan de mens zich niet manifesteren, dan veranderen de ‘ikken’. Er ontstaan wilde dierlijke neigingen. Geest die niet opgenomen is, verandert in vergoten bloed. Waar de mens het geestelijke niet kan opnemen, verandert het in wilde emoties die tot bloedvergieten voeren. De mens wordt uit zijn spoor geworpen, doordat zijn geestelijke- en wilsprocessen zich niet kunnen manifesteren. Dat leeft zich dan uit in één of andere vorm van negatie van het bestaande. Ruwheid van het gevoelsleven, gewelddadigheid, politieke terreur, misdadige terreur, militaire terreur is het gevolg……”

Velen worden geroepen door de dood, slechts enkelen door het leven
We leven in een doodser wordend menselijke wereld. Daarin zijn veel lichamelijk levenden, maar geestelijk doden, aanwezig. Angst voor de dood is waar velen op een onbewust niveau in hun ziel mee worstelen. Achter hun doodsangst gaat echter een diepe angst voor het leven verborgen. Het doodsangst in zich dragende ego kan het leven niet voeden. Het is er vanwege het daarmee samenhangende controleverlies zelfs doodsbang voor. Het meent het dus alleen maar te kunnen controleren en er zo macht over te hebben.

Daarmee parasiteert het ego op de haar dragende gastheer, namelijk het menselijk lichaam. Het lichaam wordt door de onverzadigbare egowerking verzwakt in haar immuniteit voor ziekten. Werkelijk leven heeft helemaal niets met macht en controle te maken. Werkelijk leven heeft alles met overgave aan een niet te bedwingen scheppingskracht te maken.

Overgave en verbondenheid
Overgave betekent je mee laten voeren door de oneindige stroom van de creatieve krachtenwerking, die zich door je ziel in de fysieke wereld wil manifesteren. In onze moderne tijd is de technologie in dit kader als een geestdodend obstakel ontstaan, om daaraan het doodse tegenbeeld van de levend geestelijke scheppingskracht te kunnen ervaren.

Vooral het effect van de moderne communicatiemiddelen werkt als een geest- en zielsdodende kracht, die mensen meer en meer van zichzelf en van elkaar doet vervreemden. Het vervreemdt de mens van het innerlijk geestelijk scheppend vermogen, dus van de Bron in zichzelf. Het zuigt de aandacht naar buiten en houdt die daar gevangen.

In wezen is alle veruiterlijkte technologie een misleidende in fysieke vorm gegoten weergave van geestelijke kwaliteiten, die wij allemaal in ons hebben. Marcel Messing spreekt in zijn lezing ‘Met een glimlach de wereld door’ van oktober 2018, ook over de vervreemdende werking van de moderne communicatiemiddelen (HIER).
Hij zegt dat we door die moderne mobieltjes menen overal en altijd met alles en iedereen verbonden te kunnen zijn. Terwijl vergeten wordt dat we dit zonder die technologie ook al waren en voortdurend zijn. Die verbinding ligt in het Bewuste ZIJN.

Bevrijding uit de zelf in stand gehouden gevangenis
De bevrijding uit de door onszelf in stand gehouden gevangenis van niet-bewustzijn kunnen we alleen zelf bewerkstelligen, door de sleutel van de gevangenisdeur in ons eigen onderbewuste te vinden. Uiteindelijk zal blijken dat zelfs de zoektocht ernaar een misleidende afleiding is, die weer deel uitmaakt van diezelfde gevangenis.

Jan van den Oever legt in een satsang op een heel simpele manier uit wat deze zoektocht inhoudt en hoe we kunnen vinden wat er al die tijd al geweest is (HIER). Door de overmatige aandacht voor alles in de buitenwereld, zijn de werkelijke antwoorden op heel wezenlijke vragen aan onze innerlijke aandacht ontsnapt.

In feite komt het neer op het ervaren van wat het geluid van één klappende hand is. Wat is dat geluid dan? Ik ga dat hier niet verklappen en wil je stimuleren om dat in jezelf te ervaren. Ik geef echter één hint. Die is, stop met zoeken ernaar en denken erover en ervaar het alleen maar. Wanneer jij je bevindingen met anderen deelt, zullen velen je waarschijnlijk niet kunnen begrijpen en je daarom willen bespotten. Maar zie het dan zoals Goethe dit gegeven in het onderstaande gedicht heeft verwoord.

Zalig verlangen

Zeg het niemand, alleen de wijzen
Daar de massa meteen belachelijk maakt
Het levende wil ik prijzen
Dat hunkert naar de vuurdood.

In de koeling van de liefdesnachten,
Die u verwekte, waarin gij verwekte,
Overvalt u vreemde voeling
Bij het zachte lichten van de kaars.

En jou houdt niet meer gevangen
wat de duisternis bewaart,
maar er is een nieuw verlangen
dat jou aan de hemel paart.

Geen verte is u te moeilijk
Gij komt aangevlogen als betoverd
En tenslotte, begerig naar het licht,
Zijt gij, vlinder, verbrand.

En zolang gij dat niet hebt,
Dit: sterf en word!
Zijt gij maar een trieste gast
Op die donkere aarde.

Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)

Stirb und werde

Wanneer we onze mede door de moderne technologie versterkte afgescheidenheid weten te overwinnen en leren Bewust te Zijn in ieder moment van het leven, dan kunnen we de schoonheid van dat moment ervaren. Tevens kunnen we de werkelijke waarheid, die in dat moment aan ons getoond wordt, ervaren. Die schoonheid en waarheid zijn een uiting van onvoorwaardelijk liefdevol leven. Dat houdt in dat het welzijn en welbevinden van alle levende wezens wordt gewenst.

 

Ieder moment is een wonderschone bloem die ontstaat en vergaat op het moment dat het volgende moment weer een nieuwe wonderschone bloem laat ontstaan en vergaan, ad infinitum. In het door Michael Ende geschreven boek ‘Momo en de tijdsspaarders’ (HIER) wordt een heel mooi beeld weergegeven van de essentie van de tijd. Ik kan een ieder van harte aanraden om dit boek te lezen, daar het de niet verstandelijke essentie laat ervaren van het bewust Mens te ZIJN. We hebben allen de potentie in ons om uit de as van ons eigen verleden te herrijzen en een volledig bewust Mens te ZIJN, die het leven ervaart vanuit het bewuste ZIJN.

Hemel op aarde

De hemel op aarde
Is waar velen naar streven
Het is God die deze voor ons bewaarde
Totdat wij die in onszelf kunnen beleven

De weg daarnaar toe
Is niet simpel
Men wordt maar al te snel moe
Van al het levensgerimpel

Doorzetting en moed is wat er wordt gevraagd
De weg naar de top van de levensberg
Is voor ieder open die het waagt
Tot reus te worden uit de dwerg

Sterren stralen aan het hemels firmament
Schitterende en flonkerende boodschappen
Van heilig kosmisch sacrament
Versterkend onze aardse levenssappen


Menigeen die deze weg is gegaan
Vele wonderen aanschouwend
Heeft zijn verhaal ervan gedaan
Over zielen op vertrouwen in God bouwend

De hemelse realiteit
Is in driedimensionale vorm
Moeilijk te scheppen tot aardse werkelijkheid
Door van buitenaf opgelegde norm

De appel van het paradijs
Verleidend tot strijd en tegenstelling
Laat ieder verliezen eigen individuele wijs
In onbewuste collectieve samensmelting

Toch is er een weg uit de doolhof
Erend het leven in alle vormen
Brengend aan de Schepper alle lof
Overwinnend alle liefdeloze normen

In dimensies van ruimte en tijd
Zijn velen op zoek naar de essentie
Is ware liefde niet wijd verbreidt
Valt alleen te ervaren in volledige presentie

Zaden groeien uit tot planten die bloeien
De beleving van de natuur is verrijkend
Als Gods afgezant mogen wij met het leven stoeien
En voorbij ons lijden kijkend

Mooie vergezichten zien en hoop
Hoop op betere tijden
Vastgelegd in de sterrenloop
Ons aan de ware liefde doen wijden

Arend Zeevat (5 juli 2018)

 

Na het afronden van dit artikel kwam ik het nieuwste Pele-report van Kaypacha tegen. Daar zijn duiding van de astrologische gebeurtenissen van hier en nu zo wonderwel aansluiten bij dit artikel, wil ik het hier weergeven. Astrology for the Soul March 27, 2019

 

Firebird Suite Finale

Arend Zeevat

27 maart 2019

Advertentie

3 thoughts on “Leven vanuit Bewust ZIJN..

 1. Mijn mening is dat de meeste mensen niet weten wat echte vrijheid is omdat ze in de illusie leven dat ze in vrijheid leven terwijl ze niet zien dat ze eigenlijk in een systeem gevangen zitten die hen echte vrijheid ontneemt en erger nog door daar aan mee te werken houden ze dat systeem in stand waardoor ze ook nooit echte vrijheid zullen ervaren.
  Vaak wordt gezegd dat de mens slimmer wordt en spreekt men over innovatie en dat soort dingen terwijl het in mijn opvattingen vaak het tegenovergestelde is.
  Ik stel me zo voor dat de eerste mens op aarde niets anders had dan wat de aarde hem of haar aanreikte om in leven te blijven zoals water en bijvoorbeeld vruchten van bomen/planten en vlees van dieren.Van bomen en planten kon men een onderkomen maken of men ging in grotten leven maar ook toen had men onderdak zonder daar voor te hoeven betalen met bijvoorbeeld geld.Toen had men nog echte vrijheid omdat er geen verplichtingen waren en men kende ook geen tijd waardoor men kon gaan en staan waar en wanneer men wilde.
  Al die innovaties hebben ons onder andere dit gebracht:
  Geen geld=leven in armoede of sterven.
  Geen geld betekend dat men moet werken om geld te verdienen of men maakt zichzelf afhankelijk van anderen die allerlei eisen gaan stellen aan u.
  Een huis huren of kopen betekend zolang men huurt betalen en wanneer men koopt vaak dertig jaar betalen voor een hypotheek waar men meer voor moet betalen dan men geleend heeft waar een kleine groep zonder dat zij werken beter van worden.
  Luxe goederen putten onnodig bronnen uit en zorgen voor ellende in relationele sfeer vaak omdat men alleen maar met de mode mee wil doen in plaats van iets anders te kopen als het andere echt versleten is en door daar aan mee te doen doet men zichzelf ketenen aan omdat het geld kost wat niet zelden geleend wordt en terug betaald moet worden.
  Leven wij echt in vrijheid en heeft onze evolutie voorspoed gebracht? Of hebben we onze vrijheid ingeruild voor gevangenschap in een systeem dat ons altijd gevangen zal houden als we daar niets aan veranderen?
  Hoe is het mogelijk dat geld meer waard lijkt te zijn dan mensen en dieren levens? Hoe is het mogelijk dat geld de reden is voor uitputting van natuurlijke bronnen en zelfs milieuvervuiling?
  Hoe komt het dat zij die veel geld hebben dat gewoon op een rekening kunnen laten staan terwijl mensen letterlijk sterven omdat zij geen geld hebben?
  Moeten wij ons niet schamen als beschaafde mensen dat wij met z,n allen dit toestaan?
  Hebben wij niet de plicht anderen te helpen in plaats van aan eigen comfort te denken?
  De eerste mensen op aarde hadden volgens sommigen niets maar misschien hadden ze veel meer namelijk echte vrijheid en datgene wat ze echt nodig hadden in een schone leefomgeving terwijl we nu voor onze hebzucht het tegenovergestelde bereikt hebben.

 2. Osho: Leven vanuit je hart. blz. 247: Dit is het elixer waarnaar alle religies gezocht hebben: het geheim totaal leeg te zijn. Dan kun je niet sterven, want er is niemand om te sterven; je bent al verdwenen. Nu is er geen mogelijkheid voor de dood, je bent al gestorven! De mens die als een ego gestorven is heeft het eeuwige leven verworven.

 3. Je bent zo vrij als je je voelt. We zijn een druppel in de oceaan, maar in die druppel zit de hele oceaan! zie Albatros: https://www.youtube.com/watch?v=eO73oa54dP4, hier nog een: https://www.youtube.com/watch?v=swV8PKYS7u4. Alba Weinman krijgt allemaal bijzondere mensen, niet te geloven, 238 zag ik vandaag en haar hogere zelf zegt: we zijn allemaal God en als we willen dat de event (hogere vibraties) soepel verloopt, dan gebeurt dat! Dus,zuz, allemaal blij zijn (vragen voor vrolijkheid aan het vriendelijke universum en uw wil geschiede) In februari was Alba in ons kikkerlandje, maar toen wist ik nog niet wie Weinman was. Ik hoop dat het voor iedereen die de filmpjes kijkt, een waardevolle kennismaking is. Aju, Paraplu.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.