Advertentie

Mensheid lijdt aan massapsychose..!!


X
X

Mensheid lijdt aan massapsychose..!!

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

 x

Arend Zeevat

Wat is een psychose..? Er wordt op verschillende wijzen naar een psychose gekeken. Afhankelijk van de aanvliegroute schept men een landingsbaan met daaruit voortvloeiende definities en benaderingswijzen. Met de aanvliegroute van de gangbaar medisch-farmaceutische benadering, landt men vanzelfsprekend op de landingsbaan van de farmaceutische maffia. Die landingsbaan is gefundeerd op intellectueel geïnspireerde definities van ziekte en gezondheid en men presenteert ze als zijnde de ware werkelijkheid. Vervolgens worden deze door intellectueel geschoolde, zogenaamde deskundigen verder verankert in de maatschappij, alwaar ze als vaststaand gegeven worden geaccepteerd door mensen die onwetend zijn.

Met de opkomst van het op intellectualisme gebaseerde materialisme, zijn de geïndoctrineerde, als waar gepresenteerde definities, steeds meer een weergave geworden van een eenzijdig materialistisch mens- en wereldbeeld. Alle andere en vooral ruimere visies en belevingen worden als afwijkend, bedreigend en vaak zelfs als ziek of gestoord gelabeld. In wezen is dit een dictatoriale houding. Dus ‘Geloof wat ik je vertel, of anders wordt je buiten de gangbare stroom binnen de maatschappij gesloten’. Die gangbare stroom pretendeert veiligheid en zekerheid te bieden, maar doet in feite het tegenovergestelde. Zie de huidige vaccinazi-politiek,

Voor zover het gezondheid betreft is er volgens deze houding maar één farmaceutisch maffiose interpretatie van de ‘werkelijkheid’ mogelijk en die wordt aan de mensen gedicteerd, of vaak zelfs met intimidatie en/of geweld opgedrongen. Deze benaderingswijze is eigenlijk al heel oud, want wanneer dictatoriale krachten zich meester maken van de menselijke samenleving, dus van de mindset van mensen, wordt iedere verscheidenheid om zeep geholpen.

Deze krachtenwerking roept angst in mensen op. Angst voor uitsluiting, eenzaamheid en alleen komen te staan, dus zonder emotionele en morele ondersteuning van anderen. In meerdere artikelen heb ik de werkzaamheid van dit sociale fenomeen benoemd onder de benaming groepsdynamica.

Is de mens in wezen een kuddedier?
In het artikel ‘Aapmens of Mens? Zijn wij kuddedieren?’, dat ik in 2016 schreef (HIER), ben ik daar heel specifiek op ingegaan. Citaat uit dit artikel:

Een belangrijke vraag die mij in mijn leven op basis van mijn ervaringen met groepen heeft bezig gehouden is, of de mens een kuddedier is of juist niet. Binnen alle maatschappelijke geledingen heb ik gedurende mijn leven bij mensen de drang/dwang waargenomen, om deel uit te willen maken van een groep. Op zich een heel begrijpelijk fenomeen, daar een groep de kracht van het getal, veiligheid en geborgenheid biedt. De groep kan dus een beschermende factor zijn in een maatschappij, die vooral door vijandigheid en strijd wordt gedomineerd.

Als enkeling ben je weerloos en kansloos tegenover de grotere groep van anderen. Het thema dat hieraan ten grondslag ligt, is kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid van de enkeling maakt hem tot een gemakkelijke prooi voor de vernietigende energetische vraatzucht en machtswellust van enkelingen, die zich om welke (dubieuze) redenen dan ook hebben verenigd tot een groep. Het gehele elitaire machtsverhaal is op dit fenomeen gebaseerd.

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan. Kies maar uit, het is dezelfde kwade geest die alle mensen massaal wil uitmoorden. In ruil voor het doen van diens ‘vuile werk’, beloont hij degenen die hem toestaan hun ziel te stelen, met ongelooflijke rijkdom, roem en macht. Dát is het geheime bloedcontract dat ‘iemands ziel verkopen’ heet.

Satanische agenda..
In feite is deze levenshouding een naklank van een oud evolutionaire mensheidsfase. Bepaalde tegenwerkende krachten binnen de mensheid, waar macht, onderdrukking en overheersing van de massa door een kleine heersende elite mee samenhangen, willen daarmee de mensheid vasthouden in die oud evolutionaire sociale verhoudingen. Het kabbalistische Jodendom is daar in onze tijd de vertegenwoordiger van. Ik ga daar in de rest van dit artikel dieper op in.

Iets meer dan 2000 jaar geleden heeft deze groep op basis van occulte kennis zich in deze positie weten te manoeuvreren en deze in de loop van de geschiedenis weten te verstevigen en over de gehele mensheid en de Aarde verspreid. Het is dan ook geen toeval dat Christus in de mens Jezus binnen het Joodse volk incarneerde. De verstarrende tendensen die binnen het kabbalistische Jodendom steeds meer invloed kregen en zich, zoals nu blijkt, de gehele mensheid daarmee dreigden te besmetten, kon en kan alleen door de geestelijk bevrijdende invloed van Christus worden omgevormd.

Het is goed om te vermelden dat het ware christendom het oorspronkelijk zuiver geestelijk wezen van de mens vertegenwoordigt, die een uiting is van onvoorwaardelijke Liefde. Het ware christendom staat los van welke geïnstitutionaliseerde religie dan ook. Het betreft de volledig bewuste MENS, die zijn wezen dusdanig heeft geïntegreerd dat hij/zij zich bewust is van zijn goddelijke kern.

Op basis van leugen, bedrog en misleiding hebben de kabbalistische Joden een invloed in cruciale machtscentra weten te verkrijgen. Dit alles om hun kabbalistische agenda voor totale controle over de mensheid en de gehele Aarde te kunnen uitvoeren. Het kabbalistische gedachtegoed werd en wordt nog steeds misbruikt om het doel van wereldoverheersing te kunnen bereiken.

We leven nu in de eindfase van deze agenda. Het is een tijd waarin zij zoveel mogelijk zielen van de in hun ogen minderwaardige goyim trachten te oogsten en deze te ontdoen van hun geestelijk scheppend vermogen.

Massaal psychotische belevingen
Door de materialistische benadering zijn zowel gezondheid als ziekte verworden tot materieel te definiëren biochemische processen die in de lichamelijke stofwisseling van het menselijk organisme plaatsvinden. Ook emotionele zielsprocessen worden op een dusdanige wijze verklaard. Onevenwichtigheden in die processen kunnen, volgens deze visie, ‘genezen’ worden door de toediening van gepatenteerde in laboratoria kunstmatig gefabriceerde biochemische stoffen.

Dit heeft de farmaceutische maffia veel macht en rijkdom gebracht. De door de Rockefellers uit geroofde olie in het Midden-Oosten gedistilleerde stoffen werden de basis voor de lichaamsvreemde giffen, die medicijnen worden genoemd. Deze worden als genezend heilmiddel via het universitaire medicijnenonderwijs en de daarop gebaseerde ‘gezondheidszorg’ aan het onwetende publiek verkocht. Als deze zorg daadwerkelijk op gezondheid gericht zou zijn dan zouden de vertegenwoordigende instituten, waar men in dit kader behandelingen toepast op mensen, geen ziekenhuizen heten!

Wat is ziekte en wat is gezondheid?
Het antwoord op deze vraag is geheel afhankelijk van opnieuw de aanvliegroute die men verkiest om bij dit thema te kunnen landen. Hiervoor heb ik de materialistische en voor de farmaceutische maffia hoogst winstgevende aanvliegroute benoemd, die chemisch farmaceutisch van aard is. Maar daar ligt een nog heel andere en veel groter misleidend concept aan ten grondslag, die ik verderop in dit artikel zal pogen te verhelderen. Er zijn namelijk veel meer verschillende aanvliegroutes naar de landingsplaats gezondheid, waar ik verderop in dit artikel op in zal gaan.

Verdienmodel
Waar het bij de materialistisch ingestelde aanvliegroute dus om gaat is, om een zo goed en efficiënt mogelijk verdienmodel te scheppen voor hen die de elitaire piloten van de intellectuele vliegtuigen (materialistisch gefundeerde denkconcepten) zijn (HIER). De aarde is een satanische speelplaats (HIER), waardoor zij overal waar zij maar willen menen te kunnen landen. Hun hoogstaande intellect is echter niet van deze aarde en heeft er daarom ook geen monopolistische landingsrechten. Dat hoogstaande intellect was oorspronkelijk een gift aan de mensheid, maar is door de kaping van tegenkrachten tot een kil, berekenend en dodelijk instrument gemaakt.

Basis van het materialisme
Het ontstaan van het materialisme is lang geleden voorbereid door het Kabbalistische Jodendom. Het Judaïsme kent vele wetten, voorschriften en levensrichtlijnen. Daarmee is het sterk gericht op de vorm. Karl Marx, die in feite een crypto-Jood was (HIER) en de grondlegger van het dialectisch materialisme, legde volgens sommigen een stevige basis onder het antisemitisme. Maar als we dan kijken naar het enorme aantal leidende Crypto-Joden binnen de Bolshevistische Revolutie, zoals Lenisn, Trotzky en Stalin (HIER), dan wordt het misschien iets duidelijker wie het meeste belang hadden en nu nog hebben bij het ontstaan van het socialisme/communisme. En tevens de verspreiding van dit geest vergiftigende gedachtegoed.

Henry Makow heeft op zijn site in een artikel een opsomming gegeven van het aantal Joden binnen de communisme bevorderende regering van Biden (HIER). Tevens heeft hij in een ander artikel een video opgenomen van Adam Green (HIER). In deze video wordt een historisch overzicht gegeven van de Kabbalistische invloed op het Judaïsme hetgeen bevestigd wordt door verschillende rabbi’s die allemaal openlijk uitleggen wat de Kabbalistische agenda is. Een agenda die op de (narcistische) zelfverheerlijking en superioriteit van het kabbalistische Jodendom is gericht.

De ‘Joodse’ Herzl bedacht het plan om Joden te laten lijden en daarmee op die manier ‘goodwill’ te kweken voor het Zionistische gedachtegoed. (Herzl is overigens één van de helden van Geert Wilders (klik voor artikel)).

Tevens wordt in die video getoond hoe het aanwezige superioriteitsdenken binnen het Jodendom ook gebruik maakt van het dualistisch scheppen van een gecontroleerde oppositie, die de heersende macht bevecht. Wat dan uiteindelijk zal moeten leiden tot de welbekende twee honden die vechten om een been en de derde (het Kabbalistische Jodendom) gaat er mee heen. De narcistisch Joodse zelfverheerlijking is de basis voor het psychopathisch gedrag dat zij door de eeuwen heen hebben laten zien. Dit is waarom Henry Makow en anderen het kabbalistisch Jodendom een satanische doodsekte noemen.

Scheppen van dualiteit
Het scheppen van het dualistisch polariteitsconcept heeft door de eeuwen heen in haar verdere ontwikkeling de geest van mensen vergiftigd, door middel van de welbekende indoctrinatie-instituten. Het was vanaf het begin al bedoeld om de goyim te verdelen, zodat zij gemakkelijker te manipuleren, beheersen en uiteindelijk vernietigd kunnen worden. Het misdadige hieraan is, dat de onderdrukten middels een niet aflatende propaganda worden verleid om zelf op een onbewust niveau actief mee te werken aan de eigen vernietigende ondergang.

Daarmee wordt dan de belofte van hun god, betreffende het beërven van deze planeet ingelost. Volgens de Kabbalisten hoort het Joodse lijden daarbij, om de Joden die de Thora verzaken en door assimilatie opgaan in de goyim-volkeren op wiens grondgebied zij verblijven in het kabbalistische gareel te houden. De assimilatie van Joden wordt door de Kabbalisten als een bijdrage gezien aan het uitsterven van het Joodse volk. Zij moeten volgens de ingewijden gestraft worden voor hun verraad van het uitverkoren volk.

De eerder genoemde video is vrij lang, maar alleszins de moeite waard om in zijn geheel te bekijken. Het geeft een helder inzicht in de geopolitieke processen van de laatste eeuwen en tevens een inzicht in de opruimingsagenda die nu onder de paraplu van de Corona-psychose, aangevoerd door het WEF en de crypto-Jood Klaus Schwab (HIER) en zijn vazallen, wordt uitgerold.

Werkelijkheidsbeleving
De werkelijkheidsbeleving van het grootste deel der mensheid is gebaseerd op een in concepten en tegengestelde begrippen vastgelegd dualisme. Zij zijn een beschrijving van en/of een verwijzing naar eenzijdige aspecten van het leven, maar zijn dat gehele Leven in geen geval. De tegenkrachten hebben via het kabbalistische Jodendom volledig bezit genomen van beide polaire zijden van de dualiteit. Er is een kracht die de materiële wereld ontkent, maar daardoor deze gek genoeg tevens bekrachtigd (Lucifer).

Daarnaast is er een kracht die het geestelijke in de mens ontkent, maar deze daardoor eveneens bekrachtigd (Ahriman). De laatste heeft wetenschappers geïnspireerd om op basis van een koud en berekenend intellect  een onwezenlijke technologie te ontwerpen, die alleen gericht is op machtsvergroting, door de mensheid te verleiden om zich daar afhankelijk van te laten maken.

Het grootste gevaar ligt dus in het meegaan in die verleiding. Om daarna als de afhankelijkheid, c.q. verslaving is ontstaan, mensen stukje bij beetje de inmiddels fel begeerde technologische speeltjes te ontnemen en de verslaafden zo ontredderd achter te laten. Je zult niets bezitten en gelukkig zijn. Maar laat duidelijk zijn ieder mens is zelf verantwoordelijk voor het verslaafd worden en hoe er verder mee om te gaan.

– You’ll Own Nothing and Be Happy!? – The Great Reset –

We zijn spirituele wezens die in de 3D-realiteit ervaringen opdoen om de geest verder te verrijken en uiteindelijk beide volledig bewust te integreren. De mens is, zoals ik in een eerder artikel heb beschreven, de verbindende factor tussen de geestelijke en materiële dimensies. Hij is de brug tussen de Aarde en de Kosmos, waar ik in een eerder artikel uit 2017 dieper op in ben gegaan (HIER).

Het dualisme is dus niet te overstijgen door je met één van beide polen te identificeren, wel  door beide polen als een aanvullend geheel te zien. Daarmee Bewust te ZIJN in het Hier en Nu en het Leven en de wil om je wezenlijk op een authentieke wijze te manifesteren door je heen te laten stromen. Dus daarvan een getuige te zijn, zonder het ego de stuurknuppel te laten overnemen, van het scheppingsproces dat door je heen werkt.

De grootste duivelse leugen is de ontkenning van zijn bestaan!
In mijn artikel uit 2018 ‘De duivel bestaat niet..?’ ben ik dieper ingegaan op deze basisleugen (HIER). Enkele citaten uit dit artikel:

De schrijver van dit opzienbarende boek, De joodse Gerard Menuhin, doet letterlijk een boekje open over het ware perspectief van de afgrijselijke holocaustverhalen. (klik voor download (PDF) van dit boek!)

”De duivel in vermomming.. Een van de belangrijkste feiten in onze tijd is dat we misleid worden in het zien van wat er in de wereld en dus ons eigen dagelijks leven werkelijk speelt. De gehele door dictatoriaal economische omstandigheden bepaalde maatschappij is gericht op het ons verblinden voor de ware werkelijkheid waarin wij leven. We worden geïndoctrineerd en gehersenspoeld om blind te zijn voor de waarheid. Ook al staart deze ons recht in het gezicht. ” (…)

(…) ”De mis- en verleiding van die duivel speelt dus een cruciale rol in het vinden van de waarheid! Zonder die duivel zouden wij ons niet bewust kunnen worden van onze eigen waarheidsbeleving en onze individualiteit. We hebben de leugen nodig om de waarheid te kunnen ontdekken en ervaren.

Want hoe zouden we anders tot een onderscheidingsvermogen kunnen komen ten aanzien van beide? De waarheid betreffende de essentie van leven en dood draagt ieder in het eigen hart met zich mee. De leugen betreffende diezelfde essentie wordt ons van buitenaf aangereikt door indoctrinatie, hersenspoeling en mind control met alle mogelijke technologische middelen.” (…)

De verkeerde trein?
Uit bovenstaand citaat kan men opmaken dat dualistische tegenstellingen, afhankelijk van hoe men ermee omgaat, bij kunnen dragen aan het verruimen van het Bewuste ZIJN. Het is de vrucht van onderscheidingsvermogen dat de mens heeft mogen ontwikkelen, door zich te hebben laten verleiden om in het geestelijke paradijs van de boom van kennis van goed en kwaad te hebben gegeten. Die appel zijn we nu met elkaar aan het verteren.

Adam had er toen grote moeite mee om, na door Eva verleid te zijn en ook een beet van die appel te nemen. Hij kon dat stuk appel maar niet doorslikken. Waardoor het in zijn keel bleef steken en sindsdien worden alle mannelijke aardbewoners daaraan herinnerd, door de prominente adamsappel in hun keel. Hetgeen in mijn beleving inhoudt dat de mannen op aarde meer moeite moeten doen om het vrouwelijke in zichzelf te herkennen en bewust te integreren met hun mannelijke kwaliteiten.

Hoe vaak gebeurt het niet dat men achteraf terugkijkend meent te moeten constateren dat, ook al leek een genomen beslissing aanvankelijk de verkeerde, men toch uit is gekomen op het juiste station waar men nu is. In een Indiase film kwam ik de wijze uitspraak tegen dat de verkeerde trein je toch naar het juiste station kan brengen. Een bijzondere wijsheid, die hoogst waarschijnlijk ook van toepassing is op onze huidige Corona-massapsychose.

Corona-psychose
Vanaf het begin van de Corona-ellende heb ik deze de Corona-psychose genoemd. Dit werd ingegeven door wat ik waarnam aan de mensen om mij heen, die slaafs alle geboden en verboden van de psychopathische heerserskliek volgden, zonder daar ook maar enig kritisch geluid over te willen horen. De voor hen angstaanjagende MSM-berichten over het verloop van het niet bestaande Corona-virus maakte hen gevoelig voor het virus van de angst.

Daar dit bizar genoeg wereldwijd plaats heeft gevonden en nog steeds plaatsvindt laat zien dat er een verborgen aangestuurde agenda achter steekt. Om dit te onderbouwen geef ik hieronder de kenmerken van een psychotische belevingswereld weer, die je ongetwijfeld zult herkennen in het gedrag van hen die gegrepen zijn door de Corona-psychose. Het is overgenomen van een website met een meer gangbaar psychiatrische visie (HIER).

Positieve symptomen zijn onder te verdelen in:

   1. hallucinaties
   2. wanen
   3. in de war zijn, verwardheid
   4. ander gedrag

Iemand met een psychose kan een of meerdere van deze symptomen hebben.

Hier zal ik op twee van deze actueel te herkennen symptomen ingaan.

 1. Hallucinatie
  De Corona-hallucinaties bestaan uit het gegeven van een nooit aangetoond en geïsoleerd virus en daaruit voortkomende varianten te zien, die dus echt niet bestaan. Ik beoordeel dit op basis van het voor mij gezonde uitgangspunt, dat virussen en andere micro-organismen zoals bacteriën niet als ziekteverwekkers bestaan. In de meer kritische kringen wordt het de leugen van Louis Pasteur genoemd. Hij was de eerste wetenschapper die micro-organismen als ziekteverwekkers benoemde, maar dit later op zijn sterfbed heeft herroepen.Virussen zijn slechts de afvalstoffen van door een verkeerde levensstijl vergiftigde lichaamscellen. Rudolf Steiner zei hierover dat micro-organismen een symptoom zijn van een slecht functionerend lichamelijk immuunsysteem, waardoor de micro-organismen zich kunnen vermeerderen. In een artikel op de site dlmplus.nl wordt hier dieper op ingegaan (HIER). Enkele citaten uit dat artikel:
  Tot op de dag van vandaag beheerst de microbe theorie van Pasteur de moderne geneeskunde. Zijn leer was en is simpel: je wordt ziek wanneer microben (of een bacterie of een virus) je lichaam binnenvallen. Wanneer je microbes, virussen en bacteriën kan vermijden blijf je gezond. Mensen zouden weinig controle hebben over de binnenvallende microben, tenzij ze het juiste medicijn kunnen vinden om deze te doden.En:Pasteurs tijdgenoot Antoine Bechamp is het helemaal niet met hem eens. Hij komt tot de conclusie dat een ongezond immuunsysteem de reden is voor ziekte en niet het lichaam binnenvallende microben. De bevindingen van Bechamp worden echter nog steeds niet serieus genomen.
 2. Wanen
  De waan die uit de Corona-psychose voortkomt vertaalt zich in de illusie achtervolgt te worden door levensgevaarlijk besmettelijke niet-gevaccineerden. Zij moeten vooral bestreden en/of uitgestoten worden. De angst die deze waan oproept kan mensen soms bijzonder agressief maken en de autoriteiten vragen om bijzonder harde maatregelen te nemen om het gevaar van deze gekken te neutraliseren. In verschillende landen worden daartoe al concentratiekampen gebouwd om de vaccinweigeraars in weg te bergen (HIER en HIER). In Duitsland willen sommige mensen echt de nazi-terreur laten herleven.
  Deze tekst op een muur in Duitsland onderstreept de almaar sterker wordende tendens om alles wat er in de jaren ’30 en ’40 werd gedaan te herhalen, maar dan op nog veel grotere schaal, en wel met de Untermensch van de 21e eeuw: de ongevaccineerde. BRON Op de website waar ik bovenstaande symptomen van heb overgenomen worden ook een aantal als negatief bestempelde symptomen vermeld.”Negatieve psychose symptomen: Negatieve symptomen geven aan dat er iets ontbreekt aan iemands persoonlijkheid wat er eerst wel was. Gedrag wat je zou verwachten bij iemand is er niet meer. Negatief heeft dus niets met ‘slecht of verkeerd’ te maken. Naast de positieve symptomen heb je ook negatieve symptomen. Voorbeelden van negatieve symptomen zijn:

  • starend gedrag, uitdrukkingsloos (vlak gezicht), niet meer bewegen
  • lusteloosheid, gebrek aan initiatief
  • nauwelijks tot niet meer praten
  • weinig energie hebben
  • geruime tijd een verstoord dag-nachtritme hebben
  • ontlopen van sociale contacten, alleen willen zijn
  • gebrek aan concentratie.
  • Afwezig ziekte-inzicht ”

Problematisch
Eigenlijk spreken de hiervoor genoemde symptomen voor zich en ze zijn bij velen waar te nemen. Het psychopathisch gedrag van de heersende elite roept door het afkondigen van de Corona-maatregelen juist deze symptomen op en/of versterkt ze, voor zover ze al aanwezig waren. Bij de opsomming van de eerste serie symptomen wordt ook ander gedrag benoemd. Daar versta ik de neurotisch aandoende schoonmaakwoede c.q. smetvrees onder, die veel mensen laten zien wanneer ze een winkel binnen gaan.

Winkelkarretjes en mandjes worden steeds weer zorgvuldig schoongemaakt en de handen worden meervoudig gewassen met chemische rotzooi, die via de huid de rest van het lichaam vergiftigen. Tevens worden  mondmaskers, ondanks het (tijdelijk) niet meer verplicht zijn, door sommigen plichtsgetrouw gedragen. Veel van deze symptomen heb ik tijdens mijn werkzaam zijn in de reguliere psychiatrie veelvuldig mogen ervaren bij cliënten.

De uitwassen van de maatschappelijke Corona-psychose worden problematisch als degenen die geen vaccinazi wensen te nemen van essentiële diensten worden buitengesloten. Iets wat we nu op steeds grotere schaal kunnen waarnemen. Het werd onlangs bekend dat zij die via het internet en anderszins openlijk kritiek uiten op de Corona-waanzin worden buitengesloten van het internet- en andere bancaire betalingsdiensten (HIER). Men kan zich voorstellen welke ingrijpende gevolgen dit heeft voor de levens van de gedupeerden.

Andere benaderingswijze van individuele psychosen
De website ‘Psychose anders’ (HIER) heeft een alternatieve meer holistische aanvliegroute ten aanzien van wat bekend staat als een psychose. Het volgende citaat komt van die website

Kortom, positieve factoren zouden zijn het hebben van een open houding en geen dogmatische medische houding t.o.v. psychoses en schizofrenie waardoor er meer ruimte is voor een hoopvol perspectief i.p.v. de normale sombere vooroordelen. Ook is de bereidheid om op basis van gelijkwaardigheid met de betrokkenen om te gaan van belang.” (HIER)

De aanvliegroute die zij voorstaan laat mensen op een meer menselijke landingsbaan landen (vooral niet in de Afghaanse hoofdstad Kabul), waar een benaderingswijze uit voortvloeit die de cliënt(e) als mens serieus neemt en niet ziet als een biochemische fabriek met storingen waar met biochemische middelen op ingegaan dient te worden. De mens is immers meer dan een biochemische fabriek, die van buitenaf gestuurd en gecontroleerd wordt. De mens is een geestelijk wezen, dat door middel van het (tijdelijk) wonen in een aards lichaam zijn geestelijk Bewuste ZIJN kan verruimen en kan leren het geestelijke en lichamelijke bewust te integreren.

Onderstaande beschrijving komt van de meer gangbaar ingestelde website psychosenet.nl, die een meer gangbare aanvliegroute vertegenwoordigt. Deze route houdt in dat men op de landingsbaan van de criminele farmaceutische maffia landt.

We spreken van een volle psychose wanneer psychotische ervaringen je leven zo erg gaan beheersen dat je in het dagelijks leven niet meer (goed) functioneert. Je gaat helemaal op in jouw realiteit en kunt geen onderscheid meer maken tussen waan en werkelijkheid. Voor jou kunnen wanen, stemmen of hallucinaties in een psychose levensecht zijn, maar je omgeving ervaart dat heel anders. Deze botsing van verschillende werkelijkheden is vaak heel verwarrend en kan tot vervelende conflicten leiden.BRON

Klimaatpsychose
Dezelfde psychotische houding geldt ten aanzien van de klimaatveranderingen. De Corona-psychose is slechts de opmaat naar de zich ontluikende klimaatpsychose. Martin Vrijland gaat in een artikel op website in op dit gegeven (HIER). Hieruit moge blijken dat de duivelse agenda, die we dagelijks meer actief zien worden, zich verschuilt achter de psychopathische omdraaiing van feiten. Dat doet men door op een typische wijze anderen de schuld te geven van de bewuste manipulaties van het leven en alles dat daar mee samenhangt.

Maar in feite kan de onwetende slapende massa alleen meewerken aan de eigen ondergang door systematisch eeuwenlang verstoken te zijn gebleven van de juiste informatie. Tevens onderhevig te zijn geweest aan de meest walgelijke propagandistische indoctrinatie in de door de bekende verdachten beheerste gangbare en zogenaamde sociale media (HIER). Uiteindelijk zal blijken dat de in dit artikel benoemde psychoses mede zijn opgewekt door de planning van het WEF in het kader van de The Great Reset (HIER)

Eerder in dit artikel heb ik al aangegeven wie de basis hebben gelegd voor de geestelijke ziekten die zich nu op een steeds massaler niveau aan het openbaren zijn. Hun narcistisch/psychopathisch gedrag heeft de mensheid door middel van de techniek van gaslighting (HIER) meegenomen in hun volledig gestoorde en anti-menselijke werkelijkheidsbeleving.

Het leven ten volle beleven vanuit het hart
De enige remedie hiervoor is om op individueel niveau de eigen menselijkheid te ontdekken en tot uitdrukking te brengen. Ik ga er vanuit dat jij als lezer van dit artikel wel weet wat ik daarmee wil zeggen. We gaan nu de herfst en de winter weer tegemoet en zullen zien dat door de toename aan ziekten die vroeger gewoon griep werden genoemd, maar nu Corona in verschillende varianten, de dictatuur zich steeds steviger zal verankeren op Aarde.

Conclusie, last but not least..
Op grond van de informatie die in dit artikel ie verwerkt, kan men mijn inziens gerust concluderen dat de mensheid ten prooi is gevallen aan een kunstmatig opgeroepen massapsychose. Alleen door dit op individueel niveau te doorzien en waar mogelijk anderen te helpen het te doorzien, kan de huidige overgangsfase naar een meer menselijker en door de geest geïnspireerde werkelijkheidsbeleving ontstaan.

Heb jezelf lief, zodat je ook anderen en het leven in zijn geheel lief kunt hebben.

Arend Zeevat

16 augustus 2021

Advertentie

12 gedachten over “Mensheid lijdt aan massapsychose..!!

  1. Dank voor je reacties DonQuijotte!

   Zojuist kwam ik een citaat van Carl G. Jung tegen die exact de inhoud van dit artikel ondersteunt.

   ”It is not for nothing that our age cries out for the redeemer personality, for the one who can emancipate himself from the grip of the collective psychosis and save at least his own soul, who light a beacon of hope for others, proclaiming that here is at least one man who has succeeded in extricating himself from the fatal identity with the group psyche.”

   Vertaling:

   ‘Het is niet voor niets dat onze tijd schreeuwt om de verlossende persoonlijkheid, om degene die zich kan bevrijden uit de greep van de collectieve psychose en in ieder geval zijn eigen ziel kan redden, die een baken van hoop voor anderen ontsteekt, verkondigend dat hier tenminste één man die erin is geslaagd zich te bevrijden van de fatale identiteit met de groepspsyche.’

 1. Natuurlijk ben ik het eens met de strekking van dit artikel over psychose.
  Het onderdeel van het verhaal over de verschillende soorten psychose is verhelderend geschreven. Het geeft de toestand van de door angsten gedreven mensheid duidelijk weer.
  In de eind conclusie geeft het ook goed aan hoe de mens dat als individu met deze angsten om kan gaan.
  En dat Big Farma een overheersende rol speelt in dit werelddrama is ook helemaal duidelijk.

  Wat niet duidelijk is wat dit alles te maken heeft met de Kabbalah.
  Ik bestudeer de Kabbalah al meer dan 30 jaar en ik ben nog nooit zoveel bagger tegengekomen als in de verhalen van meneer Makow en meneer Green.
  Zij doen voorkomen alsof de Kabbalah de basis is van alle huidige ellende in deze wereld, terwijl het tegenovergestelde juist wordt nagestreefd.

  Ik vergun mij een paar zaken te benoemen:
  De Kabbalah en de Kabbalisten vormen op geen enkele wijze een genootschap in geen enkel land ter wereld. In sommige landen hebben zich in de loop der eeuwen wel studie centra gevormd, waar mensen bijelkaar komen om gezamenlijk de uiterst complexe materie van deze esoterisch mystieke teksten te bestuderen.

  De Kabbalah heeft niets van doen met het Judaisme en visa versa.
  De Kabbalah kent een mondelinge traditie die is begonnen lang voor de verwoesting van de eerste tempel. ( ca 580 jaar voor Christus) Er was van de Kabbalah als begrip toen nog geen sprake maar de esoterische traditie van de eerste Tempelperiode werd mondeling doorgegeven.
  Het Judaisme is ontstaan na de terugkeer uit de ballingschap van het Joodse volk in Babylon en de verwoesting van de tweede tempel (70 na Christus.)Het moderne Judaisme is in de eeuwen daarna nog verder vervlakt en is nu niet veel meer dan de leer hoe men zich moet gedragen om een goede deelnemer aan het Joodse geloof te zijn.

  Verreweg de meeste Joden hebben geen enkel benul van de Kabbalah.
  De situatie is goed vergelijkbaar met de houding van de meeste Mohammedanen tegenover de Soefibeweging.

  Pas in 1288 is de Kabbalah zoals heden ten dage nog wordt bestudeerd ontstaan in Spanje door de publicatie van het Heilige boek ‘de Zohar’, een verzameling van wijsheid uit de eerste tempelperiode. Dit boek is geschreven in het Aramees.
  De voorafgaande mondelinge Kabbalah traditie was voornamelijk gebaseerd op het boek Ezechiël de Ma’ase Merkavah.
  Later zijn daar de boeken van de Sepher Yetsirah en de Ba’hir bijgekomen.
  Al deze boeken roepen op tot overgave aan God, YHVH Elohim
  Kabbalah betekent ook ‘ontvankelijkheid’
  Het tegenovergestelde van overheersen.

  Ter oriëntatie:
  Er is een Joodse Kabbalah, een esoterisch gedachtengoed gebaseerd op de eerste tempeltraditie.
  Een Hermetische Kabbalah met invloeden van Plato en andere Griekse wijsgeren
  Een Christelijke Kabbalah opgezet door Pico della Mirandola (1463-1494) in Italië

  Commentaar op de video van Makow en Green
  Meneer Green heeft het over Tikkun Olam als zijnde het Kabbalistisch concept ter vestiging (met geweld) van een nieuwe wereld orde, zoiets als de Great Reset, denk ik.
  Maar het begrip Tikkun is rond 1550 door de eminente geleerde Rabbi Luria ontwikkeld tijdens een mediatie van 9 jaren op een klein eilandje in de monding van de Nijl.
  Dit begrip is door de meeste Kabbalisten aanvaard als het centrale principe van de Schepping en van het Paradijs en de Val van de mens uit dat Paradijs. Tikkun geeft aan op welke manier de mens (als individu) de weg terug naar dat Paradijs kan vinden. (het Paradijs is een ‘State of Mind)
  Het uitverkoren volk.
  Volgens de Kabbalah behoort een ieder die gehoor geeft aan de oproep van God om de weg van Tikkun te gaan tot het uitverkoren volk. Om daartoe te behoren is het absoluut niet voldoende om Jood te zijn.
  Over goed en kwaad.
  In de Kabbalah wordt goed en kwaad gezien als twee verschillende Bomen, die beide in het Paradijs groeien. De hele opzet van de Kabbalist is om beide Bomen met elkaar te verbinden zodat de dualiteit wordt overwonnen.
  Over de Slang
  Er is inderdaad sprake van meerder slangen in de Kabbalah.
  De Slang van Vuur, de afgevaardigde van Lucifer, de verleider van Adam-Eva
  De Koperen Slang, de staf van Mozes, de Slang van Wijsheid
  De Samec, Waterslang, de Duivel, de Tegenstrever
  De Slang van Wijsheid zie je terug in de Staf van Hermes en de Esculaap.
  Over het kraken van de code.
  Als er al sprake zou zijn van een code (in termen van Dan Brown?), dan staat deze vermeld in het boekje over de Sepher Yetsirah.
  Dit boekje begint met de volgende woorden: met de twee en dertig paden van Wijsheid wordt het Universum geschapen.….en vervolgens wordt elk der paden in mystieke taal besproken.
  Helaas is er geen woordenboek ter beschikking om mystieke taal om te zetten in alledaagse taal. De Kabbalisten spenderen hun hele leven aan de studie van deze taal.
  Ik ben van overtuigd dat de paden van de heren Makow en Green de wegen van Onwijsheid zijn en nergens anders toe leiden dan de chaos.
  Getallen.
  Meneer Green wijst ook naar de overlevenden van de Tikkun OLAM ; dat aantal zouden er
  600 000 moeten zijn. Dat is een getal dat zeker voorkomt in de Zohar. Maar in de Kabbalah zijn getallen niet een uitdrukking van een kwantiteit, maar van een kwaliteit.
  600 heeft te maken met de geestelijke groei van 40 (40 jaren omzwerving in de woestijn) naar 600 als aanduiding van kind-van-God zijn en duizend betekent ‘iedereen’.

  Natuurlijk is het mogelijk deze diep esoterische en mystieke gedachten te misbruiken. Zoals ook is gebeurd met gedachtengoed van Madame Blavatsky’s Geheime Leer door meneer Hitler .
  Het is daarom van groot belang helder weer te geven wat de essentie is van de Kabbalah om te voorkomen dat onverlaten aan de haal gaan met deze mystieke kennis en haar voor eigen gewin misbruiken. Het beste boekje dat men daarover kan raadplegen is m. i. Ther essential Kabbalah, the heart of Jewish Mysticicm by Daniel C. Matt.

  De uitleg van de heren Makow en Green komen bij mij over als volslagen waanzin en alleen bedoeld om een hele kleine groep mensen in diskrediet te brengen. Zij hebben echt geen benul waarover zij spreken.

  Oh Lord, help me to keep my mouth shut, until I know where I am speaking about

  1. Beste Zoeker, Het getal is de essentie van de Kabbala. Het staat lijnrecht tegenover het Woord van God. Kortom u heeft 30 jaar satanisme bestudeerd. Ik hoop zonder onherstelbare schade…

 2. Beste DonQuijotte
  Dank voor uw reactie.
  u heeft helemaal gelijk dat het getal de essentie bevat (niet is) van de Kabbalah. De wereld van Creatie (Olam Briah) bestaat uit getallen, getallen die de basis vormen voor het Woord
  Het Woord is eveneens een getal, (frequentie). het Woord is het getal, het getal is het Woord.
  Met het Woord zijn alle dingen gemaakt die gemaakt zijn.
  het Woord is bij God en het Woord is God….(evangelie van Johannes, proloog)
  groetjes, Zoeker

 3. Arend,
  Een zeer goede analyse, waar ik mij, op enkele kleine niet ter zake doende details, volledig kan vinden. Ik zou er echter nog één zaak willen aan toe voegen ; de rol van de vrijmetselarij, die fungeert als handlanger dan wel als “gewapende” macht van de “banksters”. Een vrijmetselarij die, door haar organisatie en werking een maffia is, in de echte zin van het woord. Ik verkies dan ook de term : logemaffia’s, die na een lange mars door de instellingen quasi de ganse wereld onder controle hebben.
  De macht van deze logemaffia’s ligt echter niet in hun aantal, maar wel in het bezetten van sleutelposten in alle onderdelen van de maatschappij, en daar dan een ondermijnende rol spelen. Zonder deze logemaffia’s zijn m.i. de “banksters” gedoemd tot machteloosheid. Deze “banksters en al wat er onder schuil gaat” gaan immers hun handen niet zelf vuil maken met deze subversieve acties.

  Een recent vb is de Covid 19(84) samenzwering, die op wereld niveau werd georganiseerd. De logemaffia’s hebben hier imo een beslissende rol gespeeld, waarbij ze dan de politiek – media en de medische wereld in hun greep hebben, om de Covid-19(84)-terreur door te voeren, en afwijkende stemmen het zwijgen op te leggen.

  Zoals Henry Makow het ook al terecht gesteld heeft, wordt de rol van deze logemaffia’s danig onderschat. Een recente bron:
  https://www.henrymakow.com/000280.html?_ga=2.239413696.23289115.1629729844-1677689628.1629541125 met titel:
  “The Aim of Freemasonry is the Triumph of Communism” met titel: “Freemasonry: Mankind’s Death Wish”

  Wat de “massapsychose” betreft, waar U naar verwijst, is dit ook geen verrassing. Deze “massapsychose” is immers opgenomen in het draaiboek dat ons moet leiden naar deze communistische NWO. (onder leiding van het “uitverkoren volk”) . En dit scenario is ook al eeuwen bekend, en een andere reageerder, Arnold 2, heeft daar ook al meermaals naar verwezen, namelijk de Protocollen, die dan afgedaan worden als een “hoax”.
  Een recente bron: https://www.henrymakow.com/2021/08/protocols-of-zion.html?_ga=2.20455931.23289115.1629729844-1677689628.1629541125
  met titel: ‘Covid Ruse Implements the Protocols of Zion’ (c. 1892).

  Een kenmerk van al deze “hoaxen” is dat deze vroeg of laat, geheel of gedeeltelijk worden bewaarheid. Bij deze “massapsychose”, staan we m.i. machteloos. Aan iemand iets willen duidelijk maken dat hij & zij niet wil weten, daar staan we voor een muur. Dit niet willen weten is immers de enige reden van het bestaan geworden van dergelijke personen.

 4. Woorden kunnen en worden gebruikt om mensen te misleiden of een bepaalde denkrichting op te stuwen of om mensen zelfs tegen elkaar op te zetten.
  Voorbeeld: Vanmorgen zaterdag 28-8-2021 keek ik naar hart van Nederland de vroege editie en ook las ik op ned 1 NOS teletekst en wat mij opviel is dat het ging over twee mensen die een molotov coctail zouden hebben gebruikt bij de “aanslag” op een journalist uit Groningen (ik meen dat deze journalist Willem Groeneveld was maar ik kan me vergissen).Nou vind ik geweld gebruiken afkeurenswaardig omdat ik meer ben voor de discussie en eventueel de strijd slechten per pen en met juiste argumenten.

  Opvallend was dat expliciet genoemd of geschreven werd op TV dat het om virus ontkenners ging die ook vaak te zien waren bij ANTI CORONA MAATREGEL DEMONSTRATIES.Dat vind ik een vorm van mensen tegen elkaar opzetten of zelfs haat zaaien wat totaal onnodig is en ik meen mij ook te herinneren dat het wordt complotdenkers gebruikt werd.Wanneer deze verdachten te zien zijn geweest bij anti corona maatregel demonstraties dan neem ik aan dat het ging om maatregelen die genomen worden/zijn en waar deze mensen het niet mee eens zijn.
  Dat heeft dus totaal niets met de aanslag” op deze journalist te maken.Was/is het van de MSM ook hier weer de bedoeling om iedereen die niet gelooft in wat door de politiek, RIVM en bijv OMT beweerd wordt over corona en zich waarschijnlijk ook niet zullen laten vaccineren als wappies of idioten weg te zetten? Ze zeggen per slot van rekening toch ook niet wanneer mensen die een soort gelijk iets plegen en wel alles wat over corona verteld wordt geloven en pro vaccinatie zijn:

  “HET ZIJN MENSEN DIE ALLES WAT VERTELD WORDT DOOR DE POLITIEK,RIVM OF OMT KLAKKELOOS GELOVEN EN VAKER KUDDEGEDRAG HEBBEN VERTOOND”.

  Waar gaat het over en wat is de bedoeling van de MSM.Opvallend bij de MSM is ook dat ook al gebeuren er sinds jaar en dag (auto) ongelukken of zijn er branden sinds mensen heugenis dat dit zowat dagelijks door de MSM als nieuws gebracht wordt terwijl echt belangrijke zaken wereldwijd steeds minder aandacht lijken te krijgen.Regionaalnieuws lijkt dan ook voorrang te krijgen op nieuws van over de hele wereld en daarmee bestaat de kans dat de MSM de wereld van het nieuws aan het reduceren is tot regionaal nieuws want hoe minder mensen weten hoe beter het is lijken ze te denken.

  1. Scherp, dat het je opviel dat expliciet gezegd werd dat het om virus-ontkenners ging. (’t Is de vraag of die mensen dat echt zijn, of dat ze tegen overheidsmaatregelen zijn waarmee er onder de vlag van een virus een wereldoverheersing wordt doorgedrukt ten koste van vele levens (waaronder die van duizenden die met goede en tijdige behandeling niet aan SARS-Cov-2 hadden hoeven te sterven). Ik vind het verontrustend te merken dat op alle mogelijke manieren een link in het gevoel wordt gelegd tussen ‘ongevaccineerd’ en slecht/asociaal/schuldig aan de dood van anderen. Dit wordt dan in het hoofd geplant van mensen die toch al (gedeeltelijk) niet meer zelf denken en voelen en zo al extra beïnvloedbaar zijn.

   Armstrong Economics: “There was a 2017 movie entitled UNLOCKED where Michael Douglas plays a government Deep State operative who deliberately attempts to unleash a deadly virus to gain the power to impose a Medical Tyranny with forced isolation of all contacts, and quarantine camps with the troops to secure them and real-time access to private medical records. Sound familiar?”

 5. De titel van dit artikel alleen al zal bij de massa (als ze dit al lezen natuurlijk) een eerste indruk geven waarna mogelijk/waarschijnlijk zelfs reacties kunnen volgen als:
  Een aantal “complotdenkers” hebben weer iets anders bedacht waarna de reactie kan zijn dat sommigen erom lachen of afdoen als onzin.

  Feiten zijn toch dat we telkens weer gebeurtenissen terug zien in deze wereld van nu die toch herinneren aan wat in de tweede wereldoorlog is gebeurd.
  Massapsychose speelde vooral in het toenmalige Duitsland volgens vele officiële geschiedenisboeken een grote rol en het merendeel van de Duitsers stonden toch achter Hitler en tegenstanders werden verbannen naar kampen of zelfs vermoord.(Kijk aan wat ze nu in Canada willen met mensen die tegen vaccineren zijn en zich niet willen laten vaccineren maar ook de VS beschikt over ik meen ongeveer 800 FEEMA-kampen en die zijn niet voor niets gebouwd). Zelfs Trump heeft aldus de MSM opgeroepen om toch maar te laten vaccineren wat mogelijk aangeeft aan welke “kant” hij staat.(Ik heb Trump dit niet zien doen op Tv maar ik kan het gemist hebben natuurlijk).

  Feit is dat massapsychose dus heeft bestaan wat zich dus ook kan herhalen vooral wanneer de leiders en hun handlangers de mensen op een dwaalspoor zetten door de goedgelovige massa-verhalen te vertellen om de massa naar hun behoefte te kneden zodat zij in hen blijven geloven en vooral steunen.Feiten zijn ook dat veel is uitgekomen van wat door de MSM genoemde “complotdenkers” al lang hadden voorspeld.Rutte was verantwoordelijk voor de kindertoeslagen affaire,belastinggeld waarmee “gematigde rebellen” in door Nederlands belastinggeld betaalde voertuigen reden (ter info Kaag gaat richting Afghanistan. Terwijl maar weinig parlementariërs weten wat zij daar gaat doen staat op teletekst).

  Pieter Omtzigt werd door Buma van de MH17-zaak gehaald nadat hij gewoon een vraag stelde aan Rutte waarbij Rutte geen antwoord gaf maar boos wegliep enz.Rutte is zelf demissionair geworden als een soort boetedoening ivm de toeslagen affaire wat hij verantwoordelijkheid nemen noemt maar juist nu worden meer belangrijke zaken afgehandeld dan toen hij missionair was.Wat is die verantwoordelijkheid nemen dan? VVD en D66 met Kaag is naar mijn mening één pot nat die ongeacht wat er gebeurd zullen verder regeren vooral wanneer de PVDA en Groen links samen gaan en dat beleid steunen.Dit is zoals altijd mijn mening en hoe ik het zie.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.