Advertentie

Een hoger uitzicht op deze chaotische tijd..!


Berry Vincenta

In onze contacten met Berry Vincenta, maken we regelmatig verbinding met bewuste, hogere bewustzijnsvelden. We krijgen dan de mogelijkheid onze specifieke vragen te stellen, waarop dan de antwoorden vanuit ‘een hoger perspectief’ komen. Zo deden we dat ook al HIER, toen we Berry bevroegen over de ‘spiritueel-indringende achterkant’ van de aanslagen van 911. (Heb je dit verhaal nog niet gelezen, dan geeft de a.s. ‘verjaardag’ van deze dag, je wellicht daarvoor nu de aanleiding!)

De informatie die toen werd doorgegeven over de ‘achterkant’ van 911, was voor ons fundamenteel krachtig. Het was een heel menselijk, maar vooral diep-bezield verhaal over die verschrikkelijke dag en de diepe gevolgen ervan voor onze energetische wereld.

Er zijn veel mensen die bij voorbaat al een afkeer hebben van ‘channelingen’. Ze worden niet vertrouwd en dienen daarom -zonder enige kennis van de inhoud van die doorgeving- bij het vuilnis gezet te worden. Het zijn wellicht ook dezelfde mensen die de postbode wat aandoen, wanneer die het durft, om te verschijnen met een brief van de belastingen..? Het verhaal is dus ‘don’t kill the messenger’; de boodschapper is in dit geval niet de bron van de informatie uit het interactieve vraaggesprek, maar geeft deze door. Dus blijf vooral heel kritisch op wat je leest, maar zorg wel DAT je het leest, voor aleer een oordeel te vellen.. Toch?

Berry VIncenta met alledaagse steun en toeverlaat, zus Jenny (R)

We plaatsten de afgelopen jaren al vaker artikelen hier op de site, van de hand van Berry. Deze vind je eenvoudig terug via onze zoekmasjien, bovenaan elke pagina. Het zijn -al zeggen we het zelf- artikelen die altijd vol respect, compassie en liefde zijn geladen. Waarvan acte.

Dit keer hadden we ons voorbereid om een aantal vragen te stellen, voortgaand op onze vorige interview over het Corona-virus en de ontwikkelingen daarvan op deze tijd. Sociaal-economisch, maar ook financieel-politiek, ligt de wereld redelijk op z’n kont. De ‘pandemie’, die door velen al ontmaskerd is als ‘plandemie’, houdt de wereld in een dwangbuis.

Hieronder vind je dit interview met Berry Vincenta, met de vragen en antwoorden die werden doorgegeven. We hopen dat het je mag dienen om de crisis waarin we zitten, even dieper te kunnen doorschouwen..! Besef, dat de feitelijk strijd gaat om het BEWUST-ZIJN van de mens..! En dus ook om jouw bewustzijn!

De boodschap is heel duidelijk en sluit in die zin aan bij het artikel over de tijdslijnen en de elite die bakzeil haalt..! (HIER) Dat dit artikel je moge bekrachtigen! Tot je dienst.

* * *

X
X
Een hoger uitzicht op deze chaotische tijd..!

2021 © WantToKnow.nl/Berry Vincenta – berryvincenta.com
(Heel veel dank aan Gea voor transcript-uitschrijven!)
X

Het is vandaag 10 augustus 2021, Berry met Guido..

G. Ik zou vandaag graag willen afstemmen op de situatie in de wereld, rondom de Covid-19-pandemie en alle waanzin die daar omheen plaats vindt. Ik zou willen beginnen met de vraag: hoe u daar naar kijkt, op dit moment vanaf uw perspectief en positie. 

De enorme golf die op dit moment in de wereld  waart, waarin u leeft, is een golf die vooral heel  duidelijk geactiveerd is op dat wat mensen in hun eigen bewustzijn nog niet hebben ontwikkeld. Daarmee bedoel ik het volgende: datgene wat zo op deze wijze aan de wereld is gebracht en waar de wereld in gelooft, kon alleen maar bestaansrecht vinden, doordat de mens – het grote merendeel van de mensheid- nog niet toereikend bewustzijn had en heeft om te begrijpen wat de beweging hierachter heeft gezegd. Vooral ook waarin er vanuit een heel diep non-bewustzijn  wordt geloofd in datgene wat er ‘officieel’ werd en wordt gepresenteerd.

Dr. David Martin en de jurist Dr. Reiner Fuellmich ontdekten dat er een patent op COVID werd aangevraagd/verleend, in november 2018..!

Er is hier al veel over gezegd.
Wat hier op dit moment heel duidelijk speelt, is het gene wat bewustzijn  betekent voor mensen. Mensen dienen zich diep te realiseren, dat zij op een bepaalde wijze dienen te geloven in datgene, wat zij in essentie NIET willen geloven, daar waar weerstand is, tegen dat wat ze wordt verteld. Datgene wat wordt verwacht, datgene wat zelfs wordt opgedrongen vanuit een dwingende energie, wordt bijna niet geloofd. Men gelooft dat dit niet mogelijk zou zijn… dát de wereld zo zal veranderen door een groep mensen die hen iets heeft verteld, waar ze dus wel heilig in zijn gaan geloven.

Niet alleen maar vanuit hun eigen non-bewustzijn, maar vooral ook vanuit het kijken naar de omgevingsfactoren. Het steeds in de groep te willen blijven, is een belangrijke factor daarin. Je zou dit kunnen vergelijken met de ernstige verstoring van het immuunsysteem. Het is op een ander vlak, niet immuun te zijn voor dat wat de omgeving vanuit dezelfde dwingende energie oplegt. Daarin zit dan steeds een overgave aan een veld, waar – wanneer die mens zijn werkelijke bewustzijn had ingezet en vanuit het Licht in zichzelf had gekeken naar het proces – die mens tot een andere conclusie was gekomen.

Daar ligt een heel groot veld, waarin er een enorme grote schaduw over uw wereld is ontstaan. Maar deze schaduw is een  schaduw die niet blijvend zal zijn. Wees steeds daarvan overtuigd, u als Lichtwerkers. Wanneer u begrijpt wat deze schaduw een enorme uitdaging zal betekenen voor het collectief bewustzijn  en vooral ook het collectief onderbewustzijn, dan zal daar de werkelijke re-setting gaan plaatsvinden.

‘The Great Reset’ zoals dit vaak in de volksmond heet, is een re-setting die juist vanuit de schaduwwerking, vanuit de ‘heren van duisternis’ wordt benoemd. Daar is de agenda op afgestemd, vanuit die schaduwwereld. De werkelijke re-setting vindt plaats vanuit het Hoogste Licht. Vanuit het Licht dat ook van binnen uit de wereld zal gaan ontstaan. Vanuit de kern van de aarde. Ik zal daar straks nog iets verder op ingaan.

Waar het nu over gaat, is vooral dat de collectieve mens zal zich uiteindelijk innerlijk dienen te vergewissen van het feit dat hij en zij verantwoordelijk is voor hun eigen  persoonlijke bewustzijn. Dat daar veel meer in te ontdekken is vanuit die innerlijke wijsheid. dan datgene waar de mens zichzelf credit voor geeft en méé blijft drijven op alle wetten die zich nu laten zien. Daar waar de mens innerlijk voelt dat de vrijheid belangrijker is dan het volgen van de wet, is een mens die uiteindelijk wordt betiteld als wetteloos!

Daar waar wetteloosheid wordt betracht, wordt vrijheid weer opgeëist. Deze vrijheid betekent dat de ruimte en het bestaansrecht van mensen weer wordt ingenomen. Dat de ruimte en de plaats waarop de mensen geëigend zijn het leven te leven met al zijn innerlijk groeiplannen, weer bezield leven kan zijn, waarin de mens niet zijn ziel in de uitverkoop zal plaatsen, maar waarin de mens werkelijk zijn plaats blijft innemen.

De plaats die de vrijheid betekent, een vrijheid die als een golf over de wereld zal gaan, wanneer innerlijk, werkelijk omarmd durft te worden de waarheid van datgene wat hierin is afgesproken: vanuit de duisternis naar het Licht, maar nu een andersom-werking zal krijgen: vanuit het Licht naar de duisternis!

Dat is mooi en heel duidelijk.

Guido: Er zijn twee factoren die op dit moment bij de mensheid worden aangeraakt op een heel diep niveau, in mijn ogen. De angst wordt gebruikt en zelfs de doodsangst, als motivatie om mensen zover te krijgen ‘hun ziel in de uitverkoop te zetten’ zoals u zei. Daarnaast is er natuurlijk enorme vrijheidsbeperking, die toch ook op zielsniveau gevoeld zal gaan worden door de mensen en waarop wereldwijd al enorme demonstraties en weerstand waar te nemen zijn. Die twee factoren: vrijheid en angst, kunt u daar in dat verband nog iets over zeggen? 

Angst is de sleutel uiteindelijk geweest tot hetgene wat er nu in de wereld plaatsvindt. Angst is de motor achter dit hele veld. Wanneer de mens niet had toegestemd mee te trillen op deze angstvelden, had dit nooit bestaansrecht gekend. Had dit nooit de plaats gehad, die het nu heeft gekregen. Gekregen – uitgenodigd haast – op basis van angst, door de mensheid. Alle lijnen die door deze angst zijn gevoed, zijn ook de lijnen waar mensen zich overdag mee voeden.

Vanuit allerlei bronnen wordt deze angstpandemie (anomie) gevoed in de mens. De mens die onzeker is, de mens die zichzelf niet ziet, die zichzelf niet kent, die zijn eigen bewustzijn nooit heeft gezien. Die gelooft in datgene wat vanuit overheden naar hem toe wordt gebracht, maar die ook gelooft in dat wat de media laten zien. Media zijn niets anders dan  handlanger van het plan! Zijn niets ander dan dat wat op dit moment de angst, steeds opnieuw, iedere dag blijft voeden.

Wanneer een mens vanuit innerlijke overtuiging bereid zou zijn, eigen bewustzijn te ontmoeten, zou deze overdag iedere vorm van media moeten mijden en alleen maar in de stilte van het eigen hart dienen te zijn. Alleen maar in de stilte van de natuur durven zijn… Daar zichzelf – in de kracht van zichzelf – terug durven zien… Te weten… dat daar het antwoord zou zijn, mocht die mens nog  twijfelen in de stappen die gezet mogen/willen worden.

Angst is een veld dat ondermijnt en ook tevens het immuunsysteem. Daar waar de mens onder een continue stressenergie moet leven, ondermijnt dit tevens het immuunsysteem, daar waar dat al niet door vaccinaties is gebeurd. Daar waar de mens nog dieper in zijn immuunsysteem wordt geraakt, zal de verzwakking van zijn eigen veld, steeds dieper gaan plaatsvinden.

Deze verzwakking van energievelden zullen velen doen breken. Breken vanuit onmacht, breken vanuit angst voor de dood. Niet wetend wat dood werkelijk betekent. Niet verder durven kijken dat angst = dood, juist leven betekent en andersom. (Angst is echter niet écht leven, angst beperkt en is bijna sterven). Steeds wanneer weer een mens wordt geraakt in dit veld, zal hij terugkeren naar dat wat gekend is. Gekend is de zogenaamde schijnveiligheid die overheden bieden, waarin dus in principe de eigen verantwoordelijkheid wordt vermeden, en er wordt getrild op dat waarin eenieder zo is ingepakt en ingepalmd!

Uitbreken is hierin het devies! Maar iemand die kan en wil uitbreken, kan dit alleen maar op basis van een krachtige wil en een krachtig, helder bewustzijn, die durft te weten wat de werkelijke waarheid is.

Angst dient omgezet te worden naar moed!
Angst is duisternis, moed is Licht.

G: Is er in de mens in dat  opzicht van angst een strijd aan de gang om het opgeven van het diepe vrijheidsgevoel van de onsterfelijke ziel? Is die angst zodanig in staat wanneer die bekrachtigd wordt, door diezelfde mens, om zijn vrijheid volledig op te geven?

Er is een grote groep op de wereld die bereid is deze vrijheid op te geven. Deze vrijheid versus datgene wat zij als vrijheid benoemen. Vrijheid om de stappen in het leven te kunnen nemen die zij willen. Vrijheid om overal te kunnen zijn waar zij naar toe willen gaan. Maar dat is een schijnvrijheid. Wanneer er wordt gezien dat het een vrijheid is die vanuit een hele diepe onvrijheid is aangeboden, dan zullen zij uiteindelijk begrijpen, dat datgene wat op deze manier – wat ik ook benoem als de zielsuitverkoop – dat dit een stap is, die daarin heel schadelijk zal zijn voor het bewustzijn van mensen.

Daarom is het zo belangrijk  dat dit door velen die dit heel duidelijk in het bewustzijn dragen,  wordt uitgedragen in de wereld. Dat mensen hun eigen ziel dienen te beschermen. Dat mensen hun eigen zielsaspecten dienen te beschermen. Dat datgene waaruit zij leven, niets anders is dan een stukje menselijke persoonlijkheid die vanuit datgene – wat de wereld nu vraagt van hun – reageert. Maar waarin de stap gemaakt kan worden vanuit de ziel te reageren. Dan zal de keuze een heel andere kunnen gaan zijn. Dit vraagt moed , dit vraagt overtuiging, dit vraagt werkelijk bestendiging van de eigen energievelden vanuit datzelfde licht, zoals ik  u net zei.

 G: In onze samenlevingen speelt natuurlijk het juridische principe een heel grote rol waarbij wetten en samenlevingsregels gelden als huishoudelijk reglement. Op dit moment zien wij een juridische ontwikkeling plaatsvinden die de vrijheid van de mens – waar wij het net over hadden – dusdanig beperkt, dat er zelfs een legale grondslag voor is, om de mens diens vrijheid te beperken. Zelfs daarvoor te straffen op het moment dat hij zich niet aan die ‘regels en wetten’ houdt.

Kan het ook zijn, dat op basis van die juridische regels over die over het algemeen voor de mens – zelfs voor een democratisch en een vrij voelend mens – toch leidraden zijn, dat die regels nu de mens in een heel andere stelling gaan brengen? Doordat de mens een onbewust en onderbewust gevoel heeft, dat de samenleving- zeg maar- bij elkaar wordt geknepen door deze regels.

Dit zal een ultieme poging worden om de mensheid uiteindelijk te knechten. Maar niet in ieder land op de aarde zal dit plaats gaan vinden. Niet ieder land op de aarde zal hierin zich positief kunnen gaan opstellen. Er zijn landen die wel het bewustzijn hebben inmiddels, omdat zij allerlei zaken onder ogen hebben gekregen die onderzocht zijn, waarop hun overtuigingskracht over de duistere plannen steeds meer gestalte hebben gekregen. Op basis daarvan hebben zij hun plannen gemaakt op een positieve manier ten opzichte van het volk.

Alles wat juridisch momenteel plaatsvindt, ook in verschillende landen, gebeurt allemaal vanuit hetzelfde machtsveld en wordt ook allemaal aangestuurd vanuit diezelfde krachtvelden, die dit alles hier op dit moment hebben veroorzaakt. Er zal een moment komen, waarop dit plaatsvindt, maar er zal daardoor ook de tegenkracht heel duidelijk op gaan staan -een positieve tegenkracht wil ik dit gaan noemen- vanuit het volk!  

Er zal zeker een groot deel van het volk opstaan en op dienen te staan om zich te keren tegen datgene wat vanuit een nog dieper energie op hun wordt toegelaten. Het gaat erom dat de mens – zoals ik net zei – steeds  duidelijker gaat zien  waar zijn eigen kracht ligt en dat een mens niet alleen maar slachtoffer is van de situatie. Maar ook het heft in eigen handen kan nemen, door zich energetisch te keren tegen  al datgene wat er nu plaatsvindt.

Juridisch zullen er zeker bepaalde plannen zijn, zullen er ook plannen worden gelanceerd waar mensen zich aan te houden hebben. Maar deze plannen zullen niet voor altijd zijn. Wees daar gerust over. Er zal een omwenteling zijn. Er zal een omwenteling zijn wanneer de waarheid  – juist door ook op dezelfde juridische basis – heel duidelijk wordt gepresenteerd aan de wereld, daar waar allerlei rechtszaken  aan de orde worden gebracht en voor het voetlicht van de wereld worden gezet. Wanneer de media dit ook vanuit moed zullen durven op pakken, dan zal het tij keren en zal alles als een kaartenhuis in elkaar storten .

Dat is duidelijk.

G: In het grote spel hier op aarde van Licht en donker zijn er – u noemde het straks al – corrupte media die een heel belangrijke rol vervullen door zaken halfslachtig te vermelden, maar ook vaker zaken weg te laten die van essentieel belang zijn. In het lichtgrid van Lichtwerkers op aarde zijn mensen op allerlei functies werkzaam. Als we die twee combineren van media en het lichtgrid van de mensen en de berichtgeving  aan de mensheid. Wat kunt u daarover zeggen en misschien ook in relatie tot de rol die de alternatieve media vervullen.

Media worden aangestuurd door geld  en macht. Media worden aangestuurd door allerlei posities, door allerlei functies en vooral –  zoals ik net zei – door de geldstroom. Daar waar media de wereld voorzien van allerlei nieuws dat vooral met deze angstpandemie te maken heeft, zijn dat media die op deze maner worden aangestuurd. Ik zal u daarvan een heel kort voorbeeld geven.  

Als een bepaalde krant bijvoorbeeld allerlei nieuws verspreidt, dat de mens steeds dieper in de duisternis brengt, is dat een krant die op deze wijze wordt bestuurd. Wanneer deze krant en bijvoorbeeld ook, de directie van deze krant, dat niet op deze wijze zou doen, zou zijn of haar plaats ingenomen gaan worden drager van de ‘heersende’ energie. Door iemand die dit wel zou gaan willen laten plaatsvinden vanuit een enorme dwang. Daar heerst dus al een bepaalde vorm van grote dwang versus geldstroom, positie op de wereld etc. (‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’..).

Maar in een bepaalde tak van deze media zitten natuurlijk ook altijd mensen die wèl dit Lichtbewustzijn dragen, die zich wèl realiseren wat er plaatsvindt.. .  Die weliswaar nog niet hun mond hebben geopend  op alle plaatsen waar media zo actief zijn, maar die vooral ook innerlijk in de stilte van zichzelf, al datgene wat er plaats vindt, absorberen. Er zijn veel plaatsen op de wereld waarop juist deze mensen op die verschillende velden van de media werkzaam zijn, samen zullen gaan komen. Ze zijn verbonden ook, juist met het Licht waar u net over sprak, over het Lichtgrid vanuit deze velden.

Er zal een moment komen waarin  ze niet anders kunnen, dan vooruit te stappen, hun mond te openen en zichzelf te tonen, zich uit te spreken en duidelijk weer te geven wat alle ervaringen tot dusver zijn geweest. Het gebeurt al, maar het gebeurt in principe nog te veel beperkt. Daar waar het gebeurt worden al dat soort berichten, heel vaak niet meer aan het overgrote deel van de mensheid getoond. Omdat het dan al weer is weggehaald.

Het gaat er om dat ieder mens die vanuit welk veld van mediawerk dan ook in de wereld staat en zich bewust is dat die mensen hun verantwoordelijkheid gaan nemen en niet meer hun mond houden. Daar zit een heel belangrijk veld. Juist vanuit de media wordt er heel veel in het onderbewustzijn van mensen neergelegd.

Dat is heel duidelijk.

G: Ik wil het met u hebben over de intelligentie achter deze grote donkere wolk die over  de wereldbevolking is gelegd en waarvoor zoals u duidelijk heeft gemaakt de wereldbevolking voor een groot deel ook zelf oorzaak is, door de waarde er aan toe te kennen, die zij denkt eraan toe te moeten kennen. Het gaat mij om de link tussen de superintelligentie die hierachter zit en de artificial intelligence (kunstmatige intelligentie) en de mens als stoffelijk- als koolstofwezen in zijn lichamelijke aanwezigheid hier op aarde.

Mijn vraag is eigenlijk: in hoeverre – wij hebben daar eerder over gesproken – zijn vaccinaties een middel om dat kunstmatige intelligentieveld in de mens te brengen op een wijze zoals die nu plaatsvindt. Via het eiwit van het vaccin en de mogelijkheid om grafeen  -de stof die nu door velen genoemd wordt op aarde- dusdanig elektromagnetisch te maken, dat de mens eigenlijk een ontvanger ingeplant heeft gekregen die hem op zijn gedrag en op zijn geestelijk welzijn kan beïnvloeden.

Wat kunt u daarover zeggen, met name over de intelligentie die hier achter zit en eigenlijk geen weet heeft van de liefde van de mens die deze in zijn ziel herbergt.

Daar is in principe heel veel over te zeggen, maar ik zal mij beperken tot het volgende: ten eerste is de groep die hier achter zit vanuit deze – wat u ook noemt de ‘super-intelligentie’ – een groep die al eeuwen terug deze plannen hebben gesmeed. Als wij kijken naar de tijdlijn van nu, ten opzichte van de tijdlijn van toen, is daar een bepaald traject te volgen, waarin steeds een ontwikkeling gaande is geweest vanuit de diepste duisternis. Om uiteindelijk de controle te krijgen over de mensheid en deze planeet. Daar zijn dus eeuwen geleden al heel veel plannen over gemaakt.

Dit had tijd nodig, tijd zoals u dat in het leven kent. Tijd -kosmisch gezien- heeft een heel andere factor. Datgene wat zich toen liet zien, heeft als het ware met de snelheid – niet van het licht, zal ik hierin zeggen, dat is voor u als metafoor – maar met de snelheid van diezelfde duisternis, via de velden van angst zijn plek verworven. ‘Bijna verworven’, wil ik hieraan toevoegen. Datgene wat dan hun handreiking is, is zeker deze vaccinatie en de mens daardoor als een soort van robotiseringsmechanisme in zichzelf te laten leven en bewegen.

Daar waar de mens een robot gaat zijn die de opdrachten niet meer hoort vanuit de ziel, omdat er een soort van afgespletenheid  is ontstaan, maar de energie en de opdrachten alleen maar ontvangt vanuit dat wat hem wordt ingefluisterd vanuit de kunstmatige intelligentievelden, daarin zit ook de grote zorgfactor van dit moment.

Maar… datgene wat ook vanuit grafeen is ingebracht, is een enorme gifstof en  heeft ook daarin een enorme extra ondermijnende  functie gekregen in het immuunsysteem. Het magnetische veld van mensen hierin, heeft daardoor ook een andere energietrilling gekregen. Het gaat erom dat wanneer er beseft wordt,  wanneer we nogmaals kijken naar dat alles energie is en dat juist vanuit al die verschillende trillingen op al die velden van energie, nu vanuit de hoogste trilling wordt gekeken naar het magnetische veld van de gevaccineerden.

U zult zien dat daarin de trilling is vertraagd. De vertraagde trilling daarin heeft vooral ook te maken met die combinatie van dat grafeen, heeft vooral ook te maken met de combinatie van wat ik net noemde de afgespletenheid van de verbinding blijven voelen met die zieleninfluisteringen, zoals ik dat maar zal noemen. Het gaat er dus zeer om – wanneer we het hebben over energievelden – ook mensen die gevaccineerd zijn, niet per definitie allemaal opgegeven  hoeven te zijn. Luister goed. Ze hoeven niet allemaal opgegeven te zijn als slachtoffer, wanneer er wordt beseft, dat het energiewerk gedaan kan worden tot een soort van transformatievorm, die de verbinding kan herstellen met het eigen zielenniveau.

Maar dat vraagt een enorme overgave voor de massa. Daar waar de massa nog steeds kijkt naar de overheden, zal dit een enorm werk zijn voor de Lichtwerkers. Dit zal extra werk, heel veel extra werk betekenen voor de Lichtwerkers. Het gaat er wel om, dat ieder mens die gevaccineerd is, ieder mens die nu waarheid onder ogen krijgt, die opnieuw wordt geraakt door een diepe angst voor de keuze die gemaakt is, dat deze angst dan niet meer diezelfde plek hoeft te houden.

Maar dat die mens zich realiseert, dat er juist op dát moment, ook een andere mogelijkheid is en dat hij niet verloren is en direct zal sterven aan…! Het werk ligt in de verbinding te herstellen, totdat zielsniveau! In de verbinding herstellen met zijn hoogste energievelden van Licht. Juist dit Licht te gebruiken om het magnetische veld weer in een andere trilling te brengen. Daar waar een andere trilling in het magnetische veld wordt aangebracht, zal ook de opdrachtgeving vanuit de kunstmatige intelligentievelden minder effectief gaan zijn.

Als de kracht wordt teruggepakt vanuit de eigen innerlijke boodschapper, daar zit een verschil! Daar zit een mogelijkheid. Daar zit ook een overlevingsmechanisme voor velen die een enorme psychische schok zullen ervaren  op het moment, waarop de waarheid in zichzelf ervaren kan gaan worden!

Heel duidelijk,

G: Even nog een tussenvraag in die zin-  betekent het dan dat de artificial intelligence, kunstmatige intelligentie dus,  feitelijk continu met een grote factor ‘afwezig’ werkt, namelijk de scheppingskracht van de mens. De goddelijke scheppingskracht die in staat is om al het duister te pareren en in het Licht te zetten. Is dat de grote – als je het zo wilt noemen – de grote troefkaart die de mens altijd in zijn bezit zal hebben?

Dat is waar uiteindelijk de mens uit voortgekomen is. Als daar weer de verbinding wordt herlegd, dan wordt daar ook een andere energie op gang gebracht. Daar waar de mens zich afkeert van zijn eigen afkomst, zal hij niet zijn eigen veld kunnen zien. En zal hij steeds opnieuw weer zich blijven verbinden ten opzichte van dat wat onwaarheden en illusie in de wereld betekent. Daarin… het is steeds weer opnieuw de zielsherinnering terug te laten keren in dat wat iemand is. Wat hij in de basis van zichzelf is. Daaraan terug te keren en te refereren ook en zich niet tot slachtoffer te laten maken van overheden, maar zich vooral weer op te helpen leren staan vanuit die kracht, vanuit die ziel die ieder mens vanuit zijn Bron is.

Wanneer de bronkracht weer wordt gezien en dat zeg ik u niet vanuit spiritueel, helende pleister, plakkend op alles wat er gaande is, maar dit is een werkelijke en Krachtige waarheid. Als de bronkracht en de bronenergie in ieder mens weer kan ontspruiten aan zijn eigen bewustzijn, dan zal een zo andere energie door het bloed in het celgeheugen van deze mens gaan stromen, dat daardoor ál datgene dat op welke wijze dan ook hem of haar kwaad dreigde te doen, zal kunnen verdwijnen door transformatie van dit Hoogste Licht.

G: Ten aanzien van het uitrollen van de agenda van het kunstmatige intelligentieveld, speelt de 5G-uitrol van het nieuwe communicatienetwerk daarin een rol?

Deze speelt zeker een rol. Zoals u al ongetwijfeld  weet, zijn er plaatsen op de aarde waar dit wetenschappelijk al is aangetoond. Waar mensen die gevaccineerd zijn en die op een andere wijze energetisch ook zijn gecheckt, dicht in de buurt van een 5G-mast wonen, of waarin deze velden zijn geopend. Het is een soort van communicatie die ook natuurlijk vanuit satellieten wordt bestuurd. Als u op deze manier het beeld compleet gaat maken, hoe dan de mens op deze wijze vanuit satellieten wordt aangestuurd, dan zult u begrijpen dat dit zeker een heel grote rol speelt. Het gaat erom dat ieder mens zijn eigen hoogste spirituele intelligentie hier gaat inzetten.

Ook deze vaccinatie zoals ze nu plaatsvinden en daar wil ik nu nog iets over gaan zeggen, is ook vaccinatie – met dat grafeen onderwerp. Dat grafeenveld werd ook al eerder in kinderen ingebracht en ook daarin als u kijkt naar hoe ook kinderen al veel eerder in de tijd weren geïnjecteerd, waarin ook grafeen was verwerkt, daarin werd als het ware al een basis gelegd voor het ondermijnen van het immuunsysteem.

Uiteindelijk is daar in het immuunsysteem toch weer wat opgebouwd geraakt, maar nu in deze fase van het leven is daar nog steeds ook in dat celgeheugen van de mensen die toen nog kinderen waren, nog steeds een soort herinneringstrilling aanwezig, die nu wanneer er weer gevaccineerd zal worden of wanneer er 5G in de buurt is, energetisch zullen reageren op deze trillingen, omdat het in hun systeem is ingebed. Datgene wat daar al is ontstaan, zal zich juist in die kinderen steeds dieper laten zien. Wanneer dit voor velen duidelijk gaat zijn, dan begrijpt men ook dat er absoluut andere keuzes gemaakt dienen te worden.

Duidelijk, dank voor het delen van uw perspectief!

Weet dat de wereld op dit moment, energetisch collectief en ook gezien vanuit het perspectief van lichtwerkers, het idee en gevoel heeft van mislukking, van totale ineenstorting. Datgene wát ineenstort, is wat ik zal noemen ‘de oude wereld’. Datgene wat zich zal openbaren, is de nieuwe wereld.

Duisternis die zó voelbaar is en van waaruit door zovelen wordt geleefd, waarin er UITERLIJK EEN SCHIJNBAAR LICHT straalt, maar wat niet het werkelijke licht van mensen betekent. Dáár waar het werkelijke licht weer wordt aangetrild, gebeurt over niet al te lange tijd, vanuit het hoogste kosmische licht, verbonden met het diepste licht op planeet Aarde, tot een werkelijk im- en explosie gaan laten vormen. En deze vorming, deze implosie vanuit de wereld, zal álles laten verdwijnen, wat vanuit schade aan de mens, maar vooral schade aan het collectieve bewustzijn is aangebracht.

Het Licht zal uiteindelijk alles verduwen en verdrukken en zal plaats maken voor dát, wat de bedoeling is. De bedoeling in deze tijd; wat uiteindelijk de spirituele bedoeling betekent. Een wereld, waarin ieder zijn bezielde plek opnieuw in zal nemen.

 

* * *

Één dag na deze sessie,
kwam er een aanvullende boodschap op deze informatie door bij Berry.
Deze informatie werd opgenomen en aanvullend uitgeschreven door Gea.
Dit is dat bericht:

“Het is vandaag 16 augustus 2021 en dit is Berry Vincenta,
als aanvulling op de tekst van vorige week, 10 augustus.

Ik heb deze zaken/informatie die ik aangereikt kreeg als aanvulling,
opgeschreven en bied je deze hierbij aan.
Het heeft vooral ook te maken met het volgende.”

* * *

Er is een enorme noodzaak gaande vanuit het perspectief van bewustzijnsgroei. Daar waar er een grote noodzaak  is die niet gehoord wordt door de mensheid, zal er op welke wijze dan ook een periode aanbreken,  waarin de overgrote meerderheid heeft moeten leren kijken naar dat wat werkelijk van belang is.

Waar het nu zeer over gaat is de kanteling van het bewustzijn. Het collectief onderbewustzijn der mensen. heeft als een enorme spiegel gewerkt. vanuit datgene wat onverwerkt in het grote deel van het collectief ligt. Vanuit deze onverwerkte trillingen is er een collectieve duisternis ontstaan. die voedsel betekende/betekent voor dat wat zich nu zo duidelijk toont. Het is een soort van triggerfunctie geweest, een aanzuigpunt voor dat wat de vraag onuitgesproken heeft gesteld tot kanteling, maar ook vooral tot transformatie.

Er is een enorme transformatie nodig om juist vanuit dat bewustzijn steeds meer de persoonlijke verantwoordelijkheid op te pakken, vanuit de plaats waar men allemaal individueel – maar ook samen-  staat en wenst te staan. Waarin er, wanneer er werkelijk wordt gezien dat deze duistere trillingen zich juist voeden met dat wat er in het onderbewustzijn der mensen lag. Dat er daardoor een enorme aanwijzing is gekomen tot de omzetting van denkpatronen, bewustzijnservaringen, etc. Het leven zelf valt daar onder. Daarmee wordt vooral ook bedoeld dat wanneer alles wat momenteel binnen deze transitieplannen valt , dat ieder mens daar zijn eigen plaats in heeft.

Wanneer het bewustzijn van alle dag wordt losgelaten op basis van allerlei overweldigende energievelden , waarin men buigt , zal dit bewustzijn dus niet worden ingezet vanuit een krachtveld,  maar juist vanuit onmacht, waardoor er nog meer voedsel ontstaat. Wanneer iedereen zich zou realiseren dat juist ook de mentale kracht hierachter in het collectief van mensen zodanig een krachtveld betekent voor transformatie en onderdeel is van transitie van deze aarde, dan zou men ook innerlijk begrijpen dat juist het steeds dieper bewust worden van de eigen aandelen, daarin de ‘sleutel tot bevrijding’ zou kunnen gaan betekenen.

Daarin is dus de kanteling van dat bewustzijn bij ieder mens een pure noodzaak, een absolute noodzaak! Omdat de wereld en vooral ook het menselijk onderbewustzijn c.q. dagbewustzijn dreigde te kantelen naar een dusdanig materieel veld, waar te weinig groei is, te weinig groei overbleef. Dat als het ware de mensheid op een doodlopend spoor dreigde te zetten. En daar is de ‘Hand van God’ zichtbaar in.. Juist daarin ligt de grote verandering.

Maar ieder mens die vanuit bewustzijn anders naar de waarheid, naar het leven en naar het zelf in dat leven durft te kijken, weet dat de sleuteldragers van deze tijd,  vooral de mensen zijn die zich diep hebben geverifieerd van hun diepste waarheid en dat wat aansluiting vindt tot dat wat gezien wordt in deze wereld van nu. Daar ligt een ombuiging. Wanneer je de trillingen in de mentale velden een andere perceptie kunnen krijgen, doordat het bewustzijn daaraan gekoppeld wordt, zal er een ander energieveld gaan ontstaan, die het voedselveld steeds meer zullen doen krimpen, omdat het een veld is van Licht. 

Daar waar Licht is, zal dit soort van duisternis zich uiteindelijk terug doen trekken.
Maar eerst zal er collectief opgestaan dienen te worden, vanuit het innerlijk besef dat ieder mens zijn eigen  aandeel in het bestaansrecht moet wortelen.  En dat dit bewustzijn  een zo groot bewustzijn kan zijn, als een ieder daar aanspraak op gaat maken, binnen zijn eigen veld. Daar zodanig aanspraak op zal maken dat het veld in ieder mens-aura, die  nieuwe bewustwordingsvelden, maar vooral ook in het collectief onderbewustzijn, aangetrild worden. Dat er daardoor werkelijk  een verheffing kan zijn in het energieveld.

Maar daar waar angst de boventoon blijft voeren, zal de voeding in stand worden gehouden. Daar waar het overgrote deel der mensheid vanuit deze angst bijna zal buigen, zal de bewuste mens nog harder dienen te werken, nog meer de energie dienen te verspreiden vanuit dat wat in die heelheid en heling kan plaatsvinden  vanuit transformatie. Steeds opnieuw in die energie die ander wakker kan roepen. Wakker roepen vanuit een soort  apathische lethargie in het bewustzijn der mensen. Waarin het slapende bewustzijn haast een gemeen goed aan het worden is, maar… waarin er zeker hoop is! Hoop vanuit omwenteling vanuit kanteling van het bewustzijn , vanuit een schokbeweging  de ander tot de orde van de dag in het bewustzijn van nu uit te nodigen en te zien wat de mogelijkheden zijn.

De jongeren..
Het volgende waar ik het nog over diende te hebben, zijn de jongeren. De jongeren in deze tijd, de jongeren  die in een periode zijn geïncarneerd als de huidige, zijn jongeren met een ander bewustzijn. Zij dragen een andere frequentie. Zij dragen een ander trillingsniveau. Het overgrote deel  – althans van deze jongeren –  heeft een energie in dit leven meegenomen die op den duur een heel belangrijke functie gaan krijgen in de transitie. Daar waar zij in deze tijd ook zijn ondergedompeld geraakt. En vanuit allerlei beperkingen toch hebben gedaan wat er gedaan moest worden binnen hun eigen vrijheidsbesef van nu, hebben zij stoffen ook tot zich genomen die de hersencellen op een bepaalde wijze zullen ondermijnen.

Deze hersencellen die daardoor ondermijnd worden, die beïnvloed zijn geworden door deze stoffen, zullen zodanig een andere kant op gaan richten dat er daardoor ook een ander gedrag zichtbaar wordt. Een ander gedrag die niet per definitie hoort bij het zielenmodel van deze jongeren, maar die iets anders tonen. Er zal een moment zijn waarop dit wordt gerealiseerd, dat de innerlijke autoriteit weer terug wordt genomen. Dat er vanuit die realisatie, wanneer jongeren vanuit dat andere besef heel duidelijk ervaren, dat niet zij dit zijn die gedrag veroorzaken, maar dat een andere oorzaak is wat dit gedrag veroorzaakt c.q.  aanstuurt, dan zullen dan heel veel jongeren vanuit dit besef een andere innerlijke energie op gaan wekken, die zij hebben meegenomen in dit leven in deze periode.

Zij zullen hun zelfgenezend vermogen in gaan zetten, waar zij meester in zijn. Zij zullen hun hoogste creatieve zielsenergie in gaan zetten om deze energietrillingen zodanig om te gaan buigen, dat het weer helemaal aansluit vanuit hun zielenenergie , vanuit hun ‘zielshandtekening’ wil ik hiermee bijna zeggen. Waarin zij zijn wie ze bedoeld zijn in dit leven. Waarin zij een andere spiegel zullen gaan vormen voor de wereld en waarin zij vanuit hun meesterschap over dit veld, anderen zullen ondersteunen om – op welke wijze dan ook – voor zo ver mogelijk, te helen. Het zal een energieveld zijn die vanuit de wereld vanuit de medische wetenschap heel veel ongeloof zal wekken, verwondering en verbazing.

Vaak ook niet zal worden begrepen, omdat bij de medische wetenschap er hetzelfde vaak is opgetreden en het bewustzijn op een bepaalde wijze haast is afgesloten geraakt op dat wat een heel andere waarheid laat zien. Deze jongeren zullen een heel belangrijke rol gaan vervullen en deze rol zal over niet al te lange tijd zichtbaar gaan zijn . Zeker zal er een groep zijn die dit niet vertegenwoordigt. Maar in de zielsgroep waar ik hier over spreek, heeft zeker ieder een eigen zielestempel.

Zo wil ik dit maar noemen, die de vertegenwoordiger is van het veld van zelfgenezend vermogen. Daarin hebben velen een rol en een taak om bij te dragen aan die wereld, die nieuwe transitie en die overgang tot die heelheid en tot dat wat innerlijk zo gevoeld wordt door al deze fijngevoelige, fijn besnaarde zielen. Deze energievelden zullen werkelijk een heel grote rol gaan betekenen.

Mijn zegen.

Voor meer info over Berry Vincenta en haar werk: berryvincenta.com

* * *

 

6 gedachten over “Een hoger uitzicht op deze chaotische tijd..!

 1. In het grootste deel van dit verhaal wordt eigenlijk niet zo veel nieuws gezegd.
  Het is bekend dat de mensheid leeft in een uitzonderlijke periode van Chaos.
  Zo’n periode is het kenmerk van elke overgang van het ene Dierenriemteken naar het andere.
  In deze tijd dus van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk.. Daar komt bij dat het kenmerk van het Aquariustijdperk vooral te maken heeft met communicatie en we zien hoe deze krachten door zowel de supermachtige internetbedrijven als ook de politieke manipulators worden misbruikt.
  Er wordt heel veel gezegd over bewustzijn.
  Maar bewustzijn is geen zelfstandignaamwoord. Als zelfstandignaamwoord is het een statisch begrip, terwijl ons bewust-zijn als werkwoord juist super dynamisch is.
  Als statisch begrip vormt het de grondslag voor dat wat door eminente filosoof/mysticus/ schrijver / musicus/ componist Gurdjieff ((1866-1949) het Laagwaakbewust-zijn wordt genoemd. Zijn stelling is dat het overgrote deel van de mensheid aan deze aandoening lijdt.
  Hij noemt deze grote groep mensen ‘Machines en Automaten’. Tegenwoordig zouden we zeggen: robots. Bekende leerlingen van Gurdjieff (Ouspenky, Maurice Nicoll en vele anderen) spreken liever over slapende mensen, mensen dus die hun hele leven als slaapwandelaars doorbrengen.

  Het verhaal van Berry Vincenta gaat over deze menssoort.
  En het is een loffelijk streven om te proberen deze mensen wakker te maken.
  Wanneer deze mensen waarlijk wakker zouden worden, dat zou daarmee echt een aanzet kunnen worden gegeven aan het vormen van het begin van een Nieuwe Wereld.
  Maar die Nieuwe Wereld is geen zelfstandignaamwoord; het is zoals het bewust-zijn: een
  werkwoord.

  Het laatste deel van Berry’s verhaal geeft dat ook wat duidelijker weer: het vereist de inzet van werken-aan-jezelf om wakker te worden en van een Laag waakbewust-zijn te groeien naar een Helder waakbewustzijn.
  Tot zover is er eigenlijk geen echte discrepantie tussen Gurdjieff en Berry, zij het dan dat Gurdjieff zijn verhaal al zo’n 120 jaar eerder vertelde. Er lijkt geen nieuws onder de zon te zijn.

  Maar wat dieper gezien is er wel sprake van een verschil van inzicht.
  Gurdjieff ’s stelling was (en is nog steeds geldig voor een ieder die zijn werken bestudeert)
  Dat de verheffing van Laagwaakbewust-zijn naar Helderwaakbewust-zijn niet van uit onszelf gedaan kan worden
  Zo’n verheffing ligt niet op een belangstellende te wachten om even via een mystiek kabeltje ge-upload te worden.
  Of om het met de ouderwetse woorden van de baron von Muenchhausen te zeggen: ‘je kunt jezelf niet aan je eigen haren uit het moeras trekken ’.
  Daarom richtte Gurdjieff scholen op waar de deelnemers de grondregels leerden en werden aangemoedi0gd deze regels in hun eigen praktijk van alledag te beoefenen.
  Hij noemde dat ‘het gaan van de Vierde Weg’; een soort continue pelgrimsweg zonder op reis te moeten naar Santiago di Compostella.
  Deze scholen bestaan nog steeds.
  Zij leren je op welke manier de ikken van de z.g. vrijheidsdrang kunnen worden getransformeerd
  En dat geldt ook voor onze comfort-ikken die hun verantwoordelijkheid liever bij de politici parkeren.
  Zij leren je dat vele heften die wij in eigen hand willen nemen net zo goed ikken zijn, die onze rechtvaardigheids- en waarheids-gevoel verkeerd voeden .
  Zij leren je dat een omwenteling (metanoia) alleen kan plaatsvinden in de mens zelf en niet vanuit een kosmisch krachtveld door onbekenden gestuurd kan worden. En dat je tijdens het gaan van die pelgrimsweg juist moet leren wie die onbekenden zijn om de goeden van de kwaden te kunnen scheiden.
  En hoe weten wij dat het Licht waar regelmatig over gesproken wordt niet een dwaallicht is?
  En wat de duisternis betreft: er is een oud verhaal dat gaat over een persoon die toestemming kreeg om de Hel waarin hij verkeerde een keer te verlaten om in de Hemel te worden toegelaten; Deze persoon rende gillend weg uit de Hemel want hij kon die duisternis aldaar niet verdragen….

  Wat is de conclusie:
  Een mooi verhaal van Berry, maar niet nieuw.
  Ook mooi om haar m.i. oprechte doelstellingen te verkondigen.
  Of je daar een medium voor nodig hebt, daar heb ik mijn twijfels over.
  En of daarmee die doelstellingen kunnen worden bereikt…?
  Maar wellicht heiligt het doel de middelen .

  Ik heb daar ernstige twijfels over, twijfels die gebaseerd zijn op tientallen jaren van eigen ervaring en steeds weer geconfronteerd worden met de diepere lagen van mijn waakbewustzijn in mijzelf.
  Een lange en moeizame weg….
  Het zou misschien een goede zaak zijn als de raadsheer/dame van Berry concrete richting aanwijzingen zou geven om een echte aanvang te maken met het gaan van deze weg.

  1. Niet zo negatief, meneer de Zoeker, dat voedt juist de duistere machten!, die ons willen laten geloven dat we zondig geboren zijn en nietig. NIET WAAR. We hebben allemaal invloed op elkaar en het wereldgebeuren. Ben geen missionaris (Jezuïet), iedereen is eigen-aardig: https://www.youtube.com/watch?v=0-Q3cp3cp88&ab_channel=EurythmicsVEVO
   Je wilt toch niet voorgeschreven krijgen wat er uitgevoerd moet worden als een slaaf? Dat zou je creatiekracht belemmeren. Chaos was er 100 jaar geleden ook in NY( lees net Henry Miller), lege magen, ellende en de nieuwe wolkenkrabbers waren grafkelders om in te werken en te sterven. Hier in Nederland ook, idee:: het lied; Sisters are doing it for themselves veranderen. Sisters= Humans. Behind every great Human, there had to be a great leader, We’re coming out of our houses, And igniting now their own Light, Of the Human state, Mothers, fathers and their children too, The inferior mob, has, No need for doctors, lawyers, politicians too, Don’t you know that a human still loves the world, and the world still loves the human.. Een groot flatgebouw en iedereen komt naar buiten in kleurige kledij en zingen het lied en dansen vrolijk. Zou toch een opmonterende video zijn!
   Muziek is de taal van God o.a. God praat met iedereen maar je moet wel luisteren(Neale Donald Walsch).

 2. Het spijt mij dat ik met mijn commentaar een negatieve de indruk heb gevestigd. Dat was niet de bedoeling, integendeel. Mijn bedoeling was te onderstrepen hoe belangrijk het is om aan onszelf te werken. De manipulators in onze moderne wereld krijgen steeds meer macht om ons slapende mensen te manipuleren. Elke poging daaraan paal en perk te stellen juich ik toe.
  en wat betreft het ontgiften in het algemeen en in het bijzonder de gifstoffen van het Covid vaccine
  er zijn speciale ontgifting behandelingen beschikbaar in het alternatieve circuit

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.