Advertentie

Griepkoorts: mensheid in de klauwen van het Beest


x
x

De griepkoorts werpt

mensheid in de klauwen van het Beest

2021 © Arend Zeevat | WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Van alle tijden.. Voordat de Corona-psychose toesloeg was griep, gepaard gaande met koorts of een lichte verhoging, de normaalste zaak van de wereld. Zeker in de jaargetijden dat mensen door minder buiten te zijn en klimatologische omstandigheden minder zonlicht opvangen. Waardoor er door de verminderde inwerking van de zon op de huid minder vitamine D in het lichaam aangemaakt kan worden. Laat nou deze vitamine D een belangrijke rol spelen in het onderhouden van het lichamelijke afweersysteem tegen ziekten. Daarnaast speelt het ouder worden ook een rol in de verminderde aanmaak van vitamineD (HIER en HIER). Citaat uit dit laatst gelinkte artikel.

Met de resultaten kan verklaard worden waarom in de winter met weinig zonlicht en dus weinig vitamine D vaker griep voorkomt dan in andere seizoenen. Vooral ouderen kunnen baat hebben bij vitamine D-suppletie om hun immuunsysteem te versterken.

Dit gegeven laat zien dat de lockdown-maatregelen, die in meerdere landen deel uitmaken van de overheidsreacties op de van tevoren  geplande Corona-psychose, totale bullshit zijn. Zoals vele lezers inmiddels wel weten is Corona in feite een andere benaming voor de ‘normale seizoensgriep’. Het heeft een andere benaming gekregen om daarmee de huidige Corona-psychose en het daaraan opgehangen vaccinaci-programma en de rest van de overdonderende geestelijke oorlog tegen de mensheid te kunnen versterken.

Just follow the money en de zaken  zijn al snel weer een stuk duidelijker. Ja, de duivel schijt al eeuwen op dezelfde hoop, zoals ik dit in mijn artikel met deze titel in 2015 al heb aangegeven (HIER). Die hoop, hoe stinkend naar satanische onmenselijkheid dan ook, vormt voor hen een zekere mate van programmeerbare zekerheid. Dat is waar de door satanische krachten geprogrammeerde marionetten in deze duivelse matrix nu eenmaal op gedijen.

Maar ja, aan natuurlijke geneeswijzen en hulpmiddelen, zoals de zon en en haar in plantaardige geneesmiddelen aanwezige levenskracht, valt niet zo goed en veel geld en demonische macht te verdienen. Het vergiftigende arsenaal aan chemische wapens van Big Pharma, levert wat dit aangaat veel meer op. Met het demonische programma dat nu op ons is losgelaten zal, zoals voor velen inmiddels wel duidelijk zal zijn, men een toenemende macht en controle over de gehele mensheid trachten te verkrijgen.

Aankondiging en planning volgende pandemie
Eerder dit jaar kondigde Bill Gates, met een lach en een lachende Melissa naast hem, de volgende pandemie aan. Deze zou wel de volle aandacht krijgen.

Hoe kunnen hij en zijn partner in crime daar zo zeker van zijn? Zijn zij helderziend? Het tegendeel is het geval. Ze zijn beiden heel duisterziend, wat duidelijk maakt dat zij deel uit maken van de club eugenetische en satanisch geïnspireerde geesteszieke plannenmakers (HIER). Er is een document opgedoken waarin er met het omgaan met die volgende pandemie alvast geoefend werd, net zoals er met de Corona-psychose al geoefend werd tijdens het Event 201. Dat document heet ‘The SPARS Pandemic 2025-2028: A Futuristic Scenario to Facilitate Medical Countermeasure Communication’. Het is HIER te downloaden als .PDF. lezen. HIER is er een artikel over te lezen en HIER nog meerdere artikelen.

Waar het dus in het geheel op neerkomt is dat alles in deze volkomen kunstmatig gemaakte globale mensenmaatschappij op een kunstmatige wijze geschapen wordt. Oorlogen, ziekten, veel natuurrampen, hongersnoden, economische crises, schaarste van fundamenteel levensondersteunende goederen, kortom alles is kunstmatig. Is het dan vreemd dat mensen die hier niet van op de hoogte zijn, omdat ze het niet kunnen bevatten, hun innerlijke weg volkomen kwijt raken.

Niet van de weg afraken
Zelfs al ben je er wel van op de hoogte, vraagt het een intensief innerlijke arbeid om de individuele koers van het hart te blijven volgen. De aan ons gepresenteerde en door de machthebbers geïndoctrineerde werkelijkheidsbeleving is zo letterlijk van God en de geschapen natuur los, dat dit ook werkelijk heel moeilijk te bevatten is.

Op mentaal niveau kan ik, door me al langere tijd heel uitgebreid te hebben geïnformeerd betreffende de satanische achtergrond van onze geïndoctrineerde werkelijkheidsbeleving, wat er nu gebeurt wel plaatsen. Op gevoelsmatig niveau is het echter een geheel ander verhaal. Wat er nu gebeurt overweldigt me nog steeds. Het roept bij mij een déja vu gevoel op, van dit al eens eerder te hebben meegemaakt.

Ten tijde van het nazi-regime droegen Joodse mensen die als inferieur werden beschouwd in de openbaar publieke ruimte een gele ster. De Big Brother-technologie was toen nog niet zo ver gevorderd dat zij daarmee overal te traceren zouden zijn. Met de sinds die tijd ontwikkelde technologie is dat nu wel mogelijk. Een technologie die middels vaccinazi’s in het menselijk lichaam worden gebracht en er ook niet meer uit te halen zijn.

– Xavier Rudd – Spirit Bird –

Ausweis bitte!
De nu bijna indirect verplicht gestelde vaccinazi-paspoorten zullen laten zien of iemand gehoorzaam aan het systeem is of niet en er een sociaal kredietsysteem aan koppelen (HIER). Deze digitale paspoorten kunnen, naast het aantonen van het al dan niet gevaccineerd zijn, alle individuele gegevens bevatten. Enfin, er is door meerderen al meer dan genoeg over geschreven (HIER en HIER). Zoals de gewone Joden in WOII gediscrimineerd werden, gaat dit in de komende tijd met alle antivaxxende wappies gebeuren. Dit maakt het mogelijk om hen van alle levensondersteunende activiteiten buiten te sluiten. Het is dus de verwerkelijking van dat wat in het Bijbelboek Openbaringen al werd aangekondigd. Een citaat uit een artikel op Niburu.co hierover (HIER):

”Het merkteken van het Beest is een teken dat, in de oordeelstijd die voorafgaat aan de verschijning van Christus in de wereld, op een groot deel van de mensheid op aarde zal worden aangebracht.  Er is in het bijbelboek Openbaring sprake van ‘het merkteken van het Beest’ (Openbaring 16:2; 19:20) en van ‘het merkteken van zijn naam’ (Openbaring 14:11). De eerste maal wordt van het merkteken gesproken in

Openbaring 13:16-18 En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.”

Eerder meegemaakt..?!
Jaren geleden, toen ik in het voorjaar van 1984 vanuit India terugkeerde naar de BV VerNederland, viel het me rond het 4 en 5 mei ritueel bij mezelf op dat dit ritueel bij mij heftige emoties opriep. In 2016 heb ik daar een artikel over geschreven, dat op deze site is gepubliceerd (HIER). Ik kon deze emoties niet begrijpen.

Totdat ik innerlijk een beeld kreeg van een situatie uit die tijd, die ik ogenschijnlijk zelf had meegemaakt. Dat beeld kwam en verdween ook weer. Ik werd er  echter opnieuw mee geconfronteerd door een beeld dat ik jaren later in een youtube-filmpje zag. . Het opnieuw zien van dat beeld versterkte mijn gevoel het zelf meegemaakt te hebben. In mijn in 2017 op deze site gepubliceerde artikel ‘Wat is ons voorland..?’ (HIER), heb ik deze ervaringen beschreven. Citaat uit dit artikel:

”Persoonlijke ervaringen
Zodra ik met anderen over WOII spreek, word ik telkens overvallen door diepe en vooral heftige emoties. Deze hebben klaarblijkelijk met eigen ervaringen uit die tijd te maken. Aangezien ik in reïncarnatie geloof, acht ik het dus heel wel mogelijk dat ik in die tijd heb geleefd en daarna opnieuw ben geboren. Dit gegeven werd ondersteund door heel specifieke en concrete ervaringen.

In mijn artikel over de inhoudsloze 4 en 5 mei-herdenkingen (HIER) heb ik aangegeven hoe ik na mijn terugkeer uit India op een diep emotioneel niveau geraakt werd door de inhoudsloze jaarlijks herhaalde 4 en 5 meirituelen. Temeer daar ik zag dat de werkelijk morele lessen van de toen plaatsvindende enorme slachtpartijen en vergroting van het menselijk lijden niet zijn geleerd.

Het slachten en offeren is na WOII op steeds intensere manier doorgegaan. Ik worstelde in mijzelf met mijn emotionele reacties en trachtte ze te plaatsen. Op een gegeven moment kreeg ik een aantal jaren geleden zomaar ineens een beeld in mijn geest van een concentratiekamp. In dat beeld zag ik een groep mensen, vrouwen en kinderen, tussen een prikkeldraadhek en barakken lopen en zij sloegen een hoek in dat hek om. Dit beeld raakte mij diep en ik had het gevoel dit zelf ervaren te hebben.

Een aantal jaren daarna zag ik in een filmpje op YouTube over WOII exact hetzelfde beeld voor mijn ogen verschijnen. Ik herkende het meteen en was daardoor totaal van slag. Daarvoor was ik al eens in het concentratiekamp Dachau bij München geweest. Het beeldmateriaal dat ik daar zag raakte mij ook heel diep. Ik ga er dus vanuit dat ik uit eigen ervaring de verschrikkingen van WOII beleefd heb.

De opvoeding en scholing in mijn huidige leven hebben mij echter geïndoctrineerd met het propagandabeeld dat de Duitsers de duivelse afgezanten waren. Net zoals ze dat daarna hebben gedaan met de Afghanen, Irakezen, Libiërs en de moslims in het algemeen.

Bovenstaande persoonlijke ervaringen heb ik in een hypnotherapie verder uitgewerkt en kon ze daarmee in een voortgaande voor mij zinvolle ontwikkelingslijn plaatsen. Wat ik hier echter mee wil zeggen is, dat ik aan den lijve de gruwelen van WOII heb ervaren en dan niet zozeer als slachtoffer van de als demonisch geportretteerde nazi’s. Nee, veeleer als het geslachte offer van het daarachter opererende satanisch geïnspireerde conglomeraat van (Rothschild)bankiers en haar militair-industriële kompanen, die nu nog steeds de wereld in toenemende mate onveilig maken.”

Integreren
Meerdere bezoeken aan het concentratiekamp Dachau bij München en mijn daar ervaren sterke emoties versterkten dit herkenningsgevoel. Als ik dan de sterke gevoelens oproepende speech hoor van een 92-jarige vrouw die WOII heeft overleefd, tijdens een demonstratie voor vrijheid (HIER), dan bekruipt mij opnieuw het gevoel het al eens eerder te hebben meegemaakt.

WATCH & SHARE – 92 Year Old Holocaust Survivor Says What is Happening Today is WORSE!

Herkenning van eerdere ervaringen wil natuurlijk niet zeggen, dat je er in moet blijven hangen. Dat is immers vasthouden aan het verleden en plaveit de weg naar dementie. Het delen van dit soort ervaringen met vertrouwde naasten, die er ontvankelijk voor zijn, kan wel bijdragen aan de verwerking ervan en een voortgaande bewustwording. Maar die herkende ervaringen uit het verleden komen natuurlijk ook niet zomaar je bewustzijn binnen zeilen. Het wil iets zeggen. Wat het te zeggen heeft en wat de daaruit te leren lessen mogen zijn, mag ieder op individueel niveau en de mensheid als geheel op collectief niveau ontdekken. Het mag bijdragen aan een voortgaande evolutionair ontwikkelingsproces van het Bewuste ZIJN en de integratie van de geleerde lessen.

Gemanipuleerd bewustzijn
Het gemanipuleer door de duister occult geïnspireerde machthebbers met het bewustzijn van mensen binnen de huidige op verslaving gerichte matrix heeft een doel. En dat is vooral gericht op het voorkomen dat mensen door zelfonderzoek van voorbije ervaringen in een voortgaande ontwikkeling hun levenstaak binnen het geheel leren zien. Daarmee dus het contact met de in hun hart aanwezige verbinding met de Bron van het individuele ZIJN verliezen.

Opgedrongen uniformiteit laat nu eenmaal geen individuele visies en belevingen toe. Zij, de satanisch geïnspireerde machthebbers, weten immers in welke toekomstvormgeving zij de meeste macht en controle over de mensheid kunnen hebben. Hetgeen we nu in deze tijd van een medisch communistische dictatuur volop kunnen waarnemen (HIER).

De kracht van de individuele ziel valt echter in het geheel niet te ervaren via een kunstmatig geprogrammeerde mensenmaatschappij. De krachten die momenteel, dat wat wij als buitenwereld ervaren vormgeven, zijn immers door en door satanisch.

Zij hebben door verschillende occulte manipulatietechnieken ons bewustzijn dusdanig beïnvloed, dat wij onbewust gedwongen zijn hun werkelijkheid als de onze te zien (gaslighting). Deze krachten hebben zich in de loop van de menselijke geschiedenis stevig verankerd in een machtig netwerk van liegende en bedriegende elitaire machthebbers.

Eenheid in diversiteit
Alleen op individueel niveau kunnen we ons daaruit bevrijden, daar de evolutionaire ontwikkeling nu eenmaal gericht is op haar eenheid in een toenemende diversiteit tot uitdrukking te brengen. Het is echter een lange eenzame en moeilijke weg die moed, doorzettingsvermogen en een onvoorwaardelijke overgave aan de wijsheidskrachten van het hart vraagt.

Uiteindelijk zul je alles wat bekend en vertrouwd is verliezen en volkomen op jezelf teruggeworpen zijn. Het is de ultieme test in het proces, waarin het ego een onvoorwaardelijk liefdevolle overgave mag oefenen. Het leidt tot een diep doorvoelde beleving van eenheid in diversiteit. Een diversiteit die door haar innerlijk besef als een eenheid en heelheid ervaren wordt. Kaypacha heeft in zijn nieuwste Pele-report hier ook het één en ander over te zeggen:

Heeft lijden dan toch een zin?
Het hieraan lijden is de prijs die de mens in haar evolutionaire weg op deze wonderschone planeet Aarde heeft te gaan. Met name door de beïnvloedende werking van het als multidimensionaal wezen te leven in een afschalende dimensionale belevingswereld. We hebben ons immers vast laten zetten in een 3-dimensionale werkelijkheid, die via een 2-dimensionale werkelijkheidsbeleving afgeschaald wordt naar de eendimensionale werkelijkheid van een punt. Dat punt heeft geen enkel besef meer van iets anders.

Dit is echter het duistere spiegelbeeld van een geconcentreerd Bewust ZIJN, dat zich vanuit de beleving van een individueel Zelf te zijn, zich verruimd in concentrische cirkels tot het de gehele schepping omvat. Daarmee het Goddelijke scheppingsprincipe in zichzelf ervaart. Ik weet dat ik voor de eigen parochie predik. Maar het mag inmiddels toch wel overduidelijk zijn dat als we op anderen moeten wachten om een betere, meer humane en harmonieuze wereld te scheppen, we nog erg lang tot in de oneindigheid kunnen wachten. Door onze individuele ontwikkeling naar een ruimer Bewust ZIJN te verheffen, kunnen we echter die oneindigheid bekorten tot het HIER en NU. Voel je dus vrij om daar je individuele bijdrage aan te leveren, door de opschaling van je Bewuste ZIJN.

Doembeeld
Doen we dit niet dan blijven we gevangen in een door totaal van God en de schepping losgeraakte werkelijkheidsbeleving van naar geld, macht en roem graaiende deskundigen. Zoals het ultiem Nederlandse voorbeeld Ab Osterhaus. In de volgende documentaire van VPRO Tegenlicht wordt Ab Osterhaus op de voet gevolgd tijdens het in Nederland binnendringen van de Vier Russen (HIER).

Daarin komt ook het inmiddels zeer befaamde whiskey-fles fragment voor, tijdens het moment waarop heel vreugdevol het constateren van het eerste Sombrero-griepgeval in VerNederland werd geconstateerd. Dit bericht werd gevierd omdat Osterhaus er toen zeker van kon zijn dat de eerste vaccinbestellingen binnen zou komen. (HIER)

Dierenarts en viroloog Ab Osterhaus bij Pauw & Witteman. Van belangenverstrengeling was geen sprake, zo zei hij. Vergat ter plekke even zijn 3%-aandelenbezit in Isconova te vermelden. Een van de grootste angst-aanjagende turbo-doktoren, waar het de grieppaniek betreft.. Drinkt wiskey als het RIVM de 20 miljoen vaccins besteld, op kosten van de Nederlandse belastingbetaler… (klik voor artikel)

Mensen als Osterhaus en al zijn buitenlandse evenknieën zijn opgeleid om de mensheid te misleiden in het kader van de grotere agenda van depopulatie (HIER, HIER en HIER). Waar de vaccinazi-waanzin toe kan leiden laat het drama van de vulkaanuitbarsting op het Caribische eiland St. Vincent zien. Duizenden mensen zijn gevlucht voor de lavastromen en verstikkende aswolken. Er werden mensen geëvacueerd met cruiseschepen.

Echter is er bepaald dat alleen zij die kunnen aantonen gevaccineerd te zijn toegelaten worden aan boord van die schepen. De ongevaccineerde achterblijvers worden aan hun hoogstwaarschijnlijk dodelijke lot overgelaten. Zij zullen stikken in de aswolken. Wat getuigt van een onmenselijke misdaad tegen de menselijkheid en een satanisch offer!!!! (HIER)

Meerdere ijzers in het vuur
Het zijn echter niet alleen de vaccinazi’s die een bedreiging vormen voor het algemeen welzijn van de mensheid, maar ook de uit de Corona-psychose voortkomende dwangmaatregelen. Zoals bijvoorbeeld de sociaal vervreemdende afstands- en quarantainemaatregelen. Een wel heel smerige manier om mensen ziek te maken is het verplicht dragen van mondmaskers. Velen die aan die opgelegde dwangmaatregel gehoor geven, geven er hun eigen creatieve draai aan door zelf een stoffen masker te maken of te kopen.

Ook dat heeft inmiddels zijn economische marktwaarde wel al weer bewezen (HIER). Zij die echter een bij de huidige wegwerpcultuur passende muilkorf kopen, die over het algemeen het straat en winkelbeeld bepalen, lopen nog extra gezondheidsrisico’s door allerlei in de muilkorf meereizende heel onverkwikkelijke verstekelingen (HIER) en ongezond chemische rotzooi die zich in deze maskers bevinden.

Het komt erop neer dat we hoe dan ook van alle kanten genaaid worden waar we zelf bij staan. We gaan dood door de vaccinazi’s, de Corona-psychotische maatregelen of door mogelijk suïcidale neigingen die hierbij op kunnen treden. Het depopulatieprogramma is in volle gang, met of zonder onze medewerking. Want welke bestaansvreugde valt er nog te ervaren aan een sociaal menselijk kapot gemaakt samenleven?

Ik ben hier misschien een beetje fatalistisch en ga er vanuit dat we allemaal deze fase wel eens doormaken. Ongetwijfeld gloort er ergens nog wel licht aan de horizon. Vanuit mijn huidige levensomstandigheden kan ik dat echter met heel veel moeite zien. De komende Ausweis-bitte-vaccinazi paspoorten zullen het leven er nog minder fijn op maken. Hoewel deze ook al de nodige mankementen vertonen (HIER).

Welk doemscenario gaat het worden?
Tja, er zijn vele doemscenario’s voorhanden om een angstwekkende toekomst mee vorm te geven. Zoals het waanzinnige idee dat de Aarde door een komeet getroffen kan worden. Mocht dat tot de werkelijke mogelijkheden behoren, dan zijn we allemaal met een enkele reis op weg naar de eeuwige jachtvelden, waar ons een eeuwig welverdiende rust en vrede zal opwachten. Er zijn nog vele hieraan verwante doemscenario’s.

Een doemscenario dat momenteel in kracht aan het toenemen is, is het mogelijke door de hooggeplaatste Amerikaanse Vrije Metselaar Albert Pike al voorzegde ontstaan van een alles vernietigende Derde Wereldoorlog. Gezien de toenemende spanningen in de door de heersers dezer satanische wereld gebouwde kruitvaten, zoals de situatie in de Oekraïne en Rusland (HIER). Citaat uit dit artikel op Xandernieuws:

”De Amerikaanse president Joe Biden heeft de ‘nationale noodtoestand’ uitgeroepen vanwege de ‘ongewone en buitengewone dreiging die Rusland vormt voor de nationale veiligheid, het buitenlandse beleid en de economie van de Verenigde Staten.’ De Amerikanen zetten 10 Russische diplomaten uit en leggen nog zwaardere sancties op. Rusland vreest – hoogstwaarschijnlijk terecht – dat de zich steeds agressiever opstellende Amerikanen uit zijn op het ontketenen van een grote (wereld)oorlog, en bereidt zijn leger en vloot daar inmiddels actief op voor.”

Een ander artikel op Xandernieuws, getiteld ‘Rusland stelt VS ultimatum: Binnen 6 dagen weg uit Oekraïne, of wij vallen aan’ (HIER), laat zien dat de spanningen in de Oekraïne wel heel snel toenemen.. De titel van dit artikel klinkt wel heel zorgelijk. We zullen het in de komende week dus meemaken of de voorzegging van Albert Pike uitkomt of niet.

Het geheim van het onvoorwaardelijk liefdevol ZIJN
Ja, wat is dat geheim nu eigenlijk? Dat mag je geheel zelf gaan ontdekken!

Namasté, Aloha, so much Love.

– Life Without Love –

Arend Zeevat

17 april 2021

 

9 gedachten over “Griepkoorts: mensheid in de klauwen van het Beest

 1. Meerdere wetenschappers lijken er nu ook van overtuigd te zijn dat een tekort aan vitamine D de normale seizoensgriep, pardon SARS-Cov-19 aka Corona, zou kunnen veroorzaken. Daarom pleiten ze gezamenlijk voor het wereldwijd verstrekken van vitamine D, daar volgens onderzoek driekwart van de wereldbevolking daar een tekort aan heeft. Dit blijkt uit een artikel op Xandernieuws. Citaat uit dit artikel:

  ”220 wetenschappers en artsen uit 33 landen, waaronder 115 professoren, hebben onlangs in een open brief aangedrongen op het wereldwijd verstrekken van vitamine D om Covid-19 te bestrijden. Uit bijna 200 wetenschappelijke onderzoeken is namelijk een onlosmakelijk verband gebleken tussen de vatbaarheid voor corona, de ernst van Covid-19, en een te laag gehalte vitamine D in het bloed, waar bijna driekwart van de wereldbevolking aan lijdt. Eind vorig jaar besloten enkele Spaanse verpleeghuizen in Andalusië al eens om aan alle bewoners hoge doses vitamine D te verstrekken. Resultaat: 82% minder Covid doden.

  In de zomer van vorig jaar bleek het vitale belang van vitamine D3 al toen in een Spaans ziekenhuis een groep van 50 corona patiënten een tamelijk lage dosis kreeg toegediend, en een controlegroep van 26 géén vitamine D3 kreeg. Van de laatste groep belandde de helft op de IC, van de groep van 50 slechts één (en die overleefde het). Bovendien bleken de patiënten met vitamine D3 beduidend sneller te herstellen.”

  Bron: https://www.xandernieuws.net/algemeen/220-wetenschappers-uit-33-landen-pleiten-voor-wereldwijd-verstrekken-vitamine-d-tegen-covid-19/

  1. Arend,
   Laten we wel wezen, het circus wat is opgezet om te zien hoever de mensheid te dresseren is, is gelukt en de trommel die jij jarenlang samen met anderen waaronder ikzelf hebben geslagen om de mensheid wakker te krijgen op grote schaal, is mislukt. Eerder schreef ik de verwachting dat 85% v.d. bevolking de bietenberg zou opgaan, moet ik bijstellen. Het worden er veel meer. En de prognoses over het uitvoeren van de NWO agenda heeft al ruim een jaar een concrete aanvang genomen en nog steeds zijn er oelewappers die nog helemaal nix in de gaten hebben. Sterker nog, ze zetten zich helemaal schrap in hun starre geïndoctrineerde stoffige brein. Woorden die in overvloed gebruikt worden als een daad van bezwering van het kwaad zijn liefde enz.
   Maar in ultieme zin vergelijk ik dit met de man die ik zag in A’dam die een bloem wilde geven aan een ME’er en bij die gelegenheid een knuppel over z’n kop getrokken zag.
   Vergeet de emotionele reatie om in wanhoop en onmacht mensen wakker te willen maken maar zie de volgende fase. Die naar goed leiderschap. Of in jouw woorden, dienstbaar leiderschap. Want zie de dromen paria’s die vanwege hun onwil om te buigen voor de loyaliteit naar Satan, in een rol komen die te vergelijken is met de Joden tijdens WO2.
   De analogie met die rot oorlog is zo treffend dat de waarschuwingen die eind jaren dertig bij joden aankwamen, door sommigen zijn opgevolgd en hebben geresulteerd in overleving maar zij die niet konden vluchten vanwege een gebrek aan geld of anderen, nog erger, geloofden het allemaal niet. Hetzelfde zie je nu gebeuren. “Ah,joh,..neem dat prikje nou maar want de overheid zal het toch wel goed met ons voor hebben, toch”.
   De geschiedenisboeken voorspellen de toekomst!

  2. Dank voor je heldere en ware reactie, Rob. Ik kan dan ook alleen maar volledig achter jouw woorden staan. Er zijn al meerdere goede initiatieven gaande. Toen ik terugkwam uit India voelde ik een sterke behoefte om een bijdrage te leveren aan de integratie van wat er toen aan mooie initiatieven gaande waren. Heb dat op mijn wijze toen ook gedaan. Het is een wens die nog steeds in mij aanwezig is. Ik heb er alle vertrouwen in dat het leven mij nu ook weer de mogelijkheden zal bieden om dat te doen.

 2. Bij het in kaart brengen van de van wie volgens het systeem ‘goed’ en wie ‘fout’ is is hetzelfde bedrijf betrokken als bij Hitlers scheiding van het volk, namelijk IBM. Zie het volgende artikel op Xandernieuws:

  https://www.xandernieuws.net/algemeen/jaren-30-op-herhaling-ibm-weer-betrokken-bij-registratiesysteem-goede-en-foute-mensen/

  Citaat:

  ”De kwalijke rol van het Amerikaanse IBM in de Tweede Wereldoorlog is iedereen bekend. Met behulp van IBM’s geavanceerde ponskaart-registratiesysteem konden de Nazi’s de samenleving in groepen verdelen en de Holocaust organiseren. Anno 2021 is IBM weer betrokken bij een nog veel massaler registratiesysteem waarmee de vaccinatiestatus van iedere wereldburger zal worden bijgehouden, en de mensen in ‘goed’ (gevaccineerd) en ‘fout’ (ongevaccineerd) zullen worden verdeeld. Toeval of niet, de afgelopen week heeft het RIVM in ons eigen land ongevraagd voor iedere burger een persoonlijke vaccinatiestatus pagina aangemaakt. De boodschap lijkt me duidelijk: wij gaan ervan uit dat u zich in de toekomst zult laten vaccineren.”

  1. P.S. Het lijkt me een goede zaak om het RIVM massaal te gaan bellen en protest aan te tekenen tegen het ongewenst en zonder toestemming een persoonlijke vaccinatiestatus pagina aan te maken en bij te houden. Het telefoonnummer van het RIVM is: 030-2749111.

   Het is maar een idee.

 3. P.S.S. Onderaan het artikel op Xandernieuws staan een drietal linken naar formulieren waarmee je ook bezwaar aan kun tekenen tegen de vaccinazi-registratie:

  ‘De volgende formulieren halen je helemaal uit het vaccinatie systeem;’

  https://fd23.formdesk.com/rivm/WebForm3RechtOpVergetelheid

  https://fd23.formdesk.com/rivm/WebForm4RechtVanBezwaar

  https://fd23.formdesk.com/rivm/WebForm6AfzienVanDeelname

  Een combinatie van massaal bellen en formulieren opsturen kan misschien ook aardig wat zand in de motor strooien.

  1. Arend,:) bedankt voor bovenstaande column. Maar >>De volgende formulieren halen je helemaal uit het vaccinatie systeem;’ sorry ,maar hier geloof ik niet in, en men staat weer ergens geregistreerd. Ja, ik ben achterdochtig geworden ,en mijn gevoel zegt niet doen. Maar in mij is er een hoopvol ( is het hoop, of intuitie?)positief gevoel dat er een ommekeer gaande is.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.