Advertentie

Universum: ’t door ons geprojecteerde hologram..!?!


X
X

Is het Universum een hologram? Of beter:

Universum: ’t door óns geprojecteerde hologram..!?!x

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

Arend Zeevat

X
De geschiedenis herhaalt zich voortdurend.. In de voorgaande twee artikelen heb ik geschreven over mijn herkenning van wat er nu aan sociaal-maatschappelijke fenomenen speelt, ten aanzien van voor mij vergelijkbare situaties die ik eerder in mijn leven heb meegemaakt. Deze artikelen hadden betrekking op de huidige vaccinazi-waanzin in het kader van de Corona-psychose, die aan de mensheid is opgedrongen (HIER). In het laatste artikel ben ik ingegaan op het staatsmonopolie op geweld. Waarmee de megalomane machtselite en haar satanische marionettenspelers, onder het mom van de Corona-psychose, hun onvrij makende werkelijkheidsbeleving aan de mensheid aan het opdringen is (HIER).

In dit artikel wil ik opnieuw een eerder meegemaakt fenomeen benoemen, wat betrekking heeft op het gerommel rond de illusionaire medezeggenschap van de inwoners van de B.V. VerNederland, die verkiezingen worden genoemd. Eigenlijk heb ik altijd al gevoeld dat deze geen enkele meerwaarde hebben met betrekking tot het scheppen van een open en liefdevolle samenleving. Jarenlang heb ik niet gestemd. Toen was er een periode dat ik het wel deed, maar maakte mijn stembiljet ongeldig door er een revolutionaire boodschap op te schrijven.

Dit omdat mij het idee was aangereikt, dat als ik mij niet op het stembureau zou melden mijn stem automatisch naar één van de grootste partijen zou gaan. Maar ook dat idee heb ik weer losgelaten. Want het leven is nu eenmaal één al verandering en dynamische beweging. Verderop in dit artikel beschrijf ik hoe ik de gewetenloze mediamanipulatie gedurende het verkiezingscircus van binnenuit heb meegemaakt, door deel uit te maken van een nieuwe ‘spiritueel’ politieke partij die deelnam aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2010.

Tijdens die stemronde heb ik dan ook maar vanuit het gevoel als enige zelf de verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven te hebben, op mijzelf gestemd. Ik stond op de negende plaats op de kieslijst en heb mijzelf dus een voorkeursstem gegeven, Dat voelde heel goed en vooral juist. In feite komt het allemaal neer op welke werkelijkheidsbeleving men heeft. Ik ben overigens heel dankbaar dat die partij toen niet deel heeft hoeven nemen aan het Haagse Circus. Want veel nieuwe partijen beginnen vanuit een bepaald vernieuwend idealisme.

De 2 kopmannen van FvD: Thierry Baudet en Wybren van Haga

Maar als ze eenmaal gaan groeien en deel gaan nemen aan dat Haagse Circus, raken ze gewild of ongewild allemaal onder de invloed van de corrumperende krachten van dat machtscircus. In feite zijn veruit de meeste politici afgerichte en gedresseerde circusdieren. In dit verband is het ook heel interessant om de ontwikkeling van de in populariteit toenemende partij Forum voor Democratie te volgen.

Onze werkelijkheid?
Maar ja, wat is werkelijkheid? Een vraag waar vele filosofen, religieuzen en mystici zich sinds mensenheugenis over gebogen hebben. Het beeld van Plato’s grot is voor mij wel een helder beeldende weergave van de werkelijkheid, zoals die door het merendeel der mensen beleefd wordt. Het maakt duidelijk dat wat mensen als werkelijkheid zien slechts letterlijk een doods aandoende schaduwachtige schijn van de levende werkelijkheid is.

In die zin kan ons dus van alles wijsgemaakt worden, want de meeste mensen hechten nu eenmaal meer belang aan de intense angst oproepende dood dan aan het leven. Waardoor het echte leven aan hen voorbijgaat zonder dat zij het doorhebben. Wat we nu in deze Corona-psychotische tijd dus ook volop kunnen waarnemen. De wetenschappelijke benadering van het leven heeft de belangrijkste bijdrage geleverd aan het gegeven, dat de mensheid zich vrijwillig heeft laten opsluiten in de grot van Plato.

Dienovereenkomstig de schaduwachtige schijn van de werkelijkheid voor de echte werkelijkheid is gaan aanzien. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van misleidende gemakkelijk te manipuleren informatie, zoals cijfermateriaal, statistieken en liegende door multinationals betaalde deskundigen in velerlei vormen. De materialistische visie op het leven heeft de schaduwachtige schijnbeleving gegeven dat de materie de oorsprong van het leven is. Terwijl deze door haar vergankelijkheid meer onderhevig is aan de krachten van de dood.

Met als resultaat dat de verbinding met de leven scheppend geestelijke oorsprong van de mens gradueel verloren is gegaan. Wat de mogelijkheid heeft geschapen om de mens voor te bereiden op het zijn van een gemineraliseerd en met technologische middelen van buitenaf programmeerbare entiteit binnen een gedigitaliseerde schijnwerkelijkheid, op de volgende verdieping in het onderbewustzijn van Plato’s grot. De moderne ‘vaccinazi’s’ zijn de laatste afrondende stappen in dit proces.

Afdaling in de krochten van destructie
Gedurende de evolutionaire geschiedenis van de mens is er een ontwikkeling ontstaan, die in het begin de werkelijkheidsbeleving van mensen bepalend liet leiden door geestelijk hoger ontwikkelden, die een sterke verbinding hadden met een voedend geestelijke sfeer. Zij hadden nog een direct geestelijke verbinding met de scheppend goddelijke sferen van het universum en traden op als bemiddelaars tussen de zich steeds meer verdichtende aardse sfeer en de hoger dimensionaal subtielere sferen.

Zij waren de ingewijden, die soms als priesterkoningen, farao’s of anderszins invloedrijke zielen, gehele culturen wisten te initiëren en te dragen. Om ze daarmee een bijdrage te laten leveren aan de ontwikkeling van de collectieve bewustzijnsontwikkeling van de mensheid. In de loop van de evolutie hebben zich echter tegenwerkende geestelijke entiteiten meester gemaakt van de mensheid leidende rol in de verdere culturele ontwikkelingen.

Zij zorgden ervoor dat de mensheid in plaats van het scheppende leven te dienen, de doodkrachten gingen aanbidden en dienen. Dit heeft veel bloed doen vloeien op militaire ‘slacht’velden. Door veel negatief geladen energetische krachten in de mensheid te ontketenen wisten zij zich versterkt. Als gevolg daarvan is de evolutie in haar tegendeel omgebogen en tot devolutie verworden. De mensheid heeft zich dusdanig laten misleiden, dat zij daar tot nu toe vrijwillig aan heeft meegewerkt.

Zoals ik in meerdere vorige artikelen heb beschreven, bevinden we ons nu echter op een cruciaal keerpunt. Waarop door een toenemend Bewust ZIJN deze ontwikkeling kan worden gekeerd. Het heeft echter zo moeten zijn, anders zou het niet zo zijn. Niets gebeurd immers voor niets. Wanneer we onze zegeningen zouden tellen, dan is het de mogelijkheid hebben om een geïndividualiseerd Bewust ZIJN te kunnen ervaren wel de grootste en belangrijkste daarvan.

Geestelijke ontwikkeling gematerialiseerd
In het artikel ‘Van Atlantis tot het Talmudisch jodendom..’ (HIER) ben ik uitgebreid op bovengenoemde ontwikkeling ingegaan. Citaat van een tekst van Rudolf Steiner uit dit artikel:

”Kwaliteiten en het misbruik ervan
Zo werden in de menselijke ziel kwaliteiten in de kiem aangelegd, die zich gedurende de voortgaande evolutie verder ontwikkelden. Er ontwikkelde zich langzamerhand het vermogen tot het hebben van gevoelens, gedachten, de mogelijkheid tot spreken en het hebben van eigen verlangens en behoeften. Eerst werd dit allemaal nog door hoger ontwikkelde geestelijke entiteiten begeleid en vormgegeven.

Maar het doel van de evolutie van de mens was en is, met name in onze tijd, om de mens in het kader van die zo groot mogelijke diversiteit geestelijk te verzelfstandigen. Zodat hij op individueel niveau de goddelijk scheppende potentie tot uitdrukking kan brengen. Er werd op deze wijze dus ook een meer sociale ontwikkeling mogelijk gemaakt, waarbij de mens een andersoortige en vooral liefdevolle verhouding tot zijn medemens kon ontwikkelen.

Maar door de verschillende niveaus in bewustzijnsontwikkeling ontstond ook al de eerste disharmonie. Er waren mensen die door hun eigen ontwikkeling en kennis van geestelijke waarheden daar toen ook al misbruik van meenden te moeten maken. Hun machtswellust heeft bijgedragen aan de ondergang van het continent, daar de natuur het verloren evenwicht weer wilde herstellen. De gelijkenis met wat er nu in de wereld gebeurt moge wel duidelijk zijn.”

Betekenis voor nu
We zijn natuurlijk allemaal op individueel niveau het resultaat van een voortgaand collectief ontwikkelingsproces. Om het heden te kunnen begrijpen is het in mijn beleving van wezenlijk belang, om naar het verleden te kijken en daar de aanknopingspunten te vinden voor de huidige situatie. Tevens de lessen te leren uit deze ontwikkeling en daar een steeds ruimer in het hart gegrond Bewust ZIJN aan te ontlenen. Dit geldt zowel voor de individuele ontwikkeling, die door een intensief zelfonderzoek helder en duidelijk kan worden, als voor de collectieve ontwikkeling.

We maken immers allemaal deel uit van het collectief van de mensheid. Het is als een hologram, waarbij ieder deel zich weerspiegelt in het geheel en omgekeerd. Het geheel weerspiegelt zich in ieder deel. De tegenstrevende krachten willen echter met hun satanische agenda, door middel van een onnatuurlijk opgelegde collectivisering, een voor de machthebbers gemakkelijker te controleren massamens scheppen.

Uitmondend in een alles en iedereen gelijkschakelend geïndoctrineerde propagandamatrix, waarin alle uitingsvormen van het leven en dus ook ieder menselijk wezen slechts een digitaal cijfer of combinatie van cijfers is in de gehele doodse en kunstmatige weergave van de holografisch multidimensionale werkelijkheid. Simpel gezegd, we zijn dan alleen maar nummers. De in de moderne maatschappij uit de hand gelopen nummering van mensen is slechts een voorbereiding hierop geweest.

Sta voor de aardigheid eens stil bij hoeveel verschillende nummers er aan jouw naam gekoppeld zijn. Variërend van banknummer, verzekeringsnummer, patiëntennummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer, telefoonnummer, huisnummer tot natuurlijk het meest belangrijke nummer. Namelijk het belastingnummer. Alleen dit woord roept al weerstand op, want waarom moet het recht op leven belast worden? Al die verschillende nummers leidden natuurlijk tot een totaal onoverzichtelijk geheel.

Vandaar dat men in de jaren 80 heeft bedacht om al die nummers onder te brengen in één nummer. Dat ging toen het Sociaal Fiscaal Nummer, of kortweg het Sofinummer (HIER), heten. Fiscaal duidt op het belastbare gewin dat iedere staat aan haar ingezetenen kan ontlenen, om daarmee haar slaafse bijdrage te leveren aan schuldeneconomie, die door de bankiersmaffia ter eigen voordeel is bedacht. Iedereen kreeg toen een middels nog per post toegestuurd nummer toegewezen.

Inmiddels is de naam van dat nummer veranderd in het Burgerlijk Service Nummer (BSN). In meerdere vorige artikelen (HIER) heb ik dit gegeven al eens benoemd en daarbij aangegeven dat ik het een heel misleidende benaming vind, want welke service verleent de (r)overheid ons nu echt? Daarom spreek ik, kijkend naar waar de moderne ontwikkelingen naar toe gaan, liever van een Burger Slaven Nummer.

Kapitalistisch uitbuitende partijpolitiek
Binnen het Nederlands politieke landschap is de VVD natuurlijk altijd al het toonbeeld geweest van de belangenbehartiging van de elitair over de ruggen van anderen verrijkende elite geweest. Zij hebben ooit eens pact met de in hun ogen socialistische duivel gesloten en kwam er zowaar een coalitie tussen de VVD en de PvdA tot stand, dat te boek staat als het paarse kabinet (HIER). Paars is een combinatie van socialistisch rood en liberaal blauw.

In de VerNederlandse politieke geschiedenis was dit een ongekende doorbraak van de tot die tijd heersende dominantie van christelijke partijen binnen het VerNederlandse politieke bestel. Maar ja, de salonsocialisten van de PvdA, als in naam zijnde arbeidersbeweging, kwam sowieso al nooit echt op voor de lagere regionen binnen de economische piramide. Dit wordt vooral duidelijk wanneer men kijkt naar de draaideurachtergrond van enkele toppers uit dat politieke milieu. Zie verderop in dit artikel. In het volgende ga ik even tien jaar terug in de tijd, naar 2010.

Internetarchief Argusoog
Blijkbaar is het inhoudelijk materiaal aan artikelen dat op de ooit zo glorieuze website Argusoog is gepubliceerd door iemand zo belangrijk gevonden dat hij/zij het in een internetarchief heeft geplaatst. Voor mij is het nogal bijzonder om dit te hebben ontdekt. Het maakt in weliswaar digitale vorm ook deel uit van het museum van mijn ziel (HIER). Bij het rondneuzen in dat archief kwam ik een artikel tegen over de winst van de VVD bij de verkiezingen van 2010 (HIER).

Het sluit fantastisch aan bij de huidig politieke ontwikkelingen in de BV VerNederland anno 2021. Het is raar, maar waar. Het laat in mijn beleving opnieuw zien, dat zij die door manipulatie en listig bedrog de macht hebben veroverd, steeds weer dezelfde succesformule toepassen. Hieronder een integrale weergave van het artikel dat ik over de winst van de VVD bij de verkiezingen in 2010 schreef.

”Winst VVD bij verkiezingen gemanipuleerd?                               

 door Arend Zeevat op 21 juni 2010 – 21:00 | 1.684 keer bekeken

Strak geregisseerd circus
Dat de staat van de democratie in Nederland bedroevend is, zien inmiddels steeds meer mensen in. Nederland heeft al jaren geleden een variant van de Zuid Amerikaanse bananenrepubliek ontwikkeld, namelijk de komkommermonarchie. Daarom kan ik de afgelopen campagne om niet te stemmen ook volledig begrijpen. De verkiezingen zijn immers overduidelijk een zoethoudertje voor het volk om haar het gevoel te geven nog iets in te brengen te hebben ten aanzien van de vormgeving van onze samenleving.

Dat die verkiezingen veelal een doorgestoken kaart zijn, waarbij de media een bijzonder kwalijke rol spelen is de laatste jaren overduidelijk geworden. Velen die nog geloven in een betrouwbare overheid, denken dat verkiezingsfraude alleen maar voorkomt in landen met totalitaire regimes. Anderen geloven dat het ook in de VS gebeurd, waar de stemmachines niet te vertrouwen zijn.

Met negen Nederlandse afgevaardigden bij de laatste Bilderberg-conferentie in Spanje vlak voor de verkiezingen, waaronder de Leidse economieprofessor Victor Halberstadt, Shell’s topman Jeroen van der Veer, Nederlandse Bankdirecteur Nout Wellink en natuurlijk Bea herself, is een manipulatie van de verkiezingen alleszins mogelijk.

Manipulatie vooraf
Het gaat hierbij dus niet om een manipulatie van de uitslagen maar om een beeldvormende manipulatie vooraf van het stemgedrag van het stemvee. De zet van de PvdA om Job Cohen ineens als stemmentrekker op te voeren, was strategisch gezien geniaal. Het heeft bijgedragen aan de nek aan nekrace tussen de VVD en de PvdA. Velen hebben door de opmars van de PVV en de VVD zogenaamd strategisch op de PvdA gestemd. De plotselinge opmars van de VVD is echter inderdaad opmerkelijk.

De opkomst van de PVV is de afgelopen jaren goed voorbereid, doordat Wilders feilloos inspeelde op de toenemende anti-islamitische sentimenten onder de bevolking. De door de elite georkestreerde aanslagen van 11 september 2001 hebben de weg geplaveid voor Wilders, die betaald wordt door de Mossad en christelijke fundamentalisten in de VS.

September 2010: de PPV gedoogpartij gaat het CDA en VVD mogelijk maken, zonder dat de PVV te regeren. De achterdocht hier op het gezicht van Wilders, bleek niet snel daarna te worden omgezet in het opblazen van deze politieke constructie..

Maar welke regeringscoalitie er ook komt, het is allemaal lood om oud ijzer. Zij hebben hoe dan ook slechts de agenda van de multinationale criminelen en bankiers uit te voeren. MenS en de andere nieuwe partijen waren al bij voorbaat kansloos tegen het mediageweld van een overkill aan praatshows en debatten voor de heersende politici.

Die debatten en praatshows hadden vaak het niveau van een zeer slechte soap. In mijn artikel Kafkaiaanse ’democratie’, heb ik al aangegeven hoe de nieuwe partijen werden tegengewerkt door de heersende bureaucratie in de aanloop naar de verkiezingen. Of de informatie in het hieronder weergegeven filmpje nu juist is of niet, – helaas heb ik de precieze bron niet kunnen achterhalen – de manipulerende rol van de media was overduidelijk.

Eigen ervaring
Door mijn deelname aan de verkiezingen met Mens en Spirit (MenS), heb ik zelf kunnen ervaren hoe gedurende de campagne een werkelijk vernieuwend geluid door de media buiten beeld en gehoor wordt gehouden. Als men er wel ‘aandacht’ aan wenste te besteden, werd het dusdanig verknipt dat er niets wezenlijks meer in te herkennen viel. Dit overkwam lijsttrekker van MenS, Lea Manders.

Zij zou op de dag van de verkiezingen, 9 juni 2010, live telefonisch in het NOS-journaal voor de televisie geïnterviewd worden. Zij werd echter een half uur voor de uitzending gebeld met de vraag of het gesprek opgenomen mocht worden, daar dit gemakkelijker voor de redactie zou zijn.

 Toen ze om negen uur de uitzending bekeek vielen haar een aantal vreemde zaken op. In eerste instantie bleek de in beeld zijnde presentator te insinueren dat het om een live-gesprek zou gaan en speelde hij het spel dat hij direct met haar zat te praten. In tweede instantie bleken alle relevante politieke uitspraken van Lea uit de opname te zijn weggeknipt en bleef er een oppervlakkig inhoudsloos iets over.

De journaalredactie vond dat haar duidelijke uitspraken over het ontmantelen van de macht van de banken en die in handen van de burgers te geven, niet door de Nederlandse bevolking gehoord mochten worden. Een uitspraak die zelfs de SP niet durft te doen. Ook haar uitspraken over de vermarkting van de zorg, waardoor 50% van het zorgpersoneel die bedrijfstak wil ontvluchten, werden weg gecensureerd.

Georkestreerde media
Met deze ervaringskennis in mijn bagage en te hebben moeten zien dat de gevestigde politiek op een beschamende manier gratis reclame mocht maken via de media, vind ik het heel plausibel dat de gehele verkiezingscampagne van A tot Z door de media en haar marionettenspelers is georkestreerd. Dat MenS ondanks de tegenwerking van de media, de beperkte tijd en middelen toch 26.196 stemmers achter zich heeft gekregen, mag als een positief signaal gezien worden. Dat aangeeft dat een grote groep mensen in Nederland wel degelijk in is voor duurzame veranderingen. Met meer naamsbekendheid zou die groep nog groter geweest zijn.

Massage van de publiek opinie
Prominent VVD’er Frits Bolkenstein heeft ooit eens uitgesproken, dat het politiek geoorloofd is om de publieke opinie via de media dusdanig te masseren, dat deze rijp wordt gemaakt voor het doorvoeren van bepaalde beleidsbeslissingen. Daarmee gaf hij dus onomwonden aan dat manipulatie geoorloofd is om de politieke agenda van Den Haag, uh ik bedoel eigenlijk de EU, nou nee in feite is het de Bilderberg-, c.q. NWO-agenda, door te kunnen voeren.

Voor de uiterst kritische visie van de emeritus hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis, Frank Ankersmit, op ons nog steeds democratisch hetende politieke bestel, zie hier, hier (Er is nog een derde deel van dit interview, maar daar moet je inmiddels voor de Jijbuis een leeftijdsbevestiging voor afgeven.) HIER kun je artikel lezen over de visie van Frank Ankersmit, getiteld ‘De tien plagen van de staat’.

Auteur: Arend Zeevat“

* * *

Noot bij bovenstaande.
In 2010 maakte ik samen met mijn toenmalige levenspartner, die voorzitter was, deel uit van de in 2008 opgerichte partij Mens en Spirit. Die nu Partij De Nieuwe Mens is geheten (HIER). Door relationele omstandigheden raakte ik via haar ook betrokken bij die partij en was een tijdje bestuurslid. Hoewel ik nooit echt in politieke partijen en verkiezingen heb geloofd, want partijen vertegenwoordigen immers alleen maar deelbelangen. Wat ook de oorspronkelijke betekenis is van het woord part (HIER). Ik vond ik het toen echter wel een verrijkende ervaring om toe te voegen aan mijn ervaringscurriculum.

Mark Rutte omarmde als een van de eerste politieke topstukken, leugenachtige politiek als beleid uit de VS. Leugens, leugens en nog eens leugens.. En wat is zijn beloning..?? Hij werd premier van Nederland…! Maar zijn rol lijkt uitgespeeld.

Ik heb dan ook een aantal leerzame ervaringen opgedaan ten aanzien van hoe hoe het met het democratisch gehalte van de VerNederlandse (schijn)democratie is gesteld. Niet dat ik dat voor die tijd ook al niet wist, maar door met die partij deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 heb ik van binnenuit het verkiezingscircus leren kennen.

Aangezien de bijzonder saaie vergadercultuur en de gerichtheid op verkiezingsresultaat mij geheel vreemd zijn, ben ik er na twee jaar leerzame ervaringen te hebben opgedaan weer mee gestopt. En koos toch maar weer voor het echte leven. De politiek staat immers volkomen buiten het echte leven en wordt volledig beheerst door het vertegenwoordigen van de deelbelangen van groepen binnen de samenleving.

En natuurlijk de overstijgende belangen van hen die door hun spel van verdeel en heers iedereen doen geloven dat er deelbelangen zijn, waar politieke partijen uit kunnen ontstaan. Want dat levert lekker veel strijd op. Strijd waar zij lekker veel machtsvoordeel mee kunnen scoren.

Interessante reactie
Onder het hierboven weergegeven oorspronkelijke artikel op Argusoog stond een interessante reactie, die iets aangaf betreffende het  draaideurfenomeen tussen politiek en het multinationale bedrijfsleven. Ik geef het hieronder weer:

”Rutte heeft een aantal jaren gewerkt bij Unilever. Beetje vergelijkbaar met Wouter Bos, die bij Shell heeft gewerkt (zo’n tien jaar). Er zullen heel vaak mensen in de politiek opduiken die al een carrière achter de rug hebben bij een grote multinational, want bij de grote multinationals zit veel macht. Zo kunnen grote banken en andere grote bedrijven complete regeringen aansturen. Ik denk trouwens dat je dan nog steeds niet de top van de piramide bij de kladden hebt, die zorgen er wel voor dat ze niet te vaak in beeld komen.

Misschien heb ik het al eens hier geschreven: ‘Ze’ hebben haast, want ‘ze’ weten heel goed dat er een massale bewustwording aan het ontstaan is. Vergelijk het met het ontwaken uit een lange winterslaap. De oogjes moeten nog wat uitgewreven worden, de spieren wat rekken en strekken, dat soort werk…”

En zo zijn er meerdere voorbeelden van draaideurpolitici. Zoals bijvoorbeeld Wim Kok, die voorafgaand aan zijn politieke PvdA-carrière voorzitter van de vakbond FNV was, maar na zijn politieke carrière zijn ware salonsocialistische aard liet zien door allerlei goedbetaalde baantjes bij banken en multinationals aan te nemen. Citaat uit een artikel uit de Wikipedia over hem:

Na zijn tweede kabinet, dat in 2002 vlak voor de eindstreep viel vanwege de kabinetscrisis over Srebrenica (HIER), trok Kok zich terug uit de politiek. Hij nam sindsdien commissariaten (HIER) aan bij onder andere Shell, KLM en ING. Kok was van 2009 tot en met 2013 president van de Club van Madrid (HIER), een organisatie bestaande uit voormalige staatshoofden en regeringsleiders, om wereldwijd de democratie te bevorderen. In oktober 2018 overleed hij, op 80-jarige leeftijd.” 

Wederzijdse beïnvloeding
Door ons leven in deze mensenmaatschappij maken wij allemaal deel uit van de werkelijkheden van anderen en hebben dat gedurende ons gehele leven gedaan met hen met wie wij een deel van onze levensweg hebben gedeeld. Dat zijn er heel veel. Allen hebben hun werkelijkheidsbeleving op een diepgaand of minder diepgaand niveau met ons gedeeld en wij de onze met hen. Soms waren er overeenkomsten en soms helemaal niet.

Het heeft mij gestimuleerd om boven mijn geïndoctrineerde werkelijkheidsbeleving uit te willen stijgen en te zoeken naar datgene dat ons als mensen met elkaar verbindt. Toch heeft het deel mogen zijn van al die werkelijkheidsbelevingen van anderen, ons beïnvloed. Soms op een dieper niveau en soms minder. Dit had natuurlijk alles te maken met de aard van de relatie en ontmoetingen, die wij met hen hadden.

Hogeschool van het Leven
Die beïnvloeding had zeker een effect op de keuzes die wij maakten. Voor mijzelf heb ik het echter daar nooit helemaal vanaf laten hangen. Vanuit een openheid voor het leven in alle facetten heb ik vaak de bereidheid getoond om voor mijn comfortzone wezensvreemde invloeden toe te laten. Wetend dat bewustzijnsgroei alles te maken heeft met het je nergens voor afsluiten. Het heeft me een enorm waardevolle schat aan levenservaring en mensenkennis gegeven, die allemaal hun op waarde geschatte plek krijgen in het museum van mijn ziel.

Voor mij is dat ook waar het om gaat. Verdiepend leren en lerend verdiepen. Vaak kan het zo zijn dat pas achteraf duidelijk wordt wat het geleerde is. Ik beschouw mijzelf dan ook als een student aan de Hogeschool van het Leven. Een leertraject waar geen enkele op slavendom gericht indoctrinerend maatschappelijke opleiding tegenop kan. Daar hoort voor mij vanzelfsprekend ook bij het me hebben verdiept in de maatschappelijke achtergronden van de door velen als algemeen aanvaarde sociaalpolitieke omstandigheden waar wij nu in verkeren.

Door het feit dat ik zo’n enorme ervaringsrijkdom in mij draag en mijn beschouwelijke instelling, is het voor mij ook mogelijk om te zien hoe bepaalde fenomenen telkens terugkeren. Een klein inzicht daarin heb ik in dit artikel getracht te verwoorden. Voor mij is het in ieder geval duidelijk geworden, dat wij al het weten dat wij nodig hebben om op deze wonderschone planeet Aarde onze scheppingskracht te kunnen uiten in ons aanwezig is. Daarvoor hebben we geen door groeps-egocentrische belangenbehartiging ingegeven leiding meer voor nodig.

Tot slot, last but not least!
Het welzijn van de mensheid is vooral niet door middel van een politiek circus te verwezenlijken. We zijn allen levend dynamische projectoren van een door ons heen klinkende geestelijke evolutie. Een weerspiegeling van een zich universeel ontwikkelend hologram. Waar het nu op aankomt is, dat ieder voor zich beseft welk deel van dit hologram men wil vertegenwoordigen en door de liefdevolle aanwezigheid in de aardse sfeer in het universum wil projecteren.

De gehele geestelijke wereld kijkt liefdevol uit naar hoe door het huidige transformatieproces de mensheid haar oorspronkelijke plek in de geestelijke hiërarchieën van de schepping durft in te nemen. We zijn daar dus allemaal bij nodig en onze scheppingskwaliteiten daarbij gewenst.

Om Shanti

Arend Zeevat

2 april 2021

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.