Advertentie

Veiligheid en zekerheid in handen van geesteszieken..?


x
x
Beroepspsychopaten en -narcisten

Wat is veiligheid en zekerheid
in handen van geesteszieke mensen

 x
2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Arend Zeevat

We leven in een tijd waarin geestenziekten, zoals psychopathie en narcisme, tot een ‘beroepskwaliteit’ verheven zijn. Ziekten die heel gemakkelijk verborgen kunnen worden achter een glibberig glad masker van innemendheid en een rappe tong. Waar tevens een riant betaalde baan aan gekoppeld kan worden. Dit geldt zowel voor vrouwen als mannen. Een ziek systeem produceert nu eenmaal zieke mensen (HIER) en ziek gemaakte mensen houden een ziek systeem in stand. Het zijn twee zijden van dezelfde medaille..! Dat het zover gekomen is, is een uiterst betreurenswaardige uiting van het collectief aangenomen Stockholm-syndroom bij hen die zich door deze beroepsmatige geesteszieken hebben laten leiden.

Waardoor het voor henzelf een levensweg inhoudt van voornamelijk lijden. Ja, er is een wereld van verschil tussen leiden en lijden. Het leiden van de één kan tot het lijden van de ander worden. Zoiets als de één zijn dood is de ander zijn brood. Het Stockholm-syndroom is een bijzonder psychologisch destructief fenomeen, waarbij de onderdrukten uit overlevingsdrang de onderdrukkers ‘liefhebben’.

In onze illusionair vormgegeven democratische maatschappijstructuur, heeft men het Stocholm-syndroom geïnstitutionaliseerd in de vorm van misleidend zoet houdende verkiezingen. Waarbij mensen iedere vier jaar ogenschijnlijk mee mogen beslissen over de beleidsrichting die het nationale landsbestuur in wil slaan en sinds een aantal jaren, hoe de supranationaal technocratische EU-moloch haar beleid invult . Er daarbij van uitgaande dat hun belangen worden behartigd door degenen waar ze op hebben gestemd.

Verkiezingen als farce
Dit is echter één grote farce gebleken, daar de landbesturen onderhorig zijn aan het beleid van een internationaal bestuur, zoals de nationale belangen overstijgende EUSSR. Zij hebben dit beleid op nationaal niveau maar uit te voeren. Het komt neer op een spinnenweb van machtsstructuren, waar welke verkiezing in welk land dan ook geen enkele invloed op heeft. Het is inmiddels steeds breder bekend aan het worden dat er een overkoepelend en beleid dicterend machtsconglomeraat bestaat van banken, multinationals, politici en ambtenaren.

Én de hen beschermende geweldsmonopolie uitoefenende gewapende vechtmachines. Die wereldwijd verschillende hun belang dienende machtsblokken hebben gecreëerd, die hun beleidsdictaten uitvoeren. Het bijzonder kwalijke en gevaarlijke aan dit gegeven is echter dat deze onderdrukkende figuren, met hun satanisch destructieve gedrag de gehele sociale basisstructuur van de menselijke samenleving kapot aan het maken zijn. Iets dat we al langere tijd en nu  in versneld tempo volop meemaken.

Er niet wakker van liggen
De door hiërarchisch van bovenaf aangestuurde vechtrobotten van de staat, treden sinds het ontstaan van de Corona-psychose steeds vaker met grof geweld op om het gedicteerde beleid op microniveau af te dwingen. Dit heb ik eerder mijn leven al eens eerder meegemaakt. Zie verderop in dit artikel.

Niet dat zijzelf daarvan wakker liggen, want ze zijn er immers voor gedrild om dat te doen. Het trieste is dus dat het de planning is om dat te doen. Het Stocholm-syndroom heb ik in een aantal vorige artikelen het nodige over geschreven (HIER) en  HIER). Citaat uit het hiervoor laatst gelinkte artikel ‘God zegene het slachtoffer’:

“Syndromen alom
Deze conflicten ontstaan dus door het willen ontlenen van de eigen groepsidentiteit aan het zich afzetten tegen andere groepen. De ene kunstmatig geschapen groepsidentiteit acht zich superieur aan de andere, maar stelt zich tevens op als slachtoffer van de andere. Waardoor vanuit de zelf aangemeten slachtofferrol men zich gerechtvaardigd voelt tot een al dan niet gewelddadige strijd in welke vorm dan ook.

Het is een collectieve weergave van het bekende slachtoffer/dader-syndroom, waar in principe het grootste deel der mensheid aan lijdt. Maar dus vooral de Joden! De machthebbers weten dit psychologisch mechanisme op een geslepen manier in te zetten om een collectief Stockholm-syndroom te creëren (HIER).”

Het is werkelijk bizar om te merken hoe het grootste deel der mensen zich beet laten nemen door de opgedrongen illusie van een voorgetoverde geboden veiligheid en zekerheid. Telkens weer worden beloftevolle toezeggingen gedaan, die mensen als hapklare wortels worden voorgehouden. Maar als de deadline voor het inlossen van de gedane beloften nadert, gebeurt er het tegendeel.

De toegezegde zekerheid wordt een steeds dramatisch ingrijpender onzekerheid en de toegezegde veiligheid wordt een toenemende onveiligheid. Kortom, de duimschroeven worden steeds vaster aangedraaid. Dit is een fundamenteel deel van het geesteszieke programma van angst, onzekerheid, verwarring en chaos te willen creëren.

Collectief Stockholm-syndroom
Dit collectieve Stockholm-syndroom is het resultaat van het globaal maatschappelijk indoctrinatieprogramma dat geïnitieerd is en met allerlei machtsmiddelen in stand wordt gehouden door bovengenoemde dik betaalde beroepsmatige geesteszieken. Het is het bij meerderen bekende fenomeen van gaslighting, dat door amateur- en beroepsnarcisten en psychopaten hierbij wordt toegepast.

(klik op illustratie voor link naar de bookshop)

Het komt neer op een soms dwangmatig en nu dus structureel gewelddadig overbrengen van een door angst ingegeven werkelijkheidsbeleving. Gebaseerd op de angst voor onthulling van de eigen door demonen gevulde innerlijke leegheid. Zij weten dit het best over te brengen op daarvoor gevoelige en vaak naïeve anderen. Die angst voor onthulling van het eigen door een minderwaardig zelfbeeld ingegeven opgeblazen ego, roept een houding van onaantastbaarheid en onkwetsbaarheid op.

Geen enkele kritiek op het eigen functioneren wordt geduld en wordt ten sterkste met alle beschikbare middelen bestreden. Het is één al verdedigingsmechanisme. Een verdedigingsmechanisme dat er op gericht is om de eigen werkelijkheidsbeleving met kracht op te dringen aan anderen.

Satanisch vormgegeven maatschappijstructuur
Waar we in deze Corona-psychotische tijd mee geconfronteerd worden is, dat de elkaar versterkende beroepspsychopaten en -narcisten in hun pact met de duivel, een satanische werkelijkheid aan ieder mens op willen dringen. De gehele menselijke maatschappij is gebaseerd op satanisch vormgegeven organisatiestructuren. Deze hebben altijd een piramidale vorm. Het is een gekaapte vormgeving vanuit de oudheid. Die een onaanraakbare en onkwetsbare priesterklasse heeft gecreëerd, die zich ver verheven boven het ‘gewone’ volk voelt.

Deze structuur bleek door de geschiedenis heen uiterst werkzaam te zijn, daar dat gewone volk met behulp van occulte technieken geestelijk en zielsmatig totaal gecontroleerd werd. Het is een zeer groeizaam klimaat voor amateur-narcisten en -psychopaten in verschillende gradaties. Zie het boek van Jan Storms hierover, getiteld ‘Destructieve relaties op de schop’ (HIER).

Kijkend naar de huidige Corona-psychose..
Dan lijkt er door de geschiedenis heen niet erg veel veranderd te zijn. Iedere keer als er weer een manipulatieve mediahype wordt georganiseerd kun je er met zekerheid vanuit gaan dat die hype als rookgordijn  bedoelt is om de aandacht van iets anders af te leiden. Het maakt allemaal deel uit van het totaal verziekte verdedigingsmechanisme dat volkomen geïntegreerd is in verschillende maatschappijstructuren. Zoals bijvoorbeeld de toenemende onthullingen over georganiseerde kinderhandel en –misbruik. Waarbij het grote onrecht dat kinderen in verschillende vormen wordt aangedaan inhoudt, dat zij in grote aantallen al van jongs af aan seksueel misbruikt, psychologisch gefolterd en misvormd worden.

De Engelse ‘artiest’ Jimmy Savile bleek meer dan 1350 kinderen te hebben misbruikt, gedurende zijn ‘carrière’.. RIght in the face of the English.. Zijn verhaal toont aan, hoezeer we te maken hebben met een maatschappelijke en structurele ontwrichting!!

Zolang dit niet collectief wordt erkend, volledig geopenbaard en de daders daarvoor ter verantwoording zijn geroepen, zullen toekomstige generaties nog lang en hard innerlijk mogen werken, om al deze smetten uit het individueel en collectief onderbewuste te transformeren en verwijderen. Zie de volgende video HIER. Bottomline is dat narcisten en psychopaten meesters of meesteressen zijn in het manipulatief afleiden van de aandacht van zichzelf. Ik schrijf over dit  onderwerp ook vanuit eigen ervaring met betrekking tot hen die ik in mijn leven heb ontmoet (HIER). Zowel broeders als zusters. Het zit in ons allemaal.

Disproportioneel verdedigingsmechanisme
Wanneer dat verdedigingsmechanisme eenmaal getriggerd wordt, wordt er met disproportioneel geweld op ingegaan om daarmee de overmacht te willen verkrijgen en/of te behouden. Want de beleving van zichzelf is volledig gebaseerd op hoe de ‘buitenwereld’ op de presentatie van dat ‘zelf’ reageert. Een groot MindFuck-egoverhaal dus. De doos van Pandora van vijandsbeelden is in dezen onuitputtelijk. Evenals het konijnenhol waar Alice in Wonderland in terechtkwam oneindig diep is. Vrij vertaald.

Als je in jezelf geen stevig gefundeerde zielbodem hebt gevonden, gebaseerd op het moreel ethisch kompas van een morele intuïtie (HIER), vind je die nu en nooit niet ‘buiten’ jezelf. Dit is dus het verhaal van een werkelijkheidsbeleving die zo sterk is en met zoveel autoritaire kracht en macht wordt opgedrongen, dat het een enorme moed en zielskracht vraagt om die te weerstaan.

Milgram Experiment
Het moeilijk te weerstaan zijn hangt ook vooral samen met het gegeven dat de door de elite weergegeven werkelijkheidsbeleving herkend wil worden in de egostructuur van het individueel innerlijk. Want onder de ‘juiste’ omstandigheden zal er in ieders individueel innerlijk een dictatoriale Big Brother/Sister opstaan om anderen wel even te vertellen wat en hoe te doen. Daarbij niet gewenst gedrag genadeloos af te straffen. Het Millgram-experiment heeft dit duidelijk aangetoond, waarvan je een op beeld vastgelegde impressie kunt zien:

In deze video wordt een gedegen commentaar op deze experimenten gegeven.

Het is natuurlijk niet toevallig dat Milgram zijn experimenten uitvoerde op het terrein van de Yale Universiteit, die zoals velen wel zullen weten de thuisbasis is van de occulte loge van de Skull and Bones (HIER). Veel ingewijde leden van deze ‘geheime’ club werden door de hersenspoeling binnen die club voorbereid op hoge functies binnen de Amerikaanse politiek en bedrijfsleven (HIER). Naar aanleiding van de schietpartij op 22 maart in een supermarkt in het Amerikaanse Boulder, heeft Niburu.co daar een artikel aan gewijd (HIER). Onder psychologische druk en afgedwongen loyaliteit zijn velen dus tot van alles in staat.

Uit de hand gelopen gedragswetenschappelijke experimenten
Een ander gedragswetenschappelijk experiment speelde zich in een geënsceneerde gevangenissituatie af, die het ontwaken van het beest in de mens laat zien als de omstandigheden dat toelaten (HIER). ‘Das Experiment’ is een film die gebaseerd is op een daadwerkelijk uitgevoerd gedragswetenschappelijk experiment en in feite het scenario van geweldsescalatie verder volgt, dan in het oorspronkelijke experiment. In de werkelijke situatie werd het experiment om verdere escalatie te voorkomen voortijdig gestopt. Dit is die film:

Deze gedragswetenschappelijke experimenten zijn bedoeld om het menselijk gedrag onder stressvolle omstandigheden te bestuderen. Ook het socialistisch/communistisch experiment in Rusland, daarna Oost-Europa en China was zo’n grootschalig sociaal-maatschappelijk experiment dat al ruimschoots van tevoren gepland was. De satanisten zijn blijkbaar nog niet klaar met experimenteren, want de huidige Corona-psychose is ook zo’n experiment. Het zijn middelen die bedoeld zijn om te ontdekken welke menselijke veehouderijtechnieken het beste resultaat geven.

Elektroshocktherapie
Tijdens mijn werkzaamheden als invalkracht in een psychiatrische instelling in het oosten van het land, werd ik eens ingezet op een bepaalde afdeling. Ik moest voor een paar uur een man begeleiden en bezig houden tot hij gehaald zou worden voor een behandeling. Dat ging allemaal prima. Op het moment dat hij opgehaald werd door een verpleegkundige, werd mij duidelijk gemaakt dat ik als begeleider mee moest gaan en bij de behandeling aanwezig moest zijn. Ik wist bij god niet om welk soort behandeling het ging.

Toen ik hoorde dat het ging om een elektroshockbehandeling heb ik dat pertinent geweigerd. Ik was al op de hoogte van de achtergrond van deze behandeling en alles in mij weigerde om daar aan mee te werken en er zelfs maar getuige van te zijn. Uiteindelijk werd besloten dat ik op de afdeling kon blijven en een andere collega in mijn plaats mee zou gaan. Ik deel dit niet om mijzelf mee op de borst te kloppen, maar om te laten zien dat een moreel kompas heel sterk kan zijn.

Knettergek..!
Het opvolgen van orders van bovenaf is in de afgelopen maanden ook wel heel duidelijk gebleken in de confrontaties tussen vredelievende mensen, die voor hun fundamentele mensenrechten opkomen en het politionele verdedigingsmechanisme van de professionele narcisten en psychopaten in Den Haag en andere plaatselijke gemeentebesturen. Maar je moet toch echt wel knettergek en van God los zijn, wanneer je gedrilde vechtmachines op vreedzame mensen in laat rammen en met vechthonden te lijf laat gaan.

Of zelfs voor een rijdende politiebus duwt, of met een precies gericht krachtige straal van een waterkanon tegen een betonnen muur laat smakken. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt naar leeftijd en geslacht. Ik heb nooit kunnen begrijpen dat er ‘vrouwen’ zijn, die zich ook in vechtuniformen kunnen hijsen en zich achter een schild en wapenstok verbergen of een dodelijk wapen ter hand kunnen nemen.

Daarmee hun zorgzaam liefdevol omhullende vrouwelijkheid en menselijkheid in de kleedkamer van de ME-kazerne of militaire kazernes achterlatend. Op 20 maart 2021 was een grote groep vredelievende mensen op de Leidsekade in Amsterdam een tijd lang aan twee kanten ingesloten door bevelen uitvoerende vechtrobotten van de dictatoriale staat. Zij waren daar aangekomen na vanaf het ontruimde Museumplein en masse daarnaar toe te zijn gelopen.

Bij het zien van de beelden van dit gebeuren bekropen mij bijzonder nare gevoelens. Niet zozeer vanwege het afschuwelijke geweld dat deze vechtrobotten hebben laten zien. Maar meer vanwege het afvoeren van mensen, die onvrijwillig op transport werden gesteld. Het befehl ist befehl, waar de ontmenselijkte vechtrobotten zich achter verschuilen is natuurlijk een zwak excuus.

Op transport naar?
Ik heb op die zaterdag 20 maart een tijd gekeken naar een live verslag van Revrouwlutie, die een cameravrouw op het Museumplein had. Zij liep vervolgens mee in de mars die eindigde op de Leidsekade. Alle aanwezigen op die kade werden dus van twee kanten ingesloten door de ME en na uren blauwbekken in de kou met bussen afgevoerd.

De mensen werden door een dubbele haag van ME’ers naar de bussen geleid, waarna ze en aan de rand van de stad in IJburg gedropt werden. Toen ik dat zag kwam de gedachte in mij op, welk een enorm krachtig signaal die ME’ers af zouden hebben kunnen geven door hun helmen af te doen en te laten blijken dat ze aan de kant van het volk staan. Dit is in verschillende steden in het buitenland gebeurd, waaronder in Turijn (HIER).

Toen ik die beelden zag moest ik echt denken aan mensen die nog niet zo heel lang geleden in goederenwagons werden afgevoerd naar de concentratie/werkkampen. Ik besef heel goed dat dit een manke vergelijking is. Want deze blije demonstranten werden immers in comfortabele bussen afgevoerd naar een plek waar zij weer konden gaan en staan. Maar dan toch, riep het heel nare gevoelens op. Het is nu dan nu nog wel niet zo erg als in het verleden van de Nazi’s en de Gulag-commies, maar hoe lang moet het nog duren voor het wel zo ver is. En hoe gaan we gezamenlijk voorkomen dat het zover komt? Het verslag van revrouwlutie is via de volgende Facebook-link te zien HIER

Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.

Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.

Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
ik was immers geen syndicalist.

Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
ik was immers geen Jood.

Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen katholiek.

Toen ze mij kwamen halen
…was er niemand meer die nog kon protesteren.

Pastor Martin Niemöller
(1892–1984)

Geweldsmonopolie
Deze waanzinnige toestanden ontstaan dus wanneer de staat haar geweldsmonopolie op de mensen, die ze eigenlijk zou moeten dienen, loslaat. Waakzaam en dienstbaar staat als mooie kreet op de gewone politieauto’s. Het mag inmiddels wel duidelijk zijn voor wie zij waakzaam en aan wie zij dienstbaar zijn. Uit verslagen van steeds meer wel menselijke ME’ers voor de Buiten Parlementaire Onderzoek Commissie (BPOC), waar zich ook vele politieagenten die als ME’er op moesten treden hun verslag deden (HIER), blijkt dat de werksfeer zodanig verpest is dat vele collega’s het niet durven om zich uit te spreken.

Zij durven het niet aan om hun menselijke kant te laten zien met betrekking tot hoe het geweld dat zij toe moeten passen emotioneel op hen doorwerkt. Hulde aan hen die dit wel hebben gedaan (HIER, HIER en HIER). Een ME’er die zich uitsprak voor het BPOC is echter wel bang dat er doden zullen gaan vallen (HIER). Hij geeft daarmee aan bang te zijn voor een ware volksopstand.

Laten we vooral al ons creatieve vermogen inzetten, om ervoor te zorgen dat de huidige situatie niet dusdanig escaleert als tijdens een volksopstand in mei 1980 in Gwangju, Zuid-Korea (HIER). Een gedramatiseerd verslag van die gebeurtenissen, beleefd door de ogen van een taxichauffeur, is HIER te zien. Dat de sfeer binnen het politieapparaat zo verziekt is geraakt zou wel eens te maken kunnen hebben met het gegeven dat ook de politie en natuurlijk Justitie geïnfiltreerd zijn door de destructieve agenda dienende geheime loges. Het onlangs op WantToKnow geplaatste artikel ‘Brainwash-politiemensen als mind-control-wapens..?’ (HIER) gaat onder andere hierover.

Eigen ervaring met ME-geweld
Zelf heb ik tussen 1975 en 1981 een aantal jaren in Amsterdam gewoond, omdat ik er studeerde en werkte. De eerste jaren was er nog een heel sterke naklank van de sfeer van de jaren ’60, waarin vrijheid, blijheid en vooral creativiteit belangrijke gegevenheden waren. Het maakte deze stad tot een unicum. Daarom hield ik ook intens van deze stad, met al haar schoonheid en culturele diversiteit.

Eind jaren ’70 en begin jaren ’80 vond er echter een drastische ommekeer plaats onder de  landelijk bezielende leiding van de billen knijpende en no-nonsense politicus Ruud Lubbers. Zijn no-nonsense benadering uitte zich in een algehele verzakelijking, waarbij geld de drijvende factor is. Op lokaal niveau vertaalde zich dit in Amsterdam, net als in meerdere steden, in het vrij baan geven aan grote projectontwikkelaars die in collusie met eventueel omgekochte stedelijke ambtenaren grote bouwprojecten konden starten.

Eigenlijk waren dat totaal zinloze projecten, zoals parkeergarages en mega-kantoorgebouwen die niet in een sociale behoefte voorzagen. Dit terwijl er een enorme sociale behoefte was aan betaalbare huurwoningen. Er was dus een werkelijke woningnood.

De groeiende krakersbeweging..
Binnen de bovenbeschreven setting ontstond er met name vanuit jongeren een krakersbeweging, die aandacht vroeg voor de waanzinnige leegstand van totaal ongewenste en toch voor de projectontwikkelaars geld opleverende gebouwen. Sommige van de door krakers in beslag genomen gebouwen werden tot culturele vrijplaatsen waar de bewoners hun niet te stuiten creativiteit gezamenlijk en individueel op een authentieke wijze vorm konden geven. Dat paste natuurlijk geheel niet in de op uniformerende – in aanleg al – communistische vormgeving van de Nederlands kapitalistische maatschappij. Dus moest dat verboden worden.

Dit leidde tot vele ontruimingen van  krakersbolwerken, ook met behulp van gewelddadig ME-vertoon en soms zelfs gepantserde legervoertuigen. In Amsterdam waren er vele krakersbolwerken. De meest ingrijpende ontruiming vond plaats bij een pand aan de Vondelstraat (HIER). Deze ontruiming leidde tot een ongekende weerstand van de krakers en hun sympathisanten, die de straten rond het te ontruimen pand hadden gebarricadeerd. Waardoor zelfs het leger met rollend materieel werd ingezet.

Rellerigheid
Tijdens mijn wonen in Amsterdam heb ik vele ontruimingen en bijbehorende rellen mee mogen maken. Ik woonde in die tijd aan het begin van de Kinkerstraat schuin tegenover het Hoofdbureau van politie in de Marnixstraat. Als ik naar buiten ging en ik hoorde veel sirenes en zag politiehelikopters, wist ik wel weer hoe laat het was. Ik heb dus veel krakersrellen soms van dichtbij en soms van verderaf mee mogen maken. Soms kwam ik ongewild in een situatie terecht en werd ik aan alle kanten in een trapportiek ingesloten door oprukkende ME-peletons.

Ik was toen 22 jaren jong en had dit als provinciaaltje uit Zuidoost Drenthe nog nooit meegemaakt. Het was enerzijds erg spannend en anderzijds heel beangstigend. De intimidatietechniek die de ME’ers toen hanteerden was heel angstwekkend. De ME-linies rukten op met een gezamenlijk marcherend stampen van de voeten op het asfalt en het tikken met de wapenstok op hun schilden. Dit is in mijn beleving een oud Germaanse techniek, waar zelfs de Romeinen bang van werden. Misschien vergelijkbaar met de indrukwekkende Haka van de Nieuw Zeelandse Maori’s.

Vanuit het portiek waar ik me met een aantal anderen had teruggetrokken, wachtte ik op wat komen zou. Toen de eerste linie vechtrobotten in mijn zichtveld verscheen kon ik aan de blikken van hen zien dat zij uiterst opgefokt en misschien ook wel bang waren. Zij sommeerden ons om het portiek te verlaten. Zodra de eersten dat deden werden ze getrakteerd op meerdere stokslagen met de lange lat. Ik wist  uiteindelijk, onder het ontvangen van een aantal klappen met een wapenstok op mijn rug, te ontsnappen naar de aan de overkant van de Stadhouderskade gevestigde aanlegplaats voor rondvaartboten.

Indrukwekkende ervaring..
Deze gewelddadige ervaring heeft toen zoveel indruk op mij gemaakt, dat ik me verdiept heb in de achtergrond van de ME-opleiding. Ik kwam toen een tv-documentaire daarover tegen, waarin de ME’ers in opleiding in twee groepen werden verdeeld. De ene groep speelde de demonstranten, die met aardappelen naar hun orde handhavende collega’s moesten gooien.

Tijdens het oefenen hoorde ik een instructeur brullen: “Jeuk is leuk, pijn is fijn, bloed moet”. Er gingen toen ook geruchten dat de ME’ers voordat ze in werden gezet in de kazerne flink opgeladen worden, om daarna op straat zich te kunnen ontladen. Ik heb getracht dit geheel te verwerken door er een ´gedicht´ over te schrijven, dat ik hier graag aanreik:

De bont en blauwe dinsdagavondtrein

Opstand, revolutie?
Duizenden mensen op straat
Sirenes loeien
Politie rijdt af en aan

De krakers zijn ontruimd
De strijd gaat verder
Ineens rent iedereen weg
Waarvoor?

Van alle kanten komen ze
De vechtmachines van de staat
Marcheren voorwaarts
Wegkruipen in een portiek

Marcherende voeten steeds dichterbij
Eindeloze angst
Ineens zijn ze daar
De blauwe robotten, stokken in de hand

De eerste slagen, zonder dat iemand een vinger uitstak
Mensen gillen, rennen
Wij hebben niets gedaan, niet slaan
Er wordt doorgeslagen, getrapt

Traan-braakgas vult de ogen, verschroeit de longen
Mensen hoesten, huilen, schreeuwen
ME weg ermee
Commando in de voertuigen

Opluchting, machteloosheid, ontzettende kwaadheid
Wat is dit allemaal?
Oorlog?

Waarom?
Bescherming van de rechtsorde?
Bescherming van de individuele burger?
Bescherming van het kapitaal!!!!!!!!!

Amsterdam, 12 februari 1980

 

De krankzinnige rol die de Oranjes spelen in het wereldwijde Shell-spel van onderdrukking en geld, heel veel geld verdienen, blijft uiterst obscuur.. ‘Koninklijke Olie’ mag in ieder geval gewoon zo blijven heten..

‘Geen woning, geen kroning’
De absolute catharsis van alle voorgaande krakersrellen vond plaats op 30 april 1980, toen de elitaire Bilderberg-Bea even een besloten feestje meende te kunnen organiseren op de Dam ter ere van haar inhuldiging als Shell-koningin van de BV VerNederland. Ik heb het de gehele dag van dichtbij meegemaakt en heb veel moeten rennen om aan de slagen van wapenstokken te ontkomen.

In plaats van paarden werden er toen ook agenten op motoren met zijspan ingezet die mensen, inclusief mijzelf, opdreven langs de grachten. De leus van de krakers was toen heel terecht ‘Geen woning, geen kroning’, want dat besloten kroningssprookje koste natuurlijk ettelijke miljoenen guldens, die veel beter besteed hadden kunnen worden aan bijvoorbeeld het oplossen van de toen schrijnende woningnood.

De hele dag was het centrum van Amsterdam een waar slagveld met rellen, die de BV VerNederland nog niet eerder had gezien (HIER en HIER). Amsterdam was toen nog een door de PvdA geregeerde stad. Het huidige GroenSlinks politieke karakter van de burgemeesteres heeft niet zoveel veranderd in de gemeentelijke politiek, wat betreft het omgaan met sociaal schrijnende thema’s. Dat hebben we de afgelopen maanden meermaals mogen meemaken.

Wat mij wel opvalt en dus ook meevalt is, dat men nu blijkbaar terugschrikt voor het inzetten van traangas. Traan-braakgas was wel een heel heftige cocktail. Het was zo heftig dat er daarna een discussie ontstond over het gebruik ervan. Bij rellen in andere landen wordt nog meermaals traangas ingezet. Na die rellerige begin jaren 80, waar er overmatig gebruik van werd gemaakt, was het in ons kikkerland blijkbaar over and done with. Onder de huidige omstandigheden zullen veel mensen geen traangas nodig hebben om te kunnen huilen over de neerwaartse gang van de BV VerNederland.

Is het wel te voorkomen?
De planning van de huidige maatschappij verloopt volgens een al langere tijd vaststaand script, dat in vele documenten is weergegeven, zoals de Protocollen van de Wijzen van Sion (HIER en HIER) en het Lockstep Scenario van de Rockefellers (HIER). Als zij middels hun geschriften  hebben aangegeven wat ze willen doen, dan moet die mensheid zich maar op de hoogte stellen van dat aangegeven script. Ja, die satanisten moeten van tevoren nu eenmaal aankondigen wat ze willen gaan doen om daarmee de ‘vrije wil’ van de mensheid te ‘respecteren’.

Ook zijn in de afgelopen jaren verschillende elitaire bijeenkomsten georganiseerd waar mogelijk toekomstige scenario’s werden besproken en hoe de elite daar dan mee om wenste te gaan. Zoals bijvoorbeeld het in oktober 2019 gehouden Event 201, waar een simulatie werd geënsceneerd van de huidige Corona-psychotische toestanden. Maar ook werd er al in 2013 in nota bene China een bijeenkomst georganiseerd over de toekomstige gezondheidsmatige vooruitzichten van de mensheid. In een artikel op Niburu.co wordt hierop ingegaan HIER. Citaat uit dit artikel:

“We hebben gezien hoe diezelfde Rockefellers het huidige nep pandemie scenario in 2010 al grotendeels in elkaar hebben gezet via hun Lockstep scenario (HIER).  Maar, ook in 2013 gebeurde er iets dat je kunt rekenen tot de voorbereidingen van de lancering van de neppandemie. In 2013 werd in China de zogenaamde Global Health Summit (HIER) gehouden. Een bijeenkomst waar 112 strategische mensen waren uitgenodigd, afkomstig uit overheden, de privésector, internationale organisaties en andere groeperingen.

Doel van deze top was om te brainstormen over hoe de eerstvolgende 100 jaar de wereld gezondheidszorg eruit zou zien. Na afloop van deze top werd er een zogenaamde White Paper gepubliceerd met de titel: Dreaming of the Future of Health for the Next 100 Years (HIER). Het geheel werd gefinancierd door de Rockefeller Foundation. Dezelfde Foundation die ervoor gezorgd heeft dat wetenschappers niet meer aan de Postulaten van Koch hoeven te voldoen (HIER) om toch aan de Postulaten van Koch te voldoen.

In de White Paper kom je verrassend veel dingen tegen waarmee wij nu te maken hebben en krijgen. Dingen die zij in 2013 zagen als wat wij zouden kunnen verwachten. Eén ervan is isolatie en een steeds verder toenemend digitaal leven. Er zal een overvloed aan gegevens beschikbaar zijn, privacy zal tot het verleden behoren en virtuele verbindingen zullen de plaats innemen van werkelijke fysieke contacten.”

Als de mensheid, door al deze elitaire onthullingen van hun plannen, daar dan niet op een bewustmakende wijze mee omgaat, dan is dat dikke pech en eigen schuld, dikke bult. Om verwarring te zaaien, maken ze het erg moeilijk om het script te lezen en is de openbaring van dit satanische script niet altijd voor iedereen even helder en duidelijk.

Soms wordt het op een cryptische wijze middels beelden weergegeven, zoals bijvoorbeeld op de voorpagina van ieder eerste jaarnummer van het Rothschild-magazine ‘The Economist’, waarvan hieronder het voorbeeld van 2020. Met een beetje zoekwerk kun je ook de vorige eerste jaarnummers wel vinden.

Het antwoord op de hiervoor gestelde vraag of de uitvoering van dat al langer vaststaand script wel te voorkomen is, hangt volledig af van hoe de nu aanzwellende golf van bewustzijnsgroei zich verder voortzet. Ik heb dit niet in mijn egohand en niemand heeft dat!

In mijn beleving is de zin van deze karmische confrontatie met de inhoud van de collectieve onderbewuste egohand er nu juist op gericht, om die hand te leren openen voor de overgave aan de boodschappen die het hart te bieden heeft. Dan pas komen we verder.

Gecompliceerde situatie
Zoals we er in mijn beleving als mensheid nu voorstaan is een nogal complex geheel met een totaal onvoorspelbare uitkomst. De complexiteit is gelegen in het feit dat de tijd van openbaringen zich niet alleen op collectief niveau laten ervaren, maar tevens ook op individueel niveau.

Dit houdt in dat velen een niet verwerkt individueel verleden, met alle minder prettige zaken hebben te verteren. Daarnaast ook nog eens, door de maatschappelijke omstandigheden, de gevolgen van het collectieve verleden. Met dit collectief onbewuste verleden worden we nu alom op een karmische wijze geconfronteerd.

Wauw, dat vraagt nogal een tegenwoordigheid van geest en onderscheidingsvermogen om dat op een liefdevolle wijze in jezelf transformerend te helen. Het lijkt op het sprookje ‘De zoete pap’ van de gebroeders Grimm (HIER). Maar dat dit wel degelijk mogelijk is laat Tim Gielen in een uiterst heldere video, waarin op een voor iedereen begrijpelijke wijze het gehele machtssysteem dat de mensheid al eeuwen beheerst wordt uitgelegd. En welke weg eruit hij ziet.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
Zolang een ieder het individueel verleden, dat immers een reflectie is van het collectieve verleden en vice versa, niet heeft verteerd en getransformeerd zal er op collectief niveau niet veel veranderen. Want Big Brother Mark Rutte wil ons graag heel klein, machteloos en zichzelf heel groot laten blijven voelen. De onderstaande persiflage hierop is schitterend. Als het niet zo triest was, zou je er bijna om kunnen lachen. Misschien moeten we dat ook maar gewoon blijven doen, want satanisch geïnspireerde psychopaten en narcisten kunnen er absoluut niet tegen als er om hen gelachen wordt. (HIER)

Maar goed, waar het dus om gaat is het eigen Calimero-complex te overstijgen (HIER) en via de weg naar binnen er achter te komen dat er geen binnen en buiten is. Dat zij slechts twee aanvullende en bewustmakende kanten van dezelfde MENS ZIJN-medaille zijn. Die medaille is een dualistische vormgeving van een overstijgend geestelijk Bewust ZIJN, van waaruit de eenheid van de gehele schepping te ervaren valt. Waar er geen strijd, competitie en overlevingsdrang is. Maar wel een absoluut (h)erkennen dat onvoorwaardelijke Liefde de basis vormt voor de aanwezigheid van alle levensvormen en alle natuurrijken op deze planeet.

Wat nu te doen?
Wat er in mijn beleving nu te doen is, is dat we ons bewust worden van de in ons geprogrammeerde schaduwkanten. Daarbij inzien dat het geen zin heeft om deze op de buitenwereld te blijven projecteren en ze daar te bestrijden. Daarmee komt men immers in een Don Quichotte-scenario terecht en verliest men onnodig veel levenslustige energie. Het is heilzamer om ze liefdevol in de ogen te kijken, ze te verbinden met het Bewuste ZIJN en naar het transformerende Licht te brengen. Dit lijkt een hele opgave, maar we hebben de kosmische wind in de rug en zullen van binnenuit in onze ziel gesteund worden door wijze geestelijke krachten. Manuela van der Knaap weet dit weer treffend te verwoorden in haar artikel over de volle maan van 28 maart in Weegschaal (HIER).

Kaypacha’s nieuwste Pele-report sluit hier ook naadloos bij aan:

Er is niets mooiers dan het voelen van de individuele menselijkheid in het kloppend hart en met iedere klop meer Liefde te laten stromen.

 Liefde,Vrijheid en geen dictatuur!!!

Arend Zeevat

26 maart 2021

17 gedachten over “Veiligheid en zekerheid in handen van geesteszieken..?

 1. dit artikel is voor mij de bevestiging van een uitspraak die ik al 20 jaar geleden heb gedaan: de mensheid beweegt zich steeds meer in de richting van de vlees geworden robot, die alles beleeft en bestuurt als een computer. Ik noem deze beweging niet een evolutie maar een emanatie, een weerspiegeling. een weerspiegeling van het Kwaad.
  Daarom is het een goede zaak dat er wachters zijn zoals Arend Zeevat die ons wakker willen schudden om dit Kwaad te herkennen en te bestrijden.
  De robotisering, die naar mijn gevoel dus al enige tijd gaande is wordt versterkt door de moderne ontwikkelingen van de communicatie technologie.
  Veel van onze kinderen kunnen niet meer lezen en schrijven en zullen dus de eerste echte slachtoffers zijn.
  Degenen die ons dit aandoen zijn wij uiteindelijk zelf. Wij staan toe dat politici en bestuurders van deze wereld zich net zo onnozel kunnen gedragen als wij zelf. Dat betekent dat deze bestuurders net zo goed slachtoffers zijn.
  deze beweging naar de emanatie van het Kwaad kun je satanisch noemen. Degenen die deze weerspiegeling faciliteren, zou ik niet ‘geesteszieken’ willen noemen, maar slapende mensen, of misschien zombies. waarbij meteen de aantekening dat wij met z’n allen deze facilitaire toestand net zo goed toestaan en dus mede verantwoordelijk zijn.
  Overigens: satan= de duivel en in de Egyptische mythologie aangeduid als Seth , de Wachter , die vereerd werd als een God..

  1. Dank zoeker voor je bijdrage. Wellicht is de Artificial Intelligence in het universum op een dusdanige wijze geëvolueerd, dat het een vorm heeft bereikt, waarvan wij niet eens kunnen dromen..! Volgens Martijn van Staveren is het Universum al voor 40% gevuld ermee..! Zelflerend, zelfprogrammerend, overheersend, calculerend, etc. etc.

   We hebben echter één heel grote troef, die voor ons het allernormaalst is in het dagelijkse leven. De scheppende liefdeskracht die IN IEDER MENS aanwezig is. Helaas voor deze AI ontberen zij deze kracht, maar herkénnen hem wel. ZIJ WILLEN HET OOK.. Liefde dus afdwingen met manipulatie en veroveringen..! We hebben in ESSENTIE NIETS TE VREZEN.. maar…
   Maar als we ons door de -voorgeprogrammeerde doodsangst- laten leiden, doen WE ZËLF deze kracht de das om. Reden temeer, de angst in de ogen te kijken en te DOORVOELEN wat voor een krachtige wezens we zijn. De manipulerende, onderdrukkende krachten, zijn ook niet voor niets ‘buiten beeld’…! ZE VREZEN ONZE SCHEPPINGSKRACHT..!

  1. https://nos.nl/liveblog/2374666-afgesproken-aantal-ic-bedden-onhaalbaar-oxfam-novib-waarschuwt-voor-ineffectiviteit-vaccins.html
   De nu gebruikte vaccines zullen aan het eind van dit jaar niet effectief meer zijn tegen de gemuteerde varianten van covid 19. Dat komt dus precies overeen met wat in uw verwijzing ook te lezen is. Zij die nu denken hun vrijheid terug te krijgen door zich te laten vaccineren worden dan ook blij gemaakt met een dode mus want nu al weten ze dat er mutaties gaan komen en dat de vaccines van nu niet meer zullen helpen tegen die mutaties.Eerder werd nog door ik meen dhr Kaptein van Pfizer gezegd dat bij eventuele mutaties kleine veranderingen van de bestaande vaccines wel tegen eventuele mutaties zouden kunnen werken.(Dat gaf toch aan dat mutaties geen problemen zouden geven?).

 2. PS
  Wat mij ook opvalt is dat er nu Biden in de plaats van Trump is gekomen ook weer een opleving van aanslagen te zien is (vooral in de VS zelf) ook was er in Irbîl (Irak) een bom ontploft en zonder onderzoek of bewijs wist Biden het zeker dat het een groepering uit Syrie was en dus heeft hij daar wraak genomen door militaire middelen in te zetten.Ook Noord Corea heeft hem al gewaarschuwd om geen provocaties te beginnen en Israel had dan weer iets met een schip dat aangevallen zou zijn.Wat men ook van Trump vind toen was het relatief rustiger dan nu met aanslagen en hij had wel contact met Noord Corea en de Russen terwijl Biden het tegengestelde lijkt te doen en geweld niet schuwt.

  1. Ik kan haar niet horen, want je moet daar kunnen inloggen. Is er nog een andere plek waar ze te horen is voor iedereen.

  2. Arend.
   Het gebeurd voor onze ogen maar de meeste mensen zien het niet of zijn niet politiek geinteresseert.Wanneer een dame op leeftijd een toespraak houd nadat zij de holocaust heeft overleefd en zegt dat hetgeen nu gebeurd erger is dan wat toen gebeurd is dan MOET DAT TOCH MENSEN WAKKER SCHUDDEN?
   De oorlog is nooit afgelopen maar op economisch vlak op achterbakse wijze verder gegaan.
   75 jaar bevrijding bestaat niet tenzij men blind is voor wat er gebeurd is en waar zij naartoe werken.Wat gezond is wordt nu vaak als slecht beschreven waardoor met eten geknoeid wordt wat nog veel slechter is (dan heb ik het over in laboratoria ontwikkeld voer) wat alleen maar een multinational winst op zou leveren ten koste van boeren die wel gezond eten produceren.Nog een manier om gezond eten uit te bannen is het plan om 1 miljoen huizen te bouwen terwijl de deuren wagenwijd openstaan voor elke vreemdeling dan ook met of zonder reden1 miljoen huizen bouwen gaat ten koste van akkerland en natuur terwijl er steeds meer mensen komen wat op langere termijn problemen gaat geven zoals voedsel tekorten waardoor we wel op kunstmatig ontwikkeld voer aangewezen zullen zijn.Wat betreft vaccinaties en de vrijwilligheid ook dat deugd niet want er is door De Jonge gezegd dat er NIET direct of indirecte dwang zou komen en hij zal dat mogelijk ook niet doen want die dwang komt uit de EU die mensen die niet gevaccineerd willen worden voor van alles willen uitsluiten en een soort paspoort willen opdringen.Hetzelfde zien we met banken en grote bedrijven die van cash af willen zodat alles door de bank gezien wordt op financieel gebied wat de macht over ieders geld in handen van banken legt waar zij mogelijk gebruik van zullen gaan maken om mensen te dwingen aan hun wensen te gaan voldoen zoniet geen geld.Hetzelfde zien we al gebeuren wanneer je niet meedoet aan internet bankieren want dan kan je nu al vaak niet achteraf meer betalen via acceptgiro wanneer je via internet wilt bestellen wat betekend dat je dus helemaal niets kunt bestellen zolang je niet internetbankiert.Vooral de grote bedrijven duwen ons dat door de strot of we nu willen of niet.Ook begrijp ik niet goed dat mensen zo snel geloven wat de politiek en hun aanverwante clubjes ons wijs willen maken zonder ook maar iets te hoeven bewijzen.
   Corona = onzichtbaar en velen geloven erin terwijl ze zelf vaak niemand kennen uit hun directe omgeving die ook corona heeft gehad en ze vragen zich al helemaal niet af of ziekenhuis opnames door iets anders kan komen zoals bv straling van 5G.
   Co2 probleem=onzichtbaar en mogelijk niet aanwezig maar ik meen dat Al Gore dat fabeltje de wereld in heeft geholpen.Wel is er emmissiehandel,bomen worden gekapt en veel afval wordt in de natuur achter gelaten en dat zorgt wel voor problemen maar om dat te stoppen heb je geen miljarden nodig gezond verstand en de troep opruimen scheelt al een berg.Telkens hebben de machtigsten der aarde profijt terwijl de minder bedeelden door te goed van vertrouwen te zijn zelf hun lijden in stand houden of verergeren.

 3. Zion is onder de grond onder Washington zegt Jessie Czebotar. De engeltjes in de kerk zijn allemaal kinderslachtoffers van Joodse rituelen; vroeger 1X per jaar, nu uitgebreid en voor iedereen die de top wil bereiken en de bloeddrug wil drinken https://christiansfortruth.com/professor-claims-polands-national-archives-has-documents-proving-legal-prosecution-of-jews-for-ritual-murder/
  De laatste van de opsomming:1955 met 2 video’s op het einde! Mozes haalde de 10 geboden van de berg waaronder: Men zal niet doden!

  1. Worden nu de etnische Joden hierin genoemd of het khazaarse afschuim?
   Maakt wel uit waar die zieke zooi vandaan komt want de etnische Joden hebben al teveel klappen opgevangen van zij die zo genoemd hebben. Misschien in die zin ook wel Ashkenazim.

  2. Wat zijn volgens jou etnische joden Rob? Bestaan die nog wel?

 4. Met Etnisch bedoel ik mensen die meer dan ±100 generaties afkomstig zijn uit het gebied wat nu Israel genoemd wordt c.q. Palestina. De genetische kenmerken hebben van mensen die in het midden-oosten hun oorsprong hebben. Dus niet de oost-Europese, tot Joden omgevormde Khazaren en tot de Ashkhenazim te groeperen zijn. Enfin, ik denk dat jij wel weet wie ik voor heb.

  1. Natuurlijk weet ik wie je voor hebt, Rob. Ik wilde het alleen nog even checken, omdat het begrip etniciteit op de Joden totaal niet van toepassing is.

  2. P.S. Ik bedoel natuurlijk inderdaad niet van toepassing zijnde op wat nu voor het moderne Jodendom doorgaat. In feite komt het dus op hetzelfde neer als waar jij naar verwijst.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.