Advertentie

Veranderend tijdsbewustzijn..


X
X

Veranderend tijdsbewustzijn..

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Wat is tijd? Afgelopen weekend, het laatste volle weekend van oktober, hebben we de klok weer een uur terug moeten zetten. Daarmee werd een einde gemaakt aan de zomertijd en begon de wintertijd. Dit als uitvloeisel van de klok in het laatste volle weekend van maart een uur vooruit te moeten zetten. We ‘leven’ nu eenmaal in een volledig kunstmatig gemaakte werkelijkheid, waarbinnen er zelfs met de beleving van de tijd wordt gerommeld. Net als vele andere zaken wordt ook de tijd aan een authentieke beleving ervan onttrokken en op een onheuse wijze gemanipuleerd.

Heb jij een beleving bij wat zomer- en wintertijd zijn, onafhankelijk van wat er door de ‘tijdsbeheerders’ aan je is voorgehouden en bovenal voor jou bepaald is? Ik blijf het een vreemde zaak vinden dat mensen hun belevingswereld maar blijven laten bepalen door een selecte club van ‘???’, die vanuit hun satanisch geïnspireerde superioriteitsdenken alles en iedereen hier op aarde menen te kunnen bepalen. Zelfs dus de beleving van tijd. Tijd is echter een relatief en ongrijpbaar gegeven, want je kunt een moment niet vasthouden.

De tijdlijn die geen ‘lijn’ is maar als symbool spiraal gekruld.  Overstappen naar meerdere kanten is geen illusie, wellicht..

Oorsprong tijdsmanipulatie
Het concept van tijdsmanipulatie is voor het eerst serieus geopperd door de Nieuw-Zeelander George Vernon Hudson (HIER) in 1895, die de tijd wilde aanpassen aan het ritme van de mens in plaats van omgekeerd. Hij wilde daarom de klok ‘s zomers twee uur vooruit zetten. Hij vond dat er zo optimaal mogelijk gebruik moest worden gemaakt van het zonlicht, dat in de zomer al veel eerder volop aanwezig is dan het begin van de werkdag. Volgens anderen zou Benjamin Franklin, medeoprichter van de VS, de eerste zijn die een voorstel deed tot tijdsmanipulatie (HIER en HIER).

Uiteindelijk werd het concept later door de Brit William Willet serieus uitgewerkt in een actieplan om het zonlicht zo rendabel mogelijk te gaan benutten. De verdere ontwikkeling van de ‘mens’ als meester van de tijd kun je lezen in de twee hiervoor gelinkte artikelen. Pas in de 2e helft van de jaren ‘70 werd in verschillende Europese landen de zomer- en wintertijd officieel voor langere tijd ingevoerd (HIER). Hoewel de discussie betreffende de effectiviteit ervan bleef voortduren tot op de dag van vandaag.

‘Timeshift’ (© Janosh)

De reden tot het invoeren van de zomertijd was ook weer van economische aard, namelijk de ‘oliecrisis’ van 1973 en de volgende in 1979 (HIER). De energie- en geld besparende effecten ervan zijn echter hoogst discutabel (HIER en HIER). Verder is uit verschillende onderzoeken gebleken dat de invoering van de zomertijd negatieve effecten heeft voor het welzijn van mens en natuur (HIER, HIER en HIER). Vooral de overgang van de ene naar de andere tijd zou veel biologische en eventuele psychisch/emotionele gevolgen hebben.

Pure misleiding
Zo zie je dus maar weer hoe geld ook de tijdsbeleving bepaalt. Hetgeen nadrukkelijk tot uitdrukking wordt gebracht door het misleidende gezegde dat tijd geld is. De daaruit voortgekomen verwarring werd intenser en groter gemaakt door de veel gebezigde uitdrukking dat geld de wereld doet ronddraaien. Dus wat doet de ‘wereld’ nu werkelijk ronddraaien, tijd of geld?

Het lijkt me in dit verband goed om de begrippen wereld en aarde van elkaar te onderscheiden. De zogenaamde wereld is, net als de tijd, eveneens alleen maar een gedachteconcept. Tenminste als men kijkt naar wat wij ervan gemaakt hebben. Deze draait dus voornamelijk om geld. De daaraan gekoppelde tijdsbeleving is geheel gericht op snelheid en efficiëntie. Met als doel om in zo kort mogelijke tijd met zo weinig mogelijk middelen, zoveel mogelijk geld te verdienen. De welbekende ratrace.

Maar als je de ratrace wint, ben je nog steeds een rat! 

The Symphony of Time

Evenzovele wereldbeelden als er mensen zijn
Het begrip wereld lijkt een aarde omspannend concept te zijn, want volgens velen is de wereld een synoniem voor de aarde. Daarmee wordt verondersteld dat het zelf aangehangen wereldbeeld hetzelfde is voor iedereen. Dit is echter een volkomen misvatting, daar het begrip wereld alleen als beeldende uitdrukking van een mentale opvatting of geloof bestaat. In realiteit bestaat er geen eenduidige wereld.

Plaats maar eens tien mensen in een donkere ruimte met een olifant, waarbij een ieder gevraagd wordt te beschrijven wat men waarneemt op basis van het deel van de olifant dat binnen handbereik is. Het resultaat is tien volkomen verschillende waarnemingsverslagen. Of vraag eens aan tien mensen om een gezamenlijk ervaren gebeurtenis te beschrijven. Het resultaat zal min of meer hetzelfde zijn als met de olifant in de donkere kamer.

Waarneming wordt veelal gevolgd door een interpretatie ervan, welke is gebaseerd op individuele conditionering. Het is juist het doel van sociale beïnvloedingsprogramma’s om de interpretaties van eigen waarnemingen te sturen in de richting van een collectief geconditioneerde interpretatie. Dit wordt ook wel perceptiemanagement genoemd. Hierbij doen de propagandamedia hun uiterste best om dit te helpen veroorzaken.

Maar wie bepaalt nu echt wat jij moet denken, voelen en willen? Dat ben en blijf jijzelf!
Daarom is het van wezenlijk belang om iedere van buitenaf aangedragen ‘waarheid’ te verifiëren met de Waarheid in het hart. Dat hart draagt een heel andere en vooral ruimere Waarheid in zich en is veel intelligenter dan iedere op mentale concepten gebaseerde waarheid (HIER). In de volgende satsang geeft Hans Laurentius ook een visie weer op waarheid.

Satsang Lent 28/8/19 #2 – over (wat is) Waarheid, concepten en niet-zelf

De tijd van gigantische bomen..
Hans Laurentius heeft het in bovenstaande satsang ook over de boom. Hij zegt dat die voor ons niet te kennen zou zijn. Ik begrijp wat hij daarmee bedoelt. Ik ga er echter vanuit dat, door een innerlijke ontwikkeling en de daarmee samenhangende afstemming op de natuur, de verschillende natuurelementen wel te kennen zijn. Zo is er een heel interessante visie op bomen in ver voorbije tijden, die ons leidt naar een voor velen bizar denk- en gevoelskader. Zie de video hieronder:

“There are no forests on earth!”

Een andere ondersteunende video ten aanzien van bovenstaande is de volgende:

Mountains are Giant Silicone Tree Stumps

Om zelf als lezer een evenwichtige visie te kunnen vormen op bovenstaande is HIER een overzicht van Youtube-video’s, die een beeld geven van de voors en tegens van gigantische silicium bomen in het verre verleden. Het is een interessant en misschien verder te onderzoeken gegeven, dat de meest bekende verwijzing naar silicium verbonden is met de naam Silicon Valley.

Het is de plek in Californië waar onderwijs, technologie en militaire innovatie samenkomen (HIER). Californië is tevens de plek waar de enorme sequoia-bomen staan! (HIER) In de computertechnologie speelt silicium een zeer belangrijke rol, vanwege haar opslag- en geheugenmogelijkheden. Intuitief weet ik dat er een verbinding zou kunnen zijn, maar kan dat niet hard maken.

Leugenfabriek
Velen zullen zich afvragen wat bovenstaande nu met het thema tijd te maken heeft. We kunnen ervan uitgaan dat we ten aanzien van bijna alles al dan niet bewust voorgelogen worden in opvoeding, onderwijs en andere sociale beïnvloedingsprogramma’s. Wanneer we dit maar voor zoete koek blijven slikken, dan helpen we de verstikkend misleidende matrix van schone schijn in stand te houden.

Ben je echter bereidt om even buiten de aangedragen gangbare kaders te kijken, dan kun jij je openen voor zaken betreffende ons gezamenlijke verleden, heden en toekomst, die door de systeembeheerders van deze matrix als bedreigend worden ervaren. We zijn op een ongelooflijke manier gemanipuleerd in onze authentieke tijdsbeleving en dus ook in onze geestelijke waarneming van evolutionaire fenomenen.

Vandaar dat ik het hiervoor gepresenteerde aandraag. Slechts als oefening in het doorbreken van de algemeen opgedrongen zogenaamd wetenschappelijk onderbouwde en heilig verklaarde oude ‘waarheidskoeien’, die we mijns inziens maar het beste in de sloot kunnen laten composteren. Daarmee wil ik in geen geval nieuwe waarheidskoeien tot leven wekken. Dat geschreven hebbende kan ik alleen maar aangeven dat de aarde en al wat daarop en daarin aanwezig is een evolutionair gegeven is.

Een evolutionair gegeven dat zich in het ‘verloop van de de tijd’ aan onze zeer beperkte fysieke zintuigen toont. De interpretatie van dit gegeven is niet slechts alleen met het door de wetenschap heilig verklaarde rationeel/analytische verstand te verstaan. Want dit duidingsmedium is nu eenmaal, zoals al geconstateerd, volledig gericht op het scheppen van een algemeen indoctrinerende leugenfabriek.

Nieuwe Wereld Orde in de prullenbak
Evenals het voorgaande opper ik het volgende voornamelijk om even een andere beleving op gang te helpen brengen en geconditioneerde belevingen te doorbreken. Op grond van bovenstaande kunnen we dus het door de financiële elite gebezigde mentale concept van een ‘Nieuwe Wereld Orde’ (NWO) in de prullenbak gooien. Het bestaat alleen in de mentale opvattingen van hen die in deze NWO geloven en het willen implementeren. ZIJ (?) geloven in de maakbaarheid van het gehele leven en hebben een groot deel van de mensheid met hetzelfde geloof opgezadeld. ZIJ (?) hebben dit gedaan en doen dat nog steeds met geweld en het misbruik van macht.

HUN (?) dominerende rol in het bepalen van de economische orde heeft het grootste deel der mensheid tot slaaf gemaakt. ZIJ (?) hebben pogingen gedaan om ons te indoctrineren met allerhande mentale concepten en daardoor opgeroepen emoties. Angst is hierbij de basisemotie, die de mens innerlijk stuurloos en manipuleerbaar maakt. Maar ook ZIJ (?) en HUN (?) zijn  gedachteconcepten die binnen de heersende machtsverhoudingen zijn ontstaan! Daarmee is het nog geen absolute WAARHEID!

Jij bent de enige
die je eigen angsten
onder ogen kan komen,
transformeren en loslaten.

Het mentale geldconcept
De opvattingen betreffende geld zijn ook voornamelijk mentaal van aard en gebaseerd op wat de geldmakers je erover willen doen geloven. Vanwege de kunstmatig geschapen afhankelijkheid ervan, om in de individuele levensbehoeften te kunnen voorzien, is er een emotioneel geïndoctrineerd overlevingsinstinct aan gekoppeld. Dit instinct komt voort uit een economisch Darwinisme. Darwin gaf in zijn evolutietheorie immers aan dat slechts de sterkeren zullen overleven.

Velen weten inmiddels wel wie die financieel sterkeren zijn, hoe zij er alles aan doen om dat te blijven en nog sterker willen zijn. Op basis van dit kunstmatig in de mens versterkte overlevingsinstinct zijn velen ertoe bereidt om alles te doen dat hen van hun overleven kan ‘verzekeren’. Het is de basisverslaving van velen, zoals ik dat ook in mijn vorige artikel ‘Terug naar eenvoud’ heb benoemd (HIER). Het zeer winstgevende verzekeringscircus is op deze overlevingsangst gebaseerd, om daarmee alle uit zuivere en liefdevolle goedheid ontstane sociale behulpzaamheid te vernietigen. Het leven is niet te verzekeren, het is alleen ten diepste te ervaren!

Geld als machtsmiddel
Geld is een economisch smeermiddel, dat oorspronkelijk bedoeld was om een rechtvaardige uitruil van diensten en goederen mogelijk te maken. Er is echter in de loop der eeuwen een elitaire groep van geldgoochellaars ontstaan, die de magische kunst beheersen om geld uit het niets te scheppen. Voor hen was/is het een ultiem doel om de gehele mensheid te verslaven aan hun magisch werkende illusionaire tovertruc. Maar niemand mag het hen echter nadoen, op straffe van een veroordeling wegens valsemunterij.

Dit laat helder en duidelijk de machtsverhoudingen zien. Het laat ook het gebrek aan een zuiver wetenschappelijke basis voor de economische orde zien. Het huidige economisch zogenaamde kapitalistische experiment kan immers niet op een onafhankelijke wijze worden herhaald. De socialistisch/communistische varianten komen uit hetzelfde door centrale banken beheerde geldsysteem voort.

Het zijn slechts misleidende ‘zoethoudertjes’. Daarmee is deze economische orde gebaseerd op een onwetenschappelijk geloof, als uiting van de geldreligie. De (centrale) bankiers zijn in dit kader de hogepriesters. Het misleidende van dit religieus economische concept is voor steeds meer mensen duidelijk aan het worden. Zij zijn wakker aan het worden uit de verschrikkelijke nachtmerrie die het geldgeloof heeft veroorzaakt.

De aarde wordt geregeerd door andere krachten dan geld en tijd!
De planeet aarde heeft een evolutionaire ontwikkeling doorgemaakt, die in verschillende tijdperken wordt weergegeven. Voorheen beleefden mensen de tijd op een natuurgerelateerde wijze. Het moderne gerommel met de vermeende maakbaarheid van de tijd heeft, zoals eerder aangegeven, met name een financieel/economische achtergrond. Oudere culturen hadden zo hun eigen beleving en indeling van de tijd. Voor hen was de economie meer een middel dan een doel.

Hun beleving ervan was niet zozeer aarde georiënteerd, maar meer kosmisch. Zij gingen er vanuit dat de aarde omringende planeten en sterrenstelsels een bepalende invloed hebben op het leven op aarde en er zorg voor dragen dat dit leven verder evolueert. Het op- en ondergaan van zon en maan en het verloop van de jaarseizoenen bepaalden deze aan de natuur gerelateerde tijd. Daarnaast waren/zijn er binnen iedere cultuur hoger ontwikkelde individuen, die vanuit een ruimer aanwezig bewustzijn een blik hadden/hebben op het tijdloze.

Zij namen/nemen waar hoe de tijd zich op aarde in haar eigen gedaante toont, afhankelijk van het perceptievermogen dat er binnen een bepaalde cultuur aanwezig is. Het belangrijkste verschil met onze tijd is dat de natuur gerelateerde tijdsbeleving cyclisch is, in plaats van onze lineaire tijdsberekening. Er zijn nogal veel tijdsberekeningen ontstaan in de loop der menselijke geschiedenis. Iedere cultuur heeft dus zo haar eigen tijdsbeleving en weergave ervan. Dit heeft geresulteerd in verschillende soorten kalenders HIER en jaartellingen HIER.

Wat opvalt bij het beschouwen van dat historische kalenderoverzicht is, dat de binnen de Rooms Katholieke Kerk ontwikkelde Juliaanse kalender (45 BC), sinds 1582 in aangepaste vorm (Gregoriaanse kalender) de hele wereld is gaan beheersen. Wij hebben het daar nu nog steeds mee te doen. Er valt natuurlijk nog veel meer te schrijven over dit fenomeen, maar ik laat het graag aan de onderzoeksdrang van jou als lezer over om dat verder uit te zoeken.

Wie zijn dan die tijdsbeheerders?
In het boek ‘Momo en de tijdspaarders’ (HIER) wordt op een schitterende wijze beeldend uitgelegd wat de essentie van de tijd is. Een echte aanrader om te lezen! Te meer daar dit boek, dat in 1972 door Michael Ende werd uitgebracht, heel veel diepe wijsheid bevat betreffende de moderne manier van ‘leven’. Aangezien de moderne opvatting aangaande tijd en geld door de economische marionettenspelers wordt bepaald, menen zij dus ook het recht te hebben met onze tijdsbeleving te kunnen rommelen en te kunnen voorschrijven hoe laat het waar en wanneer is.

Dit werd gedaan door de aarde in verschillende tijdzones op te delen en zo de tijd te fragmentariseren (HIER). Ook werd er een datumgrens ingesteld die op het oostelijk halfrond loopt. Om politieke en economische redenen loopt deze echter niet recht van de noord- naar de zuidpool (HIER). De indeling van de aarde in tijdszones en het vaststellen van de datumgrens heeft dus ook weer een voornamelijk politiek/economische achtergrond. Hetgeen de uitdrukking dat geld de wereld doet ronddraaien bijna geloofwaardig doet lijken. Maar het doet in geen geval de aarde ronddraaien!

‘Thermodynamic horizon’ © Adam Scott Miller. Is tijd een veld waarin je naar believen kunt reizen en niet de ‘lineaire’ ervaring die we van jongsaf kregen voorgeschoteld..?

Binnen Europa is er door de Europese Unie in de jaren ‘70 een richtlijn uitgevaardigd die bepaalt wanneer de klok een uur vooruit of achteruit moet worden gezet. Men wilde daarmee een harmonisering van economische transacties tussen de verschillende Europese landen tot stand brengen. Hieruit wordt duidelijk dat de dictatoriaal gefundeerde Europese club in Brussel, naast vele andere opgelegde richtlijnen aangaande ontwikkelingen ten aanzien van bijvoorbeeld gezondheid, belastingen en landbouw, dus ook de tijd bepaalt.

Veruiterlijkte tijdsbeleving
De van buitenaf opgedrongen tijdsbeleving is ontstaan op basis van een vermeende noodzaak om het leven volgens kunstmatig economische principes en ‘wetmatigheden’ te ordenen en in te delen. Deze ordening en indeling zijn ons op mentaal, emotioneel en wilsniveau niveau volledig gaan domineren. Het heeft er aan bijgedragen dat de mens volkomen los werd gemaakt van een geestelijke tijdervaring. Tevens heeft het er aan bijgedragen dat de beleving van het leven werd gefragmentariseerd. Het leven werd opgedeeld in een tijd om te werken, ‘ontspannen’ met behulp van een uiterlijk georganiseerde vermaaksindustrie, te slapen, op vakantie te gaan, om zodoende een zo productief en volgzaam mogelijke slaaf te zijn.

Kort gezegd is het leven in een werk- en ‘privéleven’ opgedeeld. Dat laatste is een totaal geërodeerd begrip geworden, omdat zowel in het werkleven als in het zogenaamde ‘privéleven’ er een voortdurend alziend oog van Big Brother aanwezig is. Hij wil tot in de details weten hoe, waar, wanneer en met wie wij ‘onze tijd’ doorbrengen. Vele technologische wonderen hebben Big Brother de mogelijkheid gegeven om zijn onbedwingbare zucht naar controle te kunnen praktiseren en ons bij zijn tijd en les te houden (HIER). Meerdere landen treden wat dit aangaat steeds meer in de Big Brother-voetstappen van China HIER).

Authentieke tijdsbeleving
Bij velen is daardoor het gevoel ontstaan dat zij niet meer zelf hun leven leiden, maar dat zij geleefd worden door externe factoren. De wil tot vrijheid is echter in ieder aanwezig! Deze zal onverminderd zoeken naar wegen om die vrijheid te ervaren en tot uitdrukking te brengen. Het tot stand brengen van een innerlijke stilte is een noodzakelijke voorwaarde om tot een authentieke tijds- en vrijheidsbeleving te komen.

Michael Roads

In mijn vorige artikel ‘Het geluid van de stilte’ heb ik dit beschreven (HIER). Deze zal de relativiteit van het tijdsfenomeen glashelder maken. Men zakt dan als het ware uit de tijd. De verbinding met het eeuwige en tijdloze NU, zal dan volledig ervaarbaar zijn. Het intelligente kompas van het hart zal daarbij de leidende routeplanner zijn.

Een modern mysticus die zijn leven heeft gewijd aan het in Waarheid leven is Michael Roads (HIER is zijn website). Hij heeft meerdere boeken geschreven, verzorgt retraites en geeft interviews. Op Want to Know zijn meerdere artikelen over hem verschenen (HIER). En op het weblog over non-dualiteit, Doorzie, zijn twee op beeld vastgelegde interviews met hem te zien (HIER). Zijn in waarheid leven is vooral gebaseerd op een diepe verbintenis met de natuur. Dus in feite ook een leven dat buiten ons tijdsbesef valt.

Hoe dit ervaarbaar kan zijn laat het werk van de kunstenaar Gregory Colbert zien. In fantastische beelden laat hij de mogelijke harmonie tussen mens en natuur zien. Deze beelden zijn zichtbaar in de volgende twee filmpjes, die een weergave tonen van zijn expositie.

Flying Elephants Presents Part I

Flying Elephants Presents Part 2

De essentie van de tijd, zoals Momo die te ervaren kreeg, kan een onverbrekelijk en fundamenteel deel van het van binnenuit ervaren LEVEN zijn. Ieder moment is een mooie bloem die ontstaat en vergaat, om plaats te maken voor een volgende mooie bloem, ad infinitum. Het LEVEN is dan alleen Waarheid, Schoonheid en Liefde.

Ik wens ieder zo’n tijdloze beleving toe.

Mantra Music Ong Namo by Snatam Kaur

Arend Zeevat

2 november 2019

* * *

De overal te wereld voorkomende afbeelding van de ‘Greenman’ als oersymbool van het eindeloze, maar vooral TIJDLOZE cyclus van de levende planeet Moeder Aarde

7 gedachten over “Veranderend tijdsbewustzijn..

  1. Time is on my side, yes it is. Omgedraaid is het to emit=uitstalen. All roads lead to Michael Roads, wat een fantastische man, ik kende hem niet, dank je wel Arend. Jammer dat die grote bomen er niet meer zijn, maar dan hadden we waarschijnlijk geen computers + we hebben het nodig voor onze lichamen, E551. De mensen zijn daardoor misschien wel geëvolueerd om op twee benen te lopen. Nu hebben we involutie: er is een zitmaatschappij; je zit op school en kantoor, voor de computer/ tv, in de auto/trein, aan tafel enz.,enz. Ze willen ons klein maken, hier James, compleet met schapen: https://www.youtube.com/watch?v=Ew7Zkkucos8. Je zegt een oprecht persoon, zingen doe je staand, de energie komt binnen in een rechte lijn en als je loopt geef je energie aan de aarde plus je krijgt energie en beweging. Hier Bob(als je teveel drinkt kan je niet meer recht lopen):https://www.youtube.com/watch?v=RhJ0q7X3DLM Pakte net mijn dochters t-shirt uit de droogtrommel,op de label staat: No Time!

  2. Bob Marley is vandaag precies 38,5 jaar geleden vermoord. Hij is nu een natural mystic flowing through the air en wil nog telkens iedereen samenbrengen in Liefde. Geboren als Nesta (wat messenger betekent) Robert Marley. Omdat hij een zwart/wit dropje was, witte vader, bruine moeder begreep hij beide zijden maar het donkere ras had meer ondersteuning nodig omdat die mensen een minderwaardigheidscomplex toebedeeld hadden gekregen. Door Marley en Haile Selassie kregen ze weer trots en eigenliefde, een voorwaarde voor wereldvrede, we zijn allemaal evenveel waard. Als mensen wisten hoeveel Goddelijke kracht ieder heeft en wat er mee bereikt kan worden….. De wereld kan in één klap veranderd worden in een liefdevolle samenleving! Het aardse bestaan is een leerschool en we hebben allemaal dezelfde fouten gemaakt, maar mensen zitten gevangen in geheime clubjes, chantagepraktijken en slecht geweten. Life is for-giving, sharing and caring. Love, honest love. Laten we allemaal samen zingen, dansen en het licht opnemen en als vloeibaar goud over moeder aarde verspreiden. Met veel goede mensen vermenigvuldig en vermenigvuldig je de kracht ontelbaar en alle negatieve krachten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Bob Marley elf mei 2020: ONE HEART: https://www.youtube.com/watch?v=O0NentNBRlQ

  3. Hoi akoeta ,Bob Marley hij stierf in het Cedars of Lebanon ziekenhuis in Miami (nu University of Miami Hospital) op 36-jarige leeftijd aan uitzaaiingen van een melanoom.

  4. ikzie, ikzie wat jij niet ziet. Bob was te machtig, trok meer mensen dan Billy Graham, de evangelist (zielen vanger) aan op de zelfde dag. Hij gebruikte cannabis, antikanker en voetbalde elke dag plus danste er op los! https://gedachtenvoer.nl/2018/05/12/bob-marley-overleden-aan-kanker-of-gewoon-een-kogel-van-de-cia-de-storm/ en hier is een ex -Wailer (ze hebben samen een halfzus): https://urbanislandz.com/2015/09/26/bunny-wailer-rita-marley-murdered-bob-marley-reggae-news/ Robert was geboren als een pion voor de Jesuïten, zijn vrouw werd hem toegespeeld (geboren in Cuba) om hem te indoctrineren met Haile Selassie is God die in Ethiopia veel kerkhervormingen tot stand heeft gebracht en scholing. Zijn platenproducer Island Records Blackburn maakte o.a. Grace Jones’ Slave to the Rhythm en het begint met: Rhythm is both the song’s manacle (hand/voetboei) and its demonic charge! /www.youtube.com/watch?v=Z0XLzIswI2s Van 1985 en we worden eindelijk wakker.

    1. Hoi akoeta, ik heb niet gezien wat jij hebt gezien,dus ik ga nu even zien wat jij hebt gezien.Maar ik weet van mijzelf ,na het kijken dat ik zal denken WAT IS WAARHEID? 🙂

  5. Ik zie het ook niet altijd hoor en ben haast overal ingetrapt, maar het leven is een toneelstuk en we spelen allemaal telkens verschillende rollen. Sommigen spelen dat ze rijk zijn, maar dat zijn ze niet echt, sommigen spelen in een film van Hollywood en dan hebben de toneelspelers een contract waarin staat wat ze moeten doen, ook in hun “vrije tijd”, met wie ze trouwen, met wie ze moeten aanpappen (bespioneren), aan welk zogenaamd liefdadigheidswerk ze zich moeten koppelen enz.,enz. De machtigste werkgever, die alle touwtjes in handen heeft is het Jezuïetennetwerk en hun trouwste dienaren zijn de Joden want die zijn gewend aan een almachtige en wrede god. Overal zijn die dienaren binnengedrongen: kerk, kunst, kranten, regeringen, ziekenhuizen en het geldsysteem. Opdrachten komen van hogere kringen, net als het leger en uiteindelijk komen ze van geslepen negatieve krachten die zeer intelligent zijn omdat ze de hele evolutie hebben meegemaakt en niet geëvolueerd zijn van een vorige levensgolf. Het principe is verdeel en heers, onnatuurlijkheid om ons te verzwakken en veel leugens. Het goede nieuws is dat iedereen à la minute voor het Goede kan kiezen en dan nemen we meteen al die astrale geesten mee in de vloedgolf van liefde wat leven betekent. Alles op aarde heeft waarde en is om van te leren. Dus drinken we hier, want in de hemel is geen bier. Proost!!! https://www.youtube.com/watch?v=GgnClrx8N2k

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.