Advertentie

Vijanden bestaan niet!


x

Vijanden bestaan niet!

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Vijandsbeelden worden geïndoctrineerd.. Van jongs af aan wordt de meeste mensen geleerd dat we in een vijandig aardse omgeving leven, waarbij alles en iedereen een vijand kan zijn, waar men zich tegen moet verdedigen en die bevochten moet worden. Dit betreft niet alleen mensen maar ook de ons leven schenkende natuur en de Aarde waar het leven zich in vele uitingsvormen ervaarbaar laat zijn. In ons ruimtevaarttijdperk wordt het vijanddenken zelfs op de ruimte geprojecteerd. Om de praktische uitvoering van dit denken te kunnen doen, moet die vijand in eerste instantie aan alle kanten bespioneerd, uit elkaar geplozen en gecontroleerd worden. Om uiteindelijk vernietigd te kunnen worden..!

Zie hier de basisinspiratie voor de oorlog tegen de mensheid, die door satanische tegenkrachten aan de mensheid is opgedrongen. Deze tegenkrachten ervaren de goddelijke scheppingskracht in de mensheid als haar grootste en meest beangstigende vijand, omdat deze in wezen niet op een zuivere en natuurlijke wijze te controleren is. Daarmee beschouwen zij de mensheid als haar grootste vijand, waar zij doodsbang voor zijn.

Die angst is hun enige middel waar zij mensen dusdanig mee kunnen beïnvloeden, dat zij bang voor zichzelf en haar innerlijke scheppingskracht worden. Iedere vorm van controledrang is onzuiver, want de essentie van het leven is dat het zich in vrijheid volgens innerlijke ontwikkelingsprincipes kan ontvouwen.

Het manipulatief introduceren van vijandsbeelden is een beproefde methode om bevolkingen angst aan te jagen en ‘vrijwillig’ in de door de elite gewenste dictatoriale richting te drijven, als cowboys die een kudde koeien opjaagt. Historisch gezien blijkt het aantal vijandsbeelden onuitputtelijk te zijn. In meerdere vorige artikelen heb ik dit beschreven (HIER).

Angst en stress de meest ziekmakende factoren
Wanneer de mensheid voortdurend beziggehouden wordt met angst en daardoor continu in de stressmodus staat, dan zal zij vergeten wat haar door goddelijke Liefde geïnspireerde bestemming is. Ze zal alleen maar bezig zijn met overleven, of door geestelijke en fysieke uitputting het loodje leggen. De ware bestemming van de mensheid, zoals deze in vele sprookjes, sagen en legenden beeldend weergegeven wordt, blijkt wonderen te kunnen verrichten.

Door alle uitingsvormen van onvoorwaardelijke Liefde, kan de Aarde tot een hernieuwd paradijs worden omgevormd. Een paradijs waar voor iedereen onvoorwaardelijke Liefde, zich uitend in Waarheid, Schoonheid en Zuiverheid als basiskwaliteiten, ervaarbaar kunnen zijn. Deze kwaliteiten zijn een geestelijk energetische schepping van de hoogste trillingsfrequenties.

In mijn artikel ‘Alles zal vergaan, het Licht en de Liefde blijven zegevierend bestaan!’ (HIER), ben ik ingegaan op de onoverwinnelijke kracht van het Leven en de daaraan ten grondslag liggende LIEFDE. Iets dat in de Oud-Perzische cultuur ten tijde van Zarthustra in de Zend Avesta verwoorde opdracht aan de mensheid doorklinkt:

Draag het licht naar de aarde.

O mens, gij zijt tussen het licht en de duisternis geplaatst.

Wees een strijder voor het licht.

Houdt van de aarde,
zodat zij tot een stralende edelsteen wordt.

Herschep de plant.
Herschep het dier.
Herschep u zelf.

Voortschrijdend inzicht ten aanzien van de evolutionair historische bewustzijnsontwikkeling van de mensheid laat zien, dat deze mensheidsopdracht door de tegenkrachten misvormd is in haar tegendeel. De verduisterende werking van het door tegenkrachten geïnspireerde materialisme heeft de mensheid steeds meer aan de materiële ‘werkelijkheid’ gebonden, waardoor het Licht vanuit de geestelijke werkelijkheid bijna niet meer in het bewustzijn van mensen kan doordringen.

Geestelijke misvormingen ten behoeve van ’total control’…
De tegenkrachten kunnen, door hun onvermogen om iets nieuws te scheppen, niet anders dan aan die basiskwaliteiten hun satanisch misvormende uiting te geven. Waarheid wordt tot leugen, bedrog en misleiding gemaakt. De historische voorbeelden daarvan zijn onuitputtelijk. Een tekenend voorbeeld in de BV VerNederland is het huidige Coronabeleid (HIER en HIER). Het psychopathisch liegen en misleiden door beleidsmakers en de, hen aansturende maffia van bankiers, multinationals en gekochte wetenschappers, is een heel trieste uiting ervan.

Het is gericht op een totale controle van de mensheid en men tracht dit programma aan de mensheid te slijten door te doen voorkomen alsof voor haar bestwil is. Daar de meeste mensen erg gevoelig zijn voor de stem van autoriteiten, zullen zij zich ook gedwee als makke schapen naar het slachthuis laten leiden. In mijn vorige artikel ‘Wateroorlog in de maak’ (HIER) ben ik hier dieper op ingegaan.

In dat artikel gaf ik aan dat deze oorlog op alle levensgebieden wordt gevoerd. Het doel van deze oorlog is om het grootste deel der mensheid van planeet Aarde te laten verdwijnen en haar een enkele reis naar een door lage energiefrequenties verduisterde eeuwige jachtvelden op te dringen. Alles dat een uiting van het leven is, wordt daarbij misbruikt om de mensheid door middel van angstinductie en kunstmatig ontstane afhankelijkheid in een gewenste slavenpositie te manipuleren.

Hun belangrijkste middel is echter een totale controle over alle fundmentele levensvoorwaarden en leven ondersteunende faciliteiten en daarmee de mensheid in een volledige afhankelijkheidspositie te plaatsen.

Schoonheid wordt lelijkheid
De meest essentiële kwaliteit van een vergeestelijkte Liefde is dat deze in haar uitingen altijd een bepaalde mate van natuurlijke Schoonheid laat zien. De vergeestelijkte mens zal dit in al zijn/haar scheppingen ook tot uitdrukking brengen. Men kan dit absoluut niet ervaren in de door tegenkrachten geïnspireerde scheppingen. Of het nu architectuur, kunst of welke sociaal-culturele scheppingsvorm dan ook is, zullen deze door de invloed van de tegenkrachten op geen enkele wijze schoonheid laten ervaren. Want een levenloos mechanisch gefundeerd rationeel/analytisch denkkader, dat door de tegenkracht Ahriman is geïnspireerd, zal nooit de Schoonheid van de levenssamenhang kunnen weerspiegelen.

De volgende reactie van Guido onder mijn eerder gepubliceerde artikel ‘Project Bluebeam in overdrive’ (HIER) geeft duidelijk weer waar het in deze verwarrende tijd om gaat:

GuidoJ. schreef:

Wat ik bij alle beschouwingen vaak mis, is de idee, dat wij een ONLOSMAKELIJK ONDERDEEL zijn van dátgene wat dynamiek is van Het Leven. Dus ook de Aarde en ‘de natuur’.. Dat laatste als belachelijk voorbeeld, waarbij gesproken wordt over ‘de mens en de natuur’.. Idiotie. De consequentie van die verbondenheid, in relatie/combinatie met onze Schepperskracht, maakt dat de dynamiek-van-verandering op een ESSENTIEEL ‘NU-punt’ plaatsvindt. M.a.w. dat er geen ‘straks’ of ‘morgen’ is, maar een dynamisch veranderend NU-in-JOU…

Beetje abstract allemaal wellicht, maar wat ik bedoel te zeggen, is dat de Christus-energie bijvoorbeeld helemaal NIET BUITEN JE KAN ZIJN.. Begrijp je.. We zijn dus allemaal VEEL EN VEEL KRACHTIGER dan we beseffen/geloven/weten. Daarom ook die aanhoudende manipulatie van onze geesten.. OM ONS KLEIN TE HOUDEN in mentaal-scheppende processen.. WIJ SCHEPPEN DUS DE CHAOS..

En DUS… Dus is er maar heel weinig nodig, noem het ZELF-VERTROUWEN, om de wereld NU te veranderen.. In de dynamiek die wij ‘vandaag’ noemen.. Een klein beetje zelf-vertrouwen, elimineert ook het gevoel, dat we ‘ER NIET TOE DOEN’… Vergelijk het met een sportwedstrijd, een boek schrijven of een huis bouwen.. Zelfvertrouwen doet ‘naar-binnen-keren’.. En JA DAN… Dan is het proces van chaos-manifestatie al aan het keren..

Niet vergeten dat onze ONLOSMAKELIJK verbinding met de Christus-energie, de BRONkracht in onze zielen, Liefde wil manifesteren.. En dat de chaos die we zien, de manifestatie IS, van de RETURN OF LIGHT ON PLANET EARTH..

Een van de meest krachtige fenomenen, om de creatiekracht IN jezelf te bewonderen én te versterken, is SYNCHRONICITEIT.. Jezelf dus ‘overgeven’ aan the Flow.. Luisteren, voelen, manifesteren op basis van intuïtief luisteren naar wat ‘indruk maakt’ in het NU.. Dan -en dat is zo logisch als wat ook- kun je de ‘samenhang’ voelen en er ‘dus’ ook op in/aanhaken.. Jezelf in dié energie wentelen en het wonder beleven van ‘toeval’.. (Vergeet nooit dat het altijd JOUW toeval is.. En ook dát zegt eigenlijk alles..!)

Ahoo..”

Geestelijke oorlog
Wat Guido in zijn reactie benadrukt is, dat de oorlog tegen de mensheid in wezen een geestelijk/spirituele oorlog is. Om daardoor toegang tot de menselijke ziel te verkrijgen en deze uiteindelijk van binnenuit te vernietigen. Dit vernietigingsproces vindt op een voor de mens onbewust niveau plaats (HIER en HIER). Daarom wordt deze oorlog, door middel van sociaal programmerende beelden en woorden, ook op een onbewust niveau gevoed.

Een weergave van een schijnwerkelijkheid, die een manipulatief karakter heeft. Manipulatie houdt in dat er een onvrijwillige beïnvloeding plaats vindt die als uitgangspunt heeft om de ontvanger van deze beïnvloeding in een door anderen bepaalde richting te sturen, zonder dat men het bewust doorheeft. Omdat vooral kinderen hier gevoelig voor zijn, worden zij ook met veel in tekenfilms en videogames e.d. verborgen beelden gebombardeerd.

Veel films van de grootste kindervriend, Walt Disney, staan bol van dit soort beïnvloedende beelden. Het gaat hierbij vooral om seksueel getinte beelden (HIER en HIER). Het heeft een onvrije binding aan de materiële liefde tot gevolg. Een op identificatie met lichamelijk gebonden lusten gebaseerde levenshouding wordt in het verdere leven uitgebouwd en zielsmatig vastgezet door een overvloed aan erotiserende boodschappen via media en andere uitingen van brood en spelen.

Een van de vele voorbeelden van uiterst bedenkelijke Disney-uitingen. Onmogelijk dat dit door de ‘keuring’ bij Disney is geglipt.

Daar de via de televisie overgebrachte beelden in mijn jeugd geen of nauwelijks een rol speelden, omdat we geen TV hadden en ik die nu nog steeds niet heb, heb ik deze programmering op een andere wijze ervaren. Waar het hier om gaat is dat de hoogste uiting van de vergeestelijkte Liefde wordt ontkracht en aan een lager instinctieve uitingsvorm wordt gebonden. Waardoor de scheppende kracht van die Liefde teniet wordt gedaan.

Een beeld van de werkelijkheid is echter niet hetzelfde als de werkelijkheid, zoals ik dat in een vorig artikel heb beschreven (HIER). Daarom is het van wezenlijk belang om de eigen waarnemingen kritisch te blijven beschouwen, ervan uitgaande dat niets is wat het lijkt en niets lijkt op wat het wezenlijk is. Henry Makow laat wat dit betreft zijn kritisch licht schijnen op kopstukken binnen de anti-vaxbeweging (HIER).

Angst voor de individuele scheppingskracht
Angst voor de scheppingskracht van het Leven doet de door Christus geïnspireerde onvoorwaardelijke Liefde zich dus in het tegendeel omvormen. Rudolf Steiner zei hierover het volgende:

“Door niets zal de mensheid méér haar ondergang tegemoet gaan, dan wanneer de idealen van ras, volk en bloed zich voortplanten. Door niets wordt de werkelijke vooruitgang van de mensheid méér tegengehouden, dan doordat uit vroeger eeuwen afkomstige, door luciferisch-ahrimanische krachten geconserveerde leuzen de idealen der volkeren gaan overheersen. Terwijl het werkelijke ideaal in de zuiver geestelijke wereld en niet in het bloed zou moeten worden gevonden.”

Rudolf Steiner’s visie op een nieuwe sociale ordening
Aansluitend bij bovenstaande een citaat uit de nieuwsbrief van Kaypacha, die hij iedere week met zijn Pele-report verstuurt:

”100 jaar geleden zei Rudolf Steiner dat het materialisme zou opstaan om de spirituele wereld ongeldig te maken, en het was aan ons, als bewuste spirituele wezens, om het te herkennen en ONZE SPIRITUELE PRAKTIJK BIJ te houden. Ik zie dit als de belangrijkste taak die voor ons ligt, volharden terwijl je misschien weinig steun krijgt, of erger nog, spot of oordeel alles probeert ongeldig te maken, behalve de fysieke, tastbare wereld van de vijf fysieke zintuigen. Dit is de ‘strijd’.

Het is om standvastig te blijven in onze inspanningen om onze broeders en zusters te leren dat er meer is dan het oog, het oor, de neus en de mond. We zijn meer dan fysieke lichamen als gevolg van verval bij het overlijden, maar veeleer oneindige spirituele wezens die deze derde dimensie bezoeken, waardoor ‘dood’ wordt teruggebracht tot een andere zielservaring in plaats van het angstaanjagende einde.

De angst voor de dood is de wortel van de angst en de bron van alle andere menselijke angsten. Het wordt nu afgetapt en gebruikt om de bevolking te manipuleren. Dit zal zich blijven verspreiden en versterken totdat de mensheid zichzelf ERVAART als meer dan wat hen is verteld dat ze is. Dit is waar WIJ in beeld komen. Ik hoop dat je elke gelegenheid aangrijpt om het glorieuze wonder van de levende, heilige, goddelijke (en onzichtbare) intelligentie te delen, te waarderen, te onthullen en te vergroten, die zoveel van de poppenkast orkestreert waarvan velen geloven dat het de ‘realiteit’ is. .”

Moge je innerlijk de magie van de spirituele wereld ervaren en dat licht naar buiten schijnen, onze prachtige moeder aarde en al haar bewoners verlichtend. Dit zal zich blijven verspreiden en versterken totdat de mensheid zichzelf ERVAREN als meer dan wat hen is verteld dat ze zijn. Dit is waar WIJ in beeld komen. Ik hoop dat je elke gelegenheid aangrijpt om het glorieuze wonder van de levende, heilige, goddelijke (en onzichtbare) intelligentie te delen, te waarderen, te onthullen en te vergroten, die zoveel van de poppenkast orkestreert waarvan velen geloven dat het de ‘realiteit’ is.

Moge je innerlijk de magie van de spirituele wereld ervaren en dat licht naar buiten schijnen, onze prachtige moeder aarde en al haar bewoners verlichtend. Dit zal zich blijven verspreiden en versterken totdat de mensheid zichzelf ERVAART als meer dan wat haar is verteld dat ze is. Dit is waar WIJ in beeld komen.

Ik hoop dat je elke gelegenheid aangrijpt om het glorieuze wonder van de levende, heilige, goddelijke (en onzichtbare) intelligentie te delen, te waarderen, te onthullen en te vergroten, die zoveel van de poppenkast orkestreert waarvan velen geloven dat het de ‘realiteit’ is.”Moge je innerlijk de magie van de spirituele wereld ervaren en dat licht naar buiten schijnen, onze prachtige moeder aarde en al haar bewoners verlichtend.”

Vernieuwend sociaal-maatschappelijk initiatief
Om de mensheid te ondersteunen in haar bewustwording van een alles doordringende geestelijke werkzaamheid introduceerde Steiner aan het eind van WOI het geestelijke principe van de Sociale driegeleding. In mijn eerder geschreven artikel ‘Een ziek systeem produceert zieke mensen’ (HIER) ben ik daar dieper op ingegaan. Het komt neer op het onderscheiden van drie autonome gebieden binnen het sociale organisme van de menselijke samenleving, die alle hun eigen wetmatigheid hebben, maar elkaar onderling wel ondersteunend kunnen beïnvloeden. Citaat uit het hiervoor genoemde artikel:

Sociale driegeleding
De sociale driegeleding onderscheidt in de samenleving drie gebieden:

    1. het gebied waarin de individuele mens zich ontwikkelt en vaardigheden oefent of uitoefent; dit is het geestesleven (culturele leven) waar vrijheid noodzakelijk is om ontwikkeling mogelijk te maken
    2. het gebied waarin mensen samenleven en wetten en regels vormen; dit is het gebied van het rechtsleven waar gelijkheid (= gelijkwaardigheid, AZ) moet gelden
    3. het gebied waarin mensen zorgen voor elkaars behoeften; dit is het gebied van de economie waar broederschap het heersende principe zou moeten zijn.

Deze drie gebieden zouden in de samenleving op eigen benen moeten staan, dat wil zeggen dat in ieder gebied het eigen principe (respectievelijk vrijheid, gelijkheid en broederschap) nageleefd wordt. Het is de taak van het democratisch vormgegeven rechtsleven om de zelfstandigheid van de drie gebieden door wetgeving te beschermen of te bewaken. De sociale driegeleding werd in 1917 voor het eerst verwoord door Rudolf Steiner.” (BRON)

Alle drie gebieden zijn onherkenbaar door de satanische wereldoverheersers in een uniform staatsmodel samengevoegd. Waarbij de economie, waar broederschap zou mogen heersen, zich als een ziekmakend kankergezwel door het gehele sociale organisme van de mensheid heen heeft gevreten. Jan Saal legt in deze volgende video (HIER en alleen op YouTube te bekijken), uit hoe binnen de antroposofie geld wordt gezien. Wie meer over Jan Saal’s visie op de economie wil lezen, kan dat via zijn website (HIER) doen.

Hij schrijft op zijn website ook meer over de sociale driegeleding. Ook verwoordt Staal daar de voor een gezond sociaal organisme van vitaal belang zijnde sociale hoofdwet, zoals die door Rudolf Steiner is verwoord.

”Sociale hoofdwet van Rudolf Steiner:
“Het welzijn van een geheel van samenwerkende mensen is des te groter, naarmate de enkeling minder aanspraak maakt op de opbrengsten van zijn prestaties, dat wil zeggen, naarmate hij meer van deze opbrengsten aan zijn medewerkers afstaat en naarmate meer van zijn eigen behoeften niet door zijn eigen prestaties, maar door de prestaties van de anderen worden bevredigd.”

Drie verschillende soorten geld
Net zoals er binnen het sociaal maatschappelijk organisme drie verschillende gebieden te onderscheiden zijn, is dat binnen de financiële bloedstroom van dat organisme ook zo. De verschillende soorten geld die te onderscheiden zijn, zijn schenkgeld, leengeld en koopgeld.
Het schenkgeld betreft een soort van geld dat is vrijgemaakt van egoïsme bevorderende energetische eigenschappen. Het is bedoeld om sociaal vernieuwende initiatieven, die vanuit het Vrije Geestesleven ontstaan, financieel mogelijk te maken en de vruchten daarvan ten goede te laten komen aan het geheel.
Het leengeld doet dat ook, maar dan op een minder onvoorwaardelijke wijze.
Het koopgeld dient om mensen in hun vervulling van de fundamentele levensbehoeften te kunnen laten voorzien.

De verwezenlijking van Steiner’s geestelijk sociale inzichten paste echter niet binnen de overheersingsagenda van de door satanisme geïnspireerde geopolitieke elite. Het ontstaan van de Russisch bolsjewistische revolutie, zorgde ervoor dat de mensheid gevangen werd gezet in het vijanddenken. De daarna ontwikkelende geopolitieke verhoudingen versterkten dit denken tot op de dag van vandaag. Vijandsbeelden in velerlei vormen ontstonden en vergingen weer. De vijanden werden echter steeds onzichtbaarder, met uiteindelijk de oorlog tegen niet bestaande micro-organismen en de daarvan afgeleidde cyber-virussen als sluitstuk.

De door het WEF aangekondigde en inmiddels afgeronde valse vlagoperatie ‘Cyber Polygon 2021’ nam alvast een voorschot op wat er door de geesteszieke heersers op deze planeet is gepland (HIER). Het is nu maar zien wanneer deze valse vlagoefening zich in het dagelijkse leven zal gaan manifesteren, zoals dat met meerdere valse vlagoefeningen het geval was (HIER). Feit is dat het allemaal bijdraagt aan de toenemende chaotisering van het sociale organisme van de mensheid, met verstrekkende levensbedreigende gevolgen.

Wij en zij, wullie en zullie
We bevinden ons nu middenin de uitrol van deze agenda. Velen hopen dat het nog te keren is. Anderen zijn minder optimistisch. Verreweg de meeste mensen weten niet eens dat deze agenda bestaat, dus werken zij onbewust mee aan de uitvoering ervan. Waardoor er in het circuit van de meer wakkere mensen de discussie betreffende hoe die groep nog te beïnvloeden is, regelmatig in kracht zwelt. Maar werkt het überhaupt wel om mensen te willen beïnvloeden en hen te willen overtuigen van het eigen gelijk. In mijn beleving dus niet!

Mijns inziens is het alleen mogelijk, door zelf een ervaarbaar voorbeeld te zijn van het naleven van de individueel ontvangen moreel/ethische levensprincipes, een andere vernieuwende werkelijkheid te leven. De bewustwordingsgolf die het bewustzijn van de mensheid in toenemende mate overspoelt kan niet door individuele ego’s gestuurd worden. Het is nu juist de essentie van het vernieuwende Bewuste ZIJN, dat het vrijlatend is.

Dat het een ieders positie respectvol accepteert. Men kan wakker zijn ten aanzien van de buitenwereld, maar als daar geen wakkerheid ten aanzien van de individuele binnenwereld aan ten grondslag ligt is die uiterlijke wakkerheid op drijfzand gebaseerd.

Meervoudige dimensionaliteit
We kunnen dus pas op een vernieuwende wijze leven als onze innerlijke ontwikkeling zich voortdurend vernieuwd en mee stroomt met het eeuwig veranderende en zich vernieuwende leven. Wezenlijke vernieuwing kan dus alleen plaatsvinden als het medium ervan zich ook voortdurend vernieuwd.

Wat betekent dat alle vastgeroeste denkbeelden, meningen, overtuigingen en de daaraan gekoppelde emotionele overlevingspatronen van het ego zijn doorzien, doorleefd en uiteindelijk door de transformatie ervan zijn losgelaten.

Zelf bevind ik me nog midden in dit proces en heb gaande mijn weg geleerd, dat ongeduld en het forceren van het transformatieproces één van de grootste obstakels is om dit proces zich op een natuurlijk authentieke wijze te laten ontvouwen. Het belangrijkste hierbij is het ontwikkelen van een grenzeloos vertrouwen in de innerlijke ondersteuning van de geestelijke wereld, dus de BRON in het hart. Daarom herhaal ik hier nog maar weer eens de woorden die Rudolf Steiner hierover sprak:

Wij moeten (mogen, AZ) uit de ziel weren,
alle angst en vrees die op de mens afkomt vanuit de toekomst.

Wij moeten (mogen, AZ) kalme helderheid verkrijgen,
in alle gevoelens en gewaarwordingen omtrent de toekomst.

Wij moeten (mogen, AZ) met volstrekte gelijkmoedigheid uitzien,
naar alles wat ons tegemoet zal komen.

Wij moeten (mogen, AZ) steeds bedenken dat, wat er ook komt,
ons gegeven is door een wereldleiding vervuld van wijsheid.

Dat is het wat wij in onze tijd moeten (mogen, AZ) leren,
te leven vanuit een vertrouwen, zonder een enkele bestaanszekerheid.

Het vertrouwen in de altijd aanwezige hulp in de Geestelijke Wereld.

Waarlijk iets anders is in deze tijd niet mogelijk, willen we de moed niet verliezen.
Laten we ons daarom geducht scholen en streven, naar het Ontwaken van ons Innerlijk!”

Vertrouwen hebben in het Leven, dat eeuwig is, is gezond makend en gezond houdend. Twijfel aan het leven, maakt vatbaar voor de dood, die in wezen slechts een overgang naar een andere staat van leven, c.q. staat van Bewust ZIJN is. Tijdens het aardse leven kunnen we dit al helpen te verwezenlijken door ons bewust van de aardse dualiteit te overstijgen. Waardoor we vanzelf gaan leven vanuit een ruimere geestelijke dimensie. Zie zelf maar welke naam je daar aan wilt geven. Die naam is echter slechts een benoeming ervan en daardoor een verwijzing ernaar. Vijanden bestaan alleen in een gesplitst bewustzijn. Het is daarom van wezenlijk belang het hoofd helder, stil en koel te houden en op een nondualistische wijze vanuit het hart liefdevol te ZIJN!

– Keane – Somewhere Only We Know –

Arend Zeevat

18 juli 2021

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.