Advertentie

Project Blue Beam in overdrive..!!


X
X

Technologische wonderen..

Project Blue Beam in overdrive

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Eigenlijk heb ikzelf altijd een beperkt technisch inzicht en weinig kwaliteiten op dat vlak gehad. Toch hebben technologische ontwikkelingen me altijd wel geïntrigeerd. In de tijd dat ik veel op de luchthaven Schiphol werkte (eind jaren 70), keek ik met veel oprechte verwondering naar hoe met name de grotere vliegtuigen opstegen en landden. Het feit dat ik niet begreep hoe die technologie werkte was de basis voor mijn verwondering. Maar dat zal voor meerdere niet exact wetenschappelijk geschoolden misschien ook wel zo zijn.

Eigenlijk is alles een wonder voor zover het buiten de bekende geïndoctrineerde denkkaders en een daardoor beperkt begripsvermogen valt. Daarnaast heeft het natuurlijk ook met de innerlijk ontwikkelde afstemming te maken. Ben je meer georiënteerd op de rationeel/analytisch mannelijke linker hersenhelft van je brein, of op de meer op verbinding en samenhang gerichte vrouwelijke rechter hersenhelft. Dit maakt een wezenlijk verschil in de beleving van het leven.

Sciencefiction-films hebben ook een zekere aantrekkingskracht op mij gehad. Deze hielden vaak een rooskleurig ingevuld beeld in van een door moderne technologie bepaalde toekomst. Of ze hielden een zeer bekende projectie in van het gevecht tussen het goede en het kwade en projecteerden dit op de in haar wezen onbegrepen kosmische ruimte, waarin de Aarde is ingebed. Vaak werden er dan mistroostige en ellendige maatschappelijke omstandigheden aan gekoppeld. Daarmee zijn zij de basis geworden van het aloude western-thema: ‘Good guy versus bad guy’.

Wat dus een polariserende projectie is van de aardse niet begrepen dualistische uiting van de kosmische heelheid en eenheid. In dit artikel wil ik verschillende technologische ontwikkelingen bij elkaar brengen, die nu en in de nabije toekomst een grote invloed op de mensheid zullen hebben, Waardoor er een completer beeld kan ontstaan. Het zal echter een-poging-tot zijn en verre van volledig.

Technologie als opgedrongen zegen
Je kunt een naïef en onschuldig kind lange tijd zoet houden met allerlei verleidelijke zaken, die een weerspiegeling zijn van de in het kind onbewust aanwezige behoeften. De innerlijke ontwikkelingsdrang zal dat kind daar echter vaak op een natuurlijk evolutionaire wijze overheen laten groeien.

De zelfbenoemde managers van de mensheid, die volkomen onterecht aanspraak maken op de rol van opvoeders, hebben er veel baat bij om de mensheid op het niveau vast te zetten van een afhankelijk en autoriteit benodigd kind. De monopolisering van alle fundamentele levensbehoeften en alles wat nodig is om deze te vervullen is in handen gekomen van een kartel van multinationals, banken en de aan hen gelieerde club van superrijken. Vanuit deze door leugen, bedrog en misleiding geroofde machtspositie hopen zij het gehele leven van mensen te kunnen beheersen en controleren.

Er is door deze ‘opvoeders’ in de loop der eeuwen heel wat werk verzet, om de volwassenwording van de mensheid te dwarsbomen en in een andere richting te (mis)leiden. Gezien het feit dat jongere kinderen voornamelijk op basis van een beeldbewustzijn het leven ervaren, heeft men er alles aan gedaan om daarbij aan te sluiten. En hebben dat beeldbewustzijn op oneigenlijke gronden misleidend gecultiveerd. Zo is er in de 20ste eeuw door de dragende technologische ontwikkelingen een kunstmatig geschapen beeldcultuur ontstaan, waar we al vele tientallen jaren in verschillende uitingen volop van kunnen ‘genieten’.

Misleidend technologische mogelijkheden; zegen voor de mensheid?
Men heeft ontdekt dat de gevoeligheid voor beelden een ideale mogelijkheid heeft geboden en nog steeds volop biedt, om manipulerende boodschappen via deze kunstmatig technologisch gefundeerde beelden op een onbewust niveau bij de mens binnen te brengen (HIER). De gehele film- en reclame-industrie heeft deze kennis op een waanzinnige wijze weten uit te buiten. Waardoor er een soort van cultus is ontstaan rond trends, modehypes en andere massapsychologische fenomenen.

Er is een gedragspsychologische wetenschap gebaseerd op deze collectief beïnvloedende methodieken, die sociale programmering wordt genoemd. Meerderen hebben daar over geschreven, waaronder ik zelf (HIER en HIER). De beeldtechnologie heeft zich sinds haar ontstaan op exponentiële wijze verder ontwikkeld. Iedere nieuwe ontwikkeling hield nieuwe mogelijkheden in zich om de mens op een nog dieper onbewust niveau te beïnvloeden en dus te kunnen manipuleren. Het grootste deel van die technologie was bedoeld om de mens in toenemende mate te vervreemden van zijn natuurlijke omgeving en zijn goddelijke oorsprong.

Hem het Bewust ZIJN te ontnemen deel uit te maken van een groter voedend en vervullend geheel. Iedere nieuwe technologische mogelijkheid bood de kans om dit op een steeds dieper niveau van menselijk onderbewustzijn te doen. De nieuwe mNRA-technologie voert dit misleidende spel van betekenis- en zingeving weer een stap verder. Samen met de 5G-technologie heeft deze onvrij makende technologie een voor de ‘opvoeders’ van de mensheid ongekende mogelijkheid geboden tot het uitbreiden van haar controle over zowel de innerlijke als uiterlijke levensomstandigheden van mensen.

Zegen voor de mensheid?
Die technologie zou een dusdanige zegen voor de mensheid zijn, dat daarmee alle ontstane problemen op velerlei maatschappelijke vlakken opgelost zouden kunnen worden. Dat zou allemaal ook best wel zo uit kunnen werken. Ware het niet, dat het niet getransformeerde menselijk egocentrisme de oorspronkelijk misschien goed bedoelde technologie gebruikt om juist de eerder benoemde geest onderdrukkende aspecten verder te cultiveren en uit te buiten. Niet goed bedoelende en moreel zwaar vervuilde handen en geesten hebben de technologie ingezet om de menselijke levenskracht en creativiteit te kapen. Waardoor die technologie eerder tot een vloek dan een zegen voor de mensheid is geworden.

Door materialisme bepaalde ontwikkelingen
De door het materialisme beheerste technologische ontwikkelingen zijn, vanwege hun in essentie blokkerend effect op de evolutionair menselijke groei, steeds ingezet op een instinctief primaire basis. Waardoor het gebruik van een in potentie bevrijdende technologische ondersteuning van de evolutionaire ontwikkeling van de mens, werd omgevormd tot een verslaving bevorderende krachtenwerking. Daarbij wordt er telkens ingespeeld op de primair instinctieve behoeften van de mens, maar vervult deze niet op een dieper niveau.

Zij komt slechts tegemoet aan een snelle instant bevrediging van die primaire behoeften. De diepere op wezenlijke zielvervulling gerichte behoeften zijn daardoor naar de onbewuste achtergrond verdwenen. Van daaruit trachten zij door hun opgedrongen schaduwbestaan, mensen wakker te maken voor hun wezenlijk bevrijdende karakter.

Kortom de innerlijk moreel/ethische ontwikkeling van de menselijke ziel heeft geen gelijke tred gehouden met de uiterlijk technologische ontwikkelingen, die door een rationeel/analytische wetenschap aan de mensheid is opgedrongen. Het heeft deze ontwikkelingen binnen een oud feodaal machtssysteem geplaatst. Waardoor een elite van financieel en eigenlijk occult/satanisch ingewijden er hun machtsvoordeel aan zouden hebben. Technologie werd daardoor tot een machts- en controlemiddel. Het Corona-psychotische heden laat dit ook duidelijk zien. Maar dit psychotische heden is natuurlijk niet zomaar ontstaan.

Corona-psychotische tussenstap
De behoefte aan controle en beheersing van de mensheid is bij een satanisch geïnspireerde elite zo groot, dat zij hun plannen voor de controle over de gehele mensheid, niet onder stoelen of banken hebben verborgen. In het begin van de uitvoering van hun agenda wel, want men wilde zoveel mogelijk vanuit het verborgene werken. Dat zou hen de grootste invloed bieden op het collectief onderbewuste van de mensheid.

Maar helaas voor hen is het bewustzijn van de mensheid zich dusdanig aan het verruimen, dat de beïnvloedende middelen uit het verleden, nu niet meer of minder werkzaam zijn. Met de in hun ogen behaalde successen tijdens de Corona-psyschose, zijn zij echter overmoedig geworden en doen geen enkele moeite meer om hun plannen en doelen te verbergen. Getuige de volgende profetische uitspraak van ver voor de Corona-psychose:

 “Zodra de kudde de verplichte gedwongen vaccinatie accepteert, is het game over! Ze zullen alles accepteren – gedwongen bloed- of orgaandonatie – voor het ‘grotere goed’. We kunnen kinderen genetisch aanpassen en steriliseren – voor het ‘grotere goed’. Beheers de geest van schapen en jij controleert de kudde. Vaccinmakers kunnen miljarden verdienen, en velen van u in deze zaal zijn vandaag investeerders. Het is een grote win-win! We dunnen de kudde uit en de kudde betaalt ons voor het leveren van vernietigingsdiensten. Nu, wat eten we voor de lunch? “

Henry Kissinger – 25 februari 2009
(toespraak voor de Raad van de Wereldgezondheidsorganisatie over Eugenetica,  (Bron)

Kissinger laat door zijn uitspraak meer dan duidelijk de mindset van de satanische elite zien.

Oneigenlijk verkregen occulte kennis..!
De occulte kennis van de elite is zo groot dat deze met geestelijk geweld verkregen kennis de gehele psychisch/emotionele opmaak van de mens betreft. Alle op mensen toegepaste martel- en mindcontrol-technieken zijn in feite gewetenloze onderzoeken, om de zielsmatige draagkracht en het daarmee verbonden psychisch/emotionele breekpunt van mensen te onderzoeken.

Het is gebaseerd op het demonisch misbruiken van occulte wijsheden. Daaruit is een kennis ontstaan, die het de zelfbenoemde opvoeders der mensheid gemakkelijker maakt om de mens op een steeds subtieler niveau onbewust te kunnen beïnvloeden. Een kennis die in dienst staat van de satanische opruimingsagenda van hen die de draadjes van het opgevoerde marionettenspel in handen hebben. Dat zijn natuurlijk de bekende verdachten, waar al heel veel over geschreven is.

Verlichtende technologie?
De agenda van de modern ontwikkelde technologie is, dat het oorspronkelijk geestelijke fenomenen en kwaliteiten met behulp van de wonderen der moderne technologie veruiterlijkt heeft. Wanneer die wonderen op een gecontroleerd misleidende wijze aan de mensheid worden getoond, dragen zij het psychisch/emotioneel gemanipuleerde karakter van een kunstmatig geschapen werkelijkheid in zich. Het is allemaal gericht op de fysieke zintuigen en de misleidende show die daar voor op te voeren is.

Holografische technologie heeft een nieuwe mogelijkheid toegevoegd aan het wapenarsenaal in de oorlog voor het controleren van de menselijke ziel. Zij is bedoeld om subtiel energetische beelden met een misleidende door externe souffleurs ingefluisterde inhoud als reële werkelijkheid voor te toveren aan een onwetend publiek. Holografische projecties zijn in de laatste jaren bij een groter publiek bekend geraakt.

Dat gebeurde eerst door ze te verpakken in op vermaak gerichte shows. Martin Vrijland besteedde op zijn site een artikel aan een dergelijke show (HIER). Het gaat hier om een Nieuwjaarsshow in Seattle. Het laat een enorm visueel spektakel zien waar ook actuele Corona-psychotische ontwikkelingen in symbolische vorm in opgenomen zijn. Het is een werkelijk waanzinnig overweldigende en indrukwekkende show, waar dus veel symboliek in te herkennen is.

– Space Needle New Year 2021 –

Moreel/ethische dilemma’s
Aangezien de gangbare wetenschap per definitie amoreel is, maakt zij zich ook niet druk over de mogelijk voor mensen kwalijke gevolgen van nieuwe technologieën. Vanuit haar intellectueel superioriteitsdenken acht die wetenschap zich ver verheven boven moreel/ethische vraagstukken. Daar zijn immers de religies, met hun ‘geestelijk’ geïnspireerde levensrichtlijnen voor bedoelt en die religies zijn door de moderne wetenschap al lang overbodig gemaakt. Het regulier wetenschappelijk denken gaat ervan uit dat zij ver verheven is boven morele kwesties als goed en kwaad.

Maar de grootste misleidende truc van de duivel is, dat hij ontkent zelf te bestaan. Vandaar dat ieder nieuwe technologische innovatie met veel gejuich en lof wordt gepresenteerd. De duistere schaduwkanten ervan worden bewust buiten beschouwing gelaten. Daar ligt de grootste misleiding. Het grootste deel der mensheid is, qua inzicht en begripsvermogen, op het niveau van een kind vastgezet. Daarom is het een appeltje/eitje-verhaal voor de zelfbenoemde managers van de maatschappij om hun nieuwe technologieën uit te rollen.

En deze voor een onwetend publiek op te voeren en hen in verbazende verwarring en bewondering oproepende emoties mee te nemen in het technologische konijnenhol van Alice. Hierbij gaat het om het overweldigende effect van het bombardement op de menselijk fysieke zintuigen, die alles dat door hen waargenomen wordt als werkelijkheid beschouwen.

Het komt op hetzelfde neer als het effect van misleidende trucs die goochelaars, illusionisten en magiërs hebben op het bewustzijn van mensen. Daarbij gaat het om op cruciale momenten de aandacht af te leiden, zodat de truc zijn optimale uitwerking kan hebben.

(Kijk eens naar deze video, waarin de grote waarschijnlijkheid besproken wordt, dat de vliegtuigen van 911, HOLOGRAFISCHE PROJECTIES waren, mogelijk rondom MILITAIRE DRONES)

Maatschappij vormende illusionisten
Een van de grootste misleidende trucs van de managende magiërs is natuurlijk de creatie van geld uit gebakken lucht (HIER, HIER en HIER). De meest basale illusie waar onze gehele maatschappij op is gebaseerd, is de illusionaire overtuiging dat het geld een werkelijke waarde heeft. Je kunt er immers van alles en nog wat mee kopen. Met iedere geldelijke besteding en de daarmee verworven goederen en/of diensten, wordt deze overtuiging bevestigd en bekrachtigd. Omdat bijna iedereen verleid is om daarin te geloven, gelooft ook bijna iedereen daarin.

Zo hebben de geldmagiërs eeuwen lang de mensheid voor de gek weten te houden en haar tot slaaf weten te maken van hen. Nu deze geldfabel door henzelf op een georkestreerde wijze ten einde wordt gebracht, weten zij via de in hun bezit zijnde gangbare media op een meesterlijke manier de algemene aandacht af te leiden van de werkelijke oorzaak ervan.
De Corona-psychose en alles wat daardoor ogenschijnlijk teweeg wordt gebracht is voor hen die zeer welkome afleiding, die de omvorming van de menselijke samenleving tot een medisch communistische werelddictatuur tot stand moet brengen. Zodat zij als hoofdverdachten van dit geheel buiten beeld weten te blijven.

Helaas is het zo dat als je die illusie doorziet, je er nog lang niet vrij van bent. Je zult immers aan geld moeten zien te komen om in leven te blijven en je eventuele gezin van een onderkomen en voedsel moeten voorzien. Het is de sociaal/economische fuik waar we allen direct vanuit de baarmoeder onwetend ingezwommen zijn. We hebben daar vanaf de wieg tot het graf mee te dealen.

Gedwongen’ meegenomen worden in het systeem
Momenteel is er bij de meer bewuste mensen veel te doen over het dragen van een Corona-psychotisch masker. Het dragen van zo’n masker zou je deel uit laten maken van een satanisch inwijdingsritueel en daarmee je slavenstatus bevestigen. Maar sta voor de aardigheid eens stil bij hoe vaak je de economische slavenstatus bevestigd door het doen van al dan niet noodzakelijke boodschappen.

Het door een al dan niet hard werken veroverde economische status kunnen voorzien in de vervulling van fundamentele levensbehoeften en behoeften die op pure hebzucht zijn gebaseerd, is op zich al een bevestigende daad van de macht van de moneymakers. Dat is hoe het is voor het merendeel der mensheid. De mensheid is een financiële en energetische melkkoe!

Helaas ook nog te veel voor mij. Hoewel ik op mijn wijze een bijdrage heb willen leveren aan het ontstaan van alternatieve geldsystemen, zoals de LETS (Lokaal Economisch Transactie Systeem) in verschillende woonplaatsen en de Gelre in de regio Arnhem. Ook in mijn huidige geïsoleerde leefomgeving aan het letterlijke eind van VerNederland, heb ik enig onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om hier een LETS-systeem op te zetten. Daar bleek echter niet voldoende animo voor te zijn. C’est ca.

– Astrology for the Soul May 26th, 2021 –

Technologisch vermaak
Maar nu even terug naar de illusionaire werkelijkheid die nieuwe technologische mogelijkheden voor ons in petto hebben. De laatste jaren wordt dus in allerlei op vermaak gerichte shows aan ieders ogen getoond welke misleidend technologische ontwikkelingen er mogelijk zijn. Het lijkt op een onbewust trainingsprogramma, waar men de mensheid op een ogenschijnlijk onschuldige wijze vertrouwd wil maken met deze misleidende technologie. Zij die deze shows bijwonen en genieten van de oneindige mogelijkheden die de zich steeds verder ontwikkelende magisch lijkende technologie bieden, vergapen er zich vanuit hun slaaptoestand aan.

Zij worden langzamerhand zonder het te beseffen daarmee in het technologische konijnenhol van Alice gesleurd. Zij beseffen echter niet hoe ze op een mensonwaardige wijze voor de gek worden gehouden en geconditioneerd worden in het accepteren van een misleidend technologische schijnwereld. Deze lijkt niet de beperkingen te hebben die bekende fysieke wereld kent. De uitspraak dat niets is wat het lijkt en ook vooral niets lijkt wat het is, wordt nu op een niet te bediscussiëren wijze in toenemende mate duidelijk.

Waar mondt dit in uit?
De grote vraag is natuurlijk waar dit technologische trainingsprogramma de mensheid naar toe wil leiden. Laten we er gewoon vanuit gaan dat de moderne technologie al veel verder is in haar toepassingen, dan ons wordt verteld. In geheime laboratoria wordt al decennia gewerkt aan het perfectioneren van technologieën waarmee mensen bedrogen, gemanipuleerd, gecontroleerd en beheerst kunnen worden. De Corona-psychose, die al dan niet in een Chinees laboratorium is bekokstoofd, heeft China in ieder geval de mogelijkheid gegeven (met medewerking van internationaal opererende satanisch maatschappelijke managers) om haar dictatoriaal technologische controlemechanismen wereldwijd uit te rollen. Dit als voorbereiding op de implementatie van een globaal medisch communistische controlestaat (HIER).

Eerder dit jaar werd door Chinese gezondheidsautoriteiten bij de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) een verzoek ingediend. Dit verzoek behelsde het verkrijgen van de mogelijkheid, om via deze organisatie de door de Chinees communistische partij opgestelde controlemechanismen wereldwijd tot standaard te maken. Zij onderbouwde dit verzoek door te verwijzen naar het succes dat China heeft geboekt in het onder ‘controle krijgen’ van de binnenlandse verspreiding van de Corona-psychose (HIER). Citaat uit dit artikel:

Zoals Peking het ziet, creëert de Covid-19-pandemie een venster voor een radicale wereldwijde transformatie, waarbij nog steeds nieuwe technologieën en technische normen worden gevormd. Volgens Dai Hong, directeur van de Tweede Afdeling Industriële Standaarden van China’s National Standardization Management Committee in 2018, “geeft dit de Chinese industrie en standaarden de kans om de rest van de wereld te overtreffen.”

Dat is toch duidelijke taal, of niet?

Langzaam dood kokende mensheidskikker
De mensheidskikker is in de afgelopen eeuwen langzaamaan op velerlei wijzen voorbereidt om uiteindelijk dood gekookt te worden. Dit alles om met een overweldiging door verschillende technologisch opgeroepen ‘uiterlijke’ fenomenen, die buiten het gangbaar geïndoctrineerde referentiekader liggen, een geestelijk shockeffect op te leveren. Alwaar de satanisch geïnspireerde maatschappijmanagers hun voordeel mee denken te kunnen behalen. Zij zullen de mensheid influisteren welke betekenis die ogenschijnlijk uiterlijke fenomenen hebben.

Het komt in feite neer op de zoveelste uiterst verleidelijke misleiding die de mensheid wordt voorgehouden. In feite is het weer de volgende toepassing van het Hegeliaans dialectische principe van probleem-reactie-oplossing. Ik kan me voorstellen dat velen bij het lezen van het voorgaande zichzelf af zullen vragen waar ik het in godsnaam over heb. Ik heb het hier over de grootste en meest satanische misleiding, die de elitair maatschappelijke managers nu aan het opbouwen zijn.

In mijn vorige artikel ‘Vrijheid is geen ruilmiddel!’ heb ik verwezen naar de belangrijkste spirituele gebeurtenis van onze tijd. Namelijk de etherische wederkomst van Christus..! Een groot deel van aan de materie verslaafde mensheid gaat ervan uit dat dit op een fysiek niveau gaat plaatsvinden. Net zoals gelovigen binnen andere religies ook een heilsverwachting hebben ten aanzien van de komst van een door hen erkende Redder. De wederkomst van Christus, Krishna, Imam Mahdi, Maitreya Buddha en de door Joden verwachte messiaanse koning van Israël zijn alle in de toekomst geprojecteerde beelden van een spirituele Redder.

De grootste en meest schadelijke misleiding
Het opbouwen van de misleiding gebeurt vanzelfsprekend met behulp van elkaar ondersteunend technologische middelen. Daarbij komen vele in de nieuwe media beschreven zaken bij elkaar, zoals HAARP, chemtrails, vaccinazies, 5G etc. In een volgende fase zullen er meerdere golven van angstporno worden uitgerold, waarbij verschillende maatschappelijke gebieden zullen worden betrokken. Zoals de economie, voedselvoorziening (HIER) en vele andere. Klaus Schwab heeft immers eerder al aangekondigd dat er een wereldwijde cyberaanval zal komen, met ingrijpende sociaaleconomische gevolgen.

Voeg daar de door de Corona-psychose, een eventueel nieuwe pandemische angstpsychose (HIER en HIER), kunstmatig opgewekte natuur extremen en de daardoor ontstane panische ontreddering aan toe en je hebt de ideale kunstmatig geschapen omstandigheden, die de mensheid zullen doen smeken om redding. Zeker als er ook allerlei tekorten ontstaan van fundamenteel noodzakelijke diensten en goederen (HIER).

In het kader van de presentatie van de voorzegde komst van een ‘redder/herder’ zal er een spectaculaire visuele show aangeboden worden. Compleet met innerlijk gehoorde boodschappen die de wederkomst van Christus met een misleidend holografische projectie in de lucht tracht te ensceneren. Deze redder/herder zal de goedgelovige en uiterlijke autoriteitsgetrouwe schaapskudde naar de slachtbank leiden en haar ontdoen van enige vorm van bewustzijn. Wij, de goyim, zitten bij deze show allemaal op de eerste rang. Afhankelijk van onze innerlijke afstemming zullen we hierbij toeschouwer of een deelnemend geslacht (bloed)offer zijn.

In de arena?
De satanisch geïnspireerde managers van de mensheid zitten echter in hun super beveiligde loges van de wereldarena en zien met een demonisch genoegen toe hoe de ogenschijnlijk weerloze mensheid in die arena op velerlei manieren worden afgeslacht. Het satanisch technologische project van het presenteren van de redder/herder is al decennia in ontwikkeling en draagt de naam Project Blue Beam (HIER en HIER). Zoals ik in een eerder gepubliceerd artikel (HIER) heb aangegeven woedt er een oorlog tegen het ware christendom. Deze oorlog is gericht op het met wortel en tak uitroeien van dat ware christendom.

Hieronder een vertaald lang citaat uit het laatst hiervoor gelinkte artikel ‘WHAT IS PROJECT BLUE BEAM?’:

PROJECT Blue Beam –

DOOR LICHT EN GELUID TE GEBRUIKEN WIL MEN DE PLANEET LATEN GELOVEN DAT ER OF EEN BUITENAARDSE INVASIE KOMT OF DE TWEEDE KOMST VAN CHRISTUS DIE DE NIEUWE WERELDRELIGIE ZAL INITIËREN.

Het beruchte NASA Blue Beam Project heeft vier verschillende stappen om de new age-religie te implementeren met de antichrist aan het hoofd. We moeten niet vergeten dat de new age-religie het fundament is van de nieuwe wereldregering, zonder welke de dictatuur van de nieuwe wereldorde volkomen onmogelijk is. Ik herhaal dat: zonder een universeel geloof in de new age-religie zal het succes van de nieuwe wereldorde onmogelijk zijn!  Daarom is het Blue Beam Project zo belangrijk voor hen, maar tot nu toe zo goed verborgen.  

De eerste stap betreft het opsplitsen van alle archeologische kennis. Het behandelt de opzet van kunstmatig veroorzaakte aardbevingen op bepaalde precieze locaties op de planeet waar, zogenaamd, nieuwe ontdekkingen eindelijk aan alle mensen de dwaling van alle fundamentele religieuze doctrines zullen verklaren. (Met behulp van o.a. HAARP-technologie opgewekt, AZ) De vervalsing van deze informatie zal worden gebruikt om alle naties te laten geloven dat hun religieuze doctrines al eeuwenlang verkeerd worden begrepen en verkeerd worden geïnterpreteerd.

Psychologische voorbereidingen voor die eerste stap zijn al geïmplementeerd met bekende films/series zoals ‘2001: A Space Oddessy’ en de Star Trek-serie en niet te vergeten de megakraker ‘Star Wars’, die allemaal te maken hebben met invasies vanuit de ruimte en het samenkomen van alle naties om de indringers te verdrijven. Een laatste film, ‘Jurrassic Park’, gaat over de theorieën van evolutie en beweren dat Gods woorden leugens zijn.

Wat in de eerste stap belangrijk is om te begrijpen, is dat die aardbevingen verschillende delen van de wereld zullen treffen waar wetenschappelijke en archeologische leringen hebben aangegeven dat er geheimzinnige mysteries zijn begraven. Door dat soort aardbevingen zullen wetenschappers die geheimzinnige mysteries opnieuw kunnen ontdekken die gebruikt zullen worden om alle fundamentele religieuze doctrines in diskrediet te brengen.

Dit is de eerste voorbereiding op het plan voor de mensheid, want wat ze willen doen is de overtuigingen van alle christenen en moslims op de planeet vernietigen. Om dat te doen, hebben ze een vals ‘bewijs’ uit het verre verleden nodig dat alle naties zal bewijzen dat hun religies allemaal verkeerd zijn geïnterpreteerd en verkeerd zijn begrepen.

De tweede stap omvat een gigantische ‘ruimteshow’ met driedimensionale optische hologrammen en geluiden, laserprojectie van meerdere holografische afbeeldingen naar verschillende delen van de wereld, die elk een ander beeld ontvangen volgens het overheersende regionaal, nationaal religieuze geloof. De stem van deze nieuwe “god” zal in alle talen spreken. Om dat te begrijpen, moeten we het onderzoek van verschillende geheime diensten van de afgelopen 25 jaar bestuderen.

De Sovjets hebben een geavanceerde computer geperfectioneerd, ze zelfs geëxporteerd, en ze voorzien van de kleinste fysio-psychologische bijzonderheden op basis van hun studies van de anatomie en elektromechanische samenstelling van het menselijk lichaam, en de studies van de elektrische, chemische en biologische eigenschappen. van het menselijk brein. Deze computers werden ook gevoed met de talen van alle menselijke culturen en hun betekenissen. De dialecten van alle culturen zijn via satellietuitzendingen in de computers ingevoerd.

De Sovjets begonnen de computers te voeden met objectieve programma’s zoals die van de nieuwe messias. Het lijkt er ook op dat de Sovjets – de mensen van de nieuwe wereldorde – hun toevlucht hebben genomen tot suïcidale methoden met betrekking tot de menselijke samenleving door elektronische golflengten toe te wijzen aan elke persoon, elke samenleving en cultuur om suïcidale gedachten op te roepen als de persoon zich niet houdt aan de voorschriften van de nieuwe wereldorde. Er zijn twee verschillende aspecten van stap twee.

De eerste is de ‘space show.’ Waar komt de space show vandaan? De ruimteshow, de holografische afbeeldingen zullen worden gebruikt in een simulatie van het einde waarin alle naties scènes zullen zien die de vervulling zullen zijn van wat ze wensen om de profetieën en vijandige gebeurtenissen te verifiëren. Deze zullen vanaf satellieten op de natriumlaag worden geprojecteerd, ongeveer 100 kilometer boven de aarde. We zien af en toe tests, maar ze worden UFO’s en ‘vliegende schotels’ genoemd. Het resultaat van deze opzettelijk geënsceneerde gebeurtenissen zal zijn om de wereld de nieuwe ‘christus’, de nieuwe messias, Matraya, te laten zien voor de onmiddellijke implementatie van de nieuwe wereldreligie.

Er zal genoeg waarheid aan een nietsvermoedende wereld worden opgedrongen om hen in de leugen te haken. “Zelfs de meeste geleerden zullen worden misleid.” Het project heeft het vermogen van een apparaat geperfectioneerd om een enorm aantal mensen op te tillen, zoals in een opname, en de hele groep naar een never-never-land te brengen. We zien tests van dit apparaat bij de ontvoering van mensen door die mysterieuze kleine buitenaardse grijzen, die mensen uit hun bed en door ramen naar wachtende moederschepen rukken.

Het berekende verzet tegen de universele religie en de nieuwe messias en de daaropvolgende heilige oorlogen zullen resulteren in het verlies van mensenlevens op een schaal die nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid denkbaar was.

Het Blue Beam Project zal doen alsof het de universele vervulling is van de profetieën van weleer, een even belangrijke gebeurtenis als die 2000 jaar geleden plaatsvond. In principe zal het gebruik maken van de lucht als een filmscherm (op de natriumlaag op ongeveer 60 mijl), aangezien laser genererende satellieten in de ruimte gelijktijdige beelden projecteren naar de vier windstreken van de planeet in elke taal en dialect volgens de regio. Het behandelt het religieuze aspect van de nieuwe wereldorde en is misleiding en verleiding op massale schaal. Computers (en AI, AZ) zullen de satellieten coördineren en de reeds aanwezige software zal de luchtshow uitvoeren.”

Onze George had het er maar druk mee, om te laten zien dattie erbij hoort!

De luchtlagen zijn in de afgelopen decennia met behulp van chemtrails uitvoerig geprepareerd om als projectiescherm te dienen. De chemtrails bevatten verschillende stoffen die onder andere een reflecterende werking hebben.

Enige satanische mogelijkheid
Het is de enige mogelijkheid die de satanisten hebben om met behulp van technologie een schijnwerkelijkheid op te roepen, die een exact duister tegenbeeld is van ware geestelijke gebeurtenissen. Zij die de fysieke wereld en binnenkort dus een holografisch geprojecteerde illusie voor werkelijk willen nemen, zullen misleidt en meegenomen worden in het duistere rijk van satanische tegenkrachten. Daarom is het juist nu heel belangrijk om de individueel geestelijke zintuigen te ontwikkelen, of door er open voor te staan zichzelf ervaarbaar te laten zijn.

Het is dus nu een absolute noodzaak om de eenzijdige gerichtheid op de ‘fysieke’ werkelijkheid los te laten en de wereld te gaan ervaren door ons geestesoog. Dus ons derde oog, dat op lichamelijk niveau verbonden is met de pijnappelklier of hypofyse. Juist dit geestesoog is door allerlei toevoegingen in voedsel en bijvoorbeeld de fluor in tandpasta volkomen verkalkt. Waardoor dat oog afgesneden werd van de mogelijkheid tot een geestelijk schouwen.

Voor velen zal er wat dit betreft nog veel innerlijk werk te verrichten zijn en voor anderen minder of geen. Maar het is een grote steun te weten dat ieder individueel mens innerlijk wordt ondersteund op het ontwikkelingsniveau waar men is. Manuela van der Knaap beschrijft in haar volgende artikel opnieuw welke kosmische krachtenwerkingen momenteel het menselijke Bewuste ZIJN ondersteunen (HIER). Zij gaat hierbij in op de zon- en maansverduisteringen die er in deze tijd plaatsvinden. Citaat uit dit artikel:

ORDO AB CHAO… ‘Orde uit Chaos’.. Dus.. EERST DE CHAOS CREËREN en vervolgens ‘liefdevol’ de hulp aanbieden in de vorm van.. ORDE.. Maar doe wat ze zeggen, ‘anders loopt het mis’.. Alle schapen verzamelen..!!

Openstellen voor het nieuwe..

Het is belangrijk dat we gehoor geven aan de nieuwe impulsen en niet blijven hangen in angsten voor vernieuwing en daardoor terugvallen in de oude patronen. De eerste instinctieve reactie bij grote vernieuwing is vaak om met angst te reageren, waardoor de veiligheid van de groep of de omgeving gezocht wordt. Vanuit angst maak je dan een terugval in het oude, onder het mom van: Beter het kwaad verduren dat je kent, dan je openen voor het hoger Zelf en nieuwe inzichten. Het is voor het komende jaar echt nodig om moedig te zijn en je open te stellen voor het nieuwe.

We kunnen echt niet meer terug naar het oude. Het oude is geknakt, we moeten door naar de nieuwe horizon. En daarin liggen kansen en vele bedreigingen, maar blijf door bewegen vanuit jouw eigen idealen en wat jou van binnenuit drijft en wat werkelijk van waarde en belangrijk is voor jou. Bij stilstand kom je in de klauwen van iets buiten jezelf waar je je dan aan vastklampt. Vertrouw, volg je intuïtie en je trekt dan de realiteit aan met gelijkgestemden.

Spiegel van gebroken dromen

Vol idealen en dromen
Levenslust en blijheid
Ben ik naar de aarde gekomen
Me ontwikkelen willend in vrijheid

Aardse realiteit zo bizar
Met toenemend kwaad
Materialistisch en star
Die vrijheid verslaat

Leven verwordend tot karikatuur
Kunstmatig en dood
Menselijkheid onder vuur
Afgevoerd via de goot

Het leven dat leven wil
Ontmoet steeds meer zielloosheid
Valt in versnelling stil
In levenloze treurigheid

Moeilijk om in vertrouwen te blijven
Als er geen dierbaren om je heen zijn
Ik in eenzaamheid lijk te verstijven
Ondergaand intense levenspijn

Verlangend naar schoonheid, waarheid en liefde
Naar intens verwarmend licht
Dat duisternis doorkliefde
Is het leven in mij dan ook gezwicht?

Toch blijf ik telkens tot hetzelfde komen
Raak ik het vertrouwen niet kwijt
Kijkend in aardse spiegel van gebroken dromen
Heb ik van mijn komst hier nog steeds geen spijt

Arend Zeevat

* * *

– Loreena McKennit – Dante’s Prayer –

Blijf dus wakker voor alle uiterlijke misleidingen. Deze geestelijke oorlog kan alleen gewonnen worden door vrede met jezelf te sluiten.

Arend Zeevat

28 mei 2021

* * *

 

24 gedachten over “Project Blue Beam in overdrive..!!

 1. Ik zou niet op jouw artikel reageren als het niet zo was dat de te verwachten,’laatste kaart’ op het punt staat getrokken te worden. Ooit een keer samen besproken.
  Nu de psychologische houdgreep waarin veel te veel mensen zijn gehouden, n.l. de plandemie, kennelijk heeft gewerkt zodat miljoenen zich hebben verleid tot het nemen van een proefkonijn inenting met griezelige uitwerking, is er ook een deel wat twijfelt. Om deze twijfelaars op een andere manier aan te pakken is een andere flankaanval langs psychologische wijze bedacht.
  Het thema, ‘De aanval vanuit de ruimte’, wordt nu op allerlei manieren voorgekookt vooral door massabeïnvloeding Hollywood. De zobie-mode is voorbij en heeft z’n werk gedaan (kijk naar die mondkapjesdragers met ingepeperde angst). Nu is het tijd voor de aanval,’from outer space’.
  Op een bepaald moment ga je taal die ‘ze’ spreken, herkennen en snap je de methodiek.
  Dus de laatsten moeten op hun rug en smeken om een oplossing vanuit ‘vadertje staat’. Dit zij de taaisten en hebben bewezen niet gevoelig te zijn voor de plandemie-aanpak en moeten heftiger worden bewerkt. Inmiddels is bij meerderen duidelijk dat ‘de staat’ geen zorgzame vader is maar meer een incestueuze viezerik.
  Al met al is zowel de plandemie als ieder andere op de directe emotie toegespitste methodiek een ultieme intelligentietest en testmethode om te zien hoe het zit met de verbinding van het ik en het grote Alles.

  1. Inderdaad Rob, de toenemende onthullingen over het bestaan van buitenaards leven door de regering van de VS past geheel in dit plaatje. Vanzelfsprekend doet de grootste religieuze autoriteit in voornamelijk het westen ook een duit in de buitenaardse zak. Zij zullen in het kader van de NWO wel moeten, want alle religies moeten nu eenmaal opgaan in de religie voor alle mensen. One world, one relegion, one economy onder leiding van ……?

   Hieronder een link naar een artikel uit 2013 waarin besproken wordt hoe het Vaticaan meewerkt aan de overgang naar een religieus leider voor de gehele mensheid van buitenaardse oorsprong:

   https://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican108.htm

   Citaat uit dit artikel:

   (…)”In Exovaticana, Chris Putnam and Tom Horn predict that the new Pope, Francis I, will soon announce the existence of extraterrestrial life, among whom an alien “savior” will emerge to ‘reinvigorate’ Christian teachings!

   Putnam and Horn, successfully predicted in their last book, the best-selling Petrus Romanus: The Final Pope is Here, that Pope Benedict would resign rather than die in office.

   They based their prediction on St Malachy’s, Prophecy of the Popes.

   According to Putnam and Horn, Francis is the final Pope, “Petrus Romanus”, who will oversee the dissolution of the Catholic Church as predicted in St Malachy’s prophecy, by announcing an extraterrestrial “savior”.

   Putnam and Horn claim to have documented the research and evidence supporting their startling prediction in their new book, “Exovaticana”:

   Following the release of their 2012 best-seller “Petrus Romanus: The Final Pope Is Here,” Tom Horn and Cris Putnam were inundated with invitations from around the world to be interviewed on radio, television, and in print media.

   These included segments in The History Channel’s “Countdown to Apocalypse,” a special feature on Canada’s largest Christian channel VisionTV titled “I Prophesy: The Apocalypse Series,” invitations to Rome to discuss with Italian media their findings on René Thibaut (a Belgian Jesuit whose meticulous analysis of the Prophecy of the Popes predicted the arrival of Petrus Romanus in this era), and dozens more.

   But that was just the first part of the story.

   In Exo-Vaticana, the investigation goes into high gear with findings far more disturbing than the authors expected to find.

   NOW, FOR THE FIRST TIME, “EXO-VATICANA” REVEALS…

   Unveiled! The Vatican’s astonishing plan for the arrival of an alien god

   Disclosed! Secret files in the Vatican library on the reality of the alien presence

   Found! The private document detailing the Vatican’s position on the extraterrestrials

   Revealed! Project LUCIFER and the hidden quest for “Fallen Star”

   2013! The year top astronomers say the alien world and its inhabitants will be divulged

   Uncovered! The Collins Elite, Occultism, and a covert breeding and hybridization program

   The incredible family secret Tom Horn has kept concealed all his adult life!

   What Government and Vatican Officials told the authors about the reality of UFOs, ETIs

   The Vatican’s Top Astronomer finally interviewed by Horn & Putnam

   Nick Pope, Bruce Maccabee, Stanton Friedman, Jesse Marcel Jr. and others weigh in

   Back to Cydonia! The truth behind the face on Mars and artificial structures on other worlds

   In Exo-Vaticana: Petrus Romanus, PROJECT LUCIFER, and the Vatican’s astonishing exo-theological plan for the arrival of an alien savior, internationally acclaimed investigative authors Thomas Horn and Cris Putnam break the greatest story of our time and expose the elitists and intellectuals who are planning mankind’s assimilation under a coming ‘savior,’ one whom the prophet Daniel foresaw as “an alien god.”

 2. Dag Arend,

  Er klinkt veel begrijpelijke boosheid uit je tekst. Misschien ook wel gerechtvaardigde angsten. Het gaat niet goed met de wereld en met de mensheid in het bijzonder.

  En de technologische wonderwereld dendert door met toenemende snelheden… op naar een volstrekte controle van ieders doen en laten of misschien toch naar totale ontreddering en chaos. Geen wonder dat er meer en meer behoefte is aan een Verlosser. Het Christendom heeft het Verlossingsmysterie ca 2000 jaar geleden voor het eerst op de kaart gezet en feestelijk uitgerold in de grote vieringen van Kerstmis en Pasen. Maar wie kent nog de innerlijke mysteries die deze feesten kenmerken.?

  Je schrijft over de vernietiging van het ware christendom dat sedert enkele decennia aan de gang is en uitgevoerd wordt door elitaire en intellectuele machtshebbers. Maar ik denk dat dit al eeuwen aan de gang is. In het verleden waren het voornamelijk de kerken zelf die het geloven onderschikt maakten aan hun macht en bezit en de mensheid in de ellende van armoe, ziekten en onkunde lieten verkommeren. Maar gelukkig werd iedereen die geloofde in de Here God en zijn Zoon die stierf aan het kruis voor onze zonden, aan het eind van het leven uit deze ellende verlost.

  Mijn vermoeden is dat dit tegenwoordig wat anders ligt. Er zij steeds minder mensen die geloof hechten aan God en kerk en navenant ook niet meer aan de Verlossing. Daarvoor in de plaats geloven mensen in de sprookjes van de technologie en de vooruitgang. Dat vergt een aangepaste Verlossings-mystiek, zoals ook uit jouw artikel blijkt. Maar net zo goed als de oude kerkelijke verlossing niet heeft gewerkt (tot nu toe0) denk ik dat ook de moderne technologische variant het niet gaat redden.

  Eerder geloof ik in het nagenoeg onstuitbare verval van de Aarde, door de ongelimiteerde uitbuiting van de natuur. Wanneer de mensheid dat niet wil inzien zal de natuur zichzelf reguleren, waardoor de ene catastrofe na de ander zal gaan plaatsvinden. Wellicht is er nog hoop. Misschien zijn er onder de machtshebbers nog mensen die uitgerekend hebben dat ze voor het geld dat de moderne verlossing zal gaan kosten de hele aarde, haar natuur en de mensheid zou kunnen redden.
  Hoe kunnen we deze gedachte promoten?

  s

  1. Wat ik bij alle beschouwingen vaak mis, is de idee, dat wij een ONLOSMAKELIJK ONDERDEEL zijn van dátgene wat dynamiek is van Het Leven. Dus ook de Aarde en ‘de natuur’.. Dat laatste als belachelijk voorbeeld, waarbij gesproken wordt over ‘de mens en de natuur’.. Idiotie.

   De consequentie van die verbondenheid, in relatie/combinatie met onze Schepperskracht, maakt dat de dynamiek-van-verandering op een ESSENTIEEL ‘NU-punt’ plaatsvindt. M.a.w. dat er geen ‘straks’ of ‘morgen’ is, maar een dynamisch veranderend NU-in-JOU…

   Beetje abstract allemaal wellicht, maar wat ik bedoel te zeggen, is dat de Christus-energie bijvoorbeeld helemaal NIET BUITEN JE KAN ZIJN.. Begrijp je.. We zijn dus allemaal VEEL EN VEEL KRACHTIGER dan we beseffen/geloven/weten. Daarom ook die aanhoudende manipulatie van onze geesten.. OM ONS KLEIN TE HOUDEN in mentaal-scheppende processen.. WIJ SCHEPPEN DUS DE CHAOS..

   En DUS… Dus is er maar heel weinig nodig, noem het ZELF-VERTROUWEN, om de wereld NU te veranderen.. In de dynamiek die wij ‘vandaag’ noemen.. Een klein beetje zelf-vertrouwen, elimineert ook het gevoel, dat we ‘ER NIET TOE DOEN’… Vergelijk het met een sportwedstrijd, een boek schrijven of een huis bouwen.. Zelfvertrouwen doet ‘naar-binnen-keren’.. En JA DAN… Dan is het proces van chaos-manifestatie al aan het keren..

   Niet vergeten dat onze ONLOSMAKELIJK verbinding met de Christus-energie, de BRONkracht in onze zielen, Liefde wil manifesteren.. En dat de chaos die we zien, de manifestatie IS, van de RETURN OF LIGHT ON PLANET EARTH..

   Een van de meest krachtige fenomenen, om de creatiekracht IN jezelf te bewonderen én te versterken, is SYNCHRONICITEIT.. Jezelf dus ‘overgeven’ aan the Flow.. Luisteren, voelen, manifesteren op basis van intuïtief luisteren naar wat ‘indruk maakt’ in het NU.. Dan -en dat is zo logisch als wat ook- kun je de ‘samenhang’ voelen en er ‘dus’ ook op in/aanhaken.. Jezelf in dié energie wentelen en het wonder beleven van ’toeval’.. (Vergeet nooit dat het altijd JOUW toeval is.. En ook dát zegt eigenlijk alles..!)

   Ahoo..

 3. Inderdaad is het MIJN toeval en ik moet dus persoonlijk de verantwoording aangaan: de toestand die mij toevalt te onderkennen, en tot een oplossing brengen.
  Daarmee is precies de kern van ons probleem samengevat. de Verlossing van welk kwaad dan ook , is een zuiver individuele en innerlijke zaak . Zodra je pogingen gaat doen om te bundelen raak je bijna automatisch in de chaos en tegenstrijdigheden. Verder is het zo dat de klassieke verlossing helemaal niet sexy is.
  Mijn eigen ervaring leert mij dagelijks hoe moeilijk het is om echt open te staan voor het toelaten van het verlossingsmysterie .

  De moderne variant met alle technologische toeters en bellen spreekt veel meer tot de verbeelding. Maar ik vermoed dat de problematiek blijft bestaan en zoals Guido dat ook bevestigd, kan alleen individueel (zelfvertrouwen) opgelost worden.

  Daarom is de vraag ‘hoe gaan we dit aanpakken’ wel haast een retorische. Ik denk dat er niet een echt antwoord bestaat. misschien is het wachten op de terugkeer van het licht op de planeet aarde de oplossing, maar wat als dat licht fake is ?

  1. Mag ik nog een voorzet geven? Een ‘oplossing’ aandragen, voor een niet-bestaand probleem.. 😉

   Het bijzondere voor mij is juist én/én…! De ‘een-same’ gewaarwording.. AL EEN zijn.. Dus je fellow men niet als ‘ander’ typeren maar als spiegel zien. Wat ik erop ‘projecteer’ krijg ik terug. Zo leer ik mezelf kennen..! En zo heeft de goddelijke Bron een manier gevonden zichzelf te kennen, door zich in oneindige stukjes op te splitsen, die ELK een eigen ervaring hebben.. En AL EEN bewust-worden als ze EEN SAAM zijn..
   Dus heb je het over de Oerknal, dan heb je er hier een… En met een OERKNAL VAN BEWUST-ZIJN zal het eindigen..

 4. Tja, een niet bestaand probleem…. In absolute zin natuurlijk helemaal waar, maar als geschapen mens valt het mij dikwijls heel moeilijk om goed gericht te blijven op de Bron/Schepper. De situatie is dan te vergelijken met een ontvangst toestel dat niet goed is afgestemd, waardoor een gigantische misleiding kan plaatsvinden.
  De bekendste truc van het Kwaad (Slang of Lucifer) is dat hij zichzelf als niet-bestaand heeft verklaard. En daar trappen veel mensen in en dat geldt vooral voor diegenen die een speciale gevoeligheid hebben voor het astrale.
  Maar heel erg mooi vind ik je gedachte dat ieder mens de ander kan zien als een spiegel.
  De filosoof/leraar Emanuel Levinas is een warm bepleiter van deze gedachte en heeft ook het een en ander in praktische zin uitgewerkt.
  Nog mooier vind ik je gedachte om als individueel mens deel te hebben aan het Beeld dat de Bron/God van Zichzelf verlangt te zien . Daarmee zijn we allemaal een stukje van die grote spiegel geworden en niet als een druppel in de oceaan., waardoor je eigenheid oplost.
  natuurlijk moet dat stukje spiegel helder zijn en dat is evenmin een gemakkelijke opgave.
  de woordspeling is natuurlijk prachtig. Ik heb ooit een stukje geschreven met als titel: niemand sterft alleen…

  1. Mooie en waardevolle reactie Zoeker. Het roept bij mij een beeld op uit de bijzondere film Samsara, waar ik heel veel van mijn eigen weg in herkende. De meest cruciale vraag die in die film wordt gesteld is. Wat is er nodig om een druppel op te laten gaan in de oceaan. Aan het eind van de film wordt het antwoord duidelijk. Namelijk overgave.

   Dit is in onze door controle bepaalde tijd, zowel op individueel als collectief niveau, natuurlijk heel bepalend. Durf jij je werkelijk en wezenlijk over te geven aan de kosmisch evolutionaire krachten die in je ziel werkzaam zijn of niet. Dat is jouw en ieders individuele keuze. Dat is de zo onbegrepen vrije wil. Waar het menselijk ego weer een in het eigen voordeel werkende versie van heeft gemaakt. Namelijk doe wat je wilt en wees gelukkig. Maar de grote vraag daarbij is natuurlijk of je ook bewust wilt wat je doet.

  2. Bij de weg. Problemen bestaan sowieso niet. Ze worden gemaakt, net zoals de daarop volgende reacties en de voorgestelde oplossingen.

  1. Hi ikzie. Eigenlijk bedoelde ik de speelfilm Samsara uit 2001. Deze gaat over boeddhistische monnik, die na jaren van afzondering terugkeert naar het klooster. Dan voelt hij de wens om het wereldse leven te leren kennen. Zijn zoektocht naar zijn eigen identiteit is de leidraad in de film. Is erg de moeite waard om te zien, met ook fantastische beelden en diepe wijsheden.

   Via de volgende link kun je de film bekijken. Helaas moet je wel reclame pop ups weg klikken.

   https://123series.net/movie/samsara-ookly/8065w6v

 5. Dag Arend,

  ik kom nog even terug op je voorlaatste bericht waarin je de vraag stelt:

  Durf jij je werkelijk en wezenlijk over te geven aan de kosmisch evolutionaire krachten die in je ziel werkzaam zijn of niet. Dat is jouw en ieders individuele keuze. Dat is de zo onbegrepen vrije wil
  het is een zeer essentiële vraag waarover veel nagedacht kan worden. b.v. over de noodzaak van die overgave. en die is voor mij buiten kijf.
  De schepper schept de wereld naar Zijn Beeld en Zijn Gelijkenis . Voor de natuur is dat eenvoudig, je bent dier, een plant of een boom en dat is het. De mens heeft de keuze mogelijkheid zich wel of niet naar dat Beeld en die Gelijkenis te laten vormen. Dat maakt het mens-zijn niet eenvoudig.,
  ik kan alleen maar zeggen dat ik de keuze snap en probeer die overgave te bereiken . soms lukt dat , vaker niet.

  1. Ja Zoeker, dat is het lot van het mens zijn. Evolutionaire ontwikkeling gaat ook niet volgens een rechte stijgende lijn. Het is een spiraalsgewijze ontwikkeling. Maar ook daar geldt de overgave aan wat er is en het loslaten van de door een egowil gestuurde drang om een resultaat te willen zien en de gerichtheid op het doel. De weg is het doel.

  2. Arend hoi 🙂 , je schrijft>>De schepper schept de wereld naar Zijn Beeld en Zijn Gelijkenis<>Voor de natuur is dat eenvoudig, je bent dier, een plant of een boom en dat is het. << in mijn gevoel is dat niet eenvoudig te noemen, zij waren er eerder dan de mens met al hun BEWUSTZIJN. In mij groeit het geloof dat alles wat ten einde komt, dus sterft, opgenomen wordt in de kosmos, ons levende vol van liefde bewuste universum, waar alles gerecycled wordt ( misschien hebben de zwarte gaten hier ook een rol in) en weer terugkomt naar de plaats waar het hoort.

 6. Op Zerohedge is een zeer verhelderend artikel gepubliceerd, waarin de belachelijkheid wordt aangetoond van de veronderstelling van een buitenaardse dreiging.

  https://www.zerohedge.com/technology/drivers-new-ufo-narrative-keep-absurdly-saying-they-could-be-dangerous-ets

  Citaat:

  ”The idea that a civilization could attain a level of advancement comparable to ours, successfully learn to share resources and collaborate enough to avoid wiping itself out, continue maturing for a very long time, master interstellar, intergalactic, and/or interdimensional travel, create aircraft that can operate in the way people who encounter them describe, and then fly across the universe to go kill a bunch of barely-evolved primates for some reason is just absurd on its face, and even if such a thing could happen it would have happened already. This is humans projecting their own particular madness onto a hypothetical species far more mature than our own, myopically assuming that our collective insanity is some kind of immutable quality of consciousness itself.”

  1. De rekensom van de bijna oneindige kansen, dat het WEL zo kan zijn, dat al die variabelen die genoemd worden, in één richting wijzen, namelijk die van (zeer regelmatig) bezoek van uiterst geavanceerde, intelligentere wezens aan Aarde, levert imo gewoon een 100% match op.

   Wat te maken heeft met de oneindigheid van het heelal en het miljoenen 9miljarden?)-jaren-tijdsverloop. Het aantal mogelijkheden is daardoor ook 100%..
   Waren zij echter van plan geweest de mensheid te doden, dan was dit al lang gebeurd natuurlijk. De gedachte dat we energetisch melkvee zijn voor parasitaire, super-intelligente wezens, is ook gekoppeld aan een zeer hoge waarschijnlijkheid vanuit die kans’berekening’.. (Kijk in dat verband naar het artikel van Harriet Algra over Adrenochrome https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-duivelse-agenda-en-de-naam-gates/ )

 7. Ja, ik dacht ik ga ook iets schrijven, maar na het lezen van bovenstaande berichten voel en denk ik maar 1 gedachte, het gaat over bewustzijn en het weten dat we allemaal 1 zijn ,1 met het universum , dat is de kracht die alles voortdrijft en indien verbonden( met je geest daar zijn,verbinding) dan voel je de kracht en het weten = kracht dat wij mensen niet alleen zijn. Maar wij mensen zijn aardse wezens die verdoemd zijn met lijden. Tja, dit zijn mijn gedachtes, en weet je ,nog een gedachte ,hoe zullen de mensen die nu de injectie in hun lichaam hebben, en die bewuster zijn geworden ,reageren wetende wat voor gif ze in hun lichaam meedragen.? Dat is pure chaos.

 8. Het Koninkrijk Gods is binnen in U! Ook boek van de vredesapostel Leo Tolstoi die geweldloos verzet aanbeval, waar o.a. Gandhi zijn ideeën van kreeg. Vertouw&Geloof in het Goede.
  Mindcontrol via beelden is erg machtig (nachtmerries bv). Filmen zijn een soort hypnotherapie: Zelf val ik meestal in sla(a)p en houd niet van stilzitten en concentreren voor uren! Met Pasen probeerde ik het weer: goede film ja, echt gebeurd, strijd van de kleine man tegen de geldmacht. Publieke Werken heet de Nederlandse film over Het Amsterdamse Victoria Hotel, waar 2 mensen zich niet wouden uitkopen, er werd om hun huisjes heen gebouwd. Het begon al met een verkrachting (meteen negatieve of [slechteriken] lust-gevoelens) van een dochter van zielige, hardwerkende en goedgelovige Joden in Drenthe. De hoofdpersoon was een vioolbouwer die in één van die twee huisjes woonden; om een lang verhaal kort te maken: Hij wordt gek, zijn zoon haat hem en bij de opening pleegt hij zelfmoord. Zijn neef is een apotheker die voor dokter speelt en helpt bij de bevalling van de dode baby (van de verkrachting). Later gaat de Joodse familie onder valse voorwendselen naar Amerika; bij het grafje van het jongensbabietje probeert de neef zijn voorhuid af te snijden, het lukt niet want mensen achtervolgen hem en alle bijen steken. Gevolg: in gekkenhuis, geen vrouw en strafblad. Later komt het een beetje goed want zijn vrouw komt terug en ze is in verwachting. De mindcontrol-les voor de toeschouwers is: Gebruik niet je hart om mensen te helpen want het loopt slecht met je af: neef (hielp Joodse familie, dus het ging nog een beetje o.k.) en vooral ga niet in tegen de overheid of mensen met geld want het betekent je dood!: vioolmaker Vedder. Verder de Joodse mensen zijn altijd zwakke volgzame Slachtoffers. Waargebeurd? Aan mijn hoela: Er was geen vioolbouwer, niemand pleegde zelfmoord bij de opening van het hotel en de rest is ook verzonnen!
  Een mooi lied: https://www.youtube.com/watch?v=7L9EMe-7Z4w&ab_channel=MinhaCole%C3%A7%C3%A3oDeDVDs

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.