Advertentie

De komende Slavisch-Russische cultuurperiode..


X
X

De komende Slavisch-Russische cultuurperiode

2022 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Arend Zeevat

In mijn vorige artikel ‘Van Karma naar Dharma’ (HIER) heb ik aangekondigd dat ik in een volgend artikel in zou gaan op de komende Russische cultuurperiode. Dat ga ik in dit artikel doen, waarbij ik me baseer op de antroposofische visie, zoals ik die heb begrepen en mijn tijdens reflectiemomenten ontvangen inzichten. In de antroposofie wordt er van uitgegaan dat de menselijke evolutie is onderverdeeld in verschillende grotere en kleinere cycli. Binnen deze cycli worden de uitkomsten van ontwikkelingstendensen uit een vorige cyclus steeds weer meegenomen in de volgende. Deze cyclus is echter dan niet zomaar een volgend herhalingsrondje…!

Want in de herhaling wordt de mogelijkheid geschapen om een nieuw zielelement toe te voegen en te ontwikkelen. Om zo een steeds grotere diversiteit aan scheppingsuitingen mogelijk te maken, vanuit het scheppingsprincipe Eenheid in Diversiteit. Ooit is in vorige ontwikkelingscycli de Aarde ontstaan, die in eerste instantie nog geheel diffuus (gasachtig) was. De verdere ontwikkeling verliep volgens de ons bekende aggregatietoestanden (vuur, lucht, water en aarde), waarbij de geestelijk inspirerende energieën een toenemend verdichtende tendens lieten zien.

We leven nu in de meest verdichte toestand, de fysiek materiële toestand in de Aardefase van het evolutieproces. Binnen deze Aardefase bevinden we ons aan het eind van de vijfde na-atlantische periode of het Anglo/Germaanse cultuurtijdperk (het Vissentijdperk) . We maken nu de overgang mee naar het zesde na-atlantische cultuurtijdperk. Deze wordt het Slavisch-Russische cultuurtijdperk genoemd en wordt in de astrologie het Watermantijdperk genoemd.

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

We dreigen nu in deze overgangsfase met ons bewustzijn gevangen te raken in de materie. Doordat het steeds meer van haar helderheid ontdaan wordt en in toenemende mate onbewust of zelfs onderbewust wordt door de invloed van de tegenkrachten (Lucifer, Ahriman en de Asura’s).

Zonder de invloed van de leven brengende geest is materie dood. Zie maar wat er gebeurt nadat iemand tijdens de overgang naar geestelijke dimensies zijn geestelijk wezen terugtrekt uit het fysieke voertuig. Het lichamelijk organisme valt dan uiteen in de materieel opbouwende stoffen ervan.

Zo in het klein, zo ook in het groot
Wat er met ieder levend organisme gebeurt, zoals dat van de mens en alle andere levende organismen, gebeurt ook met het sociale organisme van het geheel der mensheid. Het is ook op dat niveau de levende geest die ieder organisch maatschappelijke structuur vormgeeft, laat groeien en bloeien. De terugtrekking en afwezigheid ervan laat het gestructureerde en samenhangende organisme in haar opbouwende componenten, te weten individuele mensen, uiteenvallen.

Iedere cultuur wordt tevens door geestelijk inspirerende krachten op een organisch evolutionaire wijze vormgegeven.  Een wijze die bijdraagt aan de verdere evolutie van het bewustzijn van de gehele mensheid. Dat bewustzijn is nu en in de komende tijd vooral gericht op de samenhang van alles. We worden ons dus steeds meer bewust van dat alles en iedereen deel uitmaakt van een groter geheel. De westerse cultuur heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het denken en daarnaast de vele geestelijk geïnspireerde kunsten.

Kunst is een geestelijke uitdrukking op aards niveau van hoe de mens zichzelf, andere mensen, de natuur en de onderlinge verhoudingen daartussen beleefd. Tevens heeft die westerse cultuur bijgedragen aan de individualisering en de mogelijkheid om op het diepste niveau bewust te worden van de in ieders innerlijk verankerde goddelijke oorsprong. Dit heeft een enorme schat aan individuele kunstuitingen op onder andere het gebied van beeldende kunst, muziek, dans, literatuur en architectuur opgeleverd. Maar weer op een andere wijze dan binnen voorgaande culturen.

Ware kunst wordt met bezieling vanuit het hart geschapen. Door de invloed van de tegenkrachten zijn al deze kunsten en eigenlijk het leven als geheel van hun bezieling ontdaan. Waardoor het allemaal enorm vervlakt, leeg en doods is geworden en los van de oorspronkelijke geestelijke inspiratie is geraakt.

Ware kunst wordt met bezieling vanuit het hart geschapen. Door de invloed van de tegenkrachten zijn al deze kunsten en eigenlijk het leven als geheel van hun bezieling ontdaan. Waardoor het allemaal enorm vervlakt, leeg en doods is geworden en los van de oorspronkelijke geestelijke inspiratie is geraakt. Dit heeft ertoe geleidt dat het tot een tegenbeeld verworden is van die oorspronkelijke geestelijke inspiratie waar de zuivere kunsten uit voort zijn gekomen.

De kunst is technisch geworden, daar het denken steeds technischer is geworden. De natuur en de verschillende natuurrijken zijn een belangrijke inspiratiebron voor de kunsten. De aardse natuurlijke hulpbronnen zijn de basis geworden voor een veruiterlijkte technologie, die gedreven is door de doodkrachten van demonische tegenkrachten. Waardoor deze ook alleen maar doodsheid kan veroorzaken.

Verschillende natuurrijken
Toen gedurende vorige evolutierondes de Aarde eenmaal voldoende gevormd was, ontstonden de verschillende natuurrijken met al hun verschillende levensvormen, die in een toenemende complexheid de verschillende vormen van bewustzijn representeerden. Daarmee vertegenwoordigen zij de verschillende in subtiliteit toenemende wezensdelen van de mens.

 • Waar is de geneeskunst gebleven; verworden tot geneeskunde? Van hart tot hart, nu van hersenen naar hersenen..?

  Het mineraalrijk, dat de diepste herinnering in zich draagt aan de ontstaansgeschiedenis van de Aarde, maar tevens het minste bewustzijn. Het element aarde vertegenwoordigend.

 • Het plantenrijk, dat de eerste levensvorm vertegenwoordigt en de laagste vorm van bewustzijn. Waarmee het de vertegenwoordiger is van het element water en wordt geassocieerd met het stromende levenslichaam of etherlichaam.
 • Het dierenrijk, dat een al grotere mate van bewustzijn in zich draagt en tot op zekere hoogte de laagste vorm van intelligentie. Hier hangt het luchtelement mee samen en het astraal- of sterrenlichaam.
 • Het mensenrijk, dat aan alle voorgaande natuurrijken de mogelijkheid toevoegt van het bewustzijn van zichzelf. Daarmee tevens de mogelijkheid in zich draagt om zelf bewust een medeschepper te zijn. Daarmee het meest de scheppende kracht van de Oerbron, waar alles uit is voortgekomen weerspiegelt. De menselijke geest representeert het vuurelement en op het niveau van de wezensdelen het IK.

Vergane continenten
Lemurië en Atlantis speelden een belangrijke rol in het ontstaan van de eerste menselijke beschavingen. Beide waren een voedingsbodem voor een verdere ontwikkeling van het bewustzijn in de mens. Beide beschavingen gingen ten onder met achterlating van enkel mythen, verhalen en speculerende geruchten betreffende hun locatie op de aardbol. Zie mijn artikel ‘Van Atlantis tot het Talmudisch jodendom..’ (HIER). Na de ondergang van Atlantis ging de evolutionaire ontwikkeling verder zoals hieronder wordt weergegeven in het citaat uit het artikel ‘Tekenen van een nieuw bewustzijn’, dat hier over gaat (HIER):

”Na Atlantis begint de beschaving opnieuw met de oer-Indische tijd, gevolgd door de oer-Perzische tijd, Babylonische-Chaldeeuws-Egyptische tijd, de Grieks-Romeinse tijd, de huidige Germaans-Angelsaksische tijd en nog volgend: de Slavisch-Russische (zesde periode) en Amerikaanse tijd (zevende periode).

Tijdens de eerste cultuurperiode, die van het oude India (7227-5067 v.C.) moet de mens feitelijk nog indalen in het fysieke lichaam. Het is de astrologische tijd van Kreeft, waarbij de ziel in de stof opnieuw ontwaakt. De mens heeft nog een doorzicht in de geestelijke wereld, kan zijn ware Zelf nog rechtstreeks beschouwen en geeft hieraan uiting in nog zeer lucide geschriften als de Upanishaden.

Dan volgt de lange weg van incarnatie, waarin de ziel steeds dieper in de stof afdaalt en bijgevolg het bewustzijn als het ware dimt. Dit is echter schijn, want juist door het ‘vast zitten’ in de materie, worden nieuwe, meer indringende bewustzijnskwaliteiten ontwikkeld waarvan het denken het laatste evolutionaire wapenfeit is. Het denkvermogen ontwaakt pas echt in de Grieks-Romeinse tijd (747 v.C. – 1413 n.C.), welke correspondeert met het Ram-tijdperk.

De wilskracht die gepaard gaat met de energie van Ram uit zich in het willen doorgronden van het stoffelijk leven, waarin de mens dankzij zijn denken en daarmee gepaard gaand zelfbewustzijn een Ik weet te onderscheiden. Bij de Grieken ontwaakt dit Ik, bij de Romeinen uit het zich vormend Ik door middel van fysieke en vaak brute wilskracht. Vandaar dat de stichters van Rome, Remus en Romulus, door een wolvin worden gezoogd.”

Hij is ook bekend als Phosphóros (‘hij die licht brengt’; ook bekend als Heosphoros) De Griekse god van de morgenster. Hij werd voorgesteld als een naakte, gevleugelde jongeling die zijn moeder Eos, of de zonnegod Hélios, vooruitsnelde MET EEN TORCH IN ZIJN HAND. In het Latijn werd hij Lucifer genoemd.

Lucifer
De materialiserende werking die nu aanwezig is, is door de krachtenwerkingen van de tegenkrachten geïnspireerd vormgegeven in de maatschappelijke en technologische maatschappijstructuur. De werking van de tegenkrachten was oorspronkelijk een opbouwende bijdrage aan de evolutie te leveren, maar zij ontleenden in de loop der tijd een steeds grotere macht aan hun invloed. Waardoor ze die niet meer op wilden geven en uitbreiden tot ver buiten hun oorspronkelijk toebedeelde geestelijke werkingsgebied.

Lucifer wil de oude sociale machtsverhoudingen in stand houden en op materieel niveau laten verstarren, door deze in iedere nieuwe ontwikkelingscyclus opnieuw te vestigen. Denk daarbij aan het vasthouden aan de oude symboliek van met name de Egyptische cultuur binnen de Vrijmetselarij. Die symboliek heeft een occult magisch energetische werking op het bewustzijn.

Hier een citaat uit een lezing van Rudolf Steiner die gearchiveerd is onder nummer GA 107, getiteld ‘The Deed of Christ and the Opposing Spiritual Powers. Lucifer, Ahriman, Asuras’.:

”De Luciferische Geesten gaven de mens materiële verlangens; als hun tegenmaatregelen introduceerden de hogere Wezens ziekte en lijden als de gevolgen van materiële verlangens en belangen, met het doel dat hij niet volkomen zou bezwijken voor deze wereld van zin. En dus is er precies evenveel lijden en pijn in de wereld als er alleen belangstelling is voor het fysieke en het materiële. De weegschaal wordt perfect in balans gehouden; het een weegt niet op tegen het ander – zoveel hartstochten en verlangens aan de ene kant, zoveel ziekte en pijn aan de andere kant.”

Ahriman
De beïnvloedende krachtenwerking van Ahriman is sinds de 19e eeuw inmiddels zo ver gevorderd dat zelfs de scheppende kracht van het bewustzijn en het daaruit voortkomende denken materialistisch is geworden. Wat tot gevolg had dat door enkele eeuwen van geestelijke en emotionele indoctrinatie het menselijk bewustzijn opgesloten is geraakt in de materie.
De mens heeft immers gedwongen geleerd dat hij zijn lichaam is en de materiële werkelijkheid de enige is. De verstarrende werking van Ahriman heeft geleid tot een mechanisch/technologische mens- en wereldbeeld en zichzelf daar volledig mee te identificeren.

Voorgaande is hij gaan denken in plaats van dat hij als geestelijk wezen een lichaam bewoond om hier in de driedimensionale aardse werkelijkheid leerervaringen op te doen en de geestelijke scheppingskracht met bezieling vanuit het hart vorm te geven. Daarbij maakt het Alomtegenwoordige bewustzijn gebruik van de fysieke hersenen om geestelijke energie op aards niveau bewust te laten zijn.

De verstarrende tendens van de tegenkrachten heeft in haar werkzaamheid echter een positieve keerzijde, die in het bovenstaande citaat werd benoemd. Ik herhaal deze hieronder nog maar eens, met name vanwege de grote relevantie ervan voor onze huidige tijd:

”Dit is echter schijn, want juist door het ‘vast zitten’ in de materie, worden nieuwe, meer indringende bewustzijnskwaliteiten ontwikkeld, waarvan het denken het laatste evolutionaire wapenfeit is.”

 Kaypacha onderbouwt het voorgaande weer astrologisch op zijn onnavolgbare wijze, via deze:

– Astrology for the Soul January 5, 2022 –

Hier nóg een citaat uit de eerder benoemde lezing GA 107 over Ahriman:

Rudolf Steiner, de vonk achter het Antroposofisch gedachtengoed

”Het resultaat was dat de Ahrimanische geesten – ‘Mefistofeleïsche geesten’ zoals het even correct is om ze te noemen – zich vermengden met wat de mens kon zien en begrijpen; zo verviel hij in dwaling, in wat voor het eerst terecht ‘bewuste zonde’ kan worden genoemd. Het leger van Ahrimanische geesten heeft sinds het midden van het Atlantische tijdperk op de mens gewerkt.

Waartoe verleidden deze Ahrimanische geesten hem? Ze verleidden hem om alles in zijn omgeving als stoffelijk te beschouwen, met als gevolg dat hij deze stoffelijke wereld niet doorzag naar haar ware, spirituele fundamenten. Als de mens het spirituele in elke steen, in elke plant, in elk dier had gezien, zou hij nooit in dwaling en daarmee in het kwaad zijn vervallen;”

Alle nadelen hebben ook zo hun voordelen..!
Om maar weer eens een bekende uitspraak van de voetballende filosoof, of filosoferende voetballer Johan Cruijff, aan te halen: ”Ieder nadeel hep zijn voordeel”. Dit blijkt vanwege het volgende ook van toepassing te zijn op de menselijke evolutie van het bewustzijn.

Want door de ontwikkeling van het denken en de mogelijkheid tot het hebben van zelfbewustzijn, heeft de mens de gave gekregen om met het denkend bewustzijn het goddelijk geestelijke te kunnen begrijpen, verwoorden, anderszins te uiten en gevoelsmatig te kunnen beleven.

Daarmee dit ook met volledig Bewust ZIJN door middel van verschillende uitingsvormen kunstzinnig te kunnen vormgeven. De kaping van het eenheidsbeleven door de tegenkrachten heeft het denken uit elkaar gerukt en tot beheersbare en maakbare componenten gemaakt. Waardoor het tot een alles vernietigend wapen werd dat tegen al het leven op deze wonderschone planeet is ingezet.
Om het vervolgens op een onnatuurlijke wijze aan de mensheid voor te schotelen, zoals we nu kunnen zien in de doelen van ‘The Great Reset’. Het is dus een exact satanisch tegenbeeld van de oorspronkelijk geestelijke evolutionaire impuls. De volgende film laat zien hoe de mens in zijn natuurlijke staat de natuur en zijn verhouding ertoe beleeft en vormgeeft.

– Aluna – An Ecological Warning by the Kogi People –

Asura’s en het zelfbewustzijn
De Asura’s zijn een moeilijk te begrijpen tegenkracht. Rudolf Steiner zei dit over deze moeilijk te transformeren tegenkracht in zijn, hierboven al aangehaalde lezing GA 107 (HIER):

”Want deze Asurische geesten zullen ertoe aanzetten datgene wat ze vast hebben gegrepen, namelijk de kern van het wezen van de mens, de bewustzijnsziel samen met het ‘ik’, om zich te verenigen met de aardse stoffelijkheid. Fragment na fragment zal uit het ‘ik’ worden gescheurd, en in dezelfde mate waarin de Asurische geesten zich in de bewustzijnsziel vestigen, moet de mens delen van zijn bestaan op aarde achterlaten. Wat zo de prooi van de Asurische machten wordt, zal onherstelbaar verloren gaan.

Niet dat de hele man hun slachtoffer hoeft te worden – maar delen van zijn geest zullen worden weggerukt door de Asurische krachten. Deze Asurische krachten worden vandaag aangekondigd door de heersende neiging om volledig in de materiële wereld te leven en zich niet bewust te zijn van de realiteit van spirituele wezens en spirituele werelden.
De Asurische machten bederven de hedendaagse mens op een manier die meer theoretisch dan feitelijk is. Tegenwoordig misleiden ze hem op verschillende manieren door te denken dat zijn ‘ik’ alleen een product is van de fysieke wereld; ze geven hem een soort theoretisch materialisme.”

Noot bij bovenstaande: In dit verband wordt tevens duidelijk gemaakt waar de mRNA-doodprikken met hydro-grafeenoxyde erin voor bedoeld zijn. Mensen met genoeg overgebleven bewustzijn nadat ze een vaccinazi hebben gehad, beschrijven het effect ervan op hun innerlijk als zou er een verbinding met hun wezen zijn doorgeknipt. Zoals dat in het voorgaande citaat en in andere lezingen (HIER) ook door Steiner werd benoemd.

Omdraaiing..!
De invloed van de tegenkrachten, met name Ahriman, zorgde er voor dat de waarheid 180 graden werd omgedraaid in haar tegendeel. Hierdoor gingen met name de rationeel/analytisch geschoolde wetenschappers ervan uit dat de fysieke hersenen het geestelijk georiënteerde bewustzijn voortbrengen. Dit geheel volgens het materialistische principe dat het leven is ontstaan uit de materie. Gelukkig zijn er weldenkende en welvoelende wetenschappers die tot een ander inzicht zijn gekomen.

dr. Pim van Lommel. Uit zijn gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de BDE blijkt dat mensen die een BDE hebben gehad, een volledig andere kijk op het leven kregen. Veel meer met ‘de ogen van Liefde’ naar de Aarde kijken..! (klik voor artikel over BDE)

Een daarvan is de cardioloog Pim van Lommel, die met zijn onderzoek naar BDE’s, de ‘bijna-dood-ervaringen’ van mensen, tot de conclusie kwam, dat er een continuïteit van bewustzijn is, dat geheel onafhankelijk van de fysieke hersenen bestaat en functioneert. Hij schreef op basis van de uitkomsten van zijn onderzoek het boek ‘Eindeloos bewustzijn’ (HIER). Dit boek is verfilmd tot een indrukwekkende documentaire, die HIER te zien is.

Transformatie
Over de transformatie van de tegenkrachten zegt Steiner het volgende:

”Tegen het einde van het Atlantische tijdperk kwam het etherische lichaam dat overeenkomt met het hoofd rechtstreeks in het fysieke hoofd en bracht geleidelijk zelfbewustzijn in het fysieke lichaam teweeg. Fundamenteel gesproken werkt de mens nog steeds aan zijn onbewuste transformatie van het fysieke lichaam, aan de ontwikkeling van de bewustzijnsziel. En in het tijdperk dat nu nadert, zullen die spirituele Wezens die bekend staan als de Asura’s in de bewustzijnsziel kruipen en daarmee in het menselijke ‘ik’ of ego – want het ‘ik’ licht op in de bewustzijnsziel.

De Asura’s zullen het kwaad voortbrengen met een veel machtiger kracht dan werd gehanteerd door de satanische machten in het Atlantische tijdperk of door de Luciferische geesten in het Lemurische tijdperk. In de loop van het Aardse tijdperk zal de mens al het kwaad dat hem door de Luciferische Geesten is gebracht, wegwerpen, samen met de zegen van vrijheid. Het kwaad dat door de ahrimanische geesten wordt gebracht, kan in de loop van karma worden vergoten.

Maar het kwaad dat door de Asurische machten is gebracht, kan niet op deze manier worden uitgewist. Terwijl de goede geesten pijn en lijden, ziekte en dood instelden opdat, ondanks de mogelijkheid van het kwaad, de evolutie van de mens nog steeds vooruit kan gaan, terwijl de goede geesten de werking van karma mogelijk maakten tot het einde dat de Ahrimanische krachten zou kunnen weerstaan en het kwaad.

Als het goed wordt gemaakt, zal het niet zo gemakkelijk zijn om de Asurische machten tegen te gaan als het bestaan van de aarde zijn loop neemt. Want deze Asurische geesten zullen datgene oproepen wat door hen gegrepen is, namelijk de kern van het wezen van de mens, de bewustzijnsziel samen met deze lokken hem naar een soort theoretisch materialisme. Maar naarmate de tijd verstrijkt – en de voortekenen hiervan zijn de losbandige, sensuele hartstochten die steeds vaker op aarde voorkomen – zullen ze het zicht van de mens op de spirituele wezens en spirituele krachten verblinden.

De mens zal niets weten, noch iets willen weten van een spirituele wereld. Meer en meer zal hij niet alleen leren dat de hoogste morele idealen van de mensheid slechts sublimaties zijn van dierlijke impulsen, dat het menselijk denken slechts een transformatie is van een vermogen dat ook door het dier wordt bezeten – maar hij zal deze visie in alle ernst innemen en zijn taak ordenen. leven in overeenstemming daarmee. De mens baseert zijn leven nog niet geheel op het principe dat zijn ware wezen van het dier afstamt.

Maar deze kijk op het bestaan zal onvermijdelijk ontstaan, met als gevolg dat mensen ook als dieren zullen leven, zal zinken in dierlijke impulsen, dierlijke hartstochten. En in veel dingen die hier niet verder hoeven te worden gekarakteriseerd, veel dingen die in de grote steden tot uitdrukking komen in orgieën van losbandige sensualiteit, kunnen we al de lugubere, helse schittering waarnemen van de geesten die we de Asura’s noemen.”

De Slavisch-Russische cultuurperiode..
Bovenstaande was misschien een wat lange introductie om bij het thema van dit artikel te komen. In mijn beleving was het echter noodzakelijk, om een lang verhaal korter te maken. Alles dat zich nu op het geopolitieke schaakbord aan zetten toont, is een aardse weerspiegeling van een occulte oorlog in de geestelijke sferen. De krachten van het duister hebben zich verenigd om te voorkomen dat de mens de oorspronkelijke plek inneemt, die hem evolutionair is toebedeeld..

Met de door de tegenkrachten gekaapte gave van het denken hebben zij de mens geprepareerd voor een eeuwig slavendom. Dit deden zij doordat zij de individualiseringstendens in dienst stelden van hun machtsagenda om de mensheid onderling te verdelen, zodat zij beheersbaar uit te roeien zou zijn. In een gepolariseerde vorm plaatsten zij het in het westen ontwikkelde individualisme tegenover het meer collectivistisch ingestelde oosten. Om zo door het scheppen van strijd elkaar beide wederzijds te laten vernietigen.

Dus werd het individu dusdanig geprogrammeerd, dat hij door de vernietiging van zijn individualiteit meehelpt het collectief te vernietigen. Het westen vertegenwoordigt hierbij het nu aflopende Vissentijdperk. Rusland en de rest van de Slavische bevolkingen in het oosten van Europa vertegenwoordigen de krachten van het nu beginnende nieuwe tijdperk van de Waterman of de Slavisch/Russische cultuurperiode. Om te voorkomen dat beiden zich met elkaar verenigen en elkaar verrijken, zoals ik heb beschreven in mijn artikel ‘Een ander ‘Verenigd Europa’..(HIER),  leven zij nu in een ogenschijnlijke staat van totale oorlog met elkaar.

De Russische volksziel en Poetin
De geïndividualiseerde gemeenschapszin die ik als het meest wezenlijke kenmerk zie van het Watermantijdperk, is in mijn beleving de dragende kracht voor de Slavisch/Russische cultuurperiode. Deze gemeenschapszin is als het ware in de volksziel van het Russische volk ingebakken. In hoeverre Putin als geopolitiek schaakgrootmeester de intrinsieke wezenskenmerken van de Russische volksziel manifesteert heb ik in mijn artikelen ‘Zionisme, Rusland, China en de NWO..’ uit 2016 (HIER) en ‘Poetin komt uit de communistische kast..!’ uit 2018 (HIER) beschreven.

Hij heeft zich dan wel met de Russisch orthodoxe kerk verbonden, maar lijkt deze voor (geo)politieke ambities te gebruiken (HIER). In het Midden-Oosten van de laatste jaren heeft hij duidelijk laten blijken dat hij een belangenbehartiger is van de Zionistische agenda, zoals ook blijkt uit het recente artikel ‘Russia Might Defend Israel If Iran Launched Missile Strikes Against It’ op de site sott.net (HIER). Tevens bevestigt Poetin door zijn politieke besluitvorming in Rusland de Corona-psychotische benadering van ziekte en worden er eenzelfde soort maatregelen genomen als overal elders (HIER).

Russische cultuurperiode en het Watermantijdperk
Het geopolitieke schaakbord is er alleszins op gericht om te voorkomen dat de mensheid zichzelf vanuit een spiritueel perspectief als één organisme gaat ervaren, waarin ieder mens zich herkent in zowel zijn sociale als natuurlijke omgeving. Door de vele veroveringsoorlogen en de ontwikkelingen binnen wetenschap en technologie in de afgelopen eeuwen zijn de ideale omstandigheden geschapen voor de grote eindstrijd tussen de krachten van het licht en die van de duisternis, die er nu tijdens de overgangsfase van het einde van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk, plaatsvindt. Die strijd zal nog veel heftiger kunnen worden dan wat nu waarneembaar is. Maar dat hangt natuurlijk volledig af van hoe ieder mens de individuele bewustzijnsontwikkeling oppakt en voortzet.

Hoewel insiders ervan uitgingen, dat Brezinski een van de topadviseurs was van president Barack Obama, vonden hun contacten vooral achter de schermen plaats, vooral doordat de reputatie van Brezinski als ‘havik’ zou botsen met de reputatie/het beeld van de ‘zachtmoedige Obama’.

Brzezinski, de meestersstrateeg en Ruslandhater
De Slavisch/Russische cultuurperiode wordt binnen de antroposofie als de zesde na-atlantische cultuurperiode gezien. De krachten die de vijfde na-atlantische periode, ofwel de Anglo/Germaanse periode voornamelijk hebben vormgegeven en bepaald, zijn nu op het hoogtepunt van hun macht. Daardoor zijn ze hoogmoedig geworden en dreigen hun hand te overspelen.

De Amerikaanse geopolitiek meestersstrateeg Brzezinski, die zelf van Slavische afkomst is (HIER), heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de voorbereiding van de huidige eindstrijd van onze cultuurperiode, door te helpen bij de stukken op het geopolitieke schaakbord op de juiste plaats te zetten. In het eerder benoemde artikel ‘Zionisme, Rusland, China en de NWO..’  ben ik daar ook dieper op ingegaan. Citaat uit dit artikel:

In de menselijke sociaalpolitieke geschiedenis, zijn er door de heersers van deze gevangenisplaneet verschillende experimenten uitgevoerd om te testen hoe bevolkingen zouden reageren op verschillende vormen van dictatuur en onderdrukking. Sinds de opkomst van het British Empire en de (Zionistisch) Angelsaksische onderwerping van deze aardbol, die kolonisatie en globalisering wordt genoemd, is er middels ontdekkingsreizen c.q. veroveringsreizen van alles aan gedaan om een toenemende macht te verkrijgen over de verschillende continenten en hun bewoners.

Rusland is vanuit het westen, volledig omgeven door pro-Amerikaanse partners, waarvan de NAVO wel een heel ‘geniepige en fnuikende’ opkomende macht is geworden.. Het lijkt tijd te worden, dat de achterliggende agenda van deze opmars, in daden omgezet gaat worden? (Wie heeft het nog over lege praat, dat Poeting ‘aan de deuren van Europa staat te rammelen’…??!)

Het Euraziatische continent, inclusief het Midden-Oosten, is de grootste landmassa met de meeste bewoners en de meeste grondstoffen. De machtsvergaring van het British Empire en het door haar latere geschapen American Empire, was en is er dan ook op gericht om dit continent volledig te kunnen controleren. In zijn boek The Grand Chessboard schrijft Brzezinski op pagina 31 het volgende over het beheersen van het Euraziatische continent:

“In dit verband is het van cruciaal belang hoe Amerika Eurazië ‘beheert’. Een macht die Eurazië domineert zou twee van ’s werelds meest geavanceerde en economisch productieve regio’s controleren. Een simpele blik op de kaart suggereert ook dat controle over Eurazië bijna automatisch zou leiden tot Afrika’s ondergeschiktheid, daarmee het westelijk halfrond en Oceanië (Australië).tot een geopolitieke periferie van ’s werelds centrale continent maken. Ongeveer 75 procent van de wereldbevolking leeft in Eurazië, en het meeste aan fysieke rijkdom van de wereld is er ook, zowel in haar ondernemingen als in de bodem. Eurazië is goed voor ongeveer driekwart van ’s werelds bekende energiebronnen.”

Rudolf Steiner over de Russische volksziel
Hieronder enkele citaten van Steiner over de Russische volksziel uit zijn lezing ‘Preparing for the sixth epoche.’ (HIER)

”Maar op een veel, veel dieper niveau ligt bij de leden van de Russische intelligentsia het besef dat in de komende tijden een opvatting van gemeenschap, van broederschap moet heersen. De Russische ziel voelt dat het spirituele zelf moet afdalen, maar dat het alleen kan afdalen in een gemeenschap van mensen die doordrongen is van het bewustzijn van broederschap, dat het zich nooit kan verspreiden over een gemeenschap waar geen bewustzijn van broederschap is. Daarom maken Russische intellectuelen, zoals ze zichzelf noemen, het volgende verwijt aan West- en Centraal-Europa. Ze zeggen:

“Je schenkt geen enkele aandacht aan een leven van echte gemeenschap. Je cultiveert alleen individualisme. Iedereen wil een persoon op zichzelf zijn, alleen een individu zijn. Je drijft het persoonlijke element, waardoor ieder mens zich een individualiteit voelt, tot het uiterste.”

Dit is wat weergalmt vanuit het Oosten naar West- en Centraal-Europa in veel verwijten van barbaarsheid en dergelijke. Wie probeert te beseffen hoe het werkelijk zit, verwijt West- en Centraal-Europa dat ze alle gevoel voor menselijke verbondenheid verloren hebben. Heden en toekomst verwarrend zoals ze nu doen, zeggen deze mensen:

“Alleen in Rusland is er een echte en oprechte levensgemeenschap onder de mensen, een leven waarin iedereen zichzelf de broer van de ander voelt, als de ‘Kleine Vader’ of de ‘Kleine Moeder’ van de ander. De Russische intelligentsia zegt dat het christendom van West-Europa er niet in is geslaagd de essentie van de menselijke gemeenschap te ontwikkelen, maar dat de Rus nog steeds weet wat gemeenschap is.”

Hiermee geeft Steiner aan dat wat de Russische intellectuelen voorstaan een oude Luciferisch/Ahrimanische opvatting van gemeenschap is, waarbij het individu zich ondergeschikt maakt aan het collectief van de groep op basis van geïndoctrineerde machtsverhoudingen. Dit maakte een geperverteerde uiting van de essentie van de Russische volksziel mogelijk, waar het socialisme/communisme een vruchtbare voedingsbodem in vond. Een ware broeder/zusterschap komt voort uit een zuivere beleving van het ware christendom. Het volgende is wat Steiner daarover zei:

”Bij de opening van een van onze groepen is dit de inwijdingsgedachte die we in onszelf zullen ontvangen. Hierbij wijden wij bij de oprichting een groep toe. Gemeenschap en leven bezielen! We zoeken naar gemeenschap boven ons, de levende Christus in ons, de Christus die geen document nodig heeft en ook niet eerst geauthenticeerd hoeft te worden, omdat we Hem in onszelf ervaren.

Bij de oprichting van een groep zullen we dit als ons motto van toewijding nemen: Gemeenschap boven ons; Christus in ons. We weten verder dat als twee, of drie, of zeven, of velen in deze zin verenigd zijn in de Naam van Christus, de Christus in hen in ware waarheid leeft. Allen die in deze zin Christus als hun Broeder erkennen, zijn zelf zusters en broeders. De Christus zal als Zijn broer die man herkennen die andere mensen als broers herkent.”

Zoals in het onderstaande filmpje wordt getoond zijn we al met elkaar op weg naar een dusdanige bewustzijnsverandering dat we ons bewust aan het worden zijn van bovenstaande. Daardoor kan de gehele heersersagenda in duigen vallen. En dan zal blijken dat de huidige situatie in de driedimensionale matrix op alle mogelijke wijzen eraan bijdraagt dat we zullen slagen!!!

– The Tipping Point – Infinite Waters-


Disclaimer
Graag wil ik tot slot laten weten dat de inhoud van dit artikel voor mij gebaseerd is op zaken waar ik voor mijzelf op een zinnige wijze iets mee kan, gezien de huidige ontwikkelingen in de menselijke maatschappij. Of dat voor jou als lezer ook zo is, bepaal je alleen zelf. Voor mij staat geen enkele waarheid vast. Dus hoeft de inhoud van dit artikel ook geen absolute en vaststaande waarheid te zijn. In de woorden van Hans Laurentius in een artikel op zijn website betreffende de huidige gekte (HIER) kan ik mij ook geheel vinden. Hieronder enkele van zijn woorden:

Blijf leren, kijken, lezen, voelen en denken, hou de geest open en creatief, hoedt u voor absolutistische fanatici (ook die in uzelf) – én: wees geen papegaai of partijganger, en vertrouw die ook niet.

How about this?: ‘It is beautiful to be alone.
To be alone does not mean to be lonely.

It means the mind is not influenced and contaminated by society
’.
x
– J. Krishnamurti

(Vertaling:
Wat dacht je hiervan?: ‘Het is heerlijk om alleen te zijn.
Alleen zijn betekent niet dat je ‘eenzaam’ bent.
Het betekent dat de geest niet wordt beïnvloed
en besmet door de samenleving’
)

Dank voor de aandacht en een wakker nieuwjaar, lieve mensen.

Tot slot een mooie liefdevolle boodschap van Xavier Rudd voor 2022 en alle tijden daarna.

Wees jezelf, want dan ben je op je mooist en best!

Arend Zeevat

9 januari 2022

12 gedachten over “De komende Slavisch-Russische cultuurperiode..

  1. Hoe men het ook draait of keert zij die een NWO willen hebben,hebben natuurlijk hun voorbereidingen en afspraken gemaakt.De MSM die doorgeefluiken zijn van de politiek werken daar hard aan mee.Een conflict tussen de NAVO en Rusland kan daar goed deel van uitmaken.Volgens de MSM zou Poetin een inval in Oekraïne voorbereiden en vooral ook de NAVO denkt dat waar Biden nog een schepje bovenop doet.Het vreemde is dat in geval van escalatie wij in west Europa de klappen zullen krijgen terwijl de VS en de Russen aan het bekvechten zijn.Wij de West Europeanen wordt niets gevraagd en totaal buiten spel gezet.

   Feit is dat Poetin troepen aan de grens heeft gestationeerd op eigen grondgebied terwijl de NAVO begonnen is met de opbouw van een troepenmacht vlak voor de grens op west Europees grondgebied.Het is logisch dat Poetin zijn grens bewaakt maar dat wordt niet zo door de NAVO gezien want die beweren dat Poetin van plan is Oekraïne binnen te vallen.
   Ik beweer niet dat er afspraken zijn gemaakt maar wel dat de kans daarop bestaat en mogelijk een conflict de bedoeling kan zijn.In meerdere boeken wordt dit ook voorspeld.

   De EU heeft het vaak over De Krim maar wat kon Poetin doen? Wanneer hij niet had ingegrepen was zijn vloot (die daar lag) in handen van anderen gevallen,MH 17 de schuld is niet bewezen want er loopt nog een rechtszaak op dit moment terwijl de MSM en politiek met de EU en VS voorop continue de beschuldigende vinger naar Poetin laten wijzen terwijl men toch onschuldig moet zijn totdat het tegendeel is bewezen.Een foto van een BUK installatie op een vrachtauto zegt niets,dat het een Russische BUK was zegt ook niets omdat het een oud wapen kan zijn waar handel mee gedreven wordt en dat betekend dat iedereen die zo’n ding koopt hem ook afgevuurd kan hebben.Zoals zo vaak gaat men in de politiek teveel van aannames en veronderstellingen uit en berichten van de MSM en kranten waarvan men maar een klein aantal procenten als waarheid mag zien terwijl die MSM/kranten in het bezit zijn van een klein aantal erg rijken die dus ook kunnen bepalen wat er in de kranten komt te staan ook is er maar een klein aantal pers bureau’s waar hetzelfde voor geldt en daarbij wordt in de politiek informatie niet of nauwelijks op tijd gedeeld of achtergehouden en als dat niet voldoende is wordt er gewoon gelogen.

   Gisteren werd ook op tv gezegd dat er een toename zou zijn in het aantal ongelukken en gelijk werd er gepleit voor meer camera’s.Vreemd is dit in een periode dat veel mensen thuis werken en het verkeer minder druk is geworden en dat wijst erop dat men ook hier naar gezichtsherkenning toe werkt en ze kunnen nu al zien of iemand in de auto met de telefoon bezig is om maar aan te geven hoe scherp het beeld en controle al is.Ik vind dit ernstige privacyschending en wanneer men camera’s kan plaatsen om overtredingen te constateren kan men ook agenten op de plaats van de camera’s zetten die op het moment zelf kunnen ingrijpen zodat mensen hun gedrag direct kunnen aanpassen wanneer de agent ze ter plaatse aanspreekt waardoor op het moment zelf ongelukken voorkomen kunnen worden en niet later pas een boete op de deurmat valt en mensen zich niet herinneren waar het over gaat.

   Camera’s hebben dus geen nut behalve straf achteraf terwijl aanhouding op het moment zelf wel ongelukken kunnen voorkomen en daar gaat het toch om? Overal zien we vreemde ontwikkelingen die niet meer of moeilijk te begrijpen zijn.Burgemeesters/burgervader of moeder tegenwoordig behoren het beste te doen voor hun burgers en op dit moment zien we steeds vaker dat er burgemeesters zijn die achter de burgers staan en zij die alleen maar de politiek ten koste van de burgers dienen.Halsema,Buma zullen naar alle waarschijnlijkheid de politiek dienen ongeacht de gevolgen voor de burgers maar zij hebben hun burgemeesterschap ook te danken aan Den Haag en zelfs overbelaste politie mensen worden ingezet terwijl die ook nog beweren met tekorten te zitten waardoor ook voor hen de problemen alleen maar groter worden.

   Deze morgen keek ik weer naar WNL die hun uiterste best deden om de mensen aan tafel uit te lokken uitspraken te doen die het voornemen van winkeliers om zaterdag hun zaak open te doen zouden afkeuren.Helaas lukte dat niet echt en toonde men begrip ook voor een burgemeester die volgens de presentatrice toestemming zou hebben gegeven om hun winkel te openen wat anders bleek te zijn toen deze morgen de burgemeester zelf aan het woord kwam.Hij heeft geen toestemming gegeven om de winkels te openen maar het is een grondrecht om te demonstreren/protesteren en hij zag de winkels openen als een demonstratie middel wat toch echt iets anders is en daarom zal hij niet ingrijpen.Daarbij komt ook nog dat deze winkeliers in een gebied leven waar de watersnood heeft toegeslagen en deze mensen ook nog getroffen heeft wat de schade voor hen nog erger maakt.
   Ik heb diep respect voor deze burgemeester die achter de burger staat in tegen stelling tot burgemeesters die wel demonstraties toestaan die in haar/zijn straatje passen en er zelf ook nog onbeschermd aan gaan deelnemen maar grof geweld niet schuwen in te zetten en verboden uit te delen aan mensen die ook willen demonstreren maar wat niet in haar/zijn straatje past.Voor mij laat dit zien wie de politiek dienen en zij die achter hun burgers staan.Daarom vind ik dat burgemeesters gekozen moeten worden en niet aangesteld door politiek Den Haag.Zo kan men voorkomen dat er een netwerk van politiek trouwe burgemeesters ontstaat die alles doen voor Den Haag en oud collega’s wat ten koste gaat van ellende voor burgers en overbelaste politiemensen.
   Dat is mijn mening. (Die burgemeester was Dhr D.Prevoo in Valkenburg).

 1. Gisteren vrijdag 14-1-2022 keek ik naar de persconferentie en wat mij opviel was het antwoord van Rutte op de vraag waarom IKEA wel open mocht blijven en kleinere zaken niet want dat zorgt toch ook voor reisbeweging naar die zaken.Het antwoord (mits ik het goed gehoord en begrepen heb) luidde dat IKEA sluiten juridisch niet mogelijk is.Nou dacht ik altijd dat de wet en regelgeving voor iedereen hetzelfde zou moeten zijn maar dit blijkt dus niet waar te zijn.
  Het MKB zegt dat het gebruik van steun niet of nauwelijks helpt,dat er veel eisen worden gesteld waardoor mensen buiten de boot vallen wat ervoor kan zorgen dat mensen het niet eens meer aanvragen.
  Daar tegenover staat dat voor grote bedrijven dus kennelijk andere regels gelden zoals 1.Belastingvoordelen en afspraken tussen de belastingdienst en die grote bedrijven ten voordele van die grote bedrijven.
  2.Ook al kopen ze bv nog vliegtuigen en blijven ze bonussen uitdelen dan hebben we kunnen zien dat ze toch (eerst) zo’n 3,5 miljard steun kregen (wat later) meer dan 6 miljard bleek te zijn wat in mijn zienswijze dus weg gegooid belastinggeld is.
  3.Nu lijkt het erop dat (waarschijnlijk achter gesloten deuren) meer afspraken zijn gemaakt zodat de grote bedrijven tijdens Corona wel open kunnen blijven terwijl het MKB de L.L is.
  4.Niet alleen gaat er rechtstreeks belastinggeld naar de grote bedrijven maar Rutte wilde ook de dividendbelasting destijds afschaffen zodat aan aandeelhouders hogere bedragen uitgedeeld konden worden,dat lukte hem niet en toen verzon hij telkens weer iets anders om toch voordeel te kunnen geven.
  5.Banken (2008) overeind gehouden met vele miljarden belastinggeld (dit was kennelijk geen enkel probleem) maar wanneer het gaat om het MKB lijkt het ineens een stuk moeilijker te zijn.
  Voeg hieraan toe dat de mensen in Groningen tot op heden niet geholpen zijn/werden en zelfs vorige week nog een trap na kregen toen ze hoorden dat de gaskraan weer verder open gedraaid zou worden waar dan ook nog aan toegevoegd kan worden dat voor de kindertoeslag affaire het zelfde geldt (ook zij zijn niet of nauwelijks geholpen) en in de steek gelaten.
  Wanneer dan aan mij de vraag zou worden gesteld of ik het fijn vind dat er nu een “nieuw” kabinet Rutte IV is dan is mijn antwoord duidelijk NEE.Daartegenover kon men zien dat de MSM telkens gedurende de formatie periode heeft gezegd dat Nederland echt zat te wachten op een nieuw kabinet omdat de problemen aangepakt moeten worden en zij vierden bij wijze van spreken feest toen Rutte IV een feit was wat aangeeft dat ze kennelijk niet beseffen dat Rutte I,II.III juist die problemen heeft veroorzaakt en dat we dus ook geen oplossingen kunnen verwachten van Rutte IV omdat dat simpel zou betekenen dat hij tegen zijn eerder gevoerde beleid ingaat en wanneer hij dat zou doen eigenlijk zou laten zien dat hijzelf er eerder een puinhoop van heeft gemaakt.En waarschijnlijk (bijna zeker) past het terugdraaien van eerdere zaken niet bij de (niet openbare) geheime agenda wat hij natuurlijk nooit zal toegeven zoals hij eerst ook ontkende Schwab zijn boek niet te kennen of Schwab zelf terwijl hij hem per brief heeft bedankt.Datzelfde (liegen) is geen alleen staand feit want ook loog hij over wat er gebeurd was tussen hem en Kaag en de contacten en anders herinnerd hij het zich niet meer in veel gevallen.
  Dit is zoals altijd mijn mening en hoe ik het zie.

 2. PS.
  Is het sluiten van het MKB wel juridisch mogelijk eigenlijk? Of doet men dit gewoon zoals Broekers-Knol ook onterecht gemeenten dwong om voor opvangplekken voor migranten te zorgen wat zij helemaal niet mocht doen?

 3. Arnold2: Het ontbreekt je niet aan woorden maar alle reden zou ik zeggen.
  Quote:[“Voeg hieraan toe dat de mensen in Groningen tot op heden niet geholpen zijn/werden en zelfs vorige week nog een trap na kregen toen ze hoorden dat de gaskraan weer verder open gedraaid zou worden waar dan ook nog aan toegevoegd kan worden dat voor de kindertoeslag affaire het zelfde geldt (ook zij zijn niet of nauwelijks geholpen) en in de steek gelaten.”]
  Laat ik nou gisteravond in Groningen geweest zijn voor de fakkeloptocht. Ja, ik sympathiseer met de Grunnigers en…. met de molukkers vandaar dat ik ook die vlag meevoer als blanke vernederlander! Want hoe duidelijk wil je het nòg hebben. De abonezen zijn afgezeken daar de hondenmentalteit van de overheid en meer dan schofterig behandeld en nu zijn de grunnigers aan de beurt. En wéér is het de schofterige koninkrijk der stinknederlanden die schandedaad na schandedaad verricht is het niet met de uitbuiting van de bodem met het gas, dan is het wel met de erkenning en de compensatie ervan en natuurlijk de sluiting van het kinderziekenhuis in die provincie. Leg dit naast de wandaden die direct verband houden met de ziektehoax en als je bloed dan nòg niet kookt, ben je empathieloos. Het haatpotentieel wat dat regeringstuig aan het opbouwen is , is van dien orde dat ik een grote explosie van geweld voorzie. Ik begrijp niet waarom men in godsnaam nog loyaal is aan de overheid en doet wat ze zeggen! Grunnigers zijn onderkoeld in hun reactie maar wanneer ik dit combineer met de honderden presente boeren die het ook zat zijn dan snap ik heel goed de opmerking die ik opving van, “sleep ze uit hun gebouwen en sla ze op straat kapot”.

 4. robvdz 7.
  “Arnold2: Het ontbreekt je niet aan woorden maar alle reden zou ik zeggen”.
  Dat is wat je schrijft en wat ik niet begrijp.Inderdaad ontbreekt het mij niet aan woorden.Ik heb veel geschreven wat vaak lange verhalen zijn geworden en dat is niet de bedoeling van mij maar het is wel de bedoeling om wat ik schrijf goed proberen te onderbouwen en duidelijke uitleg te geven waardoor het komt wat ik zie of vind zodat het te begrijpen is voor iedereen.Als je dan schrijft dat het aan alle reden ontbreekt begrijp ik dat niet.
  Zo begrijp ik ook niet dat de eerste kamer nu ook akkoord is met de aankoop van het schilderij “De vaandel drager” van de bankiersfamilie Rothschild voor het bedrag van € 150.000.000.
  In de tweede kamer krijgen mensen een aantal beurten toegewezen om vragen te stellen en gisteren nog werd door overschrijding van haar aantal beurten om vragen te stellen mevr. Ploumen meer vragen te stellen ontnomen.Mijn mening is dan ook dat (mogelijk in verband met tijd gebrek) tijd door de kamer voorzitster belangrijker gevonden wordt dan alles goed uit te praten en oplossingen te vinden.Wel hebben ze kennelijk tijd genoeg om over een schilderij te praten en te besluiten daar veel belastinggeld aan te verkwanselen.Wat ze dan weer niet doen is na een belofte van Rutte (zo’n drie maanden geleden) een onderzoek in te stellen naar de uit huis plaatsing van kinderen van gedupeerden in de kindertoeslagaffaire.Kinderen zouden uit huis geplaatst zijn terwijl de overheid zelf voor deze mensen hun problemen heeft gezorgd.
  Omtzigt heeft hier vragen over gesteld en wil antwoorden van Rutte. Conclusie is dan ook dat schilderijen belangrijker gevonden worden dan mensen die hun kinderen zijn afgenomen en uit huis zijn geplaatst.Wel tijd om over schilderijen te ouwehoeren terwijl ze niets doen voor mensen.

  Opvallend is toch dat wanneer het gaat om “gewone” mensen te helpen niets blijkt te kunnen (vooral wanneer het veel geld kan kosten) en er vertraagt wordt om vooral geen geld voor de “gewone” mensen te hoeven uitgeven.Liever geven ze dat geld uit aan multinationals,banken en aandeelhouders die ze wel met miljarden helpen zelfs al is het niet eens nodig.

 5. Arnold 2, Het is geen kat die ik je wil geven, eerder een compliment hoe je het toch jaar na jaar het voor elkaar krijgt om steekhoudende reacties te geven om het steeds verder in faillissement rakende politieke structuurtje van niet alleen dit land maar vrijwel alle landen in Europa. Soms komt het me voor alsof je het stervensproces wil begeleiden met het geschreven woord.

  Zoals een Vera Bergkamp meen ik dat ze heet die nu voor kamervoorzit(s)ter mag spelen als een museale pop in de laatste acte van een tragi-comedische klucht. Democratie is allang dood en de lijkenlucht wordt geflankeerd door de meer dan zielige interruptiegeilheid van iemand met notoire geldingsdrang. Steeds meer raak ik overtuigd van het idee dat een overgang naar een totaal andere maatschappelijke samenhang aanstaande is. Veel gaat er veranderen, ongedacht veel. Het breekpunt zal o.a. zijn de tribunalen die gaan volgen na het ineenstorten van het 4e rijk. Daaraan wordt hard gewerkt en de kopstukken die nu nog het dagelijkse beeld bepalen en nu nog hoog te paard zitten, zijn dadelijk zoals de foto’s die gemaakt zijn van de aan hun voeten opgehangen lijken van Musolini en z’n vrouw Klara Petachi of de plaatjes van lijk van Himmler.

  Om nog een keer de protesten in Groningen stad aan te halen, is het onvoorstelbaar welk haatpotentieel is opgebouwd na al die jaren van uitbuiting en vernedering door lieden die weten hoeveel boter zij op hun tragische hoofd meedragen. Kunst is het om dadelijk, wanneer de rekening vereffend gaat worden, de waardigheid te behouden en niet als een dolle stier aan het rauzen te slaan.

  1. robvdz 9.
   Oprecht begreep ik het laatste deel van wat je schreef niet en daarom gaf ik dat ook aan.
   Voor zover ik jou denk te “kennen” verwachte ik ook geen kat van jou want wij zitten toch vaak (denk ik) op één lijn en in ieder geval bedankt voor het compliment.
   Hoe ik het voor elkaar krijg om “steekhoudende” reacties te geven komt door veel te volgen en te lezen maar ook door zelf na te denken om een beeld te krijgen en praten met andere mensen helpt mij ook wel.Vaak zit ik met een kladblok op schoot en noteer ik van alles en voor ik een reactie geef hier zet ik het eerst vaak op papier zodat het vlugger gaat om het te “typen” en zoals ik vaak aangeef is wat ik schrijf mijn mening en hoe ik het zie,wat een ander ermee doet is voor die ander en ook of hij/zij me geloofd is iets wat die ander zelf kan bepalen.Nee ik wil het sterven proces niet beschrijven maar mensen die nog niet in de gaten hebben dat we de verkeerde kant op gaan of totaal geen idee hebben hoe al die narigheid komt proberen “wakker” te maken door mijn mening te geven aangevuld met argumenten en eventueel verwijzingen zodat ze het zelf kunnen checken en een mening kunnen vormen.Ik ben ook niet al wetend en niemand hoeft mijn mening te delen.
   Ik zelf ben behandeld door overheden als een hoop str.nt waardoor ik zowat alles ben kwijt geraakt wat ik door meer dan dertig jaar werken had opgebouwd en dat is natuurlijk ook een enorme stimulans om van mij te laten horen.Op dit moment zullen velen hetzelfde meemaken of gaan meemaken,kijk naar mensen die hun baan verloren hebben of veel ZZP’ers en anderen die zich ingezet hebben om een bijdrage aan de maatschappij te leveren en nu nagetrapt worden door overheden en hun instanties.Niets geven ze om “Jan met de pet” het enige wat ze doen is parasiteren en plukken om hun rijke vriendjes nog rijker te maken met allerlei voordelen.Op dit moment komen ouderen daar nog bij door het loskoppelen van de AOW van de lonen.Vaak hebben zij hun leven lang hard gewerkt en betaald maar eenmaal gestopt met werken (pensioen) kosten ze geld dus dumpen moeten ze in Den Haag denken.Nog een voorspelling is dat dit jaar velen hun huis kwijt gaan raken of andere eigendommen zullen verliezen want vandaag las ik dat de rente langzaam (zoals voorspeld) aan het stijgen is,tel daarbij op dat alles duurder wordt en het zal voor velen niet meer op te brengen zijn.Het is Vijlbrief niet gelukt om de toeslagaffaire slachtoffers naar tevredenheid te helpen,en nu mmoet hij de Groningers helpen? Daar zal niets van terecht komen vrees ik dat is mijn mening.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.