Advertentie

De rol van de VS in de wereld..


In 1999, tijdens de voorbereidingen en het bidden voor de maaltijd, presenteerden zich Maria, Jezus en Maria Magdalena aan Reint en Gabriela. De informatie die zij op dat moment van deze Meesters doorkregen, sloot aan bij de thema’s waar Reint en Gabriella vanuit hun toenmalige beroepen mee bezig waren. Beiden gingen toen al met een breed spectrum van mensen om. De Meesters hielpen hen, hoe anderen te kunnen dienen en te kunnen helpen met allerlei thema’s. Later kregen zij ook oefeningen door, waarmee zij zich beter in staat waren te richten op de thema’s en onderwerpen die aan de orde zouden komen.

Later werden Reint en Gabriela gevraagd om de doorgegeven kennis en oefeningen op te schrijven in boeken. Na ampel beraad hebben ze daar uiteindelijke volmondig: “Ja” op gezegd. In de boeken die zij daarover vervolgens hebben geschreven, wordt doorgegeven aan de wereld wat de nieuwe boodschappen zijn die Maria, Jezus en Maria Magdalena aan mensen van nu willen zeggen. Als man en vrouw vertegenwoordigen ze de mannelijke en vrouwelijke energie van de doorgegeven boodschappen.

Met de invulling van hun levensroeping begon voor Gabriella en Reint een intensief proces. Het ontvangen van de openbaringen was niet alleen een nieuw proces, maar ook de inhoud van de boodschappen en het zélf gaan doorleven, integreren in het eigen leven, van de inhoud van de openbaringen, was vooral een grote uitdaging. Eén van de grote uitdagingen die er zijn is het onderkennen van onze scheppingskracht die we in de wereld neerzetten, en daarbij kan de mens ook scheppen met woorden. Alles wat we uitspreken aan woorden creëren we eigenlijk, zeker als er anderen naar luisteren. Het is belangrijk om je bewust te worden hoe je met je woorden omgaat. We roepen met de spirituele krachten van Maria, Jezus en Maria Magdalena liefde en mededogen op, en gaan de energie met woorden meer levendig maken. Binnen en buiten van ons wordt geactiveerd. Dit lijken twee verschillende energievelden maar ze zijn eigenlijk één.

USAMap2

x

Jezus over de positie van de VS
x

in het eenwordingsproces op Aarde

 2013 ©  Follow your Heart-publishing

x

Gabriella en Reint Gaastra
Gabriella en Reint Gaastra

De Verenigde Staten vormen het hart van de wereld en zijn zeer bepalend voor het wereldbewustzijn. Alle andere landen zijn er met bevolkingsgroepen vertegenwoordigd en bewustzijnsprocessen die zich elders op Aarde afspelen, spelen zich ook daar af. Tot nu toe hebben de Verenigde Staten ervoor gekozen om het ervaren van dualiteit te versterken door zich te identificeren met het gevecht tussen ‘goed en kwaad’. Het zoekproces naar eenheid en de uitstraling daarvan op de rest van de wereld is echter de ultieme missie van de Verenigde Staten.

Jezus: “Lieve mensen op Aarde, in deze openbaring richt ik mij tot de gehele mensheid, in het bijzonder echter tot de bewoners van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten vormen een weerspiegeling van de bewustzijnsontwikkeling van de totale mensheid op Aarde op dit moment. Amerikanen, jullie land vormt een smeltkroes van volkeren en culturen. Alle andere landen zijn namelijk met bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten vertegenwoordigd en allerlei bewustzijnsprocessen die zich elders op Aarde afspelen, spelen zich ook in jullie Staten af.

Jullie hebben een bevoorrechte positie in de wereld, maar jullie hebben ook een speciale verantwoordelijkheid, omdat jullie land zo bepalend is voor het wereldbewustzijn. De manier waarop jullie je eigen thema’s verwerken en jullie positie in de wereld innemen, bepaalt voor een groot deel de mogelijkheden van de wereld om zich te ontwikkelen. Tot nu toe hebben jullie ervoor gekozen om het ervaren van dualiteit op Aarde te versterken. Jullie hebben je geïdentificeerd met het gevecht tussen ‘goed en kwaad’, denkend en gelovend dat jullie op die manier een positieve invloed op Aarde konden uitoefenen. Om je later met verdriet te realiseren dat die invloed niet zo positief is geweest, bijvoorbeeld in de oorlog in Vietnam.

Het polariseren van de wereld tussen ‘goed en kwaad’ brengt jullie niet verder. Integendeel, sommigen van jullie denken het land alleen maar te kunnen versterken vanuit de financiële en militaire invalshoek, maar uiteindelijk werkt dit alleen maar verzwakkend. Jullie werkelijke taak als natie is het creëren van eenheid, zowel binnen jullie land als daarbuiten. Dat is de reden waarom jullie een mozaïek vormen van allerlei nationaliteiten, culturen en religies. Jullie hebben de mogelijkheid om de normen en waarden van een nieuwe tijd, de tijd van het hart, te baren en in de wereld te verspreiden. Deze normen en waarden zijn gebaseerd op liefde, acceptatie en respect voor alle mensen, voor alle vormen van leven op Aarde en voor de Aarde zelf. Mijn verzoek aan jullie is om jullie aandacht te richten op het ontwaken van de Christusenergie, de onvoorwaardelijke liefde in jullie hart. En omdat jullie het hart van de wereld vormen, dient dit bewustzijn van onvoorwaardelijke liefde bij jullie te ontwaken, zodat een nieuwe tijd op Aarde kan aanbreken.”

uncle sam obama
“Het is aan jullie om te onderscheiden of jullie leiders jullie aandacht op eenheid richten. Dit nu is een zeer belangrijk criterium waarop jullie je leiders kunnen herkennen en kiezen.”

Aandacht op eenheid richten
“Ik, Jezus, wil jullie op een aantal aspecten attenderen. Wees je bewust van het feit dat alles waar je je aandacht op richt groeit. Dit is een bekende natuurwet die mensen laat zien dat ze een keuze hebben uit verschillende aspecten waar ze hun aandacht op kunnen richten. Word je bewust van de kracht van aandacht en richt je aandacht op eenheid. Eenheid uit zich door respect, acceptatie, verbroedering, gelijkwaardigheid en onderlinge steun, zowel binnen als buiten jullie land. Vaak hebben jullie tot nu toe je aandacht op een roekeloze manier gericht zonder je bewust te zijn en te worden van de resultaten van deze acties.

Om dit duidelijk te krijgen kunnen jullie terugkijken naar jullie eigen historie met de intentie om je te realiseren waar jullie je aandacht tijdens verschillende momenten in de geschiedenis op hebben gericht en wat dat heeft veroorzaakt. Jullie leiders hebben ook veel invloed op hetgeen waar jullie je aandacht op richten. Ze nodigen jullie uit om jullie te focussen op een bepaald aspect, een bepaalde gebeurtenis of waarde. Het is aan jullie om te onderscheiden of jullie leiders jullie aandacht op eenheid richten. Dit nu is een zeer belangrijk criterium waarop jullie je leiders kunnen herkennen en kiezen.”

Oorlogen vormen geen weg naar de oplossing van conflicten
“Elke keer als er bijvoorbeeld presidentsverkiezingen zijn, staan jullie op een punt om jullie eigen wil opnieuw te uit te drukken. Daarvoor is het nodig dat jullie vanuit jullie hart beslissen waar jullie je aandacht op willen richten, vanuit het bewustzijn dat je met aandacht creëert. Word je ervan bewust wat jullie met elkaar creëren. En wat de consequenties van jullie creaties zijn voor jullie zelf en voor de mensheid in zijn geheel. Laat in verkiezingen de wil van jullie hart spreken.

Dat is nodig, want in de laatste jaren is het gevoel van angst en wantrouwen geïntensiveerd. Dit is een reflectie van diepere lagen van menselijke conflicten die eerder in de geschiedenis van de mensheid hun oorzaak hebben. De angst voor religieuze en culturele verschillen heeft diepe rivaliteitsgevoelens in de mensheid veroorzaakt. Het is jullie taak om deze oude rivaliteiten te genezen in plaats van ze voort te zetten en te versterken. De conflicten tussen religieuze en culturele overtuigingen en opvattingen dienen te worden geheeld en opgelost. Dit vraagt om een wijze en diepgaande aanpak die meer met communicatie te maken heeft dan met oorlogvoering. De zekerheden die jullie in oorlogvoering zoeken zijn niet reëel en de tijden waarin de mensheid dacht zijn conflicten via oorlog te kunnen oplossen zijn voorbij.

Jullie kunnen je geen oorlogen meer permitteren als een weg naar de oplossing van conflicten. Zoals jullie in Irak kunnen zien, brengt oorlog eerder escalatie dan een oplossing teweeg. Als jullie met dezelfde passie gaan staan voor gelijkwaardigheid, respect en liefde kunnen jullie de hele wereld transformeren. Dit proces zal zich eerst binnen jullie grenzen moeten voltrekken in de vorm van bijvoorbeeld de binnenlandse politiek. Richt je op het onderkennen en omarmen van de verschillen in plaats van ze te onderdrukken of te ontkennen. Het is jullie taak om diversiteit waarde toe te kennen en zo elk religieus aspect op Aarde een plaats te geven.

Alle menselijke manifestaties op Aarde hebben een reden en een doel. Als je met je hart kijkt, kun je ze onderscheiden. Jullie gereedschap is communicatie en uitwisseling vanuit respect en gelijkwaardigheid. Dit proces van het zoeken naar eenheid is de ultieme missie van jullie land. Het erkennen van deze missie en het geven van een centrale plek daarvan in jullie hart is de uitdaging waar jullie nu voor staan. Het omarmen van jullie missie zal geluk en overvloed bij jullie en verbroedering tussen alle landen brengen en het zal de basis leggen voor een nieuwe tijd op Aarde, een tijd waarin het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde als centrale factor aanwezig zal zijn.”

11 September 2001, de eerste officiële dode is Ds. Mychal F. Judge, kapelaan van de New York City Fire Department. Hij stierf die dinsdag door een hagel van vallend puin, nabij het WTC. Hij werd 68 jaar.
11 September 2001, de eerste officiële dode is Ds. Mychal F. Judge, kapelaan van de New York City Fire Department. Hij stierf die dinsdag door een hagel van vallend puin, nabij het WTC. Hij werd 68 jaar.

De pijn van 11 september..
“Ik ben me ervan bewust dat jullie veel pijn hebben gevoeld naar aanleiding van de gebeurtenissen op ‘11 september’. Deze gebeurtenissen zijn een belangrijke oorzaak van de gevoelens van angst en onzekerheid waar jullie samen met de rest van de westerse wereld in terecht zijn gekomen. Dit gebeuren brengt niet alleen pijn, maar ook een grote uitdaging met zich mee, namelijk om te vergeven en naar eenheid te streven. Alle mensen zijn één en diep met elkaar verbonden. Ik wil jullie ervaring van 11 september vergelijken met mijn ervaring tijdens de kruisiging. De kruisiging vormde mijn uitdaging om in bewustzijn boven ‘goed en kwaad’ te stijgen naar een niveau van onvoorwaardelijke liefde en mededogen. Ik had de keuzemogelijkheid om boven goed en kwaad te staan. Dit bracht mij van dualiteit naar eenheid.

Deze keuze hebben jullie ook. Als jullie je laten leiden door gevoelens van wraak en woede kunnen jullie in een dalende spiraal in bewustzijn terechtkomen en de hele wereld daarin meenemen. Als jullie vanuit het hart de beslissing nemen om veranderingen in jullie land en in de wereld te brengen die meer gelijkwaardigheid, acceptatie, respect en liefde manifest kunnen maken, dan zal er geen ruimte voor terreur in het bewustzijn van de mensheid overblijven. Terreur kun je niet bestrijden, alleen maar helen. Daarvoor dienen jullie naar de oorzaken van terreur te gaan. Deze oorzaken zijn gerelateerd aan essentiële normen en waarden die de wereld regeren.

Het is tijd dat de belangen van kleine groeperingen, die graag veel macht willen ervaren, plaats maken voor de belangen van grotere groepen die verlangen naar gelijkwaardigheid en respect. Het is tijd voor verbroedering, voor respect en plezier, voor vreugde en overvloed. Het ligt voor het grijpen om dit te creëren. Jullie hebben alleen de intentie nodig. Richt je intentie op het neerzetten van onvoorwaardelijke liefde in de praktijk. Dan zullen jullie een Hemel op Aarde creëren.

Ik ben bereid om jullie hier volledig in te steunen. Bid tot mij, Jezus, maar ook tot Maria Magdalena en Maria. Wij staan altijd voor jullie klaar om de intenties van jullie hart te helpen manifesteren. Ik, Jezus, zegen jullie als een teken van vertrouwen en inspiratie voor jullie heden en toekomst.”

 * * *

Deze openbaring is enige tijd geleden door Gabriela Gaastra-Levin ontvangen van Jezus en nog steeds uitermate actueel.
Kijk voor haar werk met haar echtgenoot Reint op www.followyourheart.nl

(Via Bol.com zijn alle boeken van Gabriella en Reint te bestellen; zie hieronder het artikel voor alle titels en doorkliks.)

152 gedachten over “De rol van de VS in de wereld..

 1. Als zelfs Jezus de plank al mis begint te slaan als zoon van een timmerman , waar moet het dan heen ?

  1. Een boot bouwen, die ‘Noah’ dopen, met veel wijn natuurlijk, en dan wachten tot het water aan je lippen staat. Een schietgebedje doen en hopen dat ze je niet arresteren, omdat je er geen vergunning voor hebt. Voor dat schip natuurlijk… 🙄
   En als je de plank mis slaat, kun je er altijd nog een loopplank van maken. Want je hebt dan toch ineens een schip. Anders ga je nog de boot in met je plank. Denk ik.

  2. Krek , 1 plank is al een surfboard . Dan nog je tante op een houten vlot erachter met al die vaten wijn . Of vatabieren die de rijn aftrokken .

  3. En dat vlot, die ark, zijn op weg naar de VS. Om de rol van de VS in de wereld te bestuderen..

  4. Guido, ik zag dat je al een flinke steen in huis hebt gehaald wanneer het hoog water in Nederland wordt. Doet je goed aan, zeker als zeer rijkelijk de wijn gaat stromen bij je moet je toch wel droge voeten behouden anders wordt je site een zeik natte krant.

  5. eerst in gesprek met god via die Donald walibi jones en dan Nu met jezus, het wordt steeds intiemer op de man af met kortere lijnen harder lijn trekken langs de lijn en dan stevig dunken hoop ik

  6. Daar aangekomen bleek die rol gewoon een payrol te zijn ( nee , geen pleerol , hoewel…) omdat de VS nog steeds een proxystaat is van The City of London . Het rollenspel ontmaskerd door mijn tante op een houten vlot .
   Jezus , wat kan het soms soepel lopen .

  7. Ja Hyper , tijden veranderen . Vroegâh bidden de mensen naar Jezus en hoopten dat hun gebeden verhoord werden . In dit interactieve tijdperk channelt men Jezus en zet het op internet . Tijd voor een zeer direct lijntje http://www.jezus.com ofzo
   From the horses mouth is always the best info .

  8. Gabriella en Reint Gaastra zetten de christelijk religieuze traditie voort om Jezus te rationaliseren en buiten zichzelf te plaatsen.

   Ieder mens mag de Innerlijke Weg van het “lijden”, het “sterven” en het “opstaan” van Jezus bewandelen en zo zijn/haar Ware Zelf ontdekken.

   Jammer genoeg zie ik de christelijk religieuze traditie (de hulp verwachten van “Boven”) ook in deze tijd voortgezet maar nu vermomd in een “modern jasje”! Tegenwoordig noemen we de Hulp van Boven verwachten (de God buiten jezelf plaatsen) met een modern woord : “Channelen” 😉

   Innerlijk Weten (open-baring) komt niet van Buiten, maar van Binnen!

  9. Hey Cozmic 1.9, ik lees nu pas jouw reactie. Ik heb het gevoel dat we op basis van onze reacties elkaar heel dicht naderen……. ik geloof er ook geen biet van dat we het heil van boven/buiten zouden moeten zoeken…… Vertrouw 100% op het ZELF ( dus letterlijk Zelf-Vertrouwen) en alles is GOED! We zijn dan geworden als Jezus….. en dat lopen over het Water (water=geest) is gewoon symboliek voor ZELF-VERTROUWEN! 🙂

  10. Wie zegt dan dat je het buiten je moet zoeken.. Ik word er af en toe écht zo moe van.. Want staat dat ergens in de tekst, dat je het buiten je moet zoeken..
   Want kan ‘iets’ ook én/én zijn in reacties, zonder (persoonlijk) afwijzend of veroordelend oordeel. Gewoon ernaar kijken en voelen hoe het resoneert. Zo simpel is het voor mij. Onder het motto evt. van ‘grappig perspectief’..
   Maar als dat dan via deze reactie(s) gaat, ook prima, vind ik. Maar moe-worden, is wel een verschijnsel dat ik meen waar te nemen.

   Én/én betekent simpel.. Zo boven, zo BENEDEN. Zo buiten, zo BINNEN!
   Voor mij staat het verhaal hierboven zo dicht bij me, (beneden én binnen..!) als ik dat zelf voel. Of zovér buiten me, of boven me, als ik dat niet wil.. 🙄
   Reint en Gabriella zetten de zaken niet buiten zich. Ze laten ‘een ander’ aan het woord, waar ze zélf een onlosmakelijk onderdeel van zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze ‘alles buiten zich zetten’.. pfff.. En is er iets ‘anders’ overigens dan het ‘Zelf’..?? Daar.. Buiten, of ‘binnen’, of Boven..? ‘Beneden’ dan..?

  11. Guido, hoe ik het bedoel is dat door Bewust te worden van wie ik werkelijk Ben( (IK BEN= onlosmakelijk deel van God) ik op een geheel andere wijze tegen de Buitenwereld ben gaan aankijken. Hoe meer Innerlijke Rust en Stilte ik ben gaan ervaren, hoe meer Rust en Stilte ik buiten mijzelf ervaar. En dan kunnen er nog zoveel oorlogen uitbreken en nog zoveel rampspoed ontstaan….. door die Innerlijke Rust/Stilte blijf ik in Vrede 🙂

  12. Misschien dan je woorden eens wat ‘beter’ invoelen Dick.. Ik voel dezelfde kriegeligheid bij dit ‘soort’ gezalfde teksten, die ik bij Marcel meen waar te nemen.. En trouwens:
   Aangenaam, want dat BEN ik ook.

  13. Heel goed, Guido, dat mijn woorden “” kriegel”” bij je opleveren…… jezelf ont-kennen geeft altijd innerlijke onrust …. ik weet het uit her-kenning 😉

   Guido, natuurlijk ben jij ook: “Ik Ben”….. dat zijn we allemaal.. maar om dat 100% in ons zelf te integreren en daar 100% in te geloven vergt Tijd, Aandacht, Bewustwording

  14. Prima dat je JeZelf zo ziet en uit, je hebt je eigen plaatje klaar. En wat ga je er dan nu mee DOEN Dick?

  15. Cozmic 1.19, ik weet het, een autist wil altijd controle en denkt daarom dat ie altijd Iets moet doen…….. Op het moment dat je leert de controle los te laten, hoef je Niets meer te doen……. dan gaat het vanzelf…… Lijkt slaapverwekkend,ja, maar niets is minder waar… Alles komt dan op je Pad wat je Toe-Valt. Je Leven wordt dan pure Magie 🙂

  16. Dick , als waarnemer neem ik aan dat dit een boodschap AAN jeZELF OVER jeZELF was ? Even inhoudsloos als immer , wat dat betreft geen verrassingen , dat dan weer niet .
   Back to snooze …zzzzzzzz

  17. Dick het bezige Bijtje je houdt er continue van om de bloementjes buiten te zetten, tja hier ook op wtk en dat weten wij nu wel allemaal. Zoooeeemmmmm… steek!

  18. Jeetje weer veel gemist vannacht of niet natuurlijk hangt er vanaf wat je volgen wou.
   Nouja korte analyse :
   Ik zie veel verwarring , gespeelde onschuld , onbegrip , lage aanvallen(niet voor iedereen zichtbaar)ingehouden en geuite woede, zeer ameteuristische psychologische diagnosen, onvermogen om zichzelf te zien ,lage en hoge zelfdunk en kruiperige slachtofferschap,openbare bespiegelingen, rake adviezen, hokjesgeest,vooroordelen, veroordelingen, draaikonterij, Niet doorleefde boekenwijsheid , onkunde , schelden , en ga zo maar door. Trouwens ik weet nu al zeker dat niet iedereen de bovengenoemde fenomenen op de ( voor mij) juiste personen plaatst, heb ook geen zin me er verder in te mengen , tis wel duidelijk voor de oplettende lezers onder ons .Als ik me er werkelijk in mengen zou kon ik wel eens net zo over gaan komen als coz nu voor veel mensen lijkt te doen . Soms moet je je in een andere taal uiten in de hoop dat iets dan overkomt .
   Ik vind het wel jammer dat dit soort dingen gebeuren maar het zal wel een doel hebben , het schept wel duidelijkheid.
   Overigens heeft niemand alleen maar die kant die vannacht belicht werd ( door het bijna volle maantje), er zijn vaak ook minder belichte kanten die , in een strijd als deze volkomen ondergesneeuwd raken .Toch zijn die ook zeker de moeite waard. Het zou voor een aantal mensen in mijn ogen erg verstandig zijn eens een spiegel ter hand te nemen en zichzelf eens recht in de ogen te kijken. Soms is onkunde ook een vorm van schelden namelijk ( of word toch zo opgevat)Vaak ook bedoeld als strijden vanuit een hinderlaag , en daarentegen is rechtuit schelden dan weer wel lekker duidelijk voor een ieder. Pas dus maar op met oordelen , je kon het wel eens verkeerd hebben gezien.

  19. – off topic/ruw taalgebruik verwijderd –

   Ik was zondagavond heel blij dat ik een goed en open gesprek had met Marcel en hoopte daarmee dat er meer begrip voor elkaar zou ontstaan. Ik vond dat hoopvol naar de toekomst toe, maar zag gisteravond voor de zoveelste keer dat dat proces van “samen delen” in negatieve zin werd beinvloed.

  20. @ dick
   Misschien moet je voor de zekerheid dat gesprek tussen ons nog maar eens even teruglezen dick. En dat wat jij daar zegt afzetten tegen je acties van vannacht, ik zie daar wel wat tegenstrijdigheden. Verder heb je het niet echt over de inhoud van dat gesprek alleen dat het gezellig was , ik heb je daar een aantal dingen gezegt die je je terharte had kunnen nemen , gemiste kans? Ik weet het niet dick , voor iemand die zegt uit liefde te willen delen ga je nog erg vaak de mist in met oordelen. Dat dat kwaad bloed zet en jezelf nogal onecht doet overkomen zou toch geen verrassing moeten zijn. Bovendien iemand uitmaken voor autist zonder kennis van zaken kan alleen maar opgevat worden als een aanval( vanuit liefde??)
   Er wordt door vele mensen hier naar jou gereageerd echter je ziet willens en wetens de boodschap niet die ze je geven. Je blijft doordraaien in het voor jou zo typerende kringetje van wollig woordgebruik zonder doorleving. Dat is een keuze dick , ik respecteer dat , maar verwacht in mij geen medestander voor jouw gedragingen. Die komen geheel en al voor je eigen rekening ( net als de mijne voor mij).
   Dan nog even dit , als dit gedrag is dat je wilt delen met ons , mag je het wat mij betreft wel laten ( schop onder je kont moest je krijgen, maar wie ben ik)Als je wilt delen in liefde doe je het nu toch wel even verkeerd.

  21. Guido of wie ook aan de WTK knoppen draait, de Gouden Gum is weer volop en selectief bezig….
   Gelukkig is nu 100% transparant dan de wereld van George Orwell (Animal Farm en 1984) zich ook hier op wtk aan het open-baren is

   Guido, wordt de trillingsenergie van Licht en Liefde jou te krachtig?

  1. Het trieste is dat ik niet eens meer een traan kan laten , afgestompt door al het geweld . Nu speelt de VS hetzelfde in de hele wereld , alleen dan met miljoenen doden . Dank je Jezus voor dit GEWELDige land , een representatie van alle volkeren , the meltingpot . Nou dat belooft wat .
   godverdomme dan maar als het zo moet , terug naar agnostiek mij van de zijnde .

 2. Heel goed, Guido, dat mijn woorden “” kriegel”” bij je opleveren…… jezelf ont-kennen geeft altijd innerlijke onrust …. ik weet het uit her-kenning 😉

 3. Beste DICK weet je zeker dat je niet aan goddienstwaanzin lijdt, je schijnt je er niet los van te kunnen maken, bij alles en ieder één, kom je op de proppen met je gospel, dit is voor jouw persoonlijk niet heilzaam.

  Je maakt je ook nog al druk over het denkbeeld van je zelf vinden, als mens ben je aan een evolutie onderhevig, dat wil zeggen dat je denkbeelden zich aanpassen aan het gegeve, ik zoek mijn hele leven al naar mij zelf, en mijn vrouw en ik praten er veel over, wie zijn we nou eigenlijk, wat willen wij nou eigenlijk met ons leven, vinden de mensen ons aardig doen wij wel genoeg voor andere mensen, wat is het dood gaan, hoe moeten wij na zo’n lang leven te samen afscheid van elkaar nemen, hebben wij wel genoeg van elkaar gehouden, wat zal je voelen als je alleen achter blijft, het God denken hebben we al lang verworpen, zoveel ellende en bloed vergieten kan geen God in zien, Jezus is een ander verhaal, een mede burger hippie, provo, filosoof, goed warm mens, die lang geleefd heeft en in India is begraven ?.

  1. Mooi, Jenne, dat schrijf ik steeds….. we mogen de weg gaan van Jezus in dit Leven………. een prachtiger “hippie, provo, filosoof, goed warm mens” (jouw citaat) als hij bestaat in mijn visie niet in het Leven….. en Jenne, hij is niet begraven, wellicht heeft ie zelfs nooit geleefd….. Hij staat symbool voor jou en voor mij en voor iedereen die zichzelf wil terugvinden 🙂

  2. Beste DICK, lees nu toch eens wat ik je schrijf, zoek geen geheime boodschap onder de postzegel, je pakt een krent uit de pap en die ga je staan te bewonderen, het gaat hier niet om de krenten maar om de pap, deze pap is niet ligt verteerbaar maar ligt zwaar op de maag, maar probeer het toch maar, en niet om de hete pap heen draaien.

  3. Jenne, zonder om de “hete pap” heen te draaien:

   Ik ben een hippie, provo, filosoof en een goed warm mens….. kortom ik ben Jezus 🙂

   Maar ik ben ook Maria, de Moeder, en ook God, de Vader

   Zo goed?

  4. Dick zit liever op een wolk dan dat ie met beide beentjes op aarde staat. Oppassen voor de herfst stormen maar dick, je kon maar zo ineens werkelijk opstijgen en wegwaaien. Wat Jenne zegt is hetzelfde als guido je toespeelt is hetzelfde als ik je probeer te vertellen. Maar jij schijnt er voor te kiezen je kop in de lucht te houden en niet werkelijk de innerlijke confrontatie aan te gaan, so be it.

  5. Marcel, de innerlijke confrontatie is de lijdenweg en de kruisiging….. en daarna komen er “3 dagen” van ” slapen” en daar is er……… de “opstanding” . Ken je klassiekers 😉

   Heren-leed blijft hangen in weemoed en verlangen (in het Lijden), maar de Opstanding gaat over Geloof, Hoop en Liefde….. en het meeste van alles is de Liefde 🙂

  6. Grappig dat je dat zo ziet , zou het herkenning wezen?
   Overigens tref je zelden een gehoor aan dat zo kruiperig is , en al helemaal niet op wtk.

 4. Marcel, de innerlijke confrontatie is de lijdenweg en de kruisiging….. en daarna komen er “3 dagen” van ” slapen” en daar is er……… de “opstanding” . Ken je klassiekers 😉

Reacties zijn gesloten.