Advertentie

Voorbije illusies en mogelijkheden tot transformatie..


x
x
Voorbije illusies en transformatie-mogelijkheden

2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Arend Zeevat

Van oud naar nieuw..  Iedere overgang is een bijzonder moment. Zo wordt ook de overgang van het ene naar het andere jaar als een bijzonder tijdstip gezien. De aanloop naar de laatste dag van het oude jaar wordt door velen als een tijd van reflectie beleefd, waarbij men de balans opmaakt van de behaalde doelen en vervulde wensen in het bijna voorbije jaar. Daarbij blikt men dan tevens vooruit op het nieuwe jaar, waarin men nieuwe doelen wil stellen. De zogenaamde goede voornemens.

Of men die goede voornemens ook werkelijk in daden omzet, is bij velen telkens maar de vraag. De weg naar de hel is immers geplaveid met goede voornemens. Het al dan niet daadkrachtig realiseren van die voornemens heeft alles te maken met in hoeverre men de wilskracht heeft ontwikkeld, om de zich ook in het nieuwe jaar aandienende verleidingen te weerstaan. De geest is sterk, maar het vlees is toch vaak wel zwak.

Het heeft echter ook te maken met in hoeverre men zichzelf onder druk plaatst door een direct resultaat te verwachten, in plaats van een gradueel organisch proces van loslaten toe te laten. Er zijn vele rituelen ontwikkeld om mensen te ondersteunen in de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Maar wat is een nieuw jaar? En volgens welke tijdsberekening tellen we die jaren.

Ieder reli-insttuut z’n eigen jaartelling..
Zo heeft ieder religieus instituut haar eigen tijdsberekening qua jaartelling. De Joodse kalender (HIER) heeft een andere viering van het nieuwe jaar, dan de Christelijke (HIER), de Islamitische (HIER) en ook de Chinese (HIER). Het is allemaal dus nogal relatief. Maar ja, het is natuurlijk altijd leuk om een feestje te bouwen en eens stil te staan bij alles wat er in de tijd daarvoor in het eigen leven heeft plaatsgevonden.

Het indelen van de aarde in tijdszones is, evenals het vaststellen van de westerse kalender, niet over één nacht ijs gegaan (HIER). Wanneer we naar de internationale datumgrens kijken (HIER), dan blijkt dat geen strakke rechte lijn van noord naar zuid te zijn – zoals alle meridianen – maar een door politiek en economie bepaalde nogal kronkelige grens. Ook deze datumgrens is een door mensen bedacht illusionair concept, om het dagelijkse en economische leven in de 3D-realiteit van ruimte, van de vierde dimensie van tijd te kunnen voorzien.

Het vaststellen van bovenstaande concepten heeft er op een spiritueel niveau aan bijgedragen, dat de mensheid langzamerhand opgesloten raakte in de huidige, ruimtelijk materiële bepalingen en het daarmee verbonden kunstmatig vastgestelde tijdconcept. Hetgeen in houdt, een toenemend verstrikt raken in de matrix, in het ruimte-tijd continuüm. Door de voortschrijdende technologische ontwikkeling zullen we daar in de toekomst weer van beroofd worden. Dan zal alle besef van tijd en ruimte samengebald zijn in enen en nullen van de digitaal/virtueel eendimensionale wereld van geprogrammeerde commando’s, die wij als gedigitaliseerd ‘Burger Slaven Nummer’ maar uit te voeren hebben.

Vervlogen luchtkastelen in 2017
Nu even uitgaand van de ‘christelijke’ jaartelling volgens de Gregoriaanse kalender (HIER), behoort het jaar 2017 inmiddels tot het verleden en zijn we aanbeland in het jaar 2018. Numerologisch gezien komt het jaartal op het meestergetal 11 uit. HIER wordt op een heel heldere wijze, in het licht van dat meestergetal 11 uitgelegd, wat 2018 voor ons als individu en als mensheid zou kunnen gaan betekenen. Het zou dus wel eens een interessant jaar kunnen worden. In het jaar 2017 zijn vele luchtkastelen, waaronder Donald Trump (HIER), door een gecontroleerde vernietiging tot stof vergaan.

Daarmee de materialistische visie op leven en dood bevestigend, zoals deze soms nog wel eens bij begrafenissen wordt uitgesproken. “Uit stof zijt gij geboren en tot stof zult gij wederkeren”. Hopeloos wordt er door de ’geïllumineerde’ Vrij Metselende bouwers van die kastelen nog veel energie geïnvesteerd in het in stand houden ervan. Maar ja, de tijd van riddergevechten om de eer van schone jonkvrouwen en daarmee het verkrijgen van macht over haar geërfde rijk is al eeuwen voorbij.

De moderne riddergevechten blijken uiteindelijk een ziekelijke show ter leering ende vermaeck van het publiek te zijn (HIER en HIER), om hen mee bezig te houden en te misleiden (HIER). De huidige (‘moraal’)ridders verschillen in belangrijke mate van de ridders uit de middeleeuwen. De middeleeuwse ridders hadden een duidelijk morele gedragscode waar zij zich aan dienden te houden (HIER en HIER).

Deze had alles te maken met het respect voor en het vereren van het vrouwelijk verbindende element en hoe daar mee om te gaan. Tevens met de mannelijke waardigheid ten aanzien van het in stand houden van de geldende morele code. Deze morele code had ook vooral betrekking op respect voor de tegenstander!

De huidige alleen maar aan vechten, op duister occulte wijze vals spelen (HIER) en winnen denkende ridders, is iedere vorm van moraliteit totaal vreemd. Dit werd onder andere duidelijk in berichten over de laatste Trump tweets, waarin hij aangaf een grotere knop voor het afvuren van atoomwapens te hebben dan de Noord-Koreaanse leider Kim Jung Un (HIER). Hebben we het hier over volwassen mannen of over kleine kleuters? In ieder geval zijn zij voor de rest van de mensheid heel veel gevaarlijker dan kleine kleuters die met lucifers spelen!

Het lijkt erop dat dit soort kinderlijke uitingen een weergave zijn van door testosteron gedreven mannelijkheid. Of liever gezegd een overcompensatie van een gebrek aan volwassenheid. Dus de middeleeuwse ridders waren pas echte alfamannen, die daadkrachtig voor een verheven doel streden en in hun strijd trouw waren aan hun morele code.

 

Mannelijke territoriumdrift
De moderne ridders gaat het alleen maar om het veroveren en macht uitoefenen, om daarmee hun stijgen op de machtsladder van het ridderschap te bewijzen. Geen enkel internationaal door de VN afgesproken, noch goddelijk ingegeven gebod kan hen terughouden in hun eindeloze militair destructieve plasdrang. Dit is een doorgeschoten eenzijdig mannelijk door testosteron gedreven fenomeen, waarbij raketten en ander militair tuig -bijna letterlijk- een verlengstuk zijn van hun penis..!

Territoriumdrift en het afbakenen van dat territorium, door overal aan de steeds oprekkende grenzen ervan hun militair destructieve en levensvernietigende plasje te doen, is het enige dierlijk instinctieve dat deze ridders kunnen laten zien. Dit instinctief dierlijke aspect doet de vraag rijzen of zij überhaupt nog wel mensen zijn of nog iets menselijks in zich hebben.

Wanneer men zich enigszins in de wereld van de moderne ridderlijke macht verdiept, kan men al snel tot de conclusie komen dat de moderne ridders zich laten leiden of gemanipuleerd worden door de Trias Satanica (HIER). Dus door seks, geld en macht. De wereld van macht hangt immers ten nauwste samen met gecorrumpeerde posities. Het chantabel gemaakt zijn door geperverteerd seksuele uitspattingen en/of economische schandalen, houdt haar macht in stand. In feite is het een ‘mannenwereld’ zonder enig eergevoel of trouw.

Tevens doet het bovenstaande de vraag rijzen ten aanzien van wat dan menselijk is. Een vraag waar velen in onze tijd misschien wel mee worstelen. Dat is natuurlijk een vraag die ieder alleen maar in zichzelf kan beantwoorden door de eigen menselijkheid te onderzoeken. Hangt ware menselijkheid niet ten nauwste samen met respect voor al het leven in al haar verschillende uitingsvormen? In mijn beleving kan de mens alleen maar tot zichzelf komen door het contact met het goddelijke in zichzelf. Uit die goddelijke Bron zijn we immers ontstaan en zullen er ook weer naar terugkeren.

“Ik ben leven dat leven wil,
te midden van leven dat leven wil.”

x
Albert Schweitzer,
(Duits arts, theoloog, filosoof, musicus 1875-1965)

Achterhaald ridderschap
De moderne ridders bleken de voortgaande bewustzijnontwikkeling bij het publiek niet te hebben opgemerkt en werden er gaandeweg steeds meer mee geconfronteerd, waardoor ze in paniek raakten. Die paniek zorgde voor allerlei spreekwoordelijke kat-in-het-nauw-sprongen, die vooral op het geopolitieke schaakbord van deze 3D-wereld zichtbaar werden in het jaar 2017. Met valse vlaggen zwaaiende vaandelzwaaiers bleken uiteindelijk waarheidsdraaiers te zijn.

Het draaien van de waarheid komt dus in feite neer op het propageren van de leugen. Ons ingeboren gevoel voor de waarheid, ons ge-weten, hebben velen door geraffineerde mediatechnieken bedolven laten worden onder een lawine aan echt nepnieuws en echte nepinformatie. We kunnen echter ons hebben geweten aanspreken om die geraffineerde leugens te ontmaskeren.

Ontmaskering van leugens is een individueel proces, dat in het eigen individuele innerlijk begint, door de leugens die men in het eigen leven uitleeft te ontmaskeren. Om zo tot een eigen innerlijke waarheidsvinding te komen. Onze tijd is steeds meer een tijd van positiebepaling, waarbij ieder voor zichzelf bepaalt in welke richting hij/zij het eigen leven wil laten gaan en daarmee tevens de mensheid als geheel. In de richting van de hemel of de hel (HIER).

Scheiding der geesten
Volgens de Bijbel zal er in de eindtijd een scheiding van schapen en bokken plaatsvinden (HIER). Deze scheiding is in mijn beleving vooral gebaseerd op trouw zijn aan het eigen geweten en dus de eigen individualiteit. Door de komende wereldontwikkelingen zullen we daar in 2018 steeds meer op worden beproefd. Dus het is aan ons, om te bepalen in welke richting wij de ontwikkelingen in de grote boze buitenwereld willen helpen sturen. Zelfs de kleinste en ogenschijnlijk onbeduidendste door jezelf in het dagelijks leven uitgevoerde actie kan daar in het grotere geheel een rol in spelen. Daarbij refereer ik aan het in de chaostheorie (HIER) bekende fenomeen van het vlindereffect (HIER). Dus je weet nooit hoe een koe een haas zou kunnen vangen. De natuur is immers vergeven van creativiteit.

Houd te midden van al deze turbulentie vooral je hoofd koel en je hart heel erg warm!

De lange arm
Waar het echter om gaat is, om in deze door het materialisme verduisterde wereld enig Licht te brengen. En met dat Licht, bedoel ik jouw Bewust Zijn. Een bewustzijn van de invloed op de eigen sociale omgeving en op de wereld als geheel. Dit is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk, want we zijn immers allemaal geconditioneerd om vooral ons eigen gemak, zekerheid en veiligheid te dienen. Zelfs de Nederlandse politie heeft het tot haar slogan gemaakt om waakzaam en dienstbaar te zijn. We weten inmiddels allemaal wel al voor wie zij waakzaam en aan wie zij dienstbaar zijn.

Hoe kan men van de lange handhavende arm van de wet immers ook verwachten, dat zij kritisch zou zijn naar de rest van dat zieke machtslichaam waar zij als arm aan vastzit. Was het niet diezelfde wethandhavende lange arm, die ten tijde van WOII en de toen wetten dicterende Duitsers er voor zorgde dat er vanuit Nederland relatief gezien in Europa, de meeste Joden op transport werden gesteld (HIER)? De lange wethandhavende arm van de Nederlandse politie zwaait dus plichtsgetrouw mee met ieder wetgevend lichaam waar zij mee verbonden is. Desnoods in gestrekte Hiltler-groet.

Onlangs heeft Ad van Liempt samen met Jan H. Kompagnie, het boek ´Jodenjacht´, de onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog gepubliceerd. In ´Jodenjacht´ wordt de handel en wandel van de Nederlandse politie onderzocht aan de hand van meer dan 250 strafdossiers van politieagenten die zich met de Jodenjacht hebben beziggehouden.

Uit hun onderzoek blijkt dat het vooral haat was tegen de Joden, die hen dreef. De meesten uit volle overtuiging, waarbij niet minder dan 96% van de onderzochte politiemensen, lid bleek te zijn van de NSB. Maar ook geld speelde een grote rol (kopgeld). Uit de beschrijving van de auteurs blijkt echter ook dat de politie niet alleen veel geweld gebruikte, maar dat er vaak ook sprake was van roof en diefstal.

Na de oorlog had men weinig spijt en probeerde men zelfs aan de bijzondere rechtspleging te ontkomen, door te stellen dat men een ´ambtelijk bevel´ had uitgevoerd en niet wist dat de Joden hun vernietiging tegemoet gingen. De onthutsende rol van de Nederlandse politie -zelfs de Duitsers vonden het soms te ver gaan- blijkt meer dan 66 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog pas nu eerst goed duidelijk te worden. Dat had al veel eerder dienen te gebeuren.
(Bron)

Maar ja, wat wil je ook als degenen waar zij werkelijk trouw aan moeten zijn, namelijk het door nazisme gecorrumpeerde huis met een oranje kroon, het ook niet schuwen om bij een huwelijksfeestje die gestrekte arm te gedogen.

Op een koninklijke gala-avond ter gelegenheid van het huwelijk in het Haagse Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen werden ‘Deutschland, Deutschland uber alles’ en het nazistische ‘Horst Wessel’ lied gespeeld. De Nederlandse autoriteiten hadden die avond liever een ander stuk gehoord, maar door Duitse druk werd hier van afgezien. Duitsland was verontwaardigd over de anti-Duitse sentimenten die in Nederland oplaaiden. Zo werden in Nederland wonende Duitsers, die de hakenkruisvlag hadden buiten gehangen ter gelegenheid van het huwelijk, belaagd.

 De stukken werden dus gespeeld om de machtige Duitse buurman niet voor het hoofd te stoten. De dirigent en een deel van het orkest weigerden te spelen. Hun plaats werd ingenomen door de dirigent en leden van de Koninklijke Militaire Kapel. Het huwelijk op 7 januari 1937 verliep zonder incidenten.” (Bron)

Uit bovenstaande blijkt dus dat de dirigent en een aantal leden van het orkest moediger waren dan vele in zwarte uniformen gehulde politieagenten in die tijd. Maar ja, die hadden maar trouw te zijn aan het gecorrumpeerde gekroonde huis, dat zelf dekking had gezocht in Engeland en Canada.

Maar wat heeft dit nu allemaal met 2017 en 2018 te maken?
Waar wij in Nederland nu aanbeland zijn, is natuurlijk de vrucht en het product van die door satanische krachten ontketende WOII. Met al haar op nazistische gronden gebaseerde Europese Unie der Sovjet Staten (HIER). Waar het gekroonde huis op haar manier een rol in heeft gespeeld. Zij spelen nu nog steeds een, weliswaar minder prominente, rol in het geopolitieke Bilderberg schaakspel.

Daaraan is voor ons, als individueel soeverein Nederlandse ingezetenen, een opdracht gekoppeld. Namelijk de opdracht om op dit stukje aarde, dat men Nederland is gaan noemen, te doen wat in ons vermogen ligt om de waanzin van de internationaal gebouwde en nu vervliegende luchtkastelen te stoppen. En in ons eigen leven te vervangen door solide op werkelijke sociale bewogenheid en verbondenheid gebaseerde sociale structuren.

Alan Parsons Project – Turn it up –

‘Together we shall save our planet,
or we shall perish in its flames’

John F. Kennedy
35ste VS-president
(1917-1963)

Trouw aan het goddelijke in jezelf..
Als we onze eigen innerlijke leugens en illusies hebben ontmaskerd, dan kunnen we gaan ontdekken wat onze individuele bijdrage aan de transformatie van deze planeet kan gaan zijn. De al afgelegde weg was slechts de voorbereiding op het echte werk dat nog komen gaat. Het maakte deel uit van de zuivering van de ziel. Deze was nodig om open te kunnen staan voor de geweldige scheppende krachten, die ons nu in toenemende mate ter beschikking staan. Deze zullen in 2018 met onze hulp er voor zorgen, dat niets meer hetzelfde blijft. Dat al het oude uit stof gebouwde weer tot stof zal vergaan, om daarmee de daarin verborgen van Schoonheid, Waarheid en Liefde doordrongen menselijke geest in volle glorie te tonen. Wil jij daar ook jouw bijdrage aan leveren? Ga er dan volledig voor.

Er zijn slechts 2 fouten, die iemand kan maken, op ’t pad van Waarheid.
Er niet volledig voor gaan, en..
helemaal niet van start gaan..

-Boeddha (450-370 v. Chr.), spiritueel inspirator

Johnny Clegg & Savuka – WhenThe System Has Fallen

Transformatie van oud verdriet naar nieuwe blijdschap in 2018
Het loslaten van lang gekoesterde illusionaire dromen is pijnlijk. Het levert een rouwverwerkingsproces op dat veel oude pijn en verdriet naar boven haalt. Het is echter absoluut noodzakelijk om dit te doorleven, om daarmee een innerlijke ruimte te kunnen scheppen voor het nieuwe dat jouw ziel binnen wil stromen. Het is als een soort van grote voorjaarschoonmaak.

Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Want wat er voor in de plaats komt is een nieuwe blijdschap ten aanzien van een heel nieuwe wereld met ongekende mogelijkheden die voor je open ligt. Ga het dus maar aan. Je moet het wel zelf doen, maar zeker niet alleen. Want er is een heel leger aan geestelijke begeleiders die de weg voor jouw zoekende ziel verlicht. Zij verlichten de weg naar je diepste zelf, naar de diamant van je ziel (HIER). Laat die diamant vooral schitteren en laat de hele wereld daarvan meegenieten!

Dus: Shine on you crazy diamond!

In 2018 zullen we al die mooie en schitterende zielsdiamanten nodig hebben,
om de opdringende verduistering te verlichten.

Schijn dus als een ster en je licht reikt heel ver!

x

Joe Cocker – Living in the promised land

Dit zijn de lyrics van deze song:

‘Give us your tired and weak
And we will make them strong
Bring us your foreign songs
And we will sing along

Leave us your broken dreams
We’ll give them time to mend
There’s still a lot of love
Living in the Promised Land
Living in the Promised Land

Our dreams are made of steel
The prayer of every man
Is to know how freedom feels

There is a winding road
Across the shifting sand
And room for everyone
Living in the Promised land

So they came from a distant Isle
Nameless woman, faithless child

Like a bad dream
Until there was no room at all
No place to run, no place to fall

Give us our daily bread
We have no shoes to wear
No place to call our home
Only this cross to bear
We are the multitudes

Lend us a helping hand
Is there no love anymore
Living in the Promised land
Living in the Promised land

Our dreams are made of steel
The prayer of every man
Is to know how freedom feels
There is a winding road
Across the shifting sand
And room for everyone
Living in the Promised land’

Arend Zeevat,

3 januari 2018

4 gedachten over “Voorbije illusies en mogelijkheden tot transformatie..

 1. Hoi Arend, Enschede, 04-01-2018

  Ik geef nooit reacties op jouw gepubliceerde artikelen, vanwege het feit, dat deze goed geschreven artikelen me te lang zijn. Inhoudelijk steekhoudend, dus waardevol, maar eenvoudig te lang van stof om mijn aandacht te focussen.

  Nu zul je deze reactie dan wellicht merkwaardig vinden, maar inhoudelijk zijn er een paar punten, die mijn focus vast bleven houden.

  Het bovenstaande relaas is naar mijn bescheiden mening een ‘spijker op de kop’ slaand besef, waar de mensheid tegenwoordig voor staat en welke weg we gaan. Een in mijn ogen werkelijk prachtig artikel, dat wel degelijk hout snijdt en de aandacht van de lezer(es) weet vast te houden.

  Meer van dergelijke innemende schrijfkunsten zijn wat mij betreft een ’10 met een griffel’ waard.

  Met immer vriendelijke en eerlijke groet uit Tukkerland,
  Harrie

 2. Arend.
  Op internet kwam ik per toeval een artikel (PDF) tegen wat ik zeer interessant vind om te lezen en ik denk dat u het ook wel de moeite van het lezen waard vind vandaar dat ik het hier wil delen.
  Mogelijk kent u het al maar dat weet ik natuurlijk niet.
  Tina Rahiny heeft dit artikel over Hanna Arendt geschreven en ik citeer een klein stukje.
  Hanna Arendt (1906-1975),vluchteling,staatsloze,was voor alles een politiek denker die de bedreigingen van elk totalitairisme ontmaskerde door een nieuwe ruimte voor de politiek te viseren.Tina Rahiny laat in dit artikel zien hoe Arendts inzicht doorwerkt in het hedendaagse veiligheidsparadigma.Arendts denken blijkt dan hoogst actueel om hedendaagse totalitaire tendenzen te analyseren waarbij macht en geweld verward worden.
  http://rjh.ub.rug.nl/groniek/article/viewFile/17680/15149

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.