Advertentie

Het lichtlichaam..


Het Lichtlichaam

 2013 © Marcel Messing -WijWordenWakker.nl

 X

 ‘En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen,
maar de glans van de hemelse is anders
dan die van de aardse.

De glans van de zon is anders
dan die van de maan en de glans van de sterren is
ook weer anders; zelfs de ene ster verschilt in glans
van de andere.

Zo is het ook met de opstanding van de doden.
Gezaaid wordt in vergankelijkheid,
opgewekt wordt in onvergankelijkheid.

Gezaaid wordt in oneer, opgewekt wordt in heerlijkheid.
Gezaaid wordt in zwakte, opgewekt wordt in kracht.
Gezaaid wordt een aards lichaam,
opgewekt wordt een geestelijk lichaam.

Als er een aards lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam.’

1 Korintiërs 15:40-44

 X
X

‘De hemel staat open voor onvergankelijke lichamen;
de aarde is ontvankelijk voor vergankelijke lichamen.’

Corpus Hermeticum, fragment XI:42

(Hermes Trismegistus tot Tat)

 X
X

 ‘De Verlosser antwoordde [aan Maria Magdalena] en zei tegen zijn leerlingen:

“Verkondig het aan de hele wereld en zeg tegen de mensen:
streef ernaar dat je
de mysteriën van het licht in deze korte tijdspanne
ontvangt, zodat je het lichtrijk kunt binnengaan.

Verspil je dagen niet of wacht niet tot een volgende
tijdkring, in de overtuiging dat je erin zult slagen de
mysteriën te ontvangen als je in een andere tijdsronde
in de wereld komt.

Jullie weten niet wanneer het tijdstip
van het aantal volmaakte zielen zal aanbreken,
want als het aantal van de volmaakte zielen nabij is,
zal ik de poorten van het licht sluiten.

Vanaf dat moment zal niemand er naar binnengaan,
noch zal iemand er naar buitengaan,
want het aantal volmaakte zielen is volledig
en het mysterie van het eerste mysterie is voltooid
ter wille waarvan het Al ontstaan is, dat wil zeggen:

‘Ik ben dat mysterie.'”

Pistis Sophia, boek III, hoofdstuk 125

 

 

Paulus, Hermes en Maria Magdalena

Eén van de sprekers op het Frontier Symposium: Marcel Messing (foto © Enith Stenhuys)
Marcel Messing, onvolprezen in zijn visionaire kijk op de ontwikkeling van de mens in dit bijzondere tijdsgewricht (foto © Enith Stenhuys)

De drie bovenstaande teksten uit de wijsheidstraditie verwijzen naar een ander lichaam dan het vergankelijke stoffelijk lichaam. Als ingewijde in de gnosis (innerlijk weten) onthult Paulus in de aan hem toegeschreven eerste Brief aan de Korintiërs iets meer van dit geheim.

Ook Hermes Trismegistus, een verzamelnaam voor een groep van ingewijden in de hoogste kennis van wetenschap, religie en kunst, doet dit. In diverse dialogen ontsluiert hij een en ander over het onsterfelijke lichaam. De wijsheid van Hermes Trismegistus gaat via de Egyptische wijsheid van Thoth terug tot Enoch (of Henoch), een van de aartsvaders vóór de zondvloed (Atlantis), die ‘met god wandelde’ en die ‘door god van de aarde werd weggenomen’. Enoch is Hebreeuws voor ingewijde. Hij was de vader van Methusalem. In sommige Arabische kitabs (boeken) wordt Enoch onder een andere naam de bouwer van de grote piramide genoemd, alhoewel de egyptologie het bouwwerk blijft toeschrijven aan farao Cheops. De door Enoch overgeleverde wijsheid zal via Egypte en de Essenen opnieuw manifest worden in de verborgen leringen van Jezus de Christus, die in relatie tot de Essenen stond.

Merkaba
De Egyptische wijsheid heeft diepe kennis doorgegeven over de merkaba, het lichtlichaam. Het woord is opgebouwd uit drie woorden: mer, ka en ba.

‘Mer’ duidt op ‘het licht in het licht’. In logion 50 van het evangelie van Thomas spreekt Jezus over ‘het licht, waar het licht ontstaat’. In diverse oude tempelplaatsen in Egypte, zoals Heliopolis en Hermopolis, werd aan de kandidaat van inwijding onderricht gegeven over dit licht, dat voorafgaat aan het scheppingsgebeuren. Door dit licht kan de door diverse oorzaken beschadigde merkaba geactiveerd worden. Dit licht wordt door de Spaanse mysticus Johannes van het Kruis ook wel ‘volkomen duisternis’ genoemd, te groots om met het stoffelijk oog waar te nemen.

‘Ka’ verwijst naar de werkzaamheid van het geestprincipe in de mens, dat zich in de fijnstoffelijke voertuigen (het zielenkleed) en het grofstoffelijke voertuig (het lichaam) uitdrukt als bewustzijn. In het Oosten worden het lichaam en de fijnstoffelijke voertuigen tezamen de kosha’s genoemd en in het Nieuwe Testament wordt gesproken van klederen, gewaden of mantel. De kosha’s worden in balans gehouden door juiste voeding, licht, prana (kosmische en seksuele energie), ademhaling, het juiste denken (bewustzijn), spreken en handelen en de inachtneming van een aantal leefregels.

merkaba‘Ba’ heeft betrekking op het grofstoffelijke voertuig, het lichaam. In ba komt de bezielende werking van mer en ka steeds zuiverder tot uitdrukking als het juiste denken, spreken en handelen worden nagestreefd. Als de fijnstoffelijke voertuigen en het lichaam gezuiverd worden, kan door de werkzaamheid van het geestprincipe en de opwekking van het kundalinivuur (het innerlijke levensvuur) een geheel nieuw voertuig ontstaan: het lichtlichaam. Het lichtlichaam zal als een microkosmos de perfecte uitdrukking zijn van de macrokosmos. De mens die sterft vóór het sterven wordt vergoddelijkt. Dan openbaart zich het Al volledig door hem heen. Het sterfelijke lichaam is tot ‘zegewagen van God’ geworden, in de kabbalah, de joodse geheime leer, merkavah genoemd. In de merkavah-mystiek is de zegewagen diepgaand uitgewerkt. De katharen beschreven het proces van transformatie van het stoffelijk lichaam in het lichtlichaam als de metamorfose van rups tot vlinder. Bij de dood werd voor de laatste keer het stoffelijk overschot afgelegd.

Tot slot de tekst uit het Koptische mysterieboek de Pistis Sophia. Deze tekst wordt toegeschreven aan de gnosticus Valentinus, een Egyptenaar van Griekse afkomst uit de eerste eeuw na Christus. In de Pistis Sophia speelt vooral Maria Magdalena, een van de meest ingewijde discipelen van Jezus, een centrale rol. In deze versluierde tekst vinden we een aantal leringen van Jezus terug, die ook aangetroffen worden in sommige apocriefe teksten, de geschriften van Nag Hammadi, de Mani-teksten en diverse andere geschriften.

Lichtlichaam uit het laboratorium?
Het antwoord op de transformatie van ons sterfelijke lichaam in een onsterfelijk lichtlichaam ligt niet in het laboratorium. Het toebereiden van het lichtlichaam ofwel het vervaardigen van de steen der wijzen, zoals de alchemisten het noemden, heeft te maken met een innerlijk proces. Het is een opus magnum (groot werk), een alchemistisch proces in de werkplaats van het eigen lichaam. Dit proces werd door de tijden heen geheim gehouden door ingewijden, gnostici en mystici. Achter de sluier van de tempel werd dit mysterie doorgegeven aan hen die er rijp voor waren.

De Nag Hamadi-geschriften. Bewaard voor een tijd waarin de mens in staat zou zijn de strekking van (een deel van de oneindige reikwijdte) zijn potentie te bevatten.
De Nag Hamadi-geschriften. Bewaard voor een tijd waarin de mens in staat zou zijn de strekking van (een deel van de oneindige reikwijdte) zijn potentie te bevatten. (klik voor artikel over deze geschriften)

In onze tijd echter is de weg tot dit alchemistische proces, door de katharen ‘het weven van het lichtkleed’ genoemd, open voor iedereen die bereid is zijn leven radicaal te veranderen. Dit proces vindt plaats door een ‘tweede geboorte’, versluierd onderricht door onder andere Jezus. In het evangelie van Johannes wordt het ‘de wedergeboorte uit water en levensgeest’ genoemd (Joh. 1:5). In de Griekse tekst wordt gesproken van pneuma, dat vertaald kan worden met levensgeest, kosmische geest of Heilige Geest.

Deze wedergeboorte is een spirituele geboorte en maakt voorgoed een einde aan het proces van steeds weer opnieuw geboren worden (reïncarnatie). Uit het aardse lichaam (soma psychikon) verrijst een geestelijk lichaam (soma pneumatikos). Wanneer het ik-gerichte denken geleidelijk uitdooft, kan het geestprincipe, de innerlijke levensgeest of het christosbeginsel, zich meer en meer verenigen met de kosmische geest. Totdat godbewustzijn of Christusbewustzijn, in de gnosis ‘koninkrijk Gods’ genoemd, zich volledig manifesteert.

Een innerlijk proces
In het tijdperk van de Waterman, waarin alles onthuld wordt wat verborgen is en de kruik van de Waterman kwistig het levende water van de gnosis uitschenkt in de hoofden en harten van hen die ontvankelijk zijn, is voor velen het pad van innerlijke bevrijding mogelijk geworden. Dit pad leidt tot realisatie van het ultieme doel van een lange evolutie: het onsterfelijke lichtlichaam. Zoals in de proloog van het evangelie van Thomas zo treffend staat:

‘Dit zijn de geheime woorden, die Jezus de Levende sprak en die Didymus Judas Thomas heeft opgeschreven:

En hij zei: Iedereen die de diepere zin van mijn woorden achterhaalt zal de dood niet smaken.’

 x

Marcel Messing

7 gedachten over “Het lichtlichaam..

 1. De egyptologie schrijft het bouwen van de grote piramide toe aan de farao Cheops. Maar ja, de egyptologie zit er helaas vaker naast.
  Het zou fijn zijn als de overheid werkelijk onderzoek naar dit mysterie niet tegen zou houden.

 2. Dank voor het plaatsen van dit prachtige artikel!

  “In ba komt de bezielende werking van mer en ka steeds zuiverder tot uitdrukking als het juiste denken, spreken en handelen worden nagestreefd.”
  Voor mij gaat het een stapje verder, ik neem VERANTWOORDELIJKHEID voor mijn eigen denken,spreken, VOELEN en handelen.

  liefdevolle groet Issy

  1. Dat kan, maar dat wordt hier eigenlijk min of meer ook bedoeld Issy, zo vatte.ik het al wel op van Marcel eigenlijk.

   Hij raakt mij altijd al erg diep en begrijp zijn mooie boodschap ook altijd. Bedankt Marcel! Liefde en Licht, Wout.

 3. Een dezer dagen was er het beeld van een kristaline Mer Ka Ba in het hart als de weg, de sleutel tot heling. Dank voor deze prachtige heldere tekst die ‘als geroepen’ komt.

 4. Evangelie van Thomas, logion 59

  “Zie op naar de levende zolang jullie leven,
  opdat jullie niet sterven,
  en dan zoeken om hem te zien
  en niet in staat zult zijn om te zien

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.