Advertentie

De ‘schepping’ volgens ’n diepe insider..


x

x

“Perceptie is krachtiger dan logica;

perceptie is krachtiger dan emoties.

Perceptie is krachtiger dan geloof”

Dr. Edward de Bono

(eminent auteur van talrijke boeken over creativiteit, over de extreme impact van perceptie)

xx

* * *

x
Het onderstaande artikel bevat de vertaling
van een artikel dat op onze zustersite, WantToKnow.info verscheen. De vertaling is van de hand van Marieke Pril. Het artikel werd in 2008 geplaatst, maar kende een aantal updates.

Dit essay is een compacte samenvatting van een hoogst verwonderlijk interview/interactie, met een anoniem individu, dat beweert een diepe insider te zijn van één van de heersende bloedlijnen op Aarde. Zijn (schuil-)naam is ‘Hidden Hand’,   Naast het presenteren van behoorlijk wat onbruikbare informatie, komt in het interview ook een krachtig, transformatief perspectief naar voren, een uiterst intrigerende uitleg over waarom er zoveel oorlog en geweld bestaat op onze planeet, en waarom sommige van onze wereldleiders zo intens corrupt zijn. 

Yin & Yang, schijnbare dualiteit in één veld van Zijn.

We raden je aan met een open blik dit artikel te lezen, maar vooral ook skeptisch te zijn met betrekking tot deze informatie. Vooral aan het begin van het interview lijkt het er vooral op dat deze persoon bezig is met angst-zaaien, terwijl andere delen van het interview bekrachtigend zijn en gedachten positief prikkelen. Maar ja, wat is ‘positief’…

Sommige delen van het verhaal zijn waarschijnlijk ook méér te zien als een metafoor, dan als ‘realiteit’ te beschouwen. Het woord ‘oogst’ bijvoorbeeld, dat in de tekst voorkomt, kan een metafoor zijn voor datgene dat elk individu overkomt bij diens overlijden. Maar deze quote van deze persoon is echter een voorbeeld van de fascinerende ideeën die hij (zij?) in het artikel oppert:

“Bedenk altijd dat dit een prachtig spel is dat we hier spelen en co-creëren tezamen met onze oneindige Schepper. En dat wij, wanneer we even niet op dit podium staan dat we ‘leven’ noemen (tussen onze levens door), elkaars allerbeste vrienden zijn. Niemand lijdt écht, niemand sterft écht, behalve in het spel. Het spel is echter niet de werkelijkheid. De werkelijkheid is de werkelijkheid…

En jij hebt de kracht om je werkelijkheid te realiseren in het spel, wanneer je eenmaal hebt geleerd hoe dit te doen.”

Mocht je geïnteresseerd zijn in het hele interview, 60 pagina’s lang, dan kun je dit Engelstalige interview HIER vinden (en HIER als .pdf downloaden).

Bedenk bij het lezen van dit verhaal, dat het er feitelijk niet om gaat wat er staat, maar HOE JIJ HET ERVAART.. En dan kan het nóg best wel eens zo zijn, dat je onderaan het artikel, 3 schroefjes overhoudt..


Update: Cozmic, onze trouwe WantToKnow-bezoeker, heeft het 60 pagina-interview doorgelezen en zijn opmerkingen over het HELE interview staan onderaan dit artikel toegevoegd. Met dank aan hem vanzelfsprekend!!

x

* * *

x

Het scheppingsverhaal van een diepe insider..!

x

Zijn bericht over:
X

de Schepping, Onderwerping, Transformatie van de Aarde

x

Het ‘Hidden Hand’ Interview

Origineel artikel: WantToKnow.info 2008

2011 © vertaling: Marieke Pril voor WantToKnow.nl/.be

x

In den beginne.

In het begin is er ‘De Oneindige’.

Dit is de bron van Al dat Is. Oneindige intelligentie.

Binnen de oneindige intelligentie, is er oneindige energie. Deze twee zijn één, en het potentieel voor de gehele schepping is daarin opgenomen. Het oneindig bewustzijn herkend zijn eigen potentieel niet; het is het ongedifferentieerde absolute! Deze staat van bewustzijn kan worden aangeduid als ‘ZIJN’. Oneindige, intelligente energie daarentegen, herkent de mogelijkheden om alle dingen te kunnen ‘worden’. Het ‘Oneindig Bewustzijn’ kan vergeleken worden met de centrale hartslag van het leven, en de energie van het oneindige intelligente, met het spiritueel levensbloed, dat vanuit de Schepper pompt om creaties te vormen.

“Hij was ook bekend als Phosphóros (‘hij die licht brengt: ook bekend als ‘Heosphoros’), de Griekse god van de Morgenster. Hij werd afgebeeld als een naakte, gevleugelde jongeman, die zich uit de voeten maakt, met een TOORTS IN ZIJN HAND, voor zijn moeder ‘EOS of de Zonnegod ‘Helios’, . In het Latijn was zijn naam ‘Lucifer’…

In feite is de Schepper het punt van een gericht, oneindig bewustzijn, dat zich uit in een oneindige, intelligente energie. Door zich te richtten op de oneindige intelligentie, manifesteert de Oneindige Schepper intelligente energie die je ook wel de grote centrale zon kunt noemen. Het verdeelt zichzelf vandaar uit in kleinere porties van zichzelf, en die kunnen op hun beurt weer zichzelf ervaren als scheppers of centrale zonnen, oftewel het begin van de volgende stap naar de spiraal der creatie. Met andere woorden, elke centrale zon of schepper is een stapje terug in bewustzijn ten opzichte van de originele ‘gedachte’ van de schepping.

De schepping is gebaseerd op drie primaire wetten of verstoringen van Het Oneindige: Vrije wil, Liefde en Licht.

In de eerste wet, ontvangt de Schepper de vrije wil om te zichzelf te leren kennen en zichzelf te ervaren als een geïndividualiseerd, maar toch paradoxaal verenigd, aspect van Het Ene. In de tweede wet, wordt de initiële vervorming van de vrije wil het middelpunt van bewustzijn, bekend als Liefde, of Licht, dat zijn oneindig, intelligente energie gebruikt om een groot scala aan fysieke manifestaties te co-creëren, wat weer een verscheidenheid aan potentiële ervaringen te bieden heeft, waarin het zichzelf herkend. Om deze oneindige ‘levenskracht’ energie om te kunnen zetten in fysieke vorm, schept Logos de derde vervorming van Licht. Overal dus waar, enige vorm van fysieke materie bestaat, daar bevindt zich ook Licht, Liefde en Goddelijke intelligentie in de kern ervan.

Dus door het gebruik van de wet van de vrije wil, creëert en ontwerpt De Oneindige Schepper zijn eigen versie van de fysieke realiteit, waarin het zichzelf kan ervaren als Schepper. Opnieuw een stapje naar beneden, richt het zijn intelligente energie, en schept de vorm van universums binnen IN zichzelf, en splitst zich vervolgens verder in co-schepper porties (sub Logo’s) die op hun beurt weer hun eigen ideeën van de fysieke realiteit zullen ontwerpen in de vorm van sterren en planeten.

Jahweh, Lucifer, en de regerende bloedlijnen.
Wij zijn niet rechtstreeks door de Oneindige Schepper gecreëerd, maar door onze eigen logo’s, sub-Logos, of sub-sub-Logos. Uw schepper, degene die U Here noemt, is niet die ‘God’ waarnaar uw Bijbel verwijst als de enige ware God. Hij is een ‘Schepper’ (of sub-sub-Logos) in plaats van ‘De Oneindige Schepper’. Hij is niet een logos van universeel niveau, maar is de planetaire Logos voor deze ene planeet. Maar uiteindelijk, zijn allen een deel van ‘De Ene’ en oefenen, bewust of onbewust, allemaal hun vrije wil tot creëren uit.

Een uiterst geamuseerde Jahweh, die zichzelf in al die verhalen béter leert kennen.. (© Siegfried Woldhek)

Ik ben een generatie-lid van een regerende ‘bloedlijn’ familie en ónze lijn is terug te voeren tot ver voorbij de oudheid. Onze Schepper is degene die u ‘Lucifer’ noemt, ‘De Lichtdrager’. Onze Schepper is niet ‘de Duivel’, zoals hij wordt afgeschilderd in sommige van de religieuze teksten. Lucifer is wat je zou noemen een ‘groepsziel’ die zich heeft ontwikkeld tot het niveau van de 6e dichtheid (dimensie ).
Onze bloedlijn families stonden op het punt, als groepziel, te ascenderen naar de 7e dichtheid. Op dit niveau, kregen we de keuze om ons te ontwikkelen tot een nog hoger niveau, of om terug te keren om anderen, in de 3e dimensie te assisteren bij de ontwikkeling in hun evolutie. Nadat we eenmaal onze keuze hadden gemaakt, kregen we een uitdagende taak toegewezen door de ‘Raad van Ouderen’, die fungeren als de hoeders van dit universum.

Vanwege het feit dat Jahweh zijn eigen vrije wil om ‘zichzelf te kennen’ niet heeft doorgegeven aan hen, die op deze planeet incarneerden, boekte hijzelf hierin ook weinig evolutionaire vooruitgang. Bij het ontbreken van de vrije wil, bestaat er geen polariteit, en valt er dus nergens tussen te kiezen. Zoals vermeld in het boek Genesis, was de aarde als een prachtig Eden qua natuur. Ondanks dat het hier een heerlijk paradijs was, werden de wezens die hier naartoe incarneerden echter niet gestimuleerd, waardoor er weinig vooruitzicht was op evolutie voorbij de 3e dichtheid, en daardoor was er ‘dus’ weinig hoop om ooit de terugreis te kunnen maken naar ‘De Oneindige’.

Dus wij (Lucifer) werden gestuurd om te helpen. Nadat ons de opdracht werd gegeven door de ‘Raad van Oudsten’, daalden we af naar de plek, waar we door middel van hard werken en focus, onszelf opnieuw konden materialiseren in de 3-dimensionale manifestatie van onszelf. Jahweh had ingestemd met onze komst; sterker nog, hij was het die aanvankelijk de Raad had gevraagd om een ‘katalysator’ van verandering aan te brengen in zijn schepping. Jahweh had er in toegestemd dat wij het concept van de vrije wil zouden introduceren op Aarde en aan haar inwoners, door hen een ‘keuze’ te bieden. Vandaar het ontstaan van ‘De boom van kennis, van goed en kwaad ‘ (of beter gezegd, de kennis van polariteit, van het positieve en het negatieve).
X

Adam and Eve in the Garden by Michelangelo
Michelangelo schilderde de slang die Eva verleidde, als een half-mens, half-slang/reptiel. Hoeveel symboliek zit hierin verborgen en hoeveel verborgen waarheid..?

Jahweh neemt dan zijn inwoners mee naar een nieuwe ‘tuin’. Hij vertelt hen dat ze allen kunnen doen wat ze willen, behalve eten van ‘De Boom van Kennis’, waardoor in hen het verlangen ontstaat om juist datgene te doen wat ze verteld is niet te doen… Dus zo ontstond de ‘keuze’. Vervolgens kozen ze ervoor tóch van deze ‘boom’ te eten en de rest is historie.

Jahweh dacht dat ‘zijn’ kinderen er nog steeds voor zouden kiezen hem te gehoorzamen. Toen echter bleek dat dit niet het geval was, werd hij woedend;  Jaweh is een jaloerse God, zoals in zijn geschriften beschreven wordt. Hij vond het absoluut niet leuk dat zijn kinderen ervoor hadden gekozen om óns advies op te volgen en hem niet langer te gehoorzamen.

Maar onze groepsziel had al toegezegd hier te zijn vóór de vooraf gedefinieerde set cycli, om de katalysator te verschaffen voor de menselijke evolutie, namelijk door jullie de negatieve optie te bieden. Hetgeen wat jullie liever ‘het kwaad’ noemen..! Dus sinds de vroegste tijden van de geschreven geschiedenis en daarbuiten, heeft onze groepsziel dit stuk, dit spel, geregisseerd vanachter de schermen. Wij zijn geboren om te leiden; het is een onderdeel van het ontwerp voor dit huidige paradigma, deze zienswijze:  ‘Mensen in deze wereld worden gezien als onderpand, pionnen die op een schaakbord gemanoeuvreerd worden volgens een bepaald ‘game’plan’.

Maar in tegenstelling tot wat veel mensen willen geloven, zijn de meeste van ons niet hier om jullie kwaad te doen. Wij wéten dat jullie goddelijke zielen zijn, vonken of zaden van de Ene Oneindige Schepper. Jullie zijn het leven zelf, herinnerend en lerend wie je werkelijk bent. Er is alleen nog wel de kwestie van de goddelijke bestemming te handhaven en te laten ontvouwen.

Het spel van het leven.
Dit alles is een zeer vakkundig en ingewikkeld ontworpen spel, waarbij de ‘Ene Oneindige Schepper‘ dit spel speelt van ‘vergeten wie hij is, zodat hij kan leren herinneren, onthouden, en dus zichzelf kan ervaren als schepper’.

Buiten dit ‘podium’ en tussen levens (zero-punt tijd/anti-materie universum) zijn we allen de beste vrienden, broeders en zusters in ‘Het Ene’. Tussen deze levens in, lachen we sámen over de rollen die we allen hebben gespeeld in dit grote ‘spel’, en bereiden we met veel plezier de volgende hoofdstukken voor, die we zullen gaan spelen. De planeet zal haar ascentie naar de 4e dimensie, de vibrationele dichtheid van liefde vervolmaken. Tijdens deze hemelvaart, zal er een driedeling plaats vinden voor de zielen die de aarde bewonen.

Wij (Lucifer), zullen een nieuwe, 4-dimensionale aarde creëren, gebaseerd op de negatieve dienst tot zelfpolariteit.
Vervolgens zullen zij, van de hoofdzakelijk positieve polariteit, (liefde en licht), ascenderen naar een prachtige, nieuwe, 4-dimensionale aarde. Een groot gedeelte van de mensen zal echter getransporteerd worden naar een andere 3-dimensionale aarde, een soort replica van het oude model, om door te gaan met leren en begrijpen dat het leven hier allemaal draait om het maken van keuzes.

Wij, Lucifer, moeten wel egoïstisch zijn tot in het extreme, om onze missie te kunnen volbrengen zodat we uiteindelijk negatief geoogst kunnen worden. Dat is ons contract, wat er altijd uit heeft bestaan jullie te helpen door de katalysator te verstrekken voor vrije wil en keuze. Als wij niet een bepaald percentage van negativiteit bereiken, moeten wij opnieuw een cyclus doormaken in de 3e dimensie. Door het bereiken van de ‘negatieve oogst’, kunnen wij alsnog ‘afstuderen’ naar de 4e dichtheid, al zal dat dan wel een planeet zijn met een negatieve polariteit, waarin we alle negativiteit die we hier op aarde hebben veroorzaakt kunnen afwerken. De beloning voor het doorstaan van deze cyclus in deze nieuwe 4e dimensie, is dat we uiteindelijk weer zullen verworden tot de fantastische wezens van licht die we eigenlijk zijn!

Dus onthoud nogmaals, dat het uiteindelijk allemaal een spel is dat we hier aan het spelen zijn. Tussen de incarnaties in weet je dit heel goed, maar de regels van het spel houden nu eenmaal in, dat op het moment dat je incarneert je moet vergeten wie je echt bent, zodat je gelooft dat het allemaal ‘echt’ is, terwijl je het spel van het leven speelt. Dat is een essentieel gegeven bij het maken van je keuzes. Anders zou het spel te gemakkelijk zijn…

Maar wij zijn, in tegenstelling dus tot jullie, niet geboren met dezelfde sluier van vergetelheid. Onze sluier zit nog wel op zijn plek, maar is alleen heel wat dunner dan die van jullie. Wij zien de onzichtbare connecties van het leven die voor jullie verborgen zijn, omdat wij toegang hebben tot méér dan alleen het 3-dimensionale perspectief. Dit komt omdat jullie nog steeds bezig zijn met jezelf op te werken naar hogere dimensies, terwijl wij er juist voor hebben gekozen een stapje terug te doen om jullie te kunnen helpen… En wij zouden daarin niet zo succesvol zijn als we alles zouden moeten vergeten wat we al hebben geleerd.

Om zo succesvol mogelijk te kunnen zijn in het spel, moeten we zo negatief mogelijk gepolariseerd zijn als maar kan; zelf-gecentreerd tot in het extreme. Geweld, oorlog, haat, genocide, martelingen, morele degradatie, prostitutie, drugs; al deze zaken en meer dienen ons als doel voor in het spel. Via al deze negatieve zaken voorzien we jullie van middelen; maar jullie zien het vaak niet. Het gaat er namelijk niet om wat WIJ doen, wat veel belangrijker is, is hoe JULLIE erop reageren. Wij reiken jullie de middelen aan, jullie beschikken over de vrije wil en de keuzemogelijkheden, hoe je deze middelen wilt gebruiken. Jullie moeten daar dus de verantwoordelijkheid in nemen.

Er is slechts één van ons hier. Als je dát begrijpt, begrijpen jullie het spel. Wat jullie anderen aandoen, doen jullie feitelijk jezélf aan. Het verschil tussen ons (Lucifer), en jullie is, dat wij weten dat we aan het ‘spelen’ zijn. Hoe minder je van het spel af weet, hoe ‘zinlozer’ het leven zal worden.

Meer over onze familie.
De wereld van mijn eigen familie verschilt veel van die van de lagere bloedlijnen die hun basis hier op aarde hebben. Ondanks dat onze training tijdens het opgroeien, streng en gedisciplineerd was, zijn we nooit op welke wijze dan ook misbruikt. Wij groeiden op met het totaalbeeld, en hadden verder geen andere motivatie nodig. De bloedlijnen op deze aarde zijn zich niet bewust van het totaalbeeld. Zij behoren niet tot de groepsziel van Lucifer. Voor zover zij weten zijn ze erop uit de ‘baas’ over deze wereld te spelen, de mensheid te controleren en tot slaaf te maken, en zoveel mogelijk lijden en negativiteit te creëren als maar mogelijk is. Wat zij aan deze deal overhouden is wereldwijde dominantie. En met dát in je achterhoofd kun je stellen dat het ze aardig goed lukt.

De aardse bloedlijnen weten dat democratie een illusie is, gecreëerd om jullie slavernij in stand te houden. Achter de schermen is er slechts één partij, onze partij. Het maakt niet uit welke kant er ‘wint’; ‘De Familie’ wint altijd. Maar een van de dingen waarvan ze niet op de hoogte zijn, is dat het grootste goed van alles op onze agenda, ons hoofddoel is, jullie betrokkenen te voorzien van de katalysator. Als zij zich hiervan bewust zouden zijn, dan zou het risico gelopen worden dat zij hun taken niet goed zouden uitvoeren, en dus op die manier zich niet met ons zouden kunnen verenigen in onze 95% negatieve oogst.
Ze zijn zich wel degelijk bewust van de noodzaak om de 95% negativiteit te behalen die nodig is om uit deze 3e dimensie te kunnen wegkomen, en dat is alle motivatie die ze nodig hebben om ons te helpen onze ultieme doelen te bereiken..

Gevangen in dualiteit of de heelheid overziend?

Met betrekking tot de actuele oogst, hebben wij persoonlijk 95% procent negatieve polariteit nodig, dit geld niet voor jullie, alleen voor ons. We hebben dit nodig om af te studeren naar de 4e negatieve dichtheid, waarin we schoon schip kunnen maken, ons kunnen ontdoen van al het slechte karma en de negativiteit die we hier op deze planeet hebben gecreëerd, zodat we uiteindelijk kunnen terugkeren naar onze rechtmatige plaats als wachters van de 6e dichtheid in ons éigen universum. Als we dit doel dus niet halen blijven we hier vastzitten, hier in deze 3e dimensionale cyclus, met diegenen die slechts tussen de 50% en 94% negativiteit hebben bereikt. En zullen dan dus moeten doorgaan met het verstrekken van negatieve polariteit. Hoe wreed het ook mag klinken, wij moeten zo negatief mogelijk zijn om te kunnen afstuderen..!

Dit bericht als katalysator.
Deze boodschap is slechts een van de velen, een van de vele katalysatoren, veranderingen, die de ‘Oneindige Schepper’ jullie bood in de loop van jullie geschiedenis. Het is niet bedoeld om jullie te doen geloven, maar is bedoeld om een uitdaging te presenteren met betrekking tot wat jullie denken te weten over ‘realiteit’. Test deze woorden diep in jezelf en neem ze alleen op in je hart als ze goed en eerlijk aanvoelen. Als dat het geval is, handel er dan naar en laat je daarbij door niets of niemand afleiden. Sta op en speel de rol waarvoor je vrijwillig hebt opgegeven, hier en nu.

En nogmaals: Blijf onthouden dat dit een prachtig spel is dat we hier samen spelen en creëren met onze ‘Oneindige Schepper’. En dat tussen onze levens in, we de beste vrienden zijn. Niemand gaat echt dood. Niemand lijdt echt, behalve in het spel en nogmaals: dit spel is geen realiteit. Realiteit is realiteit. En jij hebt de gave om jouw realiteit tot uitdrukking te laten komen in het spel, wanneer je geleerd hebt hoe je dit moet doen.

Het maakt niet uit welke ideologieën ons scheiden in dit spel, de boodschap is het enige dat telt. En de boodschap is dat in de liefde en het licht van onze Oneindige Schepper, we allemaal nauw met elkaar verbonden zijn in het Ene. We zijn broeders en zusters van het licht. Wij wensen jullie allen het beste tijdens het resterende gedeelte van jullie reis hier op aarde, en hopen naar alle waarheid dat jullie de verandering die we jullie hebben geboden, zullen gebruiken om af te kunnen studeren, te kunnen ascenderen tijdens een glorieuze en positieve oogst.

Noot van de redactie van WantToKnow.info:
Overwéég de mogelijkheid eens, dat mensen als Dick Cheney, Henry Kissinger, George Bush en al die andere wereldleiders ervan overtuigd kunnen zijn, dat, om succesvol de overgang tot het volgende niveau van de evolutie van hun ziel te kunnen bereiken, ze voor 95% negativiteit moeten zien te bereiken in hun dagelijkse leven hier, en voor meer dan 50% negativiteit op de gehele planeet. Dit zou zowel hún negatieve gedrag kunnen verklaren, alsmede heel wat andere destructieve zaken die ‘ons’ overkomen in ónze wereld.

Overweeg ook eens dat sommige van deze cijfers en ideeën zomaar bedacht zouden kunnen zijn  om het spel juist nóg interessanter te maken.. Want wat is ‘realiteit’..! De ideeën die hier gepresenteerd worden, zijn wel met een hiërarchisch sausje overgoten.. Met een gepolariseerde focus op de dienstbaarheid aan het ‘Zélf’ versus de dienstbaarheid aan ‘Anderen’. Er wordt geen enkele opmerking gemaakt, over dienstbaarheid aan ‘All that IS’. Dit omsluit namelijk zowel het Zélf als ‘Anderen’.

x

 * * *

 x

* * *

UPDATE

Samenvatting van 60-pagina artikel ‘Hidden Hand’
door ‘Cozmic’:

x

“Ik heb gisteren het hele 60 pagina-artikel gelezen van A-Z en kan jullie vertellen dat dat een veel duidelijker beeld geeft. Deze ‘Hidden Hand’ meldde zich op een Amerikaanse site en na een korte introductie konden mensen hem vragen stellen. De door hem verstrekte informatie is daarmee dus beperkt tot zijn antwoorden op gestelde vragen.

Zelden draaide hij om de antwoorden heen, hij weigerde alleen om voorspellingen te doen. Voor wie het interessant vindt, voor  wie het interesseert, maar niet zo goed Engels kan lezen of er de tijd niet voor heeft, hier een kleine opsomming van wat er voor mij uitsprong in dat 60-pagina-interview”:

 • ‘Hidden Hand’ uit het interview beschrijft de oogst/shift als volgt: Als de 95% negativiteit voor de ‘Groep Lucifer’ is bereikt, op de oogstdatum, dan gaat het als volgt te werk. Deze ‘Groep Lucifer’ gaat naar de 4e negatieve dimensie (hel) om hun karma af te werken. Mensen die ook deze negativiteit hebben bereikt volgen hen. De mensen die een 51% of meer positiviteit hebben gaan door naar de  4e positieve dimensie, waar slechts nog een klein beetje negativiteit heerst om polariteit te kunnen bewerkstelligen. De ‘lauwen’ (‘luke warm’ = ‘handwarm’) met minder dan 95% negativiteit en tevens minder dan 51% positief blijven in de 3e dimensie.
 • Deze ‘shift’ gebeurt niet van de ene dag op de andere, er gaan diverse processen aan vooraf. Uiteindelijk zullen zij die naar de positieve 4e dimensie gaan, daar aankomen met een nieuw lichaam en in zich in het duizendjarig paradijs wanen.
  De ‘lauwen’ zullen een tijdelijke ervaring van ‘bliss’ (extase) ervaren doordat ze bewúst één met het AL zijn, daarna zullen ze in hun nieuw gecreëerde wereld terechtkomen, waarin alles nog hetzelfde lijkt en hun herinnering aan het voorafgaande gewist zal zijn. Zij zullen nieuwe begeleiders toegewezen krijgen om hun zielepad te vervolmaken .
 • Over het lot van de ’travellers’ en de ‘starseeds’ die hier speciaal gekomen zijn om mensen door de transformatie heen te helpen zegt hij het volgende ; of ze wel of niet ontwaakt zijn in het spel, (de illusie ervan is zeer krachtig) maakt niet uit, na de ‘shift’ zullen ze vrij zijn om te gaan waar ze willen.
 • De zielgroep c.q. bloedlijn ‘Lucifer’ zijn geen reptillians
 • Zij zijn ook niet de ‘Illuminati’, deze illuminatie zijn geen bloedlijn
 • De 13 bloedlijnen werken in onafhankelijke cellen waartussen onderling wel overleg plaatsvind, maar iedere cel heeft zijn eigen specifieke veld. Hidden Hand werkt in het spirituele veld, anderen weer op het militair of financiële veld etc.
 • Op de vraag of er ook mensen ingelijfd worden in de ‘familie’ was het antwoord duidelijk: ‘Of je bent familie, of je bent het niet.‘  Sowieso , als je de training van kinds af aan niet hebt gehad, zul je nooit in staat zijn om het te kunnen bolwerken. Punt.
 • Occulte rituelen waarover gesproken wordt, zijn een onderdeel van het ‘negativatie-proces’ en soms loopt dat wel eens uit de hand, vooral in de lagere kringen, zeg maar de buitenste ringen. De Illuminati krijgt daar dan vaak de schuld van, omdat men geen betere benaming weet te vinden. (zie ook de video van vrouw die onder het Vaticaan inwijdingsrituelen onderging).
 • In de Binnen-aarde is een zielengroep aanwezig, die werkt aan het positieve polaire veld en de transformatie van de aarde.
 • Als de aarde haar transformatie ingaat, is het niet de bedoeling om ‘de bergen in te vluchten’, maar juist om je medemens door dit proces heen te helpen en begeleiden. Sterven is slechts een illusie..
 • Nogmaals: de negatieve ‘oogst’ is slechts een doel voor hun eigen soort om hun weg naar huis te kunnen maken. De mensheid wordt juist uitgedaagd om zichzelf te leren kennen en  waardoor zij de transformatie naar de 4e (positieve) dimensie maken.
 • Op de vraag wie de ‘Ascended Masters’ zijn, geeft ‘Hidden Hand’ het volgende antwoord: “Zij zijn zielen in de 6e dimensie, dus feitelijk nog lang geen ‘Masters’. Pas op het niveau van de 8e dimensie kom je in de buurt van het ‘Master’-niveau.
 • Als laatste wordt de vraag gesteld: “Hoe kunnen wij in kontact komen met de masters?” Hidden Hand antwoord verrassend: “Simpel , loop naar de badkamer en kijk diep in de spiegel en spreek de magische tekst uit: ‘Hallo!’ Achter die reflectie vindt je alle antwoorden.”

Met dank aan ‘Cozmic’..!!

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.