Advertentie

“Ik stop ermee..!”


children

x

x

“Ik stop ermee..!”

x
2013 © Erica Ritzema

x

“Na 38 jaar lang les te hebben gegeven op een basisschool in Tilburg, waarvan negenentwintig jaar aan kleuters, heb ik besloten aan het eind van dit schooljaar mijn werkzaamheden te gaan beëindigen. Ik heb de KLOS-akte A en B, de applicatiecursus ‘volledig bevoegd onderwijzeres’ netjes afgerond en heb de l.o. handenarbeidakte, maar kan en wil mij niet verder conformeren aan de huidige vorm van onderwijs, die mij zo dwingend wordt opgelegd.

Een kind is naar zijn aard eerlijk en spontaan in zijn emoties, en hij verbergt of onderdrukt ze niet totdat volwassenen hem hiertoe aanmoedigen. Wat niet wil zeggen dat een kind zijn emoties op een gebalanceerde wijze
Een kind is naar zijn aard eerlijk en spontaan in zijn emoties, en hij verbergt of onderdrukt ze niet totdat volwassenen hem hiertoe aanmoedigen.

Ik herinner me nog levendig de tijd dat ons verweten werd, dat we teveel vorderingen van kinderen vastlegden en geen vertrouwen zouden hebben in de natuurlijke ontwikkeling van het kind. Daarop volgde een periode, waarin we projectmatig moesten gaan werken en de inhoud juist moesten laten groeien vanuit de bijdragen van de kleuters. Wij leerkrachten plaatsten toen grote vraagtekens bij zo’n vrijblijvende manier van werken.

Nu ben ik beland in een periode, waarin de kleuters de leerstof van groep drie krijgen voorgeschoteld en de resultaten moeten worden geregistreerd in een observatiemodel wat is voortgekomen uit de orthopedagogiek (alsof er alleen nog maar kinderen met afwijkingen zouden bestaan!). Wie hoort in deze situatie nog iets terug over het begeleiden van en het vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling van kleuters? Ik niet.
Kinderen zijn gereduceerd tot vaatjes, waarin ik dagelijks van bovenaf opgelegde informatie moet stoppen en daarnaast dien ik onmiddellijk de korte termijnresultaten van dit alles te registreren. Alle accenten liggen op het cognitieve vlak, waarbij de mathematische en linguïstische onderdelen verreweg het zwaarst vertegenwoordigd zijn.

Alles draait om snelle winst, opbrengstgericht werken wordt dat genoemd, just for profit, not for people. Het is daarnaast niet meer mogelijk veel tijd en aandacht te besteden aan expressievakken en mede hierdoor denderen de motorische vaardigheden achteruit. Ik meen daardoor mee te werken aan het ontwikkelen van een maatschappij, waarin mensen geen uiting meer zullen kunnen geven aan hun emoties en dit zal zich gaan openbaren in een explosieve toename van zelfmoordpogingen en een verharding van de maatschappij.

Onmiddellijk komt bij mij de herinnering aan de Japanse moeders bovendrijven, wier mannen jaren geleden bij de Nederlandse afdeling van Fuji werkten en die zo dankbaar waren dat hun kinderen in Nederland, waar spelenderwijs geleerd mocht worden, hun kleutertijd door konden brengen. In Japan lag de prestatiedruk toen al veel hoger en dat resulteerde in veel depressieve pubers, die moeite bleken te hebben met het aangaan van relaties, omdat het Japanse onderwijs individualisten opleidde.

Helaas heeft het Nederlandse kleuteronderwijs dat recht op spelend leren inmiddels ook verspeeld. Er bestaat in de huidige klassensituatie voor mij zelden nog de mogelijkheid om uit te gaan van de belevingswereld van kinderen en de kinderen wordt niet eens meer de gelegenheid geboden de nieuw ontdekte buitenwereld mee naar binnen te brengen, want ik dien vanuit de methode ‘Kleuterplein’ te werken.

children buddhaDe lesstof wordt van bovenaf bepaald, sluit niet meer aan en boeit daardoor vaak niet. De lessen zijn puur resultaat- en niet kindgericht, dit druist enorm in tegen mijn principes als kleuterleidster. Er ontstaat hierdoor een middelmatigheid in het lesaanbod (alle juffen in Nederland bieden binnenkort dezelfde lesstof aan), want er kan niet meer worden ingegaan op de interesses en de gevoelige periodes van kinderen, waardoor overigens ook nog eens de individuele talenten van de leerkrachten volstrekt onbenut blijven.

De identiteit van kleuters wordt door deze vorm van lesgeven meer dan ontkend, de kleuter in Nederland is zijn identiteit verloren en mag helemaal geen echte kleuter meer zijn, want wij gaan voorbij aan deze unieke levensfase, waarin wereldverkenning, verwondering, beleving en zintuiglijke waarneming centraal zouden moeten staan. Kinderen zouden vanuit eigen ervaring en beleving hun inlevingsgevoel moeten kunnen ontwikkelen en van daaruit moeten leren hun medemensen en hun omgeving met respect te bejegenen.

Hierdoor is een enorm hiaat in de ontwikkeling en de opvoeding aan het ontstaan, met alle gevolgen van dien. Dit gebrek aan oer-ervaringen kan niet worden gemeten in zo’n observatie/registratiemodel op de korte termijn, maar zal zich pas op de lange termijn gaan wreken. Wij zijn de kweekvijver van een neurotische, egocentrische samenleving en daar wens ik niet aan mee te werken.

Tevens zorgt het feit dat onderwijsvernieuwingen als projectielen op ons worden afgevuurd, zonder de tijd om ze zorgvuldig te kunnen implementeren, voor de nodige frustraties. Ik constateer dat ook mijn collega’s balanceren op het randje van overspannenheid en dat hun het plezier in het lesgeven, door alle contemporaine eisen in het huidige onderwijsbeleid, wordt ontnomen. Zover wil ik het bij mezelf liever niet laten komen.

Ik lijd reeds aan beroepsdeformatie en oververmoeidheid, ik verwaarloos mijn familie en vrienden, heb weinig tijd om de actualiteiten bij te houden en besteed vrije dagen en weekenden aan mijn werk en dit alles terwijl ik slechts parttime werk. Mijn lichaam is moe en mijn hoofd draait overuren om alles op een rijtje te kunnen houden. Nadat ik van een collegaatje hoorde dat ze het afgelopen weekend geen enkel moment van rust en aandacht voor haar gezin had weten in te bouwen, wist ik dat het niet alleen mijn probleem was.

Loesje onderwijsDe eisen, die ons worden gesteld, grenzen aan waanzin.
Daarnaast wordt op deze wijze ook nog eens een latente burgerlijke ongehoorzaamheid gecreëerd, omdat onmogelijk aan alle eisen kan worden voldaan. Het weten, dat bij alle activiteiten onzorgvuldigheid de boventoon voert, omdat ook het onmogelijke, in onvoldoende mate, helaas direct gedaan moet worden, brengt ook veel frustraties met zich mee. 

Resumé: iedereen werkt zich te pletter, maar niemand houdt daar nog een voldaan gevoel aan over. Het werk is n.l. nooit af en de kans om de zorgvuldigheid te betrachten, waar ieder kind recht op heeft, wordt ons ontnomen door het enorme aan ons opgelegde pakket aan eisen. Na gedane arbeid is het niet meer goed rusten in het hedendaagse onderwijs.

Ook het contact tussen de teamleden heeft onder deze werkdruk vreselijk te lijden. Wij hebben op onze school een geweldig team, maar de momenten waarop je met collegae van gedachten kunt wisselen zijn spaarzaam geworden. Zij zijn door hun drukke werkzaamheden slechts passanten, die je in de gang groet. Indien een van de collega’s een zware periode doormaakt, maakt hij/zij dat kenbaar via de mail, omdat er te weinig gelegenheid is voor een persoonlijk gesprek.
Het sociale aspect is verschraald door de werkdruk.
Ooit vielen ouders bij het binnenkomen als een blok voor onze school,, zonder enig methodisch achtergrondverhaal te hebben aangehoord, omdat ze vonden dat ze in een warme, blije sfeer stapten waarvan ze hun kind graag deel wilden laten zijn.

Ik kan alleen maar constateren dat ik vaak het dubbele aantal uren werk van mijn wettige aanstelling en daarin voornamelijk met secundaire zaken bezig ben om aan de buitenkant te voldoen, in plaats van dat ik (in een tijd waarin de behoefte aan een warme, veilige plek voor kinderen alleen maar groter is geworden!) bezig ben met de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen in mijn groep. En daar pas ik voor..

Neem daarnaast ook nog de cabareteske plannen op het gebied van passend onderwijs en zorg op maat. Wat een giller, we zijn er nooit verder van verwijderd geweest en die afstand groeit nog steeds! Mijn ambities liggen echt op een hoger niveau, ik wil niet dat mijn onderwijsaanbod economisch inzetbare pionnetjes aflevert, maar ik wil streven naar een maatschappij met sociaal vaardige en respectvolle mensen, waar ik mijn steentje aan heb mogen bijdragen. Onderwijs is dé investering in onze toekomstige samenleving en grote zorgvuldigheid is daarbij geboden.

Mijn besluit ligt daarom vast: ik ga stoppen met het geven van onderwijs, ik heb n.l. niets meer te verliezen, mij is alle zin in en van het lesgeven ontnomen. De kleuter in Nederland heeft zijn bestaansrecht verloren. Ik geef de strijd op.”

x

* * *

x

De Ziel en de School…

Claudia Jansen
Claudia Jansen

Claudia Jansen is al jaren bezig met onderwijshervormingen. Haar pogingen om via een frisse, nieuwe, maar vooral holistische zienswijze het onderwijs een frisse kijk-op-zaken te geven, hebben geresulteerd in het prachtige boek ‘De Ziel en de School’.. Hierin zet ze haar kijk op de ‘leerling’ centraal, in plaats van bijvoorbeeld op het ‘onderwijssysteem’.. Onderwijs als methode hoort te  dienen, een kind te helpen zich te ont-wikkelen..

En dat ont-wikkelen betekent létterlijk dat er al iets IN het kind zit, dat zich wenst af-te-rollen, wenst te ont-plooien.. Wordt daar nog naar geluisterd in het hedendaagse onderwijs, of is ‘het systeem’ zodanig verstard, dat kinderen niet meer snappen wat ze bijvoorbeeld hier komen doen? Dat ze zich te buiten gaan aan bijvoorbeeld ‘zelf-mutilatie’, vanuit een soort ‘knijp-me-eens-dit-kan-toch-niet-waar-zijn’-gevoel..!

De Ziel & De School coverFrustraties bij kinderen, frustraties bij ouderen en ouders maar vooral frustraties bij onderwijzers en leraren. Zij hebben dagelijks te maken met deze kinderen, die steeds meer hun eigen zielekracht wensen te tonen en daartoe kennelijk steeds minder ruimte voor krijgen.. Laten we in ieder geval gaan luisteren naar deze kinderen, laten we ze helpen zich te ont-wikkelen.. Niet in de laatste plaats ter lering van onze eigen Ziel..

Laten we naar onderwijs toegaan, dat weer de bezieling mag krijgen, om kinderen te tonen, dat wij de Aarde voor hén hebben neergezet.. In plaats van hen te tonen, hoe ze moeten gaan handelen om hun plek-op-de-wereld te bevechten.. In plaats van hen te tonen hoe ze hun eigenheid daartoe moeten opgeven, en dat de materiële beloningen die tegenover het opgeven van eigenheid staan,  de moeite waard zijn.. Mogen ze dat zélf bepalen..??

Kijk hier op de site voor een uitgebreid artikel over het schitterende boek van Claudia Jansen, die overigens beschikbaar is voor ‘onderwijzend Nederland’ als vraagbaak en gespreksleider voor bijvoorbeeld bijeenkomsten over onderwijsvernieuwing.

93 gedachten over ““Ik stop ermee..!”

 1. wat een goede leerkracht, nee begeleider naar volwassenheid gaat hier voor de kinderen verloren door het gebrek aan verstand bij de “regeerders” zeg maar tirannen. ik voorzie dat we straks als deze kinderen volwassen zijn alleen maar wezens hebben gecreëerd die zonder blikken of blozen mede wezens kunnen kwellen martelen en vermoorden dank zij dit soort acties van de ‘regeerders’. hierdoor zullen de regeerders straks de gelegenheid aangrijpen om nog meer vrijheden van de gewone man en vrouw af te pakken weg te regelen om ‘veiligheidsredenen’.
  de school wordt kortom nu gebruikt om de beulen en moordenaars van straks op te leiden. tevens valt het op dat de regeerders het thuisscholen wil gaan verbieden stel je voor dat kinderen er achter komen waar ze toe in staat zijn: liefhebben, creativiteit, medeleven, noem maar op, dat alles moet uit de maatschappij geschrapt worden lijkt het wel als ik de plannen van de regeerders zo zie.
  als iemand het anders zie wil ik wel weten waar ik die bril kan kopen want ik kan het eenvoudig niet anders zien.
  jammer

 2. Erica je hebt op een werkelijke manier be- en omschreven wat er in ons hedendaagse onderwijssysteem als onderdeel van de samenleving voor spelletjes gespeeld worden.

  Mijn vader was vroeger hoofd van een openbare lagere school en vond in de jaren ’60 al, dat het ministerie van onderwijs (misschien zo genoemd, omdat deze lieden van boven niet wijzer zijn?!) door het wekelijks per post toesturen van zogenaamde circulaires de zingeving van het onderwijs op individueel niveau onderuit werd gehaald. Circulaires waarin telkens nieuwe regels en eisen werden voorgelegd om het onderwijs maar te verbeteren, was de uitleg. Vele gesprekken hebben wij thuis gehad over de belasting, die door het ministerie van onderwijs aan leerkrachten en leerlingen werd opgelegd en waar uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs aan ten onder is gegaan. Maar zo houd je de ambtenaren van de straat, nietwaar?

  Voor mijn vrouw en mij is het veronachtzamen van de krachten en mogelijkheden van het kind mede de reden geweest om onze kinderen in te schrijven bij het Montessorionderwijs waar gelukkig volop waardering voor het kind bestaat en het o.b.v. gevoelsperioden tot een ontwikkeling komt.
  Ook in het klassikale vervolgonderwijs is ons gebleken, dat juist in de kleuter- en basisschoolperiode het Montessorionderwijs zijn vruchten had afgeworpen. De les/leerstof aan de middelbare leerfabrieken werd op individuele en zelfstandige manier door onze kinderen opgenomen en “verteerd”. Dit tot grote verbazing van vele leerkrachten, die blijkbaar het fabriekssysteem ook niet langer konden ondersteunen en zich vervroegd uit het onderwijs terugtrokken.

  Je kunt nog uren en dagen over praten over vele andere mogelijkheden om onderwijs te genieten, maar nogmaals je hebt een prachtige en werkelijke be- en omschrijving gegeven van hetgeen zich boven onze hoofden afspeelt.

  Dat je knuppel in het hoenderhok hebt gegooid om de slapende kippen wakker te maken, verdient respect en navolging.

 3. En ik maar altijd denken dat onderwijs over rekenen, schrijven, lezen, en achtergrond muziek ging, maar nee het is tot een psychologische begeleiding geworden, waarin ieder kind potentieel ongelukkig is, heb het gezien en ondervonden, te vrij, mijn zoon kwam thuis en kon niet eens lezen, of foutloos schrijven, twaaljaar,
  hij was onrustig en had geen zin meer in leren, de onderwijzers namen zich zelf allemaal voor psychologen, maar de kinderen leerde de basis vakken niet, typisch Amsterdams zijden ze dan.
  Wat mij is bijgebleven dat mijn kinderen, het gelukkigste en ook de grootste en beste educatie hebben gehad, op de Engelse school, dicipline duidelijkheid, dat is het en dit moet je leren, afgewisseld met veel sport, dat is wat kinderen willen duidelijkheiden vooral rust, innerlijke rust, en dan komen zij tot hele bijzondere verrichtingen.

  1. Wow, meerdere spelfouten in één zin. Erg knap van je Jenne. Wil je dat iemand jouw opmerkingen serieus neemt, zorg en dan wel voor dat je geloofwaardig overkomt. Empathie, kritisch denken, zelfredzaamheid en je eigen fantasie gebruiken zijn in mijn ogen het belangrijkste wat een kind moet leren, en laat dat nu net de onderwerpen zijn die middels deze manier van lesgeven niet ontwikkeld gaan worden. Zeer trieste zaak, maar ik ben blij dat er maar weinig mensen zijn die jouw overtuigingen hebben en wel op lange termijn kunnen denken.

  2. PAUL, is het zo erg met mijn spelling, jammer maar goed ik heb zo mijn visie, heb mijn best gedaan, mijn vrouw zegt altijd maak je niet zo, als je oud bent luisterd niemand meer na je, verder zegt is het voor ons toch bijna afgelopen, en waarschijnlijk voor de planeet ook.
   Graag mijn spellings fouten, beste Paul.

  3. Jenne, wie geen fouten maakt, maakt niets, en leert er zeker niet van, dus wees gerust.
   Want wie kan er wel foutloos dicteren?

  4. De planeet Aarde kan wel zonder de mensen, maar de mensen kunnen niet zonder haar.
   Ik deel jouw mening niet, ik denk namelijk dat wij door een groot dal dienen te gaan om uiteindelijk de werkelijke waarde van ons bestaan te beseffen. Ondanks dat alle leugens en bedrog via dit medium bekend worden, veranderd er nog steeds bar weinig. Ook dat zal zijn reden wel hebben.
   Namelijk dat mensen meestal alleen dan het heft in eigen handen nemen als er geen andere mogelijkheid meer is.
   Het is de keuze tussen vanuit noodzaak en vanuit bewustzijn te veranderen.
   Ik persoonlijk kies liever voor de 2e optie.
   Maar zijn wij allemaal in ons persoonlijke ontwikkeling niet pas dan werkelijke veranderingen ondergaan toen eenmaal bleek dat het niet anders meer werkte?
   Want waarom zou men een andere koers gaan varen zolang het doel nog in zicht is?
   Wanhoop brengt ons niets Jenne, hoe moeilijk de dingen op het moment ook zijn.
   Maar zolang elke dag de zon nog opkomt en het gras nog groeit, is alles nog niet verloren.
   Stay Human!
   Jos.

  5. Valt wel mee hoor , Jenne 😉
   In acht genomen dat je ook nog eens tussen 3 talen zit te switchen valt het helemaal mee .

  6. We hebben het erger mee gemaakt Jenne, ook sommige ondertitelaars zoals Dick, liggen taalkundig nog in onze herinneringen. Och een oudje zoals jij is ons speciaal aan het hart, taalfoutjes of niet het hoort bij de leeftijd van 1 van de 13 oude mannen club.

   @ Paul Niet zo trollig doen ouwe naam genoot… :mrgreen: Jenne hoort bij de uitset van WTK als huismeubelstuk van onschatbare waarde.

 4. Ik heb geen woorden voor de waardering en respect die ik voel voor deze ,voor mij onbekende , lerares.
  Was iedereen maar zo ethisch ingesteld. Jammer genoeg doet 99% van het volk wat hem opgedragen wordt, ook al druist dit zwaar tegen zijn principes in.
  Kijk wat een idioot als Hitler met dit gegeven voor elkaar gekregen heeft!

  Socrates ruim 2500 jaar geleden:

  Socrates stelt dat het onmogelijk is gelukkig te worden als je tegen je overtuigingen in handelt.

  1. Beste Gozmic, misschien is het beter om je antwoord toe te lichten want je stuurt me een link met meer dan 5 uur beeldmateriaal en heel veel tekst….

   Snap daarom niet zo goed wat je bedoeld daar ik niet direct tijd heb om dit allemaal te bekijken. Als je hiermee bedoeld dat het verhaal van Hitler waarschijnlijk niet klopt, ben ik het op voorhand al met je eens.

   Wat ik echter bedoel met mijn uitspraak is dat het mogelijk is dat 1 man complete volkeren opzet tegen anderen volkeren en dat er maar weinigen dit in twijfel trekken en gewoon alles geloven.Er bestaan dus weinig kritische mensen zoals de lerares hierboven. En er bestaan nog minder mensen die roepen: ik stop ermee, nu is het genoeg geweest!

 5. Ik ben het volledig met bovenstaand artikel eens..IK ben nu 71 jaar en heb ook de periode meegemaakt , dat het lesgeven een feest was..
  Wij, de collega’s en ik , geloofden in de dingen , waarmee we bezig waren.
  En boven alles zagen we naar het welzijn van de kinderen..Natuurlijk maakten we fouten , maar altijd stond het kind centraal..
  Herinner me de kerstfeesten op school..Over zielekracht gesproken..
  En langzamerhand zie je alles verworden..Nu weer die “meneer”in Rotterdam ,
  die vecht voor een hele grote school. ( vanaf twee jaar )
  Wanneer zegt het veld , dat ze dit niet langer pikt!

 6. Ken Robinson: Scholen doden de creativiteit
  http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html

  Er zit namelijk nog een stap vóór dit verhaal, de stap dat kinderen zo veel mogelijk verplicht worden om onderwijs op school te volgen! Dit terwijl de ouders verantwoordelijk zijn voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van hun kinderen.

  Gelukkig heeft Nederland het Europese verdrag voor de rechten van de Mens geratificeerd en zorgt dat er voor dat kinderen gewoon weer door hun ouders onderwezen kunnen worden.
  Hier is een uitspraak:
  http://uitspraken.rechtspraak.nl/#ljn/AZ4581
  En als ik even verder zoek kom ik er tientallen tegen.
  De bovenstaande uitspraak betrof zelfs een zaak waarbij het kind al op een school was ingeschreven!

  “Artikel 9 EVRM verschaft, kort gezegd, verdachte niet alleen het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, maar ook om die te veranderen en tot uitdrukking te brengen in onder meer het onderwijs.

  Artikel 2 Protocol geeft recht op toegang tot het onderwijs en bepaalt dat de Staat bij het organiseren van het onderwijs de godsdienst of levensovertuigi ng van de ouders dient te eerbiedigen. Zie hierover onder meer het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 10 november 2005, LJN AV1508.

  Artikel 8 lid 2 LPW maakt hierop inbreuk. Immers, het in artikel 9 EVRM toegekende recht van overtuiging te veranderen en die gewijzigde overtuiging (ook) in het onderwijs tot uitdrukking te brengen wordt beperkt zodra eenmaal een schoolkeuze is gemaakt en het kind bij een school is ingeschreven.”

 7. Reactie over de huidige situatie in Vlaanderen : ‘Hier idem dito. Veel kleuterleidsters zitten tegen een burn-out aan. Te veel kinderen in de klassen. Te veel taken (meestal s’avonds) na en voor. te veel betutteling en controle van bovenaf…! Directies die niet competent zijn in de meest elementaire vaardigheden van leiderschap & coaching en ook overbelast zijn door betutteling en controle van de hiërarchie…enz.’

 8. Ik begrijp de discussie niet helemaal, onze kinderen gingen naar school om te leren, en wij mijn vrouw en ik volgden dit op de voet,
  de opvoeding was in onze handen, als de kinderen thuis kwamen was of mijn vrouw er of ik, veel lezen veel praten en vooral samen veel tijd in de natuur doorbrengen.

  1. JOS, ouders blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor hun kinderen, en niet het onderwijzend personeel, ook NU!

  2. Dat begrijp ik ook wel Jenne, alleen was de staatsbemoeienis om de band tussen ouders en kinderen naar de kloten te helpen nog niet zo groot toen.
   Vandaag de dag wordt alles uit de kas getrokken om dit wel te rechtvaardigen, met alle gevolgen van dien.
   Natuurlijk blijven ouders verantwoordelijk, maar vandaag de dag worden kinderen ‘opgevoed’ door kinderen. met alle gevolgen van dien.
   Het gezin is niet langer meer de hoeksteen van de samenleving, het past namelijk niet in het beeld van wereldwijde slavernij.
   Als ik schoolkinderen hier in Frankrijk op straat zie lopen, twee aan twee, handjes aan elkaar, moet ik altijd denken aan het Communistisch China van Mao. Ik kwam een keer in de klas op een basisschool hier en alle kinderen vlogen tegelijk omhoog om me te begroeten.
   Scary hoe deze geprogrameerd zijn.

   Jos.

  3. JOS,

   Je moet gewone beleefdheids rituelen niet vergelijken met kadaver dicipline.
   T’is waar In Nederland laten de meeste maar niet alle de overheid hun leven bestieren, uit gemakzucht.
   Wat zich bijvoorbeeld af gaat spelen in de provincie Friesland, is voor de kinderen een drama, van de +/- 500 scholen-tjes, moeten er 400 verdwijnen, heb hier geen negatief nieuws over gelezen of gehoord, niet alleen de school maar ook het sociale contact punt van deze samenlevingtjes gaat verdwijnen.
   En beleefdheid mag geleerd zijn, veaangenaamd de omgang, net als vrij zijn, dit houdt niet in brutaal.
   Kinderen houden van duidelijkheid, geen willekeur, heb zelf heel wat onderwijzers, leraren, profesoren, docenten, mee gemaakt, ze kunnen je heel gelukkig maken, maar ook heel ongelukkig in hun willekeur en misplaatste machtspositie.
   Daarom voor mij, en ook voor mijn kinderen ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders, laten die zich leiden door misplaatst vertrouwen, zijn hun kinderen de dupe.

  4. en JOS, dat het gezin niet langer de hoeksteen is van onze samenleving, wat ik mee maak en zie en hoor is dat nog wel degelijk de situatie.
   Dat er door bepaalde krachten van alles aan wordt gedaan om dit het gezin, de familie kapot te maken, het mengen van kleuren, het op delen in sexuele sektes, religies, natuurlijk dat is wat ze willen, de mensen losweken van hun roots, en het vreemde de hele media werkt daar aan mee, en ook het ministerie van onderwijs.
   Dat is wat ik bevecht, hou je kinderen in je hand bescherm ze zolang dat nodig is, en reken maar niet op de onderwijs krachten, die hebben het te druk met vergaderen.
   Voorbeeld hier Frankrijk, allemaal +/- cijfers, 1 100,000 mensen bij het onderwijs, daar van +/- 100,000 werkzaam in de administratie en syndicaten/vakbeweging, Van de 1 000,000 is constant 10% ziek, snel afgekeurd, met drie kinderen met 50 met pensioen, nou geloof mij het is luilekkerland, en het onderwijs gaat constant achter uit!!!

 9. Ha ha, onderwijzers, en dan kleuterleidsters die burn-out zijn,
  als er mensen in onze samenleving zijn die in de watten worden gelegd zijn het wel de leraren/onderwijzers.

  1. Jenne, je schrijft veel commentaren hier op WTK, maar te vaak praat je als een kip zonder kop. Zo ook wat betreft bovenstaande opmerking. Als je wat genuanceerder en meer onderbouwt commentaar levert o.b.v. feitenkennis, word je serieuzer genomen. Ik lees dit commentaar lachend, beseffend, dat de opmerking een gigantische baard heeft en absoluut geen nieuws bevat.

   Ik krijg bij jou vaak de indruk, dat je commentaar levert omwille van het commentaar en niet zo zeer vanwege in- of aanvullende opmerkingen, die een werkelijke bijdrage zouden kunnen zijn op het artikel. Maar ja, ook mijn commentaar mag je in de prullenbak gooien.

   Groeten Jenne en verzuip niet in je eigen gebral.

  2. Ja als je de waarheid schrijft wordt het automatisch gebral.

   Onderwijzers en ressen, slepen zich van vacantie naar vacantie, onderwijl klagend over van alles.

   Natuurlijk zijn er hele goede onderwijzers, maar die doen hun werk, en proberen de kinderen wat te leren.

   Onder mijn kennisen in Nederland heb ik ook wat die met de kinderen te doen hebben, begeleidend psychologies werk, heel veel geouwehoer,
   ze kletsen er maar een punt aan, arme kinderen, zij zijn veel op vacantie.

   Ja je kunt dit commentaar alleen maar lachend nemen, anders zou je in tranen uitbarsten, er wordt al jaar en dag over de ruggen van onze kinderen allerlei systeemtjes en wetten geprobeerd, terwijl het zo simpel is, gewoon onze kinderen leren leren, en de benodigde kennis bij brengen, niets meer niets minder!

 10. ik ben zelf kleuterleidster, sta nu al 14 jaar in een kleine wijkschool, 2 klasjes.
  We hebben deze week thema maïs, mijn hele klas lijkt op een maïsveld, de kleuters genieten enorm en ik geniet mee.
  Wij tellen met maïs, wegen met maïs, doen taalspelletjes, knutselen, alles komt uitgebreid en vooral heel speels aan bod.Is het onderwijs in Nederland dan zo verschillend dan bij ons in België?

  Het is wel een veeleisende job, je hebt nooit ‘gedaan’ maar mijn ervaring is dat mensen buiten het onderwijs dat niet begrijpen en ik reageer er niet meer op.
  We hebben inderdaad veel vakantie maar als ik de uren bekijk die ik voor school bezig ben, ik geef intussen al 26 jaar les, kom ik met een 40 uren week niet toe.

  Maar ik doe het graag, ik hou van mijn kleuters en mijn beroep en zou zonder dat een heel leeg leven hebben.

  Lieve

  1. Dag Lieve,

   Dank voor jouw bijdrage.
   Ik hoop wel dat de kinderen spelen met onbespoten mais?
   Want dat gif wat de boeren er op sluiten is verre van ongevaarlijk, zeker voor kleine kinderen.

   Groet,
   Jos.

  2. Hallo Jos, ik hoop dat het op de juiste plaats staat want ik ben niet zo’n handige in dit soort dingen.
   We zitten met onze school tussen de velden in en ik heb nog geen enkele keer zien sproeien. De maïs komt recht van het veld (door de kleuters zelf meegebracht) dus tussendoor is er ook niks mee gebeurd maar ik kan niks garanderen.
   We zijn vorige week naar de boomgaard geweest en die was gegarandeerd biologisch, we doen ons best om alles natuurlijk te houden.

   groetjes
   Lieve

  3. Da’s mooi Lieve, immers de kleine mensen van vandaag, zijn de grote mensen van morgen.
   Als je niet hebt gezien dat de mais wordt bespoten, hetgeen ook vaak lastiger is eenmaal hoog, dan worden er zaden gebruikt die reef]ds behandeld zijn met gif.
   Dit gif wordt geproduceerd door Bayer, en het gif wat vrijkomt bij het vervoer van de maiszaden, is al genoeg om de bijenwereld dusdanig te beinvloeden dat de schade onder de volkeren onherstelbaar blijkt te zijn.
   Er zijn hier alle diverse rechtszaken over aan de gang, maar er is nog steeds geen verbod uitgesproken.
   Het gif op deze zaden is ook sterk genoeg om vraat door hazen en konijnen tegen te gaan, deze leggen namelijk het loodje.
   Ook wordt er maiszaad gebruikt wat genetisch gemanipuleerd is en zijn eigen gif produceerd tijdens de teelt ervan.
   Monsanto heeft hier een stevige vinger bij in de pap.
   Ik vertel je dit als kennisgeving, met de hoop dat je jouw beroep nog beter kunt uitoefenen.

   Met vriendelijke groet,
   Jos.

  4. Dank je wel voor de informatie.
   Ik weet dat alles al want ik probeer zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van al de zaken die in de wereld gebeuren en die niet door de beugel kunnen.
   Ik probeer ook zoveel mogelijk mijn kleuters te informeren zonder ze te belasten want ik wil dat ze een gelukkige kleutertijd beleven.
   Maar ik hou mijn hart vast want zij staan nog maar aan het begin.
   En ik zie hun gezondheid ook steeds achteruit gaan helaas.
   Lieve

  5. Dag Lieve,

   Fijn om te lezen dat je je bewust bent van de wereld waar wij in leven, en dat je dat meeneemt in je werk met de kinderen.
   Ja, we leven in een erg moeilijke tijd, en kan me goed voorstellen hoe dat voor je moet zijn in de dagelijkse praktijk.
   Kun je ons vertellen in welk opzicht je hun gezondheid achteruit ziet gaan? Wat valt je op? En manifesteerd zich dat alleen op het fysieke vlak of ook op het mentale en emotionele?

   Groet,
   Jos.

  6. Hallo Jos,
   vroeger waren kinderen wel eens verkouden, een keertje oorontsteking of zoiets en dat was het.
   Nu zijn er heel veel die bijna de hele winter kwakkelen, ze zijn niet altijd echt ziek maar ook niet echt gezond.
   Er zijn er veel die problemen hebben met de ademhaling en allerlei allergieën, daar hoorde je vroeger niet van. Ze lijken geen weerstand meer te hebben.
   Dan praat ik nog niet over de gedrags- ‘problemen’.
   Kinderen kunnen niet meer stilzitten, niet meer luisteren, het door-snee kind bestaat niet meer.
   Wij zitten altijd bij de kinderen, we kennen ze door en door en ook de ouders en grootouders kennen we.
   Ik hou niet van diagnoses, niet elk kind heeft ADHD of autisme maar er zijn steeds meer kinderen die een gedrag vertonen dat daaraan linkt.
   Ik denk dat er verschillende oorzaken zijn, één grote factor is de opvoeding en de voeding.
   Als ik zie hoe ouders met hun kinderen omgaan, hun ‘goedbedoeld’ veel groeikansen afnemen door overbescherming, hun volstoppen met koek, frisdrank en andere ongezonde dingen dan zou ik zo dat kind meenemen om hem eens een weekje te laten voelen hoe het is om zelf dingen te mogen en te kunnen.
   Daarstraks waren mijn collega en ik er nog over bezig. Bij ons op school moeten ze alles zelf doen terwijl thuis alles voor hun gedaan wordt, en toch komen ze graag naar school.
   Het moet voor hun toch erg zwaar zijn, van de ene wereld in de andere, totaal verschillend van uitgangspunt, van solist naar groepslid.
   Ik kan er nog uren over doorgaan maar dan wordt het langdradig, ik denk dat je zelf heel goed weet hoe de vork in de steel zit, je zal je wel net zo veel zorgen maken als ik, geloof ik.
   bedankt voor je interesse.
   Groetjes Lieve

  7. Dag Lieve,

   Wederom bedankt voor jouw reactie. Ja, ik denk dat onze waarnemingen in grote lijnen overeenkomen.
   Besef dat ADHD een bedachte aandoening is. In mijn optiek is het normaal dat kinderen levendig zijn.
   Maar gezien het voedsel, ( + al het gif), de virtuele wereld en vaak ouders die niet eens de tijd nemen om met ze te zijn, is het niet vreemd dat de kinderen moeite hebben hun weg te vinden.
   Wij hebben het plan om volgend jaar kleine kinderkampen te gaan orgainiseren op onze boerderij in Frankrijk alwaar we de kids terug contact willen laten maken met de natuur.
   Dus zonder mobiel, computer, Nintendo etc.
   Gewoon fikkie steken, het bos in,dieren voeren etc.
   Even resetten, want ik ben zelf van mening dat verlies van contact met de natuur één van de oorzaken is die veel mensen tot waanzin drijft.
   Want we kunnen er natuurlijk wel tegenaan blijven schoppen voor wat er allemaal niet deugt, we kunnen ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen en beginnen de wereld te creëren die we zelf graag willen zien.

   Fijne avond nog, en veel plezier met je kleuters!!

   Jos.

  8. Lieve(- mooie naam-) van mij mag je daar nog uren over doorgaan hoor. Ik vind het interessant om te lezen van iemand uit de praktijk met een goed hart en vele jaren ervaring.

  9. Hoi Lieve (11.4)

   De kenmerken die jij omschrijft bij de kinderen hebben imo en door eigen ervaring te maken met: vaccinatieschade, GMO’s en mogelijk schadelijke omgevingsfactoren mobieltjes ed.

   Er zijn veel onderzoeken te vinden over het effect van de stofjes uit de vaccinaties op de hersenen van jonge kinderen.
   Er is veelal een connectie aangetoond met diverse hersenaandoeningen zoals autisme en adhd en additieven van de vaccinaties.
   Daarnaast hebben de zgn werkstoffen uit de vaccinaties ‘de dna’ resten als gevolg dat er meer en meer chronische ziektes ontstaan.
   Tel daarbij op de hedendaagse moderne voeding (suikers, conservering ed.) Dan hou je uiteindelijk geen gezond kind en volwassenen meer over.

   Vaak wordt gedrag van de kinderen gerelateerd aan de opvoeding. Echter wanneer er sprake is van ‘onzichtbare hersenbeschadiging’ dan kun je als ouder hoof of laag springen, je bereikt je kind niet meer.
   Zo ook het geval bij mijn dochter. Ze werd boos wakker en ging boos slapen. Tussendoor wel heel lief, maar iets zat haar dwars. Ze had ook faalangst. Dit duurde zo’n vier jaar. Ik kwam door haar kenmerken op een site uit waar ik las over vaccinatieschade. Ze heeft uiteindelijk 5x druppeltjes gehad om te ontstoren en ik heb gehuild van wat er gebeurde al na de 1x binnen een half uur. Het luikje ging open, een spraakwater kwam los. Haar ziel was weer vrij. De sterretjes in haar ogen zijn weer terug. Niets geen faalangst en boosheid. Enorm mentaal gegroeid en zelfverzekerd. Nimmer komen mijn kinderen nog in de buurt van die zgn jeuggezondheidzorg werkers. Corruptie op en top. Alles draait om geld.

   Deze ervaring heeft mij echter de ogen geopend en heeft me geleid tot een hele mooie nieuwe wereld. Ik heb het te doen met alle leerkrachten. Niets zal op korte termijn veranderen. Het zal nog een poos mogelijk zelfs erger worden. Nog te weinig mensen zijn zich bewust van de mooie Aarde en durven op de natuur te vertrouwen. Alles draait om angst en gemakzucht. Beetje bij beetje worden mensen bewust.

   Allen veel liefs!

  10. Dag Sun, bedankt voor je reactie,
   Wat voor druppels heb je je kind gegeven?
   Bach remedies of homoeopatische druppels?

   Jos.

  11. Hoi Jos, ik vergat erbij te schrijven dat we met haar naar een homeopaat gingen. Zij schreef de druppels voor na de anamnese (gesprek) uiteraard.
   Welke druppels dit waren wil ik liever hier niet melden uit voorzorg dat men niet zelf zonder kennis ermee gaat experimenteren op hun kinderen 😉

  12. Verstandig, want homoeopathie is zeker niet iets om mee te experimenteren.
   Maar ik weet genoeg Sun, hartelijk dank.
   Ik ben er van op de hoogte dat homoeopathie de vaccinaties kan ontstoren.
   Goed van je dat je dit gedaan hebt!
   Dat het ook anderen mag inspireren.
   Fijne dag,
   Jos.

  13. @Imke, dank je

   @Sun, ik denk ook al dat onze kinderen op allerlei manieren het zwaar te verduren hebben en dat zeker niet alles te wijten is aan de opvoeding.
   Maar als een kind van drie spontaan zijn mond opendoet als je hem zijn koek in zijn hand wil geven denk ik toch wel dat opvoeding er ook heel veel mee te maken heeft.

   Het is heel moeilijk om ouders te vertellen dat vaccinatie zo gevaarlijk kan zijn, zelf ben ik er wel van overtuigd hoor maar je kan er als buitenstaander niets aan doen.
   Als je tips over de opvoeding kan geven, dat is voor de ouders veel aanvaardbaarder, daar staan ze meestal wel voor open.

   En onze eigen houding en uitstraling doet bij kinderen ook ontzettend veel.
   Ik heb me aangeleerd om in alle omstandigheden zo rustig mogelijk te blijven, dat geeft in de klas ook rust.
   Kleuters voelen alles, zeker als je zelf niet goed in je vel zit dus hoe gelukkiger wij als leerkrachten zijn, hoe gelukkiger de kleuters zich voelen in de klas.
   En vandaag is het toch wel de dag van de leerkracht zeker, we zijn verwend met lekkere chocolade!
   Wat een gelukkig mens ben ik toch.
   Lieve

 11. En dan te bedenken dat bijna niemand weet dat het een plan is.
  David Icke heeft er 18 boeken over geschreven.
  De mensen aan de “top”, die hun ziel aan de duivel verkocht hebben, willen robots creëren en zijn al in een redelijk gevorderd stadium.
  Elke generatie is dommer dan de vorige. En ook dat is de bedoeling.
  De kinderen moeten steeds vroeger naar school en krijgen inderdaad allemaal hetzelfde ingegoten. Naast alle vreselijke videospelletjes die ze opgedrongen wordt en de steeds dommere tv programma’s.
  Zodat ze afgeleid zijn van wat zich allemaal in hun eigen hoofdjes afspeelt. Beter zou het zijn de tv (de grootste hypnotist van deze tijd) de deur uit te doen. Maar weinig mensen (gelukkig wel steeds meer) zijn ontwaakt.
  Google agenda 21 en er zal veel duidelijk worden.
  De rabithole gaat heel diep.
  Een zeer goed stuk en zeer begrijpeliijke beslissing.
  Ik wens degene die het geschreven heeft mooie jaren toe.
  De verandering komt eraan. Het is een onleefbare wereld geworden op alle fronten. Het wordt topzwaar en zal volgens alle natuurwetten om moeten slaan.

  1. Mooi en bondig weergegeven Helene, de veranderingen zijn gaande, wie dat niet ziet, is blind.

   Groet,
   Jos.

  2. @ Jos om 20.51
   Ondanks dat alle leugens en bedrog via dit medium bekend worden, veranderd er nog steeds bar weinig. Ook dat zal zijn reden wel hebben.
   @ Jos om 20.52 veranderingen zijn gaande, wie dat niet ziet, is blind.

   Noord of zuidpool Jos, of zit je in je eigen vicieuze cirkel gevangen?

  3. Hoi Odette,

   Weinig is niet hetzelfde als Niets.Eerst goed lezen, ja?
   En wellicht kun je nog reageren op mijn laatste reactie?

   Jos.

  4. David Icke is imo iemand die behoorlijk ‘on the ball’ is . Ik waardeer hem om zijn manier van presenteren wat er fout is in deze wereld , ook al draaft ie wel erg door met zijn reptilians verhaal . Om zijn shows en boeken te verkopen moet hij blijven hangen in het dualisme dat hij openbaart .
   Zelf ga ik liever beginnen waar David stopt , nl je eigen perceptie , verantwoordelijkheid , stap uit het matrix denken etc . Doemdenkerij geeft alle macht uit handen en altijd een wijsvinger naar die ‘ander’ .

  5. Het is moeilijk voor de één zonder taalfouten te schrijven en voor de ander begrijpend/helder te schrijven. 🙂
   Je veranderd binnen de minuut van mening, dat verbaast mij.
   Who is perfect? Maar goed, uit de matrix stappen? Heel misschien heeft deze meneer een handleiding.
   http://youtu.be/F9eqh5tkBII
   ‘The Matrix has you. Want out?’

  6. @ Jos

   Dat zijn om precies te zijn maar 2 vingers. Je pink en duim zijn geen vingers. Meer aanwijzend is en verkeerde interprentatie.
   Bron: Ridle of the Sphinx…

  7. Dag Odette,

   Bedank voor het filmpje over de matrix, leerzaam.
   Ik begrijp dat je me moeilijk volgt, maar ik doel dan meer op veranderingen in de positieve zin.
   Alles is constant onderhevig aan verandering, dus wij als mensen ook.
   De twijfel die hierdoor veroorzaakt wordt geeft ons ruimte tot het opnieuw overwegen van de dingen.
   Wat vandaag waar is, is morgen al weer anders, ervaar jij dat ook?
   Wat ik wel vind is dat de veranderingen in de ‘goede’ richting erg traag verlopen, en vaak ook worden tegen gehouden. Elke keer weer tracht ik met een frisse en nieuwe kijk alles te aanschouwen.
   Ik heb geen vast plan over hoe alles zou moeten zijn. Maar om nou te zeggen dat ik elke minuut van mening verander vind ik ver gezocht.
   Maar inderdaad, niemand is perfect, we zijn allemaal onderweg, dus laten we elkaar daar vooral in steunen.

   Fijne dag.
   Jos.

  8. Hallo Jos,
   De veranderingen binnen de matrix gaan langzaam, maar gaandeweg steeds sneller omdat de druk buiten de matrix steeds hoger wordt.
   Door websites als deze én bewustzijnsverruiming daar aan gekoppeld gaan de mensen langzaam wakker worden. Het is aan de persoonlijke ziel welke weg er gekozen wordt in dit leven. Iedere ziel heeft zijn eigen opdracht in te vullen ter verrijking (het één worden) van de Eerste Bron waarvan iedereen afkomstig is, op zijn weg weer terug.
   Het is waar de ziel in zijn evolutie staat in dit leven. Vandaar dat er zoveel verschillen zijn maar toch ook een lijn die naar hetzelfde wijst. Het is een kwestie van herkennen en dan erkennen dat het zo is, met vele scharkeringen die uiteindelijk dan toch samenkomen.

  9. Hoi Odette, 12.5
   Inderdaad, je kunt het allemaal hebben. 🙂

   Je moet jezelf imo eerst ontdoen van alle overtuigingen die iets anders beweren.
   En de volgende overtuigingen in werking stellen:
   leven zonder angst
   alles is liefde
   alles waarin je gelooft is er en wordt werkelijkheid
   alles zit in je hart
   intuitie is geen onzin
   bewust keuzes maken, niet een ander dit voor je laten doen

   Wat betreft de cirkelwerking, dat blijft totdat je niet meer incarneert.
   Deze meneer doelt echter op een negatieve cirkelwerking/ gevangenis.
   Ik doel op de cirkelwerking van terugkerende zaken. Zo boven, zo beneden. Niets eindigt en keert telkens weer terug 🙂 &heart

   Veel liefs!

  10. zo zijn er nog een paar overtuigingen die erg goed helpen:

   doe een ander niet aan wat je niet voor jezelf wenst
   we zijn allen verbonden
   wat je uitzendt komt bij je terug
   liefhebben, delen en dankbaarheid
   we zijn allen bewoners van het universum

  11. Dag Sun,

   Bedankt voor de video.
   En daarmee zijn we dan ook weer terug bij de tijd die zich in cycli afpeelt en niet lineair zoals men ons doet geloven.

   Fijne dag,
   Jos.

  12. do not allow yourself to cheat…

   (sorry, af en toe verkeerde email adres ;-))
   &heart;

  1. @ Jos again…

   Alles is maar tijdelijk, een facet die niet door mensen worden begrepen die vast geroest zitten aan oude vertrouwde dogma’s. Kijk. eens goed hoeveel mensen er niet mee kunnen komen omdarzij te traag zijn aandegene op de voorste golven. Alsje genoeg tijd voor je zelf hebt ervaar je de verandering pas, gezond of ziek zijnd. Ben je echter te druk van geest dan zit je gevangen in die matrix die zovelen niet willen begrijpen en of willen veranderen. Na hard werken wil men rust hebben en iemand die de rust heeft de tijd om te veranderen. Kosmische karma wet.

  2. @Paul 3.5,

   Bedankt voor de bijdrage.
   Ik begrijp wat je zegt, vandaar dat ik al 18 jaar op mijn boerderij woon, weg van alle ruis en gekkigheid.
   Ik tracht zoveel mogelijk zelfstandig en onafhankelijk te leven, al is het alleen maar om rust in mijn kop en hart te vinden, en dat lukt vrij aardig.

   Fijne dag,
   Jos.

  3. @ Jos

   Ik begrijp jou ook volkomen, veel mensen kunnen niet dieper if verder kijken dan hun neus lang is en vooruit te durven te kijken zonder oogkleppen op. De kunst is in te schatten waar de
   ander zich in de matrix bevind en ook de kans krijgt om te ontsnappen. Mijn ontsnapping gaat gepaard met gevangen gezet te worden in eigen lichaam en beperkt worden op gebied van inkomen en het zelfs hebben van een baan. Tegenstand krijg je zowiezo als je weet te onsnappen aan de realiteit. Geblokkeert worden op alle fronten en nog heftig ook, hoe meer je je verzet des te meer je beschadgd wordt. Ik heb heel veel al buiten de matrix ondervonden en val onder de omstandigheden opsporing verzocht. Al meer dan 52 jaar heel veel tegenwerkingen gehad de je fysiek en geestelijk slopen, je miet voor de duivel op je knien maar ik wijger glashard want ik ben niet van hem, ik ben van een andere broncode. Er is geen vrijheid want je wrdt dus gewoon gevangen gezet en slles wst fierbasr af genomen. Tot je het opgeeft. Net zolang tot het breekt zal ik dr strijd moeten bekopen met een gruwelijke dood. Ik weet dit al heel lang wat mijn lot is en zit aardig op schema, moet nig even vol zien te houden. Ik ga door tot we erin blijven en blijf lachen…

  4. @Paul 3.5, e.a.

   Zolang je het bestrijdt, voedt je het, is mijn ervaring.
   Het heeft geen zin. Wat volgens mij wel zin geeft, is je eigen verantwoordelijkheid nemen, de enige weg naar werkelijke vrijheid, en daar in heb je gelijk, dat valt niet mee.
   Maar eenmaal op dat pad, kun je niet meer terug. Je kunt nu eenmaal niet teruggaan in de ontwikkeling van je eigen bewust-zijn.
   Want zowat alles om ons heen is erop gebasseerd dat je juist niet op dat pad geraakt.
   Ik denk dat we dat allemaal wel kunnen waarnemen.
   De andere kant ervan is dat het juist mensen triggert dat pad wél te gaan bewandelen, en dat geeft mij hoop voor de toekomst.
   Goede zaadjes planten in de Hof van Eden……

   Jos.

  5. @ Guido je bent mijn beste medium met de buiten wereld, via jou kan ik dus channelen. Je bent geweldig want ik hou ergens heel veel van je, maar dat weet je blijkbaar al … :wink:.

  6. @ Jos
   Hahahaha dat is een goeie rake klap van jou, het hof van Eden. Weet je waarom? Zo is mijn achternaam van van Eden. Er zal nu wel een kwartje bij je losschieten waarom…

  7. Het verliefde TRIO, sorry voor de tikfouten dat komt ik zit hoog in de lucht met mijn vliegtuig, om mijn brevet te verlengen moet ik vlieguren maken, het stormd hier, mijn co-piloot wijst naar beneden, we gaan landen, niet leuk met deze Wind, hoop dat mijn bericht goed door komt, I am sitting in my tincan, major Tom, to the earth their deep below, t’is OK we zijn geland, groetjes!

 12. Hallo Jos, fijn initiatief. Ik ben er zeker van dat het heel plezierig zal zijn. Natuur en kinderen is een super combinatie.
  Bedankt voor de fijne ‘babbel’, soms vergeet ik dat er mensen zijn die denken als ik, heel gezellig om dan iemand onverwacht tegen te komen.
  Fijne avond
  Lieve

  ps hou het wel een beetje veilig met het fikkie steken, kinderen zijn geobsedeerd door vuur en er zijn al fikkies genoeg geweest deze zomer.

  1. Hoi Lieve,

   De kids gaan zelf fikkie steken, ik doe dat heel de winter al om de kiet te verwarmen.
   Het idee is ze materiaal te geven en het ze zelf uit te laten zoeken.
   Het gaat erom dat ze leren zichzelf te leren, niet wij.
   Back to basics.
   Ik vond het ook aangenaam met jou van gedachtes te wisselen.
   Be Good, Stay Human,
   Jos.

 13. Waar sommige mensen hun status aan ontlenen, om het hele kinderen vraag stuk, te ontleden, en psychologisch door te lichten en dan oordelen en veroordelen.

  Ik durf het in mijn overmoed, als vader en grootvader op te nemen tegen elke leerkracht.

  1. Ach Jenne windt je niet zo op… ieder zijn meug… Als we nou eens ipv van kids het gingen hebben om ouden vandagen, de omgekeerde wereld dus en dat nog eens gezien van uit een kinderlijk oordeel. Hoe zou dat nu in elkaar kunnen steken? Dan is de leerstoel gelijk veracht.

  2. ’t zou kunnen beste PAUL, maar ik ben altijd begaan met kinderen, ze kunnen zo verschrikkelijk slecht en vol onbegrip behandeld worden.

   Onze kinderen, eigenlijk alle kinderen zijn de toekomst, en daar is geen moeite groot genoeg voor.

   En kinderen met een gelukkige jeugd kunnen zo veel beter later tegen het leven vol tegenslagen.

   Het is het andere eind van het leven, oud, hulpbehoevend, ziek en sterven met een zekere eigenwaarde, je moet toch op de anderen mensen kunnen rekenen, het is niet zo verschillend met je jeugd.

 14. Kinderen kunnen je zo vertederen, in hun naïve onwetendheid, hoe ze de wereld bezien, naar je luisteren en dan op eens opbreken, om dat er iets veel ineressanters in hun gezichtsveld verschijnd.
  Ze kunnen alleen maar opnemen als het ze intereseerd, dus moet er verklaard worden dat het leuk en ook goed is om iets te weten.
  Dan de systeemtjes de ezelsbruggetjes die het leren leren vergemakkelijken, en ook leuk en interessant maken.
  Een van de vele onderwijzeressen in mijn schoolleven, een echte wat gezette mevrouw, die ons vertelde over de mooie natuur in en om Apeldoorn waar ze was geboren, de Heiliger Lee, met die prachtige grote bomen, kregen wij dan kiekjes van te zien.
  Als zij ons iets opdroeg, dan altijd met de slogan onmiddellijk met twee d en twee l en, iets aangeven met je rechterhand, later veel later bracht ik haar nog wel eens een bloemetje thuis, en ik weet zeker ik was niet de enigste.
  Maar goed heb ook vreselijke onderwijzers meegemaakt, en gek dat waren vaak mannen, ga hier niets over vertellen want dat zou te ver Voeren, en zijn ook geen echte leuke herinneringen, doet mij vaak aan de boeken van Vestdijk denken, Murk Tuinstra.
  Ik denk dat in het hele leer proces het allerbelangrijkste is dat kinderen gelukkig zijn, en dan komt het leren van zelf wel in orde.
  Verder is het kinder gebeuren, het schoolgebeuren, te veel in handen van administrateurs, paper people, die volkomen voorbij gaan aan de realiteit, en ook wat zich afspeeld in die kinder koppies.
  Ik ga van mijn Eigen geéénerveerde schooltijd uit, met zijn vele ups en downs, en die van mijn kinderen, en kleinkinderen, altijd de moeite genomen om met de onderwijzers of ressen te praten, om deze een achtergrond te schilderen van waar onze kinderen van daan kwamen.
  Daarom is het niet alleen de taak van de leerkrachten om de kinderen te begeleiden, maar hoe moeilijk ook de ouders in dit proces te betrekken,( indien mogelijk ).
  Het is heel moeilijk en heel tijd en energie rovend om kinderen op te voeden, en ze dan ook nog in hun gevoel kennis bijbrengen waar ze niet echt op zitten te wachten, maar die soms later bruikbaar kan zijn.
  Vriendelijke groet, van een eigenwijze maar ook heel liefhebbende vader en opa.

  1. Hé JERRY, erg mooi bedankt, ja ik had misschien beter al dat geschrijf achterwege kunnen laten, en gewoon Pinck Floydd kunnen spelen.
   Toen wij in Wales woonden, gaven ze wel eens live concerten in Brecon,
   zij hadden hun opname studio en zij woonde daar ook in de Brecon beacons.
   Er werd veel en goed geleefd in die tijd, waar al het geld van daan kwam weet ik niet, maar het was altijd voorhande.
   En de kinderen werden altijd meegesleept.
   Maar ik ben altijd nog al recalcitrant geweest tegen het onderwijzend personeel zo als dat heet, om dat de meeste over de ruggen van de kinderen er een goed leven uitslepen, ik spreek hier uit persoonlijke ondervinding.
   Groet Jenne

 15. Ik ben en blijf een oerstomme naïveling, ik maar denken dat deze site op het ludieke Vlaamse denken ge’ent was, maar niets is minder waar, het is een profesioneel fuikje, waar je door je Eigen graagte om te communiseren steeds dieper wordt ingelokt.

  De introductie site gelezen, blijkt het een gewone arm van een USA organisatie te zijn, toch in het vervolg maar eerst eens de kleine lettertjes lezen.

  Wil graag commentaar horen op wat ik hier schrijf, SVP Jenne

  1. Ik zie alleen maar vooroordelen in je verhaal Jenne.. Maar ja, je bent nooit te oud om bij te leren, niewaar? Al op die ‘Amerikaanse site’ gekeken Jenne? Enne..?

 16. zag een documentaire over Finse scholen, waar de kinderen net zoveel knutselden en met de handen werkten als met hun hoofd. Geen cijfers meer kregen en 10 jaar lang op dezelfde school bleven. Het Finse schoolsysteem staat bekend als het beste ter wereld.

 17. Lieve mevrouw Ritzema,
  Mijn complimenten voor deze stap! Jammer dat er niet meer onderwijzende mensen deze stap durven te zetten of, inderdaad, kiezen voor burgerlijke ongehoorzaamheid en vanuit hun ervaring en liefde met kinderen omgaan en ze zaken leren. Het lijkt mij echter niet alleen een probleem binnen het onderwijs. We zien opgelegd pandoer in alles. De leugen en het bedrog vieren hoogtij. Wat dat betreft zou al het onderwijs op de schop moeten, want van wat ik na school allemaal heb bij geleerd bewijst dat veel zaken die ons als waarheid worden aangeleerd puur bedrog zijn. Halve waarheden of hele leugens. De kinderen zijn de toekomst, dus het beliegen en bedriegen dient al vroeg te beginnen. Anders gaan de kinderen misschien voor zichzelf nadenken en onderzoek plegen en dan is het hek van de dam. Dan zijn de kinderen niet meer te manipuleren. Waar is de tijd gebleven dat moeders trots waren op het feit dat ze moeder waren en zelf zorg droegen voor de kleine tot een jaar of 4 oud? Babytjes van enkele weken oud worden al naar de dagopvang gestuurd of bij een babysit achtergelaten. Is dit de natuurlijke gang van zaken of opgelegd door het economisch denken? Natuurlijk kan het manipuleren van de kleintjes dan wel alvast lekker vroeg starten. Gunstig voor het vervolg van hun “opvoeding” en onderricht. Zelf ben ik dankbaar voor het feit dat ik nog een redelijk vrije kindertijd heb kunnen beleven en ik heb het erg te doen met de kinderen van nu. Mijn inziens is burgerlijke ongehoorzaamheid de enige oplossing om een draai te kunnen geven aan de richting waarin onze wereld zich aan het begeven is. Gewoon NEE zeggen en met goede alternatieven komen. Geluk, mevrouw Ritzema, dat wens ik u toe.

 18. helaas herken ik je frustraties: al in 1996 had ik de kans te stoppen na weer nieuwe fusie- en aanpassingsronden. moest in minder uren meer stampen en tijd voor begeleiding viel weg.
  Sterkte en …. ik hoop dat er jonge kinderen zijn, die privatelijk van je warmte en ruimte kunnen profiteren.

 19. Helemaal mee eens. Jammer dat het plezier in onderwijs geven hierdoor ontnomen wordt.Voor deze leerkrachten die wij als ouders juist zo hard nodig hebben. Fijn dat het zo aan de kaak wordt gesteld. Dat er mensen opstaan en gaan staan voor wat ze van binnen voelen.
  Voor mijn kinderen werkt het niet meer, hopelijk verandert er echt wat voor de kinderen die nu op school zitten.

 20. Goed artikel, hoewel natuurlijk triest wat inhoud betreft.
  Deed me gelijk denken aan een blog artikel dat ik gisteren las op reality blog: http://realitybloger.wordpress.com/2013/08/29/core-making-children-stupider-around-the-world/.
  Het gaat over een groot bedrijf in India dat lesstof verkoopt aan vele landen in de wereld. Als je leest wat hun doelstelling is dan komt dat aardig overeen met de methoden die door Erica worden beschreven.
  Ik dacht toen nog dat wij de dans nog ontspringen maar twijfel nu toch. Wellicht interessant om te lijken of er een verband is?

  Dank voor de nieuwsbrief en ga zo door!

  Groet,

  Stephan

 21. Hallo Erica,
  Ook ik heb (na 40 dienstjaren) op 27 april 2011 besloten ontslag te nemen als groepsleerkracht kleuter- en onderbouw.
  Hierbij het deel van mijn ontslagbrief met mijn motivatie:

  De ontwikkelingen m.b.t. het onderwijs aan de jongste kinderen (groep 1 t/m 3) van de laatste jaren laten zien dat een in mijn ogen onevenredig groot deel van de onderwijstijd besteed moet worden aan der cognitieve ontwikkeling waardoor er steeds minder tijd is voor de bevordering van de zelfstandigheid, de sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkeling.
  Vooral het groepsgewijs toetsen van jonge kinderen en het vervolgens indelen van deze kinderen in niveaus van A t/m E heeft mijn kijk op en gevoel voor het basisonderwijs veranderd.
  Het groepsgewijs toetsen van jonge kinderen blijft altijd een momentopname en zegt volgens mij vaak meer over het milieu waarin het kind opgroeit dan over zijn of haar mogelijheden.
  Als ik dan ook nog opmerkingen van collega’s hoor die spreken over b.v. een “D leerling” die misschien met veel moeite nog wel eens een “C leerling” kan worden maar meer ook niet, dan kan ik niet anders denken dan: “Geboren voor een dubbeltje wordt nooit een kwartje”. Kijk naar kinderen en zie waar ze goed in zijn i.p.v. altijd alleen maar te letten op fouten, hiaten en/of tekortkomingen!

  Hier kan en wil ik mij niet bij neerleggen, ik heb lang geprobeerd om de discussie aan te gaan, te nuanceren en op te komen voor, maar helaas: eisen van de inspectie, regels, voorschriften,……….
  Toen ik in 1971 begon als kleuterleidster heb ik mijzelf de belofte gedaan dat ik zou stoppen zodra ik gedwongen zou worden tot dingen die voor mijn gevoel niet in het belang zijn van kinderen.
  Die tijd is nu gekomen.

  Per 1 augustus 2011 is mij eervol ontslag verleend.

  carla bannink

 22. Wat intens triest dat juist jij stopt. En ik begrijp het helemaal en vind je ongelofelijk dapper.
  Ik geloof wel dat er ondertussen zoveel nieuwe initiatieven gaande zijn in onderwijs wereld dat er een kentering moet gaan komen. Dit kan niet anders.
  Ik wens je veel sterkte en geluk met de komende “vrije” tijd voor je. Ik hoop dat je een fijne nieuwe invulling kunt vinden.
  groet Laetitia Jongkind

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.