Advertentie

2e keer: Opnieuw gifgas-toneelstuk Syrië ontmaskerd..!!


x

x

OPCW-rapport uitgelekt..
Gifgas door ‘verzetsgroepen’ gebruikt..

De media zwijgen als het graf.. Waarom..??

Ook gifgasaanval Douma was dodelijk ‘spelletje’..

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Uit een gelekt rapport van de organisatie voor het verbod op chemische wapens blijkt specifiek de gifgasaanval in Douma van 7 april 2018 in scène gezet te zijn door lokale ‘verzetsgroepen’. En is deze aanval dus NIET uitgevoerd door het Syrische leger, zoals tot vandaag wordt beweerd. De OPCW-organisatie reageerde onmiddellijk … met een onderzoek naar het lek. Waar gaat het precies over? Een intern rapport, ondertekend door Ian Henderson, onderzoeker van de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) (HIER), geeft een technische analyse van twee van de plaatsen waar gifgascilinders werden aangetroffen in Douma, een Syrische randgemeente van de hoofdstad Damascus.

Het zijn deze cilinders die worden gebruikt als ‘bewijs’ tegen het Syrisch leger van president Assad. Die daar op 7 april 2018 dus een aanval met chemische wapens zou hebben uitgevoerd. Ian Henderson komt in zijn onderzoek echter tot vaststellingen die tegenspreken dat projectielen met gifgas door de Syrische luchtmacht zouden zijn afgevuurd. In zijn vijftien pagina’s lange zeer gedetailleerde rapport besluit Henderson als volgt:

“In dit stadium van het onderzoek kan het ‘FFM engineering sub-team’ niet zeker zijn dat de cilinders op beide locaties daar zijn beland als resultaat van dropping uit een vliegtuig. De dimensies, karakteristieken en het voorkomen van de cilinders en de onmiddellijke omgeving van de incidenten, waren onsamenhangend met wat mocht worden verwacht van een cilinder die vanuit een vliegtuig daar was beland. In beide gevallen geeft de alternatieve hypothese de enige plausibele verklaring voor de waarnemingen ter plaatse.
Samengevat: waarnemingen op de twee locaties, samen met verdere analyse, suggereren dat er een hogere waarschijnlijkheid is dat de cilinders handmatig werden geplaatst op deze twee plaatsen, eerder dan dat ze daar gedropt werden.”

Het onderzoek van journalist Robert Fisk
Het onderzoek naar deze gifgasaanval was vanaf de eerste dag al controversieel. Amerikaanse non-gouvernementele organisaties, waren de eersten die meldden, dat het om een Sarin-gifgasaanval. Een eerste onderzoek van de OPCW stelde echter dat daar geen enkel bewijs voor te vinden was. De Britse journalist Robert Fisk bezocht als een van de eerste buitenlandse waarnemers de plaats van de aanval. Artsen/dokters verklaarden aan hem, dat er géén sprake was van een gifgasaanval, maar van slachtoffers die gekwetst waren aan keel en longen, ogen en oren.

Dit was veroorzaakt, door het stof en puin van ontploffingen in gesloten ruimtes in combinatie met de impact van de luchtdruk van die ontploffingen. Het blijkt dat vooral kleine kinderen hier slachtoffer van zijn. Deze krachtige luchtdrukgolven kunnen zelfs onmiddellijk overlijden veroorzaken!

Videobeelden van de cilinders en van de scenes in de hospitalen in de buurt werden onmiddellijk verspreid door de Witte Helmen ter plaatse en overgenomen door de buitenlandse media. De beelden toonden mensen die werden afgespoeld met water als eerste hulp. De Witte Helmen-organisatie was destijds nog redelijk ‘geloofwaardig’ voor velen, als Syrische organisatie, door een Brit opgericht en zich profilerend als neutrale hulpverleners.

De Witte Helmen-oplichtersbende..?
Al snel echter blijkt dat deze ‘Witte Helmen’ in de praktijk zeer selectief werken, maar vooral vanuit kennelijk een ándere, verborgen agenda. (Kijk HIER voor een ontluisterend artikel over deze geraffineerde en manipulerende propaganda-organisatie..) Het doel van deze club is heel simpel. Sympathie en vertrouwen winnen, zodat de berichten die deze ‘hulpverleners’ de wereld inbrengen, geloofwaardig is.

En dat het werkte, blijkt wel als je kijkt, hoe de mainstream media de stelling van een gifgasaanval overnamen en de Amerikaanse, de Britse en de Franse regering onmiddellijk en zonder enige nuancering of twijfel over, zonder het onderzoek door de OPCW af te wachten, overgingen tot een ‘vergeldingsactie’ tegen het leger van Assad.. Tot op vandaag wordt de officiële schuld voor deze gifgasaanval in Douma volledig bij het regime van president Assad gelegd.

“Alle partijen in het conflict plegen misdaden. Nederland weet dat de oppositie oorlogsmisdaden pleegt. Er is nu gedegen onderzoek nodig en niet alleen Nederland, maar ook andere staten hebben de Syrische oorlog gesteund en daarmee zouden ze medeplichtig kunnen zijn aan het plegen van oorlogsmisdaden.”

Carla Del Ponte
voormalig hoofdaanklager
Internationaal Gerechtshof Den Haag

Op 14 april 2018 voerden de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië een raket-vergeldingsaanval uit op Syrië. Dit als vergelding voor een vermeende gifgasaanval op het terroristenbolwerk Douma waar zij de Syrische regering voor verantwoordelijk hielden. Overigens waarschuwde, vlak voor de aanval, de Russische ambassadeur in Libanon, dat het Russische leger zou terugschieten. En ja, dan had dit verhaal kunnen uitlopen op een Derde Wereldoorlog. Maar er werden geen Russische doelen geraakt en voor Syrië bleef de schade van de aanval beperkt, mede doordat veel inkomende raketten werden onderschept door de Syrische luchtafweer van Sovjet-makelij.!

Daarbij was het uitermate bizar te constateren, dat de media daarbij volledig de vaststellingen van nuchtere waarnemers negeerden, die onmiddellijk kritische bedenkingen hadden bij dit incident. En over negeren gesproken.. Ook onze premier Mark Rutte, verklaarde, na overleg met zijn ‘bondgenoten’, dat het hele verhaal van Assad, die zijn volk met gifgas bestookte, eerst en vooral bijzonder waarschijnlijk was.’Higly likely’… Kijk naar deze stamelende verklaring van ‘onze’ premier, de ‘puppet-on-a-string’ van andere krachten op het wereldtoneel. Kennelijk..

Maar daarbij was het kennelijk niet ‘very highly likely’ of heel vreemd, dat het regime van president Assad een gifgasaanval zou uitvoeren in een gebied waar ze reeds de overhand hadden en snel terrein wonnen…!? Maar is het daarbij en bovendien zeer strategisch contraproductief dat het Assad-regime gifgas zou gaan inzetten in een gebied, dat op nauwelijks enkele kilometers van de eigen stellingen ligt? En dit alles in een periode dat de VS en andere landen reeds hadden verwittigd dat eventueel gebruik van gifgas zwaar zou bestraft worden..! En dan toch doen?

DUS…
De enigen die baat hadden bij deze aanval waren de gewapende verzetsorganisatie ter plaatse, het Jaysh al Islam (Army of Islam), dat zijn hoop stelde op westerse bombardementen tegen de stellingen van het oprukkende Syrische leger. Organisaties die ook -indirect- door de Nederlandse regering met zo’n € 21,4 miljoen (!) zijn geholpen.. En wanneer Pieter Omtzigt van het CDA hier vragen over stelt, in maart 2018, is meneer Rutte gepikeerd..?? Met een gladde opmerking dat het ‘een detailniveau’ betreft, probeert hij het door te schuiven naar ‘zijn ministerie van BuZa’..

Het Army of Islam maakt deel uit van de coalitie van het Free Syrian Army. De organisatie ijvert voor een islamitische staat onder sharia-wet, maar strijdt tegen IS – ook al delen zij dezelfde theologische ideologie… In tegenstelling tot IS wordt de groepering door de VN noch door de VS een terroristische organisatie genoemd, ook al is het Army betrokken bij gruwelijke schendingen van mensenrechten in de gebieden die het controleert. De organisatie voerde bovendien zelf exact twee jaar eerder, op 7 april 2016, een gifgasaanval met chlorine uit op een wijk in de stad Aleppo.

Dan is er ineens het debat door Omtzigt aangevraagd over de betrokkenheid van Nederland bij deze illegale opstand en steun aan een terroristische organisatie..! Kijk en luister, wanneer de feitelijke gegevens over deze steun zijn openbaar gemaakt, via een WOB-procedure. Het is inmiddels november 2018.

Cilinders met chlorine
Ten aanzien van de gifgasaanval, waarover de OPCW-rapportage spreekt, kunnen we zeggen, dat de enige absolute zekerheid is, is dat de gevonden cilinders inderdaad gevuld waren met vloeibaar chlorine (niet met sarin). Een van beide door het team van Henderson onderzochte cilinders was nog vol, terwijl de andere grotendeels leeg was. Een van beide cilinders werd bovendien verplaatst door personen ter plaatse in de periode voor het onderzoek…! Met andere woorden, voor de goede lezer: dit gifgas is dus ws. gebruikt door de Witte Helmen als decorstuk/onderdeel van de Bashing-Assad-politiek.

Het OPCW-team -zo blijkt uit het rapport- heeft onderzocht of de beschadiging van de cilinders consistent was met de impact op de betonvloeren van de verdiepingen erboven en met de omvang en aard van de ontstane kraters. De ingenieurs van de OPCW stelden vast dat de schade aan de cilinders hier niet mee overeenkwam. De kraters in de vloeren boven de cilinders waren zonder enige twijfel het resultaat van bominslagen vanuit de lucht, maar deze schade kwam niet overeen met de eerder geringe vervormingen van de cilinders. Met andere woorden: de cilinders zijn neergelegd in bomgaten, die NIET door dropping van cilinders is veroorzaakt..

Andere experten adviseerden het team dat de kraters boven de cilinders qua vorm eerder overeenkwamen met de impact van de kinetische energie veroorzaakt door een ontplofte mortiergranaat of artillerie dan met de impact van een vanop grote hoogte vanuit een vliegtuig vallend object zoals de ter plaatse gevonden cilinders. Vandaar dat de meest waarschijnlijke hypothese is, dat de aangetroffen cilinders werden neergelegd op deze plaatsen na de bombardementen.

Gezien het feit dat op het ogenblik van de incidenten alleen de plaatselijke Syrische rebellenorganisatie Army of Islam en de Witte Helmen het betrokken terrein controleerden kan de verantwoordelijkheid voor het plaatsen van deze cilinders alleen bij hen liggen. Het onderzoek spreekt zich niet uit over de precieze manier waarop de cilinders dan wel ter plaatse kwamen.

Waarom deze stugge houding om Waarheid te accepteren..??
Er zijn meerdere verklaringen waarom de mainstream media de stelling van een gifgasaanval in Douma door het Syrisch leger onmiddellijk als een ‘feit’ aanvaarden. Eerst en vooral is er de overwegende tendens om verklaringen van eigen bondgenoten en regeringen onveranderd en onmiddellijk over te nemen. Dit wordt onder meer gedreven door het onderliggende dogma dat de eigen kant altijd de goede kant is en de juiste beslissingen neemt.

De vermeende verderfelijke aard van het regime waar tegen wordt gestreden, is daarbij mooi meegenomen als moreel argument, maar bovenal gaat het over de kant die dat regime kiest, niet zozeer zijn autoritaire of dictatoriale karakter. Dit is slechts bijzaak. Maar dictatoriale leiders worden snel afgeschilderd als grote boze wolven, terwijl ze enkele jaren daarvóór wel goed waren om voor miljarden wapentuig te kopen bij deze Westerse mogendheden.

Het regime van president Assad is een goed voorbeeld van dez ‘selectieve moraliteit’… Zowel vader Hafez Assad als zoon en huidig president Bashar Assad zijn op verschillende ogenblikken afwisselend zowel ‘goede bondgenoten’ als aartsvijanden geweest. Bij zijn aantreden als opvolger van zijn overleden vader in 2000 werd Assad in de westerse media zelfs gelauwerd als een democratisch hervormer. Dat zoon Assad de brutale politiestaat van zijn vader onverminderd verder zette, was daarbij geen hinderpaal, net zomin als het feit dat hij in 2000 en 2007 werd ‘verkozen’ met scores van 99%, zonder dat een tegenkandidaat werd toegelaten.

Het regime van zowel vader als zoon Assad kon tevens meermaals rekenen op ruime wapenleveringen, onder meer met Belgisch wapentuig. Ondanks jarenlange repressie van zijn eigen bevolking werd Assad pas een boosdoener toen hij een zoveelste volksopstand in 2014 bloedig onderdrukte. De VS en de Europese Unie (en Israël) zagen een kans om een minder eigengereid pro-westers regime te installeren en steunde de fanatieke verzetsorganisaties die vrij snel gewapend verzet organiseerden.

Authenticiteit van dit rapport wordt impliciet bevestigd door OPCW..!
De OPCW heeft op het lekken van hun intern rapport gereageerd met een korte mededeling: “In lijn met zijn vastgelegde beleid en praktijk voert het Technisch Secretariaat van de OPCW een intern onderzoek naar het niet ge-autoriseerde uitbrengen van het document in kwestie.” Het is dus opvallend, dat deze OPCW-verklaring  niet weerlegt, dat het inderdaad sprake is van een OPCW-document. En daarbij ook niet meldt, dat de stellingen in het rapport verkeerd zouden zijn of verkeerd zouden worden weergegeven.

Maar dat betekent wel, dat de OPCW-leiding, de inhoudelijke strekking van het document kende en verkoos het niet te publiceren..! Volgens de OPCW is de cruciale vraag hoe dit rapport werd gelekt. Maar is niet de ECHTE vraag, waarom dit document geen deel uitmaakte van het officiële verslag over Douma, waarin de organisatie allerlei loze termen en omtrekkende bewoordingen gebruikte, om geen echt besluit te nemen over de veroordeling van schuldige partijen, ergo het onschuldig verklaren van de schuldig-verklaarde partij.

Het is al met al heel duidelijk. Ook dit OPCW-rapport toont aan, zoals president Assad altijd heeft gesteld, dat het Syrische leger géén gifgasaanval in Douma heeft uitgevoerd/bevolen. De conclusies is simpel. In navolging van Libië en Oekraïne, is het de bedoeling van de westerse bondgenoten het verzet tegen het Assad-regime te initiëren en stimuleren; zij willen een pro-westers regime.. Kijk naar de rotzooi in Oekraïne en Libië.

En toen was er de Russisch Beer
De Russische inmenging in Syrië heeft de plannen van de VS en zijn bondgenoten voor Syrië volledig ontkracht en dat gebeurt, doordat Rusland op dezelfde meedogenloze manier oorlog voert, in het land als het westen.  Geen geneuzel aan de ‘onderhandelingstafel’, maar het mes op diezelfde tafel. Dat lijkt het strijdmotiv. De verontwaardiging over de deelname van ‘de Russen’ staat natuurlijk volledig haaks, op de goedkeurende commentaren op de acties van de Westerse kant, hoe gecamoufleerd ze ook zijn.

Maar de tragedie voor het Syrische volk is, dat hierbij steeds de pijnlijke verliezer is. Het gewapend verzet dat door het westen in Syrië wordt gesteund wil een nog brutaler theocratisch regime invoeren ter vervanging van de huidige seculiere politiestaat. Het verzet krijgt desondanks volle Westerse steun, waaronder inderdaad de € 21,3 miljoen van alle Nederlanders. En Syrië is niet de laatste, onafhankelijke staat, die wordt aangevallen, door de ‘westerse bondgenoten’… (zum Kotzen..?)

Inmiddels bombardeert het meest middeleeuwse, feodale regime ter wereld, Saoedi-Arabië, met het wapentuig van haar Amerikaanse, Britse en Franse bondgenoten-wapenleveranciers, de straatarme bevolking van Jemen. Daar vindt op dit moment, de ‘grootste humanitaire ramp van de eenentwintigste eeuw’ plaats, volgens de VN. De schijnheiligheid van de VN is hemeltergend maar ook weer niet nieuw.

Mocht je het allemaal nog niet kunnen geloven, hoe je ni de maling genomen wordt, door Rutte’s politieke koers én het veelzeggende zwijgen van de media, kijk dan eens naar een paar van deze video’s, die je de grootsheid van de propaganda-over-lijken laat zien…

GELUKT, de OSCAR is binnen..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.