Advertentie

Magnetron: een recept voor kanker..


x

De magnetron, een recept voor kanker..

2012 WantToKnow.nl/.be

x

Voedsel uit de magnetron brengt de gezondheid ernstige schade toe. Dit is in 1989 vastgesteld door de Zwitserse voedingswetenschapper dr. Hans Ulrich Hertel, die al meer dan tien jaar probeert om zijn ontdekking wereldkundig te maken, maar daarin wordt tegengewerkt door de Zwitserse autoriteiten. Intussen krijgt het onderzoek van dr. Hertel meer gewicht, aangezien recente studies eveneens aantonen dat het gebruik van een magnetron schadelijk is voor de gezondheid. En zelfs kan leiden tot de ontwikkeling van kanker.

Dr. Hans Ulrich Hertel

Als je voedsel eet dat in een magnetron is verhit of ontdooid, treden in je bloed veranderingen op die kenmerkend zijn voor de eerste fasen van het ziekteproces van mensen die aan kanker lijden. Deze schokkende ontdekking had al tien jaar geleden voorpaginanieuws kunnen zijn, als dr. Hans Ulrich Hertel niet met succes de mond was gesnoerd door fabrikanten van magnetrons, die op een handige manier gebruik hebben gemaakt van handelswetten. Het Zwitserse Hof verbood Hertel namelijk om zijn onderzoeksgegevens openbaar te maken, op straffe van hoge boetes – en zelfs onder bedreiging van persoonlijk faillissement.

In maart 1993 heeft het gerechtshof in Bern een uitspraak gedaan in de zaak die door de Zwitserse associatie van dealers van elektrische apparaten voor huishoudens en industrie tegen dr. Hertel was aangespannen en hem verboden om publiekelijk te verklaren dat het gebruik van een magnetron gevaarlijk is voor de gezondheid.
Bij overtreding zou hem een boete van SFR. 5000 worden opgelegd en riskeerde hij een gevangenisstraf van een jaar. Het Zwitserse federale hof in Lausanne heeft de uitspraak een jaar later, in 1994, bevestigd.

De advocaten van de fabrikanten van magnetrons beriepen zich op de Zwitserse wet tegen oneerlijke concurrentie, die ‘discriminerende, onware, misleidende en onnodig nadelige uitspraken over een leverancier of zijn producten’ verbiedt (1) – waarbij uitsluitend wordt nagegaan of er sprake is van handelsbelemmering en niet of een van beide partijen kwade opzet heeft. Deze wet beperkt ook de vrijheid van de Zwitserse pers, aangezien elk interview waarin kritisch over de magnetron wordt gesproken, gemakkelijk tot een proces zou kunnen leiden.

De Zwitserse visie wordt niet gedeeld door de rest van Europa. In augustus 1998 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald, dat de zwijgplicht die dr. Hertel was opgelegd, in tegenspraak is met het recht op vrijheid van meningsuiting. De Zwitserse overheid dient aan dr. Hertel 40.000 Zwitserse frank uit te keren als compensatie voor de door hem geleden schade, zo heeft het Europese Hof gelast. Dr. Hertel wacht echter nog steeds op vernietiging van de eerdere uitspraak. Ondanks zijn overwinning hangt hem een boete van 8.000 Zwitserse frank boven het hoofd, als hij de magnetron in opspraak brengt. Intussen krijgt dr. Hertel echter steun uit wetenschappelijke hoek, in de vorm van nieuwe studies, die zijn ontdekkingen van tien jaar geleden onderschrijven.

Het onderzoek van dr. Hertel
In samenwerking met professor Bernard Blanc van het Zwitserse Federal Institute of Technology is dr. Hertel, een voedingswetenschapper die vele jaren voor een internationaal voedingsmiddelenbedrijf in Zwitserland heeft gewerkt, elf jaar geleden een uitgebreid onderzoek gestart naar de invloed van voedsel uit de magnetron op de gezondheid. Dit onderzoek hebben de twee wetenschappers zelf gefinancierd, nadat hun subsidieaanvraag bij het Swiss National Fund was afgewezen.

Voor het onderzoek, dat noodgedwongen op kleinere schaal is uitgevoerd dan aanvankelijk werd beoogd, werden acht mensen van het Macrobiotisch Instituut in Kientel geselecteerd. Om geen compromitterende factoren in het bloed te hebben werden uitsluitend mensen uitgekozen die een macrobiotisch dieet volgden. Behalve Hertel zelf, die destijds 64 jaar was, waren alle deelnemers tussen de twintig en veertig jaar oud.

Aan ‘Wat artsen je niet vertellen’ liet Hertel weten: “We verbleven acht weken in hetzelfde hotel. In die periode werd er niet gerookt, geen alcohol gedronken en geen seks bedreven.” Met intervallen van twee tot vijf dagen kregen de vrijwilligers op een lege maag een van acht verschillende voedingsproducten: verse melk van een biologische boerderij, of dezelfde melk op een conventionele manier gekookt, of verhit in een magnetron; gepasteuriseerde melk; organisch geteelde groenten – rauw, of dezelfde groenten op een conventionele manier gekookt; of verhit in een magnetron, of eerst bevroren en vervolgens ontdooid in een magnetron.

Kort voordat deze producten werden gegeten, en vervolgens op bepaalde tijdstippen na het eten van dit voedsel, werden bij elke vrijwilliger bloedmonsters afgenomen. De onderzoekers stelden vast, dat in het bloed van degenen die voedsel uit de magnetron hadden gegeten, significante veranderingen optraden. Metingen wezen op een daling van alle hemoglobine- en cholesterolwaarden, zowel van de high-density lipoproteïnen – het ‘goede’ cholesterol – als van low-density lipoproteïnen – het ‘slechte’ cholesterol (2). Tevens nam het aantal witte bloedcellen tijdelijk meer af dan na het eten van producten die niet in de magnetron waren verwarmd of ontdooid. Bovendien ontdekte dr. Hertel een sterk verband tussen de hoeveelheid stralingsenergie uit de magnetron die in de verwarmde producten was opgenomen en de helderheid waarmee bacteriën oplichten als je onder een speciaal licht naar het voedsel kijkt. Volgens dr. Hertel zou deze energie via het voedsel in het lichaam terecht kunnen komen.

Behalve deze consequenties van het gebruik van een magnetron, heeft dr. Hertel ook non-thermale effecten vastgesteld die, zo beweert hij, de doordringbaarheid van de celmembranen wijzigen door verstoring van de elektrische interactie tussen de buiten- en binnenlaag van de cel. De beschadigde cellen verliezen deels hun arbeidsvermogen en worden een gemakkelijke prooi voor virussen, schimmels en andere micro-organismen.

Verstoring van de natuurlijke herstelmechanismen van cellen leidt er uiteindelijk toe, dat deze zich noodgedwongen op andere manieren dan gebruikelijk van energie moeten voorzien. Terwijl deze cellen normaliter geen zuurstof nodig hebben, gaan zij in een noodtoestand van zuurstof gebruikmaken om te kunnen voortbestaan. Dit heeft tot gevolg dat zij, in plaats van water en kooldioxide, waterstofperoxide en koolmonoxide gaan produceren. ‘Bij deze energiegeneratie is er niet langer sprake van gezonde oxidatie, maar van een ongezond fermentatieproces’, zegt dr. Hertel.

Frequentionele spectrum met daarin rechts de karakteristiek van de magnetrongolven

Tijdens het verhittingsproces in de magnetron, die een input heeft van 1000 watt of meer, treden ook andere chemische reacties op, zo heeft de voedingswetenschapper vastgesteld. Als gevolg van destructie en deformatie van voedingsmoleculen ontstaan zogenaamde ‘radiolytic compounds’, schadelijke stoffen die niet in de natuur voorkomen. In wetenschappelijke kringen werd tot nu toe algemeen aangenomen, dat voedsel dat aan straling is blootgesteld niet meer van deze stoffen bevat dan voedsel dat op een conventionele manier is bereid, maar de bevindingen van dr. Hertel spreken dit tegen.

Analyse van het bloed van de deelnemers heeft ook tot de conclusie geleid, dat degenen die voedsel uit de magnetron aten, reden hadden om zich zorgen te maken over hun gezondheid. Aan de hand van bloedmonsters die elke morgen om 07.45 uur werden genomen, dat wil zeggen vijftien minuten na het ontbijt, en twee uur later opnieuw, werd vastgesteld, dat het niveau van zowel erytrocyten, hemoglobine, hematocriet als leukocyten bij deze mensen lager was dan normaal. Deze veranderingen komen overeen met het proces dat plaatsvindt bij mensen die een neiging hebben tot bloedarmoede. In de tweede maand van het onderzoek bleken de waarden over de gehele linie nog lager, en waren de resultaten statistisch meer significant. Tegelijkertijd namen de cholesterolniveaus in het bloed van de vrijwilligers evenredig toe.

Het ligt voor de hand dat publicatie van deze onderzoeksresultaten in 1992 in Zwitserland grote opschudding teweeg zou hebben gebracht. En dat fabrikanten van magnetrons, uit vrees voor financiële verliezen, er alles aan zouden doen om te voorkomen dat dit nieuws de consument zou bereiken. Dat zij hierin zijn geslaagd, is een triest voorbeeld van het ondergeschikte belang van het individu. Niet alleen dr. Hertel is hiervan het slachtoffer, de druk die op zijn compagnon professor Bernard Blanc van het Federal Institute of Technology werd uitgeoefend was zo groot, dat hij zich genoodzaakt zag om zich publiekelijk te distantiëren van het rapport dat zij samen hadden opgesteld. Tegenover dr. Hertel heeft professor Blanc in vertrouwen toegegeven dat hij vreesde voor de veiligheid van zijn gezin. (3) Ondanks de tegenwerking die dr. Hertel nog steeds ondervindt, zet hij het onderzoek voort. Zijn rapporten zijn voor het publiek buiten Zwitserland toegankelijk via zijn website en de post. (Voor het adres, zie voetnoten bij dit artikel.)

Russische ban op magnetrons
Ook de Russen hebben na de Tweede Wereldoorlog met magnetrons geëxperimenteerd. Vanaf 1957 is het merendeel van het onderzoek uitgevoerd in het Institute of Radio Technology in Klinsk. Volgens de Amerikaanse onderzoeker William Kopp, die zoveel mogelijk resultaten van zowel Russisch als Duits onderzoek heeft verzameld – en die om die reden in eigen land is vervolgd (4) – hebben de Russische forensische teams de volgende effecten op de gezondheid geconstateerd: • Verhitting van kant-en-klare maaltijden voor de menselijke consumptie in een magnetronoven leidt tot:

• de vorming van d-nitrosodiëthanolamine (een bekende kankerverwekkende stof),

• destabilisatie van actieve proteïnehoudende moleculaire bestanddelen,

• het ontstaan van verbindingen met radioactiviteit in de atmosfeer,

• de creatie van kankerverwekkende stoffen in proteïnehydrolysaat-bestanddelen van melk en granen.

• De stralingsemissie veroorzaakt veranderingen in het afbraakmechanisme van glucoside – en galactoside – tijdens het ontdooien van bevroren vruchten.

• Tevens wordt het afbraakmechanisme van alkaloïden in rauwe, gekookte of bevroren groenten verstoord.

• In bepaalde trace-mineral moleculaire formaties in plantaardige substanties, met name in rauwe wortelsoorten, vormen zich kankerverwekkende radicalen.

• Als je voedsel uit de magnetron eet, treedt er een toename op van het aantal kankercellen in het bloed.

• Als gevolg van chemische reacties in voedingsproducten wordt het lymfatisch systeem uit evenwicht gebracht, waardoor het immuunsysteem niet meer optimaal functioneert en het lichaam niet langer afdoende is beschermd tegen de ontwikkeling van kanker.

• Als gevolg van destabilisatie van het afbraakmechanisme in voedingsproducten veranderen elementaire voedingsstoffen, met spijsverteringsstoornissen tot gevolg.

• Uit de statistieken blijkt, dat kanker van maag en darmen vaker voorkomt bij mensen die regelmatig voedsel uit de magnetron eten. En dat er een algemene degeneratie van celweefsel optreedt, resulterend in een geleidelijke afbraak van het spijsverteringssysteem.

• Van alle bestudeerde voedingsproducten bleek de voedingswaarde door verhitting in de magnetron aanmerkelijk af te nemen. Kenmerkend zijn:

• een vermindering van de natuurlijke voorziening van vitaminen van het B-complex, vitamine C, vitamine E, essentiële mineralen en lipotrofinen,

• destructie van de voedingswaarde van nucleo-proteïnen in vleessoorten,

• verlaging van de metabolische activiteit van alkaloïden, glucosiden, galactosiden en nitrilosiden (alle essentiële plantaardige substanties in fruit en groente),

• een opvallende versnelling van de structurele desintegratie in alle voedingsproducten. (5)

Op grond van deze bevindingen zijn magnetronovens in 1976 in de Sovjet-Unie verboden, maar dit verbod is na de perestrojka weer opgeheven…!

Recent onderzoek
Hoewel enkele van de genoemde bevindingen nog dienen te worden getoetst in controlestudies, heeft onderzoek in Engeland en de Verenigde Staten andere mogelijke gevaren van het gebruik van een magnetron aan het licht gebracht. In 1990 stelden twee wetenschappers van het Department of Medical Microbiology aan de University of Leeds vast, dat voedsel in een magnetron ongelijkmatig warm wordt. Zo ontdekten zij, dat zout in een portie gepureerde aardappelen de temperatuur in de substantie beïnvloedt, en dat de aardappelen minder warm worden naarmate je meer zout toevoegt.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie, dat ‘de slechte penetratie van microgolven in testvoedsel dat veel zout bevat, het resultaat kan zijn van de inductie van elektrische of ionenbeweging aan het oppervlak van het voedsel. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het ontstaan van bobbels aan het oppervlak van kant-en-klare maaltijden die bestemd zijn voor de magnetron. En het feit dat het voedsel aan het oppervlak doorgaans kokendheet is, terwijl het binnenin nog koud kan zijn.’ (6)

In 1991 is een patiënt in een ziekenhuis in Tulsa, Oklahoma, overleden aan de gevolgen van anafylaxie, oftewel overgevoeligheid van het menselijk organisme tegen bepaalde stoffen, nadat hij een bloedtransfusie had ondergaan met bloed dat was opgewarmd in een magnetron. De stralingsenergie lijkt de samenstelling van het bloed op de een of andere manier te hebben veranderd, waardoor er overgevoeligheidreacties in het lichaam van de patiënt optraden, met de dood tot gevolg. (7) Twee jaar eerder, in augustus 1989, had onderzoek in opdracht van de Britse overheid al aangetoond, dat levensgevaarlijke bacteriën, zoals Listeria, het verhittingsproces van voedsel in de magnetron overleven, zelfs als de instructies nauwkeurig worden gevolgd. (8)

Als je restanten van een maaltijd bewaart en later opnieuw in de magnetron opwarmt, kan dat gevaarlijk zijn voor de gezondheid, zo blijkt uit ander Amerikaans onderzoek. Een uitbarsting van salmonella in 1992 bleek te zijn veroorzaakt, doordat bezoekers van een picknick overgebleven vlees mee naar huis hadden genomen. Van de in totaal dertig mensen hadden er tien het vlees in de magnetron opgewarmd. Allen liepen zij een Salmonella-infectie op, terwijl geen van de andere mensen, die het varkensvlees in een elektrische of gasoven hadden gedaan of een koekenpan hadden gebruikt, ziek werd. De conclusie van de onderzoekers luidt, dat de magnetron in vergelijking tot conventionele methoden om voedsel te verwarmen geen bescherming biedt tegen ziekte. (9)

Niet al het onderzoek naar het verhittingsproces van voedsel in de magnetron heeft echter bewijzen van schadelijke effecten voortgebracht. Dierproeven met het oog op mogelijke consequenties voor de samenstelling van het bloed, uitgevoerd door wetenschappers van een onderzoeksinstituut in Zeist, hebben niet tot de constatering van zorgwekkende veranderingen geleid (10). De vraag is echter, of de resultaten van proeven bij ratten kunnen worden geëxtrapoleerd naar mensen.

Pas op voor kunstmatige toevoegingen
Als je voedsel in een magnetron verhit, gaat veel van de kleur en smaak verloren. Dit gaat vooral op voor producten die deeg bevatten. Fabrikanten van kant-en-klare maaltijden hebben een oplossing van dit probleem gevonden in de vorm van kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen. Deze toevoegingen dienen er ook voor om de consument geen onderscheid meer te kunnen laten maken tussen voedsel uit de magnetron en maaltijden die op de conventionele manier zijn bereid.

Wil je meer over deze additieven weten, dan raden we je het boek ‘The Perils of Progress‘ van de Australische academici Ashton en Laura aan (11). Daarin kun je lezen: ‘Een voorbeeld van nieuwe technologie op het gebied van kunstmatige smaakontwikkeling zijn zogenaamde susceptors. Deze middelen, die dienen om het voedsel plaatselijk extra heet te laten worden, worden aan het verpakkingsmateriaal van voedingsproducten voor de magnetron gehecht. Dit leidt er bijvoorbeeld toe, dat het voedsel een bruine kleur krijgt, alsof het in een traditionele oven is gebakken. Enkele van de susceptors die voor 1992 zijn ontwikkeld, scheiden tijdens het verhittingsproces in de magnetron echter kleine hoeveelheden van een giftige chemische stof af, genaamd bisfenol-A-diglycidylether (BADGE). Deze stof is een bestanddeel van de kleefstof die wordt gebruikt om de susceptors aan het verpakkingsmateriaal te bevestigen.’

In 1992 heeft onderzoek naar chemische stoffen in 52 soorten pizza uitgewezen, dat de negen verschillende susceptors die in een merk werden gebruikt, BADGE-concentraties bevatten van 0,2 – 0,3%. Bij verhitting in de oven bleek deze stof in de pizza terecht te komen, ook al werden de instructies op de verpakking nauwkeurig gevolgd. (12)

Ander onderzoek heeft uitgewezen, dat uit susceptors in de verpakking van voedingsproducten voor de magnetron, zoals kant-en-klare pizza’s, voorgebakken friet en wafels, een groot aantal chemicaliën vrijkomt. In een studie werden 44 vluchtige chemicaliën geïdentificeerd, inclusief het kankerverwekkende benzeen. (13) Een andere giftige chemische stof in verpakkingsmateriaal die bij verhitting in de oven in het voedsel terechtkomt, is een component van de inkt op het bedrukte verpakkingskarton, namelijk benzofenon. (14)

Popcorn en graanproducten voor het ontbijt worden vaak verpakt in papieren zakken die met was zijn bestreken, om gemakkelijk in de magnetron te kunnen worden verwarmd. Uit recent onderzoek blijkt echter, dat zestig procent van de was in het voedsel terechtkomt, ook al volg je de instructies op de verpakking nauwkeurig (15). Ook het plastic folie, gemaakt van pvc, waarmee het voedsel in de magnetron wordt bedekt, blijkt tijdens verhitting schadelijke stoffen uit te scheiden. Zelfs in zulke grote concentraties, dat onderzoekers, op grond van een studie uit 1996, het gebruik van pvc verpakkingsmateriaal ten zeerste afraden. (16)

De boodschap is duidelijk. Verwarm geen voedsel in een magnetron, als dit niet strikt noodzakelijk is. En laat je niet misleiden door advertenties voor kant-en-klare maaltijden, de zogenaamde snelle oplossing voor wie geen zin of geen tijd heeft om te koken. Om optimaal te kunnen functioneren heeft je lichaam echter volwaardig voedsel nodig. Behandel je lichaam als een Rolls Royce – en niet als een afvalbak.

Simon Best
Simon Best is samensteller en eindredacteur van de driemaandelijks nieuwsbrief Electromagnetic Hazard & Therapy. SAE to Box 2039, Shoreham, W Sussex BN43 5JD, of kijk naar Internetsite http://www.perspective.co.uk   e-mail: simon@best89.freeserve.co.uk

Kopieën van het onderzoeksrapport van dr. Hertel zijn verkrijgbaar bij:

The World Foundation of Natural Science / Box 632 / CH-3000 Bern / Zwitserland

Tel. 0041 33 438 11 58 / Fax 0041 33 437 48 16 en/of voor meer informatie verwijzen we naar de website: www.wffns.org

Bronnen/voetnoten:

1. J Nat Sci, 1998; 1: 2-7

2. Nexus, 1995; april-mei: 25-7

3. J Nat Sci, 1998; 1: 2-7

4. J Nat Sci, 1998; 1: 42-3

5. Perceptions, 1996; mei-juni: 30-3

6. Nature, 1990; 344: 496

7. J Nat Sci, 1998; 1: 2-7

8. Food Business, 1989; 20: 12

9. Am J Epidemiol, 1994; 139: 903-9

10. Food Chem Toxic, 1995; 33: 245-56

11. Zed Books, London, 1999

12. Food Additives and Contaminants, 1995; 1: 779-87

13. AOAC Int 1993; 76: 1268-75

14. Food Additives and Contaminants, 1994; 11: 231-40

15. Food Additives and Contaminants, 1994; 11: 79-89

16. AB Badeka, MG Kontominas, 1996; cited in Ashton and Laura, 1999, pagina 68

Waar is het begonnen?
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de magnetron voor het eerst gebruikt door de Duitsers. Volgens sommigen diende de oven om op een snelle en eenvoudige manier voedsel te kunnen bereiden in onderzeeboten. Anderen zeggen, dat het apparaat werd gebruikt voor de ondersteuning van mobiele operaties tijdens de invasie van de Sovjet-Unie. Hoe het ook zij, de magnetron bestaat ruim een halve eeuw.

Na de oorlog is de technologie mee teruggenomen naar de Verenigde Staten, waar deze is ontwikkeld. In 1952 werd de magnetron als huishoudelijk apparaat op de markt gebracht door de Raytheon Company. Tegelijk met de fastfood business won de magnetron snel terrein. Hij wordt al lang niet meer uitsluitend in de Verenigde Staten gefabriceerd. Geen enkele overheid, waar ook ter wereld, heeft echter onderzoek gelast naar de mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Pas in de jaren zeventig zijn voor het eerst onderzoeksrapporten verschenen die de veiligheid van voedsel uit de magnetron in twijfel trekken. Histologische studies naar verhitting van broccoli en wortelen in de magnetron heeft uitgewezen, dat de moleculaire structuren van voedingsstoffen in dusdanige mate vervormden, dat de celwanden afbraken. Daarentegen bleven de celwanden in het conventionele verhittingsproces intact. (17)

17. J Food Sci, 1975; 40: 1025-9

Hoe een magnetron werkt
Voedsel wordt in een magnetronoven verwarmd door een magnetronbuis, een instrument dat een elektronenbundel uitstraalt die op hele hoge frequenties trillingen teweegbrengt, waardoor microgolven ontstaan. De frequentie voor de gemiddelde oven bedraagt 2,45 gigahertz (GHz), terwijl de output varieert van 400 tot 900 watt. De stroomvoorziening is ontworpen om een impuls van 4000 volt naar de magnetron te geven.

Bij een frequentie van 2,45 GHz neemt water het snelst elektromagnetische energie op, waardoor voedsel dat water bevat, snel wordt verhit. De moleculen in het voedsel worden gedwongen om zich aan te passen aan de snel wisselende velden en om hun as te roteren. Door de aanzienlijke intermoleculaire frictie ontstaat hitte.

De microgolven worden van de magnetron de oven ingestuurd, waar zij, in tegenstelling tot conventionele ovens, het voedsel van binnenuit verhitten. Tijdens dit proces kan het voedsel plaatselijk koud blijven – derhalve dient het voedsel voortdurend te roteren.

Volgens de huidige veiligheidsvoorschriften mag de oven hooguit 5 milliwatt per vierkante centimeter lekken, op een afstand van vijf centimeter van de ovendeur. Deze voorwaarde is gebaseerd op regels ten aanzien van microgolven, die ter discussie worden gesteld door mensen die menen dat non-thermale effecten van deze straling eveneens in aanmerking dienen te worden genomen – zoals in het geval van mobiele telefoons. De deur van de oven dient van tijd tot tijd nagekeken te worden om er zeker van te zijn dat deze geen gevaarlijke hoeveelheid straling lekt.

De bekende potplanttest, waarbij jonge stekjes worden bewaterd met gefilterd- en een ander potje met magnetronwater.. (klik voor artikel)

Verwarm geen (moeder-)melk in een magnetron.!!
Als je je baby de fles geeft en moedermelk afkolft, is het niet verstandig om deze melk in een magnetron te verwarmen of te ontdooien. Zelfs bij lage temperaturen – 20 tot 53 graden Celsius – zullen bestanddelen van de melk die het kind tegen infecties beschermen, hun waarde verliezen. (1) Dit blijkt uit een studie van de Stanford University in Californië. Bij temperaturen hoger dan 72 graden, zo is vastgesteld, worden de beschermende bestanddelen in de melk grotendeels afgebroken. De onderzoekers raden het verwarmen van moedermelk in een magnetron, zelfs bij lage temperaturen, ten zeerste af en hebben een negatief advies uitgebracht aan ziekenhuizen waar dit een alledaagse praktijk is.

Een andere, in Wenen uitgevoerde studie heeft uitgewezen, dat het verhitten van voedsel in de magnetron tot een grote mate van verandering van proteïnen in voedsel leidt, een proces dat niet is waargenomen bij conventionele voedselbereiding. In babyvoeding zijn na verhitting in de magnetron significante hoeveelheden van D-proline en cis-D-hydroxyproline gevonden, terwijl in biologische producten normaliter uitsluitend L-proline wordt aangetroffen. (L staat voor laevo, linksdraaiend, D voor dextro, rechtsdraaien, refererend aan de richting waarin elektronen roteren ten opzichte van het vlak van optische polarisatie.)

De onderzoekers van Stanford waarschuwen dat ‘de conversie van trans- naar cis- gevaarlijk zou kunnen zijn, omdat wanneer cisaminozuren worden verenigd met peptiden en proteïnen, in plaats van met hun transisomeren, dit tot structurele, functionele en immunologische veranderingen kan leiden.’ (2)

Ander onderzoek heeft eveneens uitgewezen, dat het verwarmen van babyvoeding in de magnetron tot moleculaire veranderingen kan leiden in de aminozuren in melkproteïnen, waardoor niet alleen giftige stoffen kunnen ontstaan, maar ook de voedingswaarde van de melk daalt. De hoeveelheid proteïnen die veranderden was evenwel klein. (3)

18. Pediatrics, 1992; 89: 667-9

19. The Lancet, 1989; 9: 1392-3

20. J Am Coll Nutr, 1994; 13: 209-10

Hoe je jezelf tegen straling kunt beschermen

Als je een magnetron moet blijven gebruiken:

• Laat de oven dan regelmatig op lekkage controleren. Het belangrijkste aandachtspunt is de deur, die goed dient te sluiten.

• Doe de deur nooit open als de oven aanstaat.

• Blijf op minimaal een meter afstand van de oven wanneer deze in gebruik is om het cumulatieve effect van straling te vermijden. Dit is in het bijzonder van belang voor kinderen. Als je aan microgolven wordt blootgesteld, loopt met name de lens van het oog gevaar, omdat de energie op geen enkele manier kan worden afgeleid.

• Verhit geen diepvriesproducten en kant-en-klare maaltijden, met name als dit voedsel in de verpakking dient te worden opgewarmd.

• Gebruik bakjes die niet van pvc zijn gemaakt.

• Ontmoedig je kinderen om voedsel uit de magnetron te eten en wijs hen op het stralingsgevaar.

• Wees ervan bewust dat in de meeste restaurants gebruik wordt gemaakt van grote commerciële magnetronovens. Voor het personeel vormen deze ovens een nog groter risico, en degenen die ze gebruiken, zouden hiervoor moeten worden gewaarschuwd.

x

Advertentie

158 thoughts on “Magnetron: een recept voor kanker..

 1. In 1971 werkte ik in een restaurant waar z’n ding op een dag in de keuken stond.
  Het was een geweldig bakbeest maar reuze interessant voor natuurlijk. Er werden frikadellen en kroketten in ontdooit. We kregen allemaal de waarschuwing mee niet vlak bij het apparaat te blijven staan als het in werking was. Ik weet dat nog goed omdat ik eigenlijk van dichtbij wilde zien wat er precies gebeurde daarbinnen. 🙂 En dat mocht dus niet.
  Jaren in de zorg gewerkt en heel veel maaltijden opgewarmd bij de mensen thuis. Magnetrons tegengekomen die vrolijk doorgingen met wat ze deden als je de deur opende voor de “bel”. Vaak mensen over weten te halen hun maaltijd op hun bord te warmen ipv in de plastic verpakking. Een verpakking waar vooral de mannen gewoon uit aten tot mijn grote afschuw mag ik wel zeggen. Hoeveel slechte dingen krijg je dan maar niet binnen.
  Het gebruik in ouderencentra en bij de thuiszorg moest maar per direct verboden worden lijkt me. Volkerenmoord? En maar weer door fabrikanten en aandeelhouders.
  Weten ziekenhuizen niet dat je die dingen buiten moet gooien? En daar moet je beter zien te worden??? Het is nog erger dan ik dacht nu ik dit artikel heb gelezen. De magnetron werd bij ons niet vaak gebruikt en een paar jaar geleden heb ik hem bij het grof vuil gezet. Nam ruimte in die ik beter kon gebruiken. Blij dat ik hem niet meer in huis heb .

 2. Stemmen we af op VerGELDing of Stemmen we af op een Vreedzame Overgave

  http://kauilapele.wordpress.com/author/kauilapele/
  Drake 6-6-12 on Global Voice Radio…MP3s
  http://kauilapele.wordpress.com/2012/06/07/drake-6-6-12-on-global-voice-radio-mp3s/

  Still Want to Vote? SoldierHugs.com Poll is Open until June 12…

  Posted on 2012/06/09

  This poll at SoldierHugs.com (love that name!) is somewhat newer than the previous Drake/Lady Dragon poll, and offers a few more choices, and is somewhat more detailed in the conditions. It gives you 6 “conditions” to vote on. I am listing the text below, but you will need to go to this SoldierHugs.com page to vote.

  Apparently they will tabulate the vote on June 12, so voting is open at least through June 11 (I believe).

  —————————————————————————

  CABAL PEACEFUL”Surrender” POLL VOTE

  We the People of planet Earth hereby set forth the NON-NEGOTIABLE CONDITIONS whereas to accept the COMPLETE and IRREVOCABLE PEACEFUL SURRENDER of the various Dark and Controlling factions whom have illegally and covertly usurped Human populations & societies with varying agendas intended to control, rule, manipulate, subjugate, and ultimately exterminate the majority of our Human populations. These Dark and Controlling factions have and operate under many names, structures, titles, and organizations. Some to include but not limited to are; The Illuminati, P2 Freemasons, The Cabal, Committee of 300, Bilderberg Group, The New World Order, Rothschild Group, Rockefeller Group, Neo Nazi Bush Cabal, Federal Reserve Central Banks, European Central Banks, Shadow Government, etc, etc… all hereinafter referred to as “Cabalist´s”.

  *Foundational Premise*
  It is understood and assumed as a Prerequisite to and in Addition of the below conditions listed, that the Cabalist´s STAND DOWN and allow a NEW GLOBAL FINANCIAL system to be enacted and ANNOUNCED; whereas the current FIAT and FRACTIONAL RESERVE Banking and Financial protocols of the FEDERAL RESERVE & ROTHSCHILD EUROPEAN banking Cartels and their Subsidiaries, are REPLACED with a new EQUITY based & ASSET backed Financial system and Currency exchange REVALUATION globally that ALIGNS with the INTERESTS and WISHES of the World populations. (ie: uS Treasury notes vs. Fed. Reserve notes) Additionally it is demanded the immediate release of the WORLD GLOBAL SETTLEMENTS, the PROSPERITY PROGRAMS, CMKX, FARM CLAIMS and all AMERICAN INDIAN SETTLEMENTS that Congress has APPROVED yet has still not funded, be RELEASED and INITIATED.

  *CONDITION 1
  Adjudication: In addition to COMPLETE and IRREVOCABLE PEACEFUL SURRENDER, any and all Cabalist members and their Subordinates will BE ADJUDICATED for any applicable crimes against the human populations perpetrated by the Cabalists during their initiated agendas and occupation of influential and governing positions in any capacity. These crimes and charges thereof will be applicable from any and all relevant jurisdictional arenas including Public, Private, and International affairs.
  Vote here

  *CONDITION 2
  issolution and Disbandment: All Cabalist Organizations, Hierarchy, and Structures will immediately and hereinafter and forever be DISBANDED, DISSOLVED, and OBLITERATED from existence. No such Cabalists organizations, hierarchies, and structures shall ever again be formed, operated or organized under their Past, Present, Future or Alternate names for any reason whatsoever for eternity hereafter. Enforcement and oversight of this Dissolution and Disbandment shall be conducted by an authorized and freely elected enforcement entity to be determined by the peoples of the various countries of Earth.
  Vote here

  *CONDITION 3
  Disavowed Participation and Interaction: After the COMPLETE and IRREVOCABLE PEACEFUL SURRENDER and ADJUDICATION of Cabalist members and their Subordinates, and in the interest of protecting free humanity from further and future propagation of Cabalist agendas in direct contravention to an agreed Treaty and Surrender; All Cabalist members and subordinates whom are cleared and released from the Adjudication process and any of their current living heirs or children, SHALL BE PROHIBITED from ANY Participation or Interaction with the Prosperity, Security, or Evolution of the Human Condition, in the form of Executive management or any other Direct influential position of the following Industries or Sectors whether they be of Public, Private, or International application:

  Any type of National, or local State, City or Province Governance or Elected office
  Any type of Election Protocol, Technologies, or Procedures
  Any type of Judicial structure or Infrastructure thereof
  Any type of Financial, Monetary or Banking Industry or Infrastructure thereof
  Any type of Energy or Infrastructure thereof
  Any type of Agriculture or Infrastructure thereof
  Any type of Transportation or Infrastructure thereof
  Any type of Medical, Pharmaceutical, or Alternative Healing Modalities or infrastructure thereof
  Any type of Education, Curriculum, or Child Development or Infrastructure thereof
  Any type of Environmental preservation or Infrastructure thereof
  Any type of Communications technology or Infrastructure thereof
  Any type of Internet or Informational technologies or Infrastructure thereof
  Any type of Military, Defense, or Police and Infrastructure thereof
  Any type of Natural Resources of Infrastructure thereof (water, minerals, metals, food storage, etc…)
  Any type of Religion or Spiritual teachings and practices
  Any type of Scientific Research, Advancements, or Discoveries or Infrastructure thereof
  Any type of Main Stream or Alternative Media outlets or Infrastructure thereof
  Vote here

  *CONDITION 4
  For these united States of America:
  Enactment and Announcement of the lawful N.E.S.A.R.A. (The National Economic Security And Reformation Act)(Ends Federal Reserve & I.R.S)
  Return to our founding Documents; 1787 Constitution + the original organic 13th Amendment/Article, The Articles of Confederation, Bill of Rights, and The Declaration of Independence.
  Abolishment of these De-facto Corporations but not limited to the following, “THE UNITED STATES OF AMERICA, Government Of The United States Corporation, also doing business as U S Government , and White House Corporation, also doing business as Executive Office of the United States Government. ”
  Abolish all State Corporations acting as dejure constitutional State Governments
  Abolish the Securitization (monetizing) of court cases, prison sentences and birth certificates.
  Vote here

  *CONDITION 5
  For all Peoples and Populations of Planet Earth:

  *Only the TRUTH can set humanity’s souls FREE and allow them to truly be SOVEREIGN in their evolution.

  Release of ALL Advanced Technologies. The Collateral Accounts will be used to set up manufacturing and installation.
  Immediate Disclosure concerning our brothers and sisters in outer space and in other dimensions. Establishment and Expansion of Diplomatic Relations in an open and global fashion.
  Reveal all Secret Societies, all occult knowledge, all TRUE history, expose and ajudicate all majick supernatural councils and subsidiary orders, brotherhoods, covens, mystery schools, Monarch, MILAB, MKULTRA, et al, that have been used to manipulate human consciousness with malevolent intent and harmful consequences.
  Vote here

  *CONDITION 6
  Cease and Desist of Malicious Actions: The Cabalist must IMMEDIATELY CEASE ALL activities and operations whereas malicious operational agendas and actions that have been and are currently being instigated on the planet and its populations. Examples of these malicious agendas and actions are but not limited to; HAARP actions, Chemtrail spraying, Environmental destruction, Poisonous vaccines and pharmaceuticals, Starvation agendas, Eugenics agendas, Ocean and Fresh water contaminations, and any and all other malicious agendas and actions resulting in the degradation and harm to the planet and its human, animal, plant and other life organisms.
  Vote here
  http://www.soldierhugs.com/cabal-surrender-poll-vote/

  1. Laten we onze stem laten horen!! Dank voor het posten van deze prachtige stap naar BEVRIJDING van ons en onze Aarde!

 3. Ik heb een combi-oven maar gebruikte de magnetron meestal om het eten na te garen. Ben er nogal vlug mee gestopt omdat het mij misselijk maakte en maagklachten kreeg.
  Magnetron in de ban dus, maar ook mijn vaatwasser. De agressieve producten die nodig zijn voor een goed resultaat + de naspoelproducten die op je vaat achterblijven, maken dat ik het nut van dergelijk hulpmiddel niet relevant vond. Wij zijn de hele dag thuis en dat beetje vaat is vlug gebeurd. Bovendien spoel ik alles na met zuiver water.
  Op restaurant kies ik altijd voor gerechten die à la minute bereid moeten worden want àllemaal, ook de sterrenrestaurants, gebruiken de magnetron om gerechten of een deel ervan op te warmen.

 4. Ik heb eigenlijk maar 1 functie voor mijn magnatron namelijk het verwarmen van zaden in een zak. Dit bij hoofdpijn pijnlijke spieren etc…zodat deze verwarmde zaden de pijnlijke plekken verwarmen.

  1. Het nadeel van het verwarmen van de pittenzakken in de magnetron is dat de straling in de pitten blijft “hangen”. Je moet dingen die in de magnetron opgewarmd zijn 20-30 minuten laten staan voordat de schadelijke straling weg is. Dan heeft de pittenzak natuurlijk geen zin meer. Als je een warme pittenzak op bv je buik of in je nek legt is dat bijna hetzelfde als de straling van de mobiele telefoon in je broekzak of aan je hoofd.

  2. Tuuuuurlijk Brigitte, wat een nonsense hier op de website zeg. Pitten die naast warmte ook schadelijke microgolf straling uitzenden gedurende 20 min. Wat laten jullie je allemaal wijs maken zeg. En een magnetron die kanker veroozaakt. Denk je nu echt dat dit 20 jaar zou worden genegeerd. Net zo naief als Doutzen Kroes die dit bericht deelde….

 5. Had al meerdere artikelen erover gelezen……maar dit artikel is echt
  DE DRUPPEL !……ik loop NU naar beneden en ik trek de stekker eruit !!!…….en inderdaad MEER PLAATS op het aanrecht………
  Ook de afwasmachine had ik al altijd geweigerd, om dezelfde reden als
  de reactie hierboven……dat beetje afwas is inderdaad nog sneller gedaan als je hetzelf doet, ook verbruik je dan MINDER WATER……
  Aan alle mensen : de MAGNETRON en de AFWASMACHINE……de DEUR UIT !!
  En voor grote gezinnen :…..de ouderwetse CORVEE-planning weer instellen…..als elke dag 2 kinderen…..samen de afwas doen….is het
  sociaal contact binnen het gezin ook weer een beetje hersteld…..veel
  gezelliger !!…En mensen : al dat MODERN APPARATEN-GEDOE is niet altijd een verbetering !

  1. Helemaal mee eens, was vroeger best gezellig met de afwas samen. Daarnaast nog de tip de afwas na te spoelen in schoon water in plaats van met afwasmiddel er nog op af te drogen.

  2. Ik gebruik inderdaad ook geen vaatwasser (magnetron al helemaal niet!!). Het is inderdaad veel gezelliger om samen een afwasje te doen. Even lekker kletsen met een van de kinderen apart. (Het schijnt wel zo te zijn dat de nieuwste vaatwassers minder water verbruiken dan dat je met de hand afwast). En met een afwasmiddel van sonett, klok of ecover hoef je niks af te spoelen. Scheelt ook weer water.

 6. dit hele verhaal was in de beginjaren van de invoering van de magnetron al bekend.
  ik had toen een abonnement op prana en nog wat andere alternatieve bladen.
  daarin werd toen al tot de zelfde resultaten gekomen als in dit artikel, dus is er bij mij nooit zo’n ding over de drempel gekomen.
  een aantal restaurants hebben wat testen gedaan op aanraden van de koks en kwamen toen tot de conclusie dat zij het hun clienten het niet aan konden doen deze “rotzooi” voor te zetten. de quote is van een directeur van een van de restaurants.
  robth

 7. Een magnetron heb ik nooit gewild, want dat vertrouwde ik vanaf het begin al niet. Maar met (misschien) een verhuizing in zicht, kan ik daar niet meer op gas koken en wordt het keukenblok geleverd met inductieplaat. Dat lijkt me dezelfde gevaren hebben. Alternatief is elektrisch koken op keramische plaat bv. Kan iemand mij hier meer over vertellen? (zowel over inductie als over koken op keramische plaat).

  1. Inductiekoken mag dan een technisch hoogstandje zijn, vanuit bouwbiologisch oogpunt is er geen riskantere kooktechniek mogelijk. Er komt namelijk zeer veer electromagnetische straling vrij. NIET DOEN DUS.

  2. Koken op gas is het beste. Inductie geeft ongeveer dezelfde problemen als magnetron. Electrisch koken zit er tussenin. Het Louis Bolk Instituut heeft hier in het verleden onderzoek naar gedaan.

 8. Het wordt de laatste jaren ook steeds moeilijker een ”gewoon” klein oventje te kopen, zonder de combinatie met een magnetron. Ze zijn er nog wel, maar het aanbod wordt steeds kleiner. Moeten wij allemaal aan ge magnetron ???

  1. Een combi-oven : traditioneel + magnetron verplicht je niet om de magnetron te gebruiken. Ik zet de mijne nooi meer aan en gebruik mijn oven alleen nog op de tradionele manier.

 9. Eind jaren 90 las ik in een ARTSENTIJDSCHRIFT (ik was interieurverzorgster bij een arts) over bovengenoemd onderzoek. Vanaf die tijd heb ik mensen in mijn omgeving gewaarschuwd voor de schadelijke effecten bij gebruik van magnetron. Wat hebben onze artsen gedaan???!!! Ik vermoed dat de meesten onder hen dit artikel wel gelezen hebben en ik vrees dat de meesten onder hen hebben gezwegen!!!

 10. Wat mij opvalt is dat het hier boven allemaal gaat over oude studies van 10jaar en meer geleden en ik denk ook dat men te zeer naar links aan het overdrijven is. Zelf ken ik iemand en heeft ook de test met water gedaan en bij hem waren er geen problemen. Men moet natuurlijk niet met pas opgewarmt water het plantje water gaan geven want dan kan het normaal zijn dat je een dor plantje krijgt.

  Zelf hou ik het een beetje op de gulden middenweg. Geen eten erin opwarmen maar vloeistof zoals haver- en rijstmelk regelmatig erin opwarmen kan geen of weinig kwaad.

  Ook bereiden maaltijden zonder op te warmen in de micro zijn niet echt gezond te noemen en wat met alles waar we aan blootgesteld worden aan straling, vervuiling,… buiten het gebruik van de micro?

  Ik denk als we de micro houden en al de rest om ons heen zouden zuiveren was er weinig kwaad in de micro. Het is gewoon in mijn ogen een en,en,en kwestie waarin ik de weg volg van niet te veel en niet te weinig.

  In mijn ogen is stress veel schadelijker op korte en lange termijn dan dat beetje straling van de micro indien men het normaal gebruikt. Neem maar eens een k2 meter in huis en ga je huis maar eens na naar straling. In sommige huizen zijn de leidingen niet zo goed meer en daar komt ook een hoge straling vanaf. Micro of geen micro dus laten we ook niet te zeer naar de één of de andere kant gaan want ik zie niet in om ons steeds zorgen te maken over bepaalde dingen waarbij alleen al zorgelijk denken schadelijk is voor de gezondheid. Wie gelukkig denkt & vreugde uitstraalt kan al tegen een aardig stootje! Dat men daar maar eens onderzoekingen naar begint te doen dan ons testen voor te leggen waar we zelf in feite toch niets of weinig aan kunnen veranderen. Immer zendmasten enz. kunnen we toch ook niets aan veranderen…

  Uit wetenschappelijk testen is ook naar voren gekomen dat de waarnemer de test kan beïvloeden. Dus als ik op voorhand denk dat micro slecht is en ik ga een plantje water geven met dat wat ik heb opgewarmt in de micro dan zal het resultaat zeer waarschijnlijk dan ook negatief zijn maar is dat ook zo wanneer ik denk dat het geen schade kan? Doe de test zelf maar eens en laat het ons dan weten zou ik zeggen 🙂

  Groetjes,
  kevin

  1. Water opwarmen in de magnetron kan ook geen kwaad, je kunt de samenstelling van water namelijk niet veranderen in de magnetron. Trouwens ik raad het wel af want er komt altijd een beetje half-warm water uit de magnetron, de bovenkant is gloeiend heet en onderin is het steenkoud…
   Je kunt trouwens alles wel als schadelijk bestempelen, als je maar lang genoeg zoekt dan vind je altijd wel iets.

  2. Lekker wetenschappelijk bezig QM?! Weleens van watermolecuul-ketens gehoord..? De eigenschap van water is wel degelijk beïnvloedbaar. Maar je zult het allemaal wel weten.
   Lekker teken aan de wand ook om water wél in de magnetron te verhitten.. Onderkant is gloeiend heet en bovenkant koud.. Ik wens je wijsheid.

  3. Als een hoeveelheid magnesium in je wc pot flikkert doet ook wonderen. Daar heb je geen magnetron voor nodig. Ik zou zeggen niet doen tenzij je chemicus bent en precies weet wat je doet!
   Je kunt het liever in nemen bij gebrek daaraan. Dan bedoel ik niet via een pilletje maar via voeding. Schijnt te helpen tegen allerlei aandoeningen zoals adhd, epilepsie, autisme, depressie. Lees: anders denken over magnesium van dr. Marianne Mousain-Bosc kinderarts isbn9789079872183.

 11. Eigenlijk een beetje vreemde gedachtegoed hier:

  – Je mag niet mobiel bellen want dan ontvang je straling
  – Je eten uit de magnetron is kankerverwekkend
  – Zowat al het eten in de supermarkt bevat kankerverwekkende stoffen
  – Zodra je naar de dokter gaat verdient Big Pharma aan jouw klachten
  – Denk je eens een keer goed te doen door de duurzaamste bank te kiezen (Triodos) of eens een petitie te tekenen (avaaz) is het ook weer niet goed
  – Enz enz…ik voel me bijna schuldig als ik geld uitgeef aan eender wat…

  Ik vraag me af, wat zou er moeten veranderen in de wereld waardoor hier niets meer te melden valt?

  1. Dan nog die zure mensen die de positieve berichten volledig over het hoofd zien.. Tja, dan is alles gallisch..
   Beetje positiviteit over het hoofd zien, dát zou er moeten veranderen..

  2. @ questionmarc

   “Ik vraag me af, wat zou er moeten veranderen in de wereld waardoor hier niets meer te melden valt?”

   Je naam bv, sommige mensen krijgen daar nogal ongewone onnatuurlijke vibraties van en nog gevaarlijk ook! Stel je voor dat iedereen verlicht van je zou raken, niet om aan te denken…

  3. @questionmarc

   Je mag zoveel mobiel bellen als je wilt alleen gezond is het niet.
   Eet zoveel mauw ping als je wilt maar niet gaan klagen als blijkt dat je er ziek van geworden bent.
   Ga zo vaak naar de dokter als je kan ,niet miepen over hoger wordende premies en onzin medicatie die je dan krijgt.
   Geef zoveel mogelijk geld uit dat stimuleert de economie , al moeten we het niet van dat systeem hebben. Kortom niet lopen miepen gewoon zelf een keuze maken en de ander die wellicht iets anders kiest in zijn waarde laten. Het is geen rocket sience beste man. Neem gewoon de verantwoordelijkheid over je eigen leven en maak bewuste keuzes, das alles.

  4. Dusz questionmarc, een beetje kaliber van jou formaat komst dus ook mee stralen op WTK meeting meetrillen op de 17de, kunnen we gelijk zien of je G.A.I.T.Y. in levende lijve bent in oranje outfit of niet.
   Ik hou persoonlijk wel van vreemd uitziende mensen die afwijken omdat ze denken dat alles alles alles alles heel erg normaal is. (marcel) wijkt toch af van ieders principe… 😆

  5. En u snapt nog niet waarom wij kanker krijgen. Het is ook zo moeilijk om het totaalbeeld te zien.Een lichaamscel moet kunnen overleven bij ondervoeding en energie uitputting. Wat doet zo’n cel dan? Het gaat zich muteren van aeroob tot anaeroob. Dan heb je de poppen aan het dansen.Iedereen heeft kankercellen in zijn lichaam maar ons lymfestelsel weet daarmee om te gaan.Door het ondermijnen van het systeem door roofbouw te plegen is kanker een feit. Niet kanker dood je uiteindelijk maar je hart, die het allemaal niet aankan door zuurstof te kort en en slechte voeding vergif je je eigen lichaam.
   De voedingswaarde van het eten uit een magnetron is naar 0 gereduceerd. U kunt gewoon karton eten, een soort opvulling van je maag en darmen niet meer niet minder. Zelf de volgende vitaminen B, C en E verdwijnen uit je eten na een korte opwarmingstijdsuur in magnetron en sporenmineralen essentieel voor het functioneren van uw hersens en lichaam verdwijnen eveneens als sneeuw voor de zon. En voedingstekort is de belangrijkste oorzaak van kanker en niet zoals wetenschap ons doet geloven erfelijkheid! Als wij van generatie op generatie ‘slechte’ voeding binnen krijgen dan lijkt het of het overerfelijk is, niet waar?
   De magnetron vernietigt de moleculenstructuur van het voedsel. De hoogfrequente microgolven met een snelheid van miljard trillingen per sec. brengen het voedsel en de verpakking aan de kook. Doordat de watermoleculen al zagend met ontiegelijke snelheid door het voedsel bewegen. Deze extreme wrijving scheurt de voedselmoleculen uit elkaar en herschikt hun chemische verbindingen tot eigenaardige nieuwe configuraties die het menselijk lichaam niet als voedsel herkent. Door het moleculenstructuur van het voedsel te vernietigen, verandert het voedsel in afval, maar geen onschuldig afval, maar ‘kernafval’.
   Vooral mij niet geloven. Doe wat je niet laten kunt.
   Ik leef in een ‘maakbare maatschappij’ maar moet helaas constateren dat ik mijn eigen waarheden behoort te ontdekken. Want ieder heeft zijn eigen belang in de wereld van het macht, geld en hebzucht.

 12. We spreken hier over schadelijke straling die het opwarmen van het eten in de magnetron ongezond maakt.
  1:Als we eens terug zouden eten zoals 50 jaar geleden,toen het eten nog lekker was ook,hoeven we ons verder geen zorgen te maken over onze gezondheid.
  2:Als je het wil hebben over ongezonde straling ga dan NOOIT naar het Centraal statoin in Londen,nm:deze bestaat grotendeels uit mooi marmer,maar marmer geeft meer straling vrij dan wettelijk toegestaan is in de nabijheid van een kerncentrale.
  Denk daar maar eens over na dan.Met vriendelijke groeten,Bowa.

  1. Niet zo ongevaarlijk?

   Toch geeft dit een link naar de onderzoeken welke aangeven dat de HF velden welke nodig zijn bij de mobiele telefoon, smartphone en tablet, niet zo ongevaarlijk zijn als wat onze regering ons wil doen geloven. De oproep van de Raad van Europa naar haar lidstaten waar Nederland er ook een van is:

   – om het onmiddellijk toepassen van het voorzorgsbeginsel (bv. door het toepassen van het ALARA-principe, inhoudend dat de elektromagnetische straling as low as reasonably achievable dient te zijn);
   – om de stralingsbelasting van de bevolking te verlagen

   – om de blootstellingslimieten verlagen;
   – om het voorzorgsbeginsel met name in acht nemen ten aanzien van kwetsbare groepen als jongeren en kinderen;
   – en het niet toelaten van GSM’s, DECT-telefoons, WIFI/WLAN draadloos internet in klaslokalen en scholen;
   – en als laatste: het meer preventief te werk gaan bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s.

   En de waarschuwing van de World Healt Organization dan:

   Op 31 mei 2011 heeft het IARC (International Agency on the Research of Cancer), een officieel agentschap en onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, na een week vergaderen door 31 wetenschappers uit 14 verschillende landen in een persbericht bekend gemaakt dat zij hoogfrequente elektromagnetische velden (waar de mobiele telefonie gebruik van maakt) in gaat delen in groep 2b, mogelijk kankerverwekkend.

   Lekstraling:

   Het zwakke punt van de magnetron is de deur. Met rubberen sluit hij perfect maar dit rubber zorgt voor lekstraling. Hoogfrequente straling dus! Vooral na een jaar is dit het geval. De waarschuwing is ook om niet met je gezicht bij het deurtje te gaan zitten wachten tot het gerecht klaar is. Neem voldoende afstand. Laat kinderen ook niet bij een werkende magnetron bij het deurtje naar binnen kijken om te zien wat er allemaal binnen gebeurt. Straling zie je niet, hoor je niet en ruik je niet.

   Schade:

   De schade van de lekstraling kan enorm zijn. Ik lees dat lekkende straling via de ogen in het endocriene systeem wordt opgenomen. De schildklier, de bijnieren, de alvleesklier en de geslachtsklieren. Dat er onderzoekers zijn die van mening zijn dat het ontstaan van kanker door de micro golven sterk wordt bevorderd. Dat waar dus ook de WHO voor waarschuwt. Of je moet ieder jaar een nieuwe magnetron kopen maar of je dan de garantie hebt van geen lekstroom? Of je moet het niet geloven net als de wetenschap van NU in ons land. Alles wat niet waarneembaar is bestaat niet. Straling is niet waarneembaar en bestaat dus niet.

   Het hele artikel kun je lezen op:
   http://artikelen.foobie.nl/gezondheid/de-magnetron-gevaarlijk-of-niet/

   Informatie (boeken) die je niet leest helpen niet!

  2. Daarom is het ook verstandig om je wifi thuis alleen aan te zetten als je het gebruikt.
   Voor de mobiele telefoon is de vliegtuig-modus aan te raden, als je
   b.v. kinderen een spelletje laat doen. Op die manier zijn alle ‘straling’functies uitgeschakeld. (alleen ben je dan even niet bereikbaar, maar dat kan ook wel eens prettig zijn)

 13. Voedsel wordt ongelijk verwarmd, waarbij sommige delen eerder oververhit en andere onderverhit raken. Dit leidt tot vorming van giftige verbindingen die ontstaan door reacties tussen suikers en vetten, eiwitten of nucleïnezuren (versuikering). Daarnaast is de kans op voedselinfecties door deze vorm van verhitting toegenomen. Veel mensen gebruiken de magnetron om voorverpakte kant- en klare maaltijden op te warmen. Uit de verpakkingen kunnen schadelijke stoffen in het voedsel terechtkomen. Tevens bevat dit gemaksvoedsel vaak veel additieven (E-nummers). Ook de directe blootstelling aan magnetronstraling baart zorgen. De magnetron produceert een krachtig elektromagnetisch veld wanneer deze aanstaat. Veiligheidshalve wordt door de Amerikaanse overheid vooral aan zwangere en kinderen geadviseerd minimaal een armlengte afstand te houden bij gebruik van een magnetron.

 14. Door een sterke natuurmagneet van bv. 2500 gauss onder of op de magnetronoven te plaatsen, worden alle genoemde problemen en bijverschijnselen uitgebannen.
  De magneet neutraliseert alle negatieve straling.

  1. En dat ding kunnen ze er niet inzetten als ze hem maken in de fabriek..?? Wat een vreemde werkwijze.. Of het moet natuurlijk de bedoeling zijn, om evt. neutraliserende factor/onderdelen ERUIT te laten..

  2. Waarom plaatsen leveranciers van magnetrons deze natuurmagneet niet standaard onder een magnetron?! Zou het echt zo simpel zijn?

 15. We zitten de hele dag in straling, GSM’s, TomTom’s,magnetrons noem maar op. We willen ze wel allemaal hebben. En maar klagen.
  Vroeger hadden we dit allemaal niet, en toch gingen mensen dood aan kanker. Als je geen Tom Tom of GSM hebt zit je evengoed in de straling, dus je ontkomt er niet meer aan. Ach dus ik kijk niet meer zo nou, die ziekte maakt ons toch allemaal kapot. En wij maken ons zelf kapot en de wereld dmv van geld macht en status,(afkorting is GSM) maar dat is weer een ander onderwerp.
  Ik heb er gewoon genoeg van, ik leef mijn leven en ik zie wel, kan moeilijk in een glazen huisje gaan zitten met straling werend glas. En een tuintje met biologische groenten, met al die vervuilde lucht en grond waar het in groeit.
  Ach mensen, het klinkt een beetje of heel erg negatief maar we proberen gezond te blijven, maar het lukt gewoon niet meer met al die uitvindingen waar het belangrijkste is geld verdienen.

 16. hele supermarkt :recept voor kanker, alle artikelen één grote gifbelt
  bespoten groeten en fruit, gekweekt in arme grond of glaswol, dus geen vitamines meer.
  Vlees recept voor kanker, antibiotica groeihormonen
  groente recept voor kanker, bespoten
  fruit recept voor kanker,bespoten
  e nummers recept voor kanker
  buiten wandelen recept voor kanker, luchtvervuiling
  Zwemmen recept voor kanker, chloor
  In zee zwemmen recept voor kanker, vervuiling o.a. olie
  roken recept voor kanker, wordt wel veel aan verdient.
  Auto rijden recept voor kanker, maar we doen het allemaal.
  Straling recept voor kanker, is er iemand die geen GSM heeft?????
  Frisdrank recept voor kanker, te veel suiker en kleurstoffen.
  Light producten recept voor kanker aspartaam.
  Water uit de kraan recept voor kanker, ook chloor en kwik
  Werken recept voor kanker, stress.
  Hoogmoed, jaloezie, verdriet, depressies, geld, macht, status, e.d :recept voor kanker. zo ook andere vele medicijnen.
  Pilletjes tegen stress werken wel,maar :recept voor kanker.
  Die magnetron kan er dan nog wel bij hoor, want als je die weg haalt, blijft er nog genoeg over waar je kanker van krijgt.
  En biologisch eten is te duur en wie zegt dat het biologisch is, heb je erbij gestaan toen het gekweekt werd, negatief allemaal he, maar het is wel zo.
  Moet ik nog even doorgaan? of weet iemand een oplossing??? graag hoor ik het dan.
  Leef je leven op een manier zoals jij denkt dat goed is, je komt er toch niet meer onder uit. Liefde is het belangrijkste.
  Voor de rest is alles zinloos. Lees Prediker

  1. @Sophie
   Ik pik er je opmerking over bio-voeding uit. Doordat onze vaste bio-boer op de markt het al ’s laat afweten, vooral wanneer er de dagen voordien onweders waren of felle buien, kochten wij onze bio-groenten in de supermarkt. Niet te vreten! Hard, droog en smakeloos. Sla zo hard dat j’m moet stoven als was het andijvie, tomaten waarvan het vruchtvlees zo hard is dat je mes er niet door geraakt, sperziebonen die volledig vervezeld zijn. Niet te geloven!
   Op de verpakking staat er parmantig : ‘verpakt op …’. Om de klant te misleiden, want wat zegt dat over de oogstijd? Hoe lang en onder welke omstandigheden werden deze groenten bewaard om dergelijke degeneratie te veroorzaken? Bio als big business, maar waardeloos als voedsel.
   Heb bij de klantendienst van de supermarktketen per e-mail mijn beklag gemaakt maar wacht nog steeds op een antwoord.

 17. Onzin die al honderden keren onderuit gehaald is. Als Hertels proefpersonen al zo vlug tekenen van kanker ontwikkelden, waarom is de bevolking dan nog steeds niet gedecimeerd? En de magnetron een Duitse uitvinding uit WOII? Onzin! In welk museum kan ik dan zo’n ding zien staan? Het dateert van de late jaren ’40, en de eerste prototypes waren zo groot en verbruikten zoveel stroom dat ze onbruikbaar waren. En wat die onzin met die twee plantjes betreft, je moet een idioot zijn om dat te geloven. Tal van mensen hebben dezelfde proef herhaald, met heel andere resultaten:

  http://www.snopes.com/science/microwave/plants.asp

  1. Daar gaan we weer..

   “Recapitulerend kan gesteld worden dat in de magnetronoven verhit voedsel grote veranderingen ondergaat en dat van vrijwel alle soorten voedsel de energieke waarde schrikbarend daalt door het optreden van de grote moleculaire opgetreden veranderingen.
   Uit de uitkomsten van de gedane proeven bij proefpersonen die voedsel uit de magnetron te eten kregen, bleek dat het bloedbeeld dramatisch veranderde. Hierbij viel op dat na het gebruik van groenten bereid in de magnetron er veelvuldig bloedarmoede optrad. Verder bleken de proefpersonen veel stress-gevoeliger te zijn geworden.
   De algemene conclusie mag dan ook luiden: voedsel dat bereid is in de magnetron kan op den duur leiden tot ziekte.”

   http://de-fries.nl/waarom-wij-geen-magnetron-meer-gebruiken/

  2. @Lis.

   En wie is Joeke-Remkus de Vries dan wel?Iemand ,die een gericht onderzoek heeft gedaan met bronvermelding?Een wetenschapper?Zijn/haar links werken niet en het is iets uit 2008.Volkomen ongeloofwaardig.

  3. In 1971 was ie er in ieder geval al. Ik heb er mee gewerkt en stond er vol verbazing in te staren wat ie kon. Ontdooien van kroketten in een minuutje. Wat een prachtige uitvinding.
   (die veel geld op heeft gebracht)

  4. Wordt het geen tijd dat we wakker worden? En zelf in actie komen?
   En het kost maar 9 dagen om deze test zelf uit te voeren.
   Daarna kan je je ervaring delen, als je dat nog durft!

 18. Ik heb voor de zekerheid de magnetron gewoon de deur uit gedaan. Altijd beter dan achteraf te moeten horen dat je ziek bent geworden door dat gemaksding dat je best kunt missen.

 19. Voor de ontwerper is het een prachtige uitvinding.

  Persoonlijk heb ik eten uit de magnetron nooit lekker gevonden. Bijv. aardappels krijgen een raar korstje en vlees wordt niet gelijkmatig ontdooit. Een deel gaart dan zels al. Daarnaast verliest het eten de vitamines en mineralen na het opwarmen in de magnetron. Wat dan vooral schadelijk is zijn de oude magnetrons of als de straling lekt uit de magnetron. Ik zou iig niet gaan kijken hoe je vlees ontdooit met je neus tegen de deur.

 20. In het boek “Water weet het Antwoord” van de Japanse onderzoeker Masaru Emoto wordt er middels een uitgebreid onderzoek met ondersteunend beeldmateriaal aangetoond hoe de moleculen van water ten negatieve veranderen nadat ze in de magnetron zijn geweest.
  Aangezien de mens en al ons voedsel voor een grote mate uit water bestaat, sluiten de conclusies uit dit onderzoek exact aan op de conclusies van dit artikel.

 21. Zelfs niet-ioniserende straling met de intensiteit van een magnetron is compleet ongevaarlijk, in tegenstelling tot de broodjeaapverhalen over de gruwelijke brandwonden en gekookte hersenen van roekeloze keukenhelden. De fysicus Eleanor Adair voerde een hele reeks experimenten uit waarbij ze dieren en (zich vrijwillig aandienende) mensen in een kamergrote microgolf opsloot om ze langdurig en stevig te bestralen. —Zie het interview in The New York Times van 16 januari 2001. http://www.nytimes.com/2001/01/16/health/a-conversation-with-eleanor-r-a… — Nooit is ze erin geslaagd om een meetbaar gezondheidseffect vast te stellen, zelfs geen cataract of verminderde vruchtbaarheid. De meeste proefpersonen vonden de warme gloed van de straling zelfs aangenaam.

  link: http://skepp.be/nl/gezondheid/voeding-dieet/stralingsparanoia-de-raad-van-europa#.URfrDmc-E78

 22. wordt het dan niet eens tijd om deze van de machnetrons eens op te vangen en hen voor een tijdje het gevang te geven en hun niets?? anders te laten eten dan voedsel uit deze machnetron,s die zij zo beschermen en dan tevens deze advocaten mede te nemen die het ook niet zo nauw met de bevolking er bij te zetten en ook maar dat eten te geven wat ze de rest van de wereld gewoon willen geven .want ik geloof nooit dat er ook maar 1 in hun huis staat .

 23. Allemaal leuk en aardig. In het verleden kan het best zo zijn geweest dat magnetrons niet veilig waren. De artikelen waar naar verwezen wordt komen echter uit op zijn recentst 1999. Dat is alweer 14 jaar geleden. Producenten van magnetrons hebben in de tussentijd ook niet stil gezeten en de apparaten doorontwikkeld met de wetenschappelijk opgedane kennis.

  Weet je wat trouwens ook kankerverwekkend is? Zuurstof, krijg je binnen via je adem…

  1. Prima als jij op basis van deze informatie zo blijft denken. Maar laat dergelijke onderzoeken alsjeblieft wel gepubliceerd worden.

 24. Als je iets opwarmt in een pan krijg je ook kankerverwekkende stoffen. In het algemeen is het verwarmen van voedsel “ongezond” als je het zo wil bekijken. De kans op contaminaties is veel lager bij verhit voedsel dan bij koud voedsel, dus je kan ook bedenken dat een magnetron juist goed is wegens zijn bacterïendodende werking.

  Als je het aantal ongezonde stoffen zou meten bij magnetronvoeding en vergelijken met andere dingen zoals chips, hormonen+antibiotica vlees, blikje cola zero, half uur fietsen langs een drukke weg in de stad, maandje kraanwater drinken…. Allemaal schadelijk, leven is gewoon schadelijk in deze samenleving.

  Wil je gezond zijn, zorg dan voor veel variatie en vermijd inderdaad die kant-en-klaar troep. Drink frisdrank met mate, je kent het lijstje vast wel.. Hetgene wat veel erger is dan kanker is angst ervoor hebben. Je merkt heus wel aan je lichaam wanneer je echt ongezond bezig bent.

  Mensen die hun magnetron wegkieperen, doe het dan meteen goed met dat halve werk en flikker meteen je GSM weg, groei je eigen groenten en slacht je eigen kippen.

  1. Wel in de gaten houden hoe je die groenten bemest en wat je je kippen te eten geeft anders schiet het nog niets op.

  1. Goed verhaal Tjebbe; ik zal maar niet vertellen wie ik allemaal ken, kan, kon en kunde.

 25. Ik ken iemand die voor de NWO gewerkt heeft, in samenwerking met de illuminati en de Bilderberg conferentie. Hij heeft mij bevestigd dat zij samen met de aliens uit Roswell in een complot verwikkeld zijn om de gehele mensheid uit te roeien met behulp van magnetrons. Is echt waar! Het wil alleen nog niet zo lukken, want ondanks dat mensen al een aantal decennia magnetrons gebruiken, stijgt de levensverwachting nog steeds. Gelukkig hebben we de wifi routers nog!

 26. Als ik dit zo lees, had ik al zo’n beetje dood moeten zijn. Ik kook al 16 jaar exclusief in de magnetron (ik heb geen kookplaat oid). Alles verwarm ik er in. Minimaal 3x iets per dag. Mankeer niets. Mijn bloed is recentelijk nog op ziektes en weerstand getest en ik blijk een zeer goede weerstand te hebben. En geen kanker.
  Ik denk dat het gevolg van angst voor kanker erger is dan veel een magnetron gebruiken. Je kunt van zoveel zaken kanker krijgen als je je daar allemaal druk over gaat maken, wordt je mentaal zwakker, wat weer negatieve gevolgen voor je lichamelijke gezondheid heeft.
  Leef lekker en maak je niet zo druk.

  1. Het gaat ook om GEMIDDELDEN denk je dat dat hele onderzoek speciaal voor jou is gedaan?

  2. Wel ben ik met je eens dat we ons niet zo druk moeten maken …. Dat scheelt al meer dan de helft

 27. Gegeven dat div. onderzoeken zijn gedaan, dat schade van/of door magnetron straling wel/niet vast staat en dit ongezond is/was.

  Gaat iemand mij dan uitleggen waarom die apparaten dan nog steeds verkocht worden, ze zijn schadelijk voor de gezondheid en niemand van de gezondheid’s instelling komt met een alarm/verbod op het gebruik van de magnetron. Hoe zo schadelijk zelfs in de ziekenhuizen wordt dit apparaat gebruikt om het eten warm op zaal aan te bieden, kijk maar in de voeding’s keuken.

  Als onomstotelijk bewijs er is, dat magnetron gebruik een kanker veroorzaker is dan zouden die apparaten direct uit de handel genomen moeten worden. Maar dat gebeurd niet om dat men dan inkomsten mis loopt, dus het is commercieel verantwoordt om mensen op te zadelen met een ziekte die voorkomen had kunnen worden.

  1. Het is de story van ons leven Henry. Voedsel, lucht, water, vaccinaties, enz. Alles dient om ons uit onze kern te houden.. Emprisonment met de deuren open..!
   Kijk eens naar de huid van mensen die veel magnetronvoedsel eten.. Grauw, etc. Door de magnetron wordt de ‘CHI’ uit het voedsel gehaald. Je eet feitelijk dood voedsel. Buikie vol, energie-opslag nul.

  1. wikipedia is geen bron van informatie, deze informatie is volledig geschreven zoals de overheid wil dat ze geschreven is.

   links naar sceptische websites zijn nonsens, alle sceptische onderzoeken zijn AFHANKELIJKE onderzoeken. Vergeet niet dat 99% van ALLE onderzoeken afhankelijke onderzoeken zijn die bestempeld zijn als ONAFHANKELIJK. vb. Monsanto laat een onderzoek uitvoeren naar de gevaren van aspartaam en rarara, aspartaam is veilig bevonden -> lobbying… Follow the money, als je denkt dat universitaire onderzoeken onafhankelijk zijn, vergeet het. Iemand moet die studie betalen, enkel iemand zal een studie betalen als hij er zelf voordeel uit haalt. Er is gesteld dat microgoven en wifi golven op dezelfde frequentie zitten. Nu is het toevallig zo dat plantjes onder wifi stralen snel afsterven, en plantjes zonder wifi straling sterven niet af. Chapeau voor de 2 studentes die op dit geniale simpele idee gekomen zijn, zoek erover op google, geloof je het niet,test het dan zelf uit. Als het een impact heeft op een plant heeft het ook impact op andere organismen, dus ook op de mens, welliswaar zullen de effecten pas op langere termijn tevoorschijn komen (dat noemen ze dan ouderdomskanker als ze een redelijk sterk gestel hebben, anders is het gewone kanker)

   Wij leven in een wereld waar ze zeggen dat in de zon lopen ongezond is, en dan is men verplicht om aan zijn kinderen vitamine D bij te geven, want ze mogen niet in de zon, maar voor volwassenen geld dat niet, neen, want dat zijn geen mensen in feite… Weet je, het is allemaal bullshit wat ze ons wijsmaken. Er zijn nog eerlijke mensen: Kijk maar eens op de site van Dr. Mercola, die is echt vrij goed. Veel medicatie doen meer slecht dan goed beweert hij, maar zijn beweringen hebben wel zin, lees maar eens zijn bewering over soja en oestrogenen. Het klopt als een bus, maar nee, iedereen denkt dat genetisch gemodificeerde soja gezond is. Eet als man veel soja en je krijgt borsten jaja… En soja zit in ALLE chocolade, wil je chocolade zonder soja, dan moet je peperdure chocolade uit een biowinkel gaan kopen. Waarom is iets duurder met minder brol (sojalechitine) erin? Gelukkig is er een shift aan het komen. Ik voorspel dat binnen dit en 10 jaar de echte redenen van kanker naar boven gaan komen, we moeten het zoeken in de aard van straling, ggo, granen (die nooit voor menselijke consumptie zijn bestemd), roundup, pesticiden, herbiciden, smaakversterkers, gsm’s, eten uit blik, plastic die we in ons bloed terugvinden, milieuvervuiling. Al die zaken afzonderlijk, daarvan zal het effect nog wel meevallen, vermoedelijk is het een combinatie van al deze zaken waar mensen jarenlang aan worden blootgesteld die kanker veroorzaakt, maar begin dat maar eens te bewijzen, daar is de wetenschap nog niet klaar voor, ook al denken ze dat ze GOD zijn. Graan en gluten worden in verband gebracht met schizofrenie, in het oosten was schizofrenie onbekend, tot ze daar granen beginnen consumeren zijn, zoek maar op google als je toch zo graag zoekt, daar bestaan onderzoeken voor (kleinere onderzoeken, maar daarom zijn ze voor mij juist betrouwbaarder dan grote onderzoeken gesponserd door monsanto… 80% van de reclame op TV is ook monsanto -> dreft, cote d’or, round-up, vitabis voor baby’s, … Ik doe mijn eigen research en geloof niet wat de overheid en/of andere belanghebbenden met veel geld/macht mij proberen wijsmaken, ik koop groenten en fruit bij een bioboer en mijn vlees bij een supergoede bioslager, dat vlees ziet er niet zo lekker uit, het ziet eruit als wat het is, een dood beest, zonder toevoegingen, maar zeer lekker, ook zonder een mengsel van water en tarwe ingespoten. Rood vlees zou ongezond zijn, juist, omdat het BEWERKT rood vlees is met aditieven. Ben jij van Nederland, daar is de vleesindustrie nog rampzaliger dan in Belgie, daar koop je letterlijk water ipv vlees. Denk je dat het normaal is dat je pan vol met water ligt als je vlees bakt, niet dus, met bio vlees heb je dat niet… Waarom zit in elk kattenvoer trouwens tarwe? omdat een kat tarwe eet? neen, tarwe reageert zoals een dopamine in de hersenen, op die manier proberen ze ons verslaafd te maken aan alles. Waarom denk je dat er in amerika zo veel eetverslavingen zijn? toeval? Iedereen gelooft wat hij gelooft en doet wat hij wilt, maar check maar alles wat ik geschreven heb en doe wat research, je zal versteld staan. Het is ook moeilijk om zaken aan te tonen als de medische, de voedingsindustrie en de overheid op 1 lijn staan tegen naive mensen zoals jou en nog zovelen. Oh ja, moest ik een klassieke dietist zijn die mensen aanbeveelt om brood te eten en verzadigde vetten te mijden en soja te eten, ik zou door de grond zakken van schaamte, doe jullie research aub. Er is een nieuw boek in de handel: broodbuik, lees dat eens… De huidige voedselpiramide dateert nog uit de tijd dat de dieren nog konden praten, er klopt niets van. Meer en meer studies beginnen dit aan te tonen, het is zelfs zo dat er af en toe al eens eentje in een krant ofzo verschijnt. Chapeau voor de krant “de morgen”.

 28. als we alles wat schadelijk voor ons is willen tegen houden zijn we allemaal dood, want zelfs ademghalen is schadelijk voor je . die test met het water en het plantje is zo als ik het lees redelijk logich , ze geven een plantje gekookt water als je de test ook doet met in een pannetje ghekookt water krijg je het zelfde effect.

 29. Welja…en we gaan met z’n allen eens gezellig uit eten….(en maar hopen dat hier geen magnetron aanwezig is of gebruikt wordt)
  …daarna worden we met z’n allen zó oud dat we in een verpleeghuis terecht komen en hoe denk je dat het eten daar geserveerd wordt?
  Het wordt dagen van te voren al klaargemaakt, het komt uit een provincie mijlen ver en wordt weer opgewarmd in de instelling zelf…en echt niet in een traditionele oven, geloof mij!

  Liever blij,tevreden en gelukkig geleefd, dan angstig, sacherijnig en gedreven door angst om alles wat je niet meer eten/drinken mag.

  1. Wilma F
   Hoezo zouden alle ouden mensen in een verpleegtehuis terecht komen???? Het zegt m.i. erg veel over jouw gedachte stroom dat je daarvan uit gaat. Dat je helemaal niet meer stil kunt staan bij een gezonde oude dag( ik ken ze nog steeds hoor 80 + in goede gezondheid en zelfstandig)Eigenlijk is het te triest voor woorden dat je zo’n bekrompen visie hebt ( ik neem het je niet kwalijk hoor) dat lijkt te liggen aan de culturele achterstand van deze tijd die ouden mensen als afgeserveert en niet meer aktief in het collectief neerzet. Wanneer gaan we eens beseffen dat die plek die wij voor ouderen reserveren onze toekomstige plaats is? Dat zou een hoop meer respekt opleveren voor onze voor ouders( wat zij in feite zijn)
   Verder schijn je geen enkel tehuis te kennen in het bezit van een grootkeuken? Ook een visie zonder basis imo, ik ken genoeg grootkeukens en instellingskoks ( of het eten dat helemaal gezond is , blijft de vraag) Maar jouw visie is wel erg bekrompen wilma.
   Je kunt overigens heel rustig gezond en blij oud worden hoor Zonder sjacherijn en angst voor wat je wel of niet eten mag, Als je uitzoekt wat gezond is hoeft dat niet ( juist niet) van angst uit te gaan , het kan ook vanuit gezond verstand en de wens te willen weten wat je eet .
   Kortom niet gaan zitten mutsen maar ga eens op zoek naar blije ouderen die zelfstandig wonen en weet hebben van wat lekker en goed eten is , ze zijn er wel!

  2. @ Marcel w in 5d

   Ik denk persoonlijk dat je brilletje weer eens een beetje te veel vuil is en daar bij gewezen om op het feit dat je namelijk niet goed hebt gelezen wat Wilma F. dus hiermede aangeeft. Al het eten wat aangeboden wordt komt van een centrale bereidingspunt vandaan en wordt doormiddel van transportkarretjes verdeelt over ziekenhuizen, verpleegtehuizen, bejaardeninstellingen en speciale verzorginstellingen. Ook mede in restaurants. (chinees)
   Dit eten is geconserveerd tot het via een magnetron wordt verwarmd. Als ik bij dialyse een warme hap zou willen hebben, dan komt deze uit de magnetron vandaan. Lig ik op 7 hoog en ik krijg een warme maaltijd aangeboden dan komt deze ook uit de magnetron vandaan. Als het voedsel want uit dez karretjes komt moet in de magnetron verwerkt worden. Dus wat je nu aahaalt richting Wilma F. heb je helaas jammerlijk genoeg niet goed begrepen en laat staan gelezen OUWE ZURE ZOK, want ze heeft helemaal gelijk!
   Helaas heb je werkelijk weer eens goed mis geschoten, met deze je hebt ook weer eens een magnetron maaltijd gewonnen die ‘au bain marie’ kan worden klaargemaakt. (over bekrompen besproken dan zou ik nu ook bekrompen moeten zijn als Wilma F.)

   GOED LEZEN AUB!!!

  3. Ik heb geen idee hoe het in ziekenhuizen gesteld is, maar de bejaardentehuizen die ik persoonlijk ken, hebben allemaal eigen keukens.
   Daar wordt gewoon gekookt van voorgerecht tot nagerecht of het altijd allemaal volwaardig en lekker eten is wil ik niet betwisten,
   er is namelijk nog nooit een kok gevonden die kookt naar alle monden.
   Er wonen hier redelijk veel oude mensen in de buurt die zich heel goed staande kunnen houden, petje af. En gek genoeg doen ze het vaak beter dan de jonkies. 🙂

  4. Nog even dan over de magnetron, die is er nog nooit geweest bij mij en komt er ook nooit in.

  5. @ Odette

   Vroeger was dat zo, iedere instelling had vroeger een eigen gaarkeuken maar sinds een korte tijd is wegens veel bezuinigen de gaar keuken uit het bedrijf verwijdert en wordt door een centrale gaar keuken alles aan geleverd. Wat bij ons in de buurt zit aan instellingen is allemaal van het zelfde laken en pak. Echter als je goed om je heen kijkt zie je toch dat het een en ander niet zo blijkt te zijn zoals je het zou willen zien. Vele instellingen maken dan gebruik van 1 gaar keuken die op een centraalpunt staat waar men op aangesloten is en welke dan ook voedsel aanlevert. Zit er toch een soort restaurant dan is dat meestal voor personeel. Want vergeet niet dat iedere zieke of ouden vandagen een speciaal dieet naar aard van ouderdom, naar ziekte moet volgen die te duur wordt voor een doorsnee gaarkeuken. Speciale kok voor dit speciale kok voor dat. En niet iedereen lust dit of dat. Daarom is vaak een centrale kookpunt een beter alternatief gebeuren en een goedkoper manier ter invulling. Heb zelf eens op gaarkeukens gereden met groot materieel opn instellingen hier in de zelfde omgeving en het is toch anders dan je het voor kan stellen, je wordt genept waar je bij staat helaas…

  6. @ paul
   Heb een heel schoon brilletje en kan zeer wel begrijpend lezen. Jij gaat volledig uit van een enkele situatie waar jij mee bekent denkt te zijn , en ziet daardoor schijnbaar niet dat die niet geheel representatief is voor heel de verzorgingswereld. Ik heb het in mijn betoog ook niet enkel over het eten , dat zal je toch niet ontgaan zijn?
   Ook ben ik geen ouwe zure sok maar enigzins gedateerde zure zult , moet je ook van houden maar als je dat doet is het heerlijk.
   Die transportkarretjes zijn arbo gerelateerd en heel handig om het eten tijdens het transport van de centrale keuken naar de kamers warm te houden . Het idee dat op elke afdeling voor tig mensen d.m.v. een magnetron die maaltijden weer opgewarmt worden is verre van de waarheid .( zal heus wel eens een maaltijd worden opgewarmt maar nooit allemaal)
   Ook het idee dat de keukens mijlenver ( andere provincie) staan is belachelijk , ben je niet in de war met tafeltje dek je ? dat gaat per regio en kan enkele dorpen bestrijken maar niet meerdere steden!

  7. Die speciale kok waar jij het over hebt is een instellingskok en die is heel vaardig in het bereiden van vele uiteenlopende dieeten. Hier ken ik zo 3 verpleegteehuizen in een straal van 10 kilometer van elkaar elk met een eigen grootkeuken!.

  8. Voor straf krijgen beiden morgen GEEN schone luier!!
   Moet maar een keer afgelopen zijn met dat gesodemieter.

  9. Wie proberen we nu wakker te maken? Lol jullie draaien werkelijk de hele bussiness gewoon om. Vergeet ondertussen dus even maar dat de meesten het niet eens weten hoe slecht een magnetron werkelijk wel niet is. Als je daar tegen strijd en je kijkt om je heen hoeveel daar wel niet intuinen moet je toch even achter je hoofd krabbelen. Maar goed voor degene die kan aantonen dat ik het geheel mis heb, mag persoonlijk op mijn stukje terrein persoonlijk aantonen dat hij gelijk heeftmet vers van de pers produkten. Dan krijg je van mij zo uit het handje direct 250,= pleuro in je vuistje gedrukt. Ik hou vol dat het meeste wat je krijgt pulp is waar men uit Wageningen juist tegen probeert te strijden. Hele voeding concept is ver te zoeken… Kom eens gezellig langs en ontdek zelf hoe veradelijk het wereldje wel niet in elkaar zit in werkelijkheid. Het voedingswereld binnen het ziekengebeuren is gewoon MAGNETRON bestraald voedsel. Ach ja wie ben ik ? ook pulp…

  10. Grappig is dat jullie ineens last hebben van een KOEN/Feniks epidemiologisch bewijsvoering van hoe het wel zouden moeten zijn maar wat in de praktijk helaas niet gaande is zoals het moet zijn.

   Zit het niet uit me duim te zuigen maar is puur wat ik objectief ervaar continue, was dat maar waar…

   In de meeste restaurant is het eten allang voorbereid en ligt klaar in de diepvriezer, bij bestelling gaat het in menig magnetron ter opwarming. Zullen we eens een avondje gaan stappen en dan eens gaan neuzen in heel wat restaurants en andere fastfood gelegenheden?

   Was iedereen maar allang wakker anders had de bovenstaande titel ook niet gehoeven ter waarschuwing voor magnetron gebruik.

  11. In Kreta ging ik graag naar een vegetarisch biologisch restaurant, helemaal hippie en flowerpower. Niet te duur en alles leek OK, toch leek er iets niet te kloppen. Het kostte wat moeite, maar uiteindelijk kwam het lijk boven water, vrijwel alle warme gerechten werden in de magnetron opgewarmd, “Government regulations” was de verklaring er voor. Malakka’s! Ben nooit meer terug gegaan.

  12. Ten eerste voedselkwaliteit
   http://edepot.wur.nl/32238

   Ten tweede gekoppeld en ontkoppeld koken
   http://www.kokskwartet.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1155:gekoppeld-of-ontkoppeld-koken-e..

   Dit betekend in de instelling of daar buiten uitbesteden.
   En soms wordt het gestoomd en nee geen magnetrons (veel te duur)
   Er worden een soort grote opwarmers in kastvorm met grote laden gebruikt (regeneratie van voedsel op 60 graden) bij ontkoppeld eten voor de instelling. Het eten is een uur van te voren bereid dan gekoeld en snel getransporteerd om dan op de plek van verwerking te regeneren.
   Voor de gekoppelde instellingen, dus de keuken geïntergreerd, is het eten direct om te severen in warmhoud trollys.
   P.S. Mijn broer was instellingskok en keurt tegenwoordig dit soort instellingen en nog veel meer. 😉

  13. “En soms wordt het gestoomd en nee geen magnetrons (veel te duur)”
   Zo ouwe, mag ik ff vangen? :p

  14. Ik zie en ervaar het zelf de dagen in ziekenhuizen dat de maaltijden kant en klaar aangeleverd worden in een kar met blauw zeil erom heen en worden de maaltijden opgewarmd in de magnetron….het kan dan wel vers bereid zijn en van top-chef-waardige kwaliteit, toch komt er wel degelijk een magnetron dagelijks voor de patiënten aan te pas…….!!!

  15. Dan mag het ook nog zeker wel gezond gestoomd zijn, cosmic maar dan nog worden de maaltijden in de magnetrons opgewarmd en dat zie ik echt de dagen dat ik in het ziekenhuis ben met mijn eigen ogen….dus helemaal niets vangen, andere oude!!

  16. @ Odette

   “En soms wordt het gestoomd en nee geen magnetrons (veel te duur)”

   Is dat niet anders om?

   Kom toch eens kijken in de praktijk, leuk al die voedingstabelletjes en schemaatjes maar dat is bij de bron terug te vinden van bereiding en samenstelling van dieet/producten. Maar wat gebeurd er na levering? Hebben ze daar dan ook een stomer staan en als het product nog eens bij worden verwarmd is dan een stomer geen duur product voor een instelling die juist aan bezuiniging doet? Bij de plek waar ik 3x per week vertoef heet de stomer, magnetron. En vaak gaat de maaltijd tot 2x toe door dit stralingapparaat heen. Dan kan je met hele mooie linkjes aan komen zetten maar toch het is niet de werkelijkheid want op voedselgebied is er flink veel mis.

  17. Hij, mijn broer, heeft ook in het Lucas-ziekenhuis te A’dam als dieetkok gewerkt. Moest daar vele verschillende gerechten bereiden voor patienten met verschillende ‘aandoeningen’. En het laatste bejaarden-huis van mijn vader ben ik regelmatig in de keuken geweest waar alles echt zelf werdt bereid en vers! De keren dat misschien een magnetron wordt gebruikt is als de persoon in kwestie nog misschien wil eten maar door omstandigheden het eten koud geworden is.
   Nogamaals, er is nog nooit een kok gevonden die naar alle monden kookt. En ach, smaken verschillen…

  18. En trouwens die magnetrons zijn veel te arbeidsintensief in de wandelgangen van productie naar patient. Ik hoor mijn broer al lichtelijk vloeken bij de gedachten er alleen aan.

  19. Sorry hoor, maar tegenwoordig gaat dat echt wel anders…ik zie het ook echt werkelijk dagelijks in het ziekenhuis….het wordt voor het personeel gezien alleen maar makkelijker gemaakt en wordt aldaar niet direct meer zelf gekookt voor de patienten, hoor!!

  20. @ Odette

   Kom morgen nog maar eens kijken en ook voor as maandag. Dan mag je het zelf eens komen zien dat die feiten heel anders liggen dan wat jij mij wilt voorspiegelen. Grappig. 😉 dat je aan me twijfelt ineens…

   We zien het dagelijks gebeuren trouwens bij dialyse en op de verpleeg afdelingen.

  21. zo arbeidsintensief is dat tegenwoordig niet meer om een gemaakt prakkie op te warmen in een magnetron, nogmaals ik zie het met mijn eigen ogen in het ziekenhuis gebeuren hoe dat dagelijks wordt aangeleverd en wordt het door een voedingsassistente in de magnetron opgewarmd zelfs bv appelflapjes worden in de magnetron ff warm gemaakt voor de patienten.

  22. Het is altijd goed je eten te zegenen verhoogt enorm de energiewaarde.
   Een zegening van dankbaarheid.

  23. Janee wat kost jou inzegening en ben je dan ook oproep elke moment van de dag dat ik trek krijg ik een warme hap? 😉 Jou verschijning is net als een magnetron, ook zo doordringend mooi doorstralend waar van je geheel op temperatuur raakt…

  24. Kost helemaal niets Paul er ligt een enorme diepe kracht ontsloten van het Universum. Zegen je je eten vanuit dankbaarheid aan de bron die alles mogelijk maakt waardoor alles kan groeien ook al lijkt het soms het tegenovergestelde. Mens wees wijs!

  25. Bestraald eten praat je niet goed, wordt wel gedaan als je niet op je hoede bent. De wanpraktijken vieren gewoon hoogtij:
   “Ziekenhuizen gebruiken vrij veel doorstraalde voedingsmiddelen, maar de gemiddelde consument moet er niets van weten.”
   Bron: http://www.foodlog.nl/artikel/bestraald-eten-is-duurzamer/

   Dat alles vlekkeloos zou moeten gaan als wat goedgelovige hier willen aangeven zit blijkbaar toch heel anders in elkaar, het is ‘all want to know’.

  26. Wat ik bedoel te zeggen zit je in die omstandigheid dat je afhankelijk bent van dat soort voedsel zegen het met Liefde.

  27. Here, zegen dit patatje oorlog opdat het een patatje vrede mag worden.
   Kan me geen ruk verrotten dat het een gmo aardappel is gebakken in gmo vet met giftige pindasaus en eieren van stresskippen, gevoed met gmo mais en volgepropt met antibiotica, Here zegen deze maaltijd en het zal me wel bekomen.
   Fucking new-age bijgeloof zal menigeen nog zuur opbreken, de achterlijke arrogantie dat ze alles met hun gedachte kunnen veranderen. Ga lekker zo door, is de intentie wel zo goed of is het gewoon je kop zo diep mogelijk in het zand steken dat ie in China in een andermans reet naar boven komt?
   Here zegen deze comment.

  28. Waarom ik dit schreef heeft puur te maken omdat ik weet dat sommige mensen in zo een situatie zitten betrekking tot voedsel. De kracht die je in je hebt dan zegen je voedsel. Is een intentie van liefde

  29. Als een oester een zandkorrel binnen krijgt is dat een irritatie, hij maakt er parelmoer omheen om het minder te laten irriteren, dat wordt een parel. Gooi dat voor een zwijn, dat zal het zwijn niet boeien, het is niet bruikbaar. Het feit dat sommigen waarde hechten aan een parel is hun probleem, in wezen is het waardeloos, een afvalprodukt.
   Metafoor, die hele filosofie is afval voor wie rationeel denkt en zich niet met een kutverhaaltje in het riet wil laten sturen. Dood voedsel breng je niet tot leven met een schietgebedje. PUNT

  30. is ook een mysterie in de voedselketen een zandkorrel en een parel of ga je daaraan voorbij allebei even mooi.

  31. ik heb jaren geleden in een verpleegtehuis in de keuken gewerkt tijdens mijn studie om wat bij te verdienen. Daar werden de maaltijden in stoomovens bereid een goede oplossing voor een magnetron.

  1. Daar komt geen liefde meer aan te pas Paul. De passie van het te bereiden voedsel dat je jezelf eigen maakt om één met je te worden, is dan ver te zoeken. Behandel je voedsel met liefde en je zult versteld staan 🙂

  2. Heb je mijn eten wel eens geproeft wat puur met handige handen gemaakt is en met veelzorg en doordrenkt vol met liefde en aandacht is bereid?
   Kant en klare ping zaken binnen 3 1/2 minuut is niet zo leuk als uren keukenwerk van creatie wat in 5 minuten haastig naar binnen wordt geschoven door iedere aanwezige… Sommige mensen wil je best wel een snelle hap leveren omdat ze het gewoon niet waard zijn om uit gebreid voor te koken/bakken/braden or what ever. Ze lusten niet eens wat de boer niet kent.

  3. @ Odette

   Misschien is het net als met die magnetron graancirkel mogelijk door er onder een hart neer te leggen die liefde uitstraalt waardoor de maaltijd er stralend uit gaat zien. Of het daarna wel te eten is weet ik niet….
   (nooit geprobeerd overigens) :mrgreen:

 30. Levensgevaarlijk die straling! Ik zorg er daarom ook altijd voor dat mijn voedsel in het donker blijft liggen. Al die EM straling in het zonlicht (zou eigenlijk zonne-straling moeten heten) kan niet anders dan levensgevaarlijk zijn. Om dezelfde reden leef ik ook alleen maar ’s nachts en gebruik ik geen elektrische verlichting. Is allemaal straling!

 31. Vroeger hield ik de boot al af en wilde ik geen magnetron. Later wel, omdat ‘men’ beweerde dat dit helemaal geen kwaad kon. Nu heb ik toch mijn bedenkingen en spijt dat ik overstag ben gegaan. Ik kook steeds vaker op de ‘normale’ manier en heel af en toe gebruik ik even de magnetron. Maar af en toe is misschien al teveel! Ik vind het ernstig.

 32. Dit nu de wereld van Gog en Magog. Ze terroriseren de gezondheid van mensen om geld te verdienen. Dit zijn dezelfden wiens voorouders de wereld rondtrokken en mensen afslachtten in Azie, Afrika, de Amerika´s en alles van de lokale bevolking leegplunderden. En wanneer iemand de gevaren voor de mens wil aantonen wordt ie monddood gemaakt. Wat een vrijheid in de westerse wereld. Een land als Indonesie kan daar over mee praten.

 33. De magnetron is een onderdeel van de magnetronOVEN en is oorspronkelijk een onderdeel van radar installaties. Zie wikipedia bij magnetron, magnetronoven en radar.
  Hoeveel straling geven die radarinstallaties af? Worden de gewassen op het veld daardoor al aangetast?
  Ook WIFI zit op de frequentie van magnetron. Hoeveel gevaar geeft dat?

  1. Inductie heeft niet echt iets te maken met straling. Meer met veranderend magneetveld die stroom = hitte opwekken waardoor de pan heet wordt. Er komt dus geen straling bij vrij.

   Bovendien vind ik dit stuk over de magnetron nogal slecht onderbouwd, met slechte bronverwijzing en veel niet terugvindbare artikelen. Maargoed dat ben ik.

  1. Nee André, wat verwacht je ook. Ergste straling die er is, komt van ons zonnetje, en beide testplanten hebben in licht gestaan. Want in donker groeit niets. Dus zul je test in donker moeten doen om wel te kunnen reproduceren. (alleen de weggekwijnde plant bedoel ik dan)
   Ook een goeie reproductie kun je maken door één plantje te verzuipen van het water. Wel uitkijken dat je de keuze juist maakt, anders heb je een tegengestelde reproductie. “Bewijs” je zomaar dat magnetron gekookt het beste is.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.