Advertentie

Het 4 en 5 mei-ritueel..


 logo_nationaal_comite_4_5mei

x

x

Het 4 en 5 mei ritueel..

x

De BV Nederland en de geschonden democratische rechtstaat

2016 © Arend Zeevat /deze versie © WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat deelt zijn gevoelens omtrent 4 en 5 mei met je.
Arend Zeevat deelt zijn gevoelens omtrent 4 en 5 mei met je.

In naam is Nederland democratische rechtstaat, wat betekent dat er een grondwet is waarin de grondrechten van de inwoners zijn vastgelegd. Deze grondrechten zouden door een onafhankelijke rechterlijke macht gewaarborgd moeten worden. Dat het begrip onafhankelijke rechterlijke macht een farce is, is in de afgelopen decennia van klassenjustitie meer dan genoeg bewezen. Het beschrijven van het democratische gehalte heeft verder niet veel woorden nodig, wanneer we het referendum over de Europese Grondwet in 2005 en vele andere zaken bekijken.

In essentie is Nederland een constitutionele monarchie, wat inhoudt dat de koning(in) het staatshoofd is. De macht van dat staatshoofd is grondwetsmatig vastgelegd, maar het is natuurlijk altijd de vraag, of dat staatshoofd daar ook maar enige maling aan heeft, gezien bijvoorbeeld de enorme belangenverstrengeling van het Koninklijk Huis met het bedrijfsleven..

“Het is toch evident dat het Koninklijk Huis een dikke vinger in het Nederlandse bedrijfsleven heeft. Shell, Unilever, Philips, Fokker, Hoogovens, KLM, Sphinx, ABN Amro, De Schelde, de Twentse textielindustrie: aan alle kleeft een Oranje-etiket.” Bron

Dus met recht kunnen we spreken over de BV Nederland, waarin het Koninklijk Huis en diverse topmanagers uit het bedrijfsleven deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Hieruit kunnen we ook opmaken dat in deze staatsinrichting steeds een kiem van fascisme aanwezig is en altijd al is geweest. Voor de term fascisme zijn verschillende definities. Voor mij is het belangrijkste aspect ervan, dat er een totale belangenverstrengeling is tussen staat, bedrijfsleven en de rechterlijke macht. Dit kan zich op verschillende manieren uiten, namelijk op een heel openlijk dictatoriale manier of op een meer verhullende zachte manier.

Zij die binnen een dergelijk maatschappelijke structuur een plek willen verkrijgen of behouden, zullen hun ziel aan de duivel moeten verkopen, het sociaal-menselijke in zichzelf moeten onderdrukken en uiteindelijk uitroeien. Daarom is zelfreflectie op het eigen functioneren, van hen die binnen het systeem een bepaalde positie hebben verkregen, compleet afwezig. Voor hen is het absoluut noodzakelijk om een blindheid te ontwikkelen voor de gevolgen van hun handelen voor anderen en slechts alleen de regels en wetten uit te voeren en/of te handhaven.

Dit maakt ieder op deze wijze vormgegeven maatschappelijk systeem per definitie tot een op psychopathie gebaseerde dictatuur. Waarvan er dus de zachte en harde varianten zijn. Alle varianten zijn gebaseerd op leugens en misleidende propaganda, om het menselijk denken, voelen en willen in een te controleren richting te kunnen manipuleren. De zachte varianten van de dictatuur, waar wij in het westen in leven, spelen in op fundamentele menselijke behoeften door ze de illusie van vrijheid van keuze, zekerheid en veiligheid voor te toveren.

vote consume and shut upDe verwording van deze democratische waarden..
Maar koppelen deze veelal op subtiele wijze aan een materialistisch en vooral egocentrisch georiënteerde vervulling ervan. Ze maken mensen blind voor dat wat ze er voor moeten prijsgeven, namelijk hun intrinsieke zelfbeschikkingsrecht. De harde dictatoriale varianten werken in hun fascistoïde uitingsvormen met regelrechte intimidatie, om zo door middel van angst de menselijke ziel te kunnen manipuleren en controleren.

Alle dictatoriale uitingsvormen kunnen alleen bestaan bij de gratie van narcistische en psychopathische persoonlijkheidskenmerken in verschillende gradaties in alle maatschappelijke geledingen. We zien in onze tijd een ineenschuiven van de verschillende dictatoriale vormen. De westers zachte vorm, met het liberalistisch kapitalisme als basis, beweegt zich nu in de richting van de hardere vorm van het socialisme/communisme. In de kiem was dat communisme op subtiel verhulde wijze al aanwezig.

Want de zogenaamde democratische staten in het westen zijn vanaf het begin gebaseerd op een door de bankiers – middels de door hen beheerde centrale banken – geleide centrale planeconomie. De hardere dictatoriale vorm van het staatskapitalisme in het voormalig communistisch Rusland en China zijn in de afgelopen decennia opgeschoven in de richting van de zachtere liberalistische variant.

Gewetenloos narcisme en psychopathie in extreme vorm zijn de kenmerken van de hoogste politieke leiders en de hen financierende bankierselite. Narcisme en psychopathie treden in veel grotere mate in verschillende maatschappelijke lagen op, dan men zou denken. In dit verband kan ik het boek ‘Destructieve relaties op de schop’ van Jan Storms van harte aanbevelen om eens te lezen.

banner-argusoogorg-450x71Ook kan ik u aanbevelen om het radio-interview dat ik met hem heb gehad op Argusoog Radio eens na te beluisteren. Anno 2016 is echter de bewust geschapen escalatie tussen het westen enerzijds en Rusland en China anderzijds, zelfs met het psychiatrische etiket psychopathisch gedrag niet meer te verklaren. Deze lijkt in de richting van een al lang geplande derde globale oorlog te gaan. Dit gedrag duidt eerder op een demonische bezetenheid.

Die bezetenheid heeft in de afgelopen eeuwen geleid tot een immens bloedvergieten, waarbij de 20ste eeuw de kroon spande. In die eeuw werden er twee wereldoorlogen uitgevochten, met tientallen miljoenen dodelijke slachtoffers als gevolg. Beide wereldoorlogen hebben een zeer grote impact gehad op de mensheid en hebben door haar psychologische gevolgen generaties lang tot op de dag vandaag een grote invloed uitgeoefend.

Vanwege de enorme emotionele beladenheid, die met name rond de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd, is het heel lastig om daar op een vrije en vooral zo objectief mogelijke manier naar te kijken, laat staan over te spreken of schrijven. Het geplande eind van de Tweede Wereldoorlog is de inleiding geweest tot een herdenkingscultus, die in veel Europese landen jaarlijks in stand wordt gehouden. Het geplande begin van diezelfde oorlog wordt vanzelfsprekend niet gevierd. In Nederland zijn 4 en 5 mei onlosmakelijk verbonden met deze herdenkingscultus.

Bevrijdingsdag 5 mei
Ieder jaar op 5 mei worden we weer onmiskenbaar geconfronteerd met de zogenaamde bevrijding, die er 71 jaar geleden zou hebben plaatsgevonden. Toen was Nederland officieel bevrijd van het juk van de Nazi’s. Twee dagen later, op 7 mei 1945, ondertekende de militaire top van Nazi-Duitsland officieel haar onderwerping aan de in de London City gehuisveste bankierselite van de Rothschilds, die de oorlogsmachinerie ten eigen voordele voor een aantal jaren weer flink had doen draaien.

Hitler overleefde in Argentinië
Het uitmuntende boek over de oversteek van Hitler naar Argentinië is te koop in onze bookshop. (klik op cover)

Zo werd Duitsland en haar bevolking voor de tweede maal in 26 jaar het slachtoffer van deze criminele bankierselite en haar multinationale vazallen, die rücksichtslos miljoenen mensenzielen naar de eeuwige jachtvelden hielpen. Tijdens WOI 1914-1918 waren dat er 20 miljoen en tijdens WOII 1939-1945 55 miljoen. Het gehele Europese continent was sociaal, economisch en infrastructureel verwoest.

Na  afloop van de oorlog werd gebruik gemaakt van de bevrijdingsroes bij bevolkingen, om de leugenmachine betreffende Hitler’s zelfmoord op 30 april 1945 volop in werking te stellen.  Het was een absoluut geheim dat hij samen met zijn liefje Eva Braun in een onderzeeër naar Argentinië wist te vluchten, waar hij nog lang en gelukkig leefde.

Door de gepleegde verwoesting van Europa konden de aan de banken gelieerde bedrijven weer meer winsten maken met de wederopbouw, onder andere met de Marshallhulp vanuit diezelfde bankierselite in de VS. Men wilde ook de bevolking van Europa, door “the American way of life” te propageren ten behoeve en voordele van het Amerikaans en multinationaal bedrijfsleven, van een grenzeloos consumentisme laten proeven. Direct na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd alles in het werk gesteld om de Amerikaanse materialistisch consumptief georiënteerde ‘cultuur’ ­te propageren.

Marshall-hulp, de schone schijn..
De ogenschijnlijk altruïsti­sche Marshallhulp werd ingezet om het ver­woeste Duitsland te helpen opbou­wen, de levensstandaard al­daar te verhogen en het consumentisme en materialisme te bevorderen. Zodat men zich vooral met aardse zaken bezig zou gaan houden en geen onderzoek zou doen naar de ontstaansachtergronden van de sociale ramp waar het Duitse volk, Midden-Europa en eigenlijk geheel Europa door was getroffen.

Men zou zich niet moeten gaan bekommeren om de diepgang van het leven en werkelijke vrijheid, want er moest in het kader van de wederopbouw en het vergroten van de welvaart vooral hard gewekt worden. Geef de mensen brood, spelen en een economisch gerichte levensnoodzaak, dan houden ze zich rustig. Er was dus heel veel dat moet, waardoor mensen geen gelegenheid en tijd zouden hebben om zichzelf en elkaar werkelijk te ont-moeten.

Wat in het midden van Duitsland tot een sociaal menselijke ont-moeting van Oost en West had kunnen worden, werd door de al eerder ontstane anders geaarde communistische invloedssfeer in Oost-Europa onmogelijk gemaakt en ontaardde in een tegenstelling tussen kunstmatig geschapen militair/economische machtsblokken. Bedenk bij dit alles, dat zowel het Angelsaksische Westen onder aanvoering van de Verenigde Staten, als het Sovjet-communistische Oosten door hetzelfde Angelsaksische bankierskartel is gefinancierd.

Fabian Society
Onderzoek in dit kader ook eens de rol van de Engelse Fabian Society, die als bakermat fungeerde voor zowel het westers liberalisme als het oosters communisme. Hieronder een afbeelding van de Fabian Window, een glas in loodraam dat in de London School of Economics hangt. De beeldtaal van het raam is overduidelijk. Bovenaan in het raam staat de tekst: “Remould it to the hearts desire”. In de daaronder afgebeelde smidse wordt door twee mannen dan ook hard gewekt aan het herscheppen van de aarde naar de wensen van de heersers.

fabianwindow_large1

De twee mannen staan voor het socialisme (de rood geklede) en het kapitalisme (de groene). Opvallend is dat beide mannen schoeisel dragen in de kledijkleur van de ander. Waaruit opgemaakt zou kunnen worden dat beiden met elkaar verbonden zijn bij het bewerken van de op het aambeeld liggende aardbol. Daarboven is het wapen van de Fabian Society, waarop een wolf is schaapskleren is afgebeeld. Wat in de smidse aan werkzaamheden openlijk wordt getoond, is op het geopolitieke schaakbord vertaald in een dialectische tegenstelling.

De bolsjewistische revolutie had sinds 1917 de weg geëffend voor het scheppen van de dialectische probleemstelling van kapitalisme versus socialisme/communisme. Er moest een ‘nieuwe’ en vooral grootschalige economie opgebouwd worden, die later de basis zou kunnen vormen voor de Amerikaanse op de petrodollar gefundeerde wereldhegemonie. Het Pax Americana moest het daarvoor heersende Pax  Britannica gaan vervangen. Deze agenda was een onderdeel van de nog veel grotere en voor velen verborgen agenda, die de wereldelite voor de mensheid in petto heeft.

Hoe vergelijkbaar zijn de ontwikkelingen van fascisme in het Duitsland van de jaren 1930 met de huidige 'onderdrukking' van vrijheden, bijv. in de VS..?
Hoe vergelijkbaar zijn de ontwikkelingen van fascisme in het Duitsland van de jaren 1930 met de huidige ‘onderdrukking’ van vrijheden, bijv. in de VS..?

Het Duitse volk werd na WOII voor decennia met een collectief schuldgevoel opgezadeld, waar vele naoorlogse generaties mee hebben moeten worstelen om zich er vrij van te maken. Stelt u zich eens voor dat de volkeren, wiens leiders een aandeel hadden in massaslachtingen waar dan ook ter wereld, daar lange tijd collectief verantwoordelijk voor zouden worden gesteld, dan zijn er vele westerse volkeren die nog tot ver in de toekomst met een schuldcomplex hebben te worstelen. In iedere oorlog of massaslachting is juist de eigen bevolking het slachtoffer van misleiding en manipulatie, vaak met gewelddadige middelen.

De twee wereldoorlogen hadden in de eerste helft van de 20ste eeuw Europa klaar gemaakt voor een kunstmatige scheiding tussen de bevolkingen van West- en Oost-Europa, om zo een collectieve angstpsychose ten aanzien van een nucleaire oorlog onder de Europese bevolking te doen ontstaan. Een angst die na 1989 in slaap werd gesust door de glasnost en perestrojka, die Michael Gorbachev als de laatste president van de Sovjet Unie doorvoerde, om de USSR te helpen ontmantelen. Door de ontwikkelingen sinds de hereniging van de Krim met de Russische Federatie, is de collectieve  angstpsychose betreffende een nucleaire holocaust weer volop nieuw leven ingeblazen.

Dodenherdenking 4 mei
Maar voordat er op 5 mei de ’bevrijding’ gevierd mag worden, moet er op de avond van de 4e mei eerst nog getreurd worden over hen die geslacht en geofferd zijn. Dit herdenkingsritueel heeft een interessante geschiedenis van inmiddels ook 71 jaar. De eerste herdenking vond bijna direct na het beëindigen van WOII op 9 mei 1945 plaats, tijdens een viering op de Dam in Amsterdam. Op die Dam zou later een ook met een bizarre historie beladen Nationaal Monument verschijnen, waar ieder jaar volgens een strak en vooral star schema het herdenkingsritueel wordt afgewerkt.

Tot 1961 werden alleen de Nederlandse geslachte offers tijdens WOII herdacht. Daarna werd het criterium voor de te herdenken slachtoffers verruimd, zoals die van de politionele acties in Indonesië.  Waarbij alleen de gesneuvelde Nederlandse militairen worden herdacht, die daar evenwel ook vele offers geslacht hadden onder de Indonesische bevolking.

koloniale oorlog coverOmwille van propagandadoeleinden wordt er zowel van de Nederlandse als de Indonesische kant gegoocheld met cijfers. Ik ben van de Indonesische kant getallen tegengekomen van 30.000 en 100.000. Terwijl de Nederlandse geschiedschrijving het bij ettelijke tienduizenden houdt. Sinds het Nederlandse leger zich in NAVO-verband ook meer bezig is gaan houden met de zeer misleidend genoemde vredesoperaties, worden ook de in dat kader gesneuvelde Nederlandse militairen herdacht.

Het herdenken van slachtoffers van oorlogsgeweld gaat veelal gepaard met de aanwezigheid van veel militaire uniformen. Zij moeten als vertegenwoordigers van het oorlogvoerende militaire apparaat nu eenmaal als toonbeeld neergezet worden voor de zogenaamde helden die bereidt zijn om hun leven te geven voor volk en vaderland. Op mij komt het over als een psychologische indoctrinatie van het gegeven dat er zonder het militair industrieel complex nu eenmaal geen vrede te bereiken is.

Dit is natuurlijk een beeldvorming geheel volgens het Orwelliaanse new speak concept, dat vrede oorlog is en dat die vrede dus ook door de vertegenwoordigers van de oorlog, het militair-industrieel complex, bevochten moet worden. Hier kun je een wereldwijd overzicht zien van het aantal geslachte offers vanaf 1860 tot en met 2015. Slechts een fractie van dat aantal voor Volk, Vaderland, Blut und Boden, banken en multinationals gesneuvelden wordt dus maar werkelijk herdacht.

Het nieuwe boek over Bernard lijkt de ban te breken.
Het spraakmakende boek over prins Bernard.

4 en 5 mei onlosmakelijk met elkaar verweven
De herdenking en viering van 4 en 5 mei zijn in Nederland met Koninklijke goedkeuring op geïnstitutionaliseerde wijze vormgegeven. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is in 1987 bij koninklijk besluit ingesteld. Voor dat jaar bestonden er voor 4 mei en 5 mei aparte organisaties. Hieruit valt op te maken dat het Koninklijk Huis er baat bij heeft dat deze rituelen op een starre rigide wijze in stand worden gehouden.

Zij hebben immers vooral bij de dodenherdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam een rituele functie te vervullen, als eenheid biedend symbool voor het rouwende Nederlandse volk. Daarbij mocht Prins Bilderberg/Lockheed/Bernhard zich een aantal jaren in zijn officiële uniform van bevelhebber van de toenmalige Binnenlandse Strijdkrachten laten zien.

Willem Alexander mocht zich daarna ook in een uniform van de oorlogsmachine laten zien. Zijn vrouw en inmiddels tot ongekroonde koningin benoemde Maxima, liet bij de herdenking op 4 mei 2010 haar liefdevolle kant voor het Nederlandse volk zien. Tijdens haar vlucht vanaf het Nationaal Monument naar het Paleis op diezelfde Dam, naar aanleiding van de paniek die er ontstond door toedoen van de Damschreeuwer, duwde zij heel bewust een kind dat haar voor de voeten liep nogal grof opzij. Kijk maar eens naar het YouTubefilmpje hieronder.

Ja, zij heeft de liefde voor het volk immers goed geleerd van haar vader Jorge Zorregieta, die in dienst stond van het Argentijns militair regime van Videla. Tijdens dat regime werden  revolutionaire volkse mensen boven zee uit vliegtuigen geduwd. Die vertoning van Maxima was voor mij het toonbeeld van iemand die onder stress haar sociaal gelikte masker laat vallen en haar ware gezicht laat zien.

Nederland-Argentinië
De band tussen Bernhard met zijn NSDAP-achtergrond en de Argentijnse Zorregiéta-familie was al tijdens WOII gelegd. Bernhard reisde wel vaker naar Argentinië om zogezegd de Nederlandse handelsbelangen daar te behartigen. Hij heeft toen onder andere de grootvader van Maxima ontmoet.  Waarschijnlijk heeft hij daar toen ook al de contacten gelegd om zijn nazistische vriendjes na het beëindigen van de oorlog daar te kunnen helpen huisvesten.

Uit dit filmpje van Netwerk blijkt dat direct na de oorlog de KLM, waar Bernhard een bestuurlijke rol als commissaris speelde, actief bij heeft gedragen aan de vlucht van nazi’s via Zwitserland naar Argentinië. Een beetje zoekwerk op het internet levert een schat aan informatie hierover op. De rol van Bernhard voor, tijdens en na WOII was op zijn zachtst gezegd dus nogal dubieus. Zo is er ook het verhaal van de Stadhoudersbrief.

“Bernhard zou daarin aan Hitler hebben voorgesteld dat hij (Bernhard dus) leiding zou geven aan een militaire staf en in het gareel zou lopen met de wensen van Hitler. Voorwaarde was echter wel dat de bezetter zijn troepen terug zou trekken. In feite strookt dit exact met wat Koningin Wilhelmina in haar rede van 2 september in het volgende jaar uitsprak.

Saillant detail is dat begin 1943 (precies tussen de vermeende brief van Bernhard en de omstreden toespraak van Wilhelmina in) de Nederlandse regering in ballingschap en het Koningshuis ervan overttuigd waren dat de bevrijding van Europa aanstaande was. In januari 1943 stelde de regering Gerbrandy het Londense Bureau voor Gezag over Nederland in. Negen maanden eerder zou Bernhard dus de Stadhoudersbrief hebben geschreven en negen maanden na de installering sprak Wilhelmina haar opmerkelijke rede uit.” Bron

Dictator Videla en Maxima's vader Jorge Zorregiéta
Dictator Videla en Maxima’s vader Jorge Zorregiéta

Argentinië heeft een nogal dictatoriaal fascistisch verleden, waar de vader van Maxima deel vanuit heeft gemaakt.

Videla en Jorge Zorregiéta
Bernhard heeft in het Nederlands koningshuis een extra fascistoïde tendens binnen gebracht, evenals zijn schoonzoon Claus, door hun banden met de Nazi’s. Voorafgaand aan het huwelijk van Juliana en Bernhard op 7 januari 1937 werd er op 5 januari een galaconcert gegeven, waar veel Duitse gasten bij aanwezig waren. Het werd een nogal politiek geladen avond. Tijdens het spelen van die muziekstukken lieten de aanwezige Duitse gasten hun nazisympathieën onverhuld blijken, getuige de volgende foto’s.

Hitlergroet Bernard Juliana feest“Op een koninklijke gala-avond ter gelegenheid van het huwelijk in het Haagse Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen werden ‘Deutschland, Deutschland uber alles’ en het nazistische ‘Horst Wessel’ lied gespeeld. De Nederlandse autoriteiten hadden die avond liever een ander stuk gehoord, maar door Duitse druk werd hier van afgezien. Duitsland was verontwaardigd over de anti-Duitse sentimenten die in Nederland oplaaiden. Zo werden in Nederland wonende Duitsers, die de hakenkruisvlag hadden buiten gehangen ter gelegenheid van het huwelijk, belaagd.

De stukken werden dus gespeeld om de machtige Duitse buurman niet voor het hoofd te stoten. De dirigent en een deel van het orkest weigerden te spelen. Hun plaats werd ingenomen door de dirigent en leden van de Koninklijke Militaire Kapel. Het huwelijk op 7 januari 1937 verliep zonder incidenten.” (Bron)

John_Frost_Brug_(Arnhem)_02Herdenkingsfarce..
Na mijn terugkomst uit India en door het reizen een heel andere blik op de wereld te hebben gekregen, voelde ik mei 1984 een enorme weerstand bij de confrontatie met de hypocrisie en farce van de 4/5 mei rituelen. De voor mij inhoudsloze vorm die deze rituelen decennia achter elkaar lieten zien, terwijl het slachten en offeren gewoon is doorgegaan, vond ik en vind ik nog steeds een trieste confrontatie met het gebrek aan moreel leervermogen van het grootste deel der mensheid

De aanleiding tot het schrijven van dit artikel was voor mij het zien van de 50ste herdenking van de zogenaamde bevrijding op 8 mei 1995. Er werd toen in Arnhem aan de voet van de John Frostbrug,  de brug waar de slag om Arnhem (Operatie Market Garden) voor werd gevochten, een spectaculair ‘vrijheidsfestival’ gehouden. Het was bijzonder groots opgezet met een keur aan bekende internationale muzikanten, zoals Joe Cocker, Alan Parsons met Candy Dulfer, UB40 en vele anderen.

Het festival droeg de naam World Liberty Concert. Het concert duurde circa 2 uur, werd door 85.000 mensen bezocht en werd in 45 landen uitgezonden, waarvan in 31 live. Tijdens de introductie werd er de ‘bevrijdingsfeer’ opgeroepen door tanks over de sfeervol verlichte brug te laten rijden. Het gehele concert is in de filmregistratie hieronder te zien. Wat verder opviel aan die film was, dat er op een gegeven moment een stel militairen het podium opkwamen en voor de spelende muziek met hun wapens in de lucht vuurden.

Tussen de optredens werd het geheel van een historisch commentaar voorzien  door de vaderlijke en geruststellende stem van de Amerikaanse voormalige nieuwsman Walter Cronkite. Hij deed verslag van wat er in september 1944 tijdens die hopeloos door de Geallieerden verloren slag was gebeurd. Verder gaf hij nog een overzicht van hetgeen er daarna op wereldpolitiek vlak gebeurd is met betrekking tot de Verenigde Naties, waar onze hoop op gevestigd zou moeten zijn, met name de Unesco.

Wat mij opnieuw bevreemde, zoals ik hiervoor ook al beschreef, was de verheerlijking van alles dat met oorlogssymboliek te maken heeft, zoals uniformen en militair materieel. Dit bevreemdt mij des te meer daar inmiddels overduidelijk bekend en bewezen is, dat die slag om Arnhem van binnenuit verraden is, zodat deze wel verloren moest worden. Eén van de medewerkers van Prins Bernhard, Christiaan Lindemans alias King Kong, zou als dubbelspion cruciale informatie betreffende de landingsoperatie van de geallieerden bij Arnhem aan de Duitsers hebben doorgegeven

“Omdat Bernhard een gruwelijke hekel aan de Russen én aan Montgomery had zou hij de informatie die hij van de Binnenlandse Strijdkrachten rond Arnhem gekregen had gedeeld hebben met Lindemans, die speelde de rol van dubbelspion en briefde de belangrijke strategische informatie over aan de Duitsers die vervolgens twee pantserdivisies richting Arnhem stuurden. Vast staat dat deze actie voortkwam uit verraad en dat het de Duitsers maanden respijt heeft gegeven.´ Bron

Maar de verloren slag om Arnhem heeft een nog veel diepere en duisterder achtergrond. Zo vertelde voormalig collega bij Argusoog Radio, Rob, in mijn radioprogramma eens over zijn onderzoek naar Operation Market Garden. Hij woont in Oosterbeek bij Arnhem. Deze plaats is om twee redenen belangrijk in verband met de slag om Arnhem. Ten eerste was voor die veldslag in het Oosterbeekse Hotel Hartenstein het voor de verdediging van die regio verantwoordelijke Duitse legerhoofdkwartier gevestigd.

Beatrix lijkt een metamorphose te hebben ondergaan als ze de Bilderbergbijeenkomsten bezoekt. Niet zo vreemd als je de reikwijdte van dit artikel beschouwt.
Beatrix lijkt een metamorphose te hebben ondergaan als ze de Bilderbergbijeenkomsten bezoekt. Kennelijk nam ze de taken van haar vader bijzonder goed over..

Van Operation Market Garden naar de Bilderberggroep..
Tijdens Operatie Market Garden verdreven de Engelsen de Duitsers uit het hotel en maakten het tot hun eigen hoofdkwartier. Dit was echter maar tijdelijk, daar de slag om Arnhem een waar slachtveld werd voor de geallieerde troepen, die deze slag dus smadelijk verloren. De tweede reden voor het belang van Oosterbeek is, dat in 1954 Prins Bernhard in samenwerking met de CIA in hotel Bilderberg te Oosterbeek een start maakte met de Bilderberggroep.

Die daarna jaarlijks hun conferenties zouden houden in zwaar beveiligde resorts en conferentieoorden. Aanvankelijk in het diepste geheim, maar de laatste jaren in aan intensiteit toenemende spotlights. Het is gebleken dat de CIA ook een drijvende kracht ie geweest achter het ontstaan van de Europese Unie.

Rob vertelde in die uitzending, dat hij de geschiedenis van zijn woonplaats uitvoerig had bestudeerd en daar zijn eigen samenhang in gevonden had. Volgens zijn inzicht was het mislukken van Operatie Market Garden bewust gepland was om juist in die regio, die waarschijnlijk een bepaalde energetische kracht heeft, een bloedoffer te kunnen brengen. Dit zou volgens hem op energetisch niveau de mogelijkheid hebben geschapen om tijdens de eerste Bilderberg-conferentie het lot van Europa definitief te bezegelen, door aldaar de fundamenten te leggen voor een toekomstig ‘verenigd Europa’ in de vorm van de EU.

bilderberg1

Zelfs de naamgeving van de militaire operatie, ‘Market Garden’, zou kunnen verwijzen nar de gemeenschappelijke markt die er door het ontstaan van de EU binnen West-Europa ontstaan is. Ogenschijnlijk heeft Prins Bernhard, in ieder geval indirect, een rol gespeeld bij het verliezen van de Slag om Arnhem. Tevens sprak Rob over het omstreden oorlogsmonument, dat in Oosterbeek is verschenen. Het bestaat uit een obelisk met op de top de Babylonische koningin Semiramis. Wie enigszins thuis is in het occultisme weet dat de symboliek uit de Babylonische en Egyptische tijd voornamelijk gebruikt wordt door de Illuminati/Vrijmetselaars. Het monument is door inmenging van de rijksoverheid ontstaan. Hieronder enige achtergrondinformatie over Semiramis.

“Semiramis was de grondlegger van een valse religie, die gericht was op het ondersteunen van hun (koning Nimrod’s  en haar, AZ) heerschappij en natuurlijk viel haar suggestie in vruchtbare aarde. De godsdienst die ze uitvonden was voornamelijk gebaseerd op een verbastering van de oer-astronomie, zoals die was geformuleerd door Noach’s rechtvaardige voorouders, vóór de zondvloed. In het origineel werd in dit systeem door middel van sterrenbeelden het verhaal van Satan’s opstand en de oorlog in de hemelen afgebeeld, met als gevolg de ontwrichting van de mensheid, de val van Adam en Eva, de belofte van de Ene die komen zou en die zou lijden en sterven om de mens te verlossen van de vloek der erfzonde, om vervolgens te worden geïnstalleerd als de Heer der Schepping, die zou bewerkstelligen dat de kosmos – door hem gereinigd van het Kwaad – weer aan God zou toebehoren.

SemiramisDeze eeuwige waarheden werden gecorrumpeerd door haar (Semiramis, AZ) (veeleer heel duidelijk door het boze dat haar controleerde) in een mythische cyclus, waarin de grote draak wordt afgeschilderd als de rechtmatige heer van het universum, wier troon tijdelijk is toegeëigend door degene die wij kunnen herkennen als de God van de Bijbel.

De slang creëert de mens in zijn huidige ellendige staat, maar belooft dat een kind op een dag – geboren uit een goddelijke moeder, wiens kind God zou verdringen – tot een god zelf wordt, die de heerschappij over de aarde terug zal geven aan de slang. Deze fabels waren gebaseerd op het toen alom bekende verhaal van de sterrenbeelden en onder het mom van het openbaren van verborgen esoterische kennis.

Hoewel deze esoterie het tweede element in de ‘Semiramis-cultus’ was, maskeerde het alleen het werkelijke doel, hetgeen de verering van de ‘hemelse heerscharen’ inhield, die in de Bijbel overeenkomt met Satan’s leger van gevallen engelen. Satan was best bereid om aanbidding te ontvangen ‘bij volmacht’, vandaar dat het derde belangrijke element van de mysteriereligie bestond uit de keizeraanbidding. Deze religie werd gepropageerd door een hiërarchie van priesters en priesteressen, aan wie de taak was toebedeeld van het in het algemeen inwijden van de bevolking in haar oplopende gradaties van openbaring, culminerend op het hoogste niveau in zowel de directe verering van Satan als een demonische bezetenheid.” (Vrij vertaald door AZ) Bron

En niet alleen in Europees politiek verband komen ex-Nazi's aan het bewind. Wat te denken van dit bericht..
En niet alleen in Europees politiek verband komen ex-Nazi’s aan het bewind. Wat te denken van dit bericht.. We spreken over 1955

Het bovenstaande citaat is bijzonder veelzeggend met betrekking tot de Luciferische vereringcultus die de heersende elite praktiseert en die samenhangt met hun voorliefde voor oude en vooral in onze tijd niet meer passende mystiek en magie. De uit de eerste Bilderbergconferentie voortkomende EU, een landenorganisatie die op het Nazisme is gebaseerd, is het dictatoriale uitvloeisel van het herscheppen van de aarde naar de wensen van de heersers.

Dr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki en August Kowalczyck hebben gezamenlijk een boek uitgegeven, The Nazi roots of the ‘Brussels EU, waarin zij de nazistische wortels van de EU blootleggen. Uit het opleggen van de door het militair industrieelcomplex en internationaal bedrijfsleven bepaalde regelgevingen, blijkt overduidelijk dat de EU een dictatoriale organisatie is, die voor de democratische vorm het krachteloze Europees Parlement gedoogd.

Slotvragen
Men kan zich naar aanleiding van al het bovenbenoemde afvragen wat er nu in godsnaam op 4 mei herdacht wordt en op 5 mei gevierd wordt. Waarom is men zo selectief in het herdenken van geslachte offers? Welke vrijheid wordt gevierd? Waarom wordt bevrijding altijd weer in verband gebracht met militarisme, door het tijdens vieringen te verheerlijken? Wat is werkelijke bevrijding en vrijheid? Moeten wij de vrijheid nog wel in de buitenwereld zoeken, die vol misleiding en manipulatie is? Ligt de ware vrijheid niet in ons eigen hart besloten? In hoeverre liggen vrijheid en liefde in elkaars verlengde?

De kunst van het leven is het leven als een bevrijdende liefdeskunst te zien!

Arend Zeevat

 

157 gedachten over “Het 4 en 5 mei-ritueel..

 1. Herdenken.
  Het is heel erg dat zoveel mensen de dood zijn ingejaagd door de heersende elite, welke oa WW2 hebben gefinancierd. Voor veel mensen is het onduidelijk wat de elite allemaal had bekokstooft en nog steeds bekokstooft. Herdenken is voor mij niets anders dan het in stand houden van de elitaire leugen.

  Bevrijding.
  Zijn we wel bevrijd in 1945????
  Nee!!!!
  Onttroonde Wilhelmina en consorten hebben gewoon een stille staatgreep gepleegd en heeft onrechtmatig op de troon gezeten als burger. Een volksraadpleging in de wind geslagen.
  Feitelijk gaat dit Oranje sprookje door wat eigenlijk al in 1890 na de dood van Willen III ophield te bestaan. Dat de zogenaamde Oranjes niet willen meewerken aan een DNA onderzoek moet al genoeg zeggen.
  Leven we nu in een democratie of een monarchistische dictatuur van een paar individuen die hun afkomst niet bekend willen maken. Oh ja ze zijn natuurlijk onschendbaar. Wat een flauwe kul. Ieder mens is onschendbaar zolang je niet als “persoon” te boek staat.

  Vergeet hier even de uitspraak niet van de Belgische Koning;
  Wij zijn meer Oranje dan het Nederlandse Koningshuis.

  Herdenken prima, maar niet de opgelegde farce media en staat.

  1. Wat ons geleerd is ‘de bevrijding’ te noemen, was slechts een regimewissel.

  2. Voor mij als klein jongetje was het een echte bevrijding, de eerste snee Zweeds witte brood met boter zal ik nooit vergeten, geen luchtafweer geschut meer s’nachts, of het overvliegen van half brandende Engelse vliegtuigen meer op weg naar school, en dan ja het was anders, het duurde eventjes dat wel, voor ik echte schoenen kreeg, en mijn klompen uit kon doen, en onze terug keer naar Amsterdam !

 2. Alhoewel ik een Arend Zeevat zeer hoog acht stel ik een aantal vraagtekens bij dit relaas, vooral de gepropagandeerde theorieën rondom Adolf Hitler.

  Mijns inziens is David Irving één van de grootste autoriteiten op het gebied van W.O.II en wanneer ik een (zo goed mogelijk) objectief beeld probeer te krijgen van gebeurtenissen of personen uit die tijd is dit één van de eerste bronnen die ik aanspreek. Deze man heeft tientallen jaren zélf onderzoek gedaan en hij heeft allerlei bewijzen op tafel gekregen die al lang verloren waren gewaand. Hij heeft zelfs zijn reputatie op het spel gezet en wordt (met name door de joodse gemeenschap) verguisd omdat hij niet uitgaat van verhalen, maar onomstotelijk bewijs verzamelt uit archieven over de hele wereld.

  Hij was ook de eerste die liet zien (middels het boek The destruction of Dresden) dat de geallieerden door middel van terreurbombardementen miljoenen vrouwen, kinderen, ouderen en tewerkgestelden hebben vermoord in verschrikkelijke inferno’s. Hij stelt vragen bij de holocaust die in mijn ogen niet meer dan terecht zijn, maar wat hem volgens velen tot een holocaust ontkenner maakt. Wanneer zelfs bij wet is verboden ook maar één kritische vraag te stellen GA IK HET JUIST DOEN!

  Volgens David Irving heeft Adolf Hitler wel degelijk zelfmoord gepleegd in de bunker in Berlijn op 30 april 1945.
  https://justice4germans.com/2013/06/17/debunking-the-hitler-escaped-myths-forensic-evidence-trumps-rumours-theories-and-romantic-tales/
  http://www.fpp.co.uk/Hitler/docs/FBIfile220399.html

  En wanneer iemand zich de beelden van de vernederingen van Sadam Hoessein of Quadaffi voor de geest kan halen….is dit heel goed te begrijpen.
  Een ander hardnekkig verhaal is dat Hitler een zionist zou zijn of dat hij een bastaard kind van de Rothschilds zou zijn. Zijn grootmoeder zou als huishoudster hebben gewerkt bij de Rothschilds. Deze tekst komt uit een boek van Hans Jurgen Koehler, getiteld “Inside The Gestapo”, 1940. Of dit waar is kan ik niet zeggen, maar dit is de ENIGE bron die sindsdien miljoen keren is herhaald. Er is zeer veer desinfo te vinden… David Irving heeft echter nooit een document kunnen vinden, noch een persoon geïnterviewd die deze bewering zou kunnen staven.

  David Irving en M.S. King vinden het beiden propaganda. http://www.tomatobubble.com/id956.html
  https://justice4germans.com/2012/10/13/hitler-was-a-jew-a-rothschild-really/
  Tot slot: een beeld van de Wannsee conventie, waar de vernietiging van het joodse ras in Europa zou zijn begonnen. Het gaat hier om een rechtszaak tussen Irving en Evans. Deze conventie werd door Zionisten gebruikt om te bewijzen dat de Duitsers wel degelijk praatten over vernietiging. Irving liet zien dat het een foute vertaling naar het Engels was. http://vho.org/tr/2002/4/tr13evans2.html

  1. Er is op zijn minst een tijdelijke samenwerking geweest tussen Hitler en de Zionisten getuige het Haávara verdrag.Ook ik heb inmiddels meermalen gelezen dat én van Hitler’s eerste daden, het stopzetten van de bankiers-elite-geld pers en het uitgeven van eigen geld.Wellicht dat dit de aanleiding is geweest voor de massale bestraffing van de Duitsers.In het kort komt het er gewoon op neer dat de hele geschiedenis aan elkaar gelogen is om bepaalde daden te verantwoorden n andere daden in de schoenen van de gedoodverfde tegenstander te schuiven. Tomatobubble is een goed archief maar houdt ook hier je ogen goed open en blijf de feiten checken! Een andere goede basais om onderzoek te starten is judicial.inc. Goed stuk Arend!

  2. @Nexus,

   Mijn motto is: Question everything, even your own thinking.

   Wanneer ik bepaalde uitspraken doe is dat echt niet op basis van een gevoel of op basis van één bepaald artikel.
   Ik stel mezelf altijd de “waarom” vraag, en probeer als antwoord “qui bono?” erbij te vinden. Zo heb ik gisteren -even- knarsentandend zitten kijken naar al die huichelarij op de dam.

   Maar er zijn een aantal hele goede archieven te vinden met werken uit bepaalde tijden in verschillende talen.
   Één ervan is http://www.pdfarchive.info
   Hier staan werkelijk duizenden ebooks die een beter beeld geven over de daadwerkelijke! geschiedenis dan dat ik in mijn hele leven bij elkaar heb gezien.

   Find the one you CANNOT criticize and you have the one that is in control.

 3. Legers heb je nodig als je bloedbaden wil veroorzaken.
  Het vreemde is dat bv het Duitse leger als het slechte wordt gezien door bijna iedereen en de geallieerden als de goeden (de bevrijders). Ik ben van mening dat zowel de Duitse als geallieerde militairen slachtoffer zijn geweest/geworden van misbruik op ongekende schaal. De Duitsers hebben inderdaad vreselijke misdaden begaan in bv Polen en Rusland en ook in gevangen kampen hebben zij misdaden begaan dus daar zijn we het denk ik wel over eens.
  Het probleem is naar mijn mening dan ook dat de Duitsers daardoor als de slechten worden gezien maar als je verder durft te kijken waren het niet alleen de Duitsers die misdaden hebben begaan maar ook de geallieerden en Russen. Eisenhouwer wordt door velen nog steeds op handen gedragen omdat hij de opdracht heeft gegeven om op 6 juni 1944 de landing bij Normandie door te laten gaan wat door velen gezien wordt als het begin van de bevrijding van Europa.
  Ook heeft hij de geallieerden tot de val van Duitsland begeleid en daardoor wordt hij als held gezien.

  Kijkt men echter verder (wat de meeste mensen niet doen) dan kunt u ook zien dat dezelfde man net zo slecht was als degenen waar hij tegen gestreden heeft.
  http://frissekijk.info/eisenhowers-vernietigingskampen/ Dit zijn dan weer dingen die u niet verteld worden maar die wel gebeurd zijn. De Russen hebben ook enorm huis gehouden in Duitsland en miljoenen verkrachtingen op hun geweten met name in Berlijn. Wat ook steeds weer terug komt bij legers is dat de leiders van die legers hun opdrachten krijgen van politieke figuren zoals de toenmalige president van de VS Theodore Rooseveld die ook weer in opdracht van anderen heeft gehandeld.
  Ook is het zo dat legerleiders ervoor zorgen dat zij zelf ver achter de frontlinies blijven en daardoor minder gevaar lopen. Vaak ook hebben zij banden met de rijken der aarde en koningshuizen en zolang dat zo blijft zal elk leger een speelbal van de Elite blijven. Prins Bernhard heeft bij de SS gezeten en wanneer je daar deel van ging uitmaken moest je trouw beloven aan Adolf Hitler zelf en niet aan Duitsland.
  Bernhard heeft ook werk gedaan voor een dochteronderneming van IG farben in Parijs (Societe pour l,Importation de Matieres Colorantes et de Produits Chimiqeus,ofwel Sopi) L.de Jong heeft daar ook nooit iets over geschreven voor zover bekend is maar het was in ieder geval ook niet iets waar de prins trots op kon zijn. Helmut Kohl was eerder een werknemer van BASF protege van Carl Wurster die lid van de raad van bestuur was bij een ondergeschikt bedrijf van IG Farben en later plaatsvervangend voorzitter van de raad van bestuur van BASF. Onder Helmut Kohl stond Angela Merkel die politiek uitvoerder van het Duitse kartel was en heden kanselier van Duitsland is wat het wel duidelijk maakt wie er aan de touwtjes trekken.

 4. Beste Arend mooi en goed artikel voor de niet wetenden, niet veel echte nieuwe inbreng, maar dat kan ook eigenlijk niet, de hele geschiedenis is nu al meer als duizende keren bijgesteld, mijn vader voorspelde dit mij al in de 60 iger jaren, een kleine bijkomstigheid van de Gladio commentaren, van links wordt rechts gemaakt en van rechts visa versa, zo beste vrienden, leef je leven, wat je waarneemd en wordt verteld is niet waar, en wat je ziet is allemaal gezichts bedrog.
  Ik verheug me op morgen mijn markt bezoek, glaasje met vrienden in het kleine cafétje, pratent over onze probleemtjes, en natuurlijk zijn al die mensen bij je, diep van binnen in je gegrift, maar de wereld is straks onbewoonbaar door alle witte en zwarte kruisjes, voor gevallen vriend en vijand, en ik wil niet denken aan wat er misschien weer staat te gebeuren, dat beeld wordt ons dagelijks voor gehouden, en als je wilt leven, moet je daar niet naar kijken en luisteren, de natuur is op zijn mooi’st, she puts flowers in hur hair, heb alweer de eerste klaproos gezien, met zijn fragile papieren bloem, witte vlinders je geréincarneerde familie en vrienden komen je in je tuin bezoeken, om je te vertellen dat het leven niet eeuwig durend is, vriendelijke groet uit het zonnige zuiden, Jenne

 5. Bedankt voor dit gedegen werk

  TurKey-Rutte & Co gaat in nauwe samenwerking met ISIS sultan Erdogan de vluchtelingenstroom weer op gang brengen door het overgebleven gepeupel verder uit te moorden. Een deel van de overlevende sloebers, dat deel dat in beeld van de camera komt worden als gratis PR stunt van medemenselijkheid in de regio opgevangen.

  EU deputy reveals no actual treaty signed with Turkey – who’s gonna pay them the 3 billion Euros?
  While we have been stating for several weeks that the 3 billion Euros annually promised by the European Union to Turkey are not destined to help the migrants, but to finance the war against Syria, European deputy for Holland Sophie in t’Veld (Liberal Democrats) caused a shockwave by unmasking the scandal – according to her, no Treaty has been signed between the Union and Turkey.
  http://www.voltairenet.org/article191603.html

 6. De toestand in Duitsland in de jaren 30 is in niets te vergelijken met de huidige crisis toestand in de wereld. Hitler en de NSDAP hebben, door de bankiers buiten spel te zetten, de jaren ’20-“30 crisis opgelost en het duitse volk was in 1938 zo’n beetje het gelukkigste ter wereld.

  De Nazi’s, oftewel de “National Zionists”, die niets gemeen hebben met de “National Sozialisten”, doen het omgekeerde en storten de wereld in de hel, zoals ze dat in ’39-’45 met Duistland hebben gedaan.

  1. Saperien.
   Er zijn juist wel vergelijkingen met wat er toen gebeurd is in Duitsland. Toen was er grote armoede vanwege de herstelbetalingen die door de geallieerden en dan met name Frankrijk en de Engelsen zijn opgelegd aan het Duitse volk. Nu gebeurt dat door middel van belastingen en alles onbetaalbaar maken door privatiseren. Het enige verschil is dat de Duitsers toen een leider hadden die maatregelen nam en het tij keerde.
   Wij hebben Rutte maar die staat aan de verkeerde kant en werkt samen met het kabinet aan het verergeren van het leed. Wat ook altijd verkeerd wordt uitgelegd is wat NSDAP betekend. Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij het wordt zegt het al SOCIAAL en OPKOMEN voor DUITSLAND vandaar Nationaal. Wij hebben de PVDA die niet begrijpen dat Partij van de Arbeid normaal gesproken voor het belang van de arbeiders moet opkomen ipv als een schoothondje Rutte te volgen die juist alles voor banken en Multi nationals doet.

  2. Arnold2

   Precies, nu wordt de armoede in Nederland steeds groter door het uitkleden van de bevolking om andere EU landen overeind te houden.
   Je vergeet alleen EU propagandist en dictator Timmermans met zijn fabuleuze afpersingen en dwangsommen.
   En ja Rutte onze pinokkio van de lage landen, zie hoe corrupt de zooi is binnen de politiek nu ze hun leden verliezen en met het idee komen om de subsidies voor politieke partijen te verhogen. Van ons belastinggeld nog wel notabene, terwijl overal subsidies worden ingetrokken ten behoeve van allerlei zaken en de bevolking.
   Maar in feite zie je nu precies hetzelfde als voor de oorlog, maar dan op zeer grote schaal.

  3. En de Duitsers zijn tot op de dag van vandaag gehuld in schaamte vanwege hun “geschiedenis”

   Maar het spreekwoord: Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achrerhaalt haar wel ook hier van toepassing. Steeds meer mensen krijgen in de gaten dat er al heeeeeel lang een heel vals Babylonisch spel wordt gepeeld.

   Steeds meer mensen worden wakker. Wn op steeds jongere leeftijd kan men na gaan denken….

   https://youtu.be/reZ4na9tc5Y

  4. Ik hang ook alle ellende op aan één bevolkingsgroep, dat is wel zo makkelijk.

  5. @Twijfelaar,

   Ik hang het niet op aan één bepaalde bevolkingsgroep, want Zionisme is een politieke stroming.
   Ga je echter de geschiedenis in dan zie je dat zij die de systemen controleren de geschiedenis schrijven en hele bevolkingsgroepen indoctrineren, zonder dat er een kritische noot mag worden gesteld.
   Net zoals Arend Zeevat zegt: Vote, Consume and Shut Up!.

   Het Babylonische bankensysteem, tesamen met de macht van de MSM zijn de twee grootste pijlers waarop de wereld wordt uitgezogen zonder dat de mensen het te zien krijgen. Journalisten behoren dit JUIST aan de kaak te stellen; dit is hun vak. Wanneer ze dit echter doen, dan komt er weer één of andere eindredacteur om de hoek kijken die niet beseft dat er hier nog iets zou moeten zijn als persvrijheid.

   http://www.zerohedge.com/news/2016-03-28/top-german-journalist-admits-mainstream-media-completely-fake-we-all-lie-cia

   Lees de geschiedenis van de Rothschilds. Leer van die geschiedenis.
   Genoeg over te vinden…

 7. Intern memo inzake vlucht MH370 namens Chain Of Command.

  Het is belangrijk dat mensen niet weten dat als een piloot en co piloot uitgeschakeld zijn door welk toedoen dan ook, dat een vliegtuig niet meer mag landen. We vertrouwen erop dat zoals u bij defensie op de opleiding heeft geleerd, dat u dit intern houdt.

  Er is de standaard procedure gevolgd, namelijk dat het vliegtuig onder begeleiding van diverse communicatie basissen is begeleid om door te vliegen richting een plek in bijvoorbeeld de Pacifische Oceaan. Het is belangrijk te weten dat dit de enige manier is om verdere slachtoffers te voorkomen. De mensen die als de piloten incapabel zijn nog vliegen zijn helaas niet in staat om een dusdanig groot toestel aan de grond te zetten.

  Deze beslissing komt van het hoogste Chain Of Command. Er was bittere noodzaak, het vliegtuig laten proberen te laten landen door bijvoorbeeld een Stewardess is onverantwoord. We betreuren deze beslissing maar het is kiezen tussen 2 kwaden. Doden of nog meer doden. Hierbij vragen we om uw begrip voor de moeilijke beslissingen die bij defensie moeten worden gemaakt over de burger luchtvaart en de veiligheid van de civiele gemeenschap.
  Alternatief was onder begeleiding van meerdere gevechtstoestellen MH370 uit de lucht te halen voor land zou worden aangedaan, of om MH370 net zoals overige verdwenen vliegtuigen te laten neerstorten in bijvoorbeeld onbewoond gebied. Ook er op wijzende dat dit de efficiente methode is zowel financieel als emotioneel. Immers moeten neergestortte vliegtuigen op land geborgen worden, en slachtoffers zouden geidentificeerd moeten worden, dit leed is allen nu bespaard gebleven.

  Met oprechte deelneming, Chain Of Command.

  1. En waarom houd je dat dan nu ook niet intern? Soms (vaak, altijd?) is zwijgen goud en beter dan spreken. Natuurlijk zijn er soms onwezenlijke beslissingen te nemen, maar het gewone volk is nu eenmaal niet altijd in staat de psychologische paradoxen te verwerken, dat gáát gewoon niet.

 8. de slag om a new Dawn begint energetisch een locatie en gezicht te krijgen, blauwdruk offer ritueel dat kennelijk door kan blijven echoën etteren door ruimte en tijd, ooit is door een ‘zieneres’ mij daar iets over voorspeld, niet te bevatten niet te begrijpen tot nu toe, gelukkig een goed geheugen voor dat soort dingen, het begint echter zo langzamerhand inzichtelijk te worden die privé profetieën van zo’n 15 jaar terug… de holografische fractale iteratieve wereld, tijd plaats ritueel aether dimensies tijdloosheid… in de herhaling…. bloed en bodem toestanden bah, het hangt er gewoon nog, zo doen ‘zuh’ dat dusz kennelijk, met babylonische magick cheap trick ellende, je kunt niet anders dan er vol intuinen (market gardening, tuinieren).. verscheurd in de tijd, space / time rips, greppels en intellie vrouwtjes hondjes, niet met normale woorden en begrippen te vangen laat staan te beschrijven, je begrijpt het of niet. Maar goed zal het op z’n Jenne’s proberen achter mij te laten, ondanks de devotie devastation, wat niet werkt natuurlijk, das de grap, dat lekt continu tussen en door de regels heen, (metafysisch) inzicht als uiteindelijke verlossing en pijn verzachter. brothers in arms, de klittuhkluifklup maakt meer kapot dan je lief is, dat bestond volgens mij nog lang niet in de tijden van de hoofse liefde.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofse_liefde

  http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/EN/NL/devastation

  Cheap Trick – I Want You To Want Me Live 1978 TV
  https://www.youtube.com/watch?v=51i_8_OAs90

  Mark Knopfler – Brothers in arms [Berlin 2007]
  https://www.youtube.com/watch?v=vBadAVsdixk

  1. Dank je HyperAlert vor deze heerlijke muzikale nostalgia. Ik heb er van genoten. Voor mij is muziek ook altijd al een belangrijk medium geweest om een verbinding te voelen met de tijdsgeest die ook in mij aanwezig is. Met name Shine on you crazy diamond vind ik een fantastisch nummer en deze akoestische versie was heel mooi.

  1. Ja Arnold2, het hele verhaal komt er op neer dat de banken elkaar onderling helpen zichzelf te verrijken. Kartelvorming zogezegd, oftewel onderlinge prijsafspraken. En wat kunnen wij daar als armlastige mensen aan doen, volgens jou?

  2. Arend.
   Zoals ik eerder al een stuk geschreven heb zouden we wereldwijd afstand van ruilmiddelen moeten nemen waar ook geld onder valt.
   Het grootste probleem lijkt mij dat de meeste mensen vast zitten in het denken dat een wereld zonder ruilmiddelen niet zou kunnen.
   Vooral mensen die veel geld hebben zullen dat voor onmogelijk houden omdat dan de kans bestaat dat zij moeten inleveren wat zij natuurlijk niet willen (hebzucht).
   Nu gaan velen naar hun werk omdat het moet om geld te verdienen maar waarom zou dat niet kunnen om elkaar gewoon te helpen?
   Als je ervan uit gaat dat deze wereld en alles wat zij ons te bieden heeft voor iedereen bedoeld is en niet voor een bepaalde groep die nu profiteren dan moet het volgens mij kunnen en dan heb je veel problemen opgelost.
   Ik besef dat het een andere manier van denken is maar beslist de moeite van het denken waard.

  3. There is enough for everyones need, but not enough for everyones greed.

   Mahatma Ghandi

  4. Je zou ook kunnen spreken van “het kaf van het koren scheiden”.
   Letterlijk kan je dat vertalen naar het kaf verwijderen waardoor je tarwekorrels over houd waarmee je brood kunt maken en dat is goed.
   Wat we nu maar al te vaak zien is dat oorlogen en overproductie alleen maar dienen om winst te maken ten koste van uitputting van grondstoffen en ten koste van onnodig veel leed en mensenlevens en dat zou je dus ook oplossen als er geen ruilmiddelen meer zijn.
   Ik ben er steevast van overtuigd dat bv een verpleegster haar werk doet omdat ze om mensen geeft en dat ook zal blijven doen als er niet voor geld hoeft te worden gewerkt maar gewoon omdat ze mensen wil helpen.
   Nu wordt dat vaak vanwege bezuinigen onmogelijk gemaakt omdat deze verpleegster wel geld moet ontvangen omdat de kunstmatig in leven gehouden rekeningen moeten worden voldaan omdat er anders sancties op staan.
   Ik heb van familie wel eens gehoord dat tijdens hongerwinter mensen trouwringen afgaven aan hebberige boeren voor aardappelen.
   Dat is gewoon misbruik van de situatie maken voor eigen gewin waarbij de emotionele waarde niet werd meegeteld en dat is schofterig.

  1. Hendrik, wat probeer je nu duidelijk te maken met die twee geposte linkjes? Je hebt ongetwijfeld een voorstelling van het verband met het artikel. Zou je die eens kunnen verduidelijken?

  2. De Waffen SA

   Vreemde Krijgsdienst

   Heb er Persoonlijk 5 gekent, 2 uit rijke families, 2 gemiddelde middenstanders, 1 een arme Belgische Walon.

   5 hele verschillende verhalen, 2 verstopte Homo’s in die tijd was dat de regel, 2 van alle walletjes thuis, de enigste gewone sexueel gezonde was mijn vriend de Walon, alle maal van huis weg gelopen de meesten nog geen 18 jaar, overal mensen afgemaakt, en andere onmenselijkheden begaan, in opdracht van ?, de 4 vanwege het onder de sociale controle uitkomen van wege hun afwijkende kijk op het leven, de Walon van wege de armoede, de 4 Nederlanders kwamen na de oorlog wel weer goed terecht, bij alte kameraden, en andere sympathiesanten, de Walon is in het Franse Vreemdelingen legioen terecht gekomen, heeft in Dien Bien Fhoe gevochten, hij vertelde de meesten waren Duitsers, en vele oud SA mensen, die daar vochten voor Frankrijk, ik weet niet of hij nog leeft ben hem uit het oog verloren.
   Nu niks Heroisch aan, beetje zielepieten, ze zijn er niet meer dus, geen één was er meer normaal te noemen, vreemde snuiters zagen nergens een been in, en hun leven had ook niet meer een echte waarde voor hen, ik denk om dat ze de keerzijde hadden gezien, waar liefde en genegeheid geen plaats hebben, ze deden maar wat!

  3. geen gelijk want the classic war game of total destruction is their ultimate end game, en weer wel gelijk because the info knowledge war is the only way out, laat me niet afblaffen om instructies op te volgen door niemand, gelijk of geen gelijk, de middelvinger is mijn kruis.

 9. Ik weet niet of dit of topic is, dat moet Guido maar beoordelen.

  Vannacht moest ik op eens denken aan al die mensen, die door hun weten, van dat moment, ergens voor stonden,wat betende die oorlog voor hen, bijvoorbeeld mijn schoonvader op zijn fiets met massiefe banden, overal heen karrent om zijn vrouw en 5 kinderen aan het eten te houden, in en in fatsoenlijke sociale mensen, in het bestuur van de sociale woon vereniging “de Dageraad” nu tot een kapitalisties spel geworden gespeeld door zich socialisten noemende zakkenvullers.

  Wat ik wil zeggen A Sociaal heeft niets te maken met bezit of arm zijn, heb heel veel arme hele fatsoenlijke sociale mensen gekent, maar ook veel complete A Sociale rijke mensen meegemaakt, dit is ook één van die verkeerd begrepen geindoctrineerde gedacht dat armoe tot A sociaal zou leiden, het kan, maar is geen regel!

  Voor de rest maak je eigen mind op, de mind fuck is een dagelijks ritueel, maak het nu al een tijdje mee, helden worden criminelen, en van misdadigers maakt men Hero’s, de geschiedenis wordt constant herschreven, als de bijbel in zijn tijd, ieder één doet zijn duit in het zakje, maar helaas voor deze manipulatoren de echte waarheid is niet te veranderen, de persoonlijke belevenissen, de persoonlijke drama’s, het echte gebeuren, blijft altijd ergens bestaan, een oud foto album, een paar brieven, een echt dagboekje!
  Groet Jenne

  1. Jenne.
   Arm of rijk,Nederlander of Duitser,katholiek of protestant het maakt niet uit omdat je overal goede en slechte mensen hebt.
   Zoals jij beschrijft dat je vannacht moest denken aan de mensen die door hun weten van dat moment ergens voor stonden zo denk ik ook wel eens aan actuele onderwerpen van nu.
   Laatst was op tv dat er meer dan 40 miljoen mensen in Afrika honger en ellende te wachten staat vanwege een mislukte oogst en het Rode kruis heeft gezegd dat ze met 12 miljoen een heel eind zouden kunnen komen om deze mensen te helpen.
   Dat zijn momenten waarop ik dan denk van banken worden met miljarden tegelijk overeind gehouden terwijl ze gelijktijdig aan de CEO,s en de top van die banken miljoenen aan bonussen uitdelen.
   Waarom doen die banken dan eens niet iets terug voor mensen in nood?
   Waarom zegt een Rabo bank of ABN eens niet van hier heb je 12 miljoen zodat deze mensen geholpen kunnen worden?
   Brussel stuurt een rekening van eerst 600 zoveel miljoen aan Dijsselbloem en de volgende dag is het al over gemaakt vrvolgens komt er nog een rekening van meer dan 200 miljoen en ook dat wordt zonder morren weer nar Brussel over gemaakt maar als het om die arme sloebers in Afrika gaat dan zie of hoor ik niets vreemd toch?

  2. @Arnold,

   Dat komt omdat wij in hun ogen niet meer dan goyim zijn, die slechts op deze aardkloot rond ogen waren om dit zelfingenomen, zelfgeproclameerde stel “uitverkorenen” te dienen.

   Wij zijn geen mensen in hun ogen. Wij zijn beesten in de gedaanten van mensen om het hen gemakkelijker te maken ons te bevelen en over ons te heersen.

   Dit is te lezen in de Talmoed.

   When a Jew has a Gentile in his clutches, another Jew may go to the same Gentile, lend him money and in turn deceive him, so that the Gentile shall be ruined. For the property of a Gentile, according to our law, belongs to no one, and the first Jew that passes has full right to seize it.

   Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156

 10. 4 mei 20.00 uur, een overvloed aan negatieve energie overgegoten en gecreëerd door Neder-land en bevolking. Duidelijk voelbaar, ik probeerde wat licht in de duisternis te laten schijnen. Maar het kwade leidt altijd naar het Goede; al het Goede komt van God!!!!!!!!! Happy Bevrijdingsdag.

 11. Het ritueel van 4-5 mei vind ik ronduit belachelijk. We zouden in een democratie moeten leven, maar de EU trekt gewoon zijn eigen plan, kijk maar naar de ACTIES van de EU.

  – Invoering van de Euro, zonder dat wij zijn geraadpleegd.
  – Invoering van de grondwet (eeeh Verdrag van Lissabon), ook al hebben Nederland en Frankrijk een duidelijke “NEE” laten horen
  – Invoering van de bail-outs voor banken
  – Invoering van de Codex Allimentarius
  – Invoering van het ESM
  – Invoering van de bail-ins voor banken
  – Invoering van versnelde massa-immigratie.

  De ironie van het vieren van 4 en 5 mei
  – De ironie van dit alles is dat we vandaag bevrijdingsdag vieren.
  – De ironie van dit alles is dat Hitler de (joodse) banken van de Rothschilds het land uit heeft gezet, de geldcreatie weer in eigen hand heeft genomen en er tot verbazing van de hele wereld er geen geld, maar de Duitse arbeidskracht garant voor liet staan. (“Arbeit macht Frei” is de zin die dit verwoordt!)
  – De ironie van dit alles wil dat Judea (De zionisten) al op 24 maart 1933 de oorlog aan Duitsland verklaarde en opriep tot een wereldwijd boycot van Duitse producten.
  – De ironie van dit alles is dat Hitler het Duitse volk hun hoop, hun eigenwaarde, hun trots en hun christelijke normen en waarden heeft terug gegeven, na de verwoestende Weimar republiek.
  – De ironie van dit alles is dat Duitsland BINNEN 3 jaar van de slechtste economie van Europa naar één van de besten ter wereld ging, ondanks dat wereldwijde boycot. (En nee dat ligt NIET aan de oorlogsindustrie want dan zou de V.S. tegenwoordig niet in zo’n torenhoge schuld mogen verkeren)
  – De ironie van dit alles is dat het juist Hitler is geweest die West-Europa heeft behoed voor het communisme
  – De ironie van dit alles is dat de mensen die samen met Hitler in de Viking divisie van de waffen-SS vochten tegen het communisme tot op de dag van vandaag als oorlogsmisdadigers worden afgeschilderd.
  – De ironie van dit alles dat Hitler het Duitse volk heeft bevrijd van de banken…

  En wij vieren bevrijdingsdag? Bevrijd van de nazi’s ja, om deze in te wisselen voor de gevangenschap van de steeds groter wordende schuldenlast van de banken en van de draconische wetgevingen van de dictatoriale EU. (Of denkt u nog echt dat we in een democratie leven.)
  Ik vraag me af wat erger zou zijn geweest.

  Om te eindigen met woorden van de laatste echte president van de V.S.:

  “After visiting these places, you can easily understand how that within a few years Hitler will emerge from the hatred that surrounds him now as one of the most significant figures who ever lived.”
  – John F. Kennedy

  1. Hitler Broke Free from the International Banking Cartels

  2. Hitler Created a Thriving Economy with No Unemployment

  3. Hitler Emphasized Respect for Women, Children and Strong Family Values

  4. Nazi Preservation of Environment and Animals

  5. Hitler Banned Experimentation on Animals (Vivisection)

  6. Hitler Funded Research into “Free Energy” Technologies

  7. German Workers Were Well-Treated

  8. Organized Industrial Production & Farming

  9. Hitler Eliminated Crime and Improved Health of Germans

  10. No Citizen Will Starve or Freeze

  11. The Nazi Anti-Tobacco Mission

  12. Nazi’s Created a Culture that Cherished Music

  Hitler was a true socialist of the people. Nothing like anything we have today. He understood that the so called jews are the enslavers of nations and was determined to protect his people from them.

  Het meeste dat u van deze man weet zijn niets meer dan leugens die zijn verzonnen door de Joden gecontroleerde propaganda machines.

  1. http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/01/vrienden_van_verhofstadt_maken_wraakvideo_tegen_geenpeil.html
   Voor de mensen die wat hier geschreven is/wordt afdoen als neo nazistisch of andere kreten erop los laten zou ik zeggen kijk maar eens goed waar de EU en hun handlangers voor staan.
   Vergeet dan ook niet wie er aan de oprichting van de EU hebben gestaan,dat waren namelijk nazi aanhangers zoals ene Hallstein die zijn maatjes er later bij betrokken heeft en in 1957 de eerste president van de Europese commissie werd.
   Het lijkt er sterk op dat de methoden die de Duitsers tegen de bankiers en hun leiders hebben gebruikt nu tegen de eigen bevolkingen worden ingezet.
   Nog steeds de noodtoestand in Frankrijk en in Belgie gewapende militairen in het straatbeeld wat mij aan toen doet denken.
   Overal camera,s afluister praktijken en ga zo maar door.

  2. Je moet je het volgende eens voorstellen ” an archie “, op mijn leeftijd heb je toch sommige feiten voor waar aangenomen, en dan op eens blijkt dat je je hele leven in dingen hebt gelooft die blijken helemaal anders in elkaar te steken, ik ben zo blij voor mijn ouders en anderen die ik gekent heb, dat deze mensen niet meer in leven zijn, waar in zij geloofden die nieuwe mooiere en eerlijker wereld, dat dit gewoon een fixie was, een grote illusionaire leugen, waar voor zij grote offers hebben gebracht, en gelukkig weten wij nu beter, maar toch heb het gevoel constant bedonderd te worden, nu nog, en wat er aan te doen, mijn denk groep voelen allemaal het zelfde de teleurstelling is enorm, het is of de grond onder je voeten weg zakt, nu ik ben oud, maar voor de jongeren, er staan vreemde tijden te gebeuren, Jenne

  3. Om de gedachten van mensen als één groep neer (of weg) te zetten is veel te simpel. De huidige werkelijkheid en ook de geschiedenis is vele malen complexer.

   Als je, je geregeld buiten het dagelijkse nieuws begeeft dan kun je zien dat veel mensen goed met of naast elkaar leven. Problemen worden veelal veroorzaakt door eenzijdige berichtgeving in de media en op Internet. Daarom ook vinden mensen in de directe omgeving vaak best voldoening (met elkaar) maar zodra het over het “grote geheel” gaat is iedereen somber gestemd. Rara… hoe zou dat komen.

  4. inderdaad is opzettelijk structureel geïnjecteerde planmatige decadentie het ergste ondermijnende slangen gif die elke denkbare gezonde samenleving binnen anderhalve generatie doet vernietigen als ware het een parasitaire schimmel infectie met uiteindelijk tot gevolg ondervoeding onvruchtbaarheid onwaardigheid houtrot verelendung en verkankering tot gevolg, oftewel de technocratische kunstmatig geïmplanteerde Eu toren van BaalbEl in wording onder ons neus, maar goed je kan de rotte appels uit de mand gooien en denken dat dat de oplossing is, zonder rotting geen wording in evolutionaire zin geen weerstand opbouwend, zonder ziekte geen weerstand en groei, waarom zou de gezonde appel in het uitverkoren opgeschoonde über mandje moeten denken dat het zo simpel is om ‘goed’ te blijven zijn, bij die verkeerde inschatting zal die ‘gezonde’ appel al direct overgaan tot overrijpe gemaksverweking, het voorstadium voor een stevige valse welvaart’s infectie, geen ontkomen aan, de goeden zijn tijdelijk goed, de goeden die gaan denken dat ze echt goed zijn zijn al gauw in potentie de slechtst denkbaren, levensgevaarlijk, in die zin hebben de stinkers op voorhand enig gelijk, kijk maar naar de dieren en planten wereld, de pauw die denkt dat ie er is omdat ie zo prachtig mooi is met z’n doorluchtige breed geëtaleerde veren pracht en royal parmantig diadeem kroontje op de kop staat al aan de ingekakte afgrond van een onopgemerkte geheel onverwachte ontmoeting met een opportunistische geslepen immorele hongerige kippendief vos die zwaar gemotiveerd stilletjes op scherp staat ergens in het diepe donkere houthakkers bos, normaal gesproken is er geen tijd om jezelf geweldig te vinden, het gaat er om dat je in wording bent in beweging, wie kiest er werkelijk voor een slechte rol omdat ie niks anders wil, volgens de oude geschriften en kranten berichten kunnen we vaak meer verwachten van tot inkeer gekomen slechten dan gemakzuchtige kwelende groeps ‘goeden’ gegoeden gangers en gangsteressen in ganzen pas verscholen in de veiligheid van de zichzelf overschattende dumbassgroep…. voordat je het weet ben juh op die manier een twijfelachtige meeloop deelnemer aan een afgeleide eo jongerendag. Arend thnx voor je muziek belevings compliment, van jongs af aan zwaar gepakt door De Radio, De Langspeelplaat De Zangeres en de gitaar en viool snaar, bij tijd en wijlen de eclectische gevoelige snaar kunnen raken is aan ons zeker wel besteed, over frequenties en vibraties gesproken, niks fijners dan het schrijven van een propagerend diep inwerkend activerend bruistablet pamflet ter bezinning ende leringhe met liefst veel toegevoegde smaak en vermaeck.

   David Bowie — Ziggy Stardust
   https://www.youtube.com/watch?v=dLYafk0Lui0

   http://www.encyclo.nl/begrip/eclectisch

 12. Het is dat ik ver weg woon, anders gaan de kransen op de Dam direct onder mijn voeten, om verzet te plegen tegen het fascisme. Fascisme is een collectieve afspraak te doen wat slecht is, en om geen ruimte te laten voor mensen die willen doen wat goed is. We trekken de krans meteen uit de gekloonde handen van de kloningin, want zelfs op de foto van ANP ziet ze groen rond de mond, waarna ze elk moment haar vorm kan verliezen. Het was dat ik de foto van ANP twee maal moest bekijken, om zeker te weten hier niet met shapeshifters te maken te hebben. Eigenlijk getuigt het nog van een veel grotere arrogantie dat de koninklijke familie twee klonen stuurt. Wat had ik graag gezien dat we de echten van de Dam verjaagd hadden, het is deze kloon niet eens te verwijten dat ze een baantje heeft.

  1. Fascisten is een woord dat voor het eerst werd gebruikt in de Spaanse Burgeroorlog (1936 – 1939).
   Dit woord is verzonnen door Joodse Bolsjewieken (communisten) als synoniem voor het woord Christenen.
   Later is de betekenis van dit woord veranderd in de hedendaagse betekenis:
   (Ultra) rechts nationalisme.

   Indoctrinatie en haatpropaganda hebben ervoor gezorgd dat IEDEREEN een negatief beeld bij dit woord krijgt.
   Daarmee moet worden voorkomen dat christenen in Europa opstaan tegen alle maatregelen die worden genomen om het blanke Europese ras te vernietigen.
   (Massale moordpartijen en immigratie, verkrachtingen)

   Lees het von Coudenhove-Kalergi plan. Leer ervan. Dit is wat er op dit moment weer in de gehele westerse wereld gaande is.

  2. Anargie, ik heb vandaag op mijn manier invulling gegeven aan 5 mei.
   Ik heb de nodige Bernard, Juliana en andere Oranje filmpjes zitten bekijken. Ik ben me meer dan kapot geschrokken van de onbenulligheid eerlijk gezegd. Heden ten dage wordt de Bilderberg als een ongelooflijk monster beschouwd, maar terugkijkend op de bekeken filmpjes denk ik, die sul van een Bernard is daarvan de aanstichter geweest, maar in opdracht van wie?
   Ik kom uitgebreid terug op de zogenaamde slechtheid van wie dan ook maar, want de knulligheid is met geen pen te beschrijven… Ik kan niet ontkennen dat deze knulligheid ruim baan heeft gegeven voor de hedendaagse situatie, maar imo helaas, hebben we met elkaar niet opgelet. Deze knulligheid moet een ieder nog maar eens goed bekijken en hopelijk dat we dan weer wat verder komen dan alles in een bloedlijnencontext te plaatsen. De mens die corrupt wil zijn is corrupt, zie het maar even op micro en macro niveau. Het hele zooitje ongeregeld zal het toch met elkaar moeten uitzoeken want overal gelden dezelfde principes.

   Zolang we met elkaar ons inbeelden dat het kwaad bestaat moeten we naast diep in onszelf schouwen, ook bedenken dat dit bij de ander net zo het geval is.
   We kunnen allerlei drogredenen aanvoeren om de schuld ergens anders neer te leggen. Dit is wat de mensheid vandaag, met elkaar, heeft gepresteerd, in de context van een verleden die gebaseerd is op exact dezelfde principes van vandaag, want helaas is de mens geen spat veranderd… Ondanks al het hele gloria gelul, dit is ook van allen tijden toch? Volgens mij moeten we nodig met ons allen in de psychologische leer wat een individuele én gemeenschappelijke ontwikkeling van een individu versus menszijn inhoudt. Spiritualiteit is van alle tijden, en ik kan er persoonlijk niet echt een verschil in ontdekken.
   Mensen moeten iedere keer weer in hun eigen leven het wiel opnieuw uitvinden.

   Naast dat ik me kapot ben geschrokken van de onbenulligheid, ben ik ook mede om die reden, met inbegrip van plaatsvervangende schaamte, door alle vlaggetjeszwaaiers, veteranen en soldaten van toen die spontaan in het gelid gingen staan, gedrild tot overgave door ons gigantische minuscule, Nederlandse leger, ook spontaan in lachen uitgebarsten…
   Wat een idiotie, en daarin heeft dan dit neppe Oranjehuis, middels een geadopteerde Bernard via de Bilderberggroep, onder het mom van gelden voor hoe heet die natuurorganisatie ook al weer… nu grip op onze wereld? Dacht het effe niet. Een schitterend ongeluk…

   Nog één opmerking, voorlopig dan 😉 Of Bernard is door hogerhand geinstrueerd, wat ik iig niet geloof, dus in mijn geval gedacht is Bernard een ventje van toen, die de kans kreeg om een grote rol te spelen, uiteraard relatief, vergelijk het maar met het Big Brother programma van jaren geleden op Rtl tv…. En dit ventje kreeg alle kans omdat, tja, zeg maar waarom… Denk dat dat antwoord van importantie is.
   Toch nog een 2e toevoeging, ben een soort vulkaan die zijn lava even kwijt moet, dus modereer maar Guido als je het nodig vindt 😉 Wordt dan bijna wel een artikel haha… Zolang mensen naar de pijpen dansen van het door zichzelf en dus ten onrechte veronderstelde gezag is het zowiezo dweilen met de kraan open. We moeten maar veronderstellen dat met de tijd en dus met onze mensheidontwikkeling dit besef op mondiale schaal gaat doordringen. Dit feit is wel uniek, want nooit eerder in de geschiedenis zijn we zo met elkaar verbonden als nu, juist door technieken als internet…

   8 mei 2016 om 01:56
   Niemand heeft gereageerd, hoeft ook niet, maar ik vind het wel belangrijk om te constateren, dat elke situatie zijn mogelijkheden schept… Juliana was een soort onverkoopbare vrouw, letterlijke en figuurlijk want feitelijk was ze gestolen van haar echte moeder… Deze potsierlijkheid van ons koningshuis valt natuurlijk met geen pen te beschrijven, want het is corruptie op en top. Ze hadden al geen rechten, en door Juultje van haar echte moeder af te pakken, gaan ze verder in de rechteloosheid van een koninkrijk wát al rechteloos was. Bernard trouwde om geld en aanzien, de Bilderberg is hier evenwel wél uit voortgekomen…
   Hoe moeten we dit zien in de ontwikkeling van een individuele mens én een verbonden mens, deel uitmakend van de mensheid. En dit gaat niet alleen over Bernhard, het gaat om alle grote egoos, mét of zonder bijzondere status, al dan niet afgedwongen door bloededen aan welk verachterlijk geheim genootschap dan ook, die met deze stompzinnige eden hun toekomstige leden onder de pet houden en zichzelf als ziel…

   8 mei 2016 om 02:10
   Geheimhouding is onvolwassen gedrag, mensen die hier aan mee doen, hebben hun ego niet in normaal opzicht kunnen ontwikkelen. Geheimhouding hoort bij het kind dat in zijn/haar behoeften wordt ontkent door de volwassen wereld die hun eigen behoeften nooit hebben kunnen ventileren. Ik pleit nog steeds voor een psychologisch inzicht bij mensen om vanuit hier te kunnen begrijpen waarom we in de situatie zitten waarin we zitten. Voel me wel een roepende in de woestijn, want velen vluchten naar andere planeten of sterrenstelsels…

  3. Beste Anna,

   Wat kan jou het nu schelen wat anderen doen, jij bent toch niet verantwoordelijk voor hun misdragingen, en om proberen mensen de waarheid te vertellen, nou een hele vermoeiende bezigheid, en vaak zonder resultaat.

   Veel genootschappen, hadden een zekere geslotenheid nodig om zich zelf en hun mede genoten te beschermen, tegen kwaad en chantage!

   De meeste broeder en zuster schappen zijn op vrijwillige basis, het was gedacht de mensheid te helpen, ethisch naar een hoger niveau tebrengen !
   Maar in deze tijd van groot egoïsme, denken velen er beter van te kunnen worden, verder krijg je natuurlijk het kliekjes vormen, en dan is het voorbij.

   En als je een belofte doet, is het de bedoeling dat je die gestand doet, anders moet je het niet doen, het zelfde geld voor het echten bij het huwelijk, de bedoeling is voor het leven, maar ook dat is door het kwaad tot een fars gemaakt, soort hollywood création.

   Een samenleving is in wezen ook een groot familie gebeuren, vrienden, buren,
   hier is het zo hier en daar nog bestaand, en dat maakt het gemakkelijker en ook veel plezieriger, maar de bedoeling is van de overheid ieder één van de ander te laten vervreemden, dan is het gemakkelijker tot een grote brei te maken, geen homogenitijd meer.

   Door op hun phoontjes te schrijven, voelen zij zich niet meer alleen, en denken ergens bij te horen, hier noemen ze dit de veau carotte, vroeger liet je de ezel harder trekken door een wortel voor zijn neus te hangen, en nu is die wortel vervangen door iets onwezelijks, waarom denk je dat al die mensen hun verwachtingen denken te ontvangen, uit al die SF bedenkselen, mensen met hun esprit in onbalans zijn gemakkelijke slachtoffers van al die pseudo Guru’s, er zijn natuurlijk uitzonderingen.

   Groeten Anna

  4. Man ga je schamen dat je moeder Natuur de schuld geeft.
   Ook die metafoor van vos en pauw gaat mank.
   Een vos kan alleen zich zelf ‘zijn’. Hij eet omdat die en zijn familie honger hebben.
   Een ander reden heeft die niet. Hij zou ook nooit op het idee komen nu roei ik het hele pauwenbestand uit. Of nog gekker nu ga ik vegetarisch eten.
   Vraagt het aan die mens en die zegt: ja dat kan ik.
   Niets is vanzelfsprekend dan dat je altijd dacht het zo altijd was.
   Zeker weten? Wordt eens wakker man?

  5. Jenne, wat is verantwoordelijkheid… Ik denk dat een ieder dat voor zichzelf moet bepalen. Maar om mensen te informeren over al wat gaande is zijn juist deze geheime genootschappen een én één groot probleem lijkt me.
   Ik zag toevallig gisteren deze YT; Occult Forces [1943]
   En die toont mijns inziens aan hoever het gaat, naast dat ik welke eed dan ook persoonlijk afwijs, maar dat is misschien bespreekbaar in een andere context/artikel 😉
   “The film was commissioned in 1942 by the Propaganda Abteilung, a delegation of Nazi Germany’s propaganda ministry within occupied France by the ex-Mason Mamy. It virulently denounces Freemasonry, parliamentarianism and Jews as part of Vichy’s drive against them and seeks to prove a Jewish-Masonic plot. On France’s “liberation” its writer Jean Marquès-Rivière, its producer Robert Muzard and its direction Jean Mamy were purged for collaboration with the enemy. On 25 November 1945, Muzard was condemned to 3 years in prison and Marquès-Rivière was condemned in his absence (he had gone into self-imposed exile) to death and degradation. Mamy had also been a journalist on L’Appel under Pierre Constantini (leader of the Ligue française d’épuration, d’entraide sociale et de collaboration européenne) and on the collaborationist journal Au pilori, and was thus condemned to death and executed at the fortress of Montrouge on 29 March 1949.”
   https://www.youtube.com/watch?v=V4vY_WxXRBc&index=51&list=WL

  6. Beste Lezer, er zijn dieren die killen juist voor het plezier, vossen slachten een hele kippen ren, ook Marters, Bunzings zelfs Fretten en hermelijnen, raken in een soort opwinding door de geur van het bloed, en de chaotise situatie, ze raken in psycho blindheid.
   Dat lieflijkheid toedichten aan dieren, is heel gevaarlijk, dieren hebben geen rede en geen geweten, het zijn uitsluitend dieren, en daar ligt hun charme, en hun gevaar voor ons !

 13. Arend,

  Het komt niet van hen, maar uit onze eigen gelederen!
  De verraders in de gelederen van de massa, de gewone mensen, die doen het kwaad, Bernard werd ondeugend genoemd maar was een veraderlijke querulant, een handlanger van het kwaad.
  Mensen als Kok en ook Bos, die via de arbeiders klasse zich omhoog wringen, en constant aanhangen het aap wat heb je mooie jongen, die tussen de bewust levende en strevende mensen, naar een betere samenleving, de Internationale meezingen, en in hart weten wat voor schoften zij zelf zijn, nu die hebben de samenleving ontleed naar wat het nu is, iets zonder kop of staart, geen mooie ideologiën om je aan vast houden, in je dagelijkse magere slaven bestaan.
  Ze zijn er dus in geslaagt, onze samenleving hangt als droog zand aan elkaar, de homogene arbeiders ahum werknemers partij is mooi en rustig om zeep gebracht, ook weer door de handlangers Sambson, Asscher etc.
  ach wat was het mooi samen hand in hand de Internationale te zingen, sta op verworpenen der aarde !!! misschien kan het nog.

  1. Jenne het zijn altijd de regeringsleiders die er een puinhoop van maken.
   Nu keek ik vanmorgen naar het NOS nieuws en Cameron waarschuwt dat de kans op oorlog in Europa bij een Brexit zou toenemen.
   Oorlog met wie en waarom laat hij gemakshalve maar achterwege.
   Ook zegt hij er niet bij dat de Britten tot nog niet zolang geleden betaald hebben voor kosten uit de tweede wereldoorlog juist vanwege hun betrokkenheid.
   En dan heb ik het nog niet eens over kosten die heden gemaakt worden door betrokkenheid bij oorlogen samen met de VS en aanhangers uit de NATO.

 14. Ten tijde van de “koude oorlog” waren de Europese legers een verdedigende macht tegen een eventuele aanval van bv de Russen.
  Toen de Berlijnse muur omver werd gehaald hield eigenlijk ook het bestaansrecht op van deze bij ik meen toen nog NAVO aangesloten landen.
  Door een paar veranderingen in de wet is de mogelijkheid ontstaan om ook aan te vallen en dat is wat nu telkens te zien is in NATO verband.
  Zo is het leger veranderd van een verdedigende macht om hun land te dienen en de bevolking in een leger dat nu strijd voor belangen van multinationals en de rijken op aarde ten nadele van de eigen bevolkingen die vroeger juist door datzelfde leger werden beschermd.
  De politie staat ook ten dienste van deze overheden en dienen daardoor ook niet meer het volk maar de belangen van overheden die ten dienste staan van die multinationals en rijksten der aarde.

  1. Arend

   Kun je dat misschien iets duidelijker uitleggen, van het heersende militair industrieel-complex.

  2. Het is toch duidelijk Jenne, dat oorlog een winstgevende business is en dat er voortdurende oorlog nodig is om die winstgevendheid te kunnen continueren. Bij herdenkingen van een uiterlijke bevrijding wordt ons door de aanwezigheid van militairen en militair materieel steeds weer de illusie voorgehouden dat vrede een uiterlijk verschijnsel is, dat bevochten moet worden. Het militair industrieelcomplex is natuurlijk bij uitstek de bedrijfstak die dit kan bewerkstelligen. Net als de farmaceutische maffia bij uitstek de bedrijfstak is die de oorlog tegen ziekte kan voeren en ons op illusionaire wijze meent te kunnen voorhouden dat die oorlog te winnen is met hun chemische rotzooi.

   Voor mij is al dat uiterlijk militair vertoon bij bevrijdingsherdenkingen een regelrechte indoctrinatie van de menselijke ziel, om het new speakconcoept in stand te houden dat vrede oorlog is.

  3. Ja, vrede moet bevochten worden.
   ER IS NAMELIJK EEN GROEP MENSEN DIE NIET DULDT DAT MEN IN VREDE LEEFT.
   ZIJ ZETTEN SAMENLEVINGEN TEGEN ELKAAR OP EN HOLLEN EEN MAATSCHAPPIJ VAN BINNENUIT UIT. HET ZIJN DE GROOTSTE INTRIGANTEN IN DEZE WERELD, WAAR WE AL EEUWEN VOOR WORDEN GEWAARSCHUWD. ZE CORRUMPERING MENSEN TOT OP HET BOT.

   ZE ZIEN ONS NIET ALS MENSEN. WIJ ZIJN BEESTEN IN EEN MENSELIJKE GEDAANTE, ENKEL EN ALLEEN OM DEZE ZELFPROCLAMMERENDE “UITVERKORENEN” TE DIENEN.

   ALLE OORLOGEN VAN DE AFGELOPEN 300 JAAR ZIJN BANKENOORLOGEN. NIETS MEER EN NIETS MINDER. MEN FINANCIERT BEIDE KAMPEN MET GELD GECREËERD UIT LUCHT EN DE “VERLIEZER” BETAALT AAN DE “WINNAAR”.

   https://www.youtube.com/watch?v=UmXbbPXAR_s

   Zij die niet meededen aan dit systeem zijn zo onderhand stuk voor stuk keihard afgemaakt. BRICS landen zijn op dit moment de klos. Brazilië met een onzin “ZIKA”virus (Shrunken heads, waar heb ik dat toch eerder gezien.. o ja.. Buchenwald) en een regelrechte coupe. In Zuid-Afrika wordt de premier belachelijke rechtszaken aangespannen. India wordt via diplomatiek gekonkel stroop om de mond gesmeerd en Rusland en China worden op deze manier geïsoleerd.

   HET ZIJN PSYCHOPATEN VAN HET ERGSTE SOORT MET HONDERDEN MILJOENEN MENSENLEVENS OP HUN GEWETEN!!!!
   Er is maar éém manier om te dealen met psychopaten. Niet. Die roei je met wortel en tak uit.

   http://beforeitsnews.com/alternative/2016/05/there-is-only-one-way-to-effectively-deal-with-a-criminally-insane-psychopath-3349721.html

  4. neeh die herken je als dusdanig en laat je niet meer aan het roer

  5. Arend, de laatste oorlog, door de Russen op twee Fronten bevochten, op het Oost Front tegen de Duitsers, en in het Zuid Front in Mantjourije tegen de Japanners, hun winst tussen de 20 en 25 millioen doden en vermisten.
   Dat ze terug zijn van weggeweest, laten ze zien, aan hun aardsvijanden, dat ze zich niet zonder slag of stoot opnieuw gedeeltelijk laten uitroeien, staat nu wel vast, en jammer voor die westerse mooi praters, met al hun praatjes, die vullen geen gaatjes, ik ben verscheidene keren in Rusland geweest, ik ben blij dat deze mensen nu bevrijd van het Khazaren boljewiki Joden regiem, zich zelf hebben terug gevonden, Putin is één van de meest bewonderde mensen op dit moment, en geloof mij de Russen houden van hun moedertje Rusland, dat kun je van de gemiddelde Nederlander niet zeggen, en ze zijn stuk voor stuk bereidt hun leven voor hun land en volk te offeren.

   En je goedkope sneer naar de gezondsheids kant, je kunt toch niet de hele medische zorg zo wegzetten, natuurlijk zijn er excessen, maar waar zijn die niet, waar mensen zijn vallen spaanders en soms hele bomen, maar het moment gekomen in je leven, dat het er om gaat to be or not to be, nou dan ben je blij als die kille doodssluier van je af genomen wordt, door de ingreep van Dokters en hun chemische medicijnen, je kunt de werkelijkheid, niet uitwissen, met praatjes die vullen geen gaatjes, Jenne

  6. an argie, in je betoog mis ik die derde persoon, bijvoorbeeld Generaal Yair Golan, lees hem op de site VT, to day .com

   Ik ben het altijd in grote lijnen met je eens, maar vergeet niet de menselijke factor, groet Jenne

  7. Jenne, je laat in je reactie merken dat ook jij bent geïnfecteerd met het oorlogsdenken en bijbehorende vijandsbeelden. Daarmee bewijs je exact dat wat ik mijn vorige reactie heb geschreven nog steeds werkt. We hebben geen oorlogen en vijandsbeelden nodig om vrede te bewerkstelligen. Tegenwoordig wordt tegen alles oorlog gevoerd. Overheden (lees de banken en multinationals) voeren oorlogen tegen bevolkingen, tegen drugs, tegen terrorisme, tegen ziekte, tegen honger, maar vooral tegen vrede, gezondheid, menselijkheid en de natuur. Het belangrijkste is echter dat zij, door de onbewuste hersenspoeling van mensen hen daar zelf medeplichtig aan maken. De elite heeft de mensheid opgeleid in het helpen zichzelf te vernietigen!

  8. Arend,

   ik geloof dat je ook al doe je het met tegen zin en misschien misschien !!! tegen beter weten in, je zelf en je medemensen moet verdedigen tegen alle herkenbare kwaad, en zeker als een natie, je de verantwoording hebt als gekozen en of benoemde leider van die natie, die behoord te beschermen, en niet alleen op korte duur, kijk wat er met Europa aan het gebeuren is we worden met huid en haar verkocht aan de hoogste bieder, overal waar het troebel is wordt de mensheid verkracht en misbruikt lees het maar kinderen die overal gerooft worden om in de behoefte van de vraag naar menselijke organen te voldoen, er wordt op dit moment weer veel recht gepraat wat volkomen krom was en nog steeds is, maar goed ieder één moet maar heilig worden op zijn eigen wijze, en je moet vaak genoeg in je leven voor het minst kwade kiezen.
   Ik kan niet meer in zoveel mooie illusies geloven, ik heb er genoeg niet kunnen verwezelijken door de mensen, ik ben zo ver als dat mogelijk is vanwege je inslag en romantische natuur natuurlijk, tot een réalist geworden, een keiharde réalist, heb teveel met wat nu blijkt met leugens geleeft, door mijn humaine en naïve opstelling, ben bezig mijn eigen persoonlijke God te verliezen, het kwaad wordt te groot, en met praten redden we het niet meer, en ik sta zeker niet alleen in dit denken, groet Jenne

  9. Twijfelaar, aan jouw valt niets semi’s te bekennen, een hele gewone trol, die op alle vuilnis belten te vinden zijn !

  10. @Jenne, get your facts right.

   Stalin heeft nooit een twee fronten oorlog gevochten
   Hij verklaarde pas in augustus 1945 de oorlog aan Japan, voornamelijk om China binnen te vallen.
   Duitsland was op dat moment al volledig vernietigd.

   http://tomatobubble.com/id875.html

  11. Zijn niet alle leiders fanaten en psychopathen?
   Nog even los van wie ze de instructies kregen of anders de egards en medailles…
   Een echte leider is onzichtbaar, en in dat opzicht zijn er vele leiders.
   Een echte leider hoeft niet te leiden, maar alleen te inspireren.
   Een echte leider zal nooit een gezagshebbende positie bekleden omdat een echte leider weet dat er geen ene grond van bestaan voor zoiets aanwezig is.
   Wat ik van Putin moet denken?
   Tja, misschien iemand die probeert het goede te doen, maar ondertussen de werkelijke vraagstelling ook niet invult?
   Een echte leider geeft de mensen de eigen macht weer terug.

  12. Jenne, mag ik dan constateren dat je feitelijk je ziel hebt verkocht door geloof te hebben in mensen die het goede niet voor hadden?
   Ik persoonlijk denk dat velen hier op stuk lopen.
   We moeten zowiezo af van leiders, omdat dit voor 99% lijders zijn.
   Terug naar een soort natuurlijke staat van verhoudingen, waar gezag in dat opzicht geen rol speelt.
   Een ieder is even sterk, alleen hebben ze verschillende kwaliteiten.
   Maar goed, terug naar de natuurlijke staat, inclusief een bewustzijn wat het onderbewuste naar een bovenbewuste helpt, dus feitelijk inzicht.
   Er is geen sprake van meer bewustzijn, want bewustzijn IS…
   Er is sprake van toenemend inzicht, wat feitelijk iets heel anders is.

  13. Jenne, ik heb soms de indruk dat hier in NL wel heel veel geklaagd wordt over de oorlog, terwijl hier in verhouding met het oosten amper iets gebeurde. Het echte ellende was in het oosten van Duitsland, Polen, Rusland…daarom snappen ze hier ook niet zo goed dat men militaire parades loopt.
   De Nederlandse regering is laf naar Engeland gevlucht, en heeft het volk alleen gelaten, (en verraden) met alle gevolgen van dien. Communisten en zionisten hebben gewoon aanslagen gepleegd, aangestuurd door de regering in exil. De bevolking wilde dat helemaal niet.
   Maar ja de meesten zijn nu zo geïndoctrineerd en hebben geen ruggengraat en geen ballen meer, zeg maar een leeuw zonder tanden, wat de bevolking aangaat. En dat merk je ook door de negativiteit die Arend over je reactie heeft. Ik vond het juist een goede van je.

  14. Nou leiderschap heeft niets uitstaande met meesterschap.

   Heel in het begin was het de sterkste, toen de sterkste met een hoog IQ,
   nou je kan zo wel even door gaan, je kunt je een leider tonen, je kunt over takt beschikken waardoor je een leider kunt zijn, de minst goede zijn die genen die worden aangesteld via het hierarchieke systeem.

   Ik denk dat er leiders nodig zijn, maar geen dictatorschap, gewoon in dien een situatie in een samenlevig dit eist, een leider kiezen, met erbij 3 controleurs, assistent leiders.

  15. Anna 19.14

   Klinkt rommelig, en je gaat voorbij aan het mens zijn, je hebt mensen mensen en mensen, nou de meeste hebben geen cent zelfdicipline, en als je in iets wilt geloven, heb je je zelf toch niet verkocht, jij weet toch ook, wat een droefenis de mensheid is, jij weet toch ook dat de mensen die zich uitgeven de leiding te willen hebben, en daar toe dan zich laten verkiezen, gewoon de boel in de maling nemen, als goedkope crimineeltjes, en daar ongeschonden mee weg komen, om dat wij, jij en ik en de rest dit toe laten !

   Prachtige woorden feitelijk inzicht, inclusief een bewust zijn, wat het
   onderbewuste naar het bovenbewuste helpt, dus feitelijk inzicht.

   Mijn inzicht is Anna, dat je feitelijk veel te laat gaat slapen !

   Vriendelijk groet Jenne

  16. Jenne 😉 Wel komisch, mijn advies aan jou zou dan moeten zijn, ga eens wat later naar bed haha.
   Hoe dan ook, zijn deze net voor en net na nachtelijke uren mijn meest kostbare uren, mijn leven lang al.
   Ben dan meer verbonden met de bron, het geeft me inzichten en meer…
   De nacht is voor mij een soort heilige verbintenis met de creatie waarin we leven en verbonden zijn met de creator waar we deel van uitmaken.
   Daarnaast hebben we mensen en mensen, dus hebben we ochtendmensen, middagmensen, avondmensen en misschien wel nachtmensen 😉
   Welterusten <3

  1. Arend, zullen we misschien ook erover nadenken een leven zonder leiders en meesters, misschien maakt dat juist wel het verschil?

  2. Parabola.

   Het ligt er maar aan wat je onder leider of meester verstaat. Deze begrippen zijn erg gekleurd door de negatieve uitingswijzen, die er gedurende de geschiedenis aan gegeven zijn. In de eerste plaats is het van belang dat mensen het leiderschap en meesterschap over hun eigen leven nemen, zodat er geen uiterlijke macht georiënteerde leiders meer nodig zijn. Het is een kwestie van moreel ontwikkeld bewustzijn. In de tweede plaats zal er binnen een samenleving toch een organisatie en samenwerking nodig zijn, die alleen maar optimaal kan zijn als egocentrische motieven en intenties zijn getransformeerd.

   Ik versta onder dienend leider- of meesterschap het gericht zijn op de ontwikkeling van ieders kwaliteiten ten behoeve van de gehele gemeenschap.

  3. Hoi Arend, je hebt echt prachtige idealen, maar ik denk dat je eerst een heleboel moet op-lossen, voordat er ruimte is voor jouw ideeën. Het klinkt ergens allemaal heel erg naar onderwijs (vrijmetselarij). Ik hou het bij ‘we don’t need no education, we don’t need no thought control, no dark sarcasm in the classroom, teacher leave us kids alone’.. 🙂
   Hoe je het ook noemt, zolang er mensen zijn die foute belangen nastreven en de boel manipuleren omdat ze denken boven de massa te staan, zal de mens nooit vrij zijn. Ook je gedachte dat er wel een ‘leider’ moet zijn, die het dan wel weet en goed is…ik denk dat je daarvoor eerst vrij moet zijn van vooroordelen en oude conditioneringen. En kijk hoe nog steeds Duitsland de slechterik is omdat de meesten niets weten, en meegaan in de gewenste interactie. Ik zeg, alles staat en valt met de (oorlog) waarheid, en die moet naar buiten gebracht worden. Wie heeft de moed, tegen een manipulator op te staan..? Haast niemand.
   Kijk even naar de film waarop Anna laatst attent maakte. ‘Occult forces’ uit 1943. Men wist het al lang, en toch is het gebeurd, de wereld in de uitverkoop. Er zijn maar weinig mensen die echt weten, de rest houdt zich nog steeds aan hetzelfde paradigma, en dat bespeur ik ook ergens een beetje bij jou, ofwel ik je wel waardeer, beste Arend. Als je verandering wilt, gaat dat niet zonder stoot of val.

  4. Dat is geheel jouw interpretatie van mijn woorden Parabola, waar ik hetgeen ik er mee bedoel niet in herken. Je invulling van leiderschap is in mijn beleving gekoppeld aan een oud paradigma. Het ligt er maar aan vanuit welk deel van je wezen het leiderschap wordt vormgegeven. Is dat vormgegeven vanuit het hoofd in combinatie met de onderbuik, of wordt leiderschap vormgegeven vanuit het hart in combinatie met een moreel verantwoorde intuïtie. De laatste optie is gebaseerd op het voelen van een wezenlijke verbinding met de medemens en zijn/haar wezenlijke behoeften.

   Maar goed Prabola, beschrijf jij dan eens wat er volgens jou nu nodig is om iets nieuws tot stand te brengen.

  5. Persoonlijk geloof ik dat het nieuwe binnen de mens zelf tot stand wordt gebracht.
   De mens is een samengesteld wezen, zowel de aardse als de geestelijke wereld leven in ons. Wanneer wij deze ongelijksoortige elementen weten te verbinden worden wij nieuwe mensen. Daar waar wij uit twee werelden bestaan is er in ons ook een brug aanwezig om de verbinding te maken. Ons middelste chakra vormt de brug.
   Het is pas nadat ik een prachtige ervaring heb mogen beleven dat ik de woorden van Jezus: Voordat de haan gekraaid heeft zult gij mij (de Christus in ieder mens) drie keer verloochend hebben, kan bevatten.
   De haan kraait bij het aanbreken van een nieuwe dag. De dag waarop het licht in de mens opkomt.

   Voordat het licht in ons kan opkomen zullen wij onze onderste drie chakra’s doorleeft moeten hebben.
   Zolang de slang in onze onderste chakra’s rust zijn wij rusteloos. Het is de wereld buiten ons die bepaalt wat er binnen ons plaatsvindt. Wanneer de verbinding binnen ons heeft plaats gevonden kan ze van daaruit naar buiten gericht worden. We openen onze handen en reiken uit naar ieder mens. We zijn niet beter dan de mens die onze hand niet kan aannemen omdat de zijne tot vuisten gebald zijn. Zoals wij onszelf kennen, zo kennen wij onze medemens.
   Ik heb mogen ervaren dat er letterlijk licht in mij aanwezig is. Ik ben mens onder mensen en het licht woont in ons allemaal.

  6. Arend, ik ben pacifist en denk dat een leger wat op de kant van het volk staat en alleen in geval van een dreiging het volk ten aller tijden verdedigd iets anders is dan een leger wat belangen van multinationals en enkele rijken dient, het laatste is waarvoor het tot nu toe diende.
   Als je het positief bekijkt, zegt Rusland eigenlijk ‘he volk, dit zijn jullie verdedigers, die klaar staan zolang er nog een stel roofridders de wereld beheersen’ oid. 🙂

   Ik weet dat ware bevrijding met de waarheid begint.
   Dan worden zuivere gedachtes, zuivere woorden en uiteindelijk zuivere daden.

  7. MD.

   Bedankt voor je heel mooie reactie vanuit het hart. Ik herken mezelf volledig in wat je schrijft. De mens leeft inderdaad in twee werelden. De wereld van de innerlijke geest en die van de uiterlijke materie. Het is de uitdaging om door de eigen levenslessen beide met elkaar te leren verbinden. En een innerlijke liefdevolle vrede tot stand te brengen, die zal uitstralen in de uiterlijke wereld.

  8. Parabola.

   Pacifisme gaat er toch vanuit dat er helemaal geen legers nodig zijn en dat de zwaarden zouden moeten worden omgesmeed tot ploegscharen? Wordt het niet eens tijd dat wij allemaal onze eigen concepten en invullingen van begrippen, die nog voor een groot deel aanleunen tegen de geïndoctrineerde mindfuck, onderzoeken en loslaten?

  9. Arend, kijk daar begint het al.
   Ik schreef…ik ben pacifist.
   Maar ik kan niet voor iedereen spreken, en het al helemaal niet opdringen, of het nou goed bedoeld is of niet. Dat valt voor mij niet onder vrijheid.
   Hoe wil je dat invulling geven, vanaf morgen?
   Je schrijft dan een brief of zo en vraagt om pacifisme of hoe moet ik mij dat voorstellen? Dat er opeens alle wapens vernietigd worden?
   En alle mensen verplicht cursussen in pacifisme volgen?
   Hoe wil jij dat doen, Arend?
   Door te stellen dat Rusland net zo fout is als de VS? Het is geen onzin dat de wereld in handen van ‘roofridders’ is. Wat zou jij doen? En dan realistisch en niet hoe je het graag zou willen hebben…die dromen en voorstellingen heb ik al heel erg lang, en ja mijn tuintje is mooi etc. en ik ken lieve mensen. Maar denk je werkelijk dat er daardoor ook maar een beetje van die ellende in de wereld minder wordt? Nee toch? Dus is het handig het donker naar het licht te trekken, en dat zonder taboes, zonder muilkorf, zonder enige vorm van beperking. Een smerig gedicht over Erdogan dat mag wel, maar de waarheid (feiten) die zwijgt men levend dood.

  10. Arend, je hebt met mensen te doen in deze wereld, mensen die geen liefde en respect kennen, hebben op jouw liefde volle praatjes een hele andere reactie als die jij verwacht te krijgen, lees op “” jimstone.is-world class “” hoe kinderen worden gestolen meer als 20 000 alleen al in de Oekraïne, om als orgaan donors te fungeren, ga bij die mensen eens je verhaal doen, ze lachen je in je gezicht uit, een wereld zonder leger, zonder oorlog, gebaseerd op pacifisme, is een illusie dat weet jij en ik heel goed, en dit spel met Parabola is niet juist, om dat zij dit van uit haar hart benaderd en jij niet, je spreekt van geindoctrineerde mind fuck, maar je past dit zelf regelmatig toe.
   Jij verward de wereld met een mooie SF roman, het is een grote stink zooi, die iedere dag alleen maar erger wordt.

  11. Parabola.

   Ik reageerde op de volgende zin van jou, waarin jij pacifisme nog koppelt aan een leger.

   “Arend, ik ben pacifist en denk dat een leger wat op de kant van het volk staat en alleen in geval van een dreiging het volk ten aller tijden verdedigd iets anders is dan een leger wat belangen van multinationals en enkele rijken dient, het laatste is waarvoor het tot nu toe diende.”

   Zo lang Putin of wie dan ook nog meent zijn volk duidelijk te moeten maken dat zij voor haar zelfverdediging een leger nodig heeft, met atoomwapens en ander destructief tuig en al, kan ik me daar geen pacifisme bij voorstellen. Ook het Russische én het Chinese militair industrieelcomplex verdienen goud geld aan het in stand houden van het leger en gebruik van wapens. De basis van dit verhaal is m.i. dat ook Putin meewerkt aan het in stand houden van een dialectische tegenstelling gebaseerd op vijandsbeelden. Bij pacifisme stel ik me veel meer een geweldloze weerbaarheid voor. Uiteindelijk worden legers altijd weer tegen de eigen bevolking ingezet. Dus hoezo bescherming van de bevolking?

   Verder wat is waarheid Parabola? Feiten zijn te verdraaien en op meerdere manieren te interpreteren, het is maar net hoe het uitkomt. In mijn beleving is de huidige situatie niet te beëindigen door op hetzelfde (hoofd)niveau de oplossingen te zoeken waar de problemen ontstaan zijn. We zijn allemaal zo geïnfecteerd met al voorgekauwde concepten en de invullingen daarvan, dat we daar niet veel verder mee komen. Hoe dan wel? Vandaag op morgen zal er inderdaad geen verandering gaan plaatsvinden. Bewustzijnsontwikkeling is een langzaam voortschrijdend organisch proces. Dus de onvrede t.a.v. de snelheid van verandering zou ook wel eens te maken kunnen hebben met ongeduld en het ego dat alles, dus ook verandering, op een eigen manier en in eigen tempo verwerkelijkt wil zien worden. Allemaal ten behoeve van de eigen controle- en zekerheidsbehoefte.

   Het is een feit dat steeds meer mensen wakker worden. Verder is er een wijzere intelligentie werkzaam, die ons ego overstijgt, waar we ons alleen maar op af kunnen stemmen door in onszelf een innerlijke rust en vrede te scheppen.

  12. Mooi MD, inzake de 3, voor mij ook een heilig getal, kwam ik afgelopen week dit artikel tegen over Jung, die voor mij nog steeds één van de belangrijkste leermeesters is.
   Voor mij voelt onderstaande absoluut als waar aan, mede gebaseerd op mijn eigen ervaringen.
   “Jung believes that we need to go through three births in our lifetime. The first is our physical birth, then the birth of our Ego, and spiritual birth of Consciousness.”

   Carl Gustav Jung – The Three Births of the Human Spirit
   http://powerofconsciousness.blogspot.nl/2016/03/carl-gustav-jung-three-births-of-human.html

  13. Arend, ik lees net alle reacties, in dit en andere draadjes.
   Mijn gevoel sluit wel aan op die van jou inzake de kwesties.
   Maar misschien komt dit mede omdat we zo’n beetje als nuchtere Drent in dezelfde omgeving zijn opgegroeid 😉
   De thematiek per omgeving lijkt me ook wel de moeite van het bestuderen waard, want Amsterdammers bijvoorbeeld zijn uit een ander hout gesmeden dan de Drenten.
   Ik heb 10 jaar in Amsterdam gewerkt en je wil niet weten wat ik te verduren heb gehad als Drent mét een accent 😉

  14. Ja Anna, ik heb dat ook gemerkt tijdens mijn studieperiode in A’dam. Tijdens mijn eerste studiejaar wist nota bene een medicijnenstudent uit Veenendaal mij te vertellen dat voorbij de IJssel NL met krachtenpapier is dichtgeplakt. Wat dat betreft is de mentaliteit in verschillende delen van het land inderdaad anders. Laten we het hierbij maar niet hebben over de mentaliteit van het ultra gereformeerde Veenendaal.

   Ik heb mijn Drentse accent vrij snel verloren. Niet omdat ik me er voor schaamde, maar meer omdat ik me vrij snel aanpas aan een andere omgeving en dus ook vrij snel een Amsterdams accent aannam.

  15. Arend.
   Wat betreft Putin heb je gelijk dat hij ook deel uitmaakt van het militaire complex.
   Anderzijds heeft hij wel met zijn militaire parade laten zien dat hij tot de tanden toe gewapend is indien er een aanval op Rusland zou plaatsvinden.
   In dat geval zou het dan als afschrik middel gezien kunnen worden.
   Waar ik me ook zorgen om maak is de ontwikkelingen in Nederland zelf want vanmorgen zag ik militairen die op scholen hun beroep promoten op (basisscholen dacht ik) als ik daarbij optel dat defensie op tv ook reclamespotjes uitzend met de bedoeling om jeugd aan te trekken dan geeft dat voor mij aan dat ze mensen tekort hebben en nu op alle mogelijke manieren opzoek zijn naar kanonnenvoer voor een eventuele nieuwe slachtpartij.
   Van de week heb ik met zogenaamde trollen een discussie gehad en daar werd mij ook het een en ander duidelijk want op een gegeven moment schreef zo,n trol dat kinderen op scholen door speciaal opgeleide leraren anders moeten gaan denken vooral als ook de ouders aanhangers van sites zoals WTK zijn.
   Met andere woorden kinderen moeten gehersenspoeld worden om toch maar in de pas te blijven lopen met de overheden zelfs als hun ouders daar een andere kijk op hebben.
   Dat betekend dat de overheid de opvoeding overneemt van de ouders waardoor hun eigen denken en concluderen geblokkeerd worden en zij alles wat de overheden doen moeten ondersteunen of dat nu goed of fout is.
   Een ander voorbeeld dat democratie voor overheden een vies woord is is wat nu in Frankrijk gebeurd.
   Valls heeft zonder te stemmen (terwijl bekend is dat de meerderheid tegen is) er een wet doorgedrukt die werkgevers de mogelijkheid bied mensen sneller/makkelijker te ontslaan met de smoes dat het beter zou zijn voor de werkgelegenheid.
   Hollande zou nu op een dieptepunt zitten en door deze maatregel van Valls zou hij op langere termijn weer in populariteit moeten stijgen wanneer zou blijken dat deze dictatoriale maatregel zou werken wat natuurlijk nooit zal gebeuren.
   Ben benieuwd hoe de Fransen hierop reageren en wat de MSN daarover laat zien en horen.

  16. A&A 20,14 en 20,15
   ja ja waar was deze provincie in de jaren 40-45 ?
   Drenthe is dat niet die arme provincie die hoofdzakelijk bestaat uit mooie dorpen en zand grond, waar de mensen tot laat in de vorige eeuw in plaggen hutten woonden, de Grootmoeder van mijn vader kwam uit Smilde, een Dominé’s dochter, rijke familie, oorspronkelijk uit oost Friesland.
   Tja in Franeker stond ooit Nederlands eerste Universiteit, en de Friesen waren de motor van zeevaart en handel, in wezen is Amsterdam door Friesen groot geworden, Tja en dan die onbegrepen Amsterdammers met hun grote hart,
   die altijd maar moeten geven !
   Ja als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje, als je als Drenthe geboren bent word je nooit een heitje, groet Jenne

  17. Maar Drenthe heeft wel de belangrijkste bluesband van Nederland voortgebracht, namelijk Cuby & the Blizzards. Daarnaast heeft mijn geboortedorp Erica een andere bekende band voortgebracht, namelijk Skik.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Skik

  18. Het is verrassent zoveel Bands als Nederland heeft voortgebracht, en velen van wereld formaat, Jenne

  19. @ arend
   De meest bekende staat niet noodzakelijkerwijs gelijk met de belangrijkste ( hoewel ik groot fan ben van cuby), ook was er wel wat op af te dingen qua staat van zijn van de bandleden en het verloop……En dan bekent waar precies?? Dus hoezo belangrijkste??

  20. Goh Marcel, het valt me van je tegen dat je het kleine beetje provincialisme dat ik nog in mij had onderuit meent te moeten halen, door Cuby te willen downgraden. Mijn antwoord daarop is dat Cuby wel degelijk internationale faam heeft verworven, want niet iedereen speelt zo maar samen met de volgende musici.

   De band maakte in 1967 en 1968 tournees met Van Morrison, Eddie Boyd, John Mayall & The Bluesbreakers en Alexis Korner. Bron: wikipedia.

   By the way Marcel, kom jij uit het westen van het land of uit de provincie?

  21. Ik was vergeten om cruciale plaatsen in mijn vorige reactie smileys toe te voegen. 🙂 🙂

  22. Arend, zie posting 26, heb net een nieuwe computer, wilde reageren op draadje hier, misschien wil Guido het alsnog hieronder plaatsen, een zelfstandige posting hierover was niet mijn bedoeling…
   Nieuwe computer, gevoelig touchpad mag ik wel zeggen, moet me even opnieuw instellen en hiermee leren om te gaan 😉 Sorry voor de overlast 😉

  23. @ arend
   Waar ik vandaan kom is irrelevant , immers het westen ten opzichte waarvan? In deze incarnatie ben ik wereld burger , maar beter nog bewustzijn met een wereldburger ervaring.

  24. Mooi gezegd, Marcel. Ik zie dat zelf ook zo. Maar toch kun je de vormende invloed van de omgeving waar je bent opgegroeid en de mentaliteit die daar heerst(e) niet ontkennen. Ik weet dat de plek waar ik ben opgegroeid mij heel zeker heeft gevormd, maar ik voelde dat als te benauwend en heb mijn grenzen letterlijk en figuurlijk verlegd.

   Met het westen bedoel ik de overbevolkte en dicht gebouwde provincies Noord- en Zuid-Holland. Veel buitenlanders denken dat dit Nederland is, door deze natie Holland te noemen. Het is het gebied dat historisch de rest van het land en de bevolking altijd heeft overheerst en economisch uitgebuit. Het begrip veenkoloniën is in dit kader veelzeggend.

  25. Tja de provinciale boeren en buiten-lui, voelen zich altijd minder, en ook een beetje achter uitgezet als de Hollanders, Friezen ?, nou ja als je al in een dialect opgroeid, heb je je stempel al te pakken, toch heeft een land ook deze ludieke mensen nodig, de Friezen steken met kop en schouders boven alles uit, neem eens hun prachtige volkslied, WAAR FRIES BLOED DOOR DE ADEREN STROOMD, en dan hun tres chique taal stads Fries, daar hebben ze ook in Amsterdam niet van terug, met hun Yiddies en Bargoense ze taaltjes, wel eens gehoord hij is KASSIEWEILE, hij is overleden, ik geef maar aan, aannames dus, mooie songs vond ik COMING HOME, de gebroeders Veerman, en the Golden Earings, tja waar is de tijd gebleven, en dat is dan weer een verheugend iets, we leven allemaal in de zelfde tijd, die is niet te corrumperen, groet Jenne

  26. Marcel, lees het volgende artikel eens op deze site. Het gaat over de interactie tussen mens en dier en de wederzijdse vorming daardoor.

   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/dierenleven-en-menselijk-spirituele-ontwikkeling/

   Het maakt dus nogal veel uit of je op het platteland bent opgegroeid met veel ruimte en een zicht op dieren en natuur. Of dat je in een stedelijke omgeving bent opgegroeid met weinig of geen ruimte om je kinderlijke onderzoeksdrang uit te kunnen leven. Ik prijs me gelukkig dat ik van oorsprong een provinciaaltje ben.

  27. Arend, jammer ik vind je soms toch wel een beetje een bal… 🙂
   Het lijkt zo alsof je alleen jouw mening ziet. Feiten zijn blijkbaar ook geen feiten in jouw beleving.
   Als je goed onderzoek had gedaan naar Rus;land onder Poetin dan zou je niet zulke dingen schrijven.
   De VS kwam nooit zijn afspraken na om het militair uit D te verwijderen. Die zijn er nog, terwijl de Russen helemaal weg zijn en zich eraan hebben gehouden.
   Ook het budget van de Russen wat militaire apparatuur betreft, ligt ver ver onder dat wat de VS uitgeeft per jaar.
   Het is een beetje zo als een stokje tegen een bommenwerper.

   Ik heb trouwens de militaire parade van Rusland niet gezien, maar het lijkt me sterk dat de kernwapens echt kernwapens zijn.
   Tegenwoordig is men zo ver dat men met elektromagnetische, en scalar weapons werkt en met meer van geavanceerde wapens.

   Maar goed waar is dan de oorlog die Rusland voert??
   je bedoelt toch niet Syrië? Daartoe werden ze meer of minder genoodzaakt door de VS en VN en alle mensen die snel van de IS af wilden, die wonderbaarlijk nooit Israël aanvallen…

   Verandering vindt plaats als je je westerse manier van denken gewoon vermengt met begrip voor andere culturen en andere ideeën.

   En dan nog dit:
   https://socioecohistory.files.wordpress.com/2014/04/russia_wants_war_look_how_closely_they_put_country_to_our_military_bases.jpg

 15. an argie,

  wikipedea ; far eastern front 1938 =1945 ; heel Manchuria bevrijd ; Russische troepen stonden klaar voor landing op hoofd eiland Hokkaido ; USA waren op de hoogte ; Truman liet Atoombommen gooien ; Japan gaf zich over aan de USA !

  Dit zijn de feiten die ik ken !

  1. Arnold2 koste wat het kost, moest Jappan in handen van de USA zionisten vallen, net als Duitsland, hun plannen lagen klaar, en ja wat doen die paar honderd duizende dode mensen er toe, dit is geen item voor dit soort denken.

  2. https://en.wikipedia.org/wiki/2nd_Far_Eastern_Front
   Je eigen bron.
   “From Wikipedia, the free encyclopedia”
   The 2nd Far Eastern Front (Russian: 2-й Дальневосточный фронт) was a Front—a formation equivalent to a Western Army Group—of the Soviet Army. It was formed just prior to the Soviet invasion of Manchuria and was active from August 5, 1945 until October 1, 1945.[1]

   Stalin heeft nooit een twee fronten oorlog gevochten. Sterker nog: A.g.v. de aanval op Pearl Harbor, kon hij zelfs een groot deel van het oostelijke front vanaf december 1941 tegen de Duitsers laten vechten, die op dat moment op zo’n 30 km. van het rode plein stonden.

  3. http://www.ihr.org/jhr/v16/v16n3p-4_Weber.html
   De atoom bommen hadden dus nooit op Japan gegooid mogen worden.
   Dit geeft wel aan dat de VS niets om mensenlevens geeft en ook schijt heeft aan leiders die zich willen overgeven.
   Sterker nog ze gebruiken zelfs de onterecht afgeworpen atoom bommen als argument waardoor de Jappen zich zouden hebben overgegeven wat dus nu onzin blijkt te zijn.

  4. an argie

   je moet het wel willen lezen natuurlijk Red banner Army 1938…….

   maar ik ga er niet om strijden !

 16. Arend,

  een Natie is een groep mensen, die in hun samen zijn een natie vormen, ja en het slaaf zijn kent vele vormen, je kunt zelfs een slaaf zijn van je zelf, je eigen Ego, persoonlijk heb ik mij nooit slaaf gevoeld, of slaafs opgesteld.
  Fascisme, is een woord wat te hooi en te gras wordt gebruikt, maar geeft in wezen aan, een staat met zijn door de staat gevoerde industrie, autoritaire gezags uitoefening.
  Voor de rest voel ik me zo fris als een hoentje, en treed de nieuwe dag, vol goede moed te gemoet.

 17. Anna,

  ik neem altijd een schip als voorbeeld, met de kaitein naast God, de stuurman, de bootsman, en de matrozen, het is zo verdomd eenvoudig, de mens wikt en God de natuur elementen die beslist.
  Er bestaan en hebben bestaan, goede leiders uit ons midden gegroeid, niks psychopatisch aan, maar je hebt misschien slechte ervaringen met leiders net als ik, de veel belovende je constant beliegende mede mensen, ja dat is moeilijk te onder gaan, als persoon, met in de mensheid een wel behagen.
  Daarom is dat bijbelse verhaal zo mooi, Jezus verraden, en gekruisigd door de mensen, waar hij zo’n welbehagen in had, zo is het en zal het altijd gaan.
  Wees welbewust, ga je eigen weg, wat het je ook kost, ook Arend speelt zijn spel met ons, en speld je zijn eigen bedachte etiketten op, en dan mag jij proberen om onder deze denk zwerf kei uit te komen, vriendelijke groet Jenne

  1. Jenne, als Jezus al bestaan heeft, laten we daar maar even vanuit gaan, dan was dat een man van bloedzuiver op de graad, en dus een voorbeeld voor velen omdat welke leugen of misinterpretatie dan ook door deze zuiverheid met de grond gelijk werd gemaakt.
   Mensen moeten deze Jezus maar eens in zichzelf gaan herkennen, want het is voor mij de onschuld van een kind mét het bloedzuivere geweten van een kind.
   Leiders bestaan dus niet Jenne, want een zuiver mens wíl dat niet, desondanks is Jezus door anderen tot een leider gebombardeerd, maar het was niet zijn intentie om leider te zijn, maar om zijn zuivere onschuld en geweten mee te delen aan de mensheid.
   We zien wat voor ellende we al jaren hebben, omdat deze principes buiten boord zijn gegooid, omdat mensen met hun lieg en bedrieggedrag uitvluchten willen…

 18. Ja Arnold2, het net wordt steeds strakker aangetrokken. Het laat zien dat de machthebbers radeloos zijn en bang zijn om hun grip op de mensheid te verliezen. Ze zullen nog veel meer uit de kast gaan trekken om ons onder de knoet te houden.

  1. Steeds vaker zie ik vergelijkbare maatregelen die de Duitsers in 40-45 ook hanteerden.
   Kliklijnen.
   Spionage camera,s ed.
   Telefoon en computers afluisteren en hacken.
   Alle gegevens verzamelen via UWV,belastingdienst,medische gegevens via arbodiensten in samenwerking met UWV waar gegevens van huisartsen en ziekenhuizen bij komen omdat het allemaal in computers zit.
   Kortom alle gegevens van iedereen zijn bekend via overheids en gemeentelijke instellingen en niet te vergeten alle financiele gegevens die de banken hebben.
   Niemand is nog vrij en alles weten ze en dan heb je nog instellingen die beweren de privacy te bewaken wat grote nutteloze opvreters zijn en meer niet net zoals de vakbonden die beetje bij beetje alle rechten van werkmensen hebben verkwanseld ten voordele van particuliere voordelen voor zichzelf.
   Identificatie plicht was in de oorlog ook verplicht.
   Geld en ruilmiddelen worden via allerlei belastingen beetje bij beetje afgenomen vandaar ook het rook beleid omdat mensen rookwaren ook als ruilmiddel kunnen gebruiken kijk maar wat er in de oorlog is gebeurd toen kon je met sigaretten heel veel kopen.
   Als je dan kijkt wie er aan de oprichting van de EU hebben gestaan dan is het niet zo verwonderlijk dat ze dezelfde methoden hanteren het is gewoon een regelrechte herhaling van toen en waarschijnlijk zullen ze steeds meer dwangmaatregelen gaan invoeren op straffe van.
   Noodtoestand in Frankrijk was avondklok in de oorlog militairen met mitrailleurs op straat was toen ook een bekend gezicht de tijd van toen herhaald zich. wat er niet goed uitziet.

 19. Ik wordt wel eens flauw van altijd maar Israel en de joden de schuld te geven van alle gedonder in de wereld. Israel is zeker geen heilig boontje maar vergeleken metlanden inde buurt is het een paradijs zelfs als Arabier zou ik liever in Israel wonen dan in Syrie bijvoorbeeld. En over de ellende in de wereld. Er is een belangrijk geheim genootschap en en dat de illuminati en daarin zitten., satanisten, atheisten, joden, jezuiten, christenen (van leerlei gezindtes), hindoes, boedhisten, germaanse neopaganisten, keltische neopaganisten, baalvereerders noem maar op. Dus dat wijzen naar de joden (joden zijn ook geen ras jodendom is een religie) is onzin er zit van alles in die geheime genootschappen die die verdeel en heerspolitieke spelletjes spelen. En over joden joden zijn geen ras het jodendom is een religie. In Israel lopen er joden rond van hagelwit tot roetzwart en allemaal aanhangers van het jodendom (een religie).

  1. en nee ik ben geen jood en nee ik ben geen zionist. Wat is dat trouwens een zionist ?

  2. Beste Pietje, erg he?!
   Weet je er is nog een volk wat steeds de schuld krijgt…tot in alle eeuwigheid, want het wordt er steeds weer door propaganda in ons bewustzijn geramd, met alle leugens en verdraaiingen en halve waarheden. Voelt zo vreselijk, van generatie tot generatie…mensen onschuldig veroordelen, zelfs zeggen het is karmisch en energetisch bladibla. Wat een mindcontrol. Zelfs baby’s worden als ‘slecht’ bestempeld, want het zit in het ‘beestje’ zeggen ze dan. Het blijft er altijd, is altijd aanwezig…ondertussen gaan de ware misdadiger verder en verder…en de rest van de wereld ziet het niet, en als ze het zien, dan draaien ze meestal allemaal hun hoofd weg. Typisch voor de meeste mensen, zolang zij er niet bij horen maakt het allemaal niet uit.
   Dat is ware verlichting, zich compleet buiten de brede sporen die plat gelopen zijn te bewegen en nieuwe kansen te creëren voor een samenleving die op waarheid, liefde en vrede is gebaseerd.
   Wat over dat volk allemaal aan leugens wordt uitgestort is meer dan discriminerend, het is bijna verachtend, hatelijk…ja zo zijn ze de ‘spirituele, liefdevolle’ mensen, ook hier…Guido, pfff

  3. Pietje.

   Kijk eens naar de volgende film, Defamation. Gemaakt door een Israëlische Jood over het Jodendom, haar lobby en het antisemitisme.

   https://www.youtube.com/watch?v=XNWF9CeoZdE&nohtml5=False

   Of luister eens naar het interview dat ik had op Argusoog Radio met de voormalige Joodse Israëliër Gilad Atzmon. Hij heeft zich vol afschuw afgekeerd van zowel Israël als het Jodendom.

   https://www.youtube.com/watch?v=YNUun6Y-3Fo

   Via de volgende link kun je nog meer horen en zien van deze self hating Jew, zoals hij door de Zionisten wordt genoemd.

   https://www.youtube.com/results?search_query=gilad+atzmon

  4. Dat ‘bekeren’ tot het Jodendom is volstrekte kletskoek, zover ik het nu begrijp.. Het gaat er bij dit volk om, via een VALSE IDENTITEIT een ander te ‘zijn’ en in die naam te kunnen moorden, manipuleren, veroveren, stelen etc. etc.
   We kennen ze ook onder de naam, die het dichtst bij hen ligt.. Bolsjevieken..

 20. Arnold2 21.5

  Onlangs op tv gezien: Oud gediende van Japanse geheime dienst verklaarde dat de generale staf op de hoogte was van de komst van de Amerikaanse vliegtuigen met de atoombommen en weigerde opdracht te geven om ze te onderscheppen. Verder niets meer over vernomen in de MSM. Welk smerig spel is daar gespeeld.

  N.B. Weinig gereageerd de laatste tijd. Druk met schrijven.

  1. Jopiek.
   In 21.4 en 21.5 heb ik al een paar verwijzingen gegeven dat de atoombommen niet nodig waren geweest en naar aanleiding van je vraag ben ik een beetje gaan zoeken en toen kwam ik het volgende tegen.
   https://decorrespondent.nl/1587/De-mythe-van-de-atoombom-die-69-jaar-geleden-een-einde-maakte-aan-de-Tweede-Wereldoorlog/21370545174-685a47aa
   Het hoogste militaire orgaan was samen gekomen en zij wisten van de eerste atoombom en toen ze samen gekomen waren kregen ze tijdens hun overleg bericht dat Nagasaki ook door een atoombom getroffen was maar daar zaten ze niet zo mee.
   Ik vond dit wel een interessant artikel alleen weet ik dus niet of zij op de hoogte waren van de komst van de bommen wel dat het niet veel indruk maakte op hen.

 21. Arend, leuk om te lezen dat Erica je geboorteplaats was. De mijne Veenoord…
  Een paar kilometer ertussen.
  Wat ik wel een bijzonder artikel van je vond, geplaatst op Gedachtenvoer, hoe de geboortegrond van enorme invloed is op het een en ander.
  Beveel het artikel ook van harte aan, had ergens hier eerder gezien dat Hyperalert de link geplaatst heeft, maar nog een keer kan geen kwaad 😉
  http://gedachtenvoer.nl/page/afwezige-vaders-verloren-zonen.html
  Maar wat voor vaders en zonen geldt, geldt ook voor vaders en dochters in de context van jouw artikel.

  1. Inderdaad heel grappig Anna, dat jij uit Veenoord komt bij Nieuw-Amsterdam. In mijn jeugd kwam ik daar regelmatig.

   Het is een feit dat de grond waarop en de streek waarin je geboren wordt een heel directe, weliswaar onbewuste, invloed heeft. Zowel fysiek als psychisch/emotioneel. Dit heeft alles te maken met de werking van de natuur en menselijke cultuur op die plaats.

  2. Band Vader Dochter is anders, als Vader Zoon, en van Grootvader Kleindochter ook, Grootvader Kleinzoon, is weer een heel ander verhaal, maar dit zijn geen wetten, alles gebaseerd op gevoelens en karakter, die absoluut niet te intepreteren zijn, ’t is niet altijd gemakkelijk !

  3. Wij hebben vier/4 hele fijne jaren doogebracht in de Gemeente Staphorst/Rauwveen, fijne mensen heel hard werkend, en vasthoudend aan hun waarden en tradities, die te hooi en te gras in de comcommertijd, door de vooruitstreven hoerelopende journalisten, van veel al socialistische kom af, in de grond werden geboord, heb ze vaak genoeg van repliek gediend, maar ja het leed was dan al weer geschied, het is zo verdomd gemakkelijk minderheden, die zich dan ook zelf nog slecht kunnen verdedigen, op het schand blok te zetten, en ja ze waren gelovig, nou en, het was een eenheid, met grote sociale controle, ja er zijn altijd mensen die dat niet wensen, want dan worden hun zwarte kantjes zichtbaar, maar wij hebben er echt helegoede herinerringen aan, ook onze twee kinderen, die ondanks wij niet kerks zijn toch heel goed ontvangen werden, goed bericht uit de Province !

  4. Jenne, uiteraard is de band met elke mens verschillend.
   Maar in de context van het artikel van Arend op gedachtenvoer gaat het mij erom wat Arend beschrijft over de invloeden van vader/zoon in de context van geboren worden in zo’n soort omgeving. Ik stel dat deze ook gelden voor de vader/dochter relatie. Ik herken mijzelf in wat Arend beschrijft en dat dat dus feitelijk ook geldt voor de vader/dochter relatie. Uiteraard heeft het weer een ander uitwerking omdat een vader/zoon relatie anders uitwerkt dan een vader/dochter relatie.
   Misschien moet je het artikel even lezen, dan begrijp je wat ik bedoel.

  5. Arend, regelmatig daar in de disco op Nieuw Amsterdam?
   Misschien zijn we elkaar daar wel tegengekomen 😉

  6. Ja Anna, ik ging vaak naar bar/disco Arizona. Was dat ook jouw place to be?

  7. Arend, echt wel 😉
   Er was nog een andere, waar ik de naam niet even meer van weet.
   Het was in die tijd een soort pendelen tussen twee disco’s.

  8. Over welke tijd hebben we het dan Anna/ Ik was daar vaak in de eerste helft van de jaren ’70. Maar ons gesprek is nogal off topic. Kunnen we dat ergens anders voortzetten, b.v. de chat?

  9. Arend, ben daar al sinds tijden niet meer geweest, mijn inlog was niet correct, dus sta nu in een soort van reservebank, ik zal proberen daar weer opnieuw in te loggen, maar gaat even duren… 😉

 22. Anna.

  Je hebt gelijk wat betreft de vader/dochter-relatie. Als een vader afwezig is tijdens de puberteit van zijn dochter(s) dan kan hij zijn rol in die periode voor zijn dochters niet vervullen. In mijn beleving is het de rol van de vader om ten aanzien van zijn dochter(s) de psychisch/emotionele navelstreng tussen de moeder en de dochter door te knippen. Hij mag dan ook zijn dochter ondersteunen in het een verhouding vinden tot de maatschappij buiten het gezin en haar ondersteunen in haar weerbaarheid. De relatie tot de moeder is meer gericht op bescherming en verzorging en de vader heeft dus m.i. de bovenbeschreven rol.

  1. Zijn toespraak is een toonbeeld van waarheden en idealen, die door de machtselite worden verdraaid en misbruikt om in hun chaotiseringsagenda te kunnen passen. We zijn als mensheid inderdaad op weg om tot een diepe beleving te komen van eenheid in diversiteit. Maar het maakt een wezenlijk verschil of dit ontstaat op basis van een organische bewustzijnsgroei bij ieder op individueel vlak, of dat het vanuit een machtsagenda een ieder door de strot wordt geduwd. Zodat het een kwestie wordt van slikken of stikken. Zoals dat ook met de Europese Grondwet aka Het Verdrag van Lissabon gebeurde.

   http://forum.indonesiepagina.nl/topic/5145/0/de_europese_grondwet_slikken_of_stikken_arend_zeevat.php

  2. Hij zit helemaal op de lijn van Barbara Lerner-Spectre. https://archive.org/details/EuropeWillNotSurvive
   Straks komt er een oorlog (die er sowieso moet komen, men wil weer geld verdienen en nieuwe indelingen van landen, een ‘nieuw’ Europa wat makkelijker te besturen valt, want nationalisme staat haaks op globalisme) en dan zijn wij, de mensen, weer schuldig omdat wij niet erin slagen om alles door onze strot geduwd te krijgen…
   Op een gegeven moment is ook het geld op. Het is maar een gedachte, pin me er niet op vast.
   Ik zie me zelf als een kind van Europa en een wereldburger, maar graag op zo een manier dat iedereen zich erin kan vinden, en niet een machtselite die ons met valse visies in de grootste problemen brengt. Ik hou van een wereld waar iedereen blij is en ieder land vrij mag zijn en genoeg heeft om te leven. Maar deze droom deelt het zionisme niet met mij, zij willen verdeling, ze willen de volkeren en landen onderdrukken, en scheppen armoede en wanhoop.
   Het zijn al eeuwen dezelfde manipulatoren, ik schijt op hen.
   Sorry voor mijn directe taal, lekker Nederlands 🙂

  3. Heerlijk toch parabola om eens de dingen recht voor de raap te kunnen zeggen. Eerlijkheid is een groot goed. 🙂

 23. Persoonlijk heb ik het altijd fantastische gevonden op mijn vele reizen, overal andere types van mensen te zien ook heel verschillend in hun benadering en kleding, echte menselijke evolutie ook aangepast aan hun directe leef omgeving.

  Mensen als Timmermans en vele anderen ouwehoeren er maar op los, de menselijke gevoelens en hun denken gewoon links te laten liggen, is hun met de paplepel geleerd.

  Juist een wereld vol volkeren met hun eigen sterke waarden, en denkbeelden, die dan te samen leven, en als goede boeren betaamd, elkaars denkbeelden respecteren.

  Het Zionisme, maar veel eer hun wapen het Moslim geloof, gebouwd op bloed,
  of Moslim of kop er af, nou dat is een mooie benadering van wat Timmermans daar zit te leuteren.

  Wat ik weet van de menselijke history, is dat of wij verdedigen ons denken en samenleven, of we zijn gedoemd te verdwijnen, als zo veel grote naties en civilisatisch voor ons, en het lijkt dat onze leiders gekocht zijn, en ons overleveren aan onze eind tijd, van een zeevarende doeners natie, zijn we geworden tot een land, van ouwe vul maar in , Jenne

 24. In dit artikel wordt het belachelijke bericht geponeerd dat Hitler ooit is gevlucht en nog jarenlang heeft geleefd. Onbegrijpelijk dat dit wordt gepubliceerd op deze website. Het is jaren geleden al onomstotelijk bewezen dat Hitler in 1945 als lijk bij de bunker lag.
  de Russische geheime dienst, op bevel van Stalin, heeft lange tijd het ‘mysterie” Hitler in stand gehouden. Terwijl zij allang wisten dat de overblijfselen van Hitler waren gevonden. Toen de Sovjet-Unie uiteen viel konden ook andere onderzoekrs gebruik maken van het archief. De Russen haddden een stuk schedel en een kaak bewaard. De kaak is door het vergelijken met de gebits-gegevens van Hitler’s tandarts archief andermaal als de kaak van Hitler aangewezen.

  Ook door de ooggetuigen die het lijk van Hitler hebben gezien en waarvan sommigen meegeholpen hebben het naar de tuin te sjouwen om het te verbranden (met het lijk van Eva Braun). Door de heftige beschietingen in de tuin en gebrek aan benzine zijn de lijken niet helemaal verbrand. Daar komt nog bij dat Hitler in 1945 een ernstig zieke man was, jarenlang met allerlei stimulerende en verdovende middelen behandeld door zijn lijfarts Morell. Hij had geen jarenlang meer kunnen leven. Bovendien wilde hij persé niet vluchten en in de bunker “ten onder gaan”. Het staat kortom allang vast dat Hitler Berlijn nooit meer heeft verlaten. Stalin was een paranoide man, en wilde absolute zekerheid hebben dat zijn “grootste’vijand dood was. Dat bewijs werd hem kort na de oorlog al gegeven. Om het westen in het ‘ongewisse’ te laten werd met opzet de informatie achter gehouden.

  1. Allereerst dien je wellicht eens goed te beseffen dat wat jij als waarheid ziet, JOUW waarheid is Paul. Daarvoor is de uitdrukking ‘ik vind’ of ‘naar mijn idee’ of ‘ik denk’ uitgevonden. Je bent wellicht ook iemand die absoluut overtuigd is van de officiële versie van andere ‘waargebeurde’ zaken.. Zoals 9/11 in de ‘officiële versie’.

   Ik zal je één vraag stellen over deze zaak. Geloof jij dat als de geallieerden hadden gezegd, dat Hitler was ontsnapt, dat ze de handen in de wereld op elkaar hadden gekregen. Was de oorlog dan beëindigd..

   Dus even recapituleren:

   1. ‘JIJ VINDT het een belachelijk bericht’
   2. Het kan best zo zijn, dat hij naar Argentinië is ontsnapt, waarvoor veel bewijzen zijn; alleen past het even iet in jouw wereld, die ook vol bewijzen zit..
   3. Wanneer je dan met dit soort uitspraken komt, is het tonen of linken naar jouw ‘bewijs’, wellicht een eerste vereiste..? Dit artikel is gebaseerd op de FBI-files hierover. Ken je ‘Operation Paperclip’.. Kijk anders een naar de ‘verborgen link’ tussen de Nazi-partij en de Amerikaanse financiers in de oorlog. Wist je dat de concentratiekampen zijn opgezet als WERKkampen met ‘goedkope’ arbeidskrachten..? Enz. enz.
   Dat vind ik er allemaal van Paul.

   En dan nu wat links, die je wellicht een ander perspectief bieden:
   Over Europa: http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-eu-is-het-vierde-rijk-van-de-nazis/
   Over de Codex Allimentarius, waar de geest van de Nazi’s nog inzit: http://www.wanttoknow.nl/overige/codex-alimentarius-stijgt-op-uit-auschwitz/
   Over ‘bescherming’ van Nazi’s ná de wereldoorlog. Allemaal naar…. DE VS.. http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/vs-nazis-kregen-us-20-miljoen/
   Over de Nazi’s en hun bases in Zuid Amerika en…. Antarctica.. https://www.youtube.com/watch?v=Kg0r__RrZhA

   Last but not least, deze film maar eens bekijken, vanuit de gedachte, dat Hitler 10 jaar probeerde aan de macht te komen, wat niet lukte.
   En INEENS, waren er financiers en een ‘ongeziene achterban’, met een verborgen agenda.
   https://www.youtube.com/watch?v=doSD1w8EvT4

   We doen er nóg een schepje bovenop, goed?
   https://www.youtube.com/watch?v=KLwaNYFixXM
   https://www.youtube.com/watch?v=DilIn9ffRFA

   Om tot slot te eindigen met een foto van Herzl, de oprichter van.. het Zionisme..

  2. PS.
   Hier kun je wanneer je de licht groene woorden aanklikt de pas vrij gegeven FBI documenten lezen en verderop wanneer je de brief (ook licht groen)aanklikt krijg je nog meer informatie.

  3. GuidoJ, jij moet ook beseffen dat wat jij als waarheid ziet, JOUW waarheid is, zo simpel is het. Bovendien zie je me zomaar als iemand die overtuigd van alle officiële versies van allerlei zaken. Daar poneer je een stelling gebaseerd op wat?? Je roept maar iets! zonder een idee te hebben waar ik voor sta. waar baseer je dit op???? op niets!!! Alleen omdat ik op één onderdeel van de oorlogsgeschiedenis iets anders denk en geloof. Omdan maar ineens andere dingen aan te nemen, zegt dat niet iets over jouw manier van werken! Bovendien heb je FALIKANT ongelijk!!!, ik geloof namelijk helemaal niet in de officiële 9/11 verklaring, daar zit veel meer achter. Evenals bijv. de moord op Kennedy en wellicht Fortuyn.

   Ik zal je ook een paar vragen stellen: geloof je echt dat de ooggetuigen van Hitlers’ dood allemaal leugenaars zijn? Ver na de oorlog in alle vrijheid hebben overlevenden het verhaal nog verteld. Geloof je echt dat Hitler met zijn zeer slechte gezondheid nog jarenlang geleefd zou hebben. Geloof je echt dat gepensioneerde oud-officieren van de geheime dienst van Stalin onzin hebben gesproken over het vinden van de half verbrandde lijken en de identificatie van Hitlers’gebits gegevens? Geloof je echt dat Stalin het niet interesseerde of Hitler echt dood was? In het bericht van de FBI documenten staat telkens: SUGGEREREN dat ………., het lijkt het erop dat… aannames, telkens aannames, geen hard onomstotelijk bewijs. Hebben jullie de laaatste beelden van Hitler wel eens gezien: een voor zijn leeftijd zeer oude, uitgebluste man. en die zou nog jaren gezond en wel geleefd hebben?!.

   De belangrijkste getuigen van zijn zelfmoord zijn SS-officier Otto Günsche en de bediende Heinz Linge, die het lijk als eersten vonden. Dit hebben zij geheel vrijwillig onder ede verklaard jaren na de oorlog. daarvan zijn geluidsopnames van gevonden. Ook de secretaresse Traudl Junge heeft dit verklaard. De stoffelijke resten van Hitler, Eva Braun en Goebbels en zijn gezin zijn tot 1970 begraven geweest op een plek die alleen de KGB wist. Ze zijn toen opgegraven en verbrand en de as verstrooid. Dit blijkt uit verklaringen van de KGB officier Konratsjov, en uit een brief van Andropov.
   (citaat:)Stalin was geobserdeerd door elk detail over zijn aartsvijand Hitler, die hij zowel vreesde als op een vreemde manier waardeerde. Het onderzoek naar zijn dood werd op speciaal bevel van Stalin zeer grondig en gedetailleerd uitgevoerd, zo blijkt uit de Smersh (contra-spionage dienst)rapporten. Door zijn kaken te vergelijken met de gebitsgegevens van Hitlers’tandarts bleken de half verbrandde lijken die Smersh leden hadden gevonden in de tuin bij de bunker de lijken te zijn van Hiler en Braun. Yelena Rzhevkaya, een tolk van de Smersh heeft dit ook verklaard. het stuk schedel dat later is gevonden, kan best van iemand anders zijn. Alsof de Fuhrer nog jarenlang gezond en wel geleefd heeft.

   Zou de Israelische geheime dienst om maar iets te nomen de man nooit hebben opgespoord? Ja als je wilt blijft het uiteindelijk een welles-nietes spel. Alles in ogenschouw genomen vind ik de bewijzen voor Hitlers’dood op zijn minst aannemelijk. En al die links dat hitler gesteund is door joodse bankiers e.d. daar zal ik niet over oordelen, en spreek het ook niet tegen en dat er veel is en wordt verzwegen voor ons: geloof ik grif. Alleen het onderdeel Hitlers’dood, daar ben ik van overtuigd, totdat het tegendeel ‘without ANY reasonable doubt’bewezen is.

  4. Paul, het enige wat ik bedoelde, dat je spreekt over ‘het is onzin’, ipv ‘naar mijn idee is dit onzin’. Wereld van verschil.
   En ja, nu komen eindelijk de feiten en zaken die je verhaal onderbouwen. Half werk zorgt ook voor onduidelijkheid Paul. En ja, ook ik weet het niet allemaal. En daarmee is het verhaal klaar. Kleur de plaatjes en maak je eigen verhaaltje af.

   En als je het interessant vind, hier nog een link, om er wellicht nóg dieper in te duiken.
   http://anonhq.com/mainstream-researchers-finally-admit-hitler-never-killed-helped-escape-south-america-died/

 25. Arend.
  Nu ben ik een beetje aan het zoeken geweest op internet en daarbij zag ik hoe ons koningshuis mogelijk banden heeft met de Rothschild familie.
  Dat onze regering alleen maar in het belang van banken en grote multinationals handelt is duidelijk en Nederland kocht nog niet zo lang geleden voor 80 miljoen Euro een paar schilderijtjes van de familie Rothschild.
  Je hoeft alleen maar te kijken welke ministers voor zij de eed aan de koningin of koning aflegden (waardoor ze trouw beloven aan de troon en afstand nemen van de bevolking) bij multinationals hebben gewerkt.(dat is mijn mening).
  Rutte-Unilever,Bolkestein-Shell en zelfs Doukle Terpstra die nadien CNV voorman is geweest (1999-2005) heeft bij Shell gewerkt.
  Hoe moeilijk kan het dan zijn de link te leggen dat zij mogelijk in opdracht van multinationals proberen op posities te komen waar zij wet en regelgeving kunnen aanpassen?
  Wat betreft de vakbond CNV iedereen ziet toch dat zij alle rechten van werkvolk verkwanselen is dat toeval? Ik denk het niet.
  Vele andere ministers hebben voor dergelijke bedrijven gewerkt wat u gewoon kunt checken als u op zoek gaat naar oud werknemers bij bv Shell of Unilever enz.
  Daarbij komt dan ook nog dat zoals hierboven al beschreven is de troon (koningshuis) belangen hebben bij dergelijke bedrijven vaak in de vorm van aandelen.
  Telkens wordt gezegd dat zakenreisjes door de koning goed zouden zijn voor de werkgelegenheid wat natuurlijk onzin is als door automatiseren duizenden mensen ontslagen worden.
  Wat wel gebeurd is dat er meer vraag naar producten komt en omdat machines 24 uur kunnen produceren wat goedkoper is dan mensen betalen in ploegendienst bv waardoor de opbrengst van de aandelen omhoog gaan is een zakenreis van de koning niets anders dan een middel om de zakken nog meer te vullen.
  Over prins Bernhard bestaat nogal wat twijfel.
  http://www.dedokwerker.nl/prins_bernhard.html
  In de volgende verwijzing kunt u lezen dat een grootvader van prins Bernhard een regent was van het vorstendom Lippe (in Duitsland).
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_van_Lippe-Biesterveld
  Onze koningin Emma was een dochter van een familie die heerste over vorstendom Waldeck (in Duitsland).
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Vorstendom_Waldeck-Pyrmont
  Emma is na de dood van Willem III ook aangewezen (regent).
  Het is dus niet onwaarschijnlijk dat beide families elkaar kenden.
  De vader van Emma George Victor)sloot zich aan bij de Noord Duitse Bond.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/George_Victor_van_Waldeck-Pyrmont
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord_Duitse_Bond
  Bij de verwijzing Noord Duitse Bond ziet u een lijst met vorstendommen en hertogdommen wat mogelijke verbanden tussen de heersers aangeeft.
  Gaan we dan opzoek naar Mayer Amschel Rothschild.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Mayer_Amschel_Rothschild
  dan kunt u lezen dat deze man werd voorgesteld aan Generaal von Estdorff die weer werkte voor een andere heerser namelijk prins Wilhelm IX van Hessen Hannau (het latere Hessen-Darmstadt).
  Ons kent ons en er zijn nogal wat mensen die op hogere posities zitten die anderen het handje boven het hoofd houden zodat de burger niet ziet wat er gaande is.
  Als de links niet werken moet je het maar gewoon zelf intoetsen.

  1. PS.
   Denk ook aan de Bilderberg conferenties en welke zakenlui daar op bezoek gaan zelfs ministers en hoge mannen van de Nederlandse bank.

  2. Heel juiste analyse Arnold. Enig speurwerk legt nog meer verbanden bloot. De Nederlandse huisbankier is Royal Bank of Scotland (RBS), die deze functie van de ING en de Rabobank heeft overgenomen.

   “De studiebeurs, de boete voor te hard rijden of de subsidie van een orkest. Deze betalingen van en aan de rijksoverheid worden per 1 mei behandeld door een buitenlandse bank. Royal Bank of Scotland (RBS) is vanaf dat moment de huisbankier van Den Haag. RBS vervangt daarmee ING en Rabobank.”

   Bron: http://vorige.nrc.nl//economie/article2160716.ece/Nederlandse_staat_bankiert_bij_RBS

   Deze RBS is voor het belangrijkste deel in handen van de Engelse regering. In wiens handen is de Engelse regering/Kroon? Juist, je raadt het al. De Rothschilds dus! Zie:

   https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/434153/Rothschild_report_on_the_UK_investment_in_RBS.PDF

  3. http://www.nu.nl/brexit/4283060/imf-vraagt-londen-en-brussel-samen-werken.html
   Het gaat ook hier over een bank in prive bezit (De Bank of England)
   En was het niet zo dat de bankiersfamilie De Rothschild in 1815 (slag bij Waterloo) Engeland eigenlijk hebben over genomen?
   Omdat zij wisten dat velen op de London Exchange hun voorbeeld zouden volgen?
   Een Rothschild verkocht op deze beurs veel aandelen waarna velen hetzelfde deden waardoor de Rothschild de mogelijkheid kreeg om al die aandelen voor een appel en een ei over te nemen waardoor hij in één keer meer vermogen dan de Bank of England kreeg en daarmee ook de macht?
   Het begint er sterk op te lijken dat al het geld uit de EU landen via de EU naar een land worden overgeheveld wat straks geen deel meer van de EU uitmaakt maar hoe gaan ze dan straks onze pensioenen betalen of zijn we die pas overgemaakte € 1400.000.000.000 aan pensioen geld dan gewoon kwijt omdat Engeland zich afgescheiden heeft?
   Vreemd dat ik Dijsselbloem daar niet over hoor maar wel dat hij weigert om Italiaanse banken te helpen zoals laatst door hem tegen een Duitse minister is gezegd (en het was wat hem betreft onbespreekbaar).
   Ik weet niet meer waar het staat maar ik heb bij een reactie eerder een link hierover gegeven.

  4. http://www.elsevier.nl/economie/achtergrond/2016/07/dijsselbloem-tegen-duitse-bankensteun-onbespreekbaar-326641/
   Zelfs als het risico bestaat dat wanneer de Italiaanse banken omvallen en de Italiaans economie in elkaar klapt waarna de hele Europese economie zal/kan volgen wijst hij hulp dus bewust van de hand en is het wat hem betreft onbespreekbaar.
   Ik krijg zo,n beetje het idee dat ze Europa aan het plunderen zijn waarna wij straks niets meer overhouden want ook alle inkomsten van staatsbedrijven zijn al weg door deze verkocht te hebben.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.