Advertentie

Ontsporing op meerdere lijnen..!


x

x

Ontsporing op meerdere lijnen

2018 ©Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Bloed op de rails.. Het is een voor bijna iedereen waar te nemen gegeven dat onze menselijke maatschappij volkomen ontspoord is geraakt. We leven dan dus ook in een volledig ontspoorde en ontmenselijkte realiteit. Dit houdt in dat velen binnen dit maatschappelijk ontmenselijkende systeem het spoor bijster raken. Tijdens een onlangs geplande treinreis van Zevenaar naar Maarn, werd ik opnieuw weer eens met mijn neus voluit op de menselijke gevolgen van deze ontspoorde en ontmenselijkende maatschappij gedrukt. Ik had mijn reis van tevoren gepland op een redelijkerwijs te halen tijdschema van aankomst in Maarn. Maar tot mijn grote verbazing zag ik bij aankomst op het treinstation Zevenaar, na een noodzakelijke tien kilometer lange fietstocht te hebben ondernomen, dat het daar één grote chaos was.

Op het station stonden meerdere treinen stil, waaronder een internationale Inter City Express, die vanuit Duitsland op weg was naar Amsterdam. Normaal gesproken raast die trein voorbij aan het station. Er stonden ook meerdere regionale treinen stil. Verder liepen er vele veiligheidsambtenaren in gele hesjes rond, die reizigers informeerden over de mogelijke voortgang van hun reis.

Treinsuïcide
Natuurlijk waren er ook vele verwarde en veelal met een achterban telefonerende treinreizigers. Voor het station stond een grote menigte te wachten op wat komen zou. Zij bleken op vervangende bussen te wachten. Bij navraag bij één van de gele hesjesdragers en daarna uit de via de omroepinstallatie op het station omgeroepen mededeling, bleek er op het door mij te bereizen traject tussen Zevenaar en Arnhem een aanrijding te hebben plaatsgevonden van een trein met een persoon.

Een mens dus! Het was een mechanische botsing tussen een mens van vlees en bloed en een wonder der moderne techniek. Er bleek tussen mijn vertrekstation en Arnhem dus een wanhopig ontspoord medemens zijn/haar leven te hebben willen beëindigen, door voor een aanstormende trein te springen. Dit veel voorkomende fenomeen heeft in de afgelopen jaren het begrip treinsuïcide opgeleverd.Het resultaat van de keuze van deze emotioneel ontspoorde medemens was, dat er in mijn regio en zelfs dus in de Duits aangrenzende regio een chaos op het spoor ontstond.

Ja, de gevolgen van een individueel besluit kunnen dus verstrekkende gevolgen hebben, waar vele mensen een bezwarende belasting aan kunnen ervaren. Die persoonlijk bezwarende belastingen zijn vervelend, maar daar valt met het nodige geduld nog wel mee te leven. Waar ik in dit artikel echter de aandacht op wil richten is de wanhoopsdaad van die enkeling, die deze chaos mede heeft veroorzaakt. Deze enkeling is, zoals uit de rest van het artikel zal blijken, minder enkel dan velen denken.

In Zevenaar resulteerde het in ieder geval in wachttijden ten aanzien van de te hulp geroepen vervangende bussen. Het duurde een behoorlijke tijd totdat deze verschenen. Daardoor moesten velen langere tijd in de kou staan te blauwbekken, in de hoop toch zo snel mogelijk in een verwarmende bus te kunnen stappen die hen naar Arnhem zou kunnen brengen. Dit gold dus ook voor mij.

Me first..
Het is altijd interessant om de sociale fenomenen in dit soort situaties waar te nemen. Voor het station stonden zeker meer dan honderd mensen te wachten op een verlossende bus, die hen uit hun door koude bepaalde ellende zou gaan verlossen. Zodra er een bus verscheen ontstond er een stormloop op die bus, om toch vooral maar van een zo fel begeerde zitplaats verzekerd te kunnen zijn.

Gelukkig waren er de gele hesjes dragende ambtenaren, die in samenspraak met de buschaufeur en afgemeten op het aantal nog beschikbare zitplaatsen, een gepaste hoeveelheid smachtend wanhopige reizigers geordend toeliet in de bus. Bij iedere na verloop van tijd volgende zich aandienende bus werd dit ritueel herhaald.

Langzaam werd de menigte wachtenden dus kleiner, hoewel er nog een tijdje een verse aanvoer was van tijdelijk in Zevenaar gestrande reizigers. Bij de stormloop op iedere volgende verlossende bus, aanschouwde ik meestal hoe de menigte zich bewoog. Ik trachtte daarbij in te schatten of ik met behoud van mijn menselijkheid een plek in die bus meende te kunnen bemachtigen. Ik voelde er namelijk niet zo veel voor om, door met ellebogenwerk voor te dringen, de belangrijkheid van mijn ego te benadrukken.

Lotsverbondenheid
Ik heb dit soort onfortuinlijke situaties eerder meegemaakt en merkte dan steeds weer, dat er in die door meerderen gedeelde omstandigheden een bepaalde lotsverbondenheid ontstaat. In de door het noodlot van een enkeling bepaalde omstandigheden, die een ontspoorde wanhoopssprong op het treinspoor had genomen, leken velen door een gemeenschappelijk lot tot elkaar veroordeelden een verbondenheid te ervaren.Waardoor de gelegenheid zich voordeed om door gesprekken met anderen in contact te komen.

Zelf ben ik dan ook meestal wel degene die nogal snel zo’n contact maakt. De inhoud van de gesprekken die daardoor ontstonden, was inhoudelijk nogal variabel. Maar soms ook heel leerzaam. In de hierboven beschreven situatie op station Zevenaar, had ik een aantal bussen aan mij voorbij laten gaan. Met als gevolg dat ik drie uur lang heb staan blauwbekken, een paar leuke gesprekken heb gehad en uiteindelijk toch in een bus terechtkwam. In deze bus kwam een man naast mij zitten, waarmee ik ook in gesprek raakte.

In dat gesprek bleek dat hij in een omgeving in Noord-Holland woont, waar verschillende psychiatrische instellingen in de buurt van spoorlijnen gevestigd zijn. Iets dat op meerdere plaatsen in het land zo schijnt te zijn. De man vertelde mij dat het daar een veel voorkomend gegeven is, dat er emotioneel ontspoorde medemensen op het spoor springen voor een aanstormende trein, met het inmiddels wel bekende tragische resultaat. En natuurlijk de nodige traumatiserende gevolgen voor anderen, zoals de machinisten die het zoveelste bloederige ritueel mogen aanschouwen, waar zij als mens geen aandeel in noch schuld aan hebben.

Toename aantal treinsuïcides
In het jaarverslag van 2015 geeft de beheersmaatshappij van het Nederlandse spoorwegennet, Prorail, aan dat er in dat jaar een toename heeft plaatsgevonden van het aantal zelfdodingen op het spoor. Het waren er toen 223, terwijl het een jaar eerder nog 192 waren (HIER). In het OV-magazine van 7 julli 2014 (HIER) wordt het aantal trein-suïcides in Nederland vergeleken met andere Europese landen. Citaat:

Nederland kampt met een van de grootste aantallen zelfmoorden op het spoor in Europa. Jaarlijks maken rond de 200 mensen een eind aan hun leven op het spoor, oftewel bijna 1,4 gevallen per miljoen treinkilometer. 

Alleen in Tsjechië komen relatief nog meer suïcides voor, blijkt uit het Railway Safety Performance Report dat de EU heeft gepubliceerd. Sinds 2008 stijgt het aantal zelfmoorden op het spoor in Europa. Die stijging is ook te zien in Nederland, hoewel het aantal in 2012 weer licht daalde.

In de Wikipedia (HIER) staat het volgende vermeld over treinsuïcides:

Afkomst van slachtoffers

Hoewel er maar weinig bekend is over treinsuïcides, heeft een recent Nederlands onderzoek meer duidelijkheid gebracht over de afkomst van slachtoffers. Sinds 1986 houden de Nederlandse Spoorwegen een databestand bij van alle treinsuïcides. Hieruit blijkt dat 64,5% van de slachtoffers man is en de gemiddelde leeftijd 39,1 jaar bedraagt. Het jongste slachtoffer was 11 jaar, de oudste 88 jaar. 65% van de slachtoffers heeft een achtergrond in de psychiatrie, hetgeen 7% hoger is dan bij alle zelfdodingen.

Regionale spreiding
Uit een casus uit het onderzoek van Van Opwellingen blijkt dat een groot deel van trein-suïcides plaatsvindt nabij een psychiatrische instelling. In de provincie Drenthe vonden in een periode 57 zelfdodingen op het spoor plaats. 15 Van deze zelfdodingen vonden plaats op een trajectdeel van 2 kilometer. Naast dit trajectdeel bevindt zich een psychiatrische instelling. Op een subtraject, op 100 meter van deze instelling, vonden 5 van de 15 zelfdodingen plaats. 

Nabij een ander psychiatrische instelling vonden 10 van de 57 zelfdodingen plaats. In de gehele provincie Drenthe vonden dus ten minste 25 van de 57 zelfdodingen op het spoor plaats in de nabijheid van een psychiatrische instelling.

Zelfmoord is een taboe
Velen, waaronder ik, vragen zich af waarom zoveel psychiatrische instellingen in de buurt van spoorlijnen zijn gebouwd. Een voor de hand liggend antwoord op die vraag is de relatief lage grondprijs. Vanuit een complotrealiteit beschouwd zou men daar nog andere conclusies aan kunnen verbinden. Daarnaast heeft Nederland de grootste spoordichtheid in Europa, waardoor er relatief veel treinen rijden, er vele stations en spoorwegovergangen zijn (HIER en HIER). Prorail doet, door middel van het nemen van preventieve maatregelen op risicotrajecten, er alles aan om het aantal treinsuïcides te verminderen. Die maatregelen lijken effect te hebben (HIER).

De man die naast me zat in de bus vanaf Zevenaar naar Arnhem, vertelde me echter dat zijn vrouw er ook voor gekozen had om uit wanhoop voor een trein te springen. Nogal heftig dus. Daardoor kwamen we te spreken over euthanasie-procedures in Nederland. Het was de mening van die man dat deze veel te langdurig zijn, waardoor mensen in acute psychische nood tot wanhoopsdaden gedreven worden, zoals het voor een trein springen. Het beëindigen van het eigen leven is over het algemeen nog een groot taboe. Bij het spreken daarover worden alle gesprekspartners in hun oordeel daarover geconfronteerd met hun eigen visie op leven en dood.

Gelegaliseerde euthanasie..
Op politiek niveau is men al langere tijd ermee bezig om de ‘vrijwillige’ keuze tot het beëindigen van het eigen leven (euthenasie) van een legaal wettelijk kader te voorzien (HIER, HIER en HIER). Dit onderwerp is natuurlijk een uiterst gevoelige zaak. Met name als de staat zich meent te moeten bemoeien met de individuele keuzes die mensen maken, terwijl ze zelf door haar maatschappelijke structuur en inrichting mensen het leven behoorlijk zuur maakt (HIER) en in Verweggistan met militaire middelen meewerkt aan het onvrijwillig beëindigen van vele levens.

Daarom kleeft er aan die staatsbemoeienis toch altijd weer een sfeer van controle en zelfs uiteindelijk een mogelijk misbruik in het kader van een nationaal toegepaste depopulatieagenda. Dit is in de ogen van velen natuurlijk weer veel te ‘complotterig’ gedacht. Dan komt ook de belangenverstrengelende verbinding tussen overheid en Big Pharma in beeld. Zo heeft voormalig minister Schippers van VWZ zich bemoeit met een farmaceutisch product dat de zelfverkozen actieve levensbeëindiging tot doel had. De zogenaamde pil van Drion (HIER).

Oorzaak en symptoombestrijding
Het blijft natuurlijk een uiterst bizar en tegengesteld fenomeen, dat nationale staten naar believen door militaire acties waar dan ook ter wereld het leven van onschuldige mensen menen te kunnen beëindigen. Maar daarnaast een vinger in de ‘levenspap’ willen hebben van hen die uit ‘vrije wil’ hun eigen leven willen beëindigen.

Het is en blijft een gecompliceerd vraagstuk, waar vele factoren mee verbonden zijn en ik niet direct een oplossing voor heb. Ik heb echter wel een visie op het achterliggende probleem, waar het euthanasievraagstuk een symptomatische uiting van is. In mijn beleving kunnen we ons hierbij eindeloos blijven blindstaren op het symptoom van een toenemend aantal mensen, die hun leven als zinloos ervaart.

Maar wat is nu de oorzaak van die gevoelens van zinloosheid? In mijn beleving is de werkelijke oorzaak, dat de zinloosheid van het bestaan een integraal deel uitmaakt van een maatschappij, die mensen op een materialistische wijze hersenspoelt en hen daarmee iedere geestelijk geïnspireerde zingving van het leven ontneemt. Dit is in mijns inziens een veel groter van belang zijnd thema.

We worden in een wereld geboren, waarin ieders individuele kwaliteiten op een nogal dwingende manier ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van een zinloos dictatoriale economie. Daardoor zijn mensen tot een Burger Slaven Nummer verworden. Welke zin kan men beleven aan het een Burger Slaven Nummer zijn???

Zinloos overleven
Het gevolg daarvan is dat men totaal gefocust raakt op het financieel/economisch overleven. Onbewust worden de meeste menselijke relaties hierdoor bepaald. Wanneer er op dat vlak tegenslagen te incasseren zijn, dan willen mensen nog wel eens wanhopig worden. We leven dus in een maatschappij die ons gevangen zet in een voortdurende modus van stress, overlevingsdrang en angst voor verlies. Als dit het enige is waar we ons mee bezig mogen houden, dan is dat inderdaad volkomen zinloos.

Want alle consumptiedrang ten aanzien van materiële bezitsvergaring is gericht op het verzamelen van vergankelijkheid en is dus zinloos. Alle door hard werken vergaarde bezittingen kunnen immers niet meegenomen worden in het graf of de crematorium-oven! Werkelijke zinvolheid hangt in mijn beleving samen met het verkrijgen van een duurzaam gevoel van vervulling, wat niets met materiële bezitsvergaring te maken heeft. De maatschappij waar wij in leven indoctrineert ons echter dusdanig, dat het nastreven van een duurzaam innerlijke vervulling sterk ontmoedigd wordt.

Hieronder een citaat in dit kader, van de website Joop (HIER):

Vermoord door de maatschappij

Bij de Nederlandse Publieke Omroep is er deze week aandacht voor het toenemende aantal zelfdodingen en pogingen daartoe in Nederland. De cijfers die in het artikel genoemd worden zijn ronduit schokkend: Jaarlijks doen ongeveer honderdduizend mensen een poging tot zelfmoord. In 2013 beroofden maar liefst 1854 mensen zich van het leven.

 De redenen voor mensen om zichzelf het leven te benemen zijn ongetwijfeld divers van aard, maar het is veelzeggend dat sinds het begin van economische crisis het aantal zelfdodingen met 30% is gestegen. Volgens de GGD Den Haag komt zelfdoding onder mensen met een uitkering, 5 – 8 x vaker voor. Als verklaring hiervoor worden genoemd het sociale isolement en de financiële onzekerheid die voortvloeit uit het aangewezen zijn op een uitkering.

Zoals in het  hiervoor weergegeven citaat terecht wordt aangegeven kunnen natuurlijk andere persoonlijk gerelateerde zaken, zoals onverwerkte trauma’s een rol spelen in de psychische ontreddering en de zelfverkozen levensbeëindiging. Maar ook dit vindt allemaal plaats binnen maatschappelijk bepaalde kaders die het mogelijk maken en zelfs vaak faciliteren. Er is de bizarre maatschappelijke tegenstelling tussen het enerzijds ter meerdere eer en glorie van de medische technologie het leven zo lang mogelijk kunstmatig in stand te willen houden, en anderzijds het leven van individuen zo ontzettend gemakkelijk op verschillende manieren te vernietigen. Welke zin daaraan te ervaren valt is met ons menselijk begripsvermogen niet te vatten.

Eigenzinnig
We kunnen alleen door een bewuste inspanning onszelf op individueel niveau van deze maatschappelijke fenomenen bevrijden. Dit kunnen we doen door het leven van binnenuit een zin te geven, die gerelateerd is aan een door onszelf gevoelde levenstaak met de erbij behorende ontwikkelde persoonlijke kwaliteiten. Een zin die verbonden is met de ondersteunende en inspirerend geestelijke realiteit in onszelf.

Zingeving is immers een persoonlijk proces, dat met de bewuste beleving van het eigen leven te maken heeft. Een mens die de zin van het eigen leven bewust beseft en daarin door anderen ondersteund wordt, zal ook beter bij kunnen dragen aan het ondersteunen van het zingevingsproces bij anderen en dus aan de zingeving van de menselijke samenleving als geheel.

Het geheel is immers meer dan de som der delen! Vanzelfsprekend speelt de praktische vormgeving van de begrippen Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Broederschap hierbij een essentiële rol, zoals ik dat in mijn vorige artikel ‘Wat is Macht? heb weergegeven.

Daarom wens ik een ieder een vervullende ervaring van veel zinvolheid in het eigen bestaan toe.

Arend Zeevat

8 februari 2018

17 gedachten over “Ontsporing op meerdere lijnen..!

 1. Arend :
  Deze zelfmoord epidemie kan niet los gezien worden van andere problemen zoals alcohol- en drugs misbruik, depressies met geneesmiddelen verslavingen, allerhande vormen van misdaad en decadentie, werkloosheid, verbroken gezinnen, enz…..!!! Problemen die m.i. kenmerkend zijn voor een onderdrukt volk, wiens wortels, identiteit en waardigheid, men heeft afgenomen. Ik verwijs ter illustratie naar de toestand in bepaalde Indianen reservaten in de USA en Canada. Eenmaal men de “ruggengraat” heeft gebroken van een volk door bezetting, onderdrukking en terreur.. is de geest (of de duivel) uit de fles, en begint een moreel verval, waarbij normen en waarden vervagen, en men terecht komt in een systeem dat enkel nog functioneert op een primair niveau, enkel gedreven door haast dierlijke behoeften en instincten, en waar het recht van de sterkste en van het geweld heerst. Vandaag in de EUSSR is het niet meer het brute geweld dat heerst, maar er is een intellectuele terreur en psychologische oorlogsvoering tegen de autochtone bevolking die in feite veel gevaarlijker is. Men moet zien waar men gaat, met wie men omgaat, wat men zegt… want Feind hört mit.. Er is een algemeen wantrouwen geschapen tussen de mensen… niemand is nog te vertrouwen. Mensen stellen zich vragen over de toekomst, die zich zeer duister aankondigt… in alle domeinen van de maatschappij. Arnold2 heeft daar in zijn recente reacties al uitgebreid naar verwezen. In dit klimaat van leugens en bedrog, met daarbij brood en spelen, is het bijna logisch dat er tal van mensen afhaken. Ik zie dan ook geen beterschap. Het enige wat m.i. kan helpen, is aan de mensen hun waardigheid en hun toekomst terug te geven. Dit laatste staat echter haaks op de plannen van NWO.

  1. Bedankt voor je reactie Sub Rosa. Je bevestigt daarmee de essentie van wat ik in het artikel heb willen benadrukken.

  2. Zie in dat kader ook het hoofdartikel over de illusies waarmee we worden bedrogen en stil gehouden. Gemanipuleerd en gecontroleerd. Kleine cadeautjes aan de mensheid worden mondjesmaat uitgereikt, zoals de fameuze ‘smart’-phone.. Vanuit zijn zwakte beseffen weinigen dat het opnieuw een extra middel is de mens te bedotten, zijn intentie en scheppingskracht vérder te ondermijnen. Op naar een ‘virtuele wereld’, dus nóg een wereld dieper van de werkelijkheid vandaan.

   Links of rechtsom is het een teken van de (veelal AI) superintelligentie die ons beloert en manipuleert. Alleen waarheid en liefde zijn de instrumenten die reiken vér voorbij intelligentiequotiënten van meest AI-heersers..!

 2. Dat chaos in Europa MOEDWILLIG wordt veroorzaakt wordt door het artikel van Joost Niemoller aannemelijker vooral wanneer men in het artikel de link naar de betreffende brief aanklikt.
  Deze verwijzing had ik al ergens geplaatst maar voor de duidelijkheid doe ik het hier nog maar eens.http://joostniemoller.nl/2016/06/hoe-eu-europa-vernietigde-2008-vastgelegd-beleidsdocument/
  De EU vult van ons belastinggeld haar zakken voor hun eigen comfort terwijl in Nederland steeds meer voedselbanken ontstaan.https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/02/asociaal-europees-parlement-verspilt-miljoenen-euros-belastinggeld-van-burgers-aan-luxe-prive-uitgaven/
  Ook in de eerste en tweede kamer zit het vol met lieden die kennelijk al langer donor zijn want naar het zich laat aanzien hebben zij hun verstand al gedoneerd.Waarom denk ik dat?
  Hierom:https://nos.nl/artikel/2217512-tweede-kamer-wil-armeense-genocide-erkennen.html
  Elk normaal mens weet dat de Turken “vluchtelingen” zouden tegenhouden en dat deze genocide nogal gevoelig ligt bij Erdogan daarom alleen al zou men dit niet moeten willen,maar het past wel precies bij het artikel van Joost Niemoller waaruit blijkt dat er opzet achter zit.
  Nog een voorbeeld dat onze regering hun verstand kwijt is blijkt uit het voorstel van ook weer een D66er om schoolinformatie voor ouders achter te houden. (op die manier kunnen ze kinderen hersenspoelen en naar hun hand zetten).Dit gebeurd natuurlijk ook opzettelijk dat zal een ieder begrijpen.https://nieuws.nl/algemeen/20180212/deel-niet-alle-schoolinformatie-met-ouders/ Geloofd u mij wanneer ik schrijf dat het referendum afgeschaft gaat worden en dat de sleepwet er gewoon komt want u moet en zal monddood gemaakt worden.
  Ook de donorwet MOEST er komen want nog voor de debatten er waren wist de NOS (Ron Freze) zelfs al te vertellen dat het van een paar stemmen zou afhangen.Hoe kan dat voor er een stemming is geweest terwijl men ook niet wist wat eruit die debatten naar voren zou komen waardoor mensen mogelijk van mening hadden kunnen veranderen?
  Voorgaande kan u op het idee brengen dat de regering weg moet en daar kan ik me wel in vinden maar de machten achter de schermen hebben daar ook rekening mee gehouden en weten dat het ook gaat gebeuren (ten minste daar gaan ze mogelijk vanuit).
  Hiervoor verwijs ik wederom naar de protocollen van Sion waar bij protocol 10 (voorbereiding op de macht) punt 12 (vrijvertaald ) geschreven staat dat regeringen vervangen zullen worden door een president (uiteraard door hen aangedragen) omdat ze zichzelf overbodig en werkloos maken en dat lijkt ook te kloppen.

 3. Gemeenten hebben tot nu toe vaak de makkelijke weg gekozen zo lijkt het om financiele tekorten die door de overheid zelf veroorzaakt worden af te wentelen op de werkende mensen en al diegenen die belasting betalen.Waarom komt er niet één binnen die gemeenten op het idee de overheid zelf aan te spreken want wanneer je kapitalen naar Brussel kunt overmaken kan je als overheid ook voor het eigen volk zorgen lijkt mij.Mogelijk dat deze oproep van burgemeesters daar mee in verband is te brengen ? https://nos.nl/artikel/2217509-grote-steden-kabinet-schiet-op-met-dat-vuurwerkverbod.html
  Gemeenten dienen de burger te vertegenwoordigen en niet als een blind paard achter hun werkgever aan te lopen (hoe vaak zeggen ze niet dat ze er voor de burger zijn?) laat dat dan ook zien.Dit is gewoon mijn mening onderbouwd met openbare berichtgeving wat mogelijk moet zijn in een democratie waar vrijheid van meningsuiting is ik roep ook niemand op haat of geweld te gebruiken sterker nog dat raad ik af neemt niet weg dat ik als burger voor mezelf mag opkomen.

 4. Nederland ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel, de maan heeft daardoor een andere invloed dan wanneer je hoger boven de zeespiegel leeft…. heeft ooit een Indiase goeroe die in Nederland leefde geopperd.

 5. Een mooi verhaal Arend. Verbinding zoeken maak ons sterk. Soms heeft de mens een zetje nodig om over de drempel te stappen en tot verbinding te komen. Je zou bijna hopen dat de trein wat vaker stilstaat, maar dan om mindere ernstige redenen.

  1. Inderdaad Arend en we zouden daarin nog een stap verder kunnen gaan. Dat mensen, die het leven moe zijn, zich moeten toeleggen tot treinsuïcide is mensonterend. Heel onwaardig en verschrikkelijk voor alle betrokkenen: de persoon zelf, diens familie, de machinist, etc. Een nette euthanasie behandeling zou veel waardiger zijn en bovendien zouden de organen van de betreffende persoon voor donatie kunnen worden aangeboden. Een win-win situatie dus: een waardige dood voor de persoon die niet verder wil leven en een waardig leven met nieuwe organen voor diegenen die wel verder willen leven. Dat is ook een vorm van sociale verbondenheid.

  2. Toch een enigszins op glad ijs uitglijdende reactie Roef. Vooral wat betreft die orgaandonatie. Heb je de artikelen daarover op deze site dan niet gelezen.

   Wordt het ook voor wat betreft euthanasie niet eens tijd om het paard voor de wagen te spannen i.p.v. erachter. De geïndoctrineerde zinloosheid van het bestaan in een dictatoriaal economische matrix, doet per definitie het gevoel voor de zin van het leven verliezen.

  3. Levensmoeheid kent vele gezichten. Ik denk graag in kansen en mogelijkheden. Bij treinsuïcide zie ik alleen maar verliezers.

 6. Mogelijk vinden mensen dat ik (te)veel schrijf op deze site,wanneer dat zo is laat u het dan aub weten (ik vermoed dit omdat er weinig reacties komen wat niet wil zeggen dat het niet gelezen wordt natuurlijk) bij voorbaat dank u.

  1. Arnold maak je geen zorgen en betrek het verminderde aantal reacties vooral niet op jezelf. In mijn beleving heeft het vooral te maken met de inlogproblemen die meerderen hebben, waaronder ik zelf af en toe. Blijf gewoon schrijven wat jij te melden hebt, want ook jouw bijdragen zijn van belang!

  2. Hoi, arnold2 🙂 aub blijven schrijven,het wordt gelezen.Voor mijzelf telt dat de antwoorden meestal al in het geschrevene staan. Mvg

  1. Misschien slaat het nergens op, maar ik maakte laatst de opmerking dat ik -proef ondervindelijk- er van overtuigt raak dat depressie voedsel gerelateerd kan zijn. Heb met behoorlijk donkere wolken te maken gehad. Ivm pijn klachten voedingsschema rigoreus om gegooid. Voelde me er kiplekker bij, pijn weg.Tijdje terug even een kleine terugval, meuk naar binnen gewerkt onder het motto dat het wel weer eens mocht en s’avonds leek het alsof mijn schouders naar beneden werden getrokken en tegelijkertijd vulde mijn hoofd zich weer met donkere wolken. Alsof de deuren van de depressie zomaar open gegooid werden. Zeer aparte gewaarwording waarop ik me ineens realiseerde dat het misschien altijd al door rotzooi in eten is gekomen. Emotie eter; dan grijp je vaak naar snoep en chips ed. Cirkeltje rond.

  2. Imke.
   https://www.duurzaamnieuws.nl/bingo-glyfosaat-in-je-bier/
   Opvallend dat de NVWA geen actie meent te moeten ondernemen.
   Ergens is het ook wel weer logisch vooral omdat Nederland binnen de EU heeft ingestemd met het blijven gebruiken van Roundup door boeren terwijl boetes kunnen worden uitgedeeld aan prive gebruik op bv terrassen om het onkruid tussen de voegen weg te krijgen.Er moet verdiend worden nietwaar?
   https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2018/6/Bayer-schrapt-naam-Monsanto-na-fusie-292387E/
   Wanneer Glyfosaat door Monsanto geproduceerd gebruikt mag worden hebben ze nu met die fusie een ziekmaker en pillenfabrikant bij elkaar en dat kan misbruikt worden voor verdiensten want de één zou bewust ziekten kunnen veroorzaken zodat de ander weer aan pillen kan verdienen.Ook het genetisch gemanipuleer werkt mogelijk ziekten in de hand.
   Ik vind het onbegrijpelijk dat meer fruit en groente eten door de staat wordt aangemoedigd terwijl de NVWA geen onderzoek wenst te doen naar vergif in producten die van het land of bomen afkomen.Wat hebben ze te verbergen?
   Mogelijk worden we langzaam vergiftigd en de staat beloond de boosdoeners door de afschaffing van de dividendbelasting en belastingafspraken met multinationals om zo min mogelijk belasting te betalen terwijl de plaatselijke wel gezond producerende bedrijven kapot gemaakt worden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.