Advertentie

God zegene het slachtoffer..


x

x

God zegene het slachtoffer..

x
2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

De oneindige slachtofferrol.. Wat is het toch dat velen maar steeds in een lijdzame en ogenschijnlijk behaaglijke slachtofferrol willen blijven hangen? Wat is het dat mensen maar geen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven, eigen daden en de gevolgen daarvan willen nemen? In meerdere vorige artikelen (HIER, HIER, HIER, HIER en HIER) heb ik geschreven over het door Kwade krachten toegemeten gepatenteerde slachtofferschap aan de Joden. Deze slachtoffermythe keerde gedurende de geschiedenis steeds weer terug. Ze heeft in onze moderne tijd na WOII in vele landen een wettelijk beschermde basis gekregen.

Het onrechtmatige bestaan van de Zionistisch/communistische apartheidsstaat Israël heeft aan deze slachtoffermythe een kunstmatig geschapen bestaansrecht ontleend. Zoals door velen is aangetoond, is deze mythe gebaseerd op een zeer grove manipulatieve en machtsvergaring gebaseerde leugen.

In vroegere culturen hadden mythen een dieper geestelijke boodschap, die in een beeldende vorm ons duidelijk maakten hoe de mens is ingebed in en onderhevig is aan kosmisch planetair scheppende krachten. Deze krachten zijn er op gericht om de menselijk sociale samenleving op basis van moreel/ethische beginselen vorm te geven en duidelijk te maken welke destructieve krachten dat tegenwerken. Het zijn in principe krachten die in de menselijke ziel werkzaam zijn.

De astrologie is een manier om de werkzaamheid van deze krachten op een individueel en collectief niveau inzichtelijk te maken. Die krachten tonen zich echter eveneens op een werkzame manier als spiegel in de natuurlijke buitenwereld. Ook in sprookjes, sagen en legenden werden beelden aangereikt die voor de menselijke ziel deze krachten op een beeldende manier beleefbaar maakten. Ze waren er op gericht de mens door middel van beelden een geestelijk geïnspireerde inhoud aan te reiken, die samenhangt met een voortgaand creatieve ontwikkeling van de bewustzijnsevolutie.

Er was voor de onwetenden een overdracht van beelden in de vorm kunstzinnige uitingen in tempels en later andere gebedshuizen. Maar vooral ook vastgelegd, dus in woorden geketend, in zogenaamde heilige boeken en geschriften. Besef daarbij echter wel dat het woord heilig duidt op heelheid (HIER). De grote vraag is natuurlijk hoe men heilig/heel wordt, zonder daar een externe door machtswellust gedreven manipulerende geloofsautoriteit voor nodig te hebben. Is dat niet de grootste en belangrijkste gewetensvraag voor onze tijd..?

Men kan de door de geïnstitutionaliseerde religies overgedragen geestelijke kennis als de exoterische (veruiterlijkte) weergave van de opbouwende geestelijk geïnspireerde wijsheid zien. Deze exoterische vorm van geestelijkheid/religie is in de loop der tijd onderhevig geworden aan kwaadwillende en op macht beluste krachten. Zij wisten door manipulatie van de goedgelovigen en in feite dus onwetend gehouden schaapskuddes, deze met machtsmiddelen in het gareel en dom te houden.

Broedertwisten en exoterische religie
Op basis van dogmatisering en afsplitsing is er in de loop der tijd een religieuze verdeel en heerspolitiek ontstaan, die vele oorlogen en gewapende conflicten binnen iedere wereldreligie heeft doen ontstaan. Deze komt in feite neer op een menselijke broedertwist! Zoals dat in onze moderne tijd in de nieuw gevormde religies van op economische dictatuur gebaseerde wetenschap en (geo)politiek hetzelfde is gebeurd. Iedere kunstmatig gevormde groepsidentiteit levert het voer op voor weer een volgend al dan niet gewelddadig conflict. In een vorig artikel getiteld ‘Aapmens of Mens? Zijn wij kuddedieren?’ (HIER), ben ik dieper ingegaan op de fenomenen die ten grondslag liggen aan het kuddegedrag van mensen. Hieronder een citaat uit dit artikel:

Een belangrijke vraag die mij in mijn leven op basis van mijn ervaringen met groepen heeft bezig gehouden is, of de mens een kuddedier is of juist niet. Binnen alle maatschappelijke geledingen heb ik gedurende mijn leven bij mensen de drang/dwang waargenomen, om deel uit te willen maken van een groep. Op zich een heel begrijpelijk fenomeen, daar een groep de kracht van het getal, veiligheid en geborgenheid biedt.
De groep kan dus een beschermende factor zijn in een maatschappij, die vooral door vijandigheid en strijd wordt gedomineerd. Als enkeling ben je weerloos en kansloos tegenover de grotere groep van anderen.”

Het thema dat hieraan ten grondslag ligt is kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid van de enkeling maakt hem tot een gemakkelijke prooi voor de vernietigende energetische vraatzucht en machtswellust van andere enkelingen, die zich om welke (dubieuze) redenen dan ook hebben verenigd in een groep. Het gehele elitaire machtsverhaal is op dit fenomeen gebaseerd.

Enkelingen die zich, omwille van hun eigen door een getraumatiseerde achtergrond bepaalde karakterstructuur hebben verenigd in een groep, hebben de neiging om andere enkelingen tot hun groep te willen bekeren. Of anders hen als een bedreiging te willen bestrijden en in het extreme geval te willen elimineren. Het wij versus zij, is de basis van ieder conflict en iedere strijd. Je bent of voor, of tegen mij/ons. Het strijdt nu eenmaal beter en krachtiger als je het met een groep doet.”

Maar……!

Syndromen alom
Deze conflicten ontstaan dus door het willen ontlenen van de eigen groepsidentiteit aan het zich afzetten tegen andere groepen. De ene kunstmatig geschapen groepsidentiteit acht zich superieur aan de andere, maar stelt zich tevens op als slachtoffer van de andere. Waardoor vanuit de zelf aangemeten slachtofferrol men zich gerechtvaardigd voelt tot een al dan niet gewelddadige strijd in welke vorm dan ook. Het is een collectieve weergave van het bekende slachtoffer/dader-syndroom, waar in principe het grootste deel der mensheid aan lijdt. Maar dus vooral de Joden!

De machthebbers weten dit psychologisch mechanisme op een geslepen manier in te zetten om een collectief Stockholm-syndroom te creëren (HIER). Maar laten we wel wezen, op individueel niveau werkt het precies zo, maar daarover later meer. De machthebbers van deze planeet hebben door hun occulte kennis weet van dit psychologische mechanisme in de mens. Zij maken daar in het kader van hun op wereldoverheersing en sociale chaotisering gerichte agenda dankbaar gebruik van. Het is dus een agenda die tot doel heeft om een toenemende versplintering te veroorzaken

Esoterisch geestelijke kennis
Naast de door tegenkrachten overgenomen exoterische ‘kennis’ waren er de met tempels verbonden mysteriescholen, waar de esoterische wijsheid en het diepere weten werd geleerd aan hen die daar geestelijk rijp voor waren. Zij werden uiteindelijk tot de latere verborgen cultuurdragers van de menselijke bewustzijnsevolutie. Ze werden in hun pogingen om hun in vele vormen tot uitdrukking gebrachte wijsheid door te laten klinken in de ‘mainstream’ cultuur, door de krachten achter de veruiterlijkt vormgegeven wijsheid heftig bestreden en vaak zelfs uitgemoord (HIER).

Vroeger ontstonden geheime genootschappen op basis van het willen doordragen van wezenlijk geestelijke wijsheid. Om vervolging, marteling en zelfs liquidatie te voorkomen moesten zij wel ‘ondergronds’ en in het geheim werken. Het bizarre van onze moderne tijd is, dat de krachten die vroeger de esoterische genootschappen bestreden zelf vanuit een geheimhouding en het duister werkzaam zijn geworden.

Aangezien we nu in de tijd van openbaringen leven, is alle esoterische kennis nu voor iedereen beschikbaar. Er is simpelweg niets meer geheim te houden. Ook de kwaadwillende duistere krachten zijn onderhevig aan deze openbarende energie, die hen in al hun kwade bedoelingen steeds meer blootstelt aan het licht van een groeiend bewustzijn bij mensen. En ze hebben het er heel moeilijk mee, getuige de bizarre kat-in-het-nauw-sprongen die zij maken. Zij maken deze sprongen om de levensenergie van nog zoveel mogelijk mensenzielen te kunnen oogsten. Het gehele geopolitieke wereldcircus, zoals ik dat in vele eerdere artikelen heb benoemd, is daar op gericht (HIER).

Denken in beelden
Beelden of imaginaties maken een wezenlijk bestanddeel uit van een hogere geestelijke dimensie. Daar zijn geen abstracte taal en daarmee samenhangende begrippen nodig om essentiële geestelijk wijsheid mee tot uitdrukking te brengen. Een beeld is wat het is, terwijl taalkundige begrippen en concepten slechts een verwijzing naar een geestelijke inhoud of een omschrijving ervan kunnen zijn. Wezenlijk geestelijke inhouden zijn op geen enkele manier concreet in aardse begrippen te beschrijven. Want iedere beschrijving is een beperkende vastlegging van een slechts op belevingsniveau te herkennen levendig wezen.

Om dat belevingsniveau te kunnen integreren in ons dagelijks leven, moeten wij ons verbinden met de wijsheid van ons hart. Een weten zonder inbegrip van een door het hart beleefde inhoud is slechts dode kennis (HIER). Dat is nu juist wat onze planeet te gronde richt. Het scheiden van kennis en wijsheid heeft dus in de afgelopen menselijke geschiedenis, op zowel religieus/spiritueel als wetenschappelijk/geopolitiek niveau, er aan bijgedragen dat de mensheid steeds meer vervreemd raakte van haar scheppingsbron. Het is op alle menselijke niveaus steeds weer de eeuwige strijd tussen het hoofd en het hart. Dit klassieke dilemma wordt heel mooi bezongen door Chris de Burgh.

Degeneratie van de taal
De evolutionaire geschiedenis van de taal laat ook, vooral in onze moderne tijd, een langzaam stervensproces zien van de inhoud waar de gebruikte taal naar verwijst. De taal is in onze moderne tijd steeds inhoudslozer geworden. Terwijl het toch een heel wezenlijk communicatiemiddel is! Er wordt over het algemeen veel gesproken, maar heel weinig gezegd. Er heeft zich in de loop der tijd een degeneratieproces van de taal voltrokken. Taal hangt nu, vooral in het dagelijks gebruik ervan, vooral samen met de emoties die ermee tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Taal is dus in het dagelijks leven voornamelijk onbewust emotioneel geladen.

De vele dimensies van taal en -gebruik, vormen ook een prachtige basis voor relativerende humor!

Daarnaast heeft er natuurlijk, door de ontwikkeling van de rationeel/analytische wetenschap, een heel andere ontwikkeling van de taal plaatsgevonden. Deze is zogenaamd objectief. Dus ontdaan van ieder spoor van subjectief/persoonlijke benadering. Ze is echter alleen te begrijpen voor hen die zich hebben gespecialiseerd in het door fragmentarisering beheerste wetenschappelijke vakjargon c.q. visserslatijn, dat wars is van iedere vorm van menselijke belevingswaarde.

Wat natuurlijk niet vreemd is, want de dodelijk uitwerkende reguliere wetenschap heeft zich alleen maar gericht op een doodse manier herscheppen van de levende natuurlijke werkelijkheid. Het is de uitwerking van de op afscheiding gerichte linker hersenhelft. Het zien van de samenhang in de veroorzaakte versplintering is voorbehouden aan hen die ver genoeg zijn opgeklommen in de machtspiramide, die zich stevig op deze planeet heeft gevestigd.

Zij hebben over het algemeen een occult weten van de taal en weten die voor hun manipulatieve machtsdoeleinden te misbruiken. Terwijl het tot stand brengen van een verbinding tussen de linker mannelijke en de rechter vrouwelijke hersenhelft, ook een verbinding met het hart inhoudt. Hierdoor wordt de verbinding met het grotere geheel van het leven inzichtelijk en beleefbaar.

“Buiten het lichaam sterft levend materiaal en dat verandert iets aan de eigenschappen. Voor de medische wetenschap is dood en leven, in dit opzicht, één pot nat. Ook houdt de medische wetenschap geen rekening met de innige verwevenheid van lichaam en ziel. Kortom: bezieling is gelijk aan ‘leven'”

De ontwikkeling van de ziel
Tijdens vorige evolutiefasen had de mens een sterkere verbinding met een hem inspirerende geestelijke realiteit, die in de vorm van beeldentaal tot hem sprak. Deze beeldentaal, die een weergave was van een hoger weten, werd later vertaald in mythen, sagen, legenden en sprookjes. Zij geven de ontwikkelingsweg van de menselijke ziel weer (HIER, HIER en HIER) die, te midden van een aan hem trekkend dualistisch krachtenveld van het eenzijdig mannelijke en vrouwelijke, op aarde deze weerstanden mag leren te overwinnen.

De mens mag deze voor hem verleidend werkende eenzijdigheden tot een helend evenwicht leren te brengen (HIER). Dat is waar in mijn beleving de gehele bewustzijnsevolutie van de mensheid over gaat. De vrucht van deze evolutie is, dat ieder mens door een proces van individualisatie tot een Zelf Bewust Zijn komt en van daaruit de hem geschonken rol van medeschepper op zich kan nemen. De taal is daar een cruciaal middel bij.

Want de werkelijke waarheid
is niet de waarheid
maar de overwonnen dwaling.

En de ware werkelijkheid is
niet de werkelijkheid
maar de overwonnen illusie.

En de werkelijke reinheid is
niet de oorspronkelijke reinheid
maar de gelouterde onreinheid.

En het waarachtig goede is
niet het oorspronkelijk goede
maar het overwonnen boze.

Dat geldt voor het hele wereldal
ook voor de goden.

Want op de weg waarop het boze wordt omgevormd
kan zich iets ontwikkelen
wat oorspronkelijk niet in het goede aanwezig was.

Doordat God de tegenkrachten heeft geschapen
heeft Hij zichzelf gedwongen

Zijn diepste wezen op een nog andere wijze te openbaren
Wat Hij zonder hen niet had kunnen doen.

Friedrich Benesch (1907-1991)

(Duitse natuurwetenschapper, schrijver, antroposoof

en priester bij de Christengemeenschap)

Waar het mijns inziens om gaat is het eigen bewustzijn ook uit te breiden tot de eigen manier van communiceren. Dus ook bezield te leren spreken, wat inhoudt dat men spreekt vanuit een eigen doorleefde ervaring in plaats van het papegaaien van anderen. Het papegaaien van anderen is de basis van onze geïndoctrineerde manier van denken, die tevens onze gevangenis is. Een vrije geest laat zich niet in een gevangenis plaatsen!

Spreken, taal en slachtofferschap
Zoals k hiervoor al aangaf is onze taal in het dagelijks leven vooral verworden tot een middel om onze emoties tot uitdrukking te brengen. Daar de meeste mensen door alle maatschappelijke invloeden geleerd hebben om een gevoelsmatig oppervlakkig leven te leiden, zal hun taalgebruik daar ook een weergave van zijn.

Het is voornamelijk een weergave van hun sympathieën, antipathieën, voorkeuren van smaken en oppervlakkig beleefde sociale contacten, in zich opgenomen verslagen van diverse brood- en spelengebeurtenissen en dergelijke. De hoofdzaak is dat het voornamelijk een weergave is van een slapend leven, zonder werkelijke diepgang.

Wanneer men meer bewustzijn brengt in het eigen zijn en dus het eigen spreken en taalgebruik, dan kan men op een subtiel niveau ook bewuster worden van hoe zaken uit het verleden op een emotioneel beladen wijze nog doorklinken in het eigen spreken. Dit laat zien dat die zaken nog niet volledig verwerkt en geheeld zijn, dus nog niet geheiligd zijn. Bij mijzelf merk ik dit ook nog steeds, dankzij liefdevolle mensen om mij heen die me er op wijzen.

Deze manier van spreken komt voort uit een nog steeds onbewuste identificatie met het eigen slachtofferschap. Een innerlijke houding die diep verankerd is ons allemaal, door de geest- en zielsvijandige wereld waarin wij leven. Het is echter een houding waarmee we onszelf blijven ontkrachten en machteloos maken.

Dus wat de door Zionistisch/communistische krachten misbruikte Joden in hun moderne collectieve geschiedenis hebben ervaren, zit in feite in ons allemaal. En dat is precies wat het oogmerk is van de heersende satanische krachten op deze planeet. Zij zijn op zowel individueel als collectief niveau op dezelfde sociaal misvormende manier werkzaam. Zodat zij hun op basis van het slachtoffer/dader-syndroom vormgegeven Stockholm-syndroom kunnen inzetten om hun macht verder uit te breiden. Het is een gangbaar menselijk gegeven dat men alle hoop en verwachtingen betreffende een betere wereld op de buitenwereld en de toekomst projecteert.

De illusie van de daar te verwachten verlossing c.q. heling/heiliging mogen we nu loslaten. Op individueel niveau speelt hetzelfde mechanisme, doordat velen er toe geneigd zijn om al hun hoop en verwachtingen te projecteren binnen de sociale samenhang waarin men zich heeft geplaatst. In ons eigen leven hebben we allemaal en ieder voor zich de vrije keuze om dit al dan niet te laten gebeuren en in stand te houden. Waar het dus om gaat is, in hoeverre jij jezelf bewust bent van wat je zegt en doet en vanuit welke intentie.

Mijn visie is dat we allemaal door een innerlijke zuivering tot stand te brengen, we als de juiste persoon, op de juiste plaats, op de juiste manier, vanuit de juiste intentie het juiste weten te doen. Om te weten wat het juiste is, raad ik je aan om je eigen ge-weten te raadplegen. Want dat ge-weten weet wat juist is en dus wat het Goede is voor jezelf en de mensheid.

Heb een openbarende tijd, waarin je doet wat je weet dat juist is!

Arend Zeevat
26 november 2017

12 gedachten over “God zegene het slachtoffer..

 1. Beetje Plagiaat Arend, God bles you mister Rosewater – Kurt Vonnegut 1998, grapje was het maar waar, dat er een nieuwe Kurt Vonnegut werd geschreven zou me wat waard zijn, Jenne

  1. Gewoon zoals Arend schrijft maar anders en net zo goed te volgen bedoelen jullie; Quote “In his book Popular Contemporary Writers, Michael D. Sharp describes Vonnegut’s linguistic style as straightforward; his sentences concise, his language simple, his paragraphs brief, and his ordinary tone conversational” https://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Vonnegut die stoffige jaren 50 science fantasio fiction pulp hoeft niet meer overigens, het is meer science fact geworden tegenwoordig die verdere fantastische verzinsels bijkans overbodig maakt in 2017. Hij heeft firestorm Dresden overleefd door op tijd in een goed gebouwd vuurvast slaughterhouse te vluchten en een tijdje ritalin geslikt begin jaren 70 dat kennelijk toen al bestond en waardoor ik besef dat ik vanaf jonge leeftijd al te veel inadequate erratic mensen in mijn omgeving heb meegemaakt die zeer waarschijnlijk heimelijk twijfelachtige medicatie op recept in het nachtkastje hadden opgeslagen met dito uitwerkingen voor de gevoeliger mensch te erg om te doorgronden, onder het motto van het na- dato afblussen van de klappen van de wo molens. Kurt Vonnegut on how to write a short story https://www.youtube.com/watch?v=nmVcIhnvSx8 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/erratic aan de andere kant is de tegenwoordige veteraan er zo van doordrongen dat ze voor niks een bloedbad aangericht hebben voor de banken dat het percentage zelf dodingen per jaar onder hen nog immer sky high is sinds Vietnam zeker op recept en wat is die correlatie eigenlijk en wat is wat.

 2. heui Arend, ‘k had het laatst ook over *Het Goede* …
  hierbij Mijn eenvoudige kijk op de omstandigheden ter groter begrip van en grip op *Het Goede*

  Mijn verkenningen van deze en ‘gene zijde’ (zowel ‘Hemels’ als ‘Hellen’), alsmede een toffe ‘B.D.E.’ deden me het volgende konkluderen:
  de dood is voor de vele vloekenden, stelenden, moordenden, liegenden etc. een vloek en voor de enkeling met zuiver geweten een zegen …
  luisterend naar intuïtie en geweten kun je ‘het Goede’ in je intiemste gedachten, woorden en handelingen sublimeren … ‘het Goede’ kenmerkt zich door eerlijkheid/waarachtigheid, rechtvaardigheid, vredelievendheid e.d. … daar waar je oprecht streeft een ‘Goed Mens’ te zijn, zul je je voor geen enkele van je daden behoeven te schamen …
  aan gene zijde aangeland zult ge alvorens dat gebied verder te verkennen eerst ‘schoon schip’ met je zelf maken, ofwel: in puur BewustzijnsLicht zal je ALLE handelingen in je voorafgaand leven zelf beoordelen … heb je ‘smerige’ streken uitgehaald, dan zullen die in heftig volle omvang uit je geheugen opwellen … tot op ‘hels’ nivo zal je je dan schamen en inzien, dat je niet rijp bent de zuivere ‘Lichtgebieden’’/’Paradijs’/’Hemel’/5d en hoger te betreden …
  weet ge zich aan deze kant een ‘Goed Mens’, dan hebt ge aan gene zijde niets te vrezen !!!

  1. Ja het Paradijs is aan de simpelen ! het intellect zit op de blaren, er vind een verschuiving plaats van het geweten, het wordt opgeruimt, niet netjes gelegt maar ruimer, en dan wat is een goed mens, iemand die zijn levens inpulsen volgt, doet wat hem gegeven is, een mens is geen God, als hij of dat al zou bestaan, de mensen worden geleeft en beleeft, het vlees is zwak, en ik kan in en in triest worden, als ik er aan denk terzijnertijd in de kouwe natte kille grond zal worden begraven, ver weg van wat mij zo lief is, en vooral ze niet meer zal kunnen helpen, met een mooi warm woordje of aanraking, t’ is wel de realiteit, en daarom ben ik geen realiteits aanhanger, hou me liever bezig met dromen, ook al zijn ze bedrog !
   Jenne

 3. Hyper Alert, ja hoor mooi geformuleerd, Vonnukut was een kind van zijn tijd, net als ik nu, begin het steeds meer te beseffen, het leven is kort, en het daarna eeuwig, ach en dan inadequate (geeft meerdere acspecten weer ) eratique ( Erratique anders dan anders ) mensen, die pakken correlatie ( onderlinge – onafhankelijkheid )in hun nachtkasjes hebben liggen, ach Hyper pijn is van alle tijden, ik heb zijn schrijven nooit als pulp ervaren, kon me er in vinden, ook in de man, net als bij jouw, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, ja het zijn manne broeders boeken, van daar Anne-Marie, met haar dirndeljurkje zal daar moeite mee hebben, daar hoog in de bergen klinkt de Namaste roep.
  Ach het waren zo’n ander soort mensen, zeker niet passent in deze tijd, ik heb er ook steeds meer moeite mee, maar ja je hangt aan het leven, aan je geliefden, maar goed niet te Teatraal(theatraal) worden, ook het afscheid van het leven moet sober en met samengeknepen bilspleet gebeuren, voor echte mensen is er nog tijd nog ruimte, groet Jenne

 4. Hyper en anderen

  Vraag me af wat de ouders van nu, voor antwoorden gaan geven aan hun kinderen in de toekomst, ooit het boek gelezen van Jack Vance de waanzinnige planet, nou met dat Robot gedoe is het fouteboel natuurlijk, en met het geld nog erger, en toch waren wij er een stuk eerder als het geld, ik had een oud huis in Toulouse jaren geleden gekocht voor de winkel ruimtes, nu verhuurd aan mijn kleinzoon en 7 andere jonge mensen, fantastie ik ken dat nog van vroeger vrienden ruzies en dan het heerlijke moment om het weer goed te maken, met het drinken van een mooie fles wijn,
  oppassen dat het leven niet uit jullie handen wordt geslagen, want met lege handen valt niet te leven, Jenne

  1. wat nog mooier zou zijn Jenne, dat feitelijk zou blijken dat de fictie van de science van Kurt van toen raker blijkt dan op voorhand vooringenomen gedacht, zonder ingelezen, op voorhand te stellen dat dat voornamelijk fantasie zou zijn, het schijnt dat hij op de hoogte was van Orwell en zo las ik in de wiki, zelfs z’n grote inspiratie bron. inderdaad ben ik bijna gefemininascziefictiseerd geraakt bijna, gelukkig gebroederlijkheid zit bij mij diep tijdloos aanwezig in de kern en dat blijft daarom geen te langdurige verwijfde IceIs pegels met te veel opstaande stekels en dat doet veel ben ik met je eens. Herhaling is wel nuttig trouwens, van bijvoorbeeld voor nu relatief onbekende grootse figuren van voor- en toenmalige tijdsgewrichten voor hedendaagse van deze tijd actoren met of zonder ezelsoren. http://www.encyclo.nl/begrip/Actoren Son Volt – Cherokee St https://www.youtube.com/watch?v=jH2bC-sCwIk

  2. Hyper Alert, ja hij sprak mij altijd enorm aan, hij zou een Amsterdammer kunnen zijn, gewone man met een goed stel hersens, belezen ook, dat soort Amerikanen Joods of niet Joods raakt op, gewone mensen die een beetje wilde leven, na die rot oorlog, echt ik vind de huidige tijd niet om te pruimen, niks is meer echt, alles is stiekum en verstopt, alles en ieder één heeft een agenda, hypocrisie is tot een religie geworden, kijk die ouwe kerk bracht toch de mensen bij elkaar, nou ja zo men zegt voor het zingen de kerk uit, ik bedoel op zich niks mis mee,
   het gaat me niet om die religie, maar de samenleving kan die naam niet meer dragen, ze zitten overal en altijd op dat schermtje te staren, ze verleren het praten, nou ja ik ben een beetje somber, hoop dat het over gaat, groet Jenne

  3. Hyper Alert, ik was net aan het rommelen tussen onze oude boeken, en vond de Isaac Asimov boeken, onder anderen over een dromende Robot, lezen de jonge mensen zijn boeken nog, voor die tijd waren ze erg goed, zei mijn zoon, over onderwerpen die nu pas echt tot hun recht komen, ga ze maar eens opnieuw inzien, groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.