Advertentie

Vrijheid is geen ruilmiddel..!!


X
X

Vrijheid is geen ruilmiddel!

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Waanzinnige tijd.. We leven in een tijd, waarin de leefomstandigheden in toenemende mate waanzinniger aan het worden zijn. Velen zullen dat met me eens zijn. Alle in de uiterlijke wereld gezochte en vermeend gevonden vrijheden en zekerheden zijn in iets meer dan een jaar volkomen opgelost en verdwenen in de mist van de geschiedenis. Iets wat sommigen wel, maar de meesten niet hebben zien aankomen. Een groot deel daarvan is nog steeds ziende blind en horende doof. Enkele wakkeren hebben de voortekenen ervan wel waargenomen en deelden dat via de onafhankelijke media. Waaronder deze site.

Zij werden toen al complot- en/of doemdenkers genoemd. Een van die door factcheckers bestreden complotfeiten is, dat men bezig is om de wereldbevolking drastisch te decimeren. Gelukkig zijn er sinds het ontstaan van de Corona-psychose genoeg artsenverklaringen en onderzoeksrapporten waaruit blijkt dat het gewoon waar is! Een artikel op niburu.co (HIER) toont met overweldigend bewijs aan dat de gewraakte Covid-19 injecties precies dit willen bewerkstelligen. HIER en HIER kun je een overzicht zien van artikelen waarin ingegaan wordt op de gevaren van die injecties.

Dwarsliggers..
De wakkeren die hun zorg betreffende de dictatoriale ontwikkelingen zien en delen, zijn echter nog steeds roependen in de ontmenselijkt maatschappelijke woestijn van een door satanisme bestuurde matrix. Hoe hoopvol het ook is dat het aantal roependen zich vermeerdert, het blijft de vraag of het genoeg mensen zullen zijn om de totalitaire werelddictatuur te kunnen stoppen.

Of dat we ons innerlijk zodanig hebben te versterken, dat we voorbereidt zijn om met bijzonder lastige omstandigheden te leren omgaan. Daarover meer verderop in dit artikel. Dat die bijzonder lastige omstandigheden er aan zitten te komen, compleet met keiharde repressie van dwarsliggers, is meer dan duidelijk. Voor alle duidelijkheid vind ik het goed om te vermelden dat een treinspoor zonder dwarsliggers voor voortdurende ontsporingen zorgt.

Het weghalen van de dwarsliggers uit onze maatschappij zal dan ook voor een ongekend totalitaire ontsporing zorgen. Deze ontsporing is de kwalificatie menselijke maatschappij niet meer waard, want er zal binnen die maatschappij weinig menselijks meer te ervaren zijn.

Gray State
David Crowley, een Amerikaanse filmmaker, voelde een aantal jaren geleden de noodzaak om het Amerikaanse publiek te waarschuwen voor de aanstormende politiestaat. Hij begon daarom in 2014 het project Gray State. Hij heeft zijn werk echter nooit kunnen voltooien. Hij, zijn vrouw en hun dochter werden eind 2014/ begin 2015 doodgeschoten door ….????? Een andere filmmaker baseerde echter een documentaire, die in 2017 is uitgebracht, op al gemaakt materiaal. Deze is HIER te bekijken. Daarbij wil ik ervoor waarschuwen dat er zeer heftige beelden in voorkomen.

De geschiedenis heeft echter laten zien dat de uitwerking van een repressief dictatoriaal systeem ook zeer heftig is. De documentaire doet helaas geen volledig recht aan wat David Crowley beoogde met zijn film. In het artikel dat je HIER kunt lezen, wordt daar verder op ingegaan. De officiële versie is, zoals gewoonlijk in dit soort zaken, dat hij eerst zijn vrouw en kind heeft doodgeschoten en daarna zichzelf heeft gezelfmoord. Samenzweringstheorieën zijn geen theorieën meer als zij open en bloot in het dagelijks leven zichtbaar worden. De volgende uitspraak van Crowley, maakt dit ook duidelijk:

”Wat je moet begrijpen over complottheorie is,
dat het op een gegeven moment geen theorie meer is.”

VrijMetselende monsters..
Er is betreffende onze huidige omstandigheden meer onthullend materiaal beschikbaar. In een meer dan vijf uur durende video legt de Australische rockzanger en voormalig Vrijmetselaar Altiyan Childs uit hoe de internationale Vrijmetselarij (mede)verantwoordelijk is voor de huidige antisociale c.q. antichristelijke wereldontwikkelingen. Henry Makow besteedde er een artikel aan (HIER). Het is een lange video, waarin sommigen vele bekende zaken zullen zien en horen. Hij weet alles echter in een compleet perspectief te plaatsen. Met gevaar voor zijn leven en dat van zijn gezin, door zijn afgelegde eed bij de Vrijmetselarij te breken, ziet hij het ook als zijn opdracht om de mensheid te waarschuwen voor wat er gaande is. Hij doet dit onder andere door de inhoud van rituelen en teksten te openbaren.

– Australian singer Altiyan Childs Exposes Freemasonry –

Kabbalistisch/Joodse oorsprong Vrijmetselarij
Naar aanleiding van het niet vermelden van de Khazaars-Joodse basis van de Vrijmetselarij door Altiyan Childs, heeft Henry Makow een aanvullend artikel geplaatst (HIER). Citaat uit dit artikel:

GTR schrijft: “Hoewel ik zeer waardeer wat u en Altiyan presenteren met betrekking tot de vrijmetselarij, is het van vitaal belang om te begrijpen dat deze geheime organisatie wordt verwekt en gecontroleerd door het internationale jodendom. Vrijmetselarij dient als een ‘baard’ waarachter het jodendom zich verbergt, om zijn bevelen uit te voeren.”

ALTIYAN CHILDS BEWEES MEER DAN DUIDELIJK DAT PRAKTISCH IEDEREEN MET MACHT OF INVLOED EEN SATANIST (VRIJMETSELAAR) IS, MAAR HIJ HEEFT HET J-WOORD NIET EENS VERMELD: DAAROM STAAT ZIJN VIDEO NOG STEEDS OP ‘JEW TUBE’.
GEEN TWIJFEL, GEORGANISEERDE JODEN WILLEN DE VRIJMETSELARIJ BESCHULDIGEN VAN DE SCHADE DOOR DE WERELDGENOCIDE EN VICE VERSA.
DE ESSENTIE VAN HET KABBALISTISCHE JUDAISME (VRIJMETSELARIJ) IS DE GOYIM TE EXPLOITEREN EN TOT SLAAF TE MAKEN. BEGRIJPT U COVID NU?”

 De tijd waarin we nu leven is echter ook een tijd waarin de verschillende lagen van de werkelijkheid zich voor meerderen op een steeds completer niveau openbaren. Steeds meer mensen weten die completere lagen te zien en te ervaren. Het zal duidelijk maken dat alle werkelijkheidslagen alle andere lagen doordringen en mede beïnvloeden. Het is een uitdrukking van de eenheid der Schepping.

Demonisch geïnspireerde ruilhandel
Zoals de Corona-psychotische politiek wereldwijd bedreven wordt heeft dat alles weg van een onrechtvaardige ruilhandel, met de menselijke vrijheid als ruilmiddel. Het is te waanzinnig en triest voor woorden, dat de door de elite beheerste politici zich hier voor laten lenen. Het wordt in toenemende mate duidelijk dat waar velen al voor gewaarschuwd hebben nu echt staat te gebeuren. Namelijk dat er op basis van de Corona-psychose een ontmenselijkende en criminaliserende tweedeling en chaos (HIER) gaat ontstaan. De invoering van een vaccinazi-paspoort zal daar alleszins aan bijdragen (HIER, HIERenHIER).

Dit zal op den duur tot een polarisering leiden, wat een minder fraaie uitwerking zal hebben op het sociale. De tactiek van verdeel en heers levert nu eenmaal de beste voorwaarden op voor chaos, destructie, dood en verderf. En een in dit geval kunstmatig veroorzaakte afbraak van alle maatschappelijke systemen en structuren. Het antisociale c.q. antichristelijke element van het politieke beleid binnen de satanische matrix is de dragende factor. Er woedt immers een spirituele oorlog tegen de mensheid en het ware christendom, iets dat ik in een 2018 op deze site gepubliceerd artikel heb benoemd (HIER). In een artikel op de site van Henry Makow (HIER) wordt hier ook in grote lijnen op ingegaan. Een citaat uit dit artikel:

De niet-gevaccineerde personen zullen vervolgd worden. Op 1 april tweette Harry Litman, columnist van LA Times: “Vaccinpaspoorten zijn een goed idee. Het zal onder andere het nog steeds grote contingent mensen die vaccins weigeren onderscheiden, die uitgesloten zullen worden uitgesloten van veel dingen die hun leeftijdsgenoten wel kunnen doen. Dat zou moeten helpen om het verzet te doorbreken.” Hij kreeg 21.000 ‘likes’.”

Moeten of geen moeten?
Zij die vanuit hun onwetendheid te zeer gehecht zijn aan het oude materialistische concept, zullen het oude vertrouwde in stand willen houden. Zij zullen zich mee laten slepen in de afgrond van een voortdurende vaccinazi-dwang en uiteindelijk de dood. Niet alleen van hun lichaam, maar ook van de in hen huizende leven gevende Geest. Of de verschrikkingen van een wereldwijd duivels fascistische dictatuur moet hen in één ruk verlicht en zelf-gerealiseerd doen worden.

Maar wie houdt dat voor mogelijk, wetende dat het grootste deel van de mensheid zichzelf begraven heeft in het eindeloze materialisme? Sinds het ontstaan van het ware christendom zijn er vele voorspellingen gedaan over de verschrikkingen die de mensheid in de huidige Eindtijd zou moeten meemaken. Of dat een daadwerkelijk moeten is, kan op verschillende wijzen naar gekeken worden. Men kan zich door verschillende soorten hoopporno laten misleiden en de inktzwarte duisternis, die over de Aarde door demonen is uitgewasemd, niet willen zien.

Dat zal misschien een tijdelijke roze wolk opleveren. Deze zal echter uiteindelijk ook uiteenvallen. Wanneer er de moeite genomen wordt om eens echt helemaal uit te zoomen, dan krijgt men een steeds completer zicht op wat er wezenlijk gaande is. Dan kan worden gezien dat het zich nu ontrollende destructiedrama een noodzakelijk evolutionair afbraakproces is van een ten einde lopend tijdperk. Het aanscherpen van de polaire tegenstellingen hoort daarbij. De voortgaande strijd die uit deze polarisering voortvloeit zal uiteindelijk duidelijk maken, dat een zich escalerende strijd beide polen van de tegenstelling totaal zal vernietigen.

Christ energy (© 2005Jhadten Jewall)

Wederverschijning Christus
Om dat te voorkomen is 2000 jaar geleden door Christus al voorzegd, dat Hij voorafgaand aan de Eindtijd en de dan optredende Grote Verdrukking, weer aan de mensheid zou verschijnen.  Voorafgaand aan de verschijning van Christus in een menselijk lichaam, was er ook een eindtijd. Namelijk de eindtijd van het Ram-tijdperk. In mijn beleving is het zo dat er gedurende zo’n eindtijd van een tijdperk door hoog ontwikkelde geestelijke wezens zaden worden geplant in het collectief onderbewuste van de mensheid, die de evolutionaire ontwikkelingskrachten in zich dragen voor het nieuwe tijdperk.

Aan het einde van het Ram- en het begin van het Vissentijdperk was dat de lichamelijk geïncarneerde Christus. Hij ondervond toen zelf de doodkrachten die zich op Aarde aan het versterken waren. Daarom offerde Hij als inspirerend voorbeeld zijn lichamelijkheid. Om zo in het begin van het Vissen-tijdperk van collectivisme, verslaving aan alles dat met lichamelijkheid en het materialisme te maken heeft in een geestelijk ontwikkelingsperspectief te plaatsen. Het was echter nodig om een voortgaand evolutionair proces verder te helpen. Hij hielp daarmee de Babylonische en Romeinse orde te doorbreken. Zonder vergaan is er immers geen ontstaan.

Wraakzuchtige god
Dit tijdperk werd geregeerd door de wraakzuchtige god Jahweh/Jehova. Hij predikte oog om oog en tand om tand. Een kabbalistisch/Talmudisch Joods  dogma, dat sindsdien vele andere culturen heeft besmet. Binnen verschillende culturen heeft dit geleid tot een eindeloze spiraal van geweld, onderdrukking, uitbuiting en sociale afbraak. Het is oudtestamentisch en gericht op macht en controle en is de basis van wat als rechtssysteem wordt beschouwd.

Zonder afbraak van een oude vorm kan er nooit een nieuwe ontstaan. De zogenaamde Great Reset is een satanisch geïnspireerd afbraakproces dat al lang geleden bedacht is. Het is gericht op een totale afbraak van alle sociaal geïnspireerde menselijke structuren, zonder daarbij kiemen voor iets nieuws te laten ontstaan. Het probleem is echter dat momenteel de (satanisch) afbrekende krachten de overhand dreigen te krijgen. Naarmate dit proces vordert zal het Kwaad, bij gebrek aan scheppende vernieuwingskrachten, zichzelf ook vernietigen. Alles dat we nu aan wezenlijk vernieuwende ontwikkelingspogingen zien, zal op den duur aanvallen van het oude te verduren krijgen. Het hangt dan van de geestkracht en egoloze wilskracht van de betrokkenen af of hun pogingen zullen slagen.

Verenigende kracht
Ook hangt het af van in hoeverre ontwaakte mensen op onvoorwaardelijk liefdevolle wijze zich weten te verenigen, zonder de egodictatuur de overhand te laten krijgen (HIER). Het gaat hierbij om het in stand houden van de vitale levenskracht. Deze draagt de mens in zijn subtiele etherlichaam in zich. Levenskracht is etherkracht. Kijk maar naar de plantenwereld. Je kunt in de plantenwereld waarnemen welke onvoorstelbare kracht er in ontkiemende zaden huist. Deze kracht is dus voornamelijk etherisch van aard.

De ethersfeer is de geestelijke sfeer waar Christus voor de tweede maal op een innerlijk niveau voor de mensheid ervaarbaar zal zijn. Dit tweede offer is mijns inziens bedoelt om de mensheid uit de verwarrende en dodelijk materiële matrix te begeleiden naar de subtielere geestelijk niet stoffelijke sferen. Alwaar de geestelijke oorsprong van Bewust ZIJN, Leven, Schoonheid, Waarheid en Liefde te ervaren valt. Deze sfeer is, door het verschijnen van Christus in deze sfeer, voor iedereen toegankelijk.

In het al in meerdere artikelen opgenomen lied ‘You are child of the Universe’ wordt gezongen, dat of het je nu wel of niet duidelijk is, het Universum zich ontvouwt zoals het is voorbestemd. Dit betekent mijns inziens dat het geen zin heeft om tegen het Kwaad te strijden. Daardoor wordt het juist versterkt, want strijd is de basis van het Kwaad. Het is daarom zinvoller om te leren zien welke rol dat Kwaad in de menselijke evolutie heeft te spelen. Uit het volgende moge blijken dat het daarin een inwijdende rol speelt.

In een artikel dat hierover gaat en zich baseert op door Rudolf Steiner gedeelde inzichten betreffende dit thema, wordt uitgebreid ingegaan op het verschijnen van de etherische Christus (HIER). Citaat uit dit artikel:

Bijna honderd jaar geleden, alsof hij in een kristallen bol tuurde en de toekomst voorspelde, profeteerde spiritueel leraar en helderziende Rudolf Steiner [1] dat de meest gedenkwaardige gebeurtenis van de moderne tijd de incarnatie van de etherische Christus [2] is.  Met de ‘etherische Christus’ [3] verwijst Steiner naar een moderne versie van het opstandingslichaam van Christus, dat kan worden opgevat als een creatieve, heilige en heel makende geest die de menselijke evolutie inspireert terwijl het werkt op het lichaam van de mensheid door het collectieve onbewuste van onze soort.

Door een radicaal nieuw begrip te betrekken van een tijdloze spirituele gebeurtenis, de etherische Christus, in plaats van te incarneren in een volle fysieke vorm, nadert via het rijk van de geest – zo dicht als deze immateriële geest de drempel van de driedimensionale fysieke wereld kan bereiken zonder in gematerialiseerde vorm te incarneren. Om Steiner te citeren: “Het leven van Christus zal vanaf de twintigste eeuw meer en meer in de zielen van mensen worden gevoeld als een directe persoonlijke ervaring.”

Een uitspraak van de Duitse kunstenaar Joseph Beuys (12 mei 1921 – 23 januari 1986) verwijst naar hetzelfde:

De kracht van Christus, het beginsel van de schepping, kan nu uit de mens zelf opwellen; kan uit de mens naar buiten dringen. Want het oude is voorbij, voorgoed. Dat is de oorzaak van de crisis. Al het nieuwe, dat zich op aarde voltrekt, moet door de mens geschieden………

Wie met het innerlijk oog probeert te zien, neemt waar dat Christus weer aanwezig is. Niet meer in fysieke gestalte, maar als een in beweging zijnde substantie, die voor het uiterlijk oog onzichtbaar is. Dat wil zeggen: iedere ruimte en iedere tijdspanne is doortrokken van Zijn aanwezigheid. Zo is Hij ons zeer nabij.

De vorm waarin deze belichaming van Christus in onze tijd geschiedt is het elementbeweging’ zonder meer. Hij is de zich bewegende…… Opstanding is: De oude gestalte, die sterft of verstard is, omvormen tot een levende stromende gestalte, die wekkend is voor leven, ziel en geest.

Hieronder nog een vrij lang citaat uit het eerder benoemde artikel, dat ik vanwege haar essentiële karakter hier weergeef:

“Om Steiner te citeren: “in de toekomst moeten we niet op het fysieke vlak kijken naar de belangrijkste gebeurtenissen, maar daarbuiten, net zoals we Christus zullen moeten zoeken bij Zijn terugkeer als etherische vorm in de spirituele wereld.” [8] De belangrijkste spirituele gebeurtenissen van elk Tijdperk blijven vaak verborgen voor de ogen van degenen die in vervoering zijn geraakt door een materialistische opvatting van de wereld.

Het betaamt ons enorm om niet door te slapen, maar om bewust te getuigen van wat tot nu toe grotendeels onbewust heeft plaatsgevonden, subtiel verborgen onder het wereldse bewustzijn van onze soort. Als deze baanbrekende spirituele gebeurtenis, om Steiner te citeren, “onopgemerkt zou blijven, zou de mensheid haar belangrijkste mogelijkheid tot evolutie verbeuren en aldus wegzinken in duisternis en uiteindelijk de dood.

Rudolf Steiner

Steiner was van mening dat de komst van de etherische Christus – de Parousia (de wederkomst) – het grootste mysterie van onze tijd is. Hij was van mening dat de incarnatie van de etherische Christus het diepere spirituele proces was dat zich vormt en vorm geeft aan de huidige veelzijdige crises (en kansen) waarmee de mensheid momenteel wordt geconfronteerd.
Dit wil zeggen dat de schijnbaar oneindige oorlogen en conflicten die over de hele wereld plaatsvinden, de schaduwen zijn van spirituele gebeurtenissen uit een hogere dimensie die aardse gebeurtenissen bezielen. Een van de belangrijkste redenen dat deze meervoudige crises zo gevaarlijk zijn, is omdat hun diepere spirituele bron niet wordt herkend.

De sluier die vroeger de spirituele wereld verborg voor wat wij ‘de echte wereld’ noemen, is weggevallen, waardoor het nu mogelijk is om te getuigen van hoe fysieke gebeurtenissen een  uiterlijke weerspiegeling zijn van een parallel archetypisch proces dat plaatsvindt op spiritueel gebied. Het is alsof een spirituele dimensie zich omhult, bevat en zich uitdrukt door middel van materiële realiteit. De schijnbaar alledaagse fysieke wereld en de spirituele wereld laten zien dat ze niet van elkaar te onderscheiden zijn, wat wil zeggen dat het leven zelf zijn onthullende functie hervat.

Meer en meer van ons beginnen dit in te zien; onze realisatie staat niet los van de toenemende opkomst van de etherische Christus. Het bewustzijn van de herstelde eenheid tussen materie en geest is niet alleen een besef van deze oorspronkelijke eenheid, maar het is juist de handeling die deze eenheid voltooit en vervolmaakt. De hogere orde van licht, gecodeerd in de etherische Christus, brengt de duisternis aan het licht die er schijnbaar tegenover staat, wat er verder toe bijdraagt dat de lichte aard ervan wordt gezien.

De ware uitstraling van het licht kan alleen worden gezien en gewaardeerd in tegenstelling tot de diepte van de duisternis die het verlicht. Het is alsof de openbaring van iets het tegendeel is – net zoals duisternis wordt gekend door licht, wordt licht gekend door duisternis. Een fundamenteel spiritueel principe van de schepping zelf lijkt te zijn dat wanneer één kracht – bijvoorbeeld licht – begint te verschijnen in het universum, op datzelfde moment een tegenkracht ontstaat, in tegenstelling tot de eerste.

Net zoals schaduwen tot het licht behoren, zijn deze lichte en donkere krachten met elkaar verbonden, komen wederzijds samen, onlosmakelijk vervat in en uitdrukkingen van een enkel dieper verenigingsproces. Deze tegenstellingen horen juist bij elkaar in zoverre ze tegengesteld zijn; hun schijnbare tegenstelling is een uitdrukking van hun essentiële eenheid. Het helderste licht en de donkerste schaduw roepen elkaar op mysterieuze wijze op, alsof ze – achter de schermen – in het geheim verwant zijn. In wezen incarneert de geest en openbaart zichzelf door de duisternis die hij zichtbaar maakt.

In een commentaar op de andere – en minder erkende – helft van de wederkomst, zei Steiner huiveringwekkend: ‘voordat de etherische Christus goed door mensen kan worden begrepen, moet de mensheid de ontmoeting met het beest hebben doorstaan.’ [10] ”Hij bedoelt het apocalyptische beest, [11] het radicaal slechte. Het Beest is de bewaker van de drempel waar we doorheen moeten om het lichtere, hemelse en hemelse deel van onze natuur te ontmoeten.”

Met de toenemende spanningen in Israël, vooral in Jeruzalem rond de multireligieuze Tempelberg en aangrenzende Arabische wijken en natuurlijk de Gazastrook, lijkt de geweldsescalatie naar een climax te bewegen. De satanische bovenbazen hebben haast om hun antichristelijke agenda te vervolmaken, met als sluitstuk de verschijning van de Antichrist die in Jeruzalem in het Hooggerechtshof (zie afbeelding hieronder) zijn onrecht zal spreken. De vormgeving van deze ’tempel der redelijke gerechtigheid’ spreekt natuurlijk boekdelen.

Het werk van de Rothschilds is overal in Jeruzalem en elders in Israël terug te vinden.. Israel als ‘camouflage’ voor hun Zionisme, dat weer als camouflage dient voor de ware identiteit

Valse Messias in aantocht
In het artikel ‘De valse Messias is in aantocht’ (HIER) op de site van Niburu wordt hier dieper op ingegaan. Waar de satanische krachten in steeds sterkere mate de levenskrachten van de Aarde en de mensheid aan het consumeren zijn, zou dat uiteindelijk het einde van de mensheid betekenen. Vandaar dat de etherische Christus juist nu voor iedereen ervaarbaar is. Hij zal mensen in hun hartbewustzijn de kracht schenken om alle moedtesten te doorstaan. Hier zal geen nieuwe religie uit ontstaan, die de oorspronkelijke levenskracht van het Woord omvormt in doodse dogma’s en rituelen.

Er zullen ook geen doodse boeken uit voortkomen. De essentie van de vernieuwende christelijke wijsheid zal door mensen direct in hun dagelijkse leven, op basis van een direct intuïtief innerlijk weten, vanuit het hart geleefd worden. Vanuit dat geestelijk weten beseffen mensen ook dat Vrijheid niet iets is dat verworven kan worden door een handjeklap met de duivel, waartoe men de mensheid nu aan het verleiden is. Ieder zichzelf respecterend mens weet dat vrijheid geen ruilmiddel is! Men is vrij, of men is het niet.

De keuze is aan jou en ieder
De gepolariseerde tegenstellingen zullen dus na een uiterst turbulente tijd weer bij elkaar komen en met vereende (harte)kracht aan een nieuw tijdperk gaan werken. Een tijdperk waarin ware van Liefde doordrongen vrijheid de nieuwe basis van de mensheid zal zijn. Een basis waarop degenen die er voor kiezen om er deel van te willen zijn, in zichzelf vele nieuwe geestelijke kwaliteiten zullen ervaren. Geestelijke kwaliteiten die onze redding zullen zijn (HIER). We worden daar vanuit de geestelijke wereld in ondersteunt.

We moeten echter eerst door de zure appel heen, die de roze spirituele droomwolken zeker zal laten verdwijnen. Vele signalen wijzen erop dat er om een steeds hardere en onmenselijker benadering van vaccinazi-critici wordt gevraagd (HIER). Zij die zichzelf innerlijk hebben geheeld en dus de zuivere Liefde vanuit hun hart kunnen laten stromen, hebben een belangrijke taak te verrichten. Zij kunnen die taak volvoeren door als lichtend voorbeeld anderen te laten ervaren dat we in de Geest altijd al vrij zijn geweest. En dat wie nu kiest voor het versterken van het leven in de individuele ziel, door de etherische Christus zal worden gesteund en gesterkt.

Ervaar de innerlijke Eenheid in je hart en je zult deel uit gaan maken van een helend nieuw tijdperk!

–  Guru Singh & Seal – I am who I am that is that –

In Christo morrimur, Om Mane Padme Hum

Arend Zeevat

14 mei 2021

2 gedachten over “Vrijheid is geen ruilmiddel..!!

  1. In de Oertijd waren wij allemaal goed, gezond en gingen niet dood, maar waren niet vrij.
    Toen daalde het ego in ons en konden we kiezen.
    Lucifer nestelde zich in ons astraal(ziele)lichaam wat gevaarlijk was, daarom hebben de Elohiem het hogere individuele Ik teruggetrokken in de geestelijke wereld, alwaar het veilig en onbesmet bleef en als inspirator kan dienen voor het lagere ik. Lucifer staat voor driften, begeertes, hebzucht, hoogmoed, zelfzucht. Daarna kwam Satan(ahriman) via ons etherlichaam om ons denken negatief te maken. Satan staat voor misleiding en verduistering van het bewustzijn, wantrouwen, cynisme, antipathie, haat, depressie, angst en ontkenning van de wereld van de Geest. Als laatste kwamen de Asoera’s via ons fysieke lichaam binnen, een nog sterkere macht van het kwaad, met name werkzaam in het wilsgebied en zetten aan tot immoreel handelen, slechte daden, vernietigen van al het goede en mooie, zedeloosheid en alles wat duivels is. Het wordt gedaan m.b.v. gifstoffen, elektromagnetische stralingen, aangehechte demonen, vaccins en lekkere chips om ons onmenselijk te maken zonder VRIJE WIL! Gelukkig kwam Yeshua naar de aarde en heeft heel veel Goddelijke Licht op aarde verspreid door zijn kruisiging en er zijn veel welwillende krachten. Wat te doen met al die tegenkrachten? Open je handen en krijg Goddelijke etherische stroom door, je batterij(lichaam) wordt opgeladen met positieve energie. min.7: https://www.youtube.com/watch?v=ATnPxsG-8Hs (Margarete van den Brink schreef: “Erfzonde, Karma en Genade”+Rudolf Steiner in Verwachting)
    P.S. Marianne Stelling’s site is gecrasht, vandaag had ze het over de aarde en de belangrijkheid om het goed te houden. Ieder geval, ik snap het niet 100%; al die matrixlagen bv, 188 kunnen minder vervuild worden. Ik dacht eerst: je hebt een matrix-laag voor onderwijs of voor bv alcohol, maar ze liggen in een gebied! De 1ste laag is draconisch overheerst, maar wat is die eerste laag? Zou je misschien een artikel er aan kunnen wijden want ik kan haar ook niet bereiken voor uitleg. Bij voorbaat hartelijke dank.

    1. Dank voor je waardevolle aanvulling, Akoeta. Ik neem je vraag in overweging.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.