Advertentie

Vrijheid wil vooral gelééfd worden..!


x

Vrijheid wil geleefd worden!

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x 

Arend Zeevat

Vrijheid zonder verantwoordelijkheid bestaat niet.. In meerdere vorige artikelen heb ik over het thema vrijheid geschreven (HIER, HIER en HIER). In dit artikel wil ik datzelfde thema nogmaals belichten, met het gevaar enigszins in herhaling te vervallen. Het zij dan maar zo. Het is immers een thema dat iedereen nu bezig houdt, dus ook mij. Zeker in deze tijd loert het gevaar voor velen dat vrijheid als een uiterlijk te behalen en te bevechten goed is. Daar waar er onderdrukking dreigt of is, is het natuurlijk ook van het grootste belang om op te staan voor een vrije samenleving,waarin niemand aan anderen de wet voorschrijft en dienovereenkomstig ieders gedrag wil reguleren.

De vrijheid om te doen wat je wilt wordt echter begrensd daar waar er schade aan anderen of andere levensvormen wordt toegebracht. Dat houdt tevens in dat de vermeende vrijheid van genocidale politici en hun natuur verwoestende bovenbazen nu ook een absolute grens bereikt heeft. Dit heeft alles te maken met het nemen van verantwoordelijkheid voor hetgeen men doet of laat en de gevolgen daarvan voor anderen en alle levensvormen.

Daarom is het heel bewust willen wat je doet ook van het grootste belang. Dat refereert namelijk aan een tegenwoordigheid van Geest, die inhoudt dat gezien wordt dat al het leven en iedere uiting daarvan één en heilig is. Heilig betekent heel. Iets dat heel is kan en mag niet zodanig op een ziekelijke wijze gemanipuleerd worden dat het versplinterd wordt. Artsen worden door de heersende Corona-psyschose gemanipuleerd en in sommige gevallen verplicht om handelingen te verrichten die tegenstrijdig zijn aan de beroepseed die zij hebben afgelegd. Daarmee versplinteren zij de gezondheid van hun cliënten.

De beroepseed voor artsen wordt de eed van Hippocrates genoemd en is ooit in het Grieks opgesteld. Vertaald in het Nederlands ziet het eerste deel er als volgt uit:

Ik zweer bij Apollo de genezer, bij Asklepios, Hygieia en Panakeia en neem alle goden en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden:

Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen. Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken.

Maar ik zal de zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren. Het snijden van de steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; ik zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn. In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der ‘Geneeskunst’ (?) (KNMG) heeft daar een eigen door economische belangen gemotiveerde artseneed op gebaseerd. Tja, de VerNederlandse koopmansgeest is nu eenmaal belangrijker en winstgevender dan de echte volksgezondheid. In deze VerNederlandse artseneed wordt rekening gehouden met veranderende tijden:

Heiligheid van het leven

Citaat uit de inleiding van het document over de artseneed (HIER):

Nederlandse artseneed

De Nederlandse faculteiten geneeskunde en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) hebben de wens uitgesproken om aan alle universiteiten bij de uitreiking van het artsendiploma een ogenblik van reflectie op normen en waarden in te lassen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwe versie van de eed. De Nederlandse eed moet aansluiten bij de veranderingen in de uitoefening van het beroep, in de maatschappij en in de manier waarop men tegen de geneeskunde en artsen aankijkt (benadrukking AZ).  Er is een aantal wetten waaraan artsen zich vanzelfsprekend moeten houden. Het zélf uitspreken van een eed of belofte is iets anders. Het markeert het moment van toetreding tot de beroepsgroep, en doet de kandidaat zich realiseren welke hoge principes hij voor ogen heeft.

Nu valt over het bovenstaande natuurlijk van alles op te merken. Vooral dat het geen enkele constante factor in zich draagt. De eed houdt in dat de ‘hoge principes’ afhangen van hoe er in de maatschappij tegen de ‘geneeskunde’ wordt aangekeken en welke ontwikkelingen binnen die kunde, die in essentie geen kunde is, bepalend zijn. Zijn moreel/ethische hoge principes ten aanzien van de heiligheid van het leven eigenlijk wel afhankelijk te maken van veranderingen in oppervlakkige maatschappelijke opvattingen, die betrekking hebben op heelkunde en gezondheid? Wat of wie is dan de bepalende factor voor die veranderingen? Welk uitgangspunt en oogmerk worden daarbij gehanteerd? Zoals nu blijkt alleen maar economische dus.

De ‘Eed van Hypocrates’, die nog steeds geldt als het kernpunt van respect van de genezer voor zijn geneeskunst en patiënt.

Zwalkend geweten
De hoge principes zijn een in woorden gevatte uitdrukking van het sociaal menselijk geweten en vragen, door daar trouw aan te zweren, om een strikte en standvastige naleving ervan bij de uitoefening van het heelkundig beroep. Zeker sinds de intrede aan het begin van de 20ste eeuw van het breed geïntroduceerde vaccinaziprogramma en de maffiose invloed van de alleen op winst en macht gerichte farmaceutische vergiftigingsindustrie, is duidelijk geworden dat de ‘geneeskunde’ een ziekmakende kunde is.

Het is immers niet voor niets dat vele studenten, die deze niet-kunde willen gaan bestuderen, spreken over het doen van een medicijnenstudie. Uit de geschiedkundige ontwikkeling van deze medicijnenstudie kan men opmaken, dat het in het geheel niets te maken heeft met de bevordering van heelheid en gezondheid.

Farmaceutische orakelende roeptoeters
Er is naast de artsen nog een andere groep medisch opgeleiden, die vooral nu als moderne orakels fungeren. Sinds de Corona-psychose bijna de gehele mensheid in haar gri(e)p heeft gekregen, zijn het de virologen die hun angstwekkende en misleidende informatie rondbazuinen. Het bizarre is dat hun bazuingeschal door regeringen wereldwijd heel serieus wordt genomen en zij er hun beleidsmaatregelen op baseren.

Hoe komt het dat deze medisch specialisten zo’n grote invloed hebben gekregen? Zijn de meest invloedrijke onder hen misschien de roeptoeters van de farmaceutische maffia? Worden zij daarom via de media als enig echte experts erkend? Mogen zij daarom hun bazuingeschal kamerbreed door het land laten klinken, om de weerloze en onwetende bevolking te bespringen en in toenemende angst achter te laten? Ja dus!

Hun opleiding is in ieder geval geheel farmaceutisch gebaseerd en gefinancierd. Denk daarbij aan de invloed van bijvoorbeeld een Ab, pak de whiskey maar, Osterhaus bij het ’toeslaan’ van de Sombrero-grieppandemie in 2009. Hier op WantToKnow zijn ook artikelen gewijd aan deze door Big Pharma gekochte vermeende deskundigen (HIER). Op de site van Niburu.co staat een verhelderend artikel over de invloed en achtergrond van het hedendaagse virologische orakel Diederik Gommers (HIER). Citaat uit dit artikel:

Mensen zoals bij ons Ernst Kuipers, Diederik Gommers, Marion Koopmans, Jaap van Dissel, Aura Timmen enzovoorts. Ongetwijfeld zullen er in België ook een aantal andere namen langskomen.

Wie zijn deze mensen? Hebben zij direct of indirect banden met commerciële bedrijven? Hebben zij ooit gewerkt in de farmaceutische industrie zoals ook voormalig minister van Gezondheid Edith Schippers belangenverstrengling had met de farmaceutische industrie (HIER)? En zoals ook de huidige minister van Volksgezondheid Hugo de Jong belangenverstrengeling heeft met Astrazeneca (HIER) die coronavaccins maakt. Hebben ze misschien ooit een patent aangevraagd? Hebben ze net als Osterhaus aandelen verkocht omdat ze die heel goedkoop hadden weten te krijgen en zijn die door bepaalde coronaontwikkelingen ineens veel geld waard geworden?

De uiterst geraffineerde John D. Rockefeller. Waarschijnlijk de rijkste man ooit. Via allerlei manipulaties werd ‘olie’ het bloed van de wereldeconomie. Natuurlijke geneeswijzen dienden plaats te maken, voor -op olie gebaseerde- ‘medicijnen’.. Zo stond deze man aan de basis van het wereldwijde ‘Big Pharma-gedrocht’..

Smaken farmaceutische medicijnen naar olie?
De invloed van onder andere de Rockefellers is bij de ontwikkeling van het medisch industriële onderwijs van doorslaggevende invloed geweest en is dat nog steeds! Een citaat uit een artikel (HIER) dat daar dieper op ingaat:

Petroleum Drugs
Laten we teruggaan in de tijd naar het einde van de 19e eeuw. John D. Rockefeller, een man die zei dat “concurrentie zonde is”, is het hoofd van de Rockefeller-familie en is net erg rijk geworden door olie uit de grond te halen. Nu zoekt hij naar manieren om nog meer geld te verdienen met zijn olie, en hij komt op het idee om koolteer – een aardoliederivaat – te gebruiken om stoffen te maken die de menselijke geest, het lichaam en het zenuwstelsel beïnvloeden.

Dit worden ‘medicijnen’ genoemd, en ze zijn uitstekend in het maskeren of stoppen van symptomen, maar genezen over het algemeen de onderliggende oorzaak van een ziekte niet. Net als andere eliteleiders van de New World Order die voldeden aan de beschrijving van een ‘kwaadaardig genie’ – mensen met een hoog intellect en weinig mededogen – gebruikte Rockefeller zijn oliegeld om een deel van het enorme Duitse farmaceutische kartel IG Farben uit te kopen.

Precies hetzelfde kartel dat Hitler later zou helpen bij het implementeren van zijn op eugenetica gebaseerde visie van een nieuwe wereldorde gebaseerd op raciale suprematie, door chemicaliën en gifstoffen voor oorlog te produceren. Met de controle over de productie van medicijnen onder zijn hoede, begon Rockefeller vervolgens aan een beslist slecht plan – slecht vanuit het oogpunt van een vrije en gezonde mensheid, maar briljant vanuit een zakelijk perspectief.”

Op de boven deze alinea gestelde vraag betreffende naar olie smakende farmaceutische medicijnen, is het ontegenzeggelijke en eenduidige antwoord dus; JA!

Artsen tot moordenaars en oorlogsmisdadigers gemaakt..!
De Amerikaanse arts Vernon Coleman is heel helder en duidelijk over de artsen die meewerken aan het toedienen van vaccinazi’s. Deze zijn geen vaccins maar computer software , om ieder mens door middel van Elon Musk’s Neuralink te verbinden met de digitale cloud, oftewel het wereldbrein (HIER). Coleman zegt vanwege de eventuele bijwerkingen, zoals de dood, dat die meewerkende artsen zullen worden berecht als oorlogsmisdadigers (HIER). Citaat uit dit artikel:

Wereldwijde genocide

“Hoeveel artsen en verpleegkundigen die mensen vaccineren met dit spul zeggen tegen patiënten dat dit een klinisch onderzoek is?” vraagt Coleman. “Vrijwel niemand doet dat. En dus zijn al die mensen die vaccinaties toedienen juridisch gezien oorlogsmisdadigers.”

Oorlogsmisdadigers zullen zichzelf nooit zien als oorlogsmisdadigers. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog beweerden de meeste nazi’s dat ze belangrijk werk deden of orders opvolgden. “Laat me duidelijk zijn,” zegt Coleman. “Eenieder die coronavaccins toedient zonder uit te leggen dat het een experiment is en zonder alle mogelijke bijwerkingen op te noemen, is een oorlogsmisdadiger. Dat is een feit.”

Overheden en gezondheidsinstanties beweren natuurlijk dat het toeval is dat mensen overlijden na de inenting. Ze claimen dat het vaccin er niet verantwoordelijk voor is. Als je binnen 28 dagen na zo’n neptest sterft, dan is corona de doodsoorzaak. De bus die je aanreed, had er niets mee te maken. Maar als je binnen 28 uur na de prik bent gestorven, dan is er volgens de autoriteiten geen sprake van een verband. “Ze liegen en liegen en liegen. Dit is genocide. Wanneer wordt de wereld wakker?” vraagt Coleman.

 “Dit is een wereldwijde genocide,” benadrukt hij. “Hoelang houden mensen hun mond nog? Hoeveel mensen moeten er sterven?

Toch wel sluwe jongens die Rockefellers en hun mede-psychopaten om het zo te doen en op het meest basaal maatschappelijke gezondheidsniveau medische medeschuldigen te scheppen voor hun genocidale plannen met de mensheid. Veel artsen solliciteren op deze wijze naar een berechting voor een oorlogstribunaal. Gelukkig zijn er steeds meer wakker geworden artsen, die zich kritisch uiten over de Corona-psychotische waanzin (HIER en HIER). Ook hoogleraar Pierre Capel legt in de onderstaande twee video’s op een heel kritische en humoristische wijze uit hoe het zit met dat wat als nieuwe vaccinazi’s wordt verkocht.

– V for Victory of Verdoemenis –

– FRIKANDEL 3 0 –

Egyptische PCR-test?
In het hiervoor aangehaalde artikel op Niburu.co wordt onderaan het artikel een verhelderend  filmpje weergegeven. Daarin wordt een afbeelding getoond uit het oude Egypte. De afbeelding doet de indruk wekken alsof de toenmalige Egyptenaren ook al PCR-testen uitvoerden.

Wat is dan echte vrijheid?
De hierboven beschreven artsen hebben iets van hun gevoel van gewetensvolle vrijheid laten blijken door de essentie van hun artseneed serieus te nemen. Zij stellen zich kritisch op ten aanzien van door autoriteiten van buitenaf opgelegde gedragsregels. Zij hebben geleerd dat Befehl geen Befehl hoeft te zijn als dat niet overeenstemt met hun geweten. Volgzaamheid is het grootste gevaar en de doder van vrijheid in verantwoordelijkheid. Zij hebben de historische lessen van WOII, Mengele en dergelijke geleerd. Alle lof en diep respect voor hen die de moed hebben om dit te doen.

Vrijheid gaat dieper
Toch gaat vrijheid nog dieper. In het artikel ‘Vrijheid in de Geest, Gelijkwaardigheid in het samenleven, economische Broederschap’ (HIER), ben ik daar dieper op ingegaan. Citaat uit dit artikel:

Om ons te misleiden gebruiken de tegenstrevende krachten occulte rituelen en symbolen uit oudere culturen, zoals de Egyptische en geven daar hun eigen duister misvormende energetische lading aan. Hun geestelijk energetische lading is gericht op afscheiding van de goddelijke Bron in de mens. Hem onderhorig te maken aan de verstarrende krachten die in de materie werkzaam zijn, in plaats van de vrijheid in de geest ten volle te ervaren en te ZIJN.

Het goede nieuws is, dat door deze doodse krachtenwerking (dus de dood) leren te accepteren, het leven bewust van zichzelf kan ZIJN. Dat is het geheim van het bestaan van polariteiten. Het één kan zich bewust worden van zichzelf door in de spiegel van het andere te kijken. Het oude moet sterven om het nieuwe geboren te laten worden in het oneindige en eeuwige evolutionaire proces van bewustzijnsintegratie.

Dit is dus precies wat die PCR-testen en de moderne nep-vaccins doen. Ze sluiten mensen af van hun innerlijk geestelijke scheppingsbron.

 – GUESS WHAT’S IN THE TESTS? –

Vrijheid zonder het tegendeel ervaren te hebben bestaat niet
Vrijheid zonder onvrijheid ervaren te hebben is mijn beleving een leeg concept. Het is juist het gevoel van onvrijheid dat de mens op zoek doet gaan naar ware vrijheid. Het is door de werking der tegendelen dat bewustwording ontstaat door de spiegeling van het polaire tegendeel. De maatschappelijke conditionering heeft door middel van mindcontrol en manipulatie die zoektocht van de mens weggeleid van het innerlijk gebied waar die vrijheid altijd aanwezig was, is en zal zijn. Dat is de menselijke Geest, waarin de niet geweldloos te verbreken verbinding met de Bron van het ZIJN ervaren kan worden. Nog een citaat uit het eerder benoemde artikel:

In ieder geval is het verlangen naar vrijheid het sterkst als men meent onderdrukt te worden. Daar het menselijk ego haar bestaansrecht voornamelijk ontleent aan gespletenheid, afsplitsing, uitsluiting en strijd om controle, is in de loop van de menselijke evolutie het verlangen naar vrijheid gericht geraakt op de buitenwereld. De buitenwereld wordt door het ego als afgescheiden van de individuele binnenwereld beschouwd.

Eigenlijk wil ieder mens zich bevrijden uit de innerlijke angstgevangenis, die als een zware ballast uit het verleden wordt mee getorst in het heden en in de vorm van zich zorgen maken op de toekomst wordt geprojecteerd. Steeds maar weer wordt hierbij hetzelfde ritueel herhaald. Doordat het ego zichzelf bestrijdt en het geen verantwoordelijkheid wil nemen voor deze uit onwetendheid voortkomende illusionaire strijd. Die strijd op de eveneens illusionaire buitenwereld projecteert. Een ware sysiphusarbeid.”

Het is dus een gegeven dat het de onderdrukking van het ego is, als Luciferische alleenheerser, die de ware goddelijke essentie van de mens wil overheersen. Deze geestelijke realiteit wordt ons nu in deze eindtijd als een 3D panoramisch beeld getoond. De eliteleiders zijn immers allemaal Luciferische loopjongens en -meisjes.

 Vrijheid is niet te bevechten
Vrijheid is dus niet te bevechten! Het is alleen te ervaren en te leven. In mijn eerder geschreven artikel ‘Vrijheid is geen gevoel, maar een wijze en liefdevolle staat van ZIJN!’ (HIER) heb ik dat als volgt omschreven:

“Wat ik hiermee wil zeggen is, dat het in onze tijd hoogst noodzakelijk is om bewust voorbij te leren zien aan de persoonlijk gekleurde waas van een onbewust eigenbelang en de daarmee samenhangende instinctieve verdediging daarvan.

Durft men dit proces bewust aan te gaan, dan zal blijken dat alle uiterlijke strijd en conflict als sneeuw voor de zon verdwijnen en deel uit maken van het spel der tegendelen. Dit spel der tegendelen nodigt ons allen uit om de identificatie met iedere eenzijdige beleving ervan los te laten en het te zien als deel uitmakend van een groter geheel.

Pas het loslaten van deze identificatie met de eenzijdige beleving van polaire krachten kan het proces van bewustwording versterken. Ik ervaar datgene wat ik geleerd heb, als buitenwereld te beleven, het mij ogenschijnlijk erg moeilijk maakt om dichtbij mijzelf te blijven.

Dit is echter vanuit het nieuw verworven inzicht natuurlijk een illusie, want het zijn de in mij nog onopgeloste zaken die mij dit zo doen ervaren. De verleidingen om mij uit mijn innerlijk centrum te laten trekken zijn talrijk en ontelbaar.

Het geleerd hebben te doorzien, hoe de indoctrinatie van een oude werkelijkheid zich in mijn innerlijk op een onbewust niveau heeft genesteld, doet mij door de gekleurde waas van illusionaire zaken heen kijken. Daardoor kom ik steeds dichter bij de beleving van mijn authenticiteit, het ware zelf en kan ik Vrijheid ervaren als een bewust liefdevolle staat van ZIJN.

Het Corona/Covid-19 project duurt in NL in ieder geval tot 1 september 2023, zoals de informatie op de website van het Ministerie van (on)Veiligheid en (klasse)Justitie laat zien (HIER). Het is de VerNederlandse uitvoering van de agenda van het WEF en de WHO, zoals ik daar afbeeldingen van liet zien in mijn vorige artikel ‘Voorbij de Corona-psychose!’ (HIER).

Vrij van angsten en innerlijke dwangbuizen
Ervan uitgaande dat wij momenteel in de eindtijd van meerdere in elkaar grijpende evolutionaire cycli leven, hebben we als mensheid nu te maken met het onder ogen zien van al het karma dat in die cycli is opgebouwd. Karma is simpelweg het gevolg van eerder begane of nagelaten daden. De Advaita Vedanta en wijsheidsleraar Shri Nisargadatta Maharaj weet de essentie van ware vrijheid op onnavolgbare wijze te verwoorden:

“Voor wie de beleving ‘ik ben’ gerealiseerd heeft,
wat tevens inhoudt dat hij het getranscendeerd heeft,
bestaat er geen geboorte of dood,
noch enig karma.”

Vrijheid kan men alleen bereiken door niets te doen en niets ongedaan te laten (HIER) en dus de geestelijke stroom van kosmische scheppingskracht zuiver door zich heen te laten gaan. Zoals de uitspraak van Nisargadatta laat zien is dat door een volledig innerlijke verstilling te bereiken.

Belangrijke rol van Nederland
Onder een eerder door mij geschreven artikel vond ik een nogal bijzondere reactie van een lezer. Deze reactie raakte mij, omdat er een diepgaande visie in verwoord werd. Een visie die weet heeft van de geestelijke taak van volkszielen en volkeren. In een aantal vorige artikelen (o.a. HIER) heb ik geschreven over de geestelijke taak van het Duitstalig Midden-Europa in de verdere geestelijke ontwikkeling van de mensheid. Deze bestond eruit dat dit Europese midden een brugfunctie te vervullen had tussen het Angelsaksische westen en het Slavische oosten.

Echter werd en wordt die taak nog steeds door de heersende eliteleiders gezien als een bedreiging voor hun wereldwijde machtsagenda. Daarom hebben zij in de 20ste eeuw alle moeite gedaan om Midden-Europa en Rusland middels oorlogen en genocidale revolutionaire regimes kapot te maken en daarbij miljoenen mensen een enkele reis naar de eeuwige jachtvelden op te dringen.

Hieronder geef ik dan de eerder benoemde reactie op één van mijn artikelen weer:

Ik ben nog niet totaal in de 5de dimensie want ik lees; in het laatste boek was de hoofdpersoon Arend die in het eerste hoofdstuk schipbreuk leed maar weer tot leven kwam door zijn nagelaten geschriften. Ik heb ook een geweldig stuk in Verwachting gelezen; namelijk Het geheim van Holland: In 1413 begon de vijfde na-Atlantische cultuurperiode waarin de bewustzijnsziel tot ontplooiing komt, volgens Rudolf Steiner.

Rond die tijd veranderde de haringtrek opeens en paaiden ze in de Noordzee i.p.v. de Oostzee. Hierdoor kreeg Nederland gratis eten; goede proteïnen en omega 3-vetzuren en werden zoo gezond als een visch. Nederland werd afgesplitst van Duitsland en verbonden met de tijdgeest (vader des vadersland was een Duitser!) omdat het Hollands volk een taak moest vervullen en wel globalisering. Handel was het middel, gelukkig anders hadden we geen koffie, bananen, tabak of welvaart. Wij zijn nog telkens met de tijdgeest verbonden; je hebt je eigen beschermengel, daarboven de volksgeesten/aartsengelen en daarboven de tijdgeesten/oerkrachten.

Ons kikkerlandje is dus heeeel belangrijk; iedereen is nu wel bewust van zichzelf en zijn/haar eigen kracht en de tijd is aangebroken om samen sterk te staan. Nederland is dus ook verantwoordelijk voor de waanzin van wisselgeld. Weg ermee! Ik hoop dat alle mensen in Nederland en alle Nederlanders in het buitenland de tijdgeest voelen en bruggenbouwers zijn en worden voor een Goede en Goddelijke Aarde want zo als het nu gaat op de wereld kan het niet meer, de duivels zijn uitgespeeld.

De diepere visie die hier wordt verwoord is, dat de evolutionaire taak ten aanzien van de bevordering van het Universele Bewuste ZIJN, van Duitsland is overgegaan naar Nederland. Dit wordt weerspiegeld in de natuur, namelijk het verplaatsen van de paringsgrond der haringen van de Oostzee naar de Noordzee. Wie weet wat de werkelijke geestelijke taak van het Nederlandse volk is, anders dan de koopmansgeest en de domineesvinger. Misschien hebben we de mensheid toch iets meer te bieden dan dat. Wie het weet mag het zeggen, of nog beter leven.

Vrijheid die geleefd wil worden!
David Icke heeft een fantastische video gemaakt, waarin hij precies zegt wat het belang van het jaar 2021 is. Hij komt daarin ook tot de conclusie dat, vrijheid geleefd wil worden.

Ga dus naar binnen in jezelf en ontdek waar de ruimte is waar je onvoorwaardelijkheid, volledigheid en je ingeboren authenticiteit kunt ervaren en druk die in alle vrijheid uit in je omgeving. Hoe krachtiger je weet dat je in de Geest altijd al vrij was, hoe moeilijker het zal zijn deze te verliezen.

= Pharrell Williams – Freedom –

Om Shanti

Arend Zeevat

9 februari 2021

* * *

Zijn onze teleurstellingen van de mislukte pogingen,
om de diepe, diepe wens om Vrijheid te doorvoelen en te beleven,
niet ten diepste veroorzaakt,
door de angst
voor de uiteindelijke

HERKENNING VAN ONZE EIGEN GROOTSHEID..

1 gedachte over “Vrijheid wil vooral gelééfd worden..!

  1. Rulof Steiner wist erg veeel, Nederland is de wereld in het klein en we hebben goede wetten! Nederland geeft het goede voorbeeld! Er werd gezegd dat alle landen een experiment zijn; sommige arm, rijk, communistisch enz. Nederland heeft het goed; genoeg voedsel, veiligheid, vrije tijd, enzovoort; als alles makkelijk is, krijg je slappe mensen, we hadden de corona-ire ader rond het hart nodig om wakker te worden. MH17 wordt ook onderzocht! De hele cabalclan gaat om vallen, ze konden niet meer communiceren via Glamis calling (had Trump geregeld) en als er genoeg latjes uit het Jenga-spel zijn stort de toren vanzelf! Vergeet niet dat 95% eruit wil! https://www.bitchute.com/video/NP4N8pkl85x1/ Het laatste beeld zegt genoeg min. 34.17

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.