Advertentie

Leven in isolement..!


x
x

Leven in isolement

2021 © WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Geïsoleerd leven.. Dit artikel is ten dele gebaseerd op eigen ervaringen met het gevoel te hebben in een sociaal isolement te leven. Een gevoel dat mij gedurende mijn gehele leven al vergezeld heeft. Een gevoel dat in mij door de sociaal conditionerende omstandigheden in mijn jeugd ontstaan is en de basis legde voor dat wat gedurende het verdere verloop van mijn leven telkens weer actueel werd. Het actueel worden daarvan, had deels te maken met omstandigheden, die ik zelf ter bewustwording onbewust had geschapen. Deels had het ook te maken met de maatschappelijke omstandigheden waarin ik mij bevond. Waarbij mijn omgaan ermee natuurlijk alles te maken had met mijn eerder benoemde sociale conditionering.

Het is de mysterieuze dans van het leven, die mij steeds verder wilde brengen naar de uiteindelijke niet te vermijden ontmoeting met mijzelf op het meest essentiële niveau. Het heeft mij in ieder geval de mogelijkheid gegeven om veel op mijn leven in het bijzonder en het menselijk leven in deze tijd in het algemeen te kunnen reflecteren. Voortschrijdend inzicht heeft mij laten beseffen dat ik, gezien mijn hooggevoeligheid, de momenten van isolement heel hard nodig had.

Om na periodes van nogal stressvolle omstandigheden mijn innerlijk evenwicht te hervinden, zodat ik de volgende stappen op mijn verdere levensweg zou kunnen zetten. Ze hebben uiteindelijk er aan bijgedragen dat ik de traumatriggers uit het verleden, die in mijn sociale contacten geactiveerd werden, op een dieper niveau steeds helderder kreeg. Dus in de momenten van geïsoleerd voelen/zijn er innerlijk aan kon werken, door ze onder ogen te komen en te transformeren.

Verborgen innerlijk complot
Nu zul jij en wellicht meerdere lezers, zich misschien afvragen, waarom ik nu weer zo nodig mijn innerlijk leven ten toon meen te moeten spreiden. Er zijn immers veel belangrijker en dringender zaken, zoals het onthullen van alle complotten, die erop gericht zijn om ons in de hoek van eeuwig slavendom te smijten. Voor mij is het echter van belang om te delen wat ik te delen heb.

Omdat ik voel dat wat er in mijn leven is gebeurd, als voorbereiding op deze naar een eeuwig slaven kwekende tijd, een reflectie is van wat er eigenlijk in ieders leven op een individueel beleefde wijze is gebeurd. Het is de verwoording van een voor velen onzichtbaar complot dat zich in de meest verborgen plek in ons innerlijk heeft genesteld. In het artikel ‘Wereldbrand of individueel vagevuur?’ (HIER) dat in 2015 op deze site is gepubliceerd ben ik daar dieper op ingegaan.

Vandaar dat ik iets tracht te verwoorden van wat dat geïsoleerd voelen met mij heeft gedaan, om ter herkenning dat innerlijke complot voor de lezer te openbaren. Daarbij had ik de keuze om in een pijnlijk verleden te blijven hangen, of er vanuit een overstijgend niveau naar te kijken. Wat mij de mogelijkheid heeft geboden om het voor anderen op een zinvolle wijze te verwoorden, zonder daarbij een meelijwekkend gevoel op te willen roepen.

In de onthulling ligt de kracht
Want zo lang de meerderheid van mensen het innerlijk complot in zichzelf niet heeft onthuld, zullen we ter bewustwording geconfronteerd blijven worden met complotten in de ‘buitenwereld’ en ze daar willen bestrijden. Er daarmee niet van bewust zijnd dat we door het complot in onszelf een essentieel deel uitmaken van het grotere op de ‘buitenwereld’ geprojecteerde complot. Het innerlijk complot bestaat uit een moeilijk te doorzien Luciferisch geïnspireerde egodictatuur, die in iedereen geïndoctrineerd is.

Een dictatuur die ons slaaf wil houden van de daarmee verbonden egocentrische wensen/belangen. Deze kunnen evenzeer met veel agressie en ook geweld worden behartigd, als de groeps-egocentrische belangen van de heersende Lucifer aanbiddende elite. Het grote verschil is natuurlijk dat het wapenarsenaal, dat ter verdediging kan worden ingezet, anders en veel kleinschaliger is. Het kan op energetisch niveau echter even destructief zijn voor de sociale structuur van een samenleving.

Mensheid in quarantaine
Mocht je het niet interesseren. So be it. Misschien valt er voor anderen toch iets van herkenning en inspiratie in te ervaren. Daarnaast heb ik in een eerder artikel al eens aangegeven, dat het schrijven voor mij een weg is om mijzelf niet te verliezen in de psychotische waanzin van onze modern ontmenselijkende maatschappij. Een maatschappij waarin de gehele mensheid door zogenaamde ‘gezondheidsautoriteiten’ in een isolement, onder de noemer van quarantaine, wordt geplaatst. Iets waar op de site Niburu.co in een goed artikel ook aandacht aan wordt besteed (HIER).

Een satanisch opgelegde quarantaine, die de mensheid volledig afsnijdt van haar goddelijk/geestelijke scheppingsbron. Alle huidige Corana-psychotische maatregelen zijn er exact op gericht om dat te veroorzaken.

Wat is isolement?
Geïsoleerd leven houdt in dat men leeft zonder van buitenaf voedende en bevestigende relaties met andere mensen in het dagelijkse leven. Men voelt zich op zichzelf teruggeworpen, zonder de mogelijkheid zichzelf bewustmakend te kunnen spiegelen in de relationele omgang met andere mensen. Mensen zijn van oorsprong sociale wezens, wat blijkt uit dat sociale omstandigheden bijdragen aan het individuele welzijn op zowel lichamelijk, psychisch/gevoelsmatig als spiritueel/geestelijk niveau. Als die voedende omstandigheden afwezig zijn dan voelen velen zich ongelukkig en minder wel in hun zijn.

Een heel natuurlijk gevoel. Want mensen willen zich nu eenmaal van harte gedragen en gesteund voelen door een liefdevol, omhullende en stimulerende sociale omgeving. De meeste mensen hebben door een opvoeding, die emotionele gaten heeft achtergelaten, nooit geleerd om een basaal zelfvertrouwen te ontwikkelen. En hebben ook niet geleerd of zijn niet gestimuleerd dat basale zelfvertrouwen in zichzelf te ontwikkelen. Eerder het tegendeel, want het bestaande onderwijssysteem is er door haar inhoudelijkheid en vormgeving over het algemeen juist op gericht dat potentieel zelfvertrouwen te ondermijnen.

Vandaar dat we nu leven in een maatschappij die sociaal gehandicapte mensen voortbrengt. De jongere generaties voegen daar door hun technologisch gefundeerde verslavingen nog een extra dimensie aan toe. De Corona-psychotische maatregelen versterken dit verder.

Innerlijke voedingsbron
Als daarbij het contact met de innerlijke voedingsbron in het hart ook afwezig is, dan voelt men zich hopeloos alleen en verlaten door alles en iedereen. Want waar moet men dan de dragend steunende kracht vandaan halen om in een leven vijandige en satanisch geïnspireerde maatschappij te kunnen leven. Sociale relaties kunnen een spiegeleffect in zich hebben, dat binnen een gemeenschap tot een dragende kracht kan zijn. Veel mensen zijn gericht op het zichzelf willen herkennen in hun sociale omgeving.

Daarom kan die, naast het bieden van veiligheid en zekerheid, een voedend effect hebben voor de ziel en bijdragen aan de verruiming van zelfkennis. Voor zover die sociale relaties erop gericht zijn om het beste en mooiste in elkaar naar boven te helpen halen. Het is dan ook een belangrijke basis voor het samenkomen van mensen. Men wil het gevoel hebben niet alleen op de wereld te zijn.

Juist dit gegeven maakt de mens in al zijn/haar kwetsbaarheid zo ontvankelijk voor machtsmisbruik en onvrij makende groeps- en sektevorming. Want onze sociaal-maatschappelijke conditionering heeft ons behoeftig gemaakt ten aanzien van niet alleen fysieke voedingsbehoeften, maar tevens van menselijk energetische. Wanneer die afwezig is ontstaat er een energetische honger.

Bijzonder destructief verhaal
Een apart en bijzonder destructief verhaal van emotioneel isolement hangt samen met satanisch ritueel misbruik. Iets waar ik me in mijn periode bij de website Argusoog.org, tussen 2008 en 2013,  intensief mee bezig heb gehouden en dit heb onderzocht. Mensen die dit ondergaan hebben, zijn voor het leven diep getekend en daarmee in een ogenschijnlijk emotioneel isolement geplaatst. Maar ook daar kan men, door zichzelf zichtbaar te maken en naar buiten te treden met het individueel beleefde verhaal, mee om leren gaan. Zoals de man in onderstaande video en zoals Brice Taylor dat heeft gedaan. Zie haar verhalen op deze site (HIER).

Mijn verhaal:

Energie geven of ‘zuigen’..?
Eigenlijk komt de behoefte aan een energetisch menselijk sociaal netwerk, dat als emotioneel  dragend wordt ervaren, erop neer dat we de voedende energie van anderen nodig hebben om onszelf goed te voelen. In een aantal vorige artikelen heb ik dit ook benoemd (HIER). Ik weet dit uit eigen ervaringen, die mij hebben geleerd dat dit energetische voedingspatroon uiteindelijk sociaal ongewenst en zelfs destructief is. Dus de energetisch voedende bron wordt daarmee buiten zichzelf geplaatst. Dit heeft een oorzaak in het verleden, in een traumatiserende jeugd, waarin we niet gezien en gehoord werden.

Waardoor er een innerlijke leegte ontstaan is, die middels sociale relaties in het latere leven getracht wordt in en op te vullen. Of ‘gebruikt’ worden om de emotioneel pijnlijke aspecten daarvan te verhullen en/of te ontlopen. Het is dus de basis voor relaties die gebaseerd zijn op afhankelijkheid. Terwijl ieder zo graag voor vol(wassen) aangezien wil worden. Daar is echter wel enig noodzakelijk innerlijk werk voor nodig.  Een ieder mag in deze tijd tot het inzicht komen dat kinderlijke afhankelijkheidsrelaties bij de kindertijd horen en daarna in het omgaan met andere mensen een andere vorm mogen aannemen.

Want die afhankelijkheidsrelaties vormen een weinig stabiele basis voor opbouwende sociaal intermenselijke relaties in een samenleving die wil blijven evolueren. Een bijzonder gegeven is dat velen zich maatschappelijk anders presenteren dan in hun meer nabije en intieme relaties.In de volgende ondersteunende astrologische oppepper deelt Kaypacha zijn inzichten in zijn Pele-Report:

Daarin zegt hij op een gegeven moment:

Natuurlijke instincten voeden zich met de reacties
en vaak perversies van het sociaal geconditioneerde geest-ego.

Maatschappelijke egovormgeving; voedend of zuigend?
Kijk naar de maatschappij waarin wij leven en zie hoe die door medewerking van ieders geconditioneerde ego vorm heeft gekregen. Zeker nu al deze in het verleden opgebouwde sociale afhankelijkheden onder invloed van de Corona-psychotische maatregelen dreigen te worden teniet gedaan. We worden nu collectief op een energetisch hongerrantsoen gezet. Ieder wordt nu dus ‘gedwongen’ om het als normaal geaccepteerde sociaal interactieve patroon los te laten. En dus energetisch uitgehongerd te worden. Als gevolg daarvan neemt het aantal depressies en ook suïcides enorm toe.

In een crisis ligt echter tevens een enorme kans (HIER). Namelijk om door een liefdevolle zelfreflectie leren te onderscheiden welke sociale interacties voedend zijn en welke zuigend. Daarnaast is het vanzelfsprekend om bij jezelf na te gaan in hoeverre jijzelf voedend of zuigend bent in de omgang met anderen. Het ontwikkelen van dit onderscheidingsvermogen is bedoeld om ons het uithoudingsvermogen te geven voor het onszelf openen voor de echte zuivere Liefde. Misschien komt het enigszins liefdeloos over als je aan jezelf en/of een ander vraagt of je iets komt halen of komt brengen. Het kan echter wel een aanzet tot wederzijdse verdieping zijn. Zoals  Manuela van der Knaap dit bevestigd in haar nieuwste artikel over de bijzondere nieuwe maan van 13 maart (HIER).

– Carole King – Hold Out For Love

Keuze tussen God en Mammon
We leven nu in een (eind)tijd waarin we allen op individueel niveau een keuze mogen maken, geïnitieerd door onze ontwikkelde haarscherpe en subtiel aanvoelende intuïtie. Een keuze tussen het  schenken van Gods onvoorwaardelijke Liefde, of het satanisch parasitair opzuigen van de voorwaardelijke liefdesenergie van anderen. Het onderscheidingsvermogen tussen beide dat we mogen ontwikkelen is ook gericht op  aan wie of wat wij onze liefdevolle aandacht, dus energie, willen schenken of door weg willen laten zuigen.

De eerste kennismaking met de energie/essentie-slurpende dementoren uit de Harry Potterverhalen. Kennelijk wist J.K. Rowling veel meer, dan dat ze tot nu toe vertelt over deze wezens..!

Met name in onze door machthebbers energie slurpende tijd, mogen we voor onszelf bepalen of we wel of niet energie verliezend willen volgen. Of dat we energie schenkend dienend willen leiden. Dus of we de parasieten willen blijven voeden of uithongeren. Op innerlijk niveau komt dat op het volgende neer. Willen we ons ego, door de identificatie ermee blijven voeden, of bevrijden we onszelf van de dictatuur van het ego? Want zoals de buitenwereld is, zo is ook onze binnenwereld!

Karma?
Het leven is nu eenmaal vol keuzes en de daaruit voortkomende gevolgen. Het gaat er dus om, dat we bij het maken van keuzes bewust zijn van de gevolgen die daardoor in werking worden gebracht en daar  verantwoordelijkheid voor nemen. In een antroposofisch geïnspireerde tekst heb ik eens gelezen dat er een moment komt in de menselijke evolutie, waarop de sluier tussen de onbewust geestelijke wereld en het bewustzijn heel doorlaatbaar wordt. Dat zou dan in kunnen houden, dat ieder op het moment van het maken van een keuze een soort van panoramische voorschouw zal krijgen van de karmische gevolgen van de eventueel gemaakte keuze.

In mijn vorige artikel ‘Alles vergaat, Liefde en Licht blijven bestaan..!(HIER), heb ik beschreven hoe door middel van moderne technologie, zoals bijvoorbeeld CERN en wie weet de vaccinazi’s met mRNA erin en 5G, onze innerlijke realiteit in de  ‘buitenwereld’ ervaarbaar kan worden gemaakt. Die innerlijke realiteit wordt dan met behulp van technologische middelen in de ‘buitenwereld’ geprojecteerd. Een ieder zal dan de al dan niet aanwezige in het onderbewuste verborgen demonen als een ‘uiterlijke’ realiteit ervaren.

Zelfs de doden zouden met behulp van verzamelde digitale data gedurende hun voorbije leven en kunstmatige intelligentie weer digitaal tot leven kunnen worden gewekt. Op de site Zerohedge staat hierover een heel interessant artikel (HIER). Werkelijk heel bizar. Het is echter de prijs van een per definitie amorele materialistische wetenschap.

Spoken en demonen
Dit kan heel beangstigend, verwarrend en zelfs gek makend zijn. Iedereen is dan hallucinerend aan het trippen. Wanneer dit deel uitmaakt van een natuurlijk evolutionair geestelijk proces zal het voor sommigen een verhelderende trip kunnen zijn, die een weerspiegeling is van hun gezuiverde innerlijk. Voor anderen zal het een door spoken en demonen vormgegeven nachtmerrie zijn. Want de confrontatie met de individuele schaduwkanten zal hard zijn, als men er altijd op gericht is geweest om te ze te ontlopen of op anderen te projecteren. Het is echter de karmische weergave van ons niet bewust gemaakte innerlijk projectiemechanisme.

De technologische projectie is echter een Ahrimanische verwarring en angst oproepende weergave van de liefdevol en bewustmakende panoramische geestelijke voorschouw. Leidraad bij het bewaren van het innerlijk evenwicht kan dan zijn, dat men zich realiseert dat alles wat naar je toekomt van het eigen innerlijk uitgaat en alles dat van je uitgaat naar je toe komt. Dit helpt het innerlijk projectiemechanisme te doorzien en geeft de kans angst te overwinnen en het innerlijk evenwicht te behouden.

Instant karma
Het begrip instant karma kan dan zijn volledige werkzaamheid hebben. Maar wat is karma? Volgens  het boeddhistische concept is het een onvrij makende tredmolen van onvrije egogerichte daden en hun gevolgen, die zich ervaarbaar maken in de vorm van de cyclus van geboorte-dood-wedergeboorte, ad infinitum. Tot in de eeuwigheid dus. Klinkt nogal hard en fatalistisch. Tenminste als men het er daarbij zou laten. Door een intensief zelfonderzoek te doen en het ego in het huidige leven te transformeren kan men uit deze tredmolen ontsnappen.

Transformatie van het ego houdt in dat het doorleven van het gevoel van afgescheiden te zijn en de intense bestaanspijn die het veroorzaakt, opgelost kan worden door weer in verbinding te komen met de ziel dragende Bron in het hart. Voor het ego voelt dit als een stervensproces, waar ook de nodige rouw mee samen kan hangen. HIER vind je een simpel en duidelijk artikel over het begrip ‘karma’. Wanneer men echter de visie van de Indiase wijsheids- en Advaita-leraar Nisargadatta Maharaj als uitgangspunt neemt, dan bestaat er op een overstijgend en getransformeerd geestelijk niveau helemaal geen karma.

Voor wie de beleving ‘ik ben’ gerealiseerd heeft,
wat tevens inhoudt dat hij het getranscendeerd heeft,
bestaat er geen geboorte of dood,
noch enig karma
.”

Genade
Gelukkig is er ook nog zoiets als Goddelijke genade (HIER). Het bijzondere van genade is dat het gebaseerd is op een op een door onvoorwaardelijke Liefde geïnspireerde bewustzijnsenergie. Deze onvoorwaardelijke Liefdesenergie vergeeft de begane ‘zonden’. Het is de nieuwtestamentische upgrade van de oud Joods/Babylonisch/Talmudisch geïnspireerde wetgeving van oog om oog en tand om tand. Inmiddels weten we allemaal dat die wraakzuchtig Joods wetgevende praktijk oogartsen, tandartsen en het hen dicterende farmaceutische gedrocht, een ruim salaris heeft geboden en zal blijven bieden.

Tenminste als wij door de upgrade van ons individuele bewustzijn hun destructieprogramma niet gaan overschrijven. Want wie wil er nu eigenlijk een gehumaniseerde robot zijn of een gerobotiseerd mens? Wie wil nu eigenlijk de bijrol van useless eater, een beestachtige goyim of een nukubu (nutteloze kutburger (HIER, HIER en HIER) spelen in het elitaire drama van een selecte club narcistische psychopaten? Een club die maar niet in wil zien dat ze het spel al lang verloren hebben?

Dat het hun evolutionaire tijd is om plaats te maken voor een nieuwe werkelijkheid. Er is toch geen vervulling te beleven aan het gegeven een bijrol te moeten spelen in de film van iemand anders, om alles volgens een al veel eerder uitgedacht script te moeten doen. Er schuilt een ultiem bevrijdende vervulling in het regisseur over je leven te zijn. De volgende uitspraak geeft ook weer wat genade is of kan zijn:

Voor iedere stap die je zet in de richting van God,
maakt Hij er twee in jouw richting
”.

Medisch/communistische dictatuur
Als wij willen, dat de in onze huidige tijd zich ontwikkelende medisch/communistische dictatuur stopt, die satanisch geïnspireerd is, zullen we onze lessen moeten hebben geleerd. De geleerde historische lessen betreft het verhaal van meesters en slaven. Een inmiddels overbekend verhaal dat wij als mensheid nu in de afvalbak van de voorbije geschiedenis  mogen dumpen, met als credo. ‘ Hey, vuilnisman kan deze zak ook nog mee?’ Voor de kosten van een nep-medisch ziektecircus, dat in het geheel geen gezondheidszorg mag heten hoeven we het niet te laten.

Want de kosten van de zogenaamde zorgverzekeringen, die we allemaal verplicht zijn af te sluiten, rijzen sowieso steeds meer de pan uit. Ze maken mensen nog zieker door het zien van hoe ze in een medisch dictatoriale uitbuitingsfuik gezwommen zijn. De gehele farmaceutische ziekenzorg en het daar ter opleuking aangehangen zorgverzekeringsstelsel is natuurlijk sowieso één grote uitbuitingsfuik, dat deel uitmaakt van het gehele uitbuitingscircus op planeet Aarde.

Want niets in het leven valt te verzekeren, omdat zekerheid niet bestaat. De mens is het enige wezen op deze planeet die voor zijn recht op leven vanaf de wieg tot in het graf zwaar moet betalen! Laten we er dus in godsnaam eindelijk eens voor kiezen om het op een leugen gebaseerde Judeo/christelijke element binnen de westerse cultuur in het juiste perspectief te zien. Een dictatoriaal en illusionair perspectief, dat gebaseerd is op leugen, bedrog, misleiding, uitbuiting en afpersing. Waarbij de Trias Satanica, dus geld, seks en macht op alle levensgebieden de hoofdrol speelt.

Het ultieme slachtofferschap
De Joden kunnen er relatief gezien natuurlijk ook niets aan doen dat zij in een op superioriteitsdenken gebaseerde erfelijkheidsstroom zijn geboren, die alleen maar op macht uit is. Een erfelijkheidsstroom die in de loop van de geschiedenis door satanisch geïnspireerde krachten is overgenomen en eigenlijk haar macht wil ontlenen aan de uitbuiting van andere als inferieur beschouwde aardbewoners. Daarnaast allerlei perversies heeft laten ontstaan (HIER en HIER). Net zoals ieder andere geïnstitutionaliseerde religieaanbidder er relatief gezien evenmin iets aan kan doen binnen een bepaalde religieuze stroom geboren te zijn.

Atheïsten zijn wat dit betreft geen uitzondering, want atheïsme is in mijn beleving wel degelijk een religie. Misschien dan in de vermomming van geen god te aanbidden, maar misschien wel de financiële ratrace en/of de wetenschappelijke vooruitgang. Voor alle duidelijkheid wil ik opnieuw nog maar weer eens vermelden dat ik met Joden, niet de gewone goedgelovige Judaïst bedoel die ook het beste voor anderen wil. Maar ik heb het bij de Joden waar ik over schrijf over de machtsgeile controlfreaks, die alles dat er op deze Aarde aanwezig is voor hun eigen parasitaire gewin willen gebruiken.

Wybren van Haga (Forum voor Democratie) is eigenlijk de enige parlementariër die het opneemt tegen het Kabinet Rutte in het algemeen en minister Hugo de Jonge in het bijzonder, inzake de mensonterende Corona-maatregelen.

Satanische sekte
De gewone Jood heeft net zo min door als de gewone katholiek, Hindu, moslim, of  de lagere Vrijmetselaars dat zij slechts deel uitmaken van een satanische sekte. Een sekte die zich in dienst heeft gesteld van krachten die hen alleen laten weten wat zij op hun niveau van functioneren binnen de machtspiramide nodig hebben. Vandaar gaf George Orwell in zijn boek ‘1984’ dus aan, dat voor de onderhorigen aan Big Brother onwetendheid een zegen is. Voor Big Brother himself natuurlijk evenzeer, want dat geeft hem de mogelijkheid zijn duistere spelletjes met de mensheid te blijven spelen.

Het zijn satanische krachten, die als een antichristelijke werkzaamheid, ook het Joodse volk hebben gebruikt en nog steeds gebruiken als slachtofferpionnen op het schaakbord van de oorlog tegen het ware Christendom (HIER). Daarom zijn velen van hen eveneens geslacht en geofferd en zullen dat, tenminste als zij zich niet van hun ware essentie bewust worden, tot in de lengte van dagen blijven worden. Zeker als er in de komende tijd een fatale nieuwe oorlog in het Midden-Oosten zal uitbreken (HIER en HIER). De vraag daarbij is echter door wie de VS wordt geregeerd als Joe Biden steeds meer laat zien dat hij toenemend dement aan het worden is (HIER). Een demente president is immers een ideale marionet.

Transhumane ‘erfelijkheidsstroom’
Net als de rest van de mensheid, die in een gemanipuleerde volgzame erfelijkheidsstroom is geboren, zijn de Joden dat dus ook. Een erfelijkheidsstroom die in onze tijd, door de mRNA-vaccinazi’s genetisch gemanipuleerd wordt in de richting van een transhumaan en een robotisch kunstmatig intelligent ‘bestaan’. Het is al gebleken dat de Khazaars/Joodse machthebbers geen onderscheid weten te maken tussen mensen, zolang het hun machtsdoeleinden dient.

Vandaar dat Israël momenteel het land is waar de vazzinazi’s het erg naar hun zin hebben (HIER en HIER). Het land is tot proeftuin gemaakt voor een inhumaan vaccinazi-beleid. Op verschillende websites is aandacht besteed aan de dringende noodkreet van de Israëlische politica Ilana Rachel Daniel tijdens een interview met Flavio Pasquino. (Zo ook dit artikel op WantToKnow HIER).

De absolute psychopaten aan de top van de Israëlische regering hebben blijkbaar veel geleerd van de door hen zo verguisde dr. Mengele c.s. Zij zetten zijn praktijken gewetenloos door op de Joodse bevolking van Israël en hanteren de Protocollen van de Wijzen van Sion als richtlijn (HIER en HIER). Zij gaan er daarbij vanuit dat de Khazaarse Joden door hun wraakzuchtige God Jaweh uitverkoren zijn om de mensheid te ‘redden’ en de Aarde te beërven (HIER). Hun doel heiligt daarbij de middelen.

Geslachtelijke verwarring alom
Een van de middelen om mensen te laten wennen aan geslachtsloze robotten is veel verwarring te zaaien over een gezonde seksuele identiteitsvorming. Zelfs al bij kinderen. Ook ouders mogen tegenwoordig zelf het geslacht van hun kind voor de geboorte al bepalen (HIER). In de Engelstalige documentaire ‘Sex, drugs and bycicles’, (An award-winning documentary that exposes the nightmare of paid vacations, universal healthcare and windmills) wordt een boekje open gedaan over de voortrekkers- en stimulerende rol die de B.V. VerNederland speelt in de transgenderagenda.

De film is uitgebracht, begin oktober 2020, toen de Corona-psychose het grootste deel van de bevolking al had gehypnotiseerd. Waarschijnlijk zullen ze nu wel een aanvullende update mogen maken, wamt de situatie is wel iets anders. Daarnaast worden er een aantal andere interessante thema’s in deze film behandeld, waarbij helaas te veel de officiële klimaatpropaganda wordt gevolgd. Het geeft wel een aardig beeld weer van hoe er in de VS naar ‘ons’ land werd/wordt gekeken. (HIER ook)

Omdat Joden vanzelfsprekend ook mensen zijn zullen zij, net als ieder ander mens, kunnen genieten van Gods genade. Tenminste als zij hun gerichtheid op de satanisch superieure Mammon/Lucifer op willen geven voor de zuivere Kracht van het Leven en de onvoorwaardelijke Liefde.

Schoonheid van het innerlijk leven
Uiteindelijk gaat het erom dat de schoonheid van het leven in het individueel innerlijk wordt ontdekt. Maar het dansend leven is en blijft een mysterie, zeker wanneer men het vanuit het hoofd wil begrijpen. Waarmee ik aan wil geven dat het godsonmogelijk is om jezelf buiten het leven van je hart te plaatsen, door het op een verstandelijk/analytische wijze te willen beschouwen. Het is dan alsof je door het gekleurde glas van de in jou geconditioneerde buitenwereld naar je innerlijk authentieke belevingswereld kijkt. Dit is vanzelfsprekend een illusionaire weergave van de individuele realiteit. Maar als jij je met de enorm creatieve stroom in je hart verbindt dan wordt er iets werkelijk nieuws mogelijk. Dan kom je tot de ontdekking dat ieder mens een uitdrukking is van de schoonheid die inherent is aan de gehele schepping.

 – Carole King ‘Beautiful’ –

https://www.youtube.com/watch?v=aJn3QJYYBr0

(Voor wie het bijzonder dynamische concert van Carole King uit 1993 in zijn geheel zou willen beluisteren, kan dat HIER doen.)

Isolement als straf
In zowel het gevangeniswezen als in de geestelijke ‘gezondheidszorg’ worden mensen met als moeilijk te hanteren ervaren gedrag in totale afzondering geplaatst. Op gezette tijden krijgen ze te eten en drinken en verder wordt hen ieder sociaal contact met medemensen ontzegd. Ook mogen zij geen bezoek ontvangen. Gedurende mijn eigen werken binnen de psychiatrie heb ik altijd moeite gehad met dit gegeven. Vooral door hoe collega’s soms meenden hun mannelijkheid te moeten bewijzen door op een gewelddadige en neerbuigende wijze een verwarde en agressieve cliënt naar de separeer te loodsen.

Het is een straf om hen duidelijk te maken dat hun gedrag niet te pruimen was. In mijn belevingswereld was het gedrag van die collega’s dat dus ook niet. Een vraag die naar aanleiding hiervan bij mij opkwam is, welk onhanteerbaar gedrag hebben de ouderen in zorginstellingen dan vertoond, dat zij geïsoleerd moesten worden en geen bezoek meer mochten ontvangen?
Dit is dus een indringende vraag aan de cokesnuivende en extravagante schoenenliefhebber minister Hugo de Jonge,  van ‘Zorg en Welzijn’. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze plaatjes uit een filmpje met De Jonge. Let op de ogen en mimiek. (Heb je Telegram, klik dan hier voor het filmpje: https://t.me/c/1333467087/20151)

Energetisch vampirisme
Op groter maatschappelijk gebied wordt onze energie afgetapt door monopolistische multinationals die alle levensgebieden en de daarmee samenhangende fundamentele levensbehoeften hebben veroverd op de mensheid. Alles is energie, dus alle menselijke interacties op welk niveau dan ook zijn uitingen van energetische uitwisselingen. Of het nu de basis van ons economisch systeem,  elektriciteit-, gas-, olie-, of arbeidsenergie betreft, energie is de bepalende factor.

De menselijke maatschappij is vormgegeven door een elitaire groep van machtige energie zuigende familie-dynastiën. Het zijn de dertien satanische bloedlijnen, waar Robin de Ruiter een boek over heeft geschreven (HIER en HIER). Zij trachten hun alles bepalende invloed aan te wenden om zichzelf in de door hen veroverde positie te houden. Daarbij als aardse voetknechten van hun satanische meesters te dienen, om voor hen de levensenergie van de mensheid te oogsten.

Zij hebben door middel van indoctrinatie, manipulatie en gewetenloos geweld in vele vormen mensen zover weten te krijgen, dat zij zelf onbewust meewerken aan hun eigen ondergang en uitroeiing. Dit is de trieste conclusie uit de historische ontwikkelingen van de diverse maatschappijvormen. De gevoeligheid voor autoritair aandoende figuren heeft mensen er van weten te overtuigen dat het beter is om op zowel geestelijk als materieel gebied van die autoriteiten afhankelijk te zijn.

Beter dan om zelf in een individueel energie zelfvoorzienende wijze het individuele leven maatschappelijk vorm te geven. Voor zover ze dat willen en trachten te doen, wordt het hen door wetten en/of kafkaiaanse regelgevingen enorm moeilijk, zo niet onmogelijk gemaakt.

De zondeval 1.0
De tijd waarin we nu leven is in mijn beleving de tijd van de tweede zondeval. De zondeval 1.0 hield voor mij in dat de mens er voor koos om zich, door de verleidelijke egowerking van Lucifer, uit het geestelijke paradijs van Heelheid te laten verjagen. De sfeer waar de mens(heid) toen in terechtkwam was een zich in toenemende mate versterkende dualiteit. Hij bleef gaande die weg in het begin echter nog wel verbonden met de geestelijke sfeer van de Bron in zijn hart.

Sinds de eerste helft van de 19e eeuw liet de mens zich echter, door de zich versterkende inspiratie van de ziel en geest ontkennende entiteit Ahriman, verleiden om al het geestelijke te ontkennen en zich volledig met het materiële bestaan te identificeren. Volgens de antroposofie zou Ahriman zich in de 21ste eeuw incarneren, nadat de materialistisch gefundeerde wetenschap de mensheid op een ‘onbewust’ niveau heeft voorbereid op die komst. Hieronder een citaat uit een artikel (HIER) over die incarnatie:

Wanneer Ahriman erin zou slagen, de mens te verhinderen zich het feit bewust te worden dat het ik van de mensheid in feite samenvalt met het mensheids-Ik, met Christus, dan moet Ahriman dat in deze eeuw bereiken, in déze periode van het 5de na-atlantische tijdperk.

En wanneer het hem zou lukken de vereniging met het Christus-Ik te verhinderen of te blokkeren, dan zal de menselijke samenleving in deze kritieke 5de na-atlantische periode op een nieuwe manier in een totalitaire nachtmerrie verzinken: een technocratische versie van Francis Bacon Nieuwe-Atlantische-Samenleving van Bensalem – de ‘schapen’ worden geregeerd door de ‘priester-schaapherder van de mysterietempel’: paternalistische, oligarchische wetenschappers, technocraten, zakenmensen en hun lakeien zullen te vinden zijn in politiek, het militaire apparaat en in de media.”

HIER zijn nog meer artikelen over deze incarnatie te lezen.

Zondeval 2.0
Door de invloed van Ahriman vindt er mijns inziens in onze tijd een tweede zondeval plaats. Deze zal het ingrijpende karakter op het geestelijk bewustzijn van de mens door de eerste zondeval vele malen overtreffen. Bij die eerste zondeval vond er, door de identificatie ermee, een afdalen in de dualiteit plaats. Dit maakte het mogelijk om ieder mens op bewustzijnsmatig niveau in zichzelf te verdelen en het contact met de eenheid van de schepping te verliezen, door een innerlijke strijd te ensceneren tussen de wederzijds aanvullende scheppingskrachten van het mannelijke en vrouwelijke in ieder mens.

Hetgeen door het projectiemechanisme in de mens als een maatschappelijke realiteit werd ervaren. Sinds 2020 en het begin van de Corona-psychose vindt er iets heel catastrofaal plaats. Door onder andere het gebruik van de totaal ontmenselijkende vaccinazi’s, die bedoeld zijn om de mens op bewustzijnsmatig niveau helemaal af te sluiten van iedere creatief geestelijke invloed, wil men het mogelijk maken dat bijna ieder mens volledig te controleren is.

Andere technologische ontwikkelingen die dit ondersteunen, zijn bijvoorbeeld een volledig kunstmatig gemaakte voeding en een kunstmatig geschapen afhankelijkheid van de door multinationals gemonopoliseerde vervulling van alle primaire levensbehoeften. Het nieuwste technologische snufje 5G zal, door middel van kunstmatige intelligentie, uiteindelijke de verbinding maken met het volkomen Ahrimanische wereldbrein (HIER en HIER). Citaat uit het laatst gelinkte artikel:

Artsen tot moordenaars en oorlogsmisdadigers gemaakt..!
De Amerikaanse arts Vernon Coleman is heel helder en duidelijk over de artsen die meewerken aan het toedienen van vaccinazi’s. Deze zijn geen vaccins maar computer software , om ieder mens door middel van Elon Musk’s Neuralink te verbinden met de digitale cloud, oftewel het wereldbrein (HIER). Coleman zegt vanwege de eventuele bijwerkingen, zoals de dood, dat die meewerkende artsen zullen worden berecht als oorlogsmisdadigers (HIER).”

Zolang dit ‘soort’ mensen op Aarde rondlopen met krankzinnige ideeën en uitspraken als deze, is het OPPASSEN geblazen..!

De tweede zondeval zal de mens dus nog verder af laten dalen in het verstarrende energetisch rijk van de materie vormende ondernatuur. De mens zal met behulp van het mineralenrijk, de silicium (kiezel), bewustzijnsmatig vastgeketend worden aan die verstarrende materie vormende krachten. Het resultaat is een mineralisering, verstening dus van het individuele bewustzijn. Het is dan volkomen dood en slechts weer tot ‘leven’ te brengen door daar op afstand een geprogrammeerd commando voor te geven. Het komt nu dus echt aan op een keuze tussen LEVEN en dood, maar dan ook totaal dood.

De weg uit deze duistere nacht van de ziel
Daarom hoop ik dat een ieder die zich momenteel geïsoleerd voelt, dankbaar gebruik zal maken van dat isolement om een gedegen zelfonderzoek te doen, dat kan leiden tot de transformatie van het dictatoriale ego. Met dit gegeven draagt men bij aan de verwerkelijking van de uitspraak, verander de wereld door bij jezelf te beginnen. Daarmee laat je de egodictatuur in jezelf beëindigen en draag je bij aan de vermindering van de wereldwijde elitaire egodictatuur.

Heb de moed om dit te doen!

The Real You – Alan Watts –

Arend Zeevat

12 maart 2021

 

3 gedachten over “Leven in isolement..!

  1. Goed artikel, Arend Zeevat.

    Ik ben ook onder de indruk van de getuigenis van Johan Zeegers. En geschokt dat dat vanuit een katholiek kinderhuis heeft plaatsgevonden. Hij noemt het zelf “mogelijk MK ultra” Ik vermoed dat zijn ervaringen dichter bij het klassiek satanisme liggen. MK Ultra is nu een kreet die het internet overdendert, maar zoals ik het zie is MK Ultra ontstaan vanuit het klassiek satanisme. Wat Johan beschrijft lijkt een tussenvorm te zijn.
    Door naar dat filmpje van Johan te kijken vallen er voor mij ook meer stukjes op zijn plaats. Maar voor mij is het nog niet het moment om Zichtbaar te worden.

  2. Fear us of Vier us, iedereen kan kiezen. Morgen in Amsterdam: World Freedom Rally. Je kan ook gewoon in je eigen woonplaats een rondje om de kerk en om bv het stadhuis maken en zoals Jessie Czebotar zegt, gezegende olie besprenkelen en de plaatsen weer van God maken: 2 uur bij de grootste kerk en met open handen. Alles komt goed voor goede intenties!; de mondkapjes zijn voor de slechterikken en hun geld moeten ze afstaan!!! https://www.youtube.com/watch?v=11U3L9z4Qnk&ab_channel=RightonRadio (min.14.50 Ken Christmas)
    De asoera’s van Rudolf Steiner worden gestopt! Hier nog een liedje: https://www.youtube.com/watch?v=eJlN9jdQFSc&ab_channel=JohnnyCashVEVO Iedereen heel veel LIEFDE.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.