Advertentie

Liberté, égalité, fraternité… Vrijheid, gelijkheid, broederschap..!!


X
X

Vrijheid in de Geest,

Gelijkwaardigheid in het samenleven,

economische Broederschap

2020 © Arend Zeevat | deze versie: WantToKnow.nl/be
x

Arend Zeevat

Vrijheid en verlangens… Juist in onze tijd, waarin de ogenschijnlijk van buitenaf zich opdringende onvrijheid steeds sterker wordt, is het thema vrijheid van wezenlijk belang. Vrijheid is het hoogste goed! Maar geen enkel verlangen is eveneens het hoogste goed! Deze twee ware wijsheden zijn in de loop der tijd behoorlijk met elkaar verweven geraakt, doordat mensen het verlangen naar vrijheid als het hoogste zijn gaan beschouwen dat als gegevenheid gemist wordt en buiten zichzelf zou bestaan. Waardoor men is gaan geloven dat men meent voor vrijheid te moeten strijden, desnoods gewapenderhand. Daarom is het wel eens interessant om te bezien wat de verhouding tussen vrijheid en verlangens is.

In ieder geval is het verlangen naar vrijheid het sterkst als men meent onderdrukt te worden. Daar het menselijk ego haar bestaansrecht voornamelijk ontleent aan gespletenheid, afsplitsing, uitsluiting en strijd om controle, is in de loop van de menselijke evolutie het verlangen naar vrijheid gericht geraakt op de buitenwereld. De buitenwereld wordt door het ego als afgescheiden van de individuele binnenwereld beschouwd.

Eigenlijk wil ieder mens zich bevrijden uit de innerlijke angstgevangenis, die als een zware ballast uit het verleden wordt mee getorst in het heden en in de vorm van zich zorgen maken op de toekomst wordt geprojecteerd.  Steeds maar weer wordt hierbij hetzelfde ritueel herhaald. Doordat het ego zichzelf bestrijdt en het geen verantwoordelijkheid wil nemen voor deze uit onwetendheid voortkomende illusionaire strijd. Die strijd op de eveneens illusionaire buitenwereld projecteert. Een ware sysiphusarbeid.

De afbeelding hiernaast geeft deze strijd weer; een heilloze strijd, die net zolang duurt totdat het verhelderende en vooral ook verlichtende inzicht doorbreekt, dat de strijd zinloos en de oorzaak van al het lijden is. Wanneer men tot een volledige overgave aan het ware Zelf komt, de individuele goddelijke essentie, dan hoeft men niet te strijden, wraak te nemen, zich te verdedigen, angstig en/of bezorgd te zijn.

Commercieel geëxploiteerd verlangen naar vrijheid
Het lijkt erop dat vooral sinds de 20ste eeuw het eeuwige verlangen naar vrijheid door velen op een materialistische wijze is vormgegeven. Hoe groter de vrijheid om te consumeren wat men wil, hoe groter het gevoel van vrijheid. Dus hoe meer men in staat is om al datgene wat men op materieel gebied verlangt te verkrijgen en/of of te kunnen kopen, hoe meer het gevoel van vrijheid toeneemt. Hiermee wordt vrijheid dus gekoppeld aan een kwantitatief gegeven.

Deze materialistische vormgeving werd aan het begin van de 20ste eeuw vanuit de VS wereldwijd verspreid, waarmee dat land een toonbeeld ervan werd. Men wilde de gehele wereld bewustzijnsmatig meenemen in de ‘Amerikaanse Droom’, die velen in dat land tot inspiratie werd. De inspirator van die droom was Edward Bernays, die de menselijke samenleving ten voordele van multinationals en bankiers wilde omsmeden tot één grote consumptiemaatschappij. In een aantal vorige artikelen heb ik dat ook benoemd (HIER, HIER en HIER). Hierna eerst een citaat uit het eerste hiervoor gelinkte artikel, daarna een citaat uit de tweede.

Een op exploitatie gericht denkconcept dat door Edward Bernays, een neef van de psychoanalyticus Sigmund Freud, is uitgedacht en in de Amerikaanse samenleving is gepropageerd (HIER). Zijn op uitbuiting gerichte concept, waar alleen de multinationals en dus de bankiers voordeel aan hebben, is een belangrijke bouwsteen gebleken voor de illusionaire ‘American Dream’. In de documentaire ‘The century of the self(HIER) wordt deze ontwikkeling op een verhelderende wijze belicht.” (…)

* * *

(…)De Joodse Edward Bernays, een neef van Sigmund Freud, gebruikte de psychologische inzichten van zijn oom met betrekking tot onbewuste beïnvloeding van de massa voor het propageren van het consumentisme (HIER). Hij zou bij het zien van zijn invloed in onze tijd waarschijnlijk een ego versterkend orgasme hebben gekregen.

Het blijkt echter opnieuw een kunstmatig geschapen Hegeliaans dialectische probleemstelling te zijn, waarbij de mensheid werd gestimuleerd haar eigen aardse woonplaats uit te wonen. Zodat het daardoor ontstane ecologische probleem door een van hogerhand geboden oplossing het heil van een duurzame toekomst zou kunnen brengen. Die oplossing is de Agenda 21/2030.

De Bewuste muzikant – Het spell

Technologische misleiding…
In mijn beleving is de mens altijd vrij geweest, is het nu ook en zal dat ook altijd zijn. Naar mijn voortschrijdend inzicht is alle uiterlijk verslavende technologie een doodse materiële weergave, van vrijmakende innerlijk geestelijke kwaliteiten. De geestelijke inspiratie tot het vormgeven van de uiterlijke technologie, komt van tegenstrevende geestelijke krachten, die op Aarde hun marionetten hebben om het uit te voeren. Op het gebied van de telecommunicatie is het een verstoffelijkte reflectie van onze geestelijk, onstoffelijke communicatiemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld telepathie.

De tegenstrevende krachten kunnen zelf niets scheppen, omdat ze doods zijn. Alleen het leven kan scheppend zijn. Dus imiteren die tegenstrevers alle geestelijke kwaliteiten die in ons aanwezig zijn. Er wordt ons dus een spiegel in de stof voorgehouden, waarin wij kunnen zien wat onze geestelijke mogelijkheden zijn en hoe krachtig wij als mens zijn.

‘De aarde vraagt
De kosmos schenkt
De aarde draagt
De kosmos brengt
Schenken en vragen
Brengen en dragen
Zoeken en vinden
De mens zal het verbinden’.

(antroposofische tafelspreuk)

Om ons te misleiden gebruiken de tegenstrevende krachten occulte rituelen en symbolen uit oudere culturen, zoals de Egyptische en geven daar hun eigen duister misvormende energetische lading aan. Hun geestelijk energetische lading is gericht op afscheiding van de goddelijke Bron in de mens. Hem onderhorig te maken aan de verstarrende krachten die in de materie werkzaam zijn, in plaats van de vrijheid in de geest ten volle te ervaren en te ZIJN.

Het goede nieuws is, dat door deze doodse krachtenwerking (dus de dood) leren te accepteren, het leven bewust van zichzelf kan ZIJN. Dat is het geheim van het bestaan van polariteiten. Het één kan zich bewust worden van zichzelf door in de spiegel van het andere te kijken. Het oude moet sterven om het nieuwe geboren te laten worden in het oneindige en eeuwige evolutionaire proces van bewustzijnsintegratie.

Wie van het doel niets weet,
kan op de weg niet hopen,
daardoor zal zijn leven steeds
in een cirkelgang verlopen;

aan het einde komt hij aan,
daar, vanwaar hij was vertrokken,
en de zin van het bestaan
heeft hij alleen nog meer verbrokkeld

Wie van het doel niets kent,
kan nu tot dit kennen komen,
als hij zich verlangend wendt
tot het goddelijk ware, schone;

wanneer in louter ijdelheid
hij niet geheel is weggezonken,
zich aan de wijn van deze tijd
niet volkomen heeft bedronken

Want gevraagd moet worden
naar de dingen, aan de stilte eigen
en gewaagd moet worden,
wil men licht verkrijgen;

wie nimmer zoeken ging
zo vrij, als slechts de mens kan zijn,
blijft steeds in de betovering
van de sluiers van de schijn.

Christian Morgenstern

Vrijheid, gelijkwaardigheid en broederschap
Bovengenoemde drie begrippen vertegenwoordigden de inspirerende idealen van de Franse Revolutie. Het tweede begrip, in het Frans egalité, is in de loop der tijd echter vaak eenzijdig vertaald als gelijkheid. Volgens het Frans/Nederlandse woordenboek betekent het echter ook gelijkwaardigheid. De benadrukking van de vertaling in gelijkheid laat in mijn beleving zien dat ook de Franse Revolutie in wezen een valse vlagoperatie was, die al het zaad voor de in onze tijd zich wereldwijd openbarende Zionistisch/communistische uniformiteit plantte.

De in 2020 kunstmatig opgeroepen Corona-psyschose en de daarmee samenhangende vaccinatiedwang zou wel eens de kroon op dit ‘Grote Werk’ van de Illuminati/Vrij Metselaars kunnen zijn. Denk daarbij aan hun inmiddels welbekende credo van Ordo ab chao’, dus ‘Orde uit Chaos’. Meer praktisch: het installeren van een ‘Nieuwe Wereld Orde’ door het veroorzaken van een verwarring zaaiende chaos. De Beierse Illuminati van o.a. Adam Weishaupt, die zich later verborgen binnen de Engelse Vrijmetselarij, heeft mede de Franse Revolutie geïnspireerd (HIER).

Deze moest het geestelijk klimaat in Europa rijp maken voor de latere chaotiserende sociale gebeurtenissen, die in onze tijd hun climax laten zien. Een climax die door eeuwen en misschien wel al langer van een berekenende kille planning is voorbereid. Deze is gericht op de ontmenselijking en digitalisering van de mensheid. In de volgende video wordt die ontwikkeling nog weer eens op een zeer verhelderende wijze uitgelegd.

Daarbij wil ik wijzen op het laatste deel van die video, vanaf 18.25 minuten. Een ‘vrouwelijke’ wetenschapper legt in dat deel uit hoe men met technologische middelen de vrijheid van denken, voelen en willen meent te waarborgen. Dit alles zogenaamd ten voordele van de mensheid en planeet Aarde.

‘The Great Reset Plan Revealed: How COVID Ushers In The New World Order’

Ware betekenis van Vrijheid
Het is echter juist in onze tijd, waarin die planning haar ultieme vrucht zou moeten dragen, dat een toenemend aantal mensen door hun innerlijke groei steeds minder ontvankelijk wordt voor de verleidingen en misleidingen van de tegenstrevende krachten. Daarmee wordt de door Goethe in zijn Faust weergegeven typering van het kwaad in onze tijd steeds duidelijker.

Goethe laat Mefisto verschillende omschrijvingen van zichzelf geven:

1.”Ik ben een deel van die kracht die steeds het kwade wil en steeds het goede schept”

2.”Ik ben de geest die steeds ontkent”, dwz niet accepteert maar ertegenin gaat, de tegenstrever

3.“Ik ben een deel van dat deel dat alles was in het begin. Een deel der duisternis waarin het licht begint.” (BRON)”

Ware vrijheid, gelijkwaardigheid en broederschap hebben een diepere geestelijke betekenis. Het begrip vrijheid heeft betrekking op de geestelijke vrijheid, die wij allemaal hebben. Ieder bepaalt voor zichzelf wat gedacht wil worden. Wanneer men het denken leert te observeren en het leert waar te nemen zonder zich met de in het hoofd voorbij komende en soms razende gedachtestroom te identificeren, dan kan waargenomen worden dat die gedachtestroom niet voortkomt uit de individueel innerlijke bron. Deze komt voort uit het geconditioneerde denken van het ego en is dus voornamelijk gebonden aan het verleden en de projectie daarvan op de toekomst.

Eindeloze herhaling
Waardoor men, zoals Christian Morgenstern in zijn gedicht beschrijft, eindeloos in een zich herhalende cirkelgang rond blijft draaien. Gedachten roepen emoties op, die beide door het geconditioneerde egodenken van buitenaf gemanipuleerd kunnen worden. De hiervoor weergegeven video laat door de mond van die vrouwelijke wetenschapper zien dat dit het ultieme doel van alle technologische ontwikkelingen is. De huidige corona-psychose maakt dit eens te meer duidelijk. Het dient het doel van angstinductie en door uiterlijke manipulatie veroverde macht en controle.

Daarom is de hiervoor beschreven observatie van het innerlijk juist nu van zulk wezenlijk belang. Het leert een onderscheidingsvermogen te ontwikkelen tussen wezenlijk innerlijke fenomenen, die gerelateerd zijn aan de scheppingskracht vanuit de innerlijke Bron en de van buitenaf geïndoctrineerde manipulaties. De laatste zijn dus gericht op macht en controle van buitenaf. Het is de verstilling van de geest die tot de essentie van het Leven en het ZIJN leidt.

Het diep geïntegreerde besef van de in het innerlijk al aanwezige vrijheid leidt tot een beleving van de eenheid van het leven in al haar uitingsvormen. Het leidt tot een overstijgen van het op afsplitsing, uitsluiting en angstige verdediging gerichte ego. Geen enkel uiterlijk technologisch middel kan dit voorkomen, noch tegenhouden! We zijn innerlijk vrij, zijn het altijd al geweest en zullen het altijd zijn, wanneer we in het Hier en NU ons verbinden met de vijfde dimensie van Licht en Liefde.

The 5th Dimension The Heaven of NOW

Ware betekenis van Gelijkwaardigheid
Het ZIJN in de tegenwoordigheid van Geest geeft de essentiële beleving van de eenheid van al het Leven. Iedere levensvorm is volledig gelijkwaardig aan alle andere vormen en tevens aan al het ongevormde! Iedere uiting van het Leven heeft haar plaats en taak binnen een kosmische ordening. Zij vullen elkaar aan in een volledig gelijkwaardige samenwerking in het uiten van de oneindig liefdevolle scheppingskracht van de Bron, die in het hart van ieder van ons aanwezig is. Het gaat er dus om, om deze scheppingskracht te bevrijden uit de kluisters van de materialistische door het ego gedragen levensoriëntatie.

Ware betekenis van Broederschap
Broeder/zusterschap vloeit als een vanzelfsprekendheid voort uit de bewuste beleving van gelijkwaardigheid en vrijheid. Dat de begrippen Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Broederschap vorm kunnen krijgen in het menselijk samenleven heeft Rudolf Steiner aan de mensheid duidelijk willen maken met het in de wereld brengen van de ‘Sociale Driegeleding’. In het in augustus 2017 op deze site gepubliceerde artikel ‘Een ziek systeem produceert zieke mensen!’ (HIER) ben ik daar dieper op ingegaan. Een citaat uit dat artikel:

Een mogelijke oplossing
Rudolf Steiner heeft met zijn concept, van de sociale driegeleding, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, een vernieuwende sociale impuls in Europa binnen willen brengen. Deze werd echter door de verdere ontwikkelingen in Europa, zoals de Bolsjewistische Oktoberrevolutie in Rusland en het voor Duitsland noodlottige Verdrag van Versailles, onmogelijk gemaakt zich verder te kunnen vormgeven.

Sociale driegeleding

De sociale driegeleding onderscheidt in de samenleving drie gebieden:

  1. het gebied waarin de individuele mens zich ontwikkelt en vaardigheden oefent of uitoefent; dit is het geestesleven (culturele leven) waar vrijheid noodzakelijk is om ontwikkeling mogelijk te maken
  2. het gebied waarin mensen samenleven en wetten en regels vormen; dit is het gebied van het rechtsleven waar gelijkheid (= gelijkwaardigheid, AZ) moet gelden
  3. het gebied waarin mensen zorgen voor elkaars behoeften; dit is het gebied van de economie waar broederschap het heersende principe zou moeten zijn.

Deze drie gebieden zouden in de samenleving op eigen benen moeten staan, dat wil zeggen dat in ieder gebied het eigen principe (respectievelijk vrijheid, gelijk(waardig)heid en broederschap) nageleefd wordt. Het is de taak van het democratisch vormgegeven rechtsleven om de zelfstandigheid van de drie gebieden door wetgeving te beschermen of te bewaken. De sociale driegeleding werd in 1917 voor het eerst verwoord door Rudolf Steiner.” (HIER)”

© Janosh ‘HELING”

De Sociale Driegeleding die Steiner als vernieuwende impuls aan de mensheid schonk, heeft door de werking van de tegenstrevende krachten dus geen vorm kunnen krijgen. De essentie van die impuls blijft vanuit de geestelijke dimensies echter werkzaam voortbestaan. Een ieder die dit wil kan die impuls in een voor onze tijd getransformeerde vorm op een individuele wijze in zijn/haar leven tot uiting brengen.

Intens ziekteproces
Zelf heb ik in de afgelopen weken door een heftig lichamelijk ziekteproces (nee, geen Corona!) mogen ervaren wat de essentie van mijn bestaan is. Ik mocht in mijzelf ervaren wat de innerlijke werking van mijn egowil en het daaruit voortkomende lijden is. Het werd mij duidelijk dat een onvoorwaardelijke overgave aan de kosmische wil van Schoonheid, Waarheid en Liefde mij in de Geest vrijmaakt.

Het doorzien van de aan het verleden gekluisterde ‘Ego-wil’ is daarbij een belangrijke stap geweest. Het is een deel van het zelfhelend vermogen dat in ieder van ons huist. Op individueel niveau maak ik het alchemistische zuiverings- en omvormingsproces door, dat de mensheid als geheel in deze tijd eveneens doormaakt.

Het is een proces dat een ieder vrijmaakt van verlangens, zelfs het verlangen naar vrijheid, verlichting en/of zelfrealisatie. Immers, wanneer men naar iets verlangt, heeft men de beleving dat het gemist wordt. Terwijl het ieder moment in het Hier en Nu al aanwezig en vrijelijk te ervaren is. Echter alleen in de innerlijk stille ruimte van het hart, waar geen enkel verlangen meer voor onrust zorgt.

Tot slot van dit artikel een krachtige boodschap van Isaac Shapiro, die op de site van Stichting Vaccinvrij is gepubliceerd (HIER) en door de site ‘Wakker Mens’ is overgenomen. Uit dit artikel geef ik het volgende citaat weer:

De volgende golf van virale infectie komt op ons af. Tot nu toe waren slechts enkele mensen besmet, maar het virus lijkt te zijn gemuteerd en zich te verspreiden vanuit verschillende landen – sneller dan ebola. Het systeem-bedreigende virus heeft de naam WAKING-UP-FLU gekregen. Het leidt tot een plotselinge helderheid van geest en bewustzijn in het hier en nu.

Het begint vrij onschuldig met de inname van biologische voeding en kurkuma, gevolgd door een sterke afkeer van de massamedia. De symptomen ontwikkelen zich vervolgens tot een compassievol, verenigd bewustzijn en een diepe verbinding met de eigen ziel en geest – wat resulteert in een tot nu toe onbekende vrijheid van angst.”

* * *

‘Ik heb de MENS gezien in het diepst van zijn gestalte,
ik ken de wereld tot op de grond van haar gehalte.

Ik weet dat liefde, liefde is de diepste zin van heel het leven,
en dat ik op de aarde ben om steeds meer liefde hier te geven.

Ik breid mijn armen uit, zoals HIJ dit heeft gedaan,
en zou ze, zoals HIJ, om heel de wereld willen slaan.

Christian Morgenstern

* * *

De Bewuste Muzikant – Shine your light

Ik wens een ieder een helder onderscheidingsvermogen toe, tussen de wil van het ego en de kosmische wil.

Arend Zeevat

12 juni 2020

25 gedachten over “Liberté, égalité, fraternité… Vrijheid, gelijkheid, broederschap..!!

 1. de Kosmische Wil…of Gods willen…in essentie ben je dát……….
  wil ik even ingaan op het voorwoord van jou, Guido….
  met alle respect…
  Is dát wellicht…dát het meer om de synthese gaat?
  Dat is heel en compleet ZIJN….aanwezig….
  I am that…….
  namaste

  mooie dag allemaal en

 2. Arend hoi, je schrijft dat je in de afgelopen weken door een heftig lichamelijk ziekteproces bent gegaan. Ik hoop dat je inmiddels herstelt bent. Ik heb Argus oog forum ontdekt op youtube ,wat was dat, en nog steeds, een geweldig zeer boeiend interessant radio praat programma met nu nog steeds actuele onderwerpen. Jammer, dat dat niet meer mag bestaan.

 3. Bedankt voor je reactie en voor je betrokkenheid, ikzie. Ik ben nu herstellende en kom langzamerhand weer op krachten.. Mijn deelname aan Argusoog hoorde bij een nu voorbije levensfase. Het succes van die site en haar radioprogramma’s hoorden bij de toenmalige tijdsgeest. Het zou nu niet meer passen.

 4. Q de Franse Revolutie in wezen een valse vlagoperatie was, die al het zaad voor de in onze tijd zich wereldwijd openbarende Zionistisch/communistische uniformiteit plantte. UQ

  Helemaal goed Arend. Zo denk ik er ook over. In de Bastille zat bijvoorbeeld geen enkele gevangene. He who controls the past controls the future (Orwell).

  Corona staat voor de kroning van de mens met zijn “verstand, rede”. De zogenaamde verlichte mens, de humanist, de ingewijde, de illuminaat. Zij plaatsen zich dus boven God en streven de MAAKBARE WERELD na. Jij zou die discussie nog moeten kennen in de liberale zeventiger jaren van de vorige eeuw Arend.. Een missie gedoemd te mislukken al houden ze het wel al dik 500 jaar vol sinds Galileo Galilei in de Italiaanse Renaissance met zijn Globe. Het is groots wat er nu gebeurt. Groter dan ooit. Het is het eindspel. Vrees het niet.
  Dank je wel voor weer een heel mooi artikel @Arend.

 5. Inderdaad ken ik die discussie uit de jaren ’70 nog, DonQuijotte. Ik heb eind jaren ’70 een tijdje een studie gevolgd aan de Jelburg in Baarn, een soort van Sociale Academie. Op een dag werd de school bezet door de studenten en werd er in de aula een bijeenkomst georganiseerd, waar de volgende vraag centraal stond: Is de Sociale Academie systeem vernieuwend of juist systeem bevestigend? In deze vraag klonk een bepaalde naïviteit door, want het antwoord was voor mij wel duidelijk. Ik weet niet meer wat de uitkomst van deze bijeenkomst was.

 6. Arend en Don,
  Inderdaad een false flag uitgevoerd door de vrijmetselaars maar georganiseerd door de “banksters” vanuit Londen. Dit zie ik als een “sovjet achtig terreur regime avant la lettre”, onder de vlag van de “gelijkheid – vrijheid en broederlijkheid”, in feite duivelse slogans, waarvan het bloed afdroop.
  Een bloedige terreur door de Directoire, die een hoogtepunt (sic) kende met de genocide in de Vendée. Maar toen de revolutionaire(sic) de synagogen binnen trekken, om te verbouwen, zoals daarvoor in de kerken, greep Londen in en rolden ditmaal de koppen van de Directoire. (=letterlijk).
  Een regime dat ook verantwoordelijk is voor de eerste en grootste op wetenschappelijke manier uitgevoerde kunstroof uit de geschiedenis.
  Een regime met een repressieapparaat onder leiding van Fouché, een andere gekende hierbij is Vidocq !!
  Een regime dat plunderde via o.a. waardeloze assignaties !!! Nu noemt men dat staatsobligaties.
  Een regime dat gans Europa onder voet liep, met enorme plunderingen en vernielingen, en miljoenen doden.
  Een regime dat dan imo ook de basis legde voor al de NWO ellende die er nadien opvolgde,
  Een belangrijke voorafgaande gebeurtenis mag m.i. niet vergeten worden, namelijk de vrijmetselaarsconferentie van Willemsbad van 1782.
  En over deze NWO dictatuur en ellende vond ik zo pas een bron op de twitter van Whitney Webb. Zij verwees naar het boek WE (of WIJ) van Jevgeni Zamjatin dat ook diende als inspiratie bron voor George Orwelle en Aldous Huxley :
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Wij_(roman)
  Over de schrijver :
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Jevgeni_Zamjatin
  Een meer uitgebreide bespreking is er in de volgende bron :
  https://en.wikipedia.org/wiki/We_(novel)
  In 1920 zal de beschrijving van deze dystopische maatschappij hallucinant en onvoorstelbaar geweest zijn, maar heden, sluit deze beschrijving meer en meer aan bij de werkelijkheid.

 7. Dan nu nog allemaal de DAAD bij het WOORD voegen:

  21 juni 13.00 uur Malieveld : Viering van de Vrijheid

  Anders achteraf niet zeuren dat je in een dictatuur leeft.

 8. Begint Vrijheid niet bij het zelf mogen bepalen of men wel of niet bij een massabijeenkomst wil zijn, JanB. Of bepaal jij voor nu dan maar even de norm?

 9. De drie-eenheid Vrijheid-Gelijkheid-Broederschap wordt al lang met voeten getreden en is al tientallen jaren aan corosie onderhevig. Dat wordt nu exceptioneel duidelijk tijdens deze zogenaamde blijvende “Corona Crisis”.

  Als jij het graag bij wat woorden op Internet wil houden – be my guest – , maar sta er niet van versteld dat als iedereen jouw voorbeeld volgt, er straks nóg minder van de drie-eenheid overblijft.

  Er is een tijd van Filosoferen en er is een tijd van Actie.
  Alleen voldoende massa kan het tij keren.

  1. In mijn beleving heeft het helemaal niets met filosoferen te maken, maar veeleer met Bewust ZIJN! Dus als het volgens jou om meer massa gaat, dan is dat Bewust ZIJN van minder belang. Een bewustzijnsloze massa is ook een gemakkelijk te manipuleren en te sturen massa. Het is een dode massa, een zombiemassa. Wakkerheid in de buitenwereld is van wezenlijk belang. Maar als dat niet eveneens gepaard gaat met een wakkerheid ten aanzien van het eigen innerlijk dan ontstaat er al te gemakkelijk een gecontroleerde oppositie.

  2. In dit concrete geval van de Demonstratie op het Malieveld zou het mooi zijn als er zoveel mogelijk individuen in alle vormen, maten, kleuren en met allerlei gedachten en zienswijzen over het leven bij elkaar komen.

   Als één massa: Met als gelijke noemer:
   “PER DIRECT: Afwillen van de vrijheidsbeperkende maatregelen omdat COVID-19 tot op heden een storm in een glas water blijkt te zijn.”

   Alleen met een grote hoeveelheid individuen, die dan een tijdelijke massa vormen, zal de bestaande orde er wellicht enige aandacht aan besteden. Het is te hopen dat de gecreëerde massa in staat is enkele tegenslagen te incasseren en met hernieuwde energie door te gaan!

   En of mensen nu wakker zijn of niet, wat dat ook al precies moet betekenen in een per definitie duale wereld, maakt mij niet uit als de gelijke noemer er maar is.

  3. Na een 95% vreedzame demonstratie wordt in de media 95% aandacht besteed aan 5% schermutselingen. Schermutselingen die ook nog eens tot stand gekomen zijn door de overweldigende inzet van “onze” overheid met politie, afzettingen en alles wat daarbij hoort. Anders waren deze “Hooligans”waarschijnlijk inactief gebleven bij de vreedzame demonstratie.

   En dan Dhr Remkes die alles probeert om mensen niet naar het Malieveld te laten komen, NS treinen die uitvallen etcetera… Moet uiteindelijk zien dat er duizenden toch komen, ja dan mogen ze wel 30 minuten blijven. (Hoe kom je op zo’n stompzinnig idee…..!)

   “Onze” overheid heeft zich weer van haar beste kant laten zien vandaag.
   25 juni Kort Geding te Den haag om 11.00 uur, iedereen weer naar Den Haag. Volhouden!

   De geest is uit de fles en die zal niet snel teruggaan. Vele groepen met uiteenlopende ideeën hebben een gelijke noemer: “Vrijheid en Democratie”.

  4. Kijk maar of je het durft te laten staan:

   Beste Jan Bergmans,
   Dank voor je mail.
   Ook ik heb fundamentele bezwaren tegen de noodverordeningen, maar dat geeft mij geen vrijbrief om andere, wel democratisch en rechtsstatelijk juist tot stand gekomen regels met voeten te treden.
   De anderhalve-meter-regel komt overigens uit het ziekenhuiswezen en functioneert daar al sinds jaar en dag met groot succes.
   Die regel is een beperking van het recht op bewegingsvrijheid. Deze vrijheid wordt grondwettelijk niet beschermd, daar kunnen de noodverordeningen wel rechtmatig beperkingen op aanbrengen.
   Vriendelijke groet,
   Jan Brouqwer

   Vriendelijke groet,
   Jan


   Prof. mr. dr. J.G. Brouwer
   Hoogleraar Recht en Samenleving
   Professor Law in Society
   Director Research Centre Public Order, Antisocial Behaviour and Security
   Tel. 050 3635671 of 0620131540

   Op zo 21 jun. 2020 om 22:23 schreef Jan Bergmans :

   Beste heer Brouwer,

   Iedere dag doen wij hier een GROUP HUG met z’n allen en geen OVERHEID die daar iets over te zeggen heeft.
   Daar is geen enkele onderbouwde reden voor.

   De democratie en rechtsstaat is al dood en begraven dus daar kunt U zich niet op beroepen.

   Stevig straffen zal niet meer helpen, sterker nog dat heeft een averechts effect en zal GEWELD van andere zijde aanwakkeren.Mest en bestrijdingsmiddelen in combinatie met guerilla tactieken zijn ijzersterk. Daar is de overheid niet op voorbereid. Geen enkele mogelijkheid om gehoord te worden? Okay, dan naar de volgende fase.

   Grondrechten en vrijheid zijn geschonden en ieder die zich daarvoor uitspreekt wordt genoteerd en zal daarvoor verantwoordelijk worden gehouden in de aanschijn GODS.

   JAN.

  5. Het Kort Geding zal worden verloren donderdag (sowieso is winst op de Staat maximaal in 10% van de gevallen). Verdere demonstraties zullen veelal worden tegengewerkt door de “Propaganda Regio’s”.

   Graag allemaal terug je hok in en braaf doen wat je opgedragen wordt.
   Heb wel eens geprobeerd met Liefde en Geduld een slangenkuil te bezweren, helaas dat is niet gelukt.

   Het samenvoegen in één organisatie van iedere sector die genoeg heeft van die 1,5 meter, zou kunnen leiden tot een volksopstand. Dan maar een keer buiten social media om en zonder aanmelding met honderdduizenden bijelkaar komen.

  6. Bijzonder dat er vrijwel niets in de media komt over de argumenten van Rutte tijdens de laatste persconferentie dat DOOR de Lockdown er 35.000 minder mensen op de IC terecht zijn gekomen en 150.000 minder besmettingen.

   Niemand vraagt naar een onderbouwing en/of in welke tijdspanne dat speelde.

 10. Arend, je hebt helemaal gelijk, maar het is wel zo,tenminste dat is mijn beleving dat men om bewust te worden door allerlei situatie’s ,belevenissen, emotie’s enzo moet gaan en dat het bewustzijn zich integreert in de geest en het hart.Dus wat ik hier mee wil zeggen is, alles wat nu in deze corona episode gebeurt zal veel mensen meer bewuster maken,maar ieder op eigen niveau,maar daar tegenover staan de mensen die zeer gemakkelijk beïnvloedbaar zijn die zich laten beïnvloeden door, hoe zal ik net noemen? Leiders ,politiek?

  1. Je schrijft ware woorden, ikzie. Zij die in Waarheid en Liefde willen LEVEN, doen dat vanuit hun hart.

 11. Ik ben nog niet totaal in de 5de dimensie want ik lees; in het laatste boek was de hoofdpersoon Arend die in het eerste hoofdstuk schipbreuk leed maar weer tot leven kwam door zijn nagelaten geschriften. Ik heb ook een geweldig stuk in Verwachting gelezen; namelijk Het geheim van Holland: In 1413 begon de vijfde na-Atlantische cultuurperiode waarin de bewustzijnsziel tot ontplooiing komt, volgens Rudolf Steiner. Rond die tijd veranderde de haringtrek opeens en paaiden ze in de Noordzee i.p.v. de Oostzee. Hierdoor kreeg Nederland gratis eten; goede proteïnen en omega 3-vetzuren en werden zoo gezond als een visch. Nederland werd afgesplitst van Duitsland en verbonden met de tijdgeest (vader des vadersland was een Duitser!) omdat het Hollands volk een taak moest vervullen en wel globalisering. Handel was het middel, gelukkig anders hadden we geen koffie, bananen, tabak of welvaart. Wij zijn nog telkens met de tijdgeest verbonden; je hebt je eigen beschermengel, daarboven de volksgeesten/aartsengelen en daarboven de tijdgeesten/oerkrachten. Ons kikkerlandje is dus heeeel belangrijk; iedereen is nu wel bewust van zichzelf en zijn/haar eigen kracht en de tijd is aangebroken om samen sterk te staan. Nederland is dus ook verantwoordelijk voor de waanzin van wisselgeld. Weg ermee!
  Ik hoop dat alle mensen in Nederland en alle Nederlanders in het buitenland de tijdgeest voelen en bruggenbouwers zijn en worden voor een Goede en Goddelijke Aarde want zo als het nu gaat op de wereld kan het niet meer, de duivels zijn uitgespeeld.

  1. Goed nieuws!!! Manna in Maori betekent levenskracht. https://thebasesproject.org/bases-111-kingdom-of-manna-part-1-an-introduction/
   Goed idee voor Nederland om samen te werken met het koninkrijk Manna, denk niet dat China gauw toehapt. UN is illegaal. Ze betalen alle staatsschulden en bieden oplossingen voor een schonere wereld zonder oorlog.(waarom hebben ze een ridderhelm op hun vlag?)
   PS Het “Arendboek” is 33 jaar geleden geschreven door Jacob Starreveld en heet: Het leugenschip van Schokland.
   You’re just to good to be true!!! Arme landen willen echt wel beschermd worden en geen schulden hebben, waarom bellen ze niet even? 3 jaar geleden was er een andere koning die ontslag kreeg: https://projectspeak.net/the-manna-world-holding-trust-and-the-kingdom-of-manna Er zit niks anders op, we moeten het zelf doen. We worden beduveld, bedonderd, bedrogen, hier een trans-dans: https://www.youtube.com/watch?v=pPR-HyGj2d0

 12. akoeta
  Bijzonder mooi dat jij dit zo aanhaalt. Toen ik halverwege de jaren ’80 de antroposofie tot mij nam, kwam ik wat jij beschrijft ook tegen. Tevens kwam ik het tegen in boekje ‘Op zoek naar Midden-Europa’ van Renate Riemeck. Zij beschrijft daarin de geestelijke achtergrond van de verschillende cultuur-historische en politieke ontwikkelingen in Europa. Daarbij gaat zij vooral in op de geestelijke cultuur-historische rol van het Duitstalige Midden-Europa.

  In het eerste hoofdstuk gaat zij in op de toenmalige eenheid van het Duitse en Nederlandse volk gedurende de late middeleeuwen en hoe die beide volkeren in de tijd daarna uit elkaar groeiden door de geestelijke invloed van de tijdsgeest op de verschillende volksgeesten, die de gemeenschappelijke ziel van een volk sturen. Citaat:

  “Nederland en Duitsland hadden oorspronkelijk een gemeenschappelijke aartsengel, en de afsplitsing vond plaats doordat de tijdsgeest op een bepaald ogenblik een deel afzonderde en dit deel vervolgens belastte met wat de belangrijke taken van de moderne tijd zijn geworden.”

  Vervolgens wijdt zij in hoofdstuk 3 ruimschoots aandacht aan ‘De Duitse en de Nederlandse volksgeest, en de haring. Citaat:

  “Zulke gebeurtenissen (de scheiding der beide volkeren, AZ) worden lang voorbereid en manifesteren zich zelfs in de zichtbare natuur. Nu wil ik met betrekking tot deze scheiding graag wijzen op een historisch feit, en wel op een gebeurtenis in de natuur, waarom menigeen zeker zal moeten glimlachen.

  De vissen, met name de haringen, zijn ervoor verantwoordelijk dat Nederland, zoals Rudolf Steiner het noemt, zijn overzeese missie waarnam en kon uitvoeren. Want tot aan het eind van de middeleeuwen was de haring niet daar te vinden waar hij kort voor het begin van de nieuwe tijd heen trok. Gedurende de middeleeuwen was de visvangst geconcentreerd in het noordelijk deel van Europa, op de Oostzee. Aan de Duitse Oostzeekust ontstonden grote handelssteden Lübeck, Wismar en Rostock. In de late middeleeuwen ontstond een stedenbond, een federatie van steden, die zich de Hanze noemde, De Hanze, deze stedenbond die tot diep in het Duitse achterland reikte, werd zeer republikeins en vrij en democratisch bestuurd, zoals ook de Nederlanders later deden. Maar nu verkoos de haring niet meer in de Oostzee kuit te schieten, maar in de Noordzee. Geen bioloog kan verklaren waarom plotseling de haringvangst van de Oostzee naar de Noordzee moest worden verplaatst. En nu verloren al die grote en belangrijke Duitse steden aan de Oostzee hun rijkdom, ze vielen terug tot het niveau van provinciesteden. (,,,)

  Conclusie uit bovenstaande is dus dat de Nederlandse handelsgeest zich van toen af pas goed ontwikkeld heeft. De Nederlandse Hanzesteden langs de rivier de IJssel hebben er zo hun voordeel bij gehad. Maar laat wel wezen, wat hier boven beschreven wordt gaat over de oorspronkelijk zuivere geestelijke impulsen die de aardse ontwikkelingen hebben geïnitieerd. Hoe die impulsen verder vorm hebben gekregen hebben de tegenstrevende krachten een grote invloed op gehad.

  1. Ja, dat stond ook allemaal in dat artikel en ook: Hugo de Groot legde de basis voor het internationale volkerenrecht; Vredespaleis in de internationale stad van vrede en recht: Den Haag + Internationale Gerechtshof van de VN. KLM was de eerste burgerluchtvaartmaatschappij, het Concertgebouworkest staat bekent als het beste orkest ter wereld! Ook Marijuanagebruik was als eerste legaal in Nederland en dan heb je de Bilderbergconferenties, hum,hum. Nederlanders zijn overal op de wereld te vinden en iedereen wordt beïnvloedt door de tijdgeest, het maakt niet uit waar je geboren bent; het voorbeeld was: Ahmed Aboutaleb. Bekrompen nationalisme is strijdig met de Nederlandse volksgeest, wij zijn in essentie een kosmo(s)politisch volk. Ik was hartstikke blij toen ik het las, hoop voor Holland!

  2. Sinterklaas, wie kent hem niet, Ayaan Hirsi Ali, wie kent haar niet en natuurlijk zwarte Piet.
   Ik had haast VVD gestemd, maar toen was ze weg. Iemand die werd beïnvloed door de tijdgeest en het meenam naar Amerika en de leugen doorzag van Black lives matter! Hier is ze: https://www.youtube.com/watch?v=PiAVIEyA7UQ, Ayaan staat voor vrijheid van meningsuiting en gedachte! Mijn gedachtes: Zwarte Piet is een blanke man, zwart door al het schoorsteenroet; als kinderen een zwarte man zien denken ze dat het een zwarte Piet is; juist heel positief: de cadeautjesbrenger. Afrikaantjes, niet een zwart bloemetje, mag niet meer en de gouden koets die de bevolking heeft bekostigd moet naar het museum, waar je moet betalen om binnen te komen. Ik houd van alle mensen, als we wat willen doen: yellow people matter! En dan al de halfbloedjes door rasvermenging, waar zoveel reclame voor wordt gemaakt, waar staan die stakkers? Verdeel en heers, zoals gewoonlijk.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.