Advertentie

Voorbij de Corona-psychose!


x
X

Voorbij de Corona-psychose!

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

 x

Arend Zeevat

Interpretaties van het verleden.. De menselijke geschiedenis bestaat uit verschillende culturele beschavingstijdperken. Deze worden door de materialistisch georiënteerde wetenschap, echter niet als zodanig (h)erkend. De culturele antropologie kijkt er op haar wijze naar en classificeert de waargenomen fenomenen vervolgens, vanuit de door haar geïnterpreteerde visie. De archeologie doet, aan de hand van gevonden oudheidkundige voorwerpen met behulp van dateringstechnieken, het weer op een andere ‘eigen-wijze’..

Beide visies hebben natuurlijk raakvlakken en ondanks hun verschillende invalshoeken ondersteunen zij elkaar veelal (HIER). Beiden zijn echter op intellectuele analyse gebaseerde en oppervlakkig beschouwende wetenschappen. Het belangrijkste gegeven is echter dat de gangbare visies op het verleden van de mensheid, voortkomen uit het moderne bewustzijn, dat vervuld is van de huidige materialistisch georiënteerde tijdsgeest. Die volgens eigen overtuiging superieur is aan alle voorgaande beschavingen.

De wetenschappelijke kennis is dus een weten dat in boeken op schappen in bibliotheken is gestald en voor wat betreft materieel historische overblijfselen in musea  is weggeborgen. Degenen die erin geïnteresseerd zijn kunnen de gezochte kennis terugvinden in die boeken of bezichtigen in de oudheidkundige musea. Veelal wordt binnen die gangbare visies het moderne bewustzijn gezien als superieur aan het bewustzijn in voorbije culturen. Maar is dat wel zo?
Hoe kan in vredesnaam met het huidig materialistisch georiënteerde ‘bewustzijn’ van buitenaf beoordeeld worden, hoe de mens in die voorbije culturen zichzelf van binnenuit heeft ervaren. En dienovereenkomstig, de hem omringende fysieke realiteit heeft ervaren en vormgegeven? Dat is godsonmogelijk!

Wat is cultuur?
Want wat is cultuur? In mijn beleving is cultuur een geestelijk beïnvloedende uiting van de mens, op zijn sociale en natuurlijke omgeving. Het is een voor de fysieke zintuigen waarneembare uiting, van het geestelijk scheppend vermogen in de mens. De vormgeving ervan is daarom geheel afhankelijk van de bewustzijnsinhoud van hen, die deel uitmaken van deze cultuur. Dat bewustzijn heeft zich gedurende de menselijke evolutie ontwikkeld. In mijn beleving is het in de loop der tijd meer geïndividualiseerd geworden.

Eerst was het ingebed in het groepsbewustzijn van stam-, familiegroeps- en rasgebondenheid, die een dragende kracht voor het individu vervulden. Sinds vooral de tweede helft van de 20ste eeuw is er een enorme individualisering geweest, die mensen zich los heeft doen maken van die dragende groepsstructuren. De veranderende economische situatie heeft dit mogelijk gemaakt en verder ondersteund. Maar dit ook gestuurd, om op basis van het geconditioneerde materialisme, de ontwikkeling van het consumentisme en de verslaving daaraan, mogelijk te maken. Dat is grofweg gezegd de bewustzijnsinhoud van de moderne cultuurmens.

Nu wordt daar een eind aan gemaakt.
Maar ook dát past binnen een zich ontrollende agenda, die gebaseerd is op machtsbelangen. Eerst de mens afhankelijk maken van een materiële comfortzone en deze vervolgens hulpeloos en machteloos te maken, door deze af te breken. Zodat hij, de mens, manipuleerbaar is geworden; manipuleerbaar in een door de machtselite gekozen richting. Men kan zich afvragen of dit nog wel iets met cultuurvorming te maken heeft.

Door zich te identificeren met de van buitenaf geïndoctrineerde denkinhoud, wordt deze in de fysieke realiteit gematerialiseerd. Hetzelfde fenomeen treed overal op, waar een beeldvorming word gecreëerd vanuit het huidig beperkte bewustzijn. Het is dus een beperkende projectie op het verleden. Maar ook ten aanzien van de toekomst en de visie op de ons omringende ruimte. Alles wordt op een materialistische wijze beschouwd en geïnterpreteerd.

De planeten en sterrenstelsels worden als een bestaande materiële werkelijkheid beschouwd. Daarom wordt de van Geest vervulde ruimte tussen de als materieel geziene planeten, als niet-werkelijk beschouwd. Het komt neer op een absolute ontkenning van de scheppende Geest. Om daarmee als kunstmatig geschapen basis voor een totaal ontmenselijkte werkelijkheidsbeleving te dienen. In feite komt wat er nu gebeurt neer, op een occult/spirituele oorlog tegen de geestelijk scheppende mensheid.

Stoffigheid alom
Geschiedenis is ook zo’n wetenschap, die veelal neerkomt op historisch weergegeven fenomenen, die worden gekoppeld aan bepaalde tijdsmomenten. Maar de weergegeven historische fenomenen worden achteraf geïnterpreteerd. Maar dan wel op een nogal dubieuze wijze, dus verdraaid en/of gefalsificeerd. De interpretaties van die fenomenen moeten namelijk wel passen binnen de heersende opvattingen, die door met name onderwijssystemen en de volk opvoedende instituten alom geïndoctrineerd worden.

Deze opvattingen worden ‘ingefluisterd’ en bepaald door de geldende machtsbelangen. Het zijn juist deze machtsbelangen die de stoffigheid ten top zijn, want al enkele duizenden jaren zijn ze hetzelfde. In de meeste cultuurtijdperken komt het neer op een kleine patriarchaal ingestelde maatschappelijke bovenlaag van economisch welgestelden, die aan hun elitaire positie een macht ontlenen. Dat dit zo hoort te zijn en altijd al zo geweest is, is de boodschap die op de onwetende mens wordt ingehamerd.

Het individueel denkvermogen, van waaruit men hier kritische vragen bij zou kunnen stellen, wordt op deze wijze overruled en buitenspel gezet. Daar hangt een belangrijk deel van de (onder)bewustzijnsinhoud van bevolkingen van af. In casu de hanteerbare programmering van het denken van mensen. Mensen die niet een in zichzelf ontwikkelde denkvermogen hebben, laten zich nu eenmaal maar al te graag volstoppen met een van buitenaf geïndoctrineerde denkinhoud die hen een gevoelsmatige zekerheid, houvast en vastomlijnd kader biedt.

NWO als anti-cultuur
In mijn vorige artikel ‘Samen sterker, verdeeldheid ondermijnd ons..!‘ heb ik geschreven over  de geestelijk beïnvloedende kracht van het bewustzijn op de fysieke realiteit (HIER). In datzelfde artikel heb ik benoemd, dat we momenteel op een cruciaal keerpunt in de menselijke evolutie zijn aanbeland, waarop wij tot het inzicht mogen komen, hoe onze innerlijke belevingssfeer bijdraagt aan het scheppen van de uiterlijke werkelijkheid. Citaat uit dat artikel:

Cruciaal keerpunt
Na alle verkiezingsellende in de VS zijn we mijns inziens nu historisch gezien op een cruciaal keerpunt beland. De tegenstrevende krachten hebben alles in het werk gesteld om hun ‘meesterwerk’ van een totaal ‘nieuwe sociale (ver)ordening’ nu te manifesteren. Het is dus voor hen, maar evenzo voor ons erop of eronder. Door meerdere wetenschappelijke onderzoeken is bevestigd wat zij die een geheeld geestelijk leven leiden al wisten, namelijk dat de gezamenlijk geestelijke kracht van meerderen een sterk beïnvloedende werkzaamheid heeft op de materiële sfeer.
Op deze site is in 2015 daarover ook een artikel geplaatst, getiteld ‘Groepsbewustzijn beïnvloedt fysieke wereld..!’ (HIER)

Kunstmatig gefabriceerde ontwikkeling
Onderstaand een citaat uit mijn in 2016 op deze site gepubliceerde artikel ‘Zionisme, Rusland, China en de NWO..’ (HIER).

De juiste informatie
In onze onthullende tijd van informatievergaring over verborgen machtscomplotten via het internet, wordt steeds meer duidelijk dat onze geschiedenis niet dat is wat wij op school hebben geleerd. Na enig onderzoek, natuurlijk op basis van het nodige kritisch denk- en gevoelsvermogen, blijkt dat de aan ons gepresenteerde historische weergave van de sociaal-maatschappelijke- en culturele ontwikkelingen, nogal kunstmatig gefabriceerd is, om zo de heersende machtsbelangen te kunnen dienen. Het is een aaneengeschakelde doolhof van halve waarheden en hele leugens.

Degenen die de geschiedenis niet bestuderen zijn gedoemd deze te herhalen.
Terwijl degenen die de geschiedenis wel hebben bestudeerd,
gedoemd zijn om hulpeloos toe te zien hoe anderen deze herhalen.

 (auteur onbekend)

 Willen machtsfanaten het menselijk (onder)bewustzijn in het heden kunnen controleren, dan moeten zij dus ook het verleden c.q. de geschiedenisweergave beheersen. Het is een bekend gegeven dat na iedere oorlog de geschiedenis, die aan mensen geleerd wordt, door de overwinnaars wordt geschreven. Op deze wijze houdt men het tot slavendom gedoemde volk in toom en leert men haar wat haar plaats in het schema der wereldgebeurtenissen is. Hierbij maakt men gebruik van massapsychologie, propaganda, manipulatie, media, onderwijs en het regelrechte gedragswetenschappelijk africhten van de massa.

De mensheid wordt door de heersende elite als menselijk vee beschouwd, dat in onze tijd door een krachtiger wordende wet- en regelgeving gecontroleerd wordt en afgericht, om binnen de omheining van de menselijke eliteboerderij te blijven (HIER). Hij die het verleden bepaalt, controleert de toekomst. Hij die het heden bepaalt, controleert het verleden.

Holistische visie en bewustzijn als vormgevende factor
Een cultureel antropoloog, die verschillende wetenschappelijke kennisgebieden op intrigerende wijze met elkaar verbindt én overstijgt, is Robert Sepher. In meerdere video’s op zijn youtube-kanalen geeft hij een helder inzicht in de spirituele, archeologische en cultureel antropologische erfenis van de mensheid (HIER en HIER). Waar het dus om gaat is, om vanuit een breder het huidige bewustzijn overstijgende wijze, naar het verleden te kijken. Tenminste wanneer men het heden zou willen begrijpen en wil bijdragen aan een, op geestelijk geïnspireerde waarden georiënteerde toekomst. En een nieuwe menselijke cultuur wil helpen vormgeven.

Een van de meest positieve ontwikkelingen binnen de moderne wetenschap is de kwantumfysica. Deze heeft de invloed van het menselijk bewustzijn op de hem omringende fysieke werkelijkheid onderzocht. Zij kwam daarbij tot het inzicht dat, vanuit energetisch oogpunt bezien, die invloed een basisbijdrage levert voor de vormgeving van de fysieke realiteit.

Het gaat daarbij om het Leven te ervaren vanuit het in het Bewuste ZIJN geïntegreerde inzicht dat alles bestaat uit energetische frequenties. Daar waar die frequenties elkaar ontmoeten, ontstaan interactie/interferentie-patronen, die de mogelijkheid tot het scheppen van iets nieuws vormen. Zo ontmoeten in het heden verschillende energetische tijdslijnen uit het ‘verleden’ en de ’toekomst’ elkaar.

Gedragswetenschappelijk temmen en africhten
Gedragswetenschap is de wetenschap die er een studie van heeft gemaakt hoe de mens, door middel van, wat operante conditionering wordt genoemd, en met behulp van een straf en beloningssysteem, tot een getemd, afgericht en optimaal te controleren marionet kan worden gemaakt. In mijn in 2007 gepubliceerde artikel ‘Fabian Society en de gedragswetenschap’ (HIER) ben ik daar dieper op ingegaan.

De huidige Corona-psychose heeft een nieuwe toepassingsfase in het vormgeven van de gedragswetenschap mogelijk gemaakt. Daarbij hebben politici onomwonden aangegeven dat het dragen van een muilkorf geen enkele medische reden noch noodzaak heeft, maar bedoelt is om het menselijk gedrag te beïnvloeden. Zo heeft de Rijksoverheid ook een studie laten doen naar de eventueel te verwachten reacties van de bevolking op de Corana-psychotische maatregelen in het algemeen en de invoering van een avondklok in het bijzonder. Het op 15 januari 2021 gepubliceerde studierapport kan men HIER lezen. De titel ervan zegt al boekdelen, namelijk ‘Gedragsreflecties avondklok en sociale bubbels’. Het staat dus vol gedragswetenschappelijk gebabbel.

Maar laat vooral duidelijk zijn dat:

 • ik echter geen aap ben, die na-aapt
 • ik geen schaap ben, die de kudde volgt
 • dat ik geen circusdier ben, dat getemd en afgericht wil worden en in een kooi gestopt
 • dat ik geen robot ben, die van buitenaf programmeerbaar is
 • dat ik wel een authentiek, zelfbewust en liefdevol mens ben
 • dat ik gebruik wil maken van de door de Schepper gegeven vrijheid om in Waarheid, Schoonheid en Liefde te leven

Groen(s)linkse WEF-Burgemeester
Op 17 januari 2021 was er een vreedzame bijeenkomst op het Museumplein in Amsterdam. Hoe daarbij de Groen(s)linkse burgemeester van die stad, Femke Halsema, de zorg voor ouderen in het kader van de Corona-psychotische maatregelen in ‘haar’ stad door de ME liet vormgeven, laat onderstaande afbeelding zien.

Zondag 24 januari herhaalde dit zich nogmaals. Maar ja, deze Groen(s)linkse burgemeester van Amsterdam mag zich dan ook verheugen deel uit te maken van het elitaire gezelschap, het Wereld Economisch Forum, die de ogenschijnlijke initiator is van de al lang geplande destructie van de westerse cultuur (HIER).

Hoe lang moet het doorgaan, voordat jij beseft in wat voor wáánzin we terecht gekomen zijn.. Met het verborgen doel van een verborgen agenda. Een agenda die ZO zichtbaar is, dat je werkelijk ziende blind bent, om het allemaal niet waar te nemen.

Tijdens de vreedzame bijeenkomst van 17 januari in Amsterdam begonnen de gewelddadigheden overigens pas, zoals de meeste van de lezers inmiddels wel zullen weten, op het moment dat politie-infiltranten amok gingen maken om de vechtrobotten van de zorgzame overheid er naar hartelust op los te kunnen laten knuppelen.

Op het moment van dit schrijven, dinsdag 26  januari 2021 ’s avonds, zijn er in het gehele land in meerdere grotere en kleinere steden, net als de vorige twee avonden, opstanden uitgebroken. De lokale en landelijke autoriteiten zijn er als de kippen bij, om de onlusten te veroordelen. De verwachting is dat het zich zal blijven herhalen. Ook de elitaire breker van de Corona-psychotische maatregelen Grapperhaus deed een duit in het zakje.

Grapperhaus: politie treedt terecht hard op tegen relschoppers
Burgemeesters en politie hebben terecht hard opgetreden tegen relschoppers dit weekend. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) reageerde daarmee zondag, op de ongeregeldheden en opstootjes op verschillende plekken in het land. Vooral in Eindhoven en Amsterdam liepen demonstraties tegen coronamaatregelen uit de hand en greep de politie hard in.”
(Bron)

Passend binnen de agenda
Alle gewelddadigheden zijn geprovoceerd door onder andere undercover agenten, zodat de Staat haar geweldmonopolie weer eens kan bewijzen (HIER). Er zijn op diverse websites en social media meerdere filmpjes te zien van deze zogenoemde Romeo’s die in en uit politiebusjes stappen. Het provoceren tot geweld past binnen de agenda van totale chaotisering die momenteel wordt gevolgd. En het geluid van critici onhoorbaar te laten zijn. Als de chaos groot genoeg is en voor de autoriteiten ‘onbeheersbaar’ lijkt te zijn, kan de ultieme troefkaart van een algehele noodtoestand op tafel worden gelegd.

Waarmee alle basale vrijheden kunnen worden opgeschort, algehele uitgaansverboden worden afgeroepen en uiteindelijk het leger in de straten mag gaan patrouilleren (HIER). Geert Wilders en sommige burgemeesters hebben daar ook al op aangedrongen (HIER) In Rotterdam is daar sinds maandagavond 25 januari al een eerste aanzet toegegeven door de militaire politie, de Koninklijke Marechaussee, in te zetten bij het bestrijden van de ongeregeldheden (HIER). En ja hoor, vandaag 27 januari laat Rutte uiteindelijk het proefballonnetje op dat de inzet van het leger geen taboe is, maar nu nog niet nodig (HIER).

Kritische noot
Martin Vrijland geeft in een tot nadenken stemmend artikel zijn visie, op de rellen van de afgelopen tijd (HIER en HIER). Op zich een visie die in mijn beleving aardig reëel is. Hij gaat er ook vanuit dat alles, maar dan ook alles volgens een van tevoren vastgesteld script verloopt. Wat natuurlijk ook zo is. Bij het ontstaan van de rellerigheid van de afgelopen dagen waren er een aantal zaken die de nodige vragen oproepen. In zijn artikelen benoemt Martin Vrijland deze. Vanuit mijn positie kan ik niet beoordelen of het allemaal klopt wat hij schrijft, maar ik kan me voor het grootste deel wel vinden in hoe hij naar alles kijkt. Een citaat uit zijn tweede gelinkte artikel:

De politici waarop u stemt, zijn de katvangers voor de boosheid van het volk en vormen de schijnlaag, waarvan u denkt dat zij de bedenkers en uitvoerders zijn. Nee, zij zijn pionnen van de aristocratie. In Nederland regeert de koning; hij tekent alle wetten. Rechters, politici, BOA’s, ambtenaren, handhavers, enzovoort; allen zweren trouw aan de koning in plaats van aan het volk.

De koning zegt te mogen regeren bij de gratie God’s. Dat is een niet te bewijzen institutioneel racistische aanname waar de gehele maatschappij in mee gaat. “De keizer heeft geen kleren aan!“, riep het kleine jongetje uit het sprookje. Hij was de enige die het zag en het uit durfde te spreken. Ook in Nederland geldt: de keizer heeft geen kleding aan! De koning heeft geen autoriteit. De staat heeft geen autoriteit! Het is een verzonnen autoriteit waar geen bewijs voor te leveren valt. Zodra u aangeeft dat u die autoriteit niet accepteert kan niemand u iets opleggen. Het enige wat u hoeft uit te spreken is:

“Uw autoriteit is gebaseerd op de wetten van de koning die zegt te regeren bij de gratie God’s. Zolang u mij die gratie God’s niet kunt tonen heeft u geen autoriteit over mij” “

Ook op Xandernieuws zijn de nodige kritische artikelen te vinden, waaronder HIER en HIER.

Lang van tevoren ontworpen agenda’s
Hieronder twee afbeeldingen, die de visie van onder andere Martin Vrijland lijken te bevestigen. Waarvan de eerste de agenda voor dit jaar van de NWO lijkt weer te geven.

Deze tweede geeft de planning weer van het WEF.


In het artikel ‘After COVID, Davos Moves to Great Reset’ dat HIER te lezen is, wordt ook ingegaan op de geplande destructie van alles dat we tot nu toe gekend hebben. Waar niet echt over gesproken of geschreven wordt is de stapsgewijze afbraak van vrijheid van meningsuiting via het internet. De censuurmachine is in 2020 aardig op gang gekomen. Maar steeds weer waren er mensen die nieuwe sociale platformen ontwierpen, die onafhankelijk zijn van de grote technologische bedrijven in de Silicium Vallei. De laatste tijd worden deze echter ook aangepakt zoals eerder Parler. Nu lijkt Telegram hetzelfde lot te moeten ondergaan (HIER). Het platform was vandaag de gehele dag op globaal niveau niet te bereiken. Citaat uit het gelinkte artikel:

Het eindpunt van de voortdurende zuivering lijkt duidelijk, EEN VOLLEDIG GECENSUREERD INTERNET, dat wordt gedomineerd en gecontroleerd door ongereguleerde grote technische elites, waar alleen ‘acceptabele’ meningen kunnen worden geopperd en gedeeld.

Het verwijderen van neonazistische en terroristische kanalen is één ding, maar als dat inhoudt dat alle anderen samen met hen worden verboden en platforms en websites volledig worden verwijderd, bestaat er geen vrijheid van meningsuiting meer. “

Wie is nu echt verantwoordelijk voor de rellen?
Bizar daarbij is echter dat de oproepen op sommige sociale media, voorafgaand aan de afgelopen avonden van rellen, om erbij van de partij te zijn gewoon ongecensureerd konden blijven staan. Zie HIER het artikel van Martin Vrijland, waarin hij hier verhelderend op ingaat. Citaat daaruit:

De grote vraag die mij rest is: waarom passen social media als Twitter en Facebook op sommige momenten wel censuur toe en worden berichten verwijderd en staan de kranten nu vol met koppen als “Oproepen op social media om te gaan rellen, gemeenten bereiden zich voor”. Kon dat deze keer niet weg gecensureerd worden of komt het de staat wel goed uit dat er rellen uitbreken (lees: zelf opgezet worden)?

Hebben ze misschien een alibi nodig om een keiharde politiestaat te implementeren? Wat denkt u? Ik denk van wel. Ziet u reacties onder kranten artikelen of Facebook en Twitter posts, bedenkt u dan eens of dit misschien reacties van IMB’ers zijn. Dan hebben we het nog niet gehad over AI-bots en deepfake-profielen.

Op het alternatieve nieuwsmedium ‘De Binnenlandsche Bataafsche Courant‘ staat een zeer lezenswaardig artikel, waarin  onomwonden wordt duidelijk gemaakt waar  de echte verantwoordelijken voor de rellen zich bevinden, namelijk in Den Haag (HIER). Citaat uit dat artikel:

“Georganiseerde rellen en echte demonstranten.

Het lijdt er geen twijfel of deze rellen, vernielingen en plunderingen worden gericht uitgevoerd door georganiseerde groepen, zoals we dat kennen van de Antifa beweging in de VS. Uitgezocht moet worden of hier geen obscure Soros clubjes als “paymaster” dienen. Obscure Soros clubjes zijn de vrinden uit de kringen van Bilderberg/WEF en dienen uitsluitend het einddoel: totale controle van staatswege. De goedwillende en nette demonstrerende burger (hét target) blijft door dit geraffineerde spel thuis, zodat de Soros clubjes de macht op straat kunnen overnemen.
De burgerij richt zich nu tegen de ‘boodschapper’ en niet tegen de opdrachtgever(s). De obscure Soros clubjes bestaande uit allochtone jongeren, Albanezen, Oost-Europeanen en “Romeo’s” zijn het regime Rutte te hulp geschoten, het zal wel hard nodig zijn geweest.

“Tussentijdse noot bij de Binnenlandsche Bataafsche Courant. Inmiddels heeft de provider (WordPress.com) van deze website besloten de gehele website te verwijderen. “Deze blog is gearchiveerd of opgeschort in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden.” Dus het inmiddels bekende verhaal van een censuurmachine in overdrive.”

Sinds 26 januari kan men daar ook nog de voorheen als hooligans betitelde voetbalsupporters bijvoegen, die in meerdere steden besloten de politie bij te staan (HIER).

Nederlandse deelnemers aan het WEF
In mijn vorige artikel heb ik geschreven, dat de mysterieuze initiatiefnemers voor het plaatsen van de Georgia Guidestones eigenlijk logischerwijs te vinden zijn binnen de elitaire club, waar het Wereld Economisch Forum nu de toezichthoudende instantie van lijkt te zijn. Dit is heel aannemelijk daar in hun hierboven weergegeven agenda ook geschreven wordt over de reductie van de wereldpopulatie tot 500 miljoen mensen. Mocht je nog wat meer leesvoer willen over die agenda dan kun je dat HIER vinden.

Dat WEF heeft in Nederland op lokaal niveau ook haar uitvoerders, zoals ik eerder in dit artikel beschreef betreffende Femke Halsema. Hieronder een afbeelding van andere Nederlandse deelnemers

Verder nog twee onthullende video’s. In de eerste zegt een katholieke priester heel onomwonden waar het op staat.

In deze tweede hieronder, laat een ex-officier van de Russische inlichtingendienst weten dat de depopulatie-agenda werkelijk bestaat.

EX-RUSSIAN INTEL OFFICER: Depopulation agenda is real

In het programma van Flavio Pasquino op BLCKBX.tv wordt een video getoond over hoe binnen het onderwijs macht en indoctrinatie werkt. Maar evenzo in de volwassenenmaatschappij, zoals we dat door de Corona-psychose al een tijd volop kunnen waarnemen. Gelukkig wordt de weerstand tegen de absurde Corona-psychotische maatregelen steeds sterker. Zelfs binnen de regulier medische wereld (HIER). Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het Nederlandse gezegde: ‘Ook al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel’ ook in dit geval waar zal zijn.

Een op destructie gericht systeem is nu eenmaal niet levensvatbaar en gaat aan haar eigen destructieve kracht ten onder. Het implodeert van binnenuit. Het is nog een wachten op een valse vlag-aanslag, die de roep om de werkelijke inzet van het leger moet rechtvaardigen. HIER is een Engelstalig artikel te lezen, waarin een vooruitblik wordt gegeven van wat we zouden kunnen verwachten als alles volgens de eerder weergegeven agenda blijft verlopen. Tenminste als,……..?

We kunnen nu besluiten het anders te doen!
Nu steeds meer mensen in beginnen te zien dat de weg die we nu gaan weinig goeds brengen zal, kunnen we een andere weg kiezen. De mooie woorden van autoriteiten ten spijt, waarmee ze de mensheid willen lokken om achter hen aan te blijven lopen, zal een ieder op individueel niveau de keus mogen maken om een bijdrage te leveren aan het scheppen van een nieuwe menselijke cultuur. Waarin geestelijk geïnspireerde waarden het leven vorm zullen geven. Waarin egocentrisme en uitbuiting geen kans meer hebben.

Waarin ieder in Vrijheid en Liefde vanuit de individuele authenticiteit mag bijdragen aan het geheel. In mijn in 2018 op deze site gepubliceerde artikel ‘Liefde, toewijding, veiligheid en zekerheid..'(HIER) ben ik op dit thema ingegaan. Citaat uit het artikel:

“1.2.1  De sociale hoofdwet
In 1905 publiceert Steiner drie artikelen over het sociale vraagstuk van de menselijke samenleving. In deze artikelen formuleert hij de zogenaamde sociale hoofdwet:

Het welzijn van een geheel van samenwerkende mensen is des te groter, naarmate de enkeling minder aanspraak maakt op de opbrengsten van zijn prestaties, dat wil zeggen, naarmate hij meer van deze opbrengsten aan zijn medewerkers afstaat en naarmate meer van zijn eigen behoeften niet door zijn eigen prestaties, maar door de prestaties van de anderen worden bevredigd. [Steiner, pp.36-37]

Deze hoofdwet is volgens Steiner voor het sociale leven even absoluut en onontkoombaar als een natuurwet voor een gebied van de natuur. Hij waarschuwt er echter voor dat de hoofdwet niet als een moreel voorschrift moet worden opgevat en geeft aan dat:

“deze wet alleen van kracht [is] wanneer het een gemeenschap van mensen gelukt om zodanige inrichtingen in het leven te roepen, dat niemand de vruchten van zijn werkzaamheden voor zichzelf kan opeisen, maar dat deze, zo mogelijk in hun geheel, aan de gemeenschap ten goede komen.” [Steiner, pp.37]”

Kort gezegd komt bovenstaande sociale hoofdwet er op neer, dat het welzijn van mensen des te hoger is naarmate het egoïsme geringer is.”

Met de volle maan van 28 januari 2021 in het dierenriemteken Leeuw zal er veel duidelijk, uitgewerkt en geheeld kunnen worden. Manuela van der Knaap legt dat op haar website op verhelderende wijze uit (HIER). Het ondersteunt in ieder geval de beweging van egocentrisme naar onvoorwaardelijke algemene mensenliefde. Vanuit de grond van mijn hart wens ik je toe dat je de keus maakt om jezelf te verbinden met deze vernieuwend energetische stroom en weer voluit durft te leven. In mijn beleving is dit enige wijze om uit en voorbij de nu woedende Corona-psychose te geraken.

So much love

Arend Zeevat

27 januari 2021

4 gedachten over “Voorbij de Corona-psychose!

 1. Ik geef een kunstvak in het onderwijs (België) en volgens de nieuwe eindtermen voor het middelbaar is er voor artistieke en creatieve vakken geen plaats meer. Wat deze vakken kinderen leert: creatief denken, scheppen, visualiseren, buiten de lijntjes denken, kritisch zijn, vormgeven aan je fantasie, empathie, samenwerken,…. past niet in het plaatje van hoe de toekomstige burgers moeten zijn volgens het nieuwe scenario. Mijn collega’s begrijpen het niet, maar voor mij vallen de puzzelstukken ineen als ik artikels zoals deze lees.

  1. Dank voor je reactie Tiny. Ja, zo worden de weerloze kinderzielen voorbereid op een ontmenselijkte toekomst. Het zijn juist de kunstzinnige vakken die op school extra benadrukt zouden moeten worden om de individuele menselijkheid inspirerend aan anderen te kunnen schenken. Want juist kunstzinnigheid is een uiting van de goddelijke scheppingskracht in ieder mens. Kunstzinnige vakken op school kunnen kinderen een gevoel voor schoonheid in en van zichzelf laten ontwikkelen. Schoonheid, Waarheid en Liefde zijn de dragende factoren voor een ware cultuur. Ik heb dat in mijn eerdere artikel ‘Kunst als dragende factor van vernieuwend leven..!’ op deze site ook als zodanig beschreven. Citaat uit dat artikel:

   “In mijn beleving zijn de verschillende kunstuitingen de dragende kracht voor de menselijke ziel om in eerste instantie de eigen authentieke scheppingsdrang te kunnen vormgeven. De ware kunstenaar laat middels zijn/haar kunstuitingen zien/horen/lezen/voelen wat zijn/haar ziel beweegt. Die authentieke zielsbewegingen zijn een uiting van hoe de kunstenaar de eigen menselijkheid en de verhouding tot de wereld ervaart.

   Daarmee zijn die uitingen een dragende kracht voor iedere cultuur. Het is de gevoelsmatige vormgeving van de bedding waar het scheppende leven zich als een rivier stromend in kan tonen. Kunst kan de mens op een diep zielsmatig niveau raken. Authentieke kunst kan een cultuur inspireren en vernieuwen.” Het artikel kun je lezen via de volgende link:

   https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/kunst-als-dragende-factor-van-vernieuwend-leven/

   Een cultuur zonder vrije authentieke kunst is een communistische cultuur, waarin de kunstuitingen in het politiek correcte schema van de staat moeten passen.

 2. 2+2=32 op zijn minst in liefdesenergie. Willem Engel schreef ook: Na veel informatie van binnenuit de politie en defensie en het sociale media netwerk lijkt het er sterk op dat deze rellen worden aangestuurd door een bepaalde inlichtingdienst en dan 9 doelen o.a. het uitputten van de politie.
  Dit is echt het ultieme verdeel en heers: ik zou zeggen; houd van de gemaskerde en de blote gezichten mensen! In dat opzicht is dat enge mannetje in Rome oftewel vuile Jezuïet heel erg schuldig aan kwaadheid en zwar(t)e energie rond de wereld te strooien! Ik voel me geen slaaf, je kan altijd kiezen tussen kouwe kikker en hartelijke homo sapiens. Bam,bam in Rotterdam: https://www.youtube.com/watch?v=83eB7hp62IA&ab_channel=maartenptp

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.