Advertentie

Wat is de basis van de huidige massapsychose..!?


x
X

De basis van de huidige massapsychose

 2022 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Geestelijk gedragen ZIJN.. Aan het begin van de geestelijke bewustzijnsontwikkeling werd de mens gedragen door een ongedifferentieerd eenheidsbewustzijn, wat in Bijbelse termen het Paradijs of de Hof van Eden heette. Hij leefde dus vanuit een non-duale werkelijkheidsbeleving. In de tegenwoordige aardse Hof van Heden zijn dat oorspronkelijke paradijs, het bijbehorende eenheidsbewustzijn, de daarmee samenhangende vredevolle gevoelsbelevingen en de compassievolle Liefde ogenschijnlijk verder weg dan ooit. Tenminste zo lijkt het. Of dat ook werkelijk zo is, is geheel afhankelijk van de aanvliegroute die men hanteert en het blik- en belevingsveld bepalen. Kijkt men naar de dagelijkse portie verdeeldheid en onrust zaaiende berichtgeving in de publicatieorganen van de staatspropagandamachine, dan lijkt dat inderdaad zo te zijn.

Er is echter iets bijzonders aan de hand, want steeds meer mensen laten zich niet langer misleiden door wat er op uiterlijk aards niveau binnen onze driedimensionale werkelijkheidsbeleving gebeurt. Zij richten de blik meer en meer op hun individuele innerlijk. Zij ervaren daar de invloed van een vernieuwende kosmische wind, die hen in een totaal andere richting laat varen.

Een richting die naar een nieuw geestelijk ‘land’ leidt. Een land dat een totaal nieuw paradijs en een totaal Nieuwe Aarde inhoudt. Opnieuw zal de werkelijkheidsbeleving van de Nieuwe MENS er dan één zijn van algehele verbondenheid met het Scheppende Leven in al haar uitingen. Wezenlijke Vernieuwing kan alleen plaatsvinden als ieder individu zichzelf vernieuwd, door open te zijn voor de kosmisch vernieuwende krachten en energieën die hem innerlijk vanuit het etherische hart toevloeien.

En daar zit hem nu juist de kneep.
Want hoeveel mensen zijn bereidt om dit te doen? Als je het weet mag je het zeggen of in een reactie hieronder schrijven? Gaat het dus om het bereiken van een kritische massa en hoe groot moet die dan zijn? Dit zijn echter allemaal vragen, die nog steeds voortkomen uit een dualistische belevingswereld. Ik weet diep in mij dat op de juiste tijd het juiste zal gebeuren. Daar vertrouw ik volledig op!

Manuela van der Knaap geeft op haar individuele en astrologisch gefundeerde wijze weer wat ik hiervoor heb geschreven (HIER). Hoewel het anders lijkt, is astrologie toch nog steeds beperkt tot het kijken naar wat er binnen de ring van de dierenriem aan krachtenwerkingen plaatsvindt. Het kan helpen om bepaalde energetische processen, die ons beïnvloeden te doorgronden. Het kan een bijdrage zijn aan een innerlijke bevrijding, maar is die bevrijding niet. Femke van Hof geeft op haar wijze haar bevrijdende Liefde ondersteunende boodschap in de volgende video weer:

Ontwakingsproces
Mijn ontwaken voor de krachten en machten in de buitenwereld, zeg maar de geopolitieke schaakspelers als marionetten van de Archonten, is in het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw ontstaan tijdens mijn reizen door India. Dat heeft de basis gelegd voor mijn ontwaken voor de ware Kracht van mijn innerlijk wezen sinds eind 2012. Binnen en buiten zijn voor mij samen gekomen in het schrijfwerk dat ik al sinds 2003 doe. Voor mij is het van wezenlijk belang dat ik deel wat ik innerlijk met me meedraag.

Voor mij is het schrijven dan ook een belangrijk transformerende uitdrukking geworden van mijn individueel, gedurende mijn leven, opgedane traumatische ervaringen. Het heeft mij duidelijk gemaakt dat zielenpijn verborgen kwaliteiten kan helpen ontwikkelen. Veel kunstenaars zullen beamen dat het om leren gaan met en transformeren van hun innerlijk moeilijke en spanningsvolle processen de basis is van hun scheppende kwaliteiten. Iedere innerlijke crisis beschouwen zij als een uitnodiging tot het aangaan van weer een nieuw scheppingsproces.

Allemaal dragen we een individueel aspect van de levenspuzzel en de bijbehorende scheppende kwaliteiten in ons mee, die tezamen de volledige scheppingspuzzel van het leven als mens op Aarde vormen. Het is echter geen statische tweedimensionale puzzel maar een multidimensionale, waarin verschillende uitingsvormen van de werkelijkheid gelijkwaardig naast elkaar bestaan en elkaar aanvullend verrijken.
Ik beschouw mezelf dan ook als een levenskunstenaar, die iedere dag mijn levenswerk weer aanvult, verdiept en mooier maakt. Het zijn immers de individueel doorleefde Waarheid, Schoonheid en Liefde, die de vrije schenkingen kunnen zijn van ieder mens aan het geheel der mensheid en uiteindelijk de Schepping als geheel.

Veel maar eenzijdig beschreven
Er is inmiddels al heel veel geschreven over hoe de mensheid opnieuw ten prooi is gevallen aan een massale psychose. Dit nadat in de voorbije eeuwen de heersende elites haar meenamen in hun eigen geestelijk gestoorde werkelijkheidsbeleving. Waardoor het manipulatief indoctrineren van telkens weer nieuwe vijandsbeelden, zij onderling verdeeld raakte en er angstpsychosen in velerlei vormen en uitingen ontstonden. Wat vele oorlogen, strijd, slavernij, ziekte, honger, uitbuiting en dus kort gezegd veel leed veroorzaakte. Dit alles heeft de mensheid in het verleden volkomen getraumatiseerd.

De naklank van deze traumatiserende geschiedenis draagt een ieder in de individuele genen met zich mee. En slechts op dat individuele niveau kan dit traumacomplex onder ogen gekomen worden en geheeld. Want dit traumacomplex heeft een ieder, als schaduw van het collectieve mensheidstrauma, in de jeugd door een zielmatig misvormende opvoeding, scholing en verdere indoctrinatie ermee besmet. Het maakte mensen gevoelig voor de staatspropaganda van overheden en andere vermeende gezagsdragers.

Een psychologische oorlogsvoering, die in onze moderne tijd aan ons wordt opgedist door censurerende en leugenachtige samenwerkende perskanalen. In de Andere Krant werd een artikel gepubliceerd (HIER), waarin een samenwerkingsverband wordt benoemd van media, persbureaus en digitale technologische bedrijven. Zij maakten onderling afspraken en ontwikkelden technologieën met betrekking tot wat als bedreigende desinformatie aangaande de officiële propaganda moest worden betiteld.

Traumatisering blijft doorgaan
Daarnaast heeft het brood en spelencircus via diezelfde media mensen voortdurend afgeleid, zodat ze vooral maar geen acht zouden slaan op de innerlijke stem in het hart, die de ongehoorde misleiding en leugens doorziet. Een innerlijke stem die als een soort van alarmklok mensen wakker wil maken uit een eeuwen durende diepe, bijna comateuze slaap. Het maakt mensen ongevoelig voor de lessen die de geschiedenis ons heeft willen leren. Het feit dat er niets van de geschiedenis wordt geleerd en hetzelfde machtsspel telkens wordt herhaald, heeft alles met het voorgaande te maken.

Zoals elders in heel Europa. Dit is Warschau 1943: hele Joodse gezinnen worden door militairen uit hun huizen gehaald om gedeporteerd te worden naar de gaskamers. Hoe een collectief-trauma geboren werd.

In mijn vorige artikel ‘De komende Slavisch-Russische cultuurperiode..’ (HIER) ben ik op de evolutionaire achtergrond hiervan ingegaan. Dat trauma’s van generatie op generatie kunnen worden doorgegeven via beschadigingen van het erfelijkheidsmateriaal van het DNA, blijkt nu ook wetenschappelijk te zijn vastgesteld. Zo wordt dat in een artikel op de Russische site RT gemeld (HIER). Hieronder enkel vertaalde citaten uit dit artikel:

“Ernstige mentale trauma’s kunnen van generatie op generatie worden doorgegeven door chemische modificaties van genen, volgens een onderzoek dat de DNA-sequenties analyseerde van etnische Tutsi-vrouwen die tijdens de genocide in Rwanda in 1994 en hun kinderen zwanger waren. Het onderzoek, onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Epigenomics, vergeleek deze monsters met die van Tutsi-vrouwen en hun nakomelingen die elders in de wereld woonden, tijdens de etnische zuivering waarbij naar schatting 800.000 Tutsi’s werden vermoord door Hutu-extremisten gedurende een periode van 100 dagen.” (…)

(…) “De Rwandese mensen die deelnemen aan deze studie en de gemeenschap als geheel willen echt weten wat er met hen is gebeurd, omdat er veel PTSS en andere psychische stoornissen zijn in Rwanda en mensen willen antwoorden op de vraag waarom ze deze gevoelens ervaren en deze problemen,” zei onderzoeker Derek Wildman.”

Maarten Oversier en de afbeelding van zijn intrigerende, baanbrekende boek over zijn trauma-therapie. (klik voor link naar onze bookshop)

Traumaheling
Maarten Oversier is een therapeut die zich gespecialiseerd heeft in het helpen helen van erfelijk doorgegeven traumata. Op deze site is al meerdere malen aandacht aan hem besteed (HIER). Hij kan helpen om innerlijk contact te maken met wat er in de genetische familielijn allemaal is voorgevallen, wat behulpzaam kan zijn om zicht te krijgen op de historische achtergrond van bepaalde trauma’s. Want soms kan men onverklaarbare angsten en andere psychische onevenwichtigheden ervaren, die binnen de tijdslijn van het huidige leven moeilijk te vatten zijn. Ook Robert Bridgeman doet hetzelfde soort werk als Maarten en hij legt dit haarfijn uit in de derde aflevering van de serie Trauma Talk met Giel Beelen:

– De oorzaken van trauma’s – Trauma Talk #3-

Helen we onszelf niet, dan houden we met elkaar een verziekt systeem in stand dat alleen maar zieke mensen kan voortbrengen (HIER). Op de site Final Wake Up Call wordt in een artikel (HIER) het volgende geschreven:

“De onnodige slachtoffers zijn degenen die in de rij staan voor een vaccinatie ondanks de vele waarschuwingen door betrouwbare bronnen over de gevaren en de ware bedoelingen. Ze zijn in zekere zin door middel van hersenspoeling in de MSM geestesziek gemaakt. Met krankzinnigen kan geen nieuw begin worden gemaakt. De omgekochte marionetten in overheden laten nu duidelijk de gevolgen zien van deze pathologisch geestelijke verwarrende leugens.

Inderdaad, kan geen nieuwe wereld worden opgebouwd met deze zombies. De domheid en stompzinnigheid in overheden maakt een soort van evenwicht. Als het niet zo triest was, zou men zich dood kunnen lachen om de verkondigde idioterieën.

Het wachten is op de ontwaking van de massa met of zonder hersenbeschadiging door Covid injecties. Die mogelijk eerst wakker zullen worden als hun eigen kindertjes door de gif spuiten sterven, of als er niets meer te eten is. Hoe dan ook het grote einde komt!”

Alleen jij kunt jezelf redden..!!
In meerdere artikelen heb ik het belang van een individuele heling als enige mogelijkheid voor het scheppen van harmonieuze menselijke relaties en de wereldvrede onderstreept. In het zeer lezenswaardige artikel ‘Wie zal je redden van deze krankzinnige tirannie? Alleen jij hebt de macht om jezelf te redden’ op de site Frontnieuws (HIER) benadrukt dit vaststaande gegeven ook. Citaat uit dit artikel:

“We bevinden ons in een tijdperk van angst en excuses; een tijdperk van collectieve waanzin die streeft naar de dood van het individu. De massa weet weinig, want het einde van individualiteit is het einde van de mens. De massa kan ons vernietigen, maar het individu kan ons redden. Het idee van het zelf is dan de redder van de mensheid, want alle pogingen die erop vertrouwen dat de massa als geheel ontwaakt voor het idee van vrijheid zullen falen, omdat de massa nooit zal handelen om zichzelf te bevrijden tot het te laat is, schrijft Gary D. Barnett.

“In laatste instantie is het essentiële het leven van het individu. Alleen dit maakt geschiedenis, alleen hier vinden de grote transformaties plaats, en de hele toekomst, de hele geschiedenis van de wereld, ontspringt uiteindelijk als een gigantische optelsom uit deze verborgen bron in individuen.”~ Carl Gustav Jung

Het is simpelweg de menselijke natuur om zich voor de waarheid te verbergen. De enkeling kan de wereld veranderen, maar de gewone man die gewoon in het leven bestaat in plaats van het leven te overstijgen, kan zelfs zichzelf niet redden. Voor een werkelijk ontwaken van geest en ziel is een wedergeboorte nodig die tot stand komt door een diep begrip van de innerlijke psyche; dit vereist een persoonlijke en viscerale activering van het individuele bewustzijn.

Dit is geen aangeleerd gedrag, en het komt niet voort uit een waargenomen lichamelijke of persoonlijke ervaring, het is aangeboren. Zelden wordt dit bewustzijn van het onderbewuste zelf ervaren door de gewone man, omdat het is voorbehouden aan hen die de kracht en moed hebben om diep naar binnen te kijken en niet alleen zichzelf onder ogen te zien, maar ook te accepteren wat zij vinden. Zodra dit gebeurt, wordt de waarheid duidelijk, en verdwijnt de angst.”

Tijdsbeleving
Zelf heb ik daar in het verleden ook meerdere artikelen over geschreven (HIER) In 2021 heb ik in mijn artikelen veel aandacht besteed aan individuele transformatieprocessen, op basis van wat ik in mijzelf ervoer. Als ik naar het jaartal 2021 kijk lijkt dat al heel ver weg te zijn, terwijl we nog maar halverwege januari 2022 zijn. Maar ja, wat is tijd anders dan een ‘afspraak’ (?) waar iedereen binnen de matrix van tijd en ruimte zich gedwongen voelt aan te houden, om dat concept in het eigen denken te integreren.

Terwijl de essentie van ons ware wezen tijd en ruimteloos is. De beleving van tijd is voornamelijk afhankelijk van innerlijk gevoelsmatige processen die gevoed worden door de inhoud van het denken. Dat denken wordt, zoals we allemaal weten in grote mate geïndoctrineerd en gecontroleerd door externe krachten (HIER), die verinnerlijkt zijn. Waardoor de tijd door de manipulerende werking van perceptiemanagers een verpersoonlijkte waarneming is geworden van de ontvouwing van veranderlijke levensprocessen.

Waarmee ik wil zeggen, dat de waarneming van die veranderlijkheid van het organische leven op een onvrije en verstarrende wijze wordt geïnterpreteerd. De eeuwigheid die de tijd is, wordt als het ware binnen het kader van onze driedimensionale werkelijkheidsbeleving vastgelegd en soms zelfs bevroren. Dit alles om de matrix te blijven voeden en in stand te helpen houden.

Om de werkelijkheidsbeleving weer te laten stromen zijn er in verschillende culturen technieken ontwikkeld die als gemeenschappelijke noemer hebben, het versterken van en werken met de fundamentele levensenergie. Een van de meest fundamentele uitingen van die levensenergie is de seksuele energie. In onderstaande video legt de Amerikaanse antropoloog Robert Sepher uit hoe men daar in vroegere culturen mee om is gegaan. Een video, die zeer de moeite waard is om te bekijken!

– Mystery of the Serpent – ROBERT SEPEHR

Noot bij deze video: De hypocriete houding van de Amerikaanse filmbeoordelaars laat zich in deze video weer eens zien, door vanaf ongeveer 52 minuten alle gesproken seksueel verwijzende begrippen weg te bliepen. Terwijl het land van de onbegrensde (moord)mogelijkheden de grootste producent is van pornografie ter wereld (HIER). Tja wie is er nu gek en lijdt aan innerlijke gespletenheid? Maar ja, de Amerikaanse bevolking is op een voor hen passende wijze psychotisch gemaakt en heeft de rest van de wereldbevolking daarmee besmet. Dit vanzelfsprekend onder de demonische leiding van de eerder genoemde aardse marionetten van de geestelijke entiteiten, die men Archonten noemt.

Natuurlijke heling
Een belangrijk medicijn om uit een psychose te komen is het weer ervaren van een verbinding met  de ons voedende en dragende Moeder Aarde, te genieten van haar schoonheid te midden van de natuur. Men kan hiervoor zelf de natuur ingaan. Maar wanneer dat niet mogelijk is kun je ook zo nu en dan jezelf eens voeden met beelden en ontspannende muziek, via bijvoorbeeld natuurdocumentaires. Een heel mooie serie om te bekijken is het youtubekanaal ‘Scenic Relaxation‘ (HIER). Via dit kanaal kan men beelden zien van natuur en ook cultuur in verschillende landen op alle continenten.

Ook Femke van Hof gaat in de volgende video in op het wezenlijk belang van onze verbinding met Moeder Aarde. Ze legt uit hoe de mensheid betrokken is bij en een wezenlijk deel uitmaakt van de evolutie van de Aarde, het gehele zonnestelsel en zelfs het gehele universum.

Zich herhalende traumatisering
Het lijkt erop dat de geestesgestoorde en demonisch bezeten heersers van deze planeet er een wreed genoegen in scheppen om de mensheid maar te blijven traumatiseren. Want ondertussen blijft de campagne van traumatisering gewoon doorgaan (HIER). Citaat uit het gelinkte artikel, dat concluderend het volgende aangeeft:

“Eén zekerheid is nu onweerlegbaar: we staan niet aan het einde van de geschiedenis, we zijn getuige van wat alleen maar kan worden omschreven als het begin van het volgende hoofdstuk van de geschiedenis.” 

De mensheid dreigt door de voortdurende traumatisering steeds meer psychotisch te worden en wordt daardoor blijvend afhankelijk van demonisch bezeten externe autoriteiten. Maar ja, dat is natuurlijk van het begin af aan ook de achtergrond van de overheersingsagenda geweest. Naast de vele wereldwijd toegebrachte trauma’s in de voorbije 20ste eeuw, waar de mensheid overigens onbewust vanuit geïndoctrineerde onwetendheid zelf aan mee heeft gewerkt, lijkt het repertoire van traumatisering nog niet uitgeput te zijn. De Corona-psychose heeft dit laten zien.

Een kleine blik in de verborgen agenda van de angstzaaiers, de paniiekschoppers..?

Of de klimaatpsychose tot een vol wasdom zal komen, heb ik zo mijn vragen bij. Dit gezien het in toenemende mate wakker worden van de mensheid en de daardoor verminderde gevoeligheid voor de effecten van kunstmatig opgewekte angstpsychoses. Het zal de elite noodzaken om steeds zwaardere angst opwekkende middelen in te zetten.

What next?
WOIII kan zo een middel zijn, dat steeds dichter bij lijkt te komen (HIER). Maar ja, dan zijn er natuurlijk ook nog meerdere andere doemscenario’s, waar ik hier niet de behoefte voel die op te noemen. Want uiteindelijk zijn ze alle bedoelt om angst op te wekken, zodat de mens kneedbaar, manipuleerbaar en stuurbaar blijft. Daarom wil ik het hier maar bij laten en mijn vertrouwen uitspreken in jullie en mijn kracht, die ons sterker, bewuster en mooier maakt.

Veel Liefde toegewenst bij het doen van wat je hebt te doen. Ga met de GOD in je! We zijn in ons geestelijke Bewust ZIJN met elkaar en met alles verbonden. Als toegift geef ik nog de link naar een nieuw interview van Jorn Luka met Marcel Messing, waarin Marcel Messing ingaat op vele zaken die ook in dit artikel zijn benoemd.

– The Trueman Show #58 Marcel Messing-

Tot slot nog een belangrijke boodschap:

Dans met de wind. Dat houdt de boel zo lekker luchtig

Je kunt overal dansen

Ook al is het alleen maar in je hart

Wordt een liefdevol dansende levenskunstenaar

 X

– Nessi Gomes – All Related –

x

Arend Zeevat

21 januari 2022

5 gedachten over “Wat is de basis van de huidige massapsychose..!?

 1. Een mooi artikel weer van Arend Zeevat
  Ik zie de essentie van zijn verhaal al direct verschijnen in de eerste zin:
  ‘ Wezenlijke vernieuwing kan alleen plaatsvinden als ieder individu zichzelf vernieuwd, door open te zijn voor de kosmisch vernieuwende krachten en energieën die hem innerlijk vanuit het etherische hart toevloeien.
  Het gaat over de Nieuwe Mens in de Nieuwe Wereld.
  In de Openbaringen van Johannes wordt ons gezegd: (Openbaring 21:5)
  En Die op den troon zat, zei: ‘Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. ‘

  Wie is het die deze woorden zegt?
  Het zijn niet de woorden van Johannes zelf, want hij is degene die hoort wat er gezegd wordt en de opdracht heeft dat op te schrijven.
  Wie is die gestalte?
  Uit alles wat er in het boek Openbaring staat beschreven blijkt dat het God is die op de Troon zit in gestalte van de Christus, de Zoon van God .
  Klaarblijkelijk is alleen die Christus in staat om alle dingen nieuw te maken.
  En niemand anders….
  En waar gaat dan over? Wat zijn die dingen?
  Ik denk dat het gaat over dingen in mijzelf.
  Over Geloof, Hoop en Liefde.
  Over barmhartigheid
  Over niet-veroordelen.

  ‘Zie, IK, Christus, maak alle dingen in jou nieuw’ ,gaat er over dat ik mijzelf niet wezenlijk kan veranderen.
  Sommige dingen kan ik wel zelf een beetje sturen. Ik kan leren welke dingen verstandig zijn om te doen en te laten. Ik kan psychologie gaan studeren en dan leren hoe ik mijn depressies kan overwinnen en hoe ik psychologisch zo zinvol mogelijk door het leven kan gaan.
  Maar dat zijn niet de dingen die nieuw gemaakt moeten worden.
  Wat dan wel?
  Mijn hart moet nieuw gemaakt worden.

  Hoe kan ik mijn hart nieuw laten maken?
  Sinds kort probeer ik dat ‘laten nieuw maken’ in gang te zetten door samen met een klein groepje mensen het Thomas Evangelie door te worstelen, door logion na logion in te laten werken op onze harten.
  En al doende beginnen we steeds meer te begrijpen over wie die ‘ gestalte’ is en wat de ‘dingen’ zijn.

 2. Wanneer men de Protocollen van Sion leest dan is tweedracht,angst voor het verliezen van materiële zaken en bv verwarring onder mensen brengen de hoofd reden van “massa Psychose” denk ik.Ook andere zaken spelen natuurlijk een rol en mijn mening is dat de protocollen echt goed gelezen en begrepen moeten worden.Nou heb ik zelf niet zoveel met geloof wat ook weer verdeeld is in bv Katholiek,protestants of andere relegiën maar wel met wat in het hart zit wat ook als goddelijk gezien kan worden omdat het al vanaf de schepping in ons aller hart zit,het enige wat we denk ik moeten doen is luisteren naar ons innerlijk en het hart volgen.Daarom een stukje citaat uit de protocollen (vierde protocol) om een voorbeeld te geven zodat duidelijk kan worden dat zij achter de schermen (NWO) alles tot in detail hebben uitgepluist en tegen ons allen gebruiken.,citaat:Wie en wat zou een onzichtbare macht ten val kunnen brengen?Juist hierin ligt de kracht van onze heerschappij.De zichtbare vrijmetselarij heeft slechts ten doel,onze bedoelingen te verbergen.Het krijgsplan van onze onzichtbare macht,ja zelfs haar zetel zal voor altijd onbekend blijven. De vrijheid zou onschadelijk kunnen zijn en in de staten zonder gevaar voor welvaart der volkeren kunnen worden toegepast,indien zij zou berusten op het geloof aan god en de broederschap van de menschen en indien zij zich verre zou houden van het denkbeeld der gelijkheid,welke in strijd is met de wetten der schepping,waarin het principe van de ondergeschiktheid is vastgelegd.(einde citaat).Sinds een aantal decenia hebben ze de mensen uit elkaar getrokken zodat gezinnen kapot gingen en mensen eigenlijk alleen stonden en daar zijn ze nog steeds mee bezig.Voornamelijk het materiële is leidinggevend hierin omdat mensen zich daar teveel aan hechten waardoor ze tot veel in staat zijn om dat te behouden.
  Ook in het vierde protocol staat (ik citeer) Om de volkeren geen tijd te laten tot nadenken en beschouwingen,moeten wij hun gedachten afwentelen op handel en bedrijf.Dan zullen zij slechts op hun eigen voordeel bedacht zijn en daarbij den gemeenschappelijken vijand niet opmerken.Maar om vrijheid van de volkeren volledig te kunnen ontbinden en vernietigen,moet men de speculatie tot fundament van nijverheid maken;zoodoende zullen de schatten,die de nijverheid aan den bodem onttrekt,niet in handen van industrieelen blijven,maar door speculatie in onze zakken vloeien.(einde citaat).De allerrijksten zoals Rothschild en nog 12 of 13 andere enorm rijke families bezitten al banken en de grootste multinationale bedrijven en nog veel meer.
  Wanneer het over de rijksten gaat gaat het niet over een kleine zelfstandige of mensen die door hard werken hun schapen op het droge hebben maar juist om eerder genoemden en hun aanhang.In het zesde protocol staat ik citeer weer)We moeten met allemogelijke middelen de beteekenis van onze opperste regeering tot aanzien brengen,terwijl wij haar doen voorkomen als de beschermer en weldoener van al diegen,die zich vrijwillig aan haar onderwerpen.De niet tot ons behorende adel is als politieke macht verdwenen;daarmee behoeven we geen rekening meer te houden.Maar als grondbezitter is hij nog gevaarlijk voor ons,omdat hij door zijn natuurlijke hulpbronnen onafhankelijk is.Daarom moeten wij hem tot elken prijs zijn landerijen afnemen.
  In de oorlog werden joodse mensen die een eigen bedrijf hadden gedwongen hun bedrijf te verkopen aan de Duitsers vaak voor een tiende van wat het bedrijf waard was.De keuze was simpel verkopen of een concentratiekamp of nog erger.Nu willen ze boeren onteigenen wat toch wel erg veel op dat van toen lijkt en ook gebeurde dat met kunst en andere waardevolle spullen.
  Met kunst zijn ze ook bezig gezien de laatste twee aankopen waaronder De Vaandeldrager voor 150 miljoen.Verder wordt beschreven in protocol 6 ik citeer weer)Tegelijkertijd moeten wij handel en de industrie zoo goed mogelijk voorthelpen en in het bijzonder de speculatie,wier voornaamste taak het is als tegenwicht tegenover deindustrie te dienen,zonder speculatie zou industrie de particuliere vermogens vermeerderen en den toestand van den landbouw verbeteren,terwijl zij den landbouw zou bevrijden van de schulden,die door de leeningen van banken zijnn ontstaan.De industrie moet den landbouw zoowel van de arbeidskrachten als van het kapitaal berooven en ons door speculatie het geld van de hele wereld toevoeren.Hierdoor zullen de menigten tot proletariërs afdalen en zich voor ons buigen om tenminste nog recht op leven te behouden.Om de industrie van onze rivalen te verwoesten,zullen wij de speculatie en de zucht naar een alles verslindende luxe ontwikkelen.Wij zullen het arbeidsloon verhoogen zonder dat dit den arbeiders eenig voordeel zal kunnen opbrengen,omdat we gelijktijdig een PRIJSSTEIGING TEWEEG ZULLUN BRENGEN VOOR ALLE ARTIKELEN VAN DAGELIJKSCH GEBRUIK; als oorzaak zullen wij den achteruitgang van landbouw en veeteelt voorwenden.( einde citaat)
  Niet alleen een virus werd ingezet om veranderingen door te voeren waar alleen zij iets aan hebben terwijl wij konden inleveren maar ook de huidige hoge prijzen zijn dus opzettelijk en moedwillig.Over heel de wereld zien we armoede en ellende groeien en dat is geen toeval.Zo worden met hulp van regeringen multinationals en echt vermogenden vrijgesteld van belasting betalen en regeringen doen extra hun best om hun zakken te vullen bv van Big Farma.
  Als laatste dan protocol 7 een stukje citaat.
  De vergrooting van de militaire macht en van de politie is een noodzakelijke aanvulling van ons plan.(einde citaat) Politie en leger zijn in Nederland afgebroken waarschijnlijk met de bedoeling om een Europees leger/politie op te richten onder bevel van Brussel die weer gehoor moeten geven aan de “elite” tot op heden is dat niet gelukt maar Financiën,defensie, justitie en veiligheid en ook de belastingdienst daar gaan zij wel over in Nederland en de oppositie heeft niets in te brengen omdat Brussel dicteert en zelfs in Nederland de dienst uitmaakt.

  1. PS Gisteren keek ik naar nieuws uur en de eenzijdigheid droop er weer af zo lieten ze een “plaatje” zien waarop alleen wapens van de Russen waren te zien en niets van de wapens van de NAVO/VS en hun bondgenoten die daar ook in grote getallen tegenover zijn/worden geplaatst aan de Oost grens van de EU.De Russen staan nog steeds op eigen grondgebied en het is niet meer dan logisch dat wanneer de NAVO en bondgenoten hun troepen aan de grens uitbreiden de Russen dat aan hun zijde ook doen.Niemand weet wat er gaat gebeuren maar telkens wordt de nadruk op het binnenvallen van Oekraïne gelegd ( en dat zou kunnen) maar evengoed kan Poetin denken dat de NAVO iets van plan is.Het zou mij niets verbazen wanneer er weer een soort Gleiwitz zou plaats vinden wat destijds de reden voor de inval van Polen moest zijn.Tevens hoorde ik dat deze situatie tussen de NAVO en Russen al voor hogere brandstof prijzen zou zorgen bij ons aan de pomp en het gas natuurlijk.Wanneer de VS zegt nieuwe informatie te hebben wat zou aangeven dat Poetin Oekraïne gaat binnen vallen zou het dan nu juist niet belangrijk zijn die informatie te delen? Dit doet mij ook aan 5G denken want dat wordt door providers gewoon door gedrukt terwijl er veel problemen mee zijn want waarom niet simpel een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laten doen om de onduidelijkheden uit de wereld te helpen? Of kunnen ze niet aantonen dat 5G veilig is,maar juist onveilig? Ook wordt binnen de EU al zoals voorspeld over digitaal geld gesproken en Nederland wil nog meer geld aan digitaliseren uit gaan geven terwijl complete groepen mensen niet digitaal vaardig zijn en gewoon in de steek worden gelaten.Maar om alles en iedereen te kunnen controleren hebben ze dat nu eenmaal nodig net als 5G toch?

 3. Het chaos niveau is kennelijk niet hoog genoeg nu de covid actie mislukt is en men er alles aan doet de zaak te ‘redden’ door de conflicten met Rusland op te peppen. ‘Ze’ hebben gezien dat angst werkt en de simpele zielen onder ons zijn extreem gevoelig voor angst en kun je ze ALLES laten doen, zelfs zichzelf laten vergiftigen en ze op eigen kracht naar de beulen laten rennen en er nog blij en opgelucht vandaan komen. Zoals eerder gezegd zal de laatste zet de angstaanjagende invasie zijn van de buitenaardse wezentjes met hun verschrikkelijke vliegmachines. De plandemie is in ieder geval mislukt en op veel plaatsen ter wereld de laatste restjes corjona opgeruimd. Toch zal het nog even duren eer dat het in deze slangenkuil doordringt en met name Duitsland schijnt het nog volop te leven. Wat opvalt dat het ‘episch centrum van de agenda’ zich juist schijnt te bevinden in de landen waar het schrik en overheidsterreurregime het grootst is. Duitsland en Oostenrijk….? Duitsland is natuurlijk de economische imme van het EU terreurplan en vernederland een goede derde als braafste jongetje want daar hebben we de aangepaste D666 voor en voor wie een beetje heeft opgelet, ziet nu al de mefisto’s die klaarstaan om te teisteren waar maar mogelijk. Een spoedige val van dit kabinet naar aanleiding van tè veel vuiligheid wat boven tafel komt zal mogelijk aanleiding kunnen zijn voor een wezenlijke verandering waardoor men weer wat vertrouwen terug krijgt.

  1. robvdz
   Vandaag (dinsdag 15-2-2022) zou Kuipers volgens de MSM versoepelingen aankondigen.
   opvallend en eigenlijk ook wel een beetje laf vind ik dat Rutte er deze keer niet bij zal zijn.
   De kans is aanwezig dat de journalisten van de MSM die daar aanwezig zijn NIET ertoe doende vragen zullen stellen en mogelijk kan vooraf al besproken zijn wat wel of niet gevraagd mag worden.(Frits Wester heb ik eerder al achter Rutte na afloop een kamertje zien ingaan).Zelfs al schaffen ze alle “corona” maatregelen af en al zou het kabinet vallen dan nog zijn er grote problemen die opgelost zouden moeten worden zoals corrupte ambtenaren en burgemeesters bv uit hun functie zetten of bij de belastingdienst zij die bewust mensen hebben kapot gemaakt voor een onafhankelijke rechter brengen zodat ze de straf krijgen die ze verdienen.Het hele systeem is verrot en als er nog een onafhankelijk rechtssysteem is zouden die de handen vol hebben.Alleen geloof ik niet in een rechtvaardig en onafhankelijk rechtssysteem omdat bij justitie en veiligheid bv een VVD ster het voor het zeggen heeft en we weten allemaal waar die voor staan en wie zij zullen blijven steunen.
   Opvallend is dan ook dat overal de straffen zwaarder voor worden wat in een dictatuur natuurlijk ook gebeurd om mensen te dwingen.Boetes van €50.000 oplopend tot € 100.000 wanneer een nachtclub open zou gaan uit protest is echt niet normaal en vooral niet wanneer ze vanavond zowat alle maatregelen zouden gaan loslaten.Zelden is er overleg met de bevolking en wat die willen maar dat kunnen ze niet omdat alles in Brussel bepaald wordt.Zo wil Rutte de belastingen voor multinationals en echt vermogenden niet verhogen.
   Dat kan hij ook helemaal niet omdat Brussel zelfs over de belastingen in Nederland gaat.
   De Nederlandse regering hebben ze net alleen nog nodig om de handtekening onder wetsveranderingen te zetten zodat wat Brussel doet juridisch is ingedekt.Vijlbrief werd naar Nederland vanuit Brussel terug gehaald om de oplossing voor de kindertoeslagaffaire te maken maar hij is gewoon met wetsvoorstellen bezig geweest en op deze wijze de Nederlandse politiek binnen gehaald om uiteindelijk op zijn huidige functie terecht te komen zoals ook van Uffelen dat is gelukt.Dit verklaard ook dat het niet uitmaakt wie waar zit want ze hoeven niets te kunnen behalve de bevelen vanuit Brussel opvolgen en natuurlijk toestemmen met wetswijzigingen ten voordele van Brussel.Hoekstra was eerder minister van financiën en nu Kaag want die zal hoger op de ladder staan,Ank Bijleveld was minister van Defensie maar daar moest Ollongren die ook hoger op de ladder staat komen Grapperhaus was minister van justitie en veiligheid en zal zijn zaakjes hier wel geregeld hebben ten voordele van Brussel en hij is dan ook vertrokken.Mensen worden zonder de juiste kennis nu op functies gezet en elke staatssecretaris of minister lijkt ineens overal verstand van te hebben waardoor ze zo makkelijk voor een vrijkomende functie ingezet worden zolang ze maar doen wat Brussel wil.Wanneer corona over zou zijn dan zijn er dus nog problemen genoeg waar alleen een erg grote bezem en eerlijke oprechte mensen voor nodig zijn die niet pro Brussel zijn.Zij in Brussel zijn NOOIT GEKOZEN en alleen omdat Balkenende zijn handtekening heeft gezet tegen de uitslag van het referendum in is hen alle macht gegeven wat landen kapot maakt en wat de regering steunt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.