Advertentie

Wat is ons voorland..?


Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het ‘gekaapte Jodendom’, oftewel het Zionisme…

x

x

Wat is ons voorland?

2017  © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Alweer een artikel over het Zionisme/communisme? Inderdaad tref je hieronder alweer een artikel aan, dat gaat over de Zionistisch/communistische invloed op de wereld in het groot en ons eigen leven in het klein. Sinds 2008 heb ik er al vele artikelen over geschreven, in eerste instantie voor de website Argusoog en de laatste anderhalf jaar voor Want to Know (HIER). In mijn eerdere artikel ‘Zionistisch Israel heeft de wereld in een houdgreep! (HIER) schreef ik ter introductie het volgende:

Door velen, waaronder mijzelf, is al ontzettend veel geschreven over het in dit artikel besproken onderwerp. Het blijft echter een uiterst actueel en voor onze wereld uiterst bedreigend thema, waar eigenlijk nooit genoeg over gezegd en geschreven kan worden. Sinds de Zionistische en zogenaamd Joodse staat Israël in 1948 op het geopolitieke wereldtoneel haar allesbepalende rol is gaan spelen, wordt de gehele wereld door haar mensonterende, moordzuchtige en manipulatieve politiek in een houdgreep gehouden.

In vele landen zijn sinds het ontstaan van de Holocaustreligie antisemitisme bestrijdende wetten aangenomen (HIER), waardoor iedere kritiek op de door satanisme gedreven Zionistisch/Kabbalistisch/Israëlische politiek (HIER) bijna onmogelijk wordt gemaakt.

Waarom?
Waarom blijf ik in vredesnaam dan over dit onderwerp schrijven, want op een gegeven moment weten we het allemaal toch wel? Hier kan ik de vraag naast zetten: “Wanneer weten we het en wat weten we allemaal wel?”. Daarnaast kan het argument gehanteerd worden om er niet meer over te schrijven, omdat alles wat je aandacht geeft groeit. Dat is ten dele waar. Het ligt er maar aan hoe je het aandacht geeft.

Ook kan men zeggen, dat wat men geen aandacht geeft evenzo goed als een allesvernietigend kankergezwel kan blijven voortwoekeren. Wanneer er in je lichaam zo’n gezwel wordt geconstateerd, ga je het toch ook met aandacht behandelen en onderzoeken wat de oorzaak voor het ontstaan van dat gezwel is geweest? Om vervolgens de juiste zo natuurlijk mogelijke remedie te vinden en toe te passen?

Mijn persoonlijke drijfveer voor het schrijven over dit onderwerp is, dat ik me gevoelsmatig intens betrokken voel bij al het onrecht dat er in de wereld plaatsvindt. Tja, dan zou ik natuurlijk ook over heel veel andere zaken kunnen schrijven, hetgeen ik ook wel gedaan heb. Voor mij heeft de betrokkenheid bij dit onderwerp echter een in mijn beleving sterk persoonlijk historische achtergrond. In het eerder geschreven artikel ‘WO III is al begonnen…’ (HIER) heb ik daar het volgende over geschreven:

Persoonlijke ervaringen
Zodra ik met anderen over WOII spreek, word ik telkens overvallen door diepe en vooral heftige emoties. Deze hebben klaarblijkelijk met eigen ervaringen uit die tijd te maken. Aangezien ik in reïncarnatie geloof, acht ik het dus heel wel mogelijk dat ik in die tijd heb geleefd en daarna opnieuw ben geboren. Dit gegeven werd ondersteund door heel specifieke en concrete ervaringen. In mijn artikel over de inhoudsloze 4 en 5 mei-herdenkingen (
HIER) heb ik aangegeven hoe ik na mijn terugkeer uit India op een diep emotioneel niveau geraakt werd door de inhoudsloze jaarlijks herhaalde 4 en 5 meirituelen. Te meer daar ik zag dat de werkelijk morele lessen van de toen plaatsvindende enorme slachtpartijen en vergroting van het menselijk lijden niet zijn geleerd.

Het slachten en offeren is na WOII op steeds intensere manier doorgegaan. Ik worstelde in mijzelf met mijn emotionele reacties en trachtte ze te plaatsen. Op een gegeven moment kreeg ik een aantal jaren geleden zomaar ineens een beeld in mijn geest van een concentratiekamp. In dat beeld zag ik een groep mensen, vrouwen en kinderen, tussen een prikkeldraadhek en barakken lopen en zij sloegen een hoek in dat hek om. Dit beeld raakte mij diep en ik had het gevoel dit zelf ervaren te hebben.

 Een aantal jaren daarna zag ik in een filmpje op youtube over WOII exact hetzelfde beeld voor mijn ogen verschijnen. Ik herkende het meteen en was daardoor totaal van slag. Daarvoor was ik al eens in het concentratiekamp Dachau bij München geweest. Het beeldmateriaal dat ik daar zag raakte mij ook heel diep. Ik ga er dus vanuit dat ik uit eigen ervaring de verschrikkingen van WOII beleefd heb. De opvoeding en scholing in mijn huidige leven hebben mij echter geïndoctrineerd met het propagandabeeld dat de Duitsers de duivelse afgezanten waren. Net zoals ze dat daarna hebben gedaan met de Afghanen, Irakezen, Libiërs en de moslims in het algemeen.

Bovenstaande persoonlijke ervaringen heb ik in een hypnotherapie verder uitgewerkt en kon ze daarmee in een voortgaande voor mij zinvolle ontwikkelingslijn plaatsen. Wat ik hier echter mee wil zeggen is, dat ik aan den lijve de gruwelen van WOII heb ervaren en dan niet zozeer als slachtoffer van de als demonisch geportretteerde nazi’s. Nee, veeleer als het geslachte offer van het daarachter opererende satanisch geïnspireerde conglomeraat van (Rothschild)bankiers en haar militair-industriële kompanen, die nu nog steeds de wereld in toenemende mate onveilig maken.

Zij leiden haar veelal met de onbewuste medewerking van velen naar een bijna onontkoombare catastrofe. Een catastrofe die momenteel met behulp van op verschillende aardse locaties aanwezige en tot ontploffing te brengen kruitvaten kan ontstaan. Het Midden-Oosten en dus Israël, als lont in dat kruitvat, spelen daar een cruciale rol in. In mijn beleving heeft Israël haar bestaan alleen kunnen ontlenen aan zorgvuldig geplande historische ontwikkelingen, waaronder WOI en WOII en alle geopolitieke machtsmanipulaties die daarmee samenhangen. Eén van de belangrijkste ondersteunende factoren voor het ontstaan van Israël is natuurlijk de Holocaust-mythe geweest (HIER, HIER en HIER).

“Als je een leugen maar groot genoeg maakt en die blijft herhalen,
zullen mensen deze uiteindelijk als een feit gaan accepteren.”

Liefdevolle en niet-liefdevolle krachten
Het liefst zou ik me alleen maar met liefdevolle krachten willen bezighouden, die alleen het mooie in de mens zien en belichten. In mijn dagelijks leven doe ik dat ook naar vermogen. We leven echter nu eenmaal in een wereld waar we ons niet volledig voor af kunnen sluiten. Die wereld bepaalt voor een belangrijk deel welke mogelijkheden wij hebben, om ons eigen leven in alle vrijheid en naar eigen ontvangen moreel/ethische inzichten vorm te geven. De vrijheid om dat werkelijk te doen wordt met de dag minder.

Gevangen in dualiteit of de heelheid overziend?

Het argument dat we alleen maar vanuit Liefde ons eigen dagelijks leven vorm moeten geven, is ook helemaal waar. Dit kan men voor een bepaalde tijd doen, totdat er in dat dagelijks leven een confrontatie plaatsvindt met minder liefdevolle krachten. Hoe ga je daar dan mee om? Ben jij op bewustzijnsniveau spiritueel al zover ontwikkeld dat je al wat naar je toekomt in Liefde kunt ontvangen? Kun jij dat van jezelf zeggen?

Natuurlijk is iedere confrontatie met die krachten weer een beproeving, om je te testen op de voortgang van je eigen spirituele ontwikkelingsproces. Waar het dus om gaat is een balans te vinden tussen Yin en Yang, het vrouwelijke naar binnen gerichte en mannelijke naar buiten gerichte, om daarmee het Goede en het Kwade – dat deel uit maakt van onze aardse realiteit – in een evolutie bevorderend evenwicht te brengen.

Wanneer het vrouwelijke en mannelijke weer in evenwicht zijn gebracht ontstaat er vrede en harmonie. Wanneer beide echter in een eenzijdige richting doorschieten, ontstaat er disharmonie. De werking van het Kwade is er op gericht om dat eenzijdige doorschieten te bewerkstelligen. De werking van het Goede is juist het willen bevorderen van evenwicht, harmonie en vrede. In onze tijd is dat voor ieder een individuele uitdaging om in zichzelf tot stand te brengen.

Er zijn in onze tijd ook vele mogelijkheden en hulpmiddelen om dat te helpen veroorzaken. Vele wegen leiden naar Rome en nog veel meer naar een individueel mede vormgegeven nieuwe wereld, namelijk het aantal huidige aardebewoners (HIER). Iedere vormgegeven realiteit, die ook maar de realiteit van één individuele aardebewoner buiten beschouwing laat, is een praktisch vormgegeven dictatuur! Het collectief kan namelijk nooit en te nimmer de volledige belangen van ieder individu behartigen en vertegenwoordigen, zonder de werkelijk bewuste betrokkenheid van ieder individu bij die belangenvertegenwoordiging.

Aards vormende en dwingende krachten
We leven in een 3-D realiteit die dualistisch is en onderhevig aan aards vormende krachten. Op aards niveau zijn en worden we, althans voorlopig nog, geconfronteerd met aardse structuren zoals wet- en regelgeving en dergelijke. Iedere drang naar individuele vrijheid zal daardoor met die verstarde structuren in botsing komen, die immers alles bij het oude willen laten. Of we het wel of niet willen, het gebeurt gewoon. Jij hoeft daarbij als vrijheidslievend en zeer spiritueel ingesteld mens, vijandsbeelden weliswaar niet meer als uitgangspunt willen nemen voor de vormgeving van je leven.

Maar je vrijheidslievende instelling maakt jou per definitie tot een vijand van het verstarde overgestructureerde en overgereguleerd maatschappelijk systeem, waardoor jij met jouw vrijheidswensen als een bedreiging zult worden ervaren. Jij hoeft dan zelf wel geen vijanden en bedreigingen meer willen zien, maar juist daardoor wordt je zelf tot een vijand en bedreiging voor anderen gemaakt. Hoe ga je daarmee om? Ik heb het gevoel dat we dit in relatie tot anderen in het dagelijks leven allemaal wel herkennen.

Dit zal zowel op individueel relationeel niveau als in het contact met maatschappelijke organisaties, overheidsorganen en wetshandhavers te herkennen zijn. In het vorige artikel ‘Eilandbewoners, dat zijn we allemaal..!’ (HIER), haalde ik een door mij beleefde praktijksituatie aan van een discussie met een politieagent op het hoofdbureau van politie in Gent (België). Daar hoorde ik die man op een gegeven moment zeggen:

“Het systeem is niet fout, maar de mensen zijn fout,
omdat ze niet te vertrouwen zijn en daarom dus gecontroleerd moeten worden”
.

Juist dit gegeven zal in de komende tijd voor velen, volgens de astrologische interpretaties van Kaypacha in zijn laatste Pele-report, een heel belangrijke rol gaan spelen.

Vrije wil en vrije keuze
De essentie van het leven op deze planeet in een uithoek van het melkwegstelsel is, dat er de kosmisch bepaalde wet geldt van vrije wil of vrije keuze. Dit houdt in dat iedere mensenziel een volledig onafhankelijk bewuste keuze moet kunnen maken, om op een eigen manier zonder druk van buitenaf die keuze te kunnen maken. Dit principe is bij de BV Nederlandse ‘volksvertegenwoordigers’ geïncorporeerd in hun ‘vrije’ besluitvorming, waarmee zij zonder last of ruggespraak (HIER) een eigen individuele gewetensvolle stem mogen laten horen ten aanzien van nieuwe wetten en andere parlementaire besluiten.

Om daarmee het in de ´eigen´ ziel aanwezige Godgegeven scheppende potentieel vorm te kunnen geven. Deze kosmische wet is van vitaal belang voor hoe het leven op aarde zich door de evolutie heen heeft gemanifesteerd. In de loop van die evolutie hebben bepaalde tegenwerkende op macht beluste krachten zich in de aards evolutionaire mensheidsstroom gemengd. Zij hebben gemeend deze evolutionaire ontwikkeling om te moeten buigen in een andere tegengestelde richting, die gericht is op devolutie (HIER) in plaats van evolutie.

In het moderne westen noemt men het medebepalende recht van ieder individu op een politiek correcte, maar in feite misvormde, wijze een democratie (HIER en HIER). Dit is een vanuit het oude Griekenland overgeërfd begrip, dat echter door haar historisch bepaalde misvorming totaal van haar oorspronkelijke inhoud is ontdaan. Waardoor parlementariërs altijd een last meedragen van partijdiscipline en andere ruggespraak afdwingende factoren.

De triestheid van ‘religieuze’ indoctrinatie
Hoe schril bevestigend is in dit kader de in de hieronder video weergegeven overtuiging van het ‘Joodse superioriteitsenken’? In deze video wordt weergegeven hoe de Zionisten hun door drugs in India verloren zielen weer terug trachten te winnen. Het is een BBC-documentaire, die laat zien hoe de Zionistische staat Israël met haar voormalige dienstplichtigen omgaat. De door de Israelian Destruction Force (IDF) getraumatiseerde en aan de drugs verloren jongeren, zoeken in steeds grotere getale hun heil in India.

Ze worden daar echter door Zionistische fanaten en voormalige Mossad-agenten weer op de voor het ‘Joods’ superioriteitsenken gebaseerde juiste pad gebracht… Het is een uiterst onthullend en eigenlijk triest document, dat laat zien hoe een hele generatie van jongeren, die oorspronkelijk hun eigen dromen en verwachtingen hadden ten aanzien van hun leven, door een staatsterroristische organisatie van hun wezenlijke levenskracht zijn beroofd. Ik heb zelf begin jaren ’80 twee jaar door India gereisd en ben op vele plaatsen in het land geweest. Ik kan me niet herinneren daar ooit een Israëliër tegen te zijn gekomen, maar dat kan ook liggen aan het feit dat ik veelal de bekende toeristische plaatsen voor backpackers heb gemeden.

Of dat de stroom van op ‘flipping out’ gerichte ex-soldaten pas daarna op gang is gekomen, in de slipstream van het toen op gang komende Neckermann-toerisme, zoals ik dat massatoerisme voor het gemak maar even benoem. Maar wat uit onderstaande video blijkt is dat Israël, in mijn beleving als enig land, heel veel moeite doet om haar door het leger misvormde en getraumatiseerde jeugd weer naar ‘huis’ te brengen. Zelfs op een onvrijwillige manier!

Flipping out

In deze documentaire wordt op een gegeven moment aan de door drugs verslaafde ex-soldaten in India duidelijk gemaakt wat hun ware door Jahweh gegeven opdracht is. Zij zijn als Joden de enigen die een werkelijk ‘goddelijke’ essentie in hun ziel hebben. Dit wordt in de documentaire heel duidelijk gezegd door een man, die de verloren jeugd de essentie van het Judaïsme weer tracht in te peperen. Ik had er toch echt niet aan moeten denken, dat tijdens mijn verblijf in India mij iets dergelijks zou zijn overkomen.

Dat ik, na ook de nodige drugsonderzoeken te hebben gedaan, geconfronteerd zou worden met een Nederlandse overheidsvertegenwoordiger. Een overheidsvazal, die op basis van een mix van oorspronkelijk Calvinisme, Rooms Katholicisme en royalisme, mij meende te moeten confronteren met mijn afvalligheid en mijn zonden met betrekking tot de Nederlandse ‘cultuur’. Het laat in alle duidelijkheid zien hoe binnen de ‘Israëlisch Joodse cultuur’ geboren zielen voor het leven geketend zijn aan hun dogmatisch geïndoctrineerde opvoeding.

Niet iedereen is hetzelfde
Gelukkig is niet iedere in die cultuur geboren ziel even ontvankelijk voor die indoctrinatie, net zoals dat binnen de westers wetenschappelijk gepolitiseerde ‘cultuur’ ook het geval is. Jij als lezer van dit artikel bent daar zeer waarschijnlijk ook een sprekend voorbeeld van! De drang naar vrijheid en individualisering zit nu eenmaal in ieder mens. Misschien is dat nu juist wel die goddelijke essentie in iedere ziel, waar de Zionisten zich het patent op hebben toegeëigend, evenals op hun onovertroffen slachtofferschap.

Het is hun illusie, die nu in onze tijd steeds meer als een zeepbel wordt doorgeprikt en als een luchtkasteel met de rest van de wolken in onze aardse atmosfeer zal vervliegen. In feite zijn alle, door oorlogstrauma’s misvormde jongeren en voor de Zionisten verloren ‘Joodse zielen’, een bijzonder schrijnend beeld van hoe iedere generatie wordt misvormd.

Het blijkt dus, dat door de indoctrinerende staatspropaganda wordt aangegeven, dat alleen Joden een goddelijke ziel hebben. Wat willen wij als goedwillende niet-Joodse individuen nog tegen een zodanig zich in het aardse leven ingevreten machtsstructuur inbrengen? Deze manier van denken en superieur voelen heeft zich anno nu overal verspreid.

In de documentaire wordt ook veelvuldig over het Chabad House gesproken, waar de verdwaalde Israëlische lammeren weer hun weg naar de Zionistische kudde kunnen vinden. Deze Cbabad-club is een uiterst extreem op macht beluste ‘Joods’/Zionistische organisatie waar Henry Makow op zijn site meerdere artikelen aan heeft gewijd (HIER).

Geopolitieke spelletjes
Alles dat zich momenteel op wereldniveau afspeelt, wordt mede door het bovenstaande bepaald. In vele vorige artikelen heb ik aangegeven hoe deze kankerachtige Zionistisch/communistische wereldoverheersing zich aan het verspreiden is. Het ‘Heilige Land’, oftewel het Grotere Israël (HIER) is de basis voor de Pax Judeïca. Deze zal in de komende tijd dus een overheersende rol in gaan spelen (HIER).

Daarbij zijn in eerste instantie de oorspronkelijke bewoners van dat Heilige Land het slachtoffer, want zij zijn immers sinds 1948 en het ontstaan van de Zionistische apartheidstaat Israhel verdreven van het eeuwen door hen bewoonde land. Dit wordt jaarlijks op 15 mei herdacht en heeft de naam Nakba gekregen. Hieronder een citaat:

 Jaarlijks op 15 mei, herdenken zo’n 12,4 miljoen Palestijnen over de hele wereld, de Nakba of de ‘catastrofe’, die verwijst naar de etnische zuivering van Palestina en de bijna totale vernietiging van de Palestijnse samenleving in 1948. De Palestijnse ervaring van onteigening en verlies van een vaderland is dit jaar 69 jaar oud.

In dat jaar ontstond de staat Israël. De oprichting van Israël was een gewelddadig proces dat geleid heeft tot de gedwongen verdrijving van honderdduizenden Palestijnen uit hun vaderland, om een Joodse meerderheidsstaat te kunnen creëren, volgens de aspiraties van de zionistische beweging.

Tussen 1947 en 1949 werden ten minste 750.000 Palestijnen uit een populatie van 1,9 miljoen tot vluchtelingen buiten de grenzen van de Israhellische (mijn interpretatie, AZ) staat gemaakt. Zionistische krachten hebben bezit genomen van meer dan 78 procent van het historische Palestina,  hebben etnische zuivering bedreven, ongeveer 530 dorpen en steden verwoest en ongeveer 15.000 Palestijnen gedood in een reeks van massale wreedheden, in meer dan 70 bloedbaden. Bron

Voorgoed gevangen?
In dit artikel wil ik daarom ook met name de aandacht vestigen op de onmenselijke levensomstandigheden waarin de Palestijnse bevolking op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook moet leven. De laatste is de grootste openlucht gevangenis op deze planeet. Op de Westelijke Jordaanoever heerst al sinds het begin van de bezetting door de Zionisten in 1967 een militair bestuur. De bevolking leeft dus onder een voortdurende militaire noodtoestand, wat de legerautoriteiten het gelegitimeerde recht geeft om zelf te bepalen wat ze met de Palestijnen doen (HIER).

Hoe zou jij je voelen als dat hier al zo zijn? In het hieronder weergegeven interview met de Amerikaanse tv-presentatrice Abby Martin, die een maand lang het gebied doorkruiste, kan men horen hoe die noodtoestand wordt uitgevoerd. In het interview heeft zij het over anti-Palestijnse en pro-Zionistsiche betogingen in onder andere Tel Aviv. Op Youtube zijn er verschillende andere video’s van te vinden (HIER).

Wat is ons voorland?
Wat kunnen wij van een dergelijk regime, dat als het enige echte democratische land te midden van Arabische barbaren wordt beschouwd, op wereld- en individueel niveau aan liefdevolle ontwikkelingen verwachten? Een regime dat haar eigen uit een gepatenteerd Joods slachtofferschap (hier) voortkomende wreedheden overal ter wereld meent te mogen uitvoeren? Waarmee zij dus al veel meer slachtoffers heeft gemaakt dan de zes miljoen, waar zij haar eigen slachtoffermythe c.q –leugen op heeft gebaseerd. Wat kunnen wij als individu of als individu respecterende groep vanuit werkelijke Liefde hier nog naast of tegenover zetten? Dit is in mijn beleving voor de komende tijd een heel cruciale vraag.

Telkens de bewijzen dat het niet het Joodse kerngeloof is dat de anti-Arabische haat predikt. Het is Zionisme dat -achter de schermen- het anti-Islam-vuurtje opstookt.

Zeker gezien de voortschrijdende ontwikkelingen in het Midden-Oosten, waar de Amerikaanse president Trump weer de nodige Saoedisch Arabische olie op het vuur heeft gegooid, door Jeruzalem als hoofdstad van de onwettige staat Israël te verklaren. Trump heeft daarmee de laatste spijker in de doodskist van de Pax Americana geslagen (HIER en HIER), om daarmee de groei van de Pax Judeïca mogelijk te maken.

Israël is een staat die, door vele haar verheerlijkende aanhangers, als de enige democratische staat in een ondemocratisch Arabische door oliebelangen gecorrumpeerde omgeving wordt gezien. Maar hoe vreemd is het dan dat de huidige al langere tijd als premier opererende Banjamin Netanyahu, op het punt staat om ten onder te gaan in de aanzwellende tsunami van beschuldigingen met betrekking tot zijn eigen tot op het bot corrupt zijn (HIER)? Deze man die heel veel bloed aan zijn handen heeft, wordt zelfs door de Israëlische bevolking uitgekotst (HIER).

Maar Netanyahu heeft de mazzel dat hij een zijnsgelijke vriend in de VS heeft, genaamd Donald Trump, die wat betreft corruptie ook wel van wanten weet (HIER). Wat betreft van bloed druipende handen is Trump ook zeker de gelijke van Netanyahu (HIER). Hoe vreemd is het ook, dat Israhel door velen als een apartheidsstaat wordt gezien (HIER), waarin er een ondemocratisch onderscheid wordt gemaakt tussen Palestijnen en ‘Joodse’ Israhelliërs? Daarbij wordt steeds weer de vergelijking gemaakt met het voormalig blanke apartheidsregime in Zuid-Afrika. Zij hadden in het verleden ook een innige band met elkaar. Er gingen zelfs geruchten dat beide landen een gemeenschappelijk nucleair wapenonderzoek deelden (HIER).

Maar ja, apartheid is overal. De geschiedenis van de grootste Israëlische vriend, de VS, heeft historisch gezien ten aanzien van apartheid met betrekking tot Indianen en zwarte slaven ook een nogal zeer dubieuze reputatie. Ook ons Nederlandse VOC-verleden heeft de nodige smetten op haar als Calvinistisch religieus gepresenteerde uiterlijke imago. Wie zonder zonden is werpe de eerste steen!

Aan de Zionistische laars gelapte VN-resoluties
Is het niet bijzonder vreemd dat die zogenaamde enige democratische staat in het Midden-Oosten alle door het ‘werelddemocratisch’ orgaan aangenomen resoluties, de VN, naast zich neerlegt (hier)? En dit alles zonder de nodige economische boycotmaatregelen, maritieme blokkades of internationale schreeuwen om een verandering van regime, zoals bij vele andere de Rotschilds niet welgezinde landen is gebeurd.

Kortom wat heeft deze geografische speldenknop, die men Israël is gaan noemen en die haar ontstaan heeft gebaseerd op een terroristisch landjepik en genocide ten aanzien van de oorspronkelijke bevolking, nu voor speciaals? En wel zoiets speciaals dat zij daarmee de gehele mensheid en de gehele planeet aarde naar een ‘hemels nirvana’ meent te moeten leiden, waarin het lijden alleen maar door de goyim/niet-Joden/sheeple/useless eaters zal worden ervaren. Tja, wat is dat nu in Godsnaam voor speciaals?

In mijn beleving is het speciale van deze geografische speldenknop, dat het de basis is van drie grote wereldreligies! Daarmee is het tevens het belangrijkste focuspunt voor de geestelijk/spirituele overheersing van de gehele mensheid. Alle drie de wereldreligies zijn door de Zionisten geïnfiltreerd en daarmee tot een vazal geworden van haar doelen. Dat doel is het vestigen van de Pax Judeïca. In de komende wereldontwikkelingen zullen we dus de grande finale van dit Zionistisch geopolitieke riskspel kunnen gaan waarnemen.

Op zich is het hiervoor benoemde natuurlijk niet zo vreemd en zijn de enige spelers die bij dit risicospel betrokken zijn de ontwerpers van het spel! De Khazaars ´Joodse´ Rothschilds hebben overal hun financieel dikke vingers in de wereldpap. Daarom menen zij, als ontwerpers van dit het leven riskerende spel, al de overwinning in hun zak te kunnen steken en met de ons ontstolen zielenbuit er vandoor te kunnen gaan. Zij beheren immers het gehele globale financiële verkeer, waar wij allemaal in gevangen zitten. Het is juist dit waar de gehele wereld door in de houdgreep wordt gehouden (HIER).

Hoe wij daar mee om willen gaan is ieders eigen individuele keuze. Want dat is toch immers waar het in deze uithoek van de Melkweg om gaat? Maar is dit geënsceneerde geopolitieke circus moreel/ethisch wel te verantwoorden? Is het niet onze moreel/ethische verantwoordelijkheid, om dit gehele op macht en onderdrukking gerichte geopolitieke circus aan onze goed passende individuele laarzen te lappen? In mijn beleving is het een juist moreel/ethisch principe, dat men alleen maar gelukkig kan zijn als men geen leed aan andere levende wezens toebrengt. Dus wat vraagt de Liefde van ons ten aanzien van het omgaan met een genadeloos leed toebrengende invloed, die deze wereld steeds meer aan het overspoelen is?

Liefde en de realiteit
Laat duidelijk zijn dat wij in ieder geval in ons dagelijks leven het eerder genoemde geen leed toebrengende principe bewust kunnen hanteren. Het enige dat we daarom kunnen doen is het openen van ons hart voor het toelaten van de Universele onvoorwaardelijke Liefde. Deze zal ons gehele zijn transformeren en daarmee de ons direct omringende wereld.
 

Ik wou dat het niet gebeurd zou zijn in mijn tijd, ‘ zei Frodo.
“Ik ook,”
zei Gandalf, ‘en dat geldt voor iedereen die nu leeft leven en deze tijd meemaakt.
Maar dat is niet aan hen om te beslissen.
Het enige dat we kunnen beslissen is, wat we willen doen met de tijd die ons gegeven is.

– Uit: In de Ban van de Ring –

 

Arend Zeevat

17 december 2017

64 gedachten over “Wat is ons voorland..?

 1. Mooi stuk Arend, ik heb er direct mee te maken gehad en heb daar trauma’s aan over gehouden, maar denk dat die Gentse politie agent niet zo heel ver bezijden de waarheid is, dat mensen velen onbetrouwbaar van inborst zijn, heb dit in mijn lange leven vaak aan de lijfe ondervonden.
  Denk ook dat een werkelijke grote drijvende kracht achter veel kwaad de Jezuïten waren en zijn, zij deze sexueel mindervalide mensen, hun einddoel is het vernietigen van de huidige manier van leven, alles maar dan ook alles waar je als mens houvast aan hebt of zou kunnen hebben moet worden vernietigt, weet niet wat erger is het vreselijke sterfen in die concentratie kampen, of wat er in de toekomst plaats gaat vinden, wezenloze mensen, geestelijk onvolwaardig, levende volgens opgelegde regels volkomen tegen natuurlijk in hun beleving.
  Kijk hoe ver het al is, de mooie kerst gedachte gelovig of niet, wordt volkomen overschaduwd door het homo- lesbische gebeuren, lees de kranten, het wordt als volkomen legaal en normaal gebracht, wat het dus niet is.
  Ja die afschuwelijke terreur angst psychose, heb ik ervaren, en gezien, mensen in het nauw, toch ervaren na de oorlog, dat veel werd geregelt door de Joodse raad die samenwerkten met de Duitsers, denk hier bij even aan die politie man uit Gent, ja het is allemaal heel verwarrent.
  Heb de boel mooi versierd, met hele ouwe spullen zorgvuldig bewaard, waarom zou het niet zo zijn gebeurd toch, laten we hopen op een betere wereld, voor onze kinderen en kleinkinderen.
  Wij hebben iets weggegooit, wat we niet met iets beters hebben kunnen herplaatsen, ook dat is gewilt, als zoveel andere, groet Jenne

  1. Arend, ik bedoelde eigenlijk ” human destiny is at stake”, ja uiteindelijk liggen de kaarten zo,
   de slotsom is daarom, bijna altijd gelijk luident, wel allemaal erg indringent, groet Jenne

 2. Arend is zeker op vacantie, of op zijn teentjes getrapt door mijn mailtje aangaande Henry Maków, wat uiteindelijk het zelfde onderwerp behandeld, maar sneller en intenser, Jenne

 3. Arend het zou ook mooi zijn als je de moeite zou nemen om mijn reacties te lezen, ik heb altijd wel iets persoonlijks, van mijn Eigen belevenissen, te melden uit mijn lange loopbaan als mensenkind, groet Jenne

 4. Kijk Arend, even een kijkje in de achterkamer, net achter de alkoof weet je wel dat donkere gedeelte in een huis.
  Had ontzachelijk veel relaties met Joden, zakenrelaties die an uitgroeiden tot dierbare vriendschappen, ook uit mijn schooltijd veel vrienden, heb zelf ook een ietsie pietsie Joodsbloed,
  wat dat dan ook mag betekenen.
  Weet ook dat veel tot stand kwam door nepotisme, vrindjes, heb daar zelf ook min of meer van geprofteerd, maar goed in mijn vrienden kring was dit meer toeval dan een regel, de meeste zijn nu ergens anders, heb ook hier een paar mooie warm relaties waar onder ook enkelen met Joden, ja dat mijn ouders veel mensen hebben gered voor de dood, waaronder ook Joden, waar ze nooit iets voor hebben ontvangen, ik later wel, via een omweg toch ook voor mijn ouders, zie hier een stukje van de sluier opgeligt, en wat een complexe situatie komt daar dan in zicht, en daar moet je als mens mee leven, sinds het verlaten van Amsterdam, is mijn leven behoorlijk afgekoelt, dat warme menselijke hebben wij nooit meer terug gevonden, dus in wezen tragisch voor ons, maar er is geen terug ij leven, het is voorwaarts op naar het einde, groet Jenne beetje demoedig wel zo aan het eind van het jaar !

  1. Arend, ja juist gezien voortdurend in dialoog en met mezelf en mijn umwelt, ik zoek de waarheid en in de wereld, maar vooral in mijzelf, ja heb ik het goed gedaan doe ik het goed, ja ik ben door twijfel overmand soms, ook om dat de wereld waarin ik nu leef onherkenbaar veranderd is, de ouden zijn weg, de wijsheid ook, want er was geen evolutie van denken en doen meer, het oude is verworpen als oudvuil bij de weg gezet, vreselijk om te moeten aanzien, veel niewe aliens die niets geven om waar ze vegeteren, geen respect voor het oude,
   ja een moeilijke periode in mijn leven, groet Jenne

 5. Het spel dat “op de grond” nog uitgespeeld wordt is alles behalve prettig. Ook lijkt Trump hier eens valse kaart te spelen door Jerusalem te erkennen. Tegelijkertijd haalt hij de cabal onderuit door een mega pedo netwerk op te laten rollen, iets wat onder de afgelopen 50 jaar van presidenten tot wildgroei is gekomen. Niets is wat het lijkt.
  Positieve veranderingen op aarde zijn al jaren gaande, ze kunnen echter niet in 1 keer uitgevoerd worden omdat er dan een oproer zou ontstaan waarbij miljoenen of meer het leven zouden laten en er een onnodig karma zou ontstaan. In het kort heeft de verandering al plaatsgevonden en moet de mensheid er nog klaar voor worden gemaakt, geen revolutie maar evolutie. De kaarten zijn al geschud. Een kracht die veel sterker is dan de cabal en de negatieve ET heeft ingegrepen, jaren terug noemde ik dat “de ouden van de aarde” Het heeft mij tijd gekost om het contact te versterken, voornamelijk door zelf meer en meer uit de programmering te komen en zodoende meer open te zijn ( en buiten het dualisme te geraken) Afgelopen jaren heb ik de kans gehad om me steeds beter af te stemmen op de energie/zielengroep. De boodschap is meer dan duidelijk, Aarde stevent niet af op een armageddon, als wij er klaar voor zijn dan gaat het roer om. ( wij = de meerderheid van de mensheid) https://www.youtube.com/watch?v=QY2iKzm62AM

  1. Cozmic, het zou mooi zijn als deze profetie uitkwam, ja het gekke is dat deep down in mijn denken ook zo iets heel positiefs huist, ja wij de mensheid moeten toch instaat zijn ons denken als mens te doen overleven, Jenne

  2. Jenne, het is geen profetie. Ik hoop dat je lang genoeg zal leven om de eerste tekenen te zien. Ik hoop dat ik voor die tijd genoeg mag laten zien, moet ook aan mijn eigen hagje denken. Ik heb vaak zat over tijdlijnen gesproken, zowel naar verleden als naar toekomst. De tijdlijnen staan nu positief. Vanaf kind af aan was ik in contact met interdimensionale wezens, alles wees er op dat gerechtigheid zal komen. De mensheid moet echter uit een 6.000 jaar oude leugen komen, dat gaat tijd en moeite kosten.
   In de afgelopen 6 jaar heb ik stukjes laten zien, naar mijn weten op dat moment.
   Vanaf nu: fasten your seatbelt

  3. Cozmic, jammer genoeg beschik ik niet over deze gaven, maar ik hoop dat het gaat en kan gebeuren, ik sta overal voor open niets is mij te veel voor een gelukkige bevrijde mensheid.
   Jenne

 6. Die politieagent uit Gent zei “Het systeem is niet fout,maar de mensen zijn fout,omdat ze niet te vertrouwen zijn en daarom gecontroleerd moeten worden”.
  1.Wanneer ik aan de bende van Nijvel denk blijkt een toenmalige collega van hem (rijkswachter) bij deze affaire betrokken te zijn geweest wat aangeeft dat het politieapparaat ook niet altijd te vertrouwen is.
  2.Als mensen volgens hem niet te vertrouwen zijn vraag ik me af onder welke categorie hij zichzelf rekent (is hij geen mens dan?).
  3.Wie is hij om te bepalen dat mensen gecontroleerd moeten worden?
  4.Het systeem is ook door mensen bedacht en doordat hij zei dat het systeem niet fout is gaat hij er dan ook vanuit dat zij die wet en regelgeving verzinnen wel deugen en dat hebben we bv in Nederland gezien met de bonnetjesaffaire dat dat niet klopt want een voormalig officier van justitie en de minister van justitie zijn opgestapt.(Dan heb ik het nog niet eens over het in bescherming nemen van mensen uit de top van justitie waarbij ik aan Demmink moet denken).
  5.Het probleem is denk ik dat politie maar ook militairen met rangen te maken hebben en met de paplepel ingegeven wordt dat zij bevelen van hogerhand opvolgen zonder tegenspraak op straffe van….moesten velen een onderzoek instellen naar hun eigen organisatie dan ben ik ervan overtuigd dat het hele systeem wel door en door verrot is waar ze dan achter zouden komen.
  Top Politie heeft toch dure feestjes en hotelkosten betaald van belastinggeld maar wat klopt er meer nog niet?
  5.

  1. Beste Arnold, met dieven vangt men dieven, en als je over de mens cq de mensen wilt schrijven, is zinloos, het is een begin zonder einde, de gegeven créatifiteit van belazeren is ” onmenselijk ” groot, Jenne

  2. Juist Arnold. Als je vanuit een kritisch denkvermogen een beetje logisch doordenkt, dan kom je uit op de punten die jij beschrijft. Maar zoals je ook beschrijft zijn overheidsambtenaren er niet op gemaakt om logisch, laat staan kritisch na te denken. Daarom haal ik die sublieme sketch van Javier Guzman nog maar weer eens aan.

   https://www.youtube.com/watch?v=iWsV1rfUIhY

  3. Die Arend toch, alles maar weer over één kam scheren, nou er zijn ontzachelijk veel hele aardige overheids dienaren en daarbij ook nog heel bekwaam in hun functie, maar ja dat is niet interessant.
   Jenne

  4. Daar moet ik je inderdaad gelijk in geven Jenne. Er zijn nog steeds echte mensen werkzaam binnen overheidsorganisaties. Ik ben ze ook tegengekomen. Ze hebben helaas zo verdomd weinig invloed. Het hangt er ook met name van af binnen welke overheidsorganisatie je ze tegenkomt en op welk hiërarchisch nivaeu. Binnen het politieapparaat wordt het voor mensen met het hart en geweten op de juiste plaats steeds moeilijker om zich te handhaven. Maar ook binnen andere organisaties, zoals Jeugdzorg en de verschillende Ministeries.

   Ik heb ooit voor Argusoog Radio een interview mogen hebben met een communicatiemedewerker van het Ministerie van Algemene zaken, Hans Siepel. Hij werkte binnen dat Ministerie voorafgaand aan de Irakoorlog. En is er vanwege zijn gewetenvolheid uitgewerkt, omdat hij met zijn geweten niet kom rijmen hoe die overheid de bevolking niet serieus neemt en voorliegt. Uit zijn verhaal blijkt dat de Nederlandse toezegging om in NAVO-verband betrokken te willen zijn bij die oorlog al lang vaststond voordat die oorlog in alle destructieve hevigheid losbarstte. Men zocht alleen nog naar het juiste excuus om dit aan de publieke opinie te kunnen verkopen. Hieronder kun je dat interview beluisteren.

   https://www.youtube.com/watch?v=T_SAY3wZk5k&list=PL8801FDE2BF5F5DAD

  5. Arend mijn schoonvader was een hoge functionares van het Minesterie van sociale zaken, gestatineerd in Amsterdam, deze man de goedheid zelfe, heeft menig Amsterdamse familie gered voor de ondergang, had dan ook veel vrienden onder de kleine middenstand, zijn beste vriend commesaris van politie zelfde Laken een pak onkreukbare Fries, beiden functies in de PvdA en in diverse grote woningbouw verenigingen, beiden vrienden van Willem Drees,
   de man die Nederland eenverzorgde oude dag AOW bezorgde, Jenne

 7. Arnold, vraag je eens af waar die uit de ijstijdstammende sexueelmindervalide Bilderberger Ollogren komt doen als Minister, 5000 mensen hebben voor haar gestemt, en toch Minister dat geeft te denken, ze komt uit het niets als een alien, of is het de eerste geestelijke robot politieker,
  een proef hoe wij reageren of niet, zo als gewoonlijk, de apathise burgers zijn het zat, en houden zich met belangrijke andere dingen bezig op hun IPhone, Jenne

  1. Jenne.
   Als jij wilt weten waar die (volgens jou) uit de ijstijdstammende sexueelmindervalide Bilderberger Ollongren vandaan komt zou ik zeggen zoek dat gewoon eens op/uit op internet.En wat betreft je advies over schrijven over de mens cq mensen en dat het toch geen zin zou hebben vind ik een nogal voor ingenomen standpunt.
   Je schrijft wel vaker dat reageren op bv deze site geen zin heeft alleen vraag ik me dan af waarom jij dan wel blijft reageren want dat zal niet op internet te vinden zijn denk ik.
   Mijn mening is dat veel mensen niet reageren maar mogelijk wel lezen wat hier geschreven wordt waardoor steeds meer mensen hopelijk gaan inzien dat veel niet klopt/deugd van wat er om ons heen gebeurd dus heeft het hopelijk wel zin.

  2. Die Ollogren is als een rat binnen geslopen, via via het Amsterdamse Lesbiens millieu, met maar een doel, om ministerd te worden en de bevelen van de Bilderberg Nazi’s uit te Voeren,
   mensen ga mijn hele lange leven al met ze om, hou van mensen, maar o wee wat zijn ze dom en stom, vandaar dat alles financieel wordt gewogen, en dat vind ik jammer, als het financieel goed gaat met een natie, behoord ieder één hier van te profiteren, wat dus niet het geval is.
   Het réageren heeft wel zin, indien het inhoudelijk wat te zeggen heeft, ùmaar bij duidelijke constante herhaling, het herkouwen verliest het schrijven zijn waarde.
   Jenne

  3. Jenne.
   Het klopt inderdaad dat Kajsa Ollongren in 2016 de Bilderbergconferentie heeft bijgewoond.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie_2016
   Dat op die Bilderbergconferenties dingen gebeuren/besproken worden die niet naar buiten mogen komen is over het algemeen bij veel mensen intussen wel bekend maar binnen de Nederlandse politiek schijnt het wel heel erg te zijn. Of het voor 100% waarheid is weet ik niet maar op de site van Beyondthematrix kwam ik het volgende tegen over de Bilderbergers en politici.http://www.beyondthematrix.nl/nieuws-analyses/de-roots-van-pvda-lodewijk-asscher-samen-vooruit/ onderaan staan naar mijn mening nog meer interessante artikelen die u kunt aanklikken.

  4. Arnold, voor wie houd je me eigenlijk, heb heel lang een hoge besturende functie vervult in een belangrijke intégre broederschap en nee dit waren niet de Franc Maçon, krijg nog dagelijks news bulletins in mijn mailbox, die strict confidentieel zijn, zou nog wel verder kunnen gaan, maar mag dit niet, en ik ben dus nooit alleen, Jenne

  5. Arnold onder 3

   De Bilderbergers hun functie is niet echt belangrijk, wel hun afkomst, het zijn geen leiders maar functionele zetbazen, die onder zware chantage druk, hun opgelegde werkjes moeten uitvoeren, heel zielig allemaal, voor beide zijden, het is zo heel anders als dat men het voorstelt, Jenne

  6. Jenne 4.
   Jenne veel van wat beschreven staat in de protocollen van sion is al uitgekomen alleen weet ik natuurlijk niet hoeveel waarde jij aan die protocollen hecht.
   Wanneer ik naar protocol 15 kijk dan lees ik dat al die broederschappen inderdaad in contact met elkaar staan MAAR ook dat ze onder controle staan van nog machtiger lieden.
   Lees zelf protocol 15 maar en vraag je dan af of het wel zo verstandig is om lid van een broederschap te zijn of zijn het niet meer dan organisaties die door anderen gebruikt worden om informatie te verkrijgen?
   http://www.wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf
   Ook lees ik daar wat leden te wachten staat en dat is niet zo fraai.Tenzij je van mening bent dat die protocollen niets voorstellen dan is er niets aan de hand,anders ben je er met open ogen ingetrapt.

  7. Arnold, wat ik je op je hart wil drukken, waar het om gaat, is wat niet geschreven staat, en ook wat wij nooit zullen weten, dat Sion gedoe is als zand in de oogen, wat zij willen dat jij weet, en in blijft hangen als een vlieg in een spinnen web.
   De mensen die ik heb mogen ontmoeten, wisten heel goed waarmee ze bezig waren, en ook hoe verstrengelt alles wat waarde in zich heeft, is met het kwaad, die zoekt om zijn viese zaadjes te planten, alles was verbaal, en volgens het cellen stelsel, als in oude tijden, toen de genootschappen, nog geheim waren, ja het was en is een stille kracht, heel afhankelijk van de uitvoerende personen, zo als de Katholieke kerk zijn Opus Dei, heeft, een controlerende bestraffende macht, zo hebben de broederschappen die ook, nou hoop dat ik je op weg heb geholpen, Jenne

 8. Als ik rekening hou met de brief van Albert Pike aan Mazzini, dan is Israël ook maar een tussenstap… naar de NWO. (via 3 wereldoorlogen). 2 W.O. zijn reeds verlopen zoals gepland. In WW 3 moeten het politiek zionisme en de islam elkaar vernietigen.
  Ik verwijs ook naar de woorden van Henri Kissinger :
  https://rehmat1.com/2012/09/26/henry-kissinger-no-israel-in-10-years/
  met citaat :
  “On September 17, 2012, Cindy Adams in her column at the New York Post, quoted Henry Kissinger predicting that if the current isolation of the Zionist entity continues – the Zionist entity will be gone within next 10 years.
  “Reported to me, Henry Kissinger has stated – and I quote the statement word for word: “In 10 years, there will be no more Israel”. I repeat: “In 10 years, there will be no more Israel”, wrote Cindy Adams.
  “Do not argue with Mr. Kissinger’s know-how. He already knows how,” added Adams to emphasized her point…..”.
  WO 3, wil ook zeggen dat Europa moet en zal meegesleurd worden in dit conflict.
  Weet men in Israël meer, dan wij ?? Ik verwijs naar de volgende link :
  https://www.davidicke.com/article/445506/israels-project-argentina
  “British billionaire Joe Lewis has acquired immense territories in the South of Argentina and even neighbouring Chile. His properties cover areas several times larger than the State of Israël. They are situated in Tierra del Fuego, at the extreme Southern point of the continent. In particular, they surround the Lago Escondido, which effectively denies access to the entire region, despite a legal injunction.
  The billionaire has built a private airport with a two kilometre landing strip, in order to be able to receive civil and military aircraft.
  Since the Falklands War, the Israëli army has been organising « holiday camps » (sic) in Patagonia for its soldiers. Between 8,000 and 10,000 of them now come every year to spend two weeks on Joe Lewis’ land…..”.
  Een dergelijk project wordt niet zo maar uitgevoerd, rekening gehouden met alle elementen van het huidige wereldgebeuren.

  1. Dit is niet nieuw Sub Rosa, er staan inderdaad grote dingen te gebeuren, de Franc Maçon geloven heilig in zijn ziens wijzes, veel oud Franc Maçon, die van de oude garde dachten anders over de toekomst als veel jongere, minder bevlogen met de humainité.
   Inderdaad neemt men aan dat Israel zal worden vernietigt, met veel andere volkeren, de echte Joden moeten het gelag betalen voor de pseudo bloeddorstige Khazaren, jammer maar ze schijnen zich niet, of willen zich niet ontdoen van deze Khazaren, ach de Russen weten er alles van, bijna alle Caucasus volkeren zijn van de zelfde inslag, het zijn bloeddrinkers, maar goed men weet en verwacht het overleven van voldoende mensen om op nieuw op te starten, hopenlijk naar het zo lang verwachte Utopia, Jenne

  2. Sub Rosa.
   Zij die zich verbergen achter de schermen zullen ooit naar voren moeten komen en we weten allemaal dat veel regeringen als hun marionetten worden gebruikt mogelijk tot zij niet meer nodig zijn en afgedankt zullen worden,daarom zou het goed kunnen dat Israel ook zal verdwijnen.Iets anders waar ik vraagtekens bij zette van de week was het nieuws dat Putin telefonisch Trump en de CIA zou hebben bedankt.https://debataafschecourant.wordpress.com/2017/12/18/putin-bedankt-cia-voor-een-tip/
   Volgens deze verwijzing is dat zeer onwaarschijnlijk omdat het volgens dit bericht een bedreiging aan de Russen zou zijn.Wanneer u onderaan het artikel op https://debataafschecourant.wordpress.com/2017/12/18/putin-bedankt-cia-voor-een-tip/ klikt kunt u het volgende lezen:Vladimir Putin heeft Donald Trump telefonisch bedankt en gezegd dat hij tot een wederdienst bereid is……….
   Volgens dit artikel klopt dat niet “want historische feiten doen een andere agenda vemoeden” schrijven ze.
   1.Het IS Kalifaat is een geheime operatie van de westerse geheime diensten en de Israelische Mossad met actieve steun van Turkije.
   2.De oorlog in Syrie is van drie kanten opgestookt en gefinancierd door het westen,Turkije en de olie-monarchen in het Midden-Oosten.
   3.De Amerikanen hebben de IS kannibalen zwaar bewapend,van het begin af aan,tegen betaling van gestolen olie.
   4.Toen de kannibalen bende aan de verliezende hand raakten zijn ze door Amerikanen geevacueerd en in veiligheid gebracht.
   5.Er zijn duizenden chechenen (moslims) betrokken bij activiteiten van het IS kalifaat,welke nu terug worden gestuurd naar Rusland en fungeren als “sleeping terror cells”klaar om toe te slaan,klaar om chaos en paniek te zaaien.

  3. Arnold2 :
   Er is hier inderdaad een probleem met de uitwisseling van gegevens tussen de CIA en de FSB, en het telefoontje van Putin naar Trump. De analyse in Uw reactie wat ISIS betreft, is juist. Het komt er dan ook op neer dat de organisatoren van de geplande aanslag in St. Petersburg, de uitvoerders hebben opgeofferd. Waarom ?? Gezien de analyse van ISIS in Uw reactie, gaat het bij de organisatoren dan ook om de “usual suspects”. Voor een beter begrip moeten we kijken naar de USA, en de pogingen van de Deepstate om te verhinderen dat Trump werd verkozen, en nadien om hem af te zetten. Recent verscheen er een bericht op Zero Hedge over deze pogingen van de Deepstate met naam en toenaam :
   http://www.zerohedge.com/news/2017-12-18/russiagate-witch-hunt-stockman-names-names-deep-states-insurance-policy?page=3
   met citaat :
   “There was a sinister plot to meddle in the 2016 election, after all. But it was not orchestrated from the Kremlin; it was an entirely homegrown affair conducted from the inner sanctums—the White House, DOJ, the Hoover Building and Langley—-of the Imperial City…..”. Gezien de lengte van de tekst, verwijs ik naar de link.
   Een belangrijk element bij deze pogingen , is Russiangate, over de vermeende inmenging van Rusland in de presidentsverkiezingen. Hiervoor werd dan Mueller aangeduid als “special prosecutor”. Momenteel heeft dit onderzoek niet veel opgeleverd. Het gaat in feite over een Israëlgate. http://www.unz.com/pgiraldi/russiagate-becomes-israelgate/
   Over de uranium deal met Rusland ten tijde van Obomber en Hillary wordt er geen onderzoek gevoerd. De enige link tussen Rusland en Trump verloopt via de Russische Joodse mafia. http://aanirfan.blogspot.be/2017/11/jewish-mafia-influence-on-us-election.html Van belang is hier het feit dat in de jaren 80-90 de Italiaanse mafia in het Noord Oosten van de USA grotendeels werd geneutraliseerd. (enkele namen van de opruimers : Guliani en Chertoff – deze is ook geciteerd in 9.11). De plaatsen werden ingevuld door de Russisch – Joodse mafia die niet wordt verontrust. In het boek The Nebula van Walter Baeyens wordt de Nebula omschreven als een verbond tussen de Russische Joodse mafia en de Mossad. Gezien al de voormelde elementen ga ik er dan ook van uit dat de verijdelde aanslag in St Petersburg een false flag operatie is door de CIA, met medewerking van de Nebula, die kadert in de pogingen van de Deepstate om Trump te compromitteren en uiteindelijk af te zetten. Het telefoontje van Putin moet daartoe een nuttige bijdrage leveren. Tegelijkertijd dient het de aandacht af te leiden van Israëlgate.

  4. Sub Rosa sorry voor deze intrusion, maar in het door mij diverse malen aangegeven boek
   “” the dispossessed majority “” by wilmot Robertson, eerste uitgave 1972, dat is nu 45 jaar geleden, dat er geschreven is, dat de Italiaanse Mafia de loopjongetjes waren voor de Joodse Mafia, en dat de Joodse mafia films maakte over de Italiaanse mafia, hoe sinister wil je het hebben, toen verdwenen de ongehoorzame type”s al in de Hamburgers,voor de Goïms,
   jullie hebben het hier dus over wat niet nu nog echt speelt, we zijn al wat stappen verder, de FBI/CIA is voor een groot gedeelte in handen van de ?, kunnen jullie zelf wel bedenken !

  5. Jenne,
   Geen probleem en dank voor de boek tip. Ik kende het boek nog niet. Ik begrijp ook wat U bedoelt met de Joodse en Italiaanse mafia, maar ik heb het hier over de Red Mafia, die pas na de val de muur tot volle bloei is gekomen en uitgezwermd is over de ganse wereld.
   2 boeken :
   -Red Mafiya : How the Russian Mob has invaded Amerika van Robert I. Friedman -2002.
   -L’Organizatsiya : La Mafia russe à l’assaut du Monde – Alain Lallemand – 1996
   Het hoofdkwartier van de Red Mafia is in Little Odessa Brighton Beach, Brooklyn, New York.
   Ik voeg 2 linken toe :
   https://www.darkmoon.me/2013/the-judeo-russian-mafia-and-the-bloodbath-to-come-by-dr-lasha-darkmoon/
   met enkele citaten :
   “The Russian mafia, known also as the Red Mafiya or the “Red Octopus”, is really the Jewish mafia in disguise. It has secret links to Mossad, the Rothschild family, the Federal Reserve Bank, and to powerful Jewish organizations such as AIPAC and the ADL. ….
   The first four rules of the Jewish Russian mafia are these: never have emotions, reject your parents and closest relatives, screw as many women as possible, never work in a legitimate job. The merciless cruelty of these psychopathic killers is so extreme that it is often said “they will shoot people just to see if their guns work.”
   Over het doel :
   “Never forget what Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told Jonathan Pollard on exiting the spy’s prison cell after a friendly visit in 2002: “Once we squeeze all we can out of the United States it can dry up and blow away.”
   America lies bleeding. …..”
   http://aangirfan.blogspot.be/2012/12/marc-rich-jewish-mafia.html
   met citaten :
   “. Michael Collins Piper, at American Free Press, December 2007, writes about ‘ rudy giuliani godfather of the russian mob’ According to Piper:
   Giuliani closed down the local, mainly Italian-American, mafias. This allowed certain foreign mafias to take over. These foreign mafias were mainly Jewish and mainly from Russia and Israel………………
   Friedman wrote: “With two decades of unimpeded growth, the Russian Mafiya has succeeded in turning Israel into its very own ‘mini-state,’ in which it operates with virtual impunity…………..”
   De 2 linken geven een idee van wat ik noem het International Crime Syndicate. Ik verwijs naar de volledig tekst in de 2 linken, die een onthutsend beeld geven van de internationaal georganiseerde misdaad. Israël fungeert hierbij als vrijhaven & schuiloord voor deze Red Mafia. Met wettelijke middelen is hier m.i. niets tegen te doen.

  6. Sub Rosa, ik kreeg veel informatie via de mensen waar ik bij was aangesloten, al die broederschappen stonden in verbinding en vormden een muur, maar helaas hij was niet overal bestand tegen de storm rammen, en er ontstonden bressen, die men trachte te dichten, wat ook gedeeltelijk is gelukt maar niet helemaal, geld, veel geld schijnt alles te kunnen verzieken, en de oude sterke integre vechterbazen zijn helaas niet meer, die kenden ook het belang, plus de tegenstanders zijn meedogenloos, luister en kijk hoeveel er vermoord worden, om niete spreken over chantage, die zogenaamde rode maffia bestaat al heel lang, zij waren het die Trotsky vermoorden, maar ik ga hier aan voorbij in mijn dagelijkse leven, ben oud en uitgestapt, blijf wel op de hoogte, let op Putin dat is de enigste waar ze bang voor zijn, hij is intelligent en ook meedogenloos, KGB die zijn van het zelfde calibre, dat moet ook wil je als natie blijven bestaan, groet Jenne

  1. Raphael,
   we zouden er beter aan doen om het Islam kwaad en het groeiende Gele gevaar terug te duwen, naar waar het van daan komt, al dat gepreek helpt ons geen cent verder, het esprit de psyche is ziek en niet onvankelijk voor mooie woorden, veel van die preken, zijn er om de preker te doen groeien, kijk naar het resultaat alle gebedshuizen zijn min of meer leeg, om dat preken geen navolging hebben, met woorden gaan we ze niet verslaan, het zal te vuur en te zwaard moeten gebeuren, gekerstende groet Jenne

  2. Raphael

   doe is wat aan die krant van wakker Nederland, waar het blad wordt gevuld met homo’s en lesbiënes, om zo doende tot een prachtige evenwichtige christelijk samenleving te komen.
   De kinderen want daar gaat het om, worden abusievelijk verkeerd voorgelicht door deze sexueel mindervalide viespeuken, of kijk je liever weg, groet Jenne

  3. Jenne,

   Kijk je liever weg vraag je.
   Ja, in feite wel. Ik heb die krant niet meer, de televisie is hier niet meer en de radioreclame en propaganda zet ik uit. En ja, ik lees veel op internet, dus ik ben wel op de hoogte.

   Maar wat te doen aan een immorele hebzuchtige domme maatschappij? Tja. Als het kwaad er al sinds het jaar nul is, dan is het logisch dat het er nu nog is.
   Denk aan Sodom en Gomorra, of denk aan Socrates die toen, meer dan 2400 jaar geleden, al zei dat de jeugd een beetje slecht was en niet luisterde.
   Het kwaad is van alle tijden. Alleen nu, met al dat internet en andere media, zijn we er ons wat meer van bewust.
   Elke incident kan uitvergroot worden door de media. En als onze kennis van het kwaad groter was dan voorheen (door het internet), dan hoeven we niet meteen te verwachten dat onze geestelijke wapens even groot zijn. (Alhoewel…)
   Want zo zie ik het, en ben het met (de) Paulus eens: We hebben een geestelijke strijd te gaan. Het zijn geen wereldse lichamen, maar geesten (van mensen) die verleid zijn en waar we mee te doen hebben.

   Dus, en dat zegt die man in de film ook, we hebben een strijd om goed en kwaad.
   En dat kwaad verhult zich in meerdere gedaantes, maar het blijft het kwaad. En (maar) als de straf van God komt, dan hebben we die maar te ondergaan. God straft altijd rechtvaardig is er geschreven, dus misschien is er weinig te klagen, wat dat betreft.

   Neemt natuurlijk niet weg dat we er niets aan kunnen doen. En dat doen begint denk ik met onszelf. Eén geredde ziel is meer waard dan wat dan ook.

   Het is denk ik nodig dat de top tot inkeer komt.

   En, tenslotte. Ik klink wel als een gereformeerde of zo, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel, als je de Bijbel leest, dan (pas) gaan de geestelijke ogen open en ‘zie’ je het ook. Ik denk dat veel ‘slechte’ mensen eigenlijk een beetje verdrietig zijn.

  4. Raphael,

   kijk heb met ze geleeft en soms met ze onderhandelt, ken hun zieke sexuele waanzinnige
   denken, bezeten door een niet te stillen lust.
   Als je dat niet voortdurend indamt, krijg je wat er nu plaats vindt, het domineren, via het nephotisme worden hun tentakels verspreidt, net als alle andere minderheden, een mooie beschrijving, van T.S.Eliot, in order to posses what you do not posses, you must go by the way of dispossession, maar goed ik, wij mijn generatie hebben verzuimt ze in te binden,
   en wordt het steeds moeilijker.
   De nog aanwezige meerderheid, wordt steeds meer in stukjes gereten, geloof op mentaal sterkte kennen ze niet, ze zijn modern weet je wel dochter lesbisch zoon homo, ouders transgenders, rijp voor het gekkenhuis, hun psyches zijn ziek, klinkt zwart hé, maar het is de waarheid, en ik ben bang dat dit onontkeerbaar is, ik zit te waxchten op de aangekondigte gebeurtenissen die Cozmic heeft beschreven, groet Jenne
   ,

  5. Jenne,
   Maak je toch niet zo druk over de seksuele toestanden. Je begrijpt toch wel dat dat soort mensen gewoon gebruikt wordt om verwarring te zaaien?
   Je gelooft toch zelf niet dat alles vanzelf komt en dat er geen agenda achter zit?
   Nou dan. Als je dat beseft, dan weet je, of kun je begrijpen, dat het geen zin heeft om je druk over te maken, wat dat betreft.
   We kunnen enkel hopen dat onze kinderen niet door dat kwaad verleid worden. Maar ja. Men stopt de kinders niet in gouden kooitjes. Die moeten ook op eigen benen leren staan, hoe naar dat ook lijkt als je meer weet.

   Bovendien vind ik het zonde van jouw tijd als je je er te druk over maakt. Laat je vreugde niet bederven door de dwazen? Want, dat weet en denk ik ook, er zijn weinigen die hun eigen denken beheersen. Dat is hun zwakte (onwetendheid). Daarom zeg ik: Ontwikkel je hogere ik en ga de weg van Plato, Boeddha of andere richtinggevers, namelijk, ontwikkel je bewustzijn op zo een wijze, dat je wijs wordt.
   De Bhavagat Gita zegt:
   Een wijze herken je aan zijn zielerust. Hij laat zich niet ophitsen, niet door geluk en niet door ongeluk.

   Wanneer men zijn eigen hebzucht weerstaat en begrijpt (en dan heb ik het niet over eten, drinken of zo, maar over het willen ‘beheersen’ van het ego), dan kan men wijs zijn.

   En nog wijzer, zegt men, is men, als men zich in de armen werpt van de enig liefhebbende schepper. Dus niet in de armen van de kerk of moskee of synagoge, maar in de armen van de GOEDE.
   En wie de enige GOEDE is, dat mag elk mens zelf uitzoeken. Zoekt en gij zult vinden, klopt en er zal open gedaan worden.

   Want, het gaat om de goedheid, zoals ik bij jou proef. En daar ben ik het mee eens. Ik wil ook graag het goede. Maar de wereld is nu eenmaal bevolkt door vreemde kostgangers en die zien het allemaal op hun manier. Velen zijn gehersenspoeld en velen spelen een spel voor het geld.

   Men laat zich verleiden door het geld en de macht en de zelfzucht. En seks natuurlijk.

   Maar nogmaals, laat je humeur nooit verpesten door onwetenden, want dan kun je je wel blijven ergeren.

  6. Ja Ja Raphael, ik bedank je voor je mededogen, en dat je me wijsheid toewenst, ja dat is prachtig, goeie man, dank je, Jenne

  7. Jenne,

   Neem me niet kwalijk als ik je wijsheid toegewenst heb, dat klinkt, als ik het zo (terug-) lees, nogal aanmatigend en dom van mij. Bovendien wie zou ik zijn die zegt wat goed is voor een ander en wie weet hoe wijs iemand al is? Bovendien, wie zou ik zijn om te weten wat wijsheid is?

   Mijn doel was alleen maar een antwoord te proberen geven op je verzuchtingen en zorgen de laatste tijd over de ‘seksueel gemankeerden’.

   Met groet.

  8. Rapheal, wat is wijs, veel weten nee toch, maar goed, ik heb zorgen, liever gezegt ik maak me zorgen, niet om mij zelf, maar goed je begrijpt me wel zonder verder uit te hoeven wijden.
   En dan mijn twijfels, ook moeilijk te bespreken, ach we zijn mensen en o zo feilbaar, ik ben bezig met het organiseren van onze Kerst voor mijn familie, ’t is zo fijn als ze mooie herinneringen hebben zo als ik zelf, voor later, ik vind het fijn om met je te schrijven, om dat ik denk dat je een integre mens bent, groet Jenne

  1. Je hoeft geen studie kop te zijn waar dit heen gaat Voeren zij mijn moeder altijd, de volledige vernieteging van Isreal, hun valse vlag, van het Zionisme, wat overal op aarde zich goed ingegraven heeft en dus zal blijven bestaan, om zijn werk af te maken, tenminste als wij ze dat laten doen, Jenne

  2. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet, ik hoorde toevallig van iemand die ik opbelde om mijn wensen over te brengen in de mooie stad Gent, dat er parallèle loge’s aan het ontstaan zijn , waar een hele zware ballotage wordt toegepast, een goed verstaander heeft genoeg aan een half woord, Jenne

  3. Ja inderdaad Jenne, ik heb twee jaar die bijzondere stad Gent mogen onderzoeken en ervaren dat het een stad is die historisch bepaald is door de Vrijmetselaars. Ik heb vele schitterende historische gebouwen gezien waar hun merkteken op aanwezig was. Hieronder een link naar hun invloed:

   https://tinyurl.com/yckw84fc

   Ook heb ik in Gent historische monumenten gezien, waar de Mason-symboliek op de gevel te zien is. Zie: https://tinyurl.com/y9h25gpt

   Het is natuurlijk ook geen toeval dat de rechtszaken tegen Peter Vereecke inzake zijn anti-vaccinatiestrijd in Gent plaatsvonden.

  4. ja een hele interessante stad, met de beste patat friet met waterzooi van België, mijn contact, oud, het contact en ook de persoon, is een regulier, niet katholiek wel Christen qua geloof.
   Ik heb het al eerder gezegt geschreven, het gaat er om wat wij niet weten, of behoren te weten, er is een stille Cristalnacht aan de gang binnen de broederschappen, ze willen zich ontdoen van bezwaarlijke invloeden, die zijn als olie op het water, bedankt Arend mooie sites om weer eens te bekijken, en Gent is nog steeds een stad, met veel esprit hoe dan ook, Jenne

  5. Ik ben van die stad gaan houden Jenne, omdat het mij heel erg herinnerde aan mijn tijd in Amsterdam, ook zo’n revolutionaire stad. Ik heb vaak gezegd, dat ik mijn hart verloren heb in Gent en mijn geloof in Israël!

  6. Heb prachtige momenten met vrienden door gebracht, zij hadden een Klein hoevetje zo als ze dat noemen, bij de Lije een mooi Klein stroomtje door het land, de lekkernij was paling in het groen, een zacht zure saus met zuring van het land geplukt, ja tjeetje onvergetelijk, ja Gent is was voor mij de stad van de boekdrukkunst, me ooit in verdiept, ook het binden s’avonds met een oude boekbinder gewerkt, heel mooi vak, ook in laren steendruk beoefend, maar goed de mens wikt, en God beschikt, toen ben ik mode gaan maken, patronen tekenen, het snijden van de stoffen, en het laten naaien, in leuke kleine ateliers, mooi créatief, en ook veel geld verdiend en uitgegeven, daar is het uiteindelijk voor, ja Gent misschien heel misschien een bezoekje, afwachten, Jenne

  7. Ja de enorme kracht die gebundeld was in de Nederlanden, stond de andere mogendheden in Europa niet aan, zou goed zijn om opnieuw tot een goed vebond tussen Nederland en Belgie te komen, Nederland zou er zeker wel bij varen, ik bedeoel het intellect wat zich vooral in Vlaanderen heeft gevestigt, en dan de France koloniale politiek nog steeds aanwezig in Walonië te beeindigen, wie weet, soms komen wensen uit, Jenne

 9. De toekomst is een stuk rooskleuriger dan het er nu uit lijkt te zien. De cabal is voor 80% hun macht kwijt, de resterende 20% is hun gegund om hun spel uit te spelen en geen wereldwijde economische chaos te creëren voordat er een nieuw plan in totale overeenkomst met alle partijen is. Duizenden jaren dacht de cabal oppermachtig te zijn met vooral de in de laatste decennia gesloten verbonden, hun toekomst leek gegarandeerd. Verdeel en heers werkte, de mensheid werd als vee ingezet voor het vuile werk en gemolken tot ze broodmager waren. Neutrale en positieve factions konden amper verschil maken en voldoende weerstand bieden, vele facties maakten een compromis om hun eigen hachje te redden.
  Vele zielen uit hogere dimensies die zich vrijwillig op aarde incarneerden waren verbonden aan een plan dat op een bepaalde tijd tot uitvoer zou komen. Velen haalden de finishlijn niet, ze werden op astraal niveau aangevallen, misbruikt of pleegden zelfmoord op alle mogelijke wijzen. Zelfs hier was rekening mee gehouden, dat waarschijnlijk 10% het zou overleven. Ze gingen niet echt dood maar verlieten deze realiteit waarin ze zich afgesloten voelden van de realiteit waar ze gewend aan waren. Door interventie van duistere entiteiten die hier de regie voeren waren ze afgesloten van hun ware aard, velen werden afgevangen en in programma’s geduwd om hun kennis en kwaliteiten te misbruiken.
  Ik heb vroeger gesproken over “de ouden der aarde” Zij waren hier lang voordat er geschiedenis geschreven werd. Zij leven in een een veel hogere dimensie maar zijn nog steeds verbonden met ons, ook zijn de reptiliaanse rassen en anderen hun “nageslacht” Ook al is het niet hun gevecht, karmisch zijn ze verbonden aan de gang van zaken op aarde en zonnestelsel. Deze “ouden”zijn terug gekomen om de boel te coachen. Niet met wapens en een hoop poeha maar met een krachtveld waar de huidige partijen geen antwoord op hebben. Verwacht geen revolutie maar een evolutie, ons bewustzijn moet nog uit een megaprogrammering komen, dat gaat tijd kosten, een te snelle jump zou tot massahysterie en agressie leiden. De cabal zal als een doorgewinterde psychopaat nog wat noodsprongen maken maar hun macht is al beperkt.
  Het duister zal dus lijken te verdichten, maar wie het derde oog open heeft zal een ander licht zien verschijnen.
  Wij van de Illimitatie groeten U

  1. In de verblinde tijd zijn ook de zgn. zionisten verblind geraakt, Vanuit een hogere macht werd hun een toekomst voorgespiegeld door hun zgn. goden waarin zij de hoofdrol zouden spelen, de rest van de mensen waren slechts bruikbaar vee. Ook zij zullen hun acties moeten verantwoorden en dat zal geen prettig tafereel zijn, begrijp dus dat dit proces traag zal gaan om publieke lynches te voorkomen. Wees alert op partial disclosures, deze zullen slechts 1% van de waarheid bevatten, ze komen via tv, films en pers.

  1. Arend, wat weten we eigenlijk van deze Henry Maków, ik vind dat je wel moet weten waar berichten als deze vandaan komen, of het echt is en je op de waarheid hier van kunt verlaten, groet Jenne

  2. Jenne.

   Makow is volgens de Zionisten een zelf-hatende Jood, omdat hij kritiek durft te hebben op de duistere occulte achtergrond van het Zionisme. Een stukje biografie:

   Makow was born in Zürich, Switzerland and moved with his family to Canada as an infant, settling in Ottawa. At the age of 11, in 1960, he began to write the syndicated advice-to-parents column “Ask Henry”.[2]

   He received his Ph.D. in English Literature from the University of Toronto in 1982. In 1984, he invented Scruples, a game of moral dilemmas.[3]

   Henry Makow is the author of Cruel Hoax: Feminism and the New World Order and Illuminati: The Cult That Hijacked the World.

   Bron: http://en.metapedia.org/wiki/Henry_Makow

  3. Arend, dit is wat ze schrijven dan weer, wie is hij echt, wat is zijn agenda, denk er om het Joodse ras zit vol geestelijk invalide mensen, denk aan hij krijgt het Joodje, door hun enorme inteelt van wege hun geloof, de Duitsers hebben er heel lang over gedaan om alle Joodse idiote kinderen, dit vraagstuk dan op te lossen, door ze in personen bussen rond te rijden, met de uitlaat naar binnen te leiden, hoe kom je er op, het kwaad is ontzagelijk vindingrijk, om bang van te worden, jij weet ook dat psychologische onvolkomenheden niet altijd op het menselijke gelaat geschreven staat, groet Jenne

  4. Arend en Jenne ;
   Ik volg Henry Makow nu al 6 jaar. Heb hem veel te laat ontdekt. Zijn publicaties zijn m.i. goed onderbouwd. Hij verwijst naar tal van andere bronnen, dit geldt ook voor de derden die publiceren op zijn website. Deze andere bronnen zijn ook Joodse bronnen… van Joden, die loyaal zijn gebleven t.o.v. hun land, en het op één of andere manier hebben moeten bekopen. Zie o.a. :
   https://www.henrymakow.com/2017/04/political-zionism-curse.html
   https://www.henrymakow.com/henry_h_klein_jewish_martyr_fo.html
   Ik denk dat Henry Makow moet beschikken over een netwerk van “kenners”, afgezien dan nog van zijn eigen kennis als Jood. Ik kan ook afleiden uit zijn publicaties dat hij regelmatig tips krijgt. Hij dient m.i. dan ook meer te weten , dan datgene wat hij publiceert. Zijn teksten dienen dan ook als waarschuwingen naar de Joden en Niet Joden.(deze laatsten worden dan ook voor hun verantwoordelijkheid geplaatst.). Over deze toekomst, verwijs ik naar de recente publicatie in dit topic van Cozmic. Hij voelt m.i. dan ook de bui al hangen. Hij betwist in dit verband ook niet de authenticiteit van de protocollen, die hij regelmatig citeert. Men dient geen genie te zijn, om te zien dat een groot deel intussen al werd verwezenlijkt. Over tal van onderwerpen uit het heden en verleden, geeft hij een genuanceerd beeld…. dat ingaat tegen de officiële versies en de leugens van de MSM. Ik ben ook niet altijd met alles akkoord, maar dat hoeft niet. De reacties op zijn teksten zijn ook uiteenlopend, waaruit een tolerantie kan afgeleid worden, t.o.v. diegenen die niet (volledig) akkoord zijn met hem. Hij is trouwens niet de enige “controversiële” Joodse publicist, zie o.a. Gilad Atzmon, Brother Nathanaël Kapner, James Perloff … !!!! Het zou ook interessant zijn in NL een debat te organiseren tussen Henry Makow en Geert Wilders.

 10. http://www.bovendien.com/categorieen/actualiteit/saoedi-arabie-en-israei-two-of-a-kind-maidan-schutters-bekennen-op-italiaanse-tv Wanneer dit waarheid is zullen Van Baalen en zijn Belgische collega die daar het volk hebben toegesproken niet zo blij zijn denk ik.Het geeft natuurlijk ook aan dat de EU en de VS criminelen steunen die op onrechtmatige wijze in Oekraine macht hebben verkregen.
  Vandaag las ik ook op NOS teletekst dat de VS in Oekraine wapens gaan leveren zoals zijzelf beweren alleen ter verdediging.Het zou onder andere gaan om anti tank wapens.
  Ook zijn door de VN weer sancties tegen Noord Korea goed gekeurd.
  Zou dit alles echt tot een veiliger wereld moeten leiden of is het gewoon provoceren?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.