Advertentie

Wie beïnvloedt ons denken..?


x

x

Wie beïnvloedt ons denken?

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

X
In deze ogenschijnlijk intens grimmige tijd worden wij aan het begin van 2021 stevig op de proef gesteld. In dit artikel wil ik de historische achtergrond van bepaalde ontwikkelingen belichten. Er is zoveel dat verborgen wordt gehouden voor de goedgelovige en gezagsgetrouwe mensen, dat de door mij benoemde ontwikkelingen onbestaanbaar lijken te zijn. Vooral omdat het zover buiten de geïndoctrineerde denkkaders van velen ligt. Het toelaten van deze informatie vraagt een open onderzoekende geest, die bereidt is alle opgedane bevooroordeelde kennis los te laten.

Arend Zeevat

Wat ik aandraag zijn slechts de kruimels van het informatiebrood dat voorhanden is voor hen die er van willen eten. Daarom wil ik ieder dan ook oproepen zelf nog verder innerlijk onderzoek te doen en vooral niet te verdwalen in zowel de innerlijke als uiterlijke doolhof waar men in terecht kan komen. Het belangrijkste is, zoals altijd en met alles, om het hoofd koel te houden en het hart heel warm. En de hartenwarmte te laten stromen naar een ieder die deze warmte nodig heeft. Dat is de koers waarop we mijns inziens zeker de juiste weg zullen bewandelen.

Het mag misschien lijken alsof ik mij in dit artikel ook bezig houdt met het vinden van daders, die ik de ‘schuld’ in de schoenen wil schuiven van alle ellende die de mensheid is overkomen. Zodat het wegkruipen in de slachtofferrol, vanuit een positie van boosheid, innerlijke verlamming en machteloosheid, erg aanlokkelijk lijkt.

Dat is echter geenszins mijn intentie. Want ik weet uit verkregen levensinzicht dat dader en slachtoffer een onverbrekelijk deel uitmaken van dezelfde dynamiek. Zonder slachtoffer is er immers geen dader en zonder dader geen slachtoffer..! Waar het in mijn beleving dus om gaat is, dat die dynamiek in het individueel leven wordt herkend en getransformeerd in een meer opbouwend energetische dynamiek. Want de dynamiek tussen slachtoffers en daders is uiterst destructief.

Zeker waar het de verhouding betreft tussen de ogenschijnlijke heersers over deze planeet en de onderworpen mensheid. De verlossing uit deze dynamiek heeft alles te maken met het nemen van verantwoordelijkheid voor alles dat er in het individueel innerlijk gebeurt en aanwezig is. Het gaat daarom dus om een individueel helingsproces. Ik wil zich voordoende fenomenen benoemen en verhelderen, om duidelijk te maken waar de werkelijke macht ligt en wie die heeft. Dus bij ieder mens op individueel niveau!

Zodat er misschien op basis van bewustmakend inzicht een kracht kan worden toegelaten, die ons helpt om het leven en alles dat zich daarin voordoet moedig en met vol vertrouwen tegemoet te treden. Dan zal intuïtief ook het juiste gedaan kunnen worden door het juiste individu, op de juiste tijd en plaats, vanuit de juiste zuivere intentie. Dan zal het Goede zijn beloop hebben. Verderop in dit artikel ga ik dieper in op hoe dit gedaan kan worden.

Sociale beïnvloedingsprogramma’s
In meerdere vorige artikelen heb ik benoemd dat de menselijke geest in de loop der tijd onderhevig is geraakt aan vele sociale beïnvloedingsprogramma’s, die het innerlijk van de mens op een voornamelijk onbewust niveau hebben gekneed en gemanipuleerd. De voor velen inmiddels bekende term ‘social engineering’ is het Engelse equivalent voor hetzelfde fenomeen. In feite komt het neer op het misbruiken van een hogere geestelijke kennis en de daarmee samenhangende kennis van psychisch/emotionele fenomenen die er in het menselijk zielenleven spelen. Hoewel dit fenomeen al heel lang zichtbaar is, wordt het in onze onthullende tijd steeds duidelijker zichtbaar en herkenbaar. Hier op de site staan veel artikelen over de rol die de massamedia hierbij spelen (HIER en HIER).

Het hek is van de dam, sinds deze wettelijke regeling, bekrachtigd door president Ronald Reagan in 1986. Sinds die tijd, willen vaccinfabrikanten NIET meer AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN voor hun producten.

Historische parallellen
Sociale beïnvloedingsprogramma’s zijn gericht op het op massale schaal geestelijk manipuleren van grotere groepen mensen. Een eerste voorbeeld van dit fenomeen is voor mij in de Bijbel al gegeven. Op het moment dat Jezus Christus voor Pontius Pilatus moest verschijnen om door hem berecht te worden, stond er een grote menigte Joden op het plein voor zijn paleis. Pilatus wist niet goed wat te doen met Christus, omdat hij niet overtuigd was van enige schuld. Vandaar dat hij, alvorens een uitspraak te doen, zijn handen in onschuld waste.

Dit is vergelijkbaar met de huidig schandalige praktijk van de wettelijk vastgelegde niet-aansprakelijkheid van Big Pharma voor de vergiftigende werking van vaccins. Terwijl ze heel goed weten dat hun huidige vaccinatie-aanslag op de mensheid veel schadelijke (HIER) en zelfs dodelijke neveneffecten (HIER. HIER, HIER en HIER) teweeg kunnen brengen. Big Pharma wast haar handen dus in een wettelijk afgedwongen onschuld.

De symbolische handenwassing door Pontius Pilatus, de Roemeinse chef.

Pilatus koos er echter voor om gebruik te maken van zijn mogelijkheid om amnestie te verlenen. Hij besloot daarom om de verzamelde Joodse menigte de keus te bieden wie hij zou vrijlaten. De misdadiger Barabas of Jezus Christus; eigenlijk een nogal laffe daad. Waarmee hij de mogelijkheid bood aan infiltranten van de zich als superieure elite wanende Farizeeërs en Schriftgeleerden, die vergelijkbaar zijn met de huidig bestuurlijke technocraten, om zich in de menigte te mengen.

Zij fluisterden de menigte in dat ze voor Barabas moesten kiezen. Zo geschiedde het en werd Jezus Christus aan het kruis genageld. Waardoor het gehele Joodse volk de schuld op zich nam van de moord op Jezus Christus, nadat Judas als individuele vertegenwoordiger van dat volk zijn verraad al had gepleegd. Dat verraad maakte de uitlevering aan de Romeinse overheersers mogelijk.

Oorlog tegen het ware Christendom
Het was het begin van de dogmatisch Talmoedisch Joodse oorlog tegen het ware Christendom (HIER). Die momenteel, mede door de invloed en onder controle van de Khazaars/Tamoedisch Joodse elite, nu in zijn finale fase is geraakt. De manipulerende tegenstrevende krachten hebben sinds die tijd er alles aan gedaan om de hiervoor genoemde oorlog te intensiveren. Zij zijn de dragers van de antichristelijke impuls, die de mensheid wil vervreemden van haar oorsprong en haar  door de Schepper gegeven scheppingskracht.

Door bijvoorbeeld de mensen in het westen te indoctrineren met het concept van een Joods-Christelijke cultuur waar wij in zouden leven. Deze voorstelling van zaken is een flagrante leugen. Hoe kan een Joods-Christelijke cultuur bestaan als het Joodse volk de eerste zuivere belichaming van het Christendom heeft vermoord? Ik heb hier in een eerder artikel ook over geschreven (HIER). Het kunstmatig geschapen concept Joods-Christelijk schijnt vooral een politieke achtergrond te hebben in het zich afzetten tegen en buitensluiten van moslims en de Islam (HIER).

Het lijkt dus een kunstmatig conceptueel construct te zijn. Om vooral de naoorlogse sentimenten, betreffende de ‘enige echte’ door de Zionisten gepatenteerde holocaust, politiek winstgevend te kunnen gebruiken. Daarnaast is er een lange Europese geschiedenis van christelijke pogroms tegen de Joden. De eerste gewelddadigheid tegen het vernieuwing brengende (niet het kerkelijke) Christendom van Joodse zijde heb ik hierboven benoemd.

Tussentijdse disclaimer betreffende antisemitisme
Wanneer ik over Joden schrijf refereer ik alleen aan die Joden en hun vazallen, die zich op een verstarrende wijze met het dogmatisch Talmoedische en haar huidig Zionistische verlengstuk hebben geïdentificeerd. Zichzelf daarmee als behorend tot een superieur ‘ras’ beschouwen. Een superieur ‘ras’ dat van haar wraakzuchtige god Jahweh uit het Oude Testament de op een misleidende leugen gebaseerde toezegging heeft gekregen, dat zij de Aarde zouden beërven en zouden heersen over alle volkeren.

Deze leugen is binnen het Talmoedische Jodendom een eigen leven gaan leiden. Ook de Farizeeërs en Schriftgeleerden strooiden deze leugen rond onder het toenmalig Joodse volk, want zij ontleenden hun macht aan de Talmud. Citaat uit het hierna benoemde boek van Elizabeth Dilling:

“De ontbrekende schakel in de christelijke opvatting over het onderwerp “Farizeeën” wordt echter het best geleverd door de Universal Jewish Encyclopedia (1943):

The Jewish Religion – its influence today – Elizabeth Dilling:
De joodse religie zoals die nu is, vindt zijn oorsprong, zonder een onderbreking, door alle eeuwen heen, bij de Farizeeën. Hun leidende ideeën en methoden kwamen tot uitdrukking in een literatuur van enorme omvang, waarvan er nog steeds een groot deel bestaat. De Talmoed is het grootste en belangrijkste stuk van die literatuur… en de studie ervan is essentieel voor een werkelijk begrip van het farizeïsme.”

Joodse superioriteit?
De leugen van Joodse superioriteit is in de geschiedenis door verschillende Talmoedisch Joodse groepen opgepakt. Zoals de Chabad Lubavitch, waar zowel Trump als Putin lid van zijn (HIER).  Voor hen is het tot basis geworden van hun veroveringszucht en moordlust. De Khazaren hebben door de omarming van het Talmoedisch Joodse geloof de mogelijkheid gezien om de in hun volksziel aanwezige gewelddadigheid, met behulp van infiltratie in machtscentra, op de gehele mensheid los te laten. De daarmee verbonden wereldpolitieke tak van het Talmoedisch Jodendom, het Zionisme, is sinds de 19e eeuw medeverantwoordelijk voor vele genocidale massaslachtingen.

Hoe dit zo heeft kunnen ontstaan bespreekt Elizabeth Dilling in haar boeken. Waaronder het boek ‘The Jewish religion Its Influence Today; Formerly Titled: The plot against Christianity’ . In dit boek legt zij  op onthullende wijze uit hoe de Talmoedisch Joodse invloed zich door de geschiedenis heen heeft gemanifesteerd. Het boek is (HIER) in pdf-formaat te downloaden. Onlangs hoorde ik de volgende tekst, die als tegeltjeswijsheid in het huis van een Joods gezin hing:

“Stel niet uit tot morgen wat u heden door een ander kunt laten doen.”

 Geen Jodenhater
Met bovenstaande tussentijdse disclaimer hoop ik duidelijk te maken dat ik geen Jodenhater ben, dus geen antisemiet. Ik ben echter wel een oprecht en liefdevol onderzoeker, die vanuit vrijheid allerlei zaken in het juiste perspectief wil zien en in mijn artikelen in dat voor mij juiste perspectief wil weergeven. In meerdere vorige artikelen heb ik dit ook zo aangegeven (o.a. HIER en HIER). Citaat uit het tweede gelinkte artikel, getiteld ‘Wat is antisemitisme? ‘:

Keer op keer blijkt dat ‘Zionisten’ het alleenrecht op het bestaan van de staat Israël claimen. Ondanks wereldwijde protesten van Joden, zoals hier op de foto, die zich volledig afkeren van de Zionistische ideologie en vooral hun daden.. Zoals de uiterst huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu. Dat ‘zijn’ Zionisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij volledig buiten beschouwing..!

“Holocaust en antisemitisme, zijn twee begrippen, die sinds het einde van WOII onverbrekelijk met elkaar verenigd lijken te zijn. Het begrip holocaust is als het ware voor eeuwig verbonden met de tragedie van het Joodse lijden in die WOII. Het op de voorgrond plaatsen van dit Joodse lijden, boven al het ander menselijk lijden in die tijd en daarna, is natuurlijk al een bijzonder vragen-waardig historisch fenomeen. Zijn Joden dan wellicht meerderwaardig mens dan andere mensen?

In de Khazaars/Talmoedisch Joodse opvatting misschien wel! Want onder andere volkeren is er in die tijd en daarna een veelvoud aan slachtoffers gevallen in vergelijking met de Joden. Die aantallen, daar mag men eindeloos over discussiëren, zoals historici dat ook nog steeds volkomen gelegitimeerd doen over de aantallen slachtoffers van het Sovjet-Russische en Chinese communisme.

Het begrip antisemitisme wordt echter direct als een ongeleid emotioneel projectiel op mensen afgevuurd, die de door de machtsfanaten gedicteerde geschiedenisweergave betreffende WOII en haar gevolgen niet klakkeloos voor zoete koek willen slikken. Kritisch denken wordt met name ten aanzien van dit thema in onze wereld ten sterkste ontmoedigd, want men wil alleen maar volgzame slaven kweken en geen dienstbare meesters..”

Superieure citaten
Hier volledigheidshalve de beschrijving, die Wikipedia geeft betreffende de definitie van ‘superioriteit’:

“SUPREMACISM is een ideologie van overheersing en superioriteit. Het stelt dat een bepaalde klasse mensen superieur is aan anderen. Dat ze anderen moeten domineren, controleren en onderwerpen, of het recht hebben om het te doen.”

Om het hiervoor geschetste perspectief nog enigszins verder te verduidelijken, geef ik hieronder enkele nogal verontrustende uitspraken  weer van enkele Joden (bron) die er van overtuigd zijn dat de Joden superieur zijn aan alle andere mensen.

“Wij Joden, wij de vernietigers, zullen voor altijd de vernietigers blijven. Niets dat u (heidenen) zult doen, zal aan onze behoeften en eisen voldoen. We zullen voor altijd vernietigen omdat we een eigen wereld nodig hebben, een wereld van God, die niet in jullie natuur ligt om te bouwen. ”
– Maurice Samuel (Joodse auteur van “Jullie heidenen”)

“Wij Joden hebben het bloed van alle rassen van Europa bedorven. Alles bij elkaar genomen is alles Joods. Onze ideeën bezielen alles. Onze geest regeert over de wereld. Wij zijn de heren. ”
– Dr. Kurt Munzer (Joodse auteur van “De weg naar Zion”)

 “Aangezien de Joden de hoogste en meest beschaafde mensen op aarde zijn, hebben de Joden het recht om de rest van de mensheid ondergeschikt te maken aan zichzelf en de meesters te zijn over het geheel. Aarde.”
-Rabbi Harry Waton

 “Goyim (heidenen) werden alleen geboren om ons te dienen.”
Israëlische Sefardische leider Rabbi Ovadia Yosef “

Onze tijd
Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat de indoctrinerende rol van de toenmalige Farizeeërs en Schriftgeleerden, in onze tijd vervuld wordt door de verdeeldheid zaaiende massamedia. Deze zijn immers de spreekbuis van de (Khazaars Joodse) machtselite en fluisteren mensen in hoe ze moeten denken en doen. De bewustzijnskracht van Christus is een verenigende kracht, die gericht is op het geestelijk ervaren van de menselijke verbintenis met de rest van de Schepping.

Daarom is deze bewustzijnskracht juist op een moment in de menselijke evolutie aan de mensheid geschonken, dat er een tijdperk van toenemende verdeeldheid en afsplitsing zou gaan aanbreken. Opdat daarmee de mensen, die dat willen en kunnen, zich door hun geestelijke ontwikkeling kunnen openen voor de Christuskracht en het Christusbewustzijn.

We zien nu volop hoe de toenemende verdeeldheid en afsplitsing zich in de praktijk van het dagelijks leven uitpakt. We zien nu hoe in Nederland en elders, op basis van uitsluiting en met behulp van een digitaal Coronapaspoort (HIER), hele groepen mensen zullen worden gediscrimineerd. Nu in eerste instantie nog binnen het onderwijs, zorg en uitgaansleven. Dit zal zeker gaandeweg uitgebreid worden naar bijvoorbeeld openbaar vervoer, winkels en andere vitale sectoren. Er zijn meerdere vaccins in omloop, van verschillende farmaceuten.

Voor hen die wel de bereidheid hebben om zich te willen laten vaccineren, is de keuzevrijheid ten aanzien van welk van de verschillende vaccins zij zich willen laten toedienen, inmiddels door de Nederlandse Corona-psychopaat Hugo de Jonge ontnomen (HIER). De psychopathische waanzin stijgt nu naar een ongekende hoogte. Deze zal echter nog verder worden opgedreven, getuige de waanzin die Bill Gates verder wil implementeren.

De uitsluiting van individuen wil hij al zo vroeg mogelijk laten plaatsvinden (HIER). Uiteindelijk wil deze omhoog gevallen superpsychopaat de gehele mensheid buitensluiten door haar te ontkoppelen van de zonnekracht (HIER). En als bijna vanzelfsprekend zijn de rijken door de Corona-psychose, zoals bij iedere georkestreerde crisis, weer een stuk rijker geworden (HIER).

Christusimpuls
De Christusimpuls is overigens niet per se gebonden aan het Christendom en kan door ieder individu worden opgepakt en worden geleefd, ongeacht religieuze overtuiging. Het leeft als een potentie in de geestelijke ethersfeer rond de Aarde. De Farizeeërs en Schriftgeleerden waren de vertegenwoordigers van verdeeldheid zaaiend antichristelijke tegenkrachten, net zoals de massamedia dat in onze tijd zijn. Zij fluisteren op een manipulerende wijze datgene bij de mensheid in, dat voor de machthebbers welgevallig is. Waardoor zij misleidt wordt en gemakkelijker te beheersen is. De grootte van de huidige medialeugens wordt in een onthullend artikel op niburu.co duidelijk gemaakt (HIER).

De Christusimpuls daarentegen vertegenwoordigt een verenigende bewustzijnskracht. Zij is er op gericht om vanuit een onvoorwaardelijk liefdevol Bewust ZIJN te helen wat door de tegenstrevende krachten verscheurd is geraakt. Zoals Einstein al zei; problemen kunnen nooit opgelost worden op het (zijns)niveau waarop ze ontstaan zijn. Vertaald naar de huidige situatie betekent dit in mijn beleving het volgende. De crisis waarin de mensheid nu door het gepolariseerd dualistisch denkkader verkeert, als basis van de tegenwoordige belevingssfeer van mensen, kan alleen overstegen worden door de universele Liefdeskracht die door de Christusimpuls aan de mensheid is geschonken.

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan. Het maakt niet uit welke naam je gebruikt. Dezelfde kwaadaardige entiteit die alle mensen wil ombrengen. In ruil voor het verrichten van zijn ‘vuile werk’, beloont hij degenen die hun Ziel aan hem versjacheren,  dat zij een enorme rijkdom zullen krijgen, evenals faam en macht. Dit kennen we als het  ‘je ziel aan de duivel verkopen’-fenomeen.

Het stelen van macht
De occult geestelijke kennis van elitaire machthebbers is niet verkregen uit een doorleefde innerlijk geestelijke ontwikkeling. Maar is ontstolen aan de geestelijke dimensies door een op bloedoffers en seksuele perversies gebaseerde rituele aanbidding van duister geestelijke wezens. De geritualiseerde offers worden beloond met oneigenlijk verkregen inzichten in het wezen van de mens. Het schenkt de met occulte technieken vormgegeven macht aan de deelnemers van de rituelen.

Daar deze macht verkregen is uit een slaafse onderwerping aan duistere krachten, kan deze ook niet anders vormgegeven worden dan door de onderworpenen aan die macht ook tot slaaf te willen maken. Het is een weerspiegeling van het eigen innerlijk dat men in een uiterlijk evenbeeld bevestigd wil zien. In mijn beleving kan een mens alleen dat in de buitenwereld scheppend neerzetten, wat er in het individueel innerlijk aan scheppende mogelijkheden aanwezig is.

Dit is de scheppende gave die de mens bij zijn creatie heeft ontvangen. Wanneer deze gave inhoudt dat het Licht vanuit de scheppende Bron wordt vormgegeven, dan zal het geschapene ook van Licht doordrongen zijn. Hanteert men echter het destructie brengende duister als blauwdruk, omdat men niets anders kent, dan is het resultaat een weerspiegeling daarvan en gericht op machtsvergroting.

Harmoniserende verbinding
De zo verkregen macht houdt in, dat men meent mensen te kunnen beheersen en controleren door ze op een onbewust niveau te manipuleren. Seksualiteit is in diepste wezen een uiting van de ingeboren wens om de oerpolariteit van het aanvullend mannelijke en vrouwelijke bewust in zichzelf te harmoniseren. Dit kan ervaren worden door een geestelijk/zielmatige eenwording met een mens van het andere geslacht, wat mede op een lichamelijk niveau liefdevol tot uitdrukking kan worden gebracht.

Dus daarmee de oerpolariteit van het mannelijke en vrouwelijke verbindend te harmoniseren. Maar in feite is de wens om een uiterlijk seksueel verbindende relatie aan te gaan met het andere geslacht, dus een veruiterlijkte weergave van de wens om dit op een innerlijk niveau te willen beleven. Wat ook wel het Alchemistische Huwelijk wordt genoemd (HIER), dat in feite het huwelijk tussen het denken en het voelen is.

Degenen op machtsposities, die hun ziel in het kader van de Trias Satanica (seks, geld en macht) aan de tegenkrachten hebben verkocht, hebben een energetische werkzaamheid in werking gesteld die destructief is voor het sociaal menselijke. Dit vooral door het blijvend misbruik van de kwetsbaarheid van al eerder getraumatiseerde weerloze slachtoffers. Hetzelfde sociaal destructieve gedrag komt in vele menselijke relatievormen voor en dan niet alleen op seksueel gebied, maar vooral ook op psychisch-emotioneel gebied. Het is de doorwerking van het geïnfecteerd zijn met traumatiserende sociale beïnvloedingsprogramma’s.

Seksualiteit als splijtzwam tussen de geslachten
In het artikel ‘De seksuele gevangenis, geperverteerde wereld’ (HIER) uit 2016 ben ik ingegaan op een diep in de menselijke ziel ingrijpend sociaal beïnvloedingsprogramma met betrekking tot de menselijke seksualiteit. Citaat uit dit artikel:

“In onze overmatig geseksualiseerde en vooral geperverteerde wereld is het maar al te gemakkelijk om opgesloten te raken in een onbewuste gevangenis van primair dierlijke instincten en drijfveren. Aan alle kanten worden we (mannen) voortdurend geprikkeld door verleidelijke reclamebeelden van vrouwelijk schoon, die een ogenschijnlijke belofte inhouden van een ultiem te bereiken geluk. Een soort van zevende hemel, die echter ver van de dagelijkse realiteit van de intieme relatiebeleving van een meerderheid der mannelijke wereldbevolking afstaat en die zij nooit zullen bereiken. Vooral omdat het een illusie is.”

De basis van iedere polarisering van tegendelen is in mijn beleving dus de seksualiteit. De meeste sociale beïnvloedingsprogramma’s zijn, zoals we dat in de totaal uit de hand gelopen reclame-industrie kunnen waarnemen, aangepast aan de ontvankelijkheid ervoor van de twee geslachten. Mannen en vrouwen kunnen nu eenmaal verschillende soorten verlangens hebben, die binnen het consumentisme om verschillende soorten producten vragen.

De twee kanten van seksualiteit
Wanneer  twee mensen vanuit een ware Liefde seks hebben, dan kan dat een zeer verheffende ervaring zijn. Wanneer seksualiteit echter deel uit gaat maken van een machtsspel in menselijke relaties, heeft het op den duur een zeer destructieve werking. De elitaire machthebbers hebben de oorspronkelijk zuivere scheppingsdaad, het scheppen van nieuw leven, tot haar tegendeel gedegradeerd. Zoals de tegenstrevende krachten alle zuivere scheppingsimpulsen 180 graden omdraaien in hun tegendelen.

Uit een boeiend en onthullend artikel op niburu.co (HIER) moge blijken dat de volgende aanval op de menselijke seksualiteitsbeleving aanstaande is. Deze aanval zal plaatsvinden via de mrna-vaccins. Volgens het artikel zouden deze een misvormende invloed hebben op de seksualiteitsbeleving van hen die zich daarmee laten inspuiten. Citaat uit dit artikel:

“The rna-people worden seksverslaafden die heel de dag aan seks denken en zo vaak mogelijk seks willen hebben per dag. De wereld wordt een groot open bordeel. Zo worden ze afgeleid en leven ze in een kunstmatige wereld en stellen ze zich geen vragen meer over alle gevolgen van vaccins en nieuwe maatschappij.

Als er meer vrouwen onvruchtbaar worden, gaan die vrouwen seks willen hebben met steeds andere mannen tot ze zwanger worden. Mannen in een huwelijk worden gedumpt als die geen kinderen kan verwekken. Als de vrouw getrouwd is voor het geld, zal ze kiezen voor overspel.  The rna-people verdwijnen ook langzaam uit de wereld door geen zelfremmingen meer om zelfmoord uit te voeren. Ze zullen meer zelfmoordgedachten hebben.”

Veranderende beïnvloedingsprogramma’s
De machtselite is heel erg bang voor de zich snel verspreidende wakkerheid onder de mensheid. Ze zal daarom voor iedere zich voordoende situatie nieuwe sociale beïnvloedingsprogramma’s achter de hand hebben, om de mensheid mee te overtroeven. Werkt het ene programma niet voldoende, dan kan men een nog zwaarder en nog meer beangstigend programma uit de kast trekken. Deze programma’s zijn er allemaal op gericht om een kunstmatig fascistisch/communistische eenheid binnen de mensheid te scheppen. Of eigenlijk dwingend op te leggen.

Wat we nu zien is dat de pr-campagne voor het slijten van vaccins tegen Covid-19 niet voldoende werkzaam is, omdat steeds meer mensen zullen weigeren zich te laten inspuiten. Men zal het echter blijven proberen en de viruswaanzin blijven verkopen. Maar als dit echt niet blijkt te werken, zal men andere scenario’s in beweging brengen. Waarvan ik natuurlijk niet weet hoe die zullen uitpakken, want dat is afhankelijk van hoe de bewustzijnsverruiming van de mensheid zich verder ontwikkelt. Naast een volledige economische ineenstorting zou een ander programma kunnen zijn, het scheppen van een kunstmatig opgewekte natuurramp à la Fukushima. Mocht dat nog niet genoeg zijn dan zou er een derde wereldoorlog kunnen worden geschapen.

Verschillende scenario’s kunnen ook gecombineerd worden. Verder kan er nog van alles gebeuren dat niet voorzien is. Als laatste kunstmatig verenigende troefkaart zou men een dreiging van een oorlog met buitenaardse wezens uit de hoed kunnen toveren, gepaard gaand met een show van voor velen nog onbekende technologieën (Project Blue Beam) (HIER). Deze zouden dan toegeschreven worden aan buitenaardsen. Maar zij zijn in dit scenario echter de geprojecteerde zondebokken voor een valse vlagoperatie van de elite, zoals er al zovele zijn geweest. Dit scenario is door de voormalige medewerkster van Wernher von Braun, Caroll Rosin, duidelijk benoemd tijdens haar presentatie voor het Disclosure Project.

– Dr. Carol Rosin in the Disclosure Project –

Geheime ruimteprogramma´s
Tijdens mijn reizen door India, begin jaren tachtig, vernam ik van een medereiziger dat de Amerikanen en Russen al langere tijd geheime ondergrondse bases op de Maan en Mars hadden. Na terugkeer in Nederland ben ik dat verder gaan onderzoeken en kwam toen veel informatie daarover tegen. Onder andere het boek ´Casebook on Alternative 3´ van Jim Keith (HIER) en de video daarover (HIER).

In de jaren daarna kwam ik bij tijden nog meer informatie erover tegen. Met als hoogtepunt tijdens mijn periode bij Argusoog. In 2011 werd ik benaderd door iemand die een symposium organiseerde over het geheime ruimteprogramma van de VS, met een aantal zeer gerenommeerde sprekers (HIER). Ik werd door hem uitgenodigd om samen met Désirée Röver dat symposium te presenteren. De sprekers hadden we daarvoor individueel al voor Argusoog Radio geïnterviewd. Het was een onthullende bijeenkomst.

Kort geleden benoemde een voormalig hoofd van het Israëlisch defensie ruimteprogramma een opmerkelijk iets, namelijk dat zowel Israël als de VS al langere tijd contact hebben met afgevaardigden van buitenaardsen. Tevens benoemt hij een Amerikaans militaire basis op Mars (HIER). Het lijkt er dus op dat wat ik bijna 40 jaar geleden van een medereiziger in India hoorde waar is. Robert Sepehr gaat in de volgende video onder andere daar  op in. Hij belicht in die video eveneens een stuk geschiedenis van de geheime ruimteprogramma’s, vanaf Nazi-Duitsland. De onthullingen in het in deze video opgenomen interview met Vladimir Terziski zijn werkelijk mind blowing. Een aanrader dus om eens op je gemak te bekijken.

Is there a Galactic Federation? – ROBERT SEPEHR

Daarnaast wil ik nog maar weer eens het bijzondere Vrijmetselaarsmonument op een rotonde buiten het Israëlische Eilat weergeven. Het zou de veroveringszucht en beheersdrang van de door tegenstrevende krachten geïnspireerde elite weer kunnen geven, die niet alleen op de aardse sfeer is gericht maar het gehele Universum, dus de gehele Schepping.

Zuiver verenigende impuls
Alleen in zichzelf geheelde mensen kunnen, vanuit de in hun hart aanwezige Bron, een verenigde samenleving tot stand brengen. Zoals ik hiervoor al schreef, kunnen mensen alleen datgene buiten zichzelf bewust scheppend manifesteren wat in hun eigen innerlijk als scheppende potentie aanwezig is.

Dus alleen mensen die in hun hart de onvoorwaardelijke Liefdeskracht hebben toegelaten, kunnen een samenleving vormen waarin die onvoorwaardelijke Liefde de basis van alles is. De hiervoor genoemde Christusimpuls geeft ons de mogelijkheid om dit te doen. Wanneer deze impuls op het diepste niveau in het van egosmetten gezuiverde hart wordt toegelaten, weet men wat het is om een waar en waarachtig mens te zijn.

We leven nu in de overgang van het collectivistische Vissentijdperk naar dat van de geïndividualiseerde gemeenschapsmens, het Watermantijdperk. Met de samenstand van de planeten Jupiter en Saturnus op 21 december 2020 aan het begin van het sterrenbeeld Waterman, lijkt ons nu de verbindende en verhelderende energetische werkzaamheid van het teken Waterman in grotere mate toe te gaan vloeien. Ik hoop van ganser harte dat steeds meer mensen zich hier in de komende tijd in toenemende mate bewust van zullen worden. En vanuit een volledig Bewust ZIJN dit mee zullen gaan vormgeven.

Er is geen weg naar Liefde. Liefde is de weg.

Liefde is alles dat er is!

Arend Zeevat

2 januari 2021

Advertentie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.