Advertentie

‘IK ben die IK wil zijn’..


x

x

‘IK ben die IK wil zijn’

x
2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Vergetelheid..

Arend Zeevat

Welk beeld van jezelf droeg je in je, op het moment dat de vliezen van de vruchtzak tijdens je geboorteproces braken? Met het wegvloeien van het vruchtwater gedurende dat geboorteproces, waarin je gemiddeld negen maanden ‘onbewust’ hebt mogen zwemmen, stroomde ook alles dat je aan zelfbeleving innerlijk bij je droeg weg. Tijdens het verblijf in de baarmoeder was je geestelijk gezien nog voor een belangrijk deel verbonden met een andere wereld, waar je voor je indaling naar de aarde verbleef. Maar met het breken van die vliezen en het wegstromen van het vruchtwater en je gang door het geboortekanaal, verdween dit alles in de mist van de verleden tijd.

Je kwam terecht in een wereld die al een volledig materialistisch gespreid bedje voor je had klaargezet in de vorm van een bijzonder aards uniformerend energetisch pakketje. Dit pakketje omvatte ook beelden betreffende wie je in de ogen van die wereld bent, je dienovereenkomstig toegewezen plaats binnen de maatschappelijke pikorde was daar ook in opgenomen, evenals alle gevoelsmatige belevingen betreffende je frustraties daarover en zo meer.

De wereld waarin je bent geland heeft dus al een compleet pakket voor jou in de aanbieding van wie je bent en wat je hier te doen hebt. Dat pakket is voornamelijk gericht op het jou africhten tot een slaaf van het systeem. Die wereld is helaas niet eens bereid te kijken naar wat jij als nieuwgeboren mens aan vernieuwende mogelijkheden bij je draagt, maar gaat er vanuit dat je een onbeschreven blad bent.

Een leeg blad dat door de ‘kennisdragers’ dezer wereld beschreven moet worden met programma’s, die de mensvervreemdende maatschappij waarin je geland bent dienen. Omdat we tijdens het geboorteproces veelal de verbinding verliezen met de enorm krachtige bron van geestelijke Liefde die we in ons dragen, begint daar al de zoektocht naar die verloren verbinding (HIER en HIER) in het latere leven.

Door de invloed van die opdringerige buitenwereld menen we buiten onszelf een reflectie van die hemelse liefde te kunnen ervaren. Daaruit volgt een lange weg van pijn, teleurstelling en verdriet, die ons duidelijk tracht te maken dat het in die buitenwereld niet te vinden is!

Weerloos ondergaan
Je hebt als weerloos nieuwgeboren en later opgroeiend kind het allemaal maar over je heen te laten storten. Meer dan 99,99% van de omgevingsinvloeden tijdens de zwangerschap, geboorte en de eerste levensjaren wordt onbewust opgeslagen in de mist van vergetelheid, in onderdrukte lagen van een verloren verleden. De programma’s die deel uitmaken van de energetische stortdouche, die er na je geboorte en dus zelfs al daarvoor tijdens de zwangerschap over jouw ziel wordt uitgestort, overschrijft voor al dan niet langere tijd je meest essentiële zelfbeleving. Dit is in essentie de werking van de matrix!

Die essentie houdt in feite in, dat een nieuwgeboren ziel geen enkele gelegenheid krijgt om op een eigen authentieke manier zichzelf en de omringende wereld te beleven. Vanaf de geboorte en dus vaak ook al tijdens de zwangerschap dringt een dictatoriale door eenzijdige intellectualiteit misvormde buitenwereld zich aan je op.

Gevangenis
In de daarna over je heen uitgestorte misvormende invloed van je goedbedoelende opvoeders, zijn al de frustraties, teleurstellingen, pijn en verdriet verborgen van hun eigen geboorteproces en de energetische stortdouche die zij van anderen over zich heen hebben gekregen. De energetische vloed die anderen in je jeugd over je heen storten zegt alles over hun gemis, frustraties en de rest.

Bovenal zegt het alles over het misvormende maatschappelijk systeem waarin zij, net als jij en ik, zijn opgevoed. Zij zijn geprogrammeerd om hun ellende, trauma’s en psychisch-emotionele ontwikkelingsthema’s aan jouw ziel door te geven. Zij zijn er op hun manier mee omgegaan.

Het zegt dus helemaal niets over jou. Het is allemaal deel van het evolutionaire filmscript waar jij en ik ook deel vanuit maken. We spelen alleen maar een rol in dat script, maar kunnen met de toenemende bewustwording in onze tijd wel zelf bepalen hoe we die rol invullen. Jij kunt uiteindelijk voor jezelf bepalen hoe jij met de over jouw ziel uitgestorte energetische stortdouche van anderen om wil gaan! Het is jouw geboorterecht als mensenziel om op basis van een vrije wil/keuze in je eigen tempo en op je eigen manier vorm te geven aan die keuze.

Ziggy Marley- True to Myself

De vrije wil/keuze is in onze aardse realiteit een niet te omzeilen kosmische wetmatigheid. Full stop! Het maakt niet uit hoezeer machthebbers met hun manipulatieve mindcontrol programma’s hun best doen om jouw vrije wil/keuze te beïnvloeden. Zodra jij je bewust wordt van die in jouw geïmplanteerde programma’s, heb je de vrije wil/keuze om ze al dan niet uit te voeren. Dit is de essentie van onze vrijheid. We mogen ons daar echter wel eerst bewust van worden.

Werkelijk script
Bovenstaande doet wel een vraag oproepen. Namelijk welke eerlijke kans een nieuwgeboren kind in deze wereld van machtsbelangen, economisch/militaire dictatuur en alle andere shit nog heeft om vrijelijk mens te kunnen worden en zijn. Een kind wordt geboren in een gevangenis van toenemende ontmenselijking, dictatuur en onderwerping. En de gehele gevangenis is er op gericht om je vanaf je geboorte onbewust die tralies te laten voelen.

Een andere vraag is hoe zielen met een bepaalde voorkennis van wat hen te wachten staat, na hun aankomst op planeet aarde daarmee om willen gaan. Velen zullen later in hun leven vastlopen bij het verspreiden van hun voorkennis, daar de aardse sfeer nogal stroperig is en dus erg moeilijk om vrij in te bewegen.

Die stroperigheid heeft alles te maken met het verlies van de vrije beweeglijkheid die nog aanwezig was tijdens het zwemmen in het vruchtwater. We zijn dus allen een soort van vissen, die uit het water zijn gehaald en naar lucht happend liggen te spartelen op het droge land. Maar we dragen allen een zielsmuseum (HIER) met ons mee, waarin alle ervaringen en diepere zielsintenties zijn weergegeven.

Freedom – Django Unchained

Rechtvaardigheid
Het al dan niet met voorkennis geboren worden in die verstikkend stroperige aardse sfeer, doet vragen oproepen met betrekking tot de rechtvaardigheid van dit alles. Wat is dus de rechtvaardigheid van het gegeven geboren te worden in een wereld, waarin je gedoemd bent om kansloos te zijn tegenover het enorm machtige complex van economisch verslavende belangenverstrengelingen. Een belangencomplex dat op satanische en gemonopoliseerde wijze bezit heeft genomen van alle fundamentele levensvoorwaarden. Welke kans heeft het leven nog tegenover zo’n overmacht aan doodskrachten?

Hide in Your Shell, Roger Hodgson of Supertramp

Je zou vanuit een meer ‘rechtvaardig’ spiritueel standpunt toch moeten kunnen zeggen, dat we allemaal gelijke kansen zouden moeten hebben. Of verwar ik nu spirituele correctheid met politieke correctheid? Soms weet ik het gewoon ook even niet meer. We leven in zo een wonderlijk waanzinnige wereld (HIER). Het is daarom zo begrijpelijk om je als mens een vreemdeling in een vreemde wereld te voelen (HIER).

In mijn beleving is dat de enig gezonde beleving die er in onze tijd te ervaren valt. Het gezonde van die beleving heeft alles te maken met het jezelf niet herkennen in de mensvervreemdende ontwikkelingen in deze vreemde wereld. Het biedt hoop voor het onderzoeken, ervaren en tot uitdrukking brengen van je eigen menselijkheid. Verlies dat dus vooral niet. Want als jij verloren bent (en ook ik), dan is de hele wereld verloren.

Onbeschreven blad?
Het beeld van dat onbeschreven blad dat de maatschappelijke indoctrinatie op ons wil plakken, is natuurlijk de natte droom van iedere dictator. Want daarmee kunnen zij met alle mogelijke middelen hun op een oneigenlijke manier verkregen duister occulte kennis op onwetende zielen loslaten. Ze kunnen er naar duivelslust hun geopolitieke machtsspel mee bedrijven. Zij menen met het door hun egowerking gecorrumpeerde weten, de kwetsbaarheid van de mensheid ter eigen voordeel te kunnen misbruiken.

Hun occulte kennis is echter gebaseerd op een zeer verslavende illusie. Namelijk de illusie van macht. Deze illusie van macht houdt alleen stand zolang er voldoende machtelozen zijn om hun illusie te kunnen blijven voeden en bekrachtigen. Macht is de mogelijkheid tot het beïnvloeden van anderen. Het kan zowel ten positieve als ten negatieve worden benut. De negatieve uitwerking van macht is onverbrekelijk verbonden met de werking van het ego, dat immers alleen maar controle wil hebben. De positieve werking van macht is gebaseerd op een overgave aan een geestelijk evolutionaire inspiratie en anderen daar op een vrijlatende manier in mee te nemen, zodat zij datzelfde kunnen doen.

Charlie Chaplin’s 1940 Speech From “The Great Dictator”

Op deze wijze kunnen we elkaar helpen onszelf te bevrijden. Dat kunnen we vooral doen door bij onszelf te leren zien hoe we onze eigen innerlijke onvrijheid op anderen projecteren. Door te leren zien hoe we onze eigen beperkingen tot maatstaf maken in het beoordelen van anderen en hen daarmee in hetzelfde gevangenishokje plaatsen waar we onszelf in vast houden.  Om zo toch maar het ego de heerser van ons leven te laten blijven.

SUPERTRAMP – Live in Paris – Bloody Well Right

Beïnvloeding, zowel ten positieve als ten negatieve, werkt dus ook alleen maar als anderen ontvankelijk zijn voor die invloed. Dit geldt evenwel niet alleen ten aanzien van politiek en alles dat daarmee samenhangt, maar ook met betrekking tot onze persoonlijke relaties. Gedurende de laatste decennia hebben we al kunnen waarnemen, wat het effect is van de toenemende bewustwording ten aanzien van hoe het geopolitieke machtsspel gespeeld wordt.

Velen die zich vanuit hun eigen als minderwaardig gevoelde slavendom menen te moeten overgeven aan externe autoriteiten, dragen bij aan het in stand houden van het machtsspel. Alleen het bewust worden van het eigen slaaf zijn, kan leiden tot het hervinden van de kracht die de slavenketenen doet verbreken.

Pink Floyd – Learning To Fly

Geen onbeschreven blad
Daarom ben je ook geen onbeschreven blad, dat doelloos en zonder inhoud naar de aarde is komen dwarrelen. Je bent hier niet om als onbeschreven blad je willoos te laten beschrijven door de programma’s van anderen, die geen rekening houden met jouw behoeften om je ziel te ontwikkelen. Jouw zielsblad is al beschreven door al hetgeen je in voorbije levens hebt ervaren, geleerd en getransformeerd. Jouw zielsblad is onverbrekelijk verbonden met de Boom des Levens. Deze boom draagt al het leven hier op aarde en in de rest van het universum.

Audioslave – Be Yourself

Graag willen opvoeders in welke vorm dan ook je doen geloven dat je wel dat onbeschreven blad bent. Ze hopen dan dat blad te kunnen beschrijven met de projectie van hun eigen aan hen opgedrongen valse zelfbeleving, die gebaseerd is op de in hen geprogrammeerde projecties van hun opvoeders. De met het vruchtwater wegvloeiende zelfbeleving, maakte het mogelijk om je eigen authentieke zielsprogramma te laten overschrijven. Het is aan jou om dat overschrijfprogramma in jezelf te herkennen, je er vragen bij te stellen en je eigen authentieke zelfbeleving te gaan her-inneren.

Programmafouten
Je mag dus hopen dat het schrijfwerk van de opvoeders hier en daar wat fouten bevat, waardoor je later in je leven kunt gaan twijfelen en jezelf vragen kunt stellen. Vragen zijn de weg naar waarheid! Opvoeders zijn ook maar opvoeders en zijn gekneed door weer andere opvoeders, enzovoort tot in de mist van het grijze verleden. Met de verfrissende tranen van pijn en verdriet door het verlies van je eigen oorspronkelijke zelfbeleving, die je ziel laat vloeien, zul je uiteindelijk jezelf weer kunnen omarmen en welkom kunnen heten in je eigen ziel.

Als je volledig in je eigen ziel gaat wonen, zal het leven alleen nog datgene op je pad brengen dat echt bij je hoort. De in de buitenwereld afwezige rechtvaardigheid woont echter als een onontgonnen gebied in je ziel. Van daaruit mag je het zelf in de buitenwereld gaan vormgeven, door geestelijk geïnspireerde moreel/ethische principes in je eigen leven in de praktijk te brengen.

De mistig opvoedende boodschap is dan weggewassen en jij kunt je eigen boodschap op een zelfverkozen manier naar buiten brengen. Het leven vanuit je ziel laat je het eigen leven op een veel intensere manier ervaren. Alles dat je waarneemt heeft een zeer intense belevingswaarde, waardoor je als het ware in iedere ervaring de essentie ervan ziet en wat die jou voor je verdere ontwikkeling te vertellen heeft.

Grote kinderschare
Stel jezelf eens voor dat het gegeven dat in de volgende speelfilm wordt verbeeld, een beeld zou zijn van hoe wij als mensenzielen ons tot elkaar en tot onze Schepper zouden verhouden.

Delivery man

Kijk HIER de volledige film in HD.

Velen willen weten wie hun echte vader is. De biologische vader is echter alleen een aardse vader, die het mede mogelijk heeft gemaakt dat je hier in een aards lichaam kunt zijn. Hij heeft slechts zijn menselijke mogelijkheden en beperkingen onbewust met je gedeeld. Maar maakt dit hem ook tot de Schepper van jouw wezen, je ziel, je geest? Geeft hem dat het recht om jouw authentieke zielsuitingen te willen beheersen en sturen? Nee, natuurlijk niet! De biologische vader en moeder hebben door een intiem gedeeld moment, enkel de voorwaarde geschapen voor je fysieke komst.

Het kind leert met ouderlijke hulp, emoties te begrijpen als een soort ‘explosies van onbegrip’ en juist door dit begrip kan hij voorkomen dat hij ‘ verdrinkt’ in zijn emoties en chaotisch gaat handelen.

Door de toenemende gevoelsmatige afwezigheid van vaders (en ook moeders) heeft het mensonterend maatschappelijk systeem, waar wij allen in geboren zijn, voor zichzelf de realiteit geschapen om door alle indoctrinerende overschrijfprogramma’s zichzelf als een opvoedende ouder te presenteren. Het beheren en beheersen van de door bankiers uit het niets geschapen geldstromen is daarbij een belangrijk machtsmiddel gebleken.

Je moet immers wel je rekeningen kunnen blijven betalen en een opgedrongen bijdrage leveren aan het in stand houden van de schuldeneconomie. De grote vraag hierbij is dus wat de wezenlijke rol en functie is van een biologische, maatschappelijke en uiteindelijk geestelijk opvoeder.

Ik kan mij nog heel goed herinneren wat de astroloog zei bij wie ik mijn eerste geboortehoroscoop liet maken. Bij het duiden van de positie van mijn vader in die horoscoop zei hij, dat de door mij gevoelde afwezigheid van die vader voor mij de drijfveer zou zijn om op zoek te gaan naar mijn geestelijke vader. Deze uitspraak van hem heb ik de rest van mijn leven intensief met me meegedragen. Het klopte gewoon wat hij zei. Ik ga er nu even heel arrogant vanuit, dat wat dit betreft voor mij geldt, voor iedereen geldt. We zijn onbewust allemaal op zoek naar de verwekker van onze ziel, dus onze geestelijke vader!

Ontdekking van de ziel
Tot besluit van dit artikel wil ik een boek benoemen, dat voor mij vanwege de herkenbaarheid heel inspirerend is geweest. Daarom wil ik het schrijfwerk van Lars Faber getiteld ‘De gewijde reis’ hier even heel prominent benoemen. Op zijn website is zijn e-book gratis te downloaden (HIER). Hieronder een prikkelend citaat uit het eerste deel van het boek, dat hopelijk als cliffhanger zal dienen voor het willen lezen van de rest van het boek.

DEEL 1  DE PELGRIMSTOCHT NAAR DE ZIEL

 1  De Gewijde Tempel
Hoe veel je ook gedwaald hebt, hoe ver je ook verdwaald bent, weet dat de weg naar huis nooit meer dan een uur van je verwijderd is. Hoe ver je ook bent afgedwaald of in je eigen beleving hebt gefaald, de Gewijde Tempel is altijd open, voor wie haar met liefde in haar hart wil betreden. Om haar te vinden hoef je niets anders te doen dan de teugels te laten vieren, als een ruiter die de weg naar huis niet meer kan vinden en zijn paard de vrije hand geeft om terug te keren naar de stal. Zo zetten wij de weg in naar de tempel waar onze ziel huist, de Gewijde Tempel.

De tempel is afgeschermd voor een ieder met kwade bedoelingen of profane gedachten; voor hen bestaat zij simpelweg niet en wordt de weg verduisterd. Alleen zij met het Kind in hun hart kunnen Licht dragen en de Tempel vinden. Voor hen zal de Poort zich openen. Dat is de magische betovering die de Tempel zuiver houdt voor de pelgrim op zoek naar genade. Genade is te vinden in ieder teken van onze bezieling. Een baken van Licht in de eeuwige duisternis.

Van alles dat ons angst aanjaagt, vrezen we dat wat onafwendbaar is het meest: de dood. Het is onze Gewijde taak onze angst te doorleven en de dood als metgezel te kiezen. Zij is het tenslotte, die ons leven schoonheid en vreugde schenkt en iedere seconde kan laden met zin.

Alleen wij kunnen besluiten haar te verwerpen of te omarmen, te verafschuwen of lief te hebben. Als we besluiten de dood te verwelkomen, kiezen we voor het leven. Wij nemen daarmee de verantwoordelijkheid om iedere seconde die we te leven hebben, werkelijk te leven en te schilderen tegen het canvas van oneindigheid dat de dood ons schenkt.

Wie de dood als metgezel kiest, ziet in haar geen vijand die bestreden moet worden, maar een paard dat bereden kan worden. Een paard dat haar stal heeft in de tempel van de ziel, de Gewijde Tempel. Wie haar bezoekt tijdens haar leven, zal geen angst voor de dood meer kennen.

Voortdurende ontdekkingsreis
De ontdekkingsreis van onze ziel is nog lang niet ten einde. Er valt nog heel veel moois te ontdekken ten aanzien van wat jouw ziel als helende krachten voor de mensheid in zich draagt. Laten we dus vooral verder gaan met het onszelf, elkaar en het leven te ontdekken. Wie weet welke nu nog ongelooflijke dromen we met elkaar kunnen gaan realiseren. Als we ons op de juiste liefdevolle manier afstemmen op wat de goddelijke evolutiekracht wil met de aarde en de mensheid, dan kunnen we met elkaar die dromen tot werkelijkheid maken. We hebben in ieder geval de wind van verandering volop in onze rug.

Gevangenschap eindigt op het moment dat de gevangene bewust is van het gevangen zijn en zijn zelf in stand gehouden tralies ziet! Wees dus degene die je vanuit jouw zielsintentie wilt zijn en vindt de vrijheid in je eigen ziel! 

Astrology for the Soul March 14, 2018

Arend Zeevat

17 maart 2018

 

 

10 gedachten over “‘IK ben die IK wil zijn’..

 1. Helaas heb ik op deze maandagochtend halverwege uw verhaal af moeten haken. Wat bent u boos. Misschien zou u al heel wat meer innerlijke vrijheid ervaren als u die boosheid zou transformeren, want een ding weet ik zeker; boosheid bevrijdt ons niet van satanisme.
  Verder vind ik dat u woorden als “africhting” en “programmeren” uitholt. Er zijn al veel jonge “new age kinderen” ouders en die mensen willen wis en waarachtig graag kijken wie hun kind werkelijk is en dat kind laten zijn wie zij zijn. Ook oudere generatie hebben vaak hun kinderen veel goeds gegeven.
  Helaas was ik niet zo gelukkig en heb ik africhting en programmering ervaren binnen een kwaadaardige cult. en zeker daarom vind ik dat u die woorden niet mag uithollen. Satanistische africhting en programmering is werkelijk iets anders als een draai om je oren als je uit de suikerpot snoept.
  Misschien reageer ik nog eens als het me lukt de rest van uw artikel te lezen.
  Ik begrijp dat er artikelen moeten komen die wereld bewust maken van dat wat er gaande is, maar met mijn eigen geschiedenis in mijn achterhoofd vraag ik me af hoe dat moet gebeuren zonder nog meer negativiteit te verspreiden.

 2. Salal.

  Bedankt voor je open en eerlijke reactie. Als jij mijn woordkeuze al boosheid wilt benoemen, dan is dat geheel jouw vrijheid van keuze. In mijn beleving noem ik zaken slechts bij hun naam. En natuurlijk weet ik ook wel dat ik een algemeen maatschappelijke tendens benoem en dat daar vele uitzonderingen op zijn. Waarschijnlijk had ik ook even moeten benoemen. Bedankt voor het wijzen daarop.

  In mijn beleving leven we echter in een maatschappij die door een cult in verschillende vormen is vormgegeven en wordt beheerst. Zie:

  https://www.henrymakow.com/Kushner-Belongs-to-Fanatical-Jewish-Doomsday-Cult.html

 3. @Cosmic, Ik begrijp je niet. Denk je dat ik iemand ervan wil weerhouden om zich door zijn boosheid en verdriet heen te worstelen?

  @Arend, Dank je wel dat je mijn oprechtheid waarnam. Ik zal eerst nog een beetje verder lezen voordat ik verder reageer, maar vroeg of laat keer ik terug. Ik zal met je laatste link beginnen.

 4. Wetten en regels dienen alleen hen die ze verzinnen en er profijt van hebben.
  Wanneer volgens diezelfde regels iedereen voor de wet gelijk is dan zouden die regels nooit kunnen bestaan.

  1. Nu zijn er vandaag weer gemeente verkiezingen en kunt u uw stem uitbrengen tegen of voor WIV (sleepwet) terwijl een ieder bij wijze van spreken al weet dat die wet gewoon doorgaat.
   Landelijke en gemeentelijke verkiezingen is niets anders dan openlijk bedrog waarbij zij die gekozen kunnen worden weten dat het merendeel van het volk zich dat toch niet bewust is.
   Stelt u zich eens de vraag of u echt andere mensen nodig hebt die wetten en regels verzinnen of dat u zelf volwassen genoeg bent om u te gedragen.
   Waarop stemt u eigenlijk? U weet per slot van rekening niet wat ze telkens opnieuw verzinnen om u allerlei verplichtingen op te leggen en uw rechten af te nemen.
   Zijn zij die bv landelijk gekozen worden niet juist verantwoordelijk voor veel oorlogen en ellende? Wanneer er een meningsverschil is tussen landen (bv de VS en Noord Korea) wie sturen zij daar dan op af? juist militairen terwijl de veroorzakers veilig thuis aan de eettafel blijven zitten.
   Heeft bv Mark Rutte niet voorgesteld om 1,4 miljard (dividendbelasting) cadeau te geven aan de rijksten terwijl de bevolking die echt werken onder enorme belastingen gebukt gaan en waardoor niet zelden kleine zelfstandigen failliet gaan?
   Als iedereen volgens de wet gelijk is hoe kan het dan dat de rijksten weinig tot geen belasting betalen terwijl de “gewone man/vrouw” meer dan 50% belasting betaald over zijn/haar inkomen?
   Gaat u nog stemmen omdat u vind dat we regeltjes en wetten nodig hebben of bent u zelf groot en volwassen genoeg om u te gedragen volgens natuurlijk ingegeven waarden en normen? Een ieder weet dat hij/zij een ander geen leed,verdriet,schade of andere dingen die we zelf ook niet willen dat het ons overkomt mogen aandoen.
   Door te stemmen roept u dergelijke dingen wel over uzelf af.

 5. Het bedrog in Nederland door de politiek is groot en te pas of te onpas past de politiek toe wat hen het beste uitkomt waardoor de burger in de kou staat.
  https://nos.nl/artikel/2223743-tegen-stemmers-referendum-inlichtingenwet-op-winst.html vandaag keek ik naar het NOS journaal en werd bevestigd dat de tegenstemmers in meerderheid zijn.In een echte democratie zou dan ook de wet verworpen worden maar waarschijnlijk gaat dat niet gebeuren want Rutte heeft al laten weten dat hij volgens de wet er opnieuw naar moet kijken en daarna moet afwegen en natuurlijk wordt dat dan een JA voor deze wet.
  Klaas Dijkhof heeft het iedere keer over fifthy fifthy terwijl het gewoon NEE is.Dat is de achterbakse wijze waarop de politiek telkens hun wil doordrijft.
  Wanneer het ze uitkomt dan maken ze zelfs gebruik van één stem waarbij men wist dat deze stemmer tegen de donorwet zou stemmen maar omdat hij toevallig te laat was hebben ze dat natuurlijk als kans gezien en met beide handen aangegrepen om die donorwet door de tweede kamer te krijgen. https://nos.nl/artikel/2131900-nieuwe-orgaandonatiewet-wat-waarom-en-wanneer.html
  Ook bij de stemming in de eerste kamer was er ineens een persoon die zich wegens een overtuiging van stemmen onthield en ook hier is de donorwet met een nipte meerderheid doorgedrukt.Mijn mening hierover is wanneer geloofsovertuigingen of andere overtuigingen u in de weg staan om te stemmen dan hebt u niets in de politiek te zoeken.
  https://nos.nl/artikel/2216975-donorwet-dijkstra-aangenomen-mensen-zonder-bezwaren-geregistreerd-als-donor.html
  Wanneer gold uw stem ook niet? Het Oekraine referendum (associatiewet) ook hier zei men NEE en wat deed Rutte? Ondanks een duidelijk NEE duwde hij ook dit erdoor en dan ineens wordt er niet naar één stem meer of minder gekeken zeer vreemd of is dat opzet?
  Al die referendums maken het Rutte en de politiek telkens niet makkelijk dus ook daar willen ze dan natuurlijk vanaf,maar is een referendum juist niet de kans voor de politiek om te weten te komen waar een meerderheid van het volk wel of niet voor is en heeft de politiek dat juist niet nodig om het volk dat zij ZEGGEN te vertegenwoordigen te vertegenwoordigen?

 6. “Ik ben die ik wil zijn” (…) Wel lache zulke uitspraken.
  Er IS niets, en er zal Nooit wat zijn. U heeft niets te willen, er IS predistinatie, Ben gewoon het gereedschap van Bewustzijn, van Het Leven, Het Alles. Er is Niets te willen, want alles IS er al.

  Maar tja, dat ego-willetje, speelt maar steeds weer op…denkt het leven onder controle te hebben en/of moeten hebben. Als u die macht over het leven heeft, heeft u zeker al tig keer uw salaris verdubbeld ?, uw thuis-werk-woon-reis file vrij gemaakt? De Verte Witte Wijn in uw cafe is gratis ? en u bent dagelijks omringt door de mooiste mannen/vrouwen ? Tja dat heeft u zo geregeld, want u had toch de controle over uw leven (…)
  Want immers u, U , oh U GOd-EGO, u heeft het leven onder controle (…)
  //
  U bent hier om te ervaren wat het leven U Toedeelt, en NIETS anders. Dacht u nu echt dat het leven, bewustzijn, Het Alles, ZO DOM was, om Angst (EGO is angst, reageert vanuit angst en ziet altijd problemen) aan het roer van het Leven te zetten? Liefde, overvloed, Leven staat aan zijn EIGEN roer, Leven bepaald wat u ervaart, als je dat accepteert IS er Overvloed, anders bittere Arremoeje.
  Enjoy the games!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.