Advertentie

De leugen van het eeuwig, fysieke leven..


x

x

De leugen van het eeuwig, fysieke leven..

2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

De wens tot eeuwig leven; in ieder mens is onbewust de behoefte aanwezig om na de dood voort te bestaan. De diepe wens om door de daden in het eigen leven een blijvende indruk achter te laten in de aardse realiteit heeft velen een plaats in de historische annalen doen veroveren. Het door middel van verkregen roem, rijkdom, indrukwekkende veroveringen, betoonde moed, inspirerende daden of belangrijke ontdekkingen een plaats te verwerven in de menselijke geschiedenis is een bijzonder gegeven. Maar zijn zij die dit hebben weten te bereiken daarom betere en belangrijkere mensen dan Jan met de korte achternaam, die eventueel tot de schaapskudde behoort?

Velen willen belangrijk zijn. Een aantal van hen hebben dit zelf nagestreefd, met soms rampzalige gevolgen voor de sociale samenhangen binnen het volk of de lokale gemeenschap die zij meenden te moeten dienen, of het leven van velen in Verweggistan. Anderen werd dit belangrijk zijn toegekend door mensen die zich door hen op een positieve wijze lieten inspireren. Zij bekrachtigden de natuurlijke menselijkheid. Wat is het verschil tussen beide?

Het Ego: fundamentele, maar een uiterst dominante bouwsteen onder onze persoonlijkheid!

Zou het misschien zo kunnen zijn dat zij die hun eigen (ego)belangrijkheid nastreefden binnen een al eeuwen oud egosysteem, dat gebaseerd is op het uitbuiten van macht en onmacht (HIER, HIER en HIER), in hun (ego)belangrijkheid door dat systeem bekrachtigd werden? Grootse daden springen nu eenmaal meer in het oog dan kleine daden. We leven immers in een wereldcircus, waarin alleen grote sensationele acts aandacht krijgen (HIER).

Maar de grootsheid of kleinheid van daden zegt niets over de grootsheid of kleinheid van de gevolgen. Het heeft alles te maken met een uiterlijke of innerlijke werkzaamheid van gevolgen. Kleine daden kunnen soms op een individueel niveau grote gevolgen hebben. Gevolgen die niet in de geschiedenisboeken verschijnen, maar wel een zeer beïnvloedend effect kunnen hebben.

DESIDERATA – You Are A Child Of The Universe

Familienaam als dragende factor
Het van generatie op generatie verder dragen van de familienaam is van oudsher een manier om de individuen in de betreffende familie van een een bepaald duurzaam karakter te voorzien. Het feit dat vele vaders liever zoons krijgen dan dochters, heeft hiermee te maken. De zoons zijn de erfgenamen en dragers van de familienaam. Het is een uit de oudheid stammende opvatting, dat het belang van het individu onverbrekelijk samenhangt met het belang van de erfelijke familiestroom, die van generatie op generatie wordt overgedragen.

De Talmudische Joden zijn hierop echter een uitzondering, daar hun ‘Joodse’ erfelijkheidslijn via de moeder verder gaat. Het door dragen van de familienaam is de basis van het zichzelf gedragen voelen door een voortgaande erfelijke familiestroom. Het heeft in zekere zin een bepaalde eeuwigheidswaarde. De familie is de dragende factor voor de eigen beleving en ook waardering van zichzelf. We mogen nu echter leren om dit gegeven op een andere manier te ervaren en vorm te geven (HIER).

Accepteren van verandering
Verandering is de basis van het natuurlijk leven op deze planeet en van het leven in de kosmos in haar geheel. Vele mensen zijn echter doodsbang voor verandering en dus vooral voor de dood. Ze zijn er bang voor, omdat het hun opgebouwde comfortzone van egozekerheden onderuit haalt. We leven echter in een kosmisch dynamisch krachtenveld van tegengestelde krachten. De ene kracht is gericht op behoud van het oude.

De andere is gericht op het willen doorbreken van alle opgebouwde en verstarde patronen, om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Het is een bijzonder dynamisch krachtenveld, waar we ons als mens innerlijk door verscheurd kunnen voelen. Het representeert de eeuwige strijd tussen duisternis en licht. Deze strijd heeft in de loop van de menselijke evolutie veel leed en bloedvergieten doen ontstaan.

We bevinden ons allen te midden van deze strijd, die in onze tijd een ‘finaal’ hoogtepunt lijkt te hebben bereikt. Deze strijd wordt ogenschijnlijk op het geopolitieke  wereldtoneel uitgevochten, waarbij ieder een uitnodiging krijgt om voor het een of het ander te kiezen. Voor het behoud van het ‘zekerheid’ biedende verleden of voor een zekerheid biedende, met technologische middelen ondersteunde toekomst. Maar wat is zekerheid? Gaandeweg ons leven mogen we tot de ontdekking  komen dat zekerheid niet bestaat.

Wat is zekerheid?
Ja, wat is zekerheid? Is dat het in stand houden van het ons bekende, omwille van angst voor een verdergaande door ons ego niet te controleren evolutie? Of is zekerheid iets dat we in onze ziel als constante factor mogen ervaren ten aanzien van een op vertrouwen gebaseerd natuurlijk vernieuwingsproces? Deze dynamiek van het willen scheppen van zekerheid en zichzelf door omstandigheden over moeten geven aan krachten die groter en sterker zijn dan ons eigen ego, roept vragen op ten aanzien van lot en vrije wil.

Het bestaat uit een evenwicht willen vinden tussen de in dit leven eigen meegebrachte ontwikkelingsenergie en de ontwikkelingsenergie van het collectieve mensheidsbeleven. Het lijkt een een eeuwige strijd te zijn, die in vele mythische beelden, sprookjes, sagen en legenden in beelden is vervat (HIER, HIER, en HIER). In mijn beleving hebben we allemaal geleerd om onze belangrijkheid, dus een bevestiging van onze eigen grootsheid, te ervaren via de buitenwereld.

De film ‘Forrest Gump’ is voor mij echter heel inspirerend ten aanzien van het inzicht dat het eigen authentieke Zijn, de meest inspirerende factor kan zijn in het hebben van een wezenlijke invloed op de wereld. De verstandelijk beperkte Forrest Gump leefde vanuit zijn hart. Hij wist daardoor in zijn dagelijkse sociale omstandigheden aan anderen telkens weer een inspiratie te bieden. Ik heb de film inmiddels meerdere malen gezien en de simpele levenswijsheid die er uit spreekt blijft me raken. Kijk hier evt. zelf: Forrest Gump (1994)

Het aangeraakt durven worden
De boven beschreven dynamiek tussen de buitenwereld en het eigen innerlijk bestaat voornamelijk uit het je durven laten raken (HIER). Dus je kwetsbaar (menselijk) op te durven stellen en in de eigen kwetsbaarheid een onoverwinnelijke kracht te durven ervaren (HIER). Satanische krachten hebben echter een mens- en natuur vervreemdende wetenschap geïnspireerd. Deze heeft een technologie ontwikkeld, die onze kwetsbaarheid al kidnappend omgevormd heeft tot een onnatuurlijk kunstmatige eeuwigheid met een kunstmatige intelligentie.

Zij wil ons naar een kunstmatige en veelal op gewelddadige middelen gebaseerd meesterschap over het leven leiden door het wegpoetsen van haar ogenschijnlijke tekortkomingen. Op deze manier wil zij het leven op een kunstmatige manier vereeuwigen. Die vereeuwiging is natuurlijk niet weggelegd voor Jan met de korte achternaam, maar alleen voor hen die deze ontwikkeling hebben geïnitieerd, gefinancierd en gedomineerd. De vele Jannen met de korte achternamen en Truzen doorsnee trekken in dit verhaal altijd aan het korte eind.

Onze evolutionaire weg gaat nu eenmaal via de mede door onszelf geschapen hel. Daarin mogen we een louteringsproces doormaken, om vervolgens als een feniks uit de verbrande resten te herrijzen. Er zijn inmiddels vele documentaires gemaakt over de invloed van het Kwaad op onze menselijke samenleving. Hieronder weer eens een andere.

Dragon’s Deception

Ben ik belangrijk?
De sociale programmering in mijn jeugd heeft mij ingeprent dat ik helemaal niet belangrijk ben en daarom eigenlijk ook geen ruimte in mag nemen. Mijn eigen innerlijk zielsmatig gevoelde waardigheid heeft zich hier echter altijd tegen verzet. Omdat ik mij niet prettig voelde bij die opgedrongen onbelangrijkheid, heb ik gedurende mijn leven veel gedaan om voor mijzelf wel een bepaald gevoel van belangrijkheid te kunnen ervaren. Ik heb heb dus het nodige gedaan om aan mijn eigen Calimero-complex te ontstijgen (HIER).

In eerste instantie heb ik mij ontworsteld aan een verstikkend opvoedend milieu, vervolgens ben ik op zoek gegaan naar een wijdere blijk, die mijn denken en voelen verruimde. Daarna heb ik mij overgegeven aan de door mijn lot bepaalde levensweg en heb gaande die weg mijn kwaliteiten ontdekt, die ik op mijn eigen authentieke manier tot uitdrukking breng. Of mij dit wel of niet van belang doet zijn heb ik gaande die weg steeds minder belangrijk leren vinden.

Tijdens mijn werkzaamheid binnen de niet meer zo nieuwe ‘alternatieve’ media heb ik getracht door mijn kwaliteiten daar in te zetten een gevoel van belangrijkheid te ervaren. In ieder geval weet ik dat dit ten dele is gelukt, want het ego-googelen op mijn naam levert vele hits op. Deze zijn in de afgelopen jaren voor een groot deel door google gecensureerd.

Mijn ego laat zich hier graag door op laden. Maar mijn menselijke gevoel voor authenticiteit weet dit heel goed te relativeren. Want als het internet verdwijnt, verdwijnen ook die google hits. Mijn gevoel van eeuwigheid bestaat dus vooral uit mijn beleving van het in mijn eigen dagelijkse leven anderen tot steun geweest te zijn!

Sinterklaas als Big Brother
We naderen weer de tijd van de Goed Heiligman Sint Nicolaas. Vele kinderen zijn in de loop der tijd geïndoctrineerd en bang gemaakt met de gedachte dat alles wat zij doen in het Grote boek van Sinterklaas wordt opgetekend. En Sinterklaas zal tijdens zijn verjaardag alle kinderen ter verantwoording roepen voor hun gedrag. Wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is krijgt de roe. Of nog erger hij/zij wordt in de zak gestopt en meegenomen op de stoomboot terug naar Spanje. Nu heb ik nooit een enkel probleem gehad met een gratis vakantie naar Spanje, dus ben ik nooit zoet geweest. Ik ben echter ook nooit gratis op vakantie naar Spanje geweest. Wat een bedrog!

Maar in feite bereidde het Sinterklaasverhaal ons al voor op het leven in een Big Brother-maatschappij. Waarin een grote en belangrijke autoriteit, die we allen moeten gehoorzamen, al ons doen en laten waarneemt, registreert en beoordeelt. Met name in China heeft Sinterklaas zijn technologische spionnen overal geposteerd (HIER). Maar diezelfde Sinterklaas schijnt ook in de VS hetzelfde te hebben gedaan (HIER). Engeland staat erom bekend dat het daar ook al langere tijd zo is (HIER). Zou het in de BV VerNederland anders zijn (HIER)? Kortom het Grote Boek van Sinterklaas schijnt inmiddels een globaal karakter te hebben gekregen. Het lijkt wel of Sinterklaas God zelf wil zijn door alom tegenwoordig te zijn.

Gelukkig heb ik mezelf ontworsteld aan deze kinderlijke naïviteit en weet inmiddels dat Sinterklaas niet bestaat. Hij kwam sowieso niet uit Spanje, maar was de bisschop van Myra in het zuiden van Turkije (HIER). Hij was dus de enige allochtoon die nu nog steeds, naast misschien Ali B, vertroeteld wordt in ons autochtonen liefhebbende vaderland. Sinterklaas heeft dus relatief gezien een eeuwigheidswaarde in Nederland. Ali B zal daar nog wat meer voor moeten doen om hetzelfde op zijn c.v. te kunnen schrijven.

Leven als simpel fenomeen.. Een proces met als basis, de bewezen wet: ‘Behoud van energie’…? Onze ziel -zoals alle cycli- op reis over de ‘eeuwige spiraal’..

Wat is eeuwigheid?
Ja, wat is eeuwigheid? Het is één van die begrippen, net als oneindigheid, die niet te definiëren of te begrijpen zijn. Wat betreft oneindigheid hebben vele wiskundigen het in formules getracht weer te geven. Maar dat zijn slechts verklarende cijferige formules voor iets dat niet te verklaren valt. Het  zijn pogingen om iets dat in ons aards eindige leven doorwerkt en niet in menselijke voor velen onbegrijpelijke begrippen is weer te geven. Dus hoe belangrijk is dat? Welke belevingswaarde valt daar aan te ontlenen.

Tijdens mijn reizen door India heb ik verschillende malen de Shri Meenakshi Tempel in Madurai (HIER) bezocht. Ik vond het telkens weer een bijzondere ervaring om de zuidelijke toren van het tempelcomplex te bestijgen. Tijdens het via trappen klimmen naar het dak van die toren, zag ik telkens hoe door de ramen van de toren de oud Indiase architectuur haar beleving van eeuwigheid en oneindigheid vormgaf. Het was telkens weer een overweldigende ervaring.

De plaatjes die je via de hiervoor weergegeven link kunt zien geven echter op geen enkele manier weer wat ik in dat tempelcomplex heb beleefd. Het zijn slechts plaatjes van het uiterlijke construct van het tempelcomplex. Tempels zijn nu eenmaal bedoeld om via hun vormgeving een innerlijke beleving op te roepen, die de waarnemer een beleving van het goddelijke geeft.

Onze huidige tempels
Kijk om je heen in ons voornamelijk verstedelijkte leven en zie wat onze moderne tempels zijn. Ik ga er vanuit dat een ieder voor zichzelf hiervan wel een beeld kan vormen. Deze moderne tempels worden ook steeds meer gedigitaliseerd, waardoor wij onze heiligheid, heelheid, eeuwigheid en oneindigheid via de moderne technologie hebben te ervaren. Wie betaalt er nu nog voor het recht op leven op een manier die niets met pinnen, contactloos betalen of misschien wel een geïmplanteerde chip te maken heeft?

Dat doet de vraag oproepen of we eigenlijk nog wel leven? En of we ons eigen leven nog wel in stand kunnen houden. Wetende dat de basis daarvoor, ons voedsel, genetisch gemodificeerd dodelijk en ziekmakend is (HIER). Dit alles onder het mom van technologische vooruitgang die, het leven beter, mooier en langer moet maken. Dus een technologisch streven naar eeuwigheidswaarde heeft. Zijn we dan globaal en massaal gaan geloven in moderne technologische Sinterklaasverhalen?

Sinterklaas bestaat niet en Zwarte Piet evenmin!

The Alan Parsons Project- Pyramid

Arend Zeevat

 

14 november 2018

28 gedachten over “De leugen van het eeuwig, fysieke leven..

 1. Ja ja Arend, hoog gegrepen, te hoog misschien voor ons mensen, je komt terecht in een niet afgemaakt nooit ge’eindicht denken, van de philosophen, hoe ouder hoe meer hier over gedacht, hoe groter en dieper de verwarring, je Amen, de Ziel in het Frans, zoekt rust, je wilt tot een slotsom komen, maar helaas, dit is niet weg gelegt voor de levenden, en van de doden weet ik nog niet genoeg, groet Jenne

 2. Arend, als tweede gedachte, over ons leven als mens : wij manipuleren, worden gemanipuleerd, althans wij ondergaan dit, en voeren dit ook uit, wat is de reden hier voor, als individu waarom !
  is dit het mens zijn, is dit onze opdracht ?!

  1. Het is onze dwaling Jenne. Het is de manipulatie in ons MENSELIJKE lichaam. Het vermogen van de menselijke geest, zich boven deze manipulaties uit te tillen en dit gekkenhuis op Aarde de richting op te schuiven van haar liefdes-creatiekern, is een mooie taak voor ieder mens. Waarin hij in essentie ALTIJD die manipulatieve ingrepen in ZIJN LICHAAM tegenkomt.

   En wie en waarom die/deze manipulaties zijn uitgevoerd, daar zou jij op dit moment, met al je belezenheid, toch wel een woordje over kunnen meespreken. Al zou je maar beginnen met het boek van Sitchin, ‘De Twaalfde Planeet’..!
   https://bookshop.wanttoknow.nl/de-twaalfde-planeet.html

 3. Beste Arend en ook Nexus, ik onder ga dit steeds meer, niet als het vergroten van mijn weten en bewust zijn van ?!, maar als klinklare manipulatie, lig er vaak ’s nachts aan te denken, dan komt dat beeld weer te voorschijn, van die man mens staande in een grot bij het licht van een fakkel tekeningen makende van dieren, op de rots wand, er brand een klein vuurtje waar de gele oker tot de mooie rode kleur wordt gebrand, hij doet een stap terug (en steekt een sigaret op) en bekijkt zijn werk, hij kent of weet weinig maar genoeg, en is gelukkig met zijn afbeeldingen, ik zou zo graag zo iemand willen zijn, zonder al die ballast, geestelijke en materiele ballast, gewoon een mens, bedoeld zo als in de natuur, groet !

  1. Marie Anne.

   Jouw woorden zijn mij uit het hart gegrepen. Home is where the heart is!

  1. Dank je Marie Anne voor deze waardevolle aanvulling! Het is inderdaad verrukkelijk en zo waar. Zelf leef ik helaas ook nog niet genoeg volgens die waarheid, maar het blijft een weg van vallen en weer opstaan. Totdat je in jezelf voldoende evenwichtskracht hebt ontwikkeld om voluit te gaan lopen. Maar misschien is dat ook wel weer mijn verhaal waar ik me achter meen te moeten verschuilen.

 4. Mijn probleem is, dat onze literatuur ons schrijven denken discusseren overladen is met mooie heel goed bedoelde phrases, prachtige prozaîsche alinia’s, ik heb er niets aan, het is niet mijn dagelijkse werkelijkheid, kan mijn kop niet in het zand steken, en over vlinders bei’en en vogeltjes praten, ik ben tastende en op zoek binnen mij twijfels naar iets ja God mag het weten, vriendelijke groet Jenne

  1. Ja Jenne, dat is de essentie van het leven in deze materialistisch verstikkende matrix. Een ieder is op een eigen individuele manier bezig een uitweg daaruit te vinden. De ene weg is niet beter dan de andere. Het gaat er maar om dat jij en ieder ander de eigen weg vindt. Dus dat je de moed hebt om je eigen levensweg ten volle te gaan. Dat is het allerbelangrijkste. Ga de hele weg of begin er niet aan!

   https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/ga-de-hele-weg-of-begin-er-niet-aan/

   Toevallig zit ik net te kijken naar een gedramatiseerde speelfilm over het leven van Charles Bukowski.

   https://www.iomovies.to/movie/factotum-bvp0BDvB/watch#Mv25VONayK7GavoX

   Dus Jenne, we doen allemaal ons best om een goed mens te zijn.

  2. Ik kom uit een familie, waar ook veel kooplieden in voor kwamen, een goede koopman, verkoopt niet alleen een product maar ook de bij dat product behorende illusionaire denken !
   De koper moet blij zijn met zijn aankoop, er van overtuigt zijn het beste voor zijn geld te hebben aangeschaft !
   Het is niet aan een ieder gegeven Koopman te zijn, het doorgeven van een product met een opwaarde, heeft niets met koopmansschap te maken.
   Ja en slechte criminele figuren zijn moeilijk te bestrijden, vaak niet eens herkent ?!
   Groet Jenne

  3. Arend, bedankt voor de mooie en ware woorden tot mij gericht, even een dip door omstandigheden, groet Jenne

  4. Als je zoekende ben naar antwoorden in de geest,en je kan het niet vinden,of je wil het niet zien omdat het pijnlijk is ,of je heb het gevonden maar weet dat de situatie niet te veranderen is ,zoek naar de sleutel van aanvaarden en open daarmee je hart.Ons hart waarin al het goede is opgeslagen liefde
   emphatische vermogens .Als je kan en wil aanvaarden, het kan een langdurige strijd zijn zul je gaan merken dat aanvaarding de chaos in het denken verbreekt en dat het bewustzijn is gegroeid. Waar het verstand stopt gaat het gevoel verder Mvg

 5. Arend.
  De waarheid is niet altijd leuk en veel mensen kennen zichzelf niet al denken ze van wel.
  Sommigen krijgen een voldaan gevoel van iets wat niet goed is terwijl ze er geen besef van hebben dat ze een nog veel beter gevoel kunnen hebben wanneer ze wel iets goed doen.
  Een voorbeeld.
  Een autohandelaar krijgt vaak een voldaan en tevreden gevoel wanneer hij willens en wetens een niet zo goede auto voor teveel geld heeft verkocht aan een niets vermoedende klant.
  Die autohandelaar neemt dan niet alleen de klant in de maling maar is ook niet eerlijk tegenover zichzelf omdat hij er wel van op de hoogte is maar denkt van zo dat geld heb ik binnen.
  Hij is dus tevreden met bedrog door hem/haar zelf gepleegd.
  Zijn/haar gevoel is dan gebaseerd op het materiele.
  Een beter gevoel zou hij/zij hebben wanneer een auto op een eerlijke manier verkocht wordt voor de juiste prijs met de juiste service waardoor de koper en verkoper beiden een tevreden gevoel hebben .
  De verkoper luistert dan naar z,n/haar hart en weet dat hij/zij eerlijk heeft gehandeld met bijkomend resultaat dat die klant een volgende keer weer daar een auto zal kopen.
  Meer mensen zouden naar wat het hart ingeeft mogen luisteren en daarnaar handelen dat geeft meer voldoening dan al het materiele samen.

 6. Sinterklaas, Sinterklaas, als je komt in de stad, denk aan mijn adres, toe en stuur me wat. Oh, die magische, spannende, warme tijd, vol van vrolijke kleuren, de mooie zwarte pieten, de nostalgische liedjes, de lekkernijen en je belangrijk voelen omdat er een feest is speciaal voor kinderen terwijl je denkt nooit groot te worden. Als je wat groter bent, wordt het geheim onthuld en voel je je heel gewichtig en daarna kom je te weten hoe kinderen op de wereld komen en toen dacht ik Nu weet ik alles, wat jammer, niks meer te ontdekken..Maar gelukkig zijn er ontelbare mysteries over, om uit te puzzelen. Hier is Eva en het begin der mensheid https://youtu.be/o2snwLJg0I8 en er zijn er 7. PS Een nieuwe tijd, een nieuwe Sinterklaasviering § Alle kinderen pakken speelgoed in die ze willen weggeven met een leeftijd op het pakje en die gaan op een grote hoop. Op de grote dag komen kinderen samen rond een Goedheiligvuur en na samen dansen, zingen, fruit en noten eten, wisselen de geschenken.***** 5 december is dan een lichtend voorbeeld van de goedheid van alle mensen.

  1. akoeta.

   Ik kan je alleen maar gelijk geven. Het Sinterklaasfeest heeft meerdere kanten. Enerzijds de kant van geven, ontvangen en knusse gezelligheid, aandacht voor elkaar en aan de andere kant een feest dat het consumentisme eert en in standhoud. Tevens een emotioneel manipulatieve kant, om kinderen in het gareel te houden, die ik in het artikel ook heb benoemd. Het ligt er maar net wat je eigen herinneringen je influisteren.

   Jouw vernieuwende versie van dit feest spreekt me enorm aan. Het lijkt veel op de oud Indiaanse viering van een give away.

  2. Wat is de reden dat we alles zo moeten compliseren, is gewoon leven niet meer goed genoeg, van alles een hype maken, why ?!
   Het leven met goede tradities kan toch geen kwaad, weet nog goed dat in Amsterdam de touwtjes uit de brievenbus hingen, waar je de deur mee van slot kon trekken, nu lopen er een soort spoken door de straat, wat moet je daar mee als kind, of twee vrijende mannen, zeg het maar ik ben bekrompen, misschien, in een wereld zo vol kwaad, moet er voor de kinderen iets blijven, waar in ze op kunnen groeien, met en binnen hun eigen gedachtes, als je volwassen ? bent is het vroeg genoeg als je voor de leeuwen wordt gegooid !

 7. Hoi Arend, dank je wel voor je bijdrage aan een betere wereld door de persoonlijke geestelijke ontwikkeling van de mens centraal te stellen, want daar draait het uiteindelijk om.
  Omdat je naar Charles Bukowski (de ruige ziel) verwijst…
  Ik werd geraakt door deze woorden. https://www.youtube.com/watch?v=2lK4LrD8Ii4

  Voor ons allemaal een fijne zondag, ook is er minder zon en licht…maar gauw worden de dagen al weer langer…

 8. Sinterklaas, kapOENtje, ik had al gauw in de gaten, dat de Piet niet alles ziet! Het werkte niet bij mijn kinderen en ook niet bij jou, m.a.w. er is hoop, BB is niet onfeilbaar! (als ik mijn laptop aanzet, krijg ik al 1000de keren te zien: je abonnement is verlopen; beetje hardleers.)
  Belangrijk zijn betekent voor mij: elkaar helpen; Geen woorden, maar daden, Leve Iedereen!
  Ver anderen is je aanpassen aan iemand anders of aan omstandigheden en is niet altijd positief. bv verhuizen; Je bent blij als je thuis komt omdat jouw eigen surplus energie, die je hebt achtergelaten, je weer kan opladen als je moe bent.(ook bij kinderen en hun lievelingsknuffel) Ouderen die gedwongen worden hun vertrouwde omgeving te verlaten en opgenomen worden in ziekenhuis of instelling gaan gauw dood. Wat te denken van de veranderingen die sneaky worden doorgevoerd m.b.t. AGENDA 21 EN 2030!!!!!!!!! 179 landen doen mee, ondertekend in Brazilië in 1992! Hier legt Rosa het uit: https://www.youtube.com/watch?v=7ykELwj1Ta8 Iedereen kan het zien: meer flats, minder groen, tiny houses, big brother enzovoort. Arend, zou je een stukje willen schrijven over dit onderwerp en de onderwerping van de individualiteit en vooral hoe het in Nederland tot uitdrukking komt en Oplossingen!!! Bij voorbaat mijn hartelijke dank. Ga je Goddelijke weg en je verdwaalt niet. Alles komt goed!

  1. Akoeta.

   Agenda 21 is een psychopathisch crimineel plan. Ik ben het nu aan het onderzoeken en wie weet wijd ik er een artikel aan. Bedankt voor de uitnodiging daartoe.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.