Advertentie

‘Chi’ of levensenergie in jouw leven..


Je ziet het niet, maar het is er wél. Het lijkt verstoppertje met ons te spelen, maar feitelijk betekent dat, dat we het ZELF ‘zijn’.. Want hoe kun je iets be-grijpen, of om-vatten als je er zelf IN zit, als je het zelf BENT.. Het klinkt wellicht een beetje raadselachtig wat je zo leest, maar tóch is het de simpelheid zelve.. We hebben het namelijk over de alles doorstromende levensenergie die in ALLES zit.. DOOR álles heen stroomt en zorgt dat het leven het leven IS.

De Oosterse wijsbegeertes kennen dit verschijnsel, deze manifestatie al eeuwen en eeuwen. Het wordt in de Chinese levensfilosofie ‘CHI’ genoemd en speelt een hoofdrol in de zogenaamde Oosterse ‘Martial Arts’. Specifiek uitgewerkte vormen van verdedigingskunst, die ieder mens zich kan aanleren, om op basis van energetische realiteit zichzelf te verdedigen; door vooral energetisch een aanval te pareren. Of, zoals het zo mooi wordt genoemd: ‘The noble art of self defense’..

Wanneer we in dat kader een stap verder gaan en spreken over een ‘bewuste levensenergie’, betekent dat, dat er ‘goddelijke’ bezieling in dat bewuste levensveld/energie aanwezig is, dat zichzelf ‘gewaar’ is, of heel simpel gezegd, dat zichzelf bewust is. Bezield is. Veel uiterst gevoelige wetenschappers komen continue met dit fenomeen in aanraking, terwijl hun meer rationeel-ingestelde collega’s er eigenlijk niet zoveel van willen weten..!

En waarom niet? Het geeft de wetenschap een ongekende dimensie en het maakt het leven ‘magisch’; het zorgt ervoor dat we ‘achter’ de feitelijke materialistische wereld kunnen kijken en vooral voelen. Tja, dat zal het hem zijn. Het zijn wetenschappers die aan dat ‘voelen’ eigenlijk een boodschap hebben..

De uiterst subtiele wereld van de onzichtbare dimensies ’toont’ zich, of laat ‘zich lezen’, door het uitstralen van een bepaalde frequentie. Bijzonder in dat kader, is natuurlijk de uitspraak van één van de grootste wetenschappers die we hebben gehad hier op Aarde: de zéér intuïtieve Nicola Tesla. (Kijk naar zijn uitspraak hier op de afbeelding). Hoe anders zou de wereld eruit zien, als we BEWUST dit gegeven van de ‘energetische achterkant’ van ‘dingen’ zouden waarderen als de ESSENTIE van alles-wat-is..?

Dan zouden velen als het ware ont-waken en zich realiseren, dat ze méér zijn dan vlees en bloed. Dat de zichtbare wereld inderdaad die ‘achterkant’ heeft, of beter gezegd: ‘BINNENKANT’, waar zovelen over spreken vanuit hun eigen ervaringen.

Eén van de mensen die dit proces van ontwaken aan den lijve heeft beleefd en vooral dóórleefd, is Frank Silvis. Hij is opgeleid als civiel ingenieur aan de Universiteit van Delft en had een ‘normale carrière’ als directeur van een waterbedrijf. Totdat.. Totdat hij erachter kwam dat hij dat speciale talent in zich had, dat het mogelijk maakte om dingen te gaan door-voelen. En op basis van dat ‘gevoel’, zaken te duiden of -zo je wilt- de specifieke energie te lezen van een ‘levend wezen’ of element, zoals water.. Van dat talent heeft hij inmiddels zijn beroep gemaakt en zo werkt hij nu met water op een veel ‘dieper niveau’..

Niks bijzonders eigenlijk voor ons allemaal, want we zouden het allemaal kúnnen, mits we erin worden geschoold. En precies dát is wat Frank Silvis deed: hij schoolde zich in het fenomeen radiësthesie; het lezen van energetische processen en situaties. Hieronder een mooi relaas over zijn werk wat hij nu dagelijks doet, als gespecialiseerd radiëthesist. Met name in het kader van het magische fenomeen ‘water’, dat zó alledaags is voor ons, dat we er bijna ‘overheen’ zouden kijken.. 

Afgelopen zondag, 4 maart,
was ir. Frank Silvis de eerste spreker
in de serie WantToKnow-voorjaarslezingen.

Wil jij een van de volgende lezingen bijwonen?

 

Kijk voor alle details HIER.

x

* * *

x

x

Water wichelen en radiësthesie,


of…x

 

‘Chi’ of levensenergie in jouw leven..

2018 ©  Ir. Frank Silvis / deze versie WantToKnow.nl/be
X

Sommige monteurs zijn in staat om (oude) waterleidingen te vinden met een wichelroede. Het is bij het grote publiek niet zo bekend dat ‘wichelroede lopen’ en pendelen tot het vakgebied van de radiësthesie behoren. In dit artikel worden de achtergrond en historie van deze onbekende wetenschap toegelicht en de praktische toepassingsmogelijkheden voor waterleidingbedrijven en waterschappen beschreven. Behalve water(leidingen) opsporen kan men met radiësthesie ook de energetische kwaliteit van drinkwater en afvalwater bepalen en een indicatie geven van de belastingvan water met geneesmiddelen en andere toxische stoffen.

Ir. Frank Silvis

Wichelroede lopen is een ervaringswetenschap die zo oud is als de mensheid. In oude Chinese en Egyptische geschriften wordt al gesproken over de wichelroede. De Chinese keizer Yu de Grote (2205 – 2197 v.Chr.) zou met de wichelroede al bronnen en zilvermijnen hebben ontdekt [1]. Maar ook voor de Grieken, Romeinen en Arabieren was het een bekend opsporingsinstrument. Het Romeinse leger had zelfs wichelaars in dienst om de heirbanen, de wegen waarover de legers zich verplaatsten, zoveel mogelijk aan te leggen op zogenaamde leylijnen, zodat de soldaten zo weinig mogelijk energie kwijt zouden raken tijdens de troepenbewegingen.

Leylijnen maken deel uit van netwerken van energiebanen over de aarde die een positief effect hebben op het menselijk energieveld. Veel oude kerken zijn bewust aangelegd op de kruispunten van leylijnen en positieve wateraders of ‘blind springs’ [2, 3]. De wichelroede werd vooral gebruikt bij het opsporen van water, erts en bodemschatten, zoals bijvoorbeeld beschreven door Agricola in 1556 in zijn ‘De Re Metallica’; dit is het oudste standaardwerk voor de westerse mijnbouw en metallurgie.

De Michael en Mary leylijnen, die van Zuid-West Engeland, dóór Wiltshire naar het Oosten lopen.

Water vinden..
Natuurkundig hoogleraar Barret [4, 5] presenteerde in 1897 het verslag van een door hem ingesteld onderzoek naar de praktijk en prestaties van wichelroedelopers in Groot Brittannië en Ierland. Hij vermeldt dat in 140 van de 152 onderzoeken wichelroedelopers, nadat de ingewonnen wetenschappelijke
adviezen en boorpogingen hadden gefaald, toch in staat waren waterbronnen te vinden.Het vertrouwen dat veel belangrijke figuren op industrieel en agrarisch gebied in Engeland omstreeks 1900 in de vermogens van enkele vermaarde wichelroedelopers stelden, mag dan ook gerechtvaardigd heten.

Vermaard wichelroedeloper John Mullins

Eén van de personen die aan het onderzoek van Barret meedeed, was de beroemde Engelse wichelroedeloper John Mullins. Op plekken waar geologen hadden aangegeven dat er geen water gevonden kon worden, vond Mullins met zijn gevorkte twijg als wichelroede telkens plaatsen waar wel degelijk succesvol bronnen werden geslagen.

Hij gaf niet alleen de plaats aan, maar gaf ook nauwkeurige aanwijzingen: “Als u hier gaat boren, dan zult u op een diepte van 25 à 30 m een hoeveelheid water ter beschikking krijgen van 7.000 liter per uur.” De betrokken firma volgde zijn raad op en inderdaad trof men op 26 m een bron, die na toetsing minstens 8.000 liter per uur opleverde. Mullins was zo zeker van zijn zaak dat hij meerdere keren bronnen op eigen risico liet aanboren..!

Radiësthesie
Het woord radiësthesie is een samenvoeging van het Latijnse woord ‘radius’ (straal) en het Griekse
woord ‘aisthanomai’ (gewaarworden, voelen). Het gaat hierbij dus om het gewaarworden, het voelen
van straling. Wichelroedelopers zijn stralingsgevoelige mensen. Omstreeks 1930 is het woord
radiësthesie voor het eerst gebruikt door de Franse geestelijke Abbé Bouly [6]. Hij was in de periode
rond de Eerste Wereldoorlog een bekende persoonlijkheid in Frankrijk.

Om water op te sporen ging hij naar het te onderzoeken terrein en mat ter plaatse met wichelroede en pendel de stralingen uit de aardbodem. Vervolgens gaf hij nauwkeurig aan op welke plaats er geboord diende te worden voor de beste drinkwaterbronnen.

Het verklaringsmodel voor deze vaardigheid is de stralingshypothese: de uitslag van de wichelroede en pendel worden toegeschreven aan stralingsinvloeden uit de omgeving die opgevangen worden door het menselijk lichaam en via onbewuste spierbewegingen uitvergroot worden door de wichelroede in de handen van de wichelaar [7].

Op afstand
Daarnaast bleek Abbé Bouly te beschikken over kwaliteiten waarmee hij ook op afstand bronnen kon vinden. Daarvoor gebruikte hij een nauwkeurige kaart van het te onderzoeken terrein, die hij in zijn werkkamer op tafel legde. Door met zijn pendel over deze kaart te gaan, ‘voelde’ hij waar de geschikte boorlocatie voor het vinden van een waterbron zich bevond; de pendel vertoonde boven dat gedeelte van de kaart een karakteristieke uitslag..

Zijn succes en faam waren zo groot dat veel Portugese, Poolse en Roemeense ondernemers hem benaderden met kaarten met het verzoek aan te geven waar de beste boorlocaties voor drinkwater lagen. Niet gehinderd door het feit dat hij zich op duizenden kilometers afstand bevond, gaf hij gedetailleerde informatie over geschikte boorlocaties. Maar ook gebruikte hij zijn radiësthetische gave voor de opsporing van mijnen en niet-ontplofte bommen op enkele Noord-Franse slagvelden..!

Materie straalt
Ter verklaring van zijn wonderlijke gave sprak Abbé Bouly over het bestaan van subtiele stralingen die zowel door levenloze als door levende objecten worden uitgezonden en die door hem opgevangen worden en de vastgehouden wichelroede of pendel doen uitslaan. Hij ervoer deze stralingen niet alleen uit de aardbodem en bij levende organismen, maar ook bij de plattegronden die hij op zijn bureau in zijn werkkamer had liggen.

In zijn belevingswereld straalde alle materie. Op grond van deze stralingen noemde hij zijn vakgebied radiësthesie [7, pag. 27]. Zijn werk vond navolging onder katholieke missionarissen, die de praktische techniek in hun missielanden gebruikten voor de opsporing van drinkwater. Latere onderzoekers noemen de ideomotoriek als het verklaringsmodel voor de werking van pendel en wichelroede.

Het is de combinatie van wat er binnen wordt waargenomen (ideo – een gedachte of informatie) en wat buiten wordt waargenomen (een energie, een straling), die via een onbewuste spierbeweging/motoriek wordt vertaald in het bewegen van de pendel of de wichelroede [7, pag 85-86]. Dit is een uitbreiding op de stralingshypothese.

De Fransman André Bovis, met pendel boven zijn zelf ontwikkelde schaalverdeling. De Bovis-schaal.

De meeste mensen kennen de ervaring van de diepe weldadige rust die er van sommige plekken in de natuur uitgaat. De positieve energie van zo’n plek uit zich in straling die met de wichelroede is waar te nemen en te kwantificeren. Dat kan ook op plekken waar de straling/energie negatief is. In de natuurkunde onderscheidt men geen gevoelskwaliteit aan stralingen/energie, omdat die met de gangbare technische meetapparatuur niet vast te stellen is [7, pag. 60-63].

Toen Erik Kasteleyn [7, pag. 87-95] eens aan zijn leraar, professor Henry van Praag vroeg, naar de achtergronden van het wichelroede-fenomeen, zei Van Praag: “De kwintessens van dit onderwerp is dat er stralingen en energieën bestaan, die niet met technische instrumenten meetbaar zijn, maar die wél tot de ervaringswereld van de mens behoren. Dit heeft met het onderwerp van de levensenergie te maken, waarmee de westerse wetenschap geen raad weet.” Van Praag introduceerde voor deze levensenergie het woord ‘prana’, een koppeling van informatie en energie [9].

Voedsel- en waterkwaliteit
De radiësthesie is ook uitgebreid toegepast door de Franse arts André Bovis en zijn opvolger André Simoneton [10]. Zij gaan ervan uit dat alle levensmiddelen, water en mensen een bepaalde uitstraling hebben. Bovis was verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eten van de Franse soldaten tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Hij pendelde de energetische kwaliteit van alle groenten en fruit en kon dit op basis van zijn meting categoriseren als superieur voedsel, voedsel als ‘vulling’, voedsel waar je ziek van wordt en ten slotte ‘dood’ voedsel.

Bovis had voor veel groenten en fruit het verloop van de uitstraling in de tijd aangegeven. Afbeelding 3 geeft een voorbeeld. Zo kon hij na zijn meting precies zeggen hoeveel dagen dit voedsel nog voedzaam was. De Boviswaarde, die de biofysische energie-inhoud aangeeft, wordt nu nog steeds gebruikt om de kwaliteit van producten van de biodynamische landbouw aan te geven.

Het is voedseldeskundige David Wolfe, die met een revolutionair boek over voedsel en Kirlian-fotografie, de energetische uitstraling van voedsel in beeld bracht. (klik voor artikel hier op de site!)

Sommige leveranciers van vitale voedingsmiddelen geven ook de Boviswaarde op het etiket van hun product aan. Hoe hoger de Boviswaarde van een product, hoe beter de energetische kwaliteit en dus hoe meer voeding het geeft. In de volksmond is de Boviswaarde een maat voor de levensenergie, de vitaliteit van een product. Het bepalen van de Boviswaarde is feitelijk een intersubjectieve waarneming die reproduceerbaar is.

Simoneton [10, pag. 151] geeft in zijn boek ook voorbeelden van de energetische kwaliteit van water uit bronnen. De Boviswaarden van deze bronnen varieerden van 8.000 tot 18.000 Bovis. Op basis van het werk Simenoton zou de mens voedsel tot zich moeten nemen met een Boviswaarde hoger dan 6.500 à 8.000 Bovis. Dit is gebaseerd op het feit dat gezonde mensen volgens Simoneton Boviswaarden hebben tussen 6.500 en 8.000. Net geoogste groenten hebben waarden tussen de 8.000 en 10.000 Bovis [11].

Een vrouw beoefent in de natuur de Oosterse kunst van Qi Gong. Gericht werken met de natuurlijk stroom energie in lijf en omgeving. (klik voor link naar Wikipedia)

Radiësthesie en waterkwaliteit
Vanuit mijn achtergrond, vind ik het interessant om na te gaan wat voor nieuwe inzichten de radiësthesie aan de waterwereld kan bieden, bijvoorbeeld op het gebied van energetische kwaliteit van het water. Immers nu is het begrip drinkwaterkwaliteit veelal ingeperkt tot de chemische en biologische disciplines. In de EUdrinkwaterrichtlijn staat vermeld dat de lidstaten alle maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat water voor menselijke consumptie gezond en schoon is.

De kwaliteit van het grondwater en het oppervlaktewater als bron voor drinkwater wordt echter bedreigd door lozingen van de landbouw, de industrie, emerging contaminants en het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties dat nog deels is verontreinigd met drugsresten, medicijnresten, afbraakproducten of de straling daarvan.

De beroemde Bovisschaal om energetisch waardes van objecten of bronnen te meten. (klik voor uitleg over de Boviswaardeschaal .pdf)

Mijn bedrjif ‘Vortex Vitalis’ heeft sinds 2011 veel soorten water radiësthetisch mogen doormeten: drinkwater, afvalwater, oppervlaktewater, ‘heilig’ water en vele soorten behandeld water. Deze metingen zijn verricht op dezelfde manier als Bovis dat deed: met een pendel en een biometer (een schaalverdeling met getalswaarden in de vorm van een gradenboog). De hand wordt boven het watermonster gehouden om de straling met het lichaam op te vangen en de pendel geeft via de ideomotoriek op de biometer de waarde van de gemeten parameter aan. Deze metingen zijn volledig reproduceerbaar met identieke uitkomsten bij hetzelfde monster.

De radiësthetische parameters die inzicht geven in de energetische kwaliteit van water zijn:

 • de Boviswaarde, als maat voor de levensenergie van het water;
 • de kiemkracht, die bepaalt hoe goed plantenzaden tot volle wasdom komen op dit water;
 • de negatieve informatie in het water; dit is een verzamelparameter van alle ongezonde straling in het water als gevolg van verontreinigingen, zoals medicijnresten, toxische stoffen, emerging contaminants en zware metalen;
 • de elektromagnetische belasting in het water. Deze parameter is voor onze gezondheid van belang omdat hij de intercellulaire ‘water’-communicatie in ons lichaam kan verstoren [1, pag.29-42], [12].

De eerste parameter wordt gemeten op de schaal van Bovis. Hoe hoger deze waarde, hoe hoger de biofysische energie-inhoud van het water en dus, hoe meer ‘voeding’ het water geeft. De overige drie parameters worden gemeten op een relatieve schaal van 0 tot 10. Het water is gezonder naarmate de kiemkracht hoger is (dichter bij 10) en de negatieve informatie en elektromagnetische belasting lager zijn (dichter bij 0). In tabel 1 zijn de metingen van vier watermonsters weergegeven. De eerste twee monsters betreffen drinkwater van hetzelfde grondwaterproductiebedrijf, het derde is een monster van een ‘heilige’ bron en het vierde ten slotte is een monster uit één van de piramides in Bosnië.

Drinkwater
Wat monsters 1 en 2 betreft, na circa 11 km transport is de Boviswaarde 9,3 % afgenomen, de kiemkracht 3,4 % afgenomen, terwijl de negatieve informatie 109 % en de elektromagnetische belasting 138 % zijn toegenomen. Bij dit huishouden liggen de 10kV-kabel en de hogedrukriolering binnen 1 m van de drinkwaterleiding in de berm van de weg. Zou het zo kunnen zijn dat de uitstraling van deze beide andere leidingen de kwaliteit van het drinkwater negatief heeft beïnvloed?

Het volgende experiment suggereert van wel: Gerald Pollack beschrijft een bijzondere proef van Luc Montagnier [13] (afbeelding 4). Uitgangspunt is een flesje (A), voorzien van een waterige suspensie met DNA met een bekende nucleotidenvolgorde. Daarnaast wordt een afgesloten buisje puur water (B) geplaatst. Deze beide flesjes worden een zekere periode op zekere afstand van elkaar in een zwak elektromagnetisch veld geplaatst. Vervolgens wordt flesje (B) leeggegoten in een beker met los DNA-materiaal.

Daar ontstond nieuw DNA met een sequentie exact gelijk aan die van het DNA in het eerste verzegelde flesje (A). Ondanks het feit dat beide flesjes zorgvuldig waren verzegeld en er nooit fysiek contact was geweest, bleek de informatie (van de volgorde van het DNA) overgebracht te zijn van het ene flesje op het andere. Blijkbaar is deze informatie onder invloed van het elektromagnetisch veld overgedragen.

Bijzonder water
Monster 3 is het water van een van de ‘heilige’ bronnen in Nederland, de Adelbertusbron. De meeste heilige bronnen vertonen een Boviswaarde in de buurt van de 20.000, een kiemkracht boven de 9,5 en beide laatste parameters zijn hooguit enkele tienden groot. Dit water heeft vergeleken met het drinkwater een uitstekende energetische kwaliteit. Het water van monster 4, uit Bosnië, heeft een zeer hoge Boviswaarde. Archeoloog Semir Osmanagić houdt presentaties over de hele wereld over de bijzondere technische ontdekkingen en de zeer hoge energie in de Bosnische piramides in Visoko.

Rwzi-effluent
Aan afvalwater zijn ook een aantal radiësthetische metingen verricht en wel aan het gezuiverde afvalwater van twee waterharmonica’s (afbeelding 5). Een waterharmonica is een moerassysteem na een conventionele rioolwaterzuiveringsinstallatie, dat het effluent na-zuivert en ecologiseert, zodat eventuele negatieve effecten van het effluent op het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt. Waterharmonica A bestaat uit drie stappen, B bestaat uit vijf stappen.

Uit deze metingen blijkt dat ecologisering een zeer duidelijk positief effect heeft op de Boviswaarde, de kiemkracht en het zuurstofgehalte in mg/l in het water. In waterharmonica A stijgt de Boviswaarde met 13.900, in waterharmonica B met 20.200. Wat opvalt is dat het zuiverende effect op negatieve straling uit het water als gevolg van medicijnresten, toxische stoffen, emerging contaminants en zware metalen zeer beperkt is. Voor het oppervlaktewater zou een verdergaande zuivering nodig zijn, zeker als dit gezuiverde effluent wordt geloosd op oppervlaktewater dat elders weer benut wordt voor de drinkwatervoorziening. Hier ligt een nieuw onderzoeksveld open voor de waterwereld.

Met behulp van de radiësthetische beoordelingswijze van water kan snel inzicht verkregen worden welke zuiveringsstappen in de drinkwaterbereiding en afvalwaterzuivering gezonder (energetisch versterkend) zijn of ongezonder (energetisch verzwakkend). Met dit inzicht kan bij het ontwerp van nieuwbouw of renovaties van productiebedrijven en afvalwaterzuiveringen rekening gehouden worden, ten einde zo schoon en gezond mogelijk water te leveren.

Samenvatting
Sommige monteurs kunnen met de wichelroede (oude) waterleidingen in de ondergrond vinden [14]. Wichelroedelopen wordt al vele eeuwen toegepast bij het opsporen van water, erts en bodemschatten. Het behoort net als pendelen, tot het vakgebied van de radiësthesie. Binnen de radiësthesie kan men reproduceerbaar de energetische kwaliteit van drinkwater en afvalwater vaststellen. Het na verschillende zuiveringsstappen radiësthetisch doormeten van het water geeft nieuwe inzichten voor de drinkwaterbereiding en de afvalwaterbehandeling. Toepassing zorgt dat water na zuivering weer zo gezond mogelijk kan worden aangeboden aan mens en natuur.

Literatuur

 1. Kasteleyn, E.W. (1993). Wetenschappelijk onderzoek wichelroedelopen en geopathie, Leusden, Stichting Ochêma, pag. 5.
 2. Vleer, W. (1992). Leylijnen en leycentra in de Lage Landen, Deventer, Ankh-Hermes, pag. 23-30.
 3. Purner, J (1982). Radiästhesie – Ein Weg zum Licht? Mit der Wünschelrute auf der Suche nach dem Geheimnis der Kultstätten, Gasser AG, Chur, pag. 142-149.
 4. Zorab, G (1950). Wichelroede en aardstralen. G.W. Breughel, Amsterdam, pag. 16-23.
 5. Barrett, W.F. (1897-1898) On the so-called Divining Rod, or Virgula Divina. Proceedings of the Society for Psychical Research, Part XIII, pag. 106-117.
 6. Zelfde als [3], pagina 4.
 7. Kasteleyn, E.W. (2005). Het geheim van de levensenergie. Het denkmodel van de integrale radiësthesie, Leusden, pagina 85.
 8. Tromp, S.W. (1952). Psychische fysica, Diligentia, Amsterdam, pag. 64-66.
 9. Praag, H. van (1970). Informatie en energie, bouwstenen van een nieuw wereldbeeld, De Haan, Bussum, pag. 37-38 en 124.
 10. Simoneton, A. (1971). Radiations des Aliments, ondes humaines et santé. Le courrier du livre, Paris.
 11. Hans Andeweg (2001). In resonantie met de natuur, Kosmos, Utrecht, pag. 76-91.
 12. Ho, Mae-Wan (2012). Living Rainbow H2O. World Scientific Publishing, Singapore, pag. 61-69.
 13. Pollack, G.H. (2013), The fourth phase of water. Ebner and Sons Publishers, Seatlle, pag. 172.
 14. Boorsma, P. (2016). Wichelen naar water. H2O, jrg. 49, 2016/08, pag. 16-19.

 

* * *

Tot slot een kort filmpje over de werkwijze van ir. Frank Silvis over het meten van elektromagnetische straling.

2 gedachten over “‘Chi’ of levensenergie in jouw leven..

 1. Wat deze thema’s betreft leven we in een ongelofelijk vreemde tijd. Terwijl het ene deel van de samenleving het vergaarde bewustzijn in praktijk wil brengen, moddert het andere deel voort in volledig gevoelloos duister aan de touwtjes die ‘de bestuurders’ in handen hebben. Een pathogeen gegeven. Vanuit die richting komt dan vaak ook een onbegrip en verwijt. Neem ik ze het niet kwalijk maar geeft wel aan dat er een overgroot aandeel ‘groep 3-4-5 mensen’ de toon bepaald. We zouden allang veel verder moeten zijn op allerlei gebieden van het sociaal-maatschappelijke verhouden met de natuur en gezondheid, voeding, onderwijs en buitenlandpolitiek en nationaal bestuur. Kortom, het blijft hangen op een laag ziekmakend niveau. Dit artikel geeft aan dat er meer bestaat dan wat meetbaar is. Het werk van Victor Schauberger zou vaste kost mogen zijn wat mij betreft op scholen. En nog té vaak zie je mensen de schouders ophalen bij het begrip Boviswaarde en schrokken verder met hun Mc Donalds chemisch afval en vragen zich af waarom zij ziek worden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.