Advertentie

Boeren, Burgers en Buitenlui..!!


Boeren, Burgers en Buitenlui

2022 © Arend Zeevat / deze versie WantToKnow.nl/be
x

Arend Zeevat

Samenleving versus maatschappij.. In dit artikel wil ik eens op enigszins ludieke wijze de tegenwoordig niet meer zo vaak gebruikte uitdrukking boeren, burgers en buitenlui onder de loep nemen. Met deze uitdrukking worden op een nogal oubollige manier drie verschillende bevolkingsgroepen in de maatschappij aangeduid. Ik heb het in de rest van dit artikel steevast over maatschappij in plaats van samenleving. In sommige vorige artikelen heb ik dit onderscheid al eerder benoemd en uitgelegd (o.a. HIER, HIER en HIER). De beschrijving in die artikelen komt er kort gezegd op neer dat het oorspronkelijke leven in een samenleving door allerlei, met name machtsmanipulaties is verworden tot een gezamenlijk maatschappelijk economisch gedicteerd oppervlakkig ‘sociaal’ bestaan.

Hierdoor is een wezenlijk vanuit het hart beleefd samenleven erg moeilijk, zo niet bijna onmogelijk gemaakt. Veel mensen zijn bang voor hun wezenlijke zelf en daarom bang voor elkaar. In het in 2016 op deze site gepubliceerde artikel ‘Bang zijn voor je eigen Licht en Kracht..?!’ (HIER) heb ik dit fenomeen uit de doeken gedaan.

Vanzelfsprekend heb ik hier alleen over kunnen schrijven, omdat ik dit fenomeen ook in mijzelf heb waargenomen. Daarbij heb ik ervaren dat het in mij en eigenlijk in meerderen van ons geconditioneerde Calimero-complex de basis is van dit fenomeen. Enkele citaten uit dat artikel:

(…) “Bang voor de in ons gehuisveste krachtige Lichtwerking, die wij als kinderen van de Schepper in onze ziel met ons meedragen. Vanaf onze vroege jeugd is ons geleerd om datgene wat wij aan waarheids- en daaruit voortkomende wilsimpulsen in ons meedragen, vooral niet serieus moeten nemen. Daardoor heeft er gaandeweg een in kracht toenemende innerlijke zonsverduistering plaatsgevonden, die ons het innerlijk scheppend licht gedurende de rest van ons leven heeft doen vergeten.”(…)

(…) “Want de indoctrinerende maatschappij maakt ons duidelijk dat er buiten onszelf een alles bepalende ‘waarheid’ is, die ons vertelt wat we moet denken, voelen en willen. Deze wordt vormgegeven door de steeds verstikkender wordende matrix van ons maatschappelijk systeem, die iedere vorm van vrijheid wil onderdrukken en uiteindelijk uitgummen, of ‘ausradieren’..

Het systeem schept hiermee echter een probleem voor zichzelf, omdat die ingeboren vrijheidsdrang niet te onderdrukken en ausradieren is! Het Licht in ons wil vrij kunnen stralen naar alles om ons heen. Onze Kracht willen we vrij kunnen schenken aan hen die dat kunnen gebruiken. Wij zijn het dus niet, die tegen de bierkaai van macht en dergelijke vechten, maar het onderdrukkend systeem vecht tegen iets dat groter is dan zichzelf..!” (…)

Maatschappelijke standsverschillen
Binnen dit sociaal/economisch concept van een maatschappij zijn er duidelijke standsverschillen of klassenverschillen. Waarbij de ‘lagere’ klassen het decadent luxe en vooral ook perverse leven van de ‘hogere’ klassen betalen. Daarom betalen we belastingen (HIER). Dit is historisch zo gegroeid. Gewone mensen, die dan burgers genoemd worden, hebben altijd al hun eigen uitbuiting zelf moeten financieren en ook nog dankbaar moeten zijn voor dat ‘voorrecht’.

Citaat uit het hiervoor gelinkte artikel ‘Waarom betalen we eigenlijk belastingen’ uit 2016:

Het volk heeft altijd al op moeten draaien voor de welvaart van de elite!
Het betalen van belastingen is historisch gezien al een oud verschijnsel. In de bijbel wordt al gesproken over het belasting betalen aan de Romeinse keizer. In de bijbel staat een verhaal, waarin men Jezus de vraag voorlegt of men belasting zou moeten betalen.

Strikvraag over de keizerlijke belasting..
Ze letten scherp op Hem en stuurden handlangers die zich moesten voordoen als rechtvaardigen, om Hem op een uitspraak te kunnen betrappen waardoor ze Hem konden uitleveren aan de gouverneur, het bevoegd gezag. Ze legden Hem een vraag voor: ‘Meester, wij weten dat U recht in de leer bent; U geeft zonder* aanzien des persoons en naar waarheid onderricht over de weg van God. Mogen we aan de keizer belasting* betalen of niet?’

Maar Hij doorzag hun valse bedoeling en zei: ‘Laat Mij eens een denarie zien. Wiens afbeelding staat erop, wiens opschrift?’ ‘Die van de keizer’, antwoordden ze. Daarop* zei Hij tegen hen: ‘Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.’ Ze konden Hem in het bijzijn van het volk op geen enkel woord vangen; verbaasd over zijn antwoord deden ze er het zwijgen toe.”

Zoals alle begrippen in de moderne tijd geërodeerd zijn in soms het tegenovergestelde van de oorspronkelijke betekenis. Zo is dit ook gebeurd met het begrip sociaal. Want wat is de oorspronkelijke betekenis van dat begrip? HIER kun je verschillende in diepgang variërende betekenissen vinden van het begrip sociaal.

Voor mij duidt het begrip op de vanuit de wijsheid van het hart vormgegeven intermenselijke relaties en verhoudingen. Deze worden in het algemeen al op jonge leeftijd verziekt, door emotionele traumatisering in de opvoeding en het onderwijs. Dat onderwijs is er alleen op gericht om kinderen te leren hoe een goede slaaf te zijn.

Het bevorderen van competitiedrang en de beste te willen zijn is uitermate bevorderend voor de bekrachtiging en versterking van de zich al ontwikkelende egokenmerken in kinderen. Groepsvorming en uitsluiting van andersgezinden laat kinderen al op jongere leeftijd de kracht buiten zichzelf zoeken.

Maatschappelijk gedrocht..
Het is een in wezen onnatuurlijk sociaal gedrocht dat gebaseerd is op een uitbuitingsschema van de economisch lagere klassen door de hogere klassen. Terwijl in mijn beleving een samenleving een organisch geheel van mensen is, die op een gelijkwaardige en respectvolle wijze met elkaar samenleven.

Bij het zoeken naar een definitie van het begrip samenleving kwam ik verschillende soorten tegen. In sommige van die definities werd het begrip samenleving als synoniem weergegeven van het begrip maatschappij, zoals HIER. Een in mijn ogen meer passende definitie kwam ik HIER tegen. Citaat daaruit:

Een samenleving is een bevolking die een sociaal geheel vormt. Deze groep (HIER) mensen vormt samen een half-gesloten systeem. Binnen dit systeem bestaat er interactie (HIER) tussen de leden van de groep.

Het netwerk (HIER) van relaties tussen mensen staat centraal binnen een samenleving. Het begrip samenleving kan, afhankelijk van de context (HIER), worden beperkt of worden uitgebreid van minimaal twee personen tot bijvoorbeeld een stad, staat, gezin of woongemeenschap. Het hoogste niveau is de gemeenschap van alle mensen op aarde.

De mensen binnen een samenleving geven bewust vorm aan hun samenleving. Sinds de tijd van de Griekse sofisten is dit al een thema (HIER). De menselijke cultuur versus de natuur, ook wel nomos (de wet) of thesis (HIER) (de instelling) versus physis (de natuur). Het bewust vorm geven aan de samenleving is te zien in de opvoeding.

Aan nieuwe leden van de samenleving wordt duidelijk gemaakt hoe men zich dient te gedragen (accentuering AZ). Belangrijk zijn dus de normen, waarden, regels en wetten. Hierbij wordt altijd goed gelet op het maken of in stand houden van een zo goed mogelijke, voor alle leden leefbare samenleving.

In deze definitie, vooral in het vetgedrukte gedeelte, zit ook een conditionerend element. Maar het is opmerkelijk dat er ook gesproken wordt van een bewuste vormgeving van de samenleving door de deelnemers eraan. Een bewuste vormgeving houdt een gelijkwaardige, respectvolle en liefdevol ondersteunende sociale omgang met elkaar in. Hieronder zal ik een poging doen om de drie verschillende economisch maatschappelijke klassen te omschrijven. De ‘boeren’, de ‘burgers’ en de ‘buitenlui’..

© Rien Poortvliet

Boeren..
Natuurlijk zijn boeren in zekere zin ook burgers en hebben binnen de economisch misvormde maatschappij dezelfde belasting- en andere wetten te gehoorzamen als de andere burgers. Zij zijn evenzeer tot slaaf van een dictatoriaal economisch systeem gemaakt. Het onderscheid is echter, dat zij in de loop der tijd meenden een grotere mate van vrijheid te hebben door zelf hun werksituatie vorm te kunnen geven en land te bezitten.

Boerenbedrijven zijn heel vaak familiebedrijven, die van generatie op generatie worden overgedragen. Waardoor door de vorige generaties opgebouwde kennis wordt overgedragen. Wetten zijn opgedrongen reguleringen die alleen gelden voor hen aan wie ze opgelegd worden, maar niet voor degenen die ze opstellen! Ze vormen het skelet van een ongelijkwaardige dictatoriale matrix. Om daarmee de machtsverhoudingen weer te geven en in stand te houden.

Wetten zijn per definitie dictatoriaal, om het gedrag van de boeren en burgers te reguleren. De buitenlui vormen in dit geheel een andere groep, waarover verderop in dit artikel meer. In deze video HIER kun je zien hoe de nieuwe rekruten binnen de toplaag van de buitenlui worden geïnstrueerd. Helaas kan ik de authenticiteit ervan niet bevestigen, maar het geeft wel een vrijwel exact beeld van hoe de sferen van macht in elkaar steken en werken.

Boerenwijsheid
Oorspronkelijk waren de boeren, vanwege hun werken met de natuur, er ook het meest mee verbonden. De twintigste eeuw heeft daar echter een radicale verandering in gebracht. De industrialisering en de daarmee samenhangende schaalvergroting c.q. globalisering hebben die landbouw op een geforceerde wijze steeds verder van de natuur af laten drijven. De voedselvoorziening werd geïndustrialiseerd, waardoor de mens ook volledig geïndustrialiseerd werd. De mens werd een bruikbaar en gemakkelijk te exploiteren radertje in het grote industriële productieproces. Waar de Great Reset de vierde update van is. De volgende video maakt enigszins duidelijk hoe het productieproces en het daarmee samenhangende consumentengedrag werkt. Het laat ook zien wat de gevolgen daarvan zijn voor al het leven op deze eens wonderschone planeet.

– The story of stuff –

Voor wat betreft de landbouw is dit begonnen met het gebruik van de onnatuurlijke kunstmest, die een optimalisering van de opbrengsten beloofde. Daarmee werd er al op onnatuurlijke wijze ingegrepen in de natuur, door een toenemende economische dwang. Hetgeen ertoe leidde dat de boeren gedwongen werden om de menselijke matrixwetten boven de voor iedereen geldende natuurwetten te stellen. Natuurwetten zijn naar aards niveau vertaalde geestelijke wetten.

Men meende de natuurlijke levens- en groeiprocessen te kunnen manipuleren, om ze te kunnen beheersen en controleren. De natuur werd dus met de onbewuste hulp van de mensheid in toenemende mate overgenomen door wat ik satanische entiteiten zou willen noemen. Entiteiten die menen het beter te kunnen doen dan de Schepper van al het leven. Welke dienaren zij daarbij op aards niveau als welwillende slaven hebben gerekruteerd, heb ik in vele vorige artikelen al beschreven (HIER).

In Nederland, land van de landbouwexport, had dit tot gevolg dat door een toenemende druk vanuit de voorloper van de huidige in het nazisme gewortelde Europese Economische Gemeenschap (EEG) in Europa, boeren door de druk vanuit Brussel steeds meer moesten investeren om aan de dictatoriaal onnatuurlijke regelgeving te kunnen voldoen. In de jaren ‘60/’70 werden de boeren door overheidssubsidies gestimuleerd veel meer melk te produceren dan dat er vraag naar was. Hierdoor ontstond er een melkplas en een daaruit voortkomende boterberg.

Zo begon het eind jaren 1960. Joris Driepinter die ons adviseerde toch écht 3 glazen melk per dag te drinken. MELK MOE(s)T!

Melk is goed voor elk, maar niet voor….?
Toen duidelijk werd dat er een enorme overproductie ontstond, verzon men een indoctrinerende pr-campagne om die melkplas op te ruimen. Daartoe werd op een heel geslepen wijze het gezondheidsvoordeel van melkconsumptie benadrukt. Sommige lezers zullen zich het aardige en vooral sterke ventje Joris Driepinter (HIER) nog wel kunnen herinneren, die aangaf dat drie glazen melk per dag optimaal of Optimel(k) was. (Zie Joris op het plaatje hiernaast)

In mijn geboorteprovincie Drenthe werd de slogan ‘Melk is goed voor elk. Maar niet voor Jan, want die piest ervan’ bedacht, als sceptisch tegenwicht tegen deze door de dictatoriale overheid bedachte onzin. Het laat in ieder geval zien dat de boeren al langere tijd een politiek/economische speelbal zijn.

Onderdeel van de gezondheid promotende kant van melk is het calciumgehalte ervan, dat zou helpen tegen botontkalking. Maar is dit wel waar? Enig onderzoek leverde mij het volgende citaat op uit een artikel op de website ‘Supplementenguide’ (HIER): Wat maakt melk ongezond?

Steeds meer onderzoek en studies tonen aan dat melk niet zo gezond is als het op de markt gebracht wordt. Onderzoek van de witte vloeistof onthult enkele redenen waarom je het moet vermijden. Melk werd vroeger beschreven als een bron van kracht en energie. Tegenwoordig denken deskundigen zelfs dat melk kankerverwekkend kan zijn.

Toenmalig minister van Landbouw, Gerda Verburg, hier op PR-toer voor hogere melkconsumptie. Opnieuw een ‘glossy’ presentatie voor een product dat op zijn zachtst gezegd, gevaren meebrengt voor de volksgezondheid heeft.

De eerder gepropageerde hoge calciumwaarde, die de botten zou versterken, is nu ook weerlegd door de Harvard studie uit 2014. De studie ontdekte dat melk, ondanks de hoge calciumwaarde, eerder leidt tot brozere botten dan tot versterking ervan.

Melk is in principe door de natuur ontworpen om kleine kalfjes in korte tijd te helpen uitgroeien tot massieve volwassen koeien. Daarom is het belangrijkste ingrediënt in melk groeibevorderende hormonen. Deze groeihormonen zijn logischerwijze niet gemaakt voor een volgroeid mens en kunnen zelfs leiden tot een verandering in onze genen.”

In deze video kun je het nodige over de voors en tegens van melk bekijken. Zelf ben ik ook in het geheel geen melkdrinker en ook nooit geweest, maar ieder is vanzelfsprekend vrij om te drinken wat hij/zij wil. Het is echter wel goed om bewust te zijn van wat je drinkt! (HIER op de site het verhaal over ‘Melk, het witte sprookje’…!)

Sicco Mansholt
Mansholt was na de Tweede Wereldoorlog een beleidsbepalende figuur in de Nederlandse landbouwpolitiek en later in de Europese landbouwpolitiek, die vooral gericht was op modernisering en dus schaalvergroting conform de toen al spelende globaliserende agenda. Hij was als zoon van een Groningse Herenboer, dus een veel grond ‘bezittende’ boer, socialistisch opgevoed. Hoezeer de Wikipedia ook verafschuwd wordt, toch kun je daar nog wel eens bijzondere feitelijkheden vinden.

Info over deze Mansholt kun je HIER vinden. HIER kun je enkele aanvullende feitelijkheden lezen, waaruit blijkt dat Mansholt’s persoonlijke ideeën en sentimenten bijgedragen hebben aan veel van de boerenellende van toen, die ook nu nog doorwerkt via de EU. Hij was de architect van het Europese, dus ook Nederlandse landbouwbeleid. Mansholt heeft met zijn ideaal van één Europees landbouwbeleid de basis gelegd voor de enorme schaalvergroting, mechanisering, industrialisering en dus overproductie. Citaat uit het hiervoor gelinkte artikel:

Crisis

Maar de uitvoering van Mansholt’s ideeën liep mis. De landbouwministers beloofden hun boeren vanaf 1966 te hoge garantieprijzen, waardoor grote overschotten ontstonden: melkplassen, boterbergen en olijfoliemeren. Mansholt besloot daarom om vóór 1980 de helft van alle Europese boerderijen te sluiten. Boeren waren woedend.”

Zo kunnen we dus zien dat het politieke gestuntel door persoonlijk misvormde politici verstrekkende gevolgen heeft voor heel veel mensen. Maar dat politieke gestuntel past wel in de globaliserende agenda. Waaruit moge blijken dat politici geselecteerd worden op hun persoonlijk misvormde karaktertrekken (HIER). Er zijn in onze actuele situatie anno 2022 ook vele voorbeelden daarvan te vinden.

Mansholt was een belangrijke schakel in de uniformering van de landbouw. Nog een citaat uit het hiervoor gelinkte artikel:

“Mansholt droomde van één Europees landbouwbeleid. In 1958 kwam zijn kans om dat te bereiken, toen hij lid werd van de Europese Commissie met de portefeuille landbouw. ‘We zijn hem gelukkig eindelijk kwijt’, zei minister-president Drees na zijn vertrek: Mansholts eigenwijsheid was berucht. Maar in Brussel werd hij ‘Mr Europe’. Zijn inzet zorgde voor betere Europese samenwerking, en de Europese landbouwministers vonden een garantieprijs voor belangrijke landbouwproducten een goed plan.”

Ben je geïnteresseerden in de achtergrond van Mansholt en zijn vergaande invloed, dan kun je deze video zien, die een aardig sfeerbeeld geeft van de ontwikkeling op landbouwgebied in Nederland en Europa.

Met als ‘collateral damage’ een invloed op het landbouwbeleid in meerdere Derde Wereldlanden, voornamelijk in Afrika. Dit omdat de schaalvergroting in Europa een dusdanige hoeveelheid veevoer vroeg, dat Afrikaanse landen ‘gevraagd’ werd het te helpen verbouwen. Wat natuurlijk, net als in Europa, ten koste ging van de traditionele meer met de natuur verbonden lokale landbouw.

Boerenprotesten..
Het heen en weer en ogenschijnlijk soms tegenstrijdige landbouwbeleid vanaf het midden van de 20ste eeuw, waar Mansholt een heel belangrijke rol in speelde, heeft mede de basis gelegd voor veel van de huidige zogenaamde klimaatcrisis. Het speelde allemaal in de kaart van de globalisten, die daarmee in eerste instantie via de Club van Rome en daarna via de VN en het WEF, hun verder globaliserende agenda’s 21 en 2030 gemakkelijker konden doordrukken. We zien nu dus de eindstrijd van dat doordrukken door die globalistische elite. Zoals in het filmpje over Mansholt ook te zien is, zijn de huidige boerenprotesten niet de eerste.

In de jaren ‘60 vonden er in Brussel ook al stevige protesten plaats, waarbij zelfs één dode te betreuren was. Nu vinden er over de gehele aarde boerenprotesten plaats (HIER) en wordt door de Nederlandse boeren opgeroepen om op 23 juli een georganiseerd wereldwijd boerenprotest te houden (HIER). Okay, nu dan de volgende maatschappelijk geordende slavengroep.

Burgers
Eigenlijk is het begrip burger heel oubollig. Volgens de Wikipedia is een burger lid van de bevolking van een staat of een gemeente. De gemeenten houden dan ook de registratie bij van hun burgers. Daarnaast heeft het begrip natuurlijk een andere Engelstalige inhoud gekregen door meerdere bekende fastfoodketens. In het militaire jargon is de term Nukubu in zwang gekomen, wat zoiets als nutteloze kutburger betekent. Op de site defensiefotografie.nl (HIER) is de volgende begripsomschrijving te lezen van de Nukubu:

Nukubu
De Nukubu (Nutteloze Kut Burger) is de militaire term voor burgers die geen idee hebben van defensie in werkelijk is en doet of zich er niet gehinderd door kennis negatief over uitlaten. Enige voorbeelden:

  • Mensen die in de belangstelling ‘willen’ staan met onzinnige uitlatingen over defensie.
  • Of mensen die hun mening al klaar hebben over onze krijgsmacht (maar hebben zelf nooit in het leger gezeten).
  • Zij die geen enkele band hebben met onze krijgsmacht.
  • Of zij die oefeningen verstoren.

Wees geen Nukubu!

Toch opmerkelijk dat zij die onder de wapenen geroepen zijn om ten tijde van door buitenlui georganiseerde gewapende conflicten, de nutteloze kut burgerbevolking te moeten verdedigen, zo denigrerend kunnen denken over die bevolking. Daarbij ga ik er, misschien op naïeve wijze vanuit, dat dit denken voornamelijk op het beleidsbepalende niveau aanwezig is en misschien naar de lagere kaders geïndoctrineerd is doorgelekt.

Geen hoge pet op hebben
Maar ja, het is inmiddels meer dan duidelijk geworden dat de meeste wetsdienaren en ordehandhavers niet zo’n hoge pet ophebben van de ‘gewone’ bevolking. Voor hen gelden ook andere wetten dan voor de gewone burgers en boeren (HIER). In 2007 werd er onder de 2e Kamerleden een onderzoek gedaan naar hun beleving van de Nederlandse burgers. De resultaten van dit onderzoek waren ronduit schokkend.

Het dagblad Trouw besteedde er een artikel aan met als pakkende titel ‘Tweede Kamer heeft geen hoge pet op van burger’ (HIER). Nu hebben door al het politieke gekonkel in die Tweede Slaapkamer steeds minder Nederlanders niet zo’n hoge pet meer op van de gehele politiek in het algemeen en hun zogenaamde volksvertegenwoordigers in het bijzonder (HIER). Ik ga er vanuit dat dit een teneur is die in meerdere landen waarneembaar zal zijn, getuige de dalende populariteit van Joe Biden en het moeten vluchten van de president van Sri Lanka.

De toenemende sociale onrust wordt door het mens- en natuuronvriendelijke politieke beleid aan alle kanten aangewakkerd, om zo alle natiestaten van binnenuit te te verwoesten. De volledig georkestreerde economische crisis, evenals de nog niet voorbije gezondheidscrisis, klimaatcrisis en migrantencrisis passen ook allemaal in die agenda. Ondertussen worden de bevolkingen bewust dom gehouden door de staatspropaganda napratende reguliere media (HIER).

De sociale chaos die nu meer en meer wereldwijd aan het ontstaan is past ook prima in het grotere plan The Great Reset. Want bewoners van landen die op bestuurlijk niveau helemaal van het padje af zijn, zullen in uiterste wanhoop om drastische oplossingen vragen bij bijvoorbeeld de VN. Deze zal de ontstane wereldwijde crises, inclusief ondersteund door een eventuele wereldoorlog, dan dankbaar aangrijpen voor het instellen van een wereldregering.

Deze zal dan de oplossingen aanbieden voor alle kunstmatig geschapen problemen. Het bekende Hegeliaans dialectische principe van probleem-reactie-oplossing op metaniveau.

BSN-nummer Brrrr..
De voor overheden gemakkelijkste wijze om bevolkingen te controleren en beheersen is door ieder individu van een uniek persoonsgebonden nummer te voorzien. Dat nummer is gemakkelijk te digitaliseren en aan een digitaal paspoort te koppelen. Voor velen is inmiddels wel duidelijk wat daar uiteindelijk nog meer aan gekoppeld gaat worden. Daar hoef ik het hier niet verder over te hebben.

Dit numerieke digitaliseringsproces is eind jaren ‘80 begonnen met het toekennen van een Sociaal Fiscaal Nummer (Sofinummer) aan iedere als natuurlijke persoon beschouwde ingezetene van de BV VerNederland. Het is een aan het sociaal economische leven gebonden nummer. In 2007 werd het vervangen door het Burger Service Nummer (BSN).

Bij iedere officiële transactie met de overheid wordt er om dit nummer gevraagd. Wat die service betreft heb ik nog nooit mogen ervaren welke service de overheid mij verleend op basis van dit nummer. Daarom noem ik het dan ook een Burger Slaven Nummer. In het in 2011 voor Argusoog geschreven artikel ‘BV Nederland, een papieren slavenonderneming’, heb ik over dit Burger Slaven Nummer het volgende geschreven:

Burger Slaven Nummer
In ons kleine kikkerland, dat in vergane koloniale tijden één van de grootste slaven handelende naties was, heeft de slavernij een moderne vorm gekregen door het Burger Slaven Nummer (BSN). Officieel heet dit het Burger Service Nummer. Maar welke service er door de staat op basis van dit nummer wordt verleend aan degene aan wie dit nummer is gegeven, is totaal onduidelijk. Daarom lijkt mij die naam dan ook volkomen misleidend.

Het gegoochel met woorden en benamingen werkt in de belangenverstrengeling tussen politiek en multinationaal bedrijfsleven dan ook zeer verhullend en uiterst misleidend. Veeleer wordt dit nummer gebruikt om ieder individu binnen het economisch dictatoriale systeem van een eenduidig herkenbaar identiteitskenmerk te voorzien, waar alle officiële economische handelstransacties vanuit de overheid betreffende het individu mee kunnen worden gekenmerkt. Het is te vergelijken met de koeien die verplicht van gele oormerken worden voorzien.

Het BSN is dus veeleer een service die de staat aan haar eigen handelsonderneming verleent, door de bevolking te nummeren. Een nummer is immers gemakkelijker digitaal te verwerken dan een geïndividualiseerd mens van vlees en bloed.

Ongetwijfeld hangt er aan dit Burger Slaven Nummer een digitale streepjescode, die de verbinding met de ontmenselijkende digitale wereld moet vormgeven. In moderne ziekenhuizen zie je het gebruik van de persoonsgebonden barcode al steeds meer voorkomen. Het BSN staat prominent vermeld op alle officiële documenten die te maken hebben met economische transacties van de overheid en al haar marionettenorganisaties met haar burgerslaven. Van paspoort tot zorgpas van de zorgverzekering, rijbewijs, alle belastingdocumenten, loonafschriften, boetebeschikkingen van het Centraal Justitieel Incassobureau en overige overheidspapieren staat dit BSN aangegeven.

Het nummer geeft op een geheel door de Powers That Be gelegaliseerde wijze aan, dat wij hun slaaf zijn en door hen worden bezeten. Zij willen ons daarmee ontzielen (dus ontmenselijken) en in hun gekoppelde databestanden digitaal herkenbaar maken. Zij willen ons daarmee laten zien dat wij slechts een nummer zijn in een door hen opgestelde papieren en digitale financiële bedrijfsstaatshuishouding.”

Richard Branson, oprichter van VIRGIN, het mega-concern, dat hem miljardair maakte. Hier in aanwezigheid van bierfeest-diensters, ten bewijze van zijn levenstijl vol genieten en gezien worden..

En dan nu de Buitenlui
Over het algemeen worden er onder buitenlui mensen verstaan die buiten de stad wonen, dus plattelanders zijn. Gelukkig kan ik mij daar nu zelf ook toerekenen en ben daar intens dankbaar voor. Hoewel ik in eerdere levensfasen het stadsleven, vanuit mijn toenmalige behoeftigheid, ook wist te waarderen. Dat paste binnen mijn leertraject van het mens zijn. Ik geef aan het begrip buitenlui nu echter een totaal andere betekenis.

Ik ga er maar vanuit dat dit een kwestie is van voortschrijdend inzicht. Mijn actuele betekenisgeving van het begrip buitenlui komt neer op mensen die buiten het dagelijkse leven van de boeren- en burgermaatschappij leven, maar daar door hun machtspositie wel een bepalende invloed op hebben. In mijn beleving kan men deze buitenlui vooral vinden binnen verschillende politieke niveaus, de technocratisch ingestelde ambtenarij, wetenschappelijke stromingen en instituten, maar ook religieuze instituten.

In feite binnen alle door eenzijdig machtsdenken bepaalde organisaties. Zij hebben de mogelijkheden om beslissingen te nemen, zonder daarbij verantwoordelijkheid te willen nemen voor de gevolgen van die beslissingen voor anderen. Eigenlijk is het natuurlijk de reinste flauwekul om mensen op de bovenbeschreven wijze te categoriseren, want daarmee gaat men volledig voorbij aan ieders individuele kwaliteiten. In feite zit de neiging tot het willen categoriseren in ieder mens!

Het maakt het leven en de overweldigende verscheidenheid lekker gemakkelijk en overzichtelijk. Maar niet ieder mens heeft de positie en machtsmiddelen om daar een verstrekkende alles bepalende, dus dictatoriale invloed aan te verbinden en heeft daar ook de middelen niet voor. Zoals een monopolie op het gebruik van geweld.

Ego, oh ego.
De basis van dit alles is het in vorige artikelen al meermaals besproken menselijk ego, dat de basisneiging heeft om zich als een afgezonderde entiteit te beschouwen. Alle maatschappelijke ontwikkelingen zijn door de eeuwen heen erop gericht geweest dit te bevorderen en te versterken. Dit allemaal in het kader van het grotere satanische plan om uiteindelijk een oorlog van allen tegen allen te kunnen ontketenen, daarmee iedere menselijke ziel die nog op een natuurlijke wijze het leven ervaart aan en door een voortdurende strijd te gronde te laten gaan.

De wijsheidsleraar Shunyamurti heeft daar in de volgende video heel wezenlijke woorden over gesproken.

 • Get Out of Time Before You’re Out of Time – Shunyamurti Teaching –

Uitgaande van het gegeven dat iedere uiterlijke strijd een onbewuste projectie is van een niet bewust gemaakte innerlijke strijd, kunnen we maar tot één wezenlijke oplossing hiervoor komen. Dat is het vinden van innerlijke vrede en je schitterende innerlijke diamant te laten stralen in al haar door het aardse leven geslepen en gepolijste facetten! Een bewerkte diamant is immers waardevoller dan een ruw exemplaar.

– Pink Floyd – Shine On You Crazy Diamond I-IX –

Om Shanti, vrede zij met en in jou.

Arend Zeevat

17 juli 2022

1 gedachte over “Boeren, Burgers en Buitenlui..!!

 1. Arend een goed artikel zoals je wel vaker goede artikelen schrijft.
  Binnen mijn vrienden/kennissenkring wordt vaak gezegd dat veel mensen niet meer denken en daardoor vreemde dingen doen.Dat bordje met de tekst “Van geld dat we niet hebben,kopen we dingen,die we niet nodig hebben,om indruk te maken op mensen die we niet mogen!” is te vaak gewoon de waarheid.
  Mensen lenen bij banken geld voor een nieuw model auto terwijl de oude auto niet versleten is en als het kan moet die auto net iets duurder lijken dan die van de buren en in het geval van hetzelfde model als de buren moeten er dan vaak weer net iets meer zichtbare opties op zitten.
  Dat ze zich door die leningen vastketenen aan de bank die hen de lening verstrekt lijken velen niet te begrijpen.Heel veel mensen zijn door dergelijke zaken al in diepe problemen gekomen omdat banken nooit opgeven en hun geld terug willen op welke manier dan ook.
  Vooral meedoen met mode trends is voor velen funest omdat daar geen einde aan komt.
  € 1000,- voor een mobiele telefoon is niet normaal vind ik maar velen lijken dat heel gewoon en acceptabel te vinden en moeten dus ook telkens het nieuwste model hebben.Dat tijdens corona al te zien was dat ze deze telefoons gebruiken om iemand te laten deelnemen aan de maatschappij of juist niet lijkt velen niets uit te maken maar in de toekomst zullen ze steeds meer het leven van iedereen gaan bepalen.Ben je gevaccineerd een groen vakje met en v erin en anders wanneer je niet gevaccineerd bent een rood vakje met een kruisje erin waardoor men van alles uitgesloten zal zijn.Ook over dat burger slaven nummer dat speelde ook al in de tweede wereldoorlog een rol in de kampen waar nummers op de armen werden getatoeeërd en mensen geen naam meer hadden wat grote impact op deze mensen had,Zij werden ontmenselijkt en waren niet meer dan een nummer en dit BSN is de opvolger daarvan en toen de hoofden kaalscheren van vooral vrouwelijke gevangen had op de vrouwen een nog groter demotiverend effect omdat vrouwen er niet meer als vrouw uit zagen.
  Vrouwen worden nu zelfs al door studenten als hoer weggezet las ik vanmorgen.
  https://nos.nl/artikel/2438337-ophef-om-seksistische-uitspraken-leden-amsterdams-studentenkorps
  Wanneer studenten van nu straks de nieuwe leiders worden hou dan uw hart maar vast wanneer ze nu al zo over mensen praten.Opmerkelijk is wel dat wanneer deze studenten elke vrouw als hoer zien zijzelf dus uit een hoer geboren moeten zijn.Dat zal hun moeder leuk vinden om te horen.Bij Vindicat gingen ze dan weer bij elkaar op het hoofd staan met ernstige gevolgen maar dat roept wel de vraag op wat die studenten voor lessen krijgen en wie er lessen geven en vooral wat ze geleerd wordt.Feit is wel dat veel van wat de Nazi’s deden nu weer vaak terug is te zien maar dan in een modernere versie met modernere apparatuur.Zo hebben we reklames op tv over woning beveiliging doormiddel van camera’s al dan niet verbonden met de politie.
  Dit kan de privacy schenden van mensen die op korte afstand van zo,n buitencamera wonen omdat ze precies zien wat er aan de overkant van de straat gebeurt bij bv de overburen.
  Babyfoons om de baby in de gaten te houden terwijl men niet thuis is kan ook anderen van informatie voorzien en wanneer men thuis is en dat ding vergeet uit te zetten kunnen oren waar dat niet voor bestemd is gewoon meeluisteren.Slimme apparaten noemt men dat alleen voor wie dan? Betalen met telefoons of andere nieuwe elektronica zal cash doen verdwijnen en mensen die hier niet aan mee willen doen verplichten toch mee te doen.De niet bewuste en niet nadenkenden ontnemen niet alleen zich zelf hun vrijheid maar ook die van wel bewust en nadenkende mensen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.